32001R2157

stanovy európskej spoločnosti (SE)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (12)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (9)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxžení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 308,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],
so zrxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xociálny stav celého spoločenstva, znamená nielen to, že sa musia odstraňovať obchodné prekážky, ale aj prispôsobenie výrobných štruktúr dimenzii spxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxli schopné plánovať a vykonávať reorganizáciu svojej podnikateľskej činnosti v rozsahu spoločenstva.
(2) Reorganizácia predpokladá, aby existuxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx zodpovedajúcim zreteľom na pravidlá súťaže upravené zmluvou.
(3) Operácie týkajúce sa reštrukturalizácie a spolupráce, ktoré zahŕňajú spoločnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxíctvom smerníc na základe článku 44 zmluvy môže prekonať niektoré z týchto problémov. Takáto aproximácia však neoslobodzuje spoločnosti, ktoré podlxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxnikateľskej činnosti v spoločenstve je ešte stále založený zväčša na vnútroštátnych právnych predpisoch a preto už nezodpovedá hospodárskemu rámcux x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoločností z rôznych členských štátov.
(5) Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na európske obchodné spoločnostx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxní s akciovými spoločnosťami alebo k disproporčným obmedzeniam pri vytváraní európskej spoločnosti alebo pri zmene jej sídla.
(6) Je potrebné zabexxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxiť, súčasne so spoločnosťami podliehajúcim príslušnému vnútroštátnemu právu, založenie obchodných spoločností, vytvorených a podnikajúcich na zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxožnia založenie a riadenie obchodných spoločností s európskou dimenziou, bez prekážok vznikajúcich v dôsledku rozdielnosti a obmedzeného územného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxd rokom 1992, ktoré sú uvedené v Bielej knihe Komisie o vytvorení vnútorného trhu, prijatých Európskou radou na zasadnutí v júni 1985 v Miláne. Európska xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnamenala podstatný pokrok, takže v tých bodoch, kde fungovanie SE nevyžaduje jednotné pravidlá spoločenstva možno odkazovať na právo upravujúce akcxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxúcnosti vzniknúť, ak sa má dosiahnuť základný cieľ právnych noriem upravujúcich SE, musí byť možné aspoň vytvoriť takúto spoločnosť ako prostriedok jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxckým osobám vykonávať podnikateľské činnosti a na základe právnych predpisov rôznych členských štátov vytvoriť dcérske spoločnosti.
(11) V rovnaxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxku spoločnosť v inom členskom štáte ako v tom, kde sa nachádza jej obchodné sídlo.
(12) Vnútroštátne právne úpravy vzťahujúce sa na akciové spoločnosxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm ponuky cenných papierov verejnosti a SE, ktoré chcú využiť takéto finančné nástroje.
(13) SE musí mať formu spoločnosti s upísaným podielovým kapixxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Na účely zabezpečenia vhodnej veľkosti takýchto spoločností, je potrebné stanoviť minimálne množstvo kapitálu pre dostatočné imanie bez sťažovanxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x rámci spoločenstva dva rozdielne systémy správy akciových spoločností. Ak má SE možnosť vybrať si jeden z týchto systémov, príslušná zodpovednosť osxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxa súkromného, ak jedna spoločnosť kontroluje inú spoločnosť, podliehajúcu pod iný právny systém, jej nasledované práva a povinnosti, pokiaľ ide o ochxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstným právom, napríklad požiadavka prípravy konsolidovaných účtovných závierok.
(16) Bez dosahu na dôsledky následnej koordinácie zákonov členxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxli uplatniť, ak SE vykonáva kontrolu, ako aj v prípade, keď je kontrolovaná.
(17) Norma uplatnená v prípade, ak je SE kontrolovaná inou spoločnosťou, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx.
(18) Každý členský štát musí uplatniť sankcie vzťahujúce sa na akciové spoločnosti podľa jeho práva vo vzťahu k porušeniam tohto nariadenia.
(19x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxlnkom tohto nariadenia a musia byť uplatnené súčasne.
(20) Toto nariadenie neupravuje iné oblasti práva týkajúce sa daní, súťaže, duševného vlastnxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxli právo byť zainteresovaní v otázkach a rozhodnutiach ovplyvňujúcich život ich SE. Iné otázky sociálnej a pracovno-právnej úpravy, najmä právo zamexxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxok pre akciové spoločnosti.
(22) Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musí byť časovo rozlíšený, aby každý členský štát mohol preniesť do svxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxločnosti na svojom území tak, aby toto nariadenie a smernica mohli byť uplatnené súčasne.
(23) Spoločnosť, ktorej sídlo nie je na území spoločenstvax xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxne a nepretržite spojená s hospodárstvom tohto členského štátu podľa zásad Všeobecného programu o zákaze obmedzení slobody usadiť sa z roku 1962. Takéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxoje sídlo do iného členského štátu. Zodpovedajúca ochrana záujmov menšinových akcionárov, ktorí sú proti takémuto preloženiu, veriteľov a vlastníkxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxia, ktoré možno vložiť do Bruselského dohovoru z roku 1968 alebo akéhokoľvek iného textu prijatého členskými štátmi alebo Radou nahrádzajúceho tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxho.
(26) Činnosť finančných inštitúcii sa spravuje osobitnými smernicami a vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúcimi tieto smernice a ďaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx so spoločenstvom, úprava týkajúca sa "skutočného sídla" prijatá týmto nariadením vo vzťahu k SE nemá dopad na právne predpisy členských štátov a nezabxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xrávomoci ako tie, ktoré vyplývajú z článku 308 zmluvy.
(29) Nakoľko ciele zamýšľanej činnosti, ako bolo vyššie naznačené, nemôžu členské štáty zodpxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsiahnutý na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxADENIE:
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1. Spoločnosť môže byť založená na území spoločenstva vo forme európskej akciovej spoločnostx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxk zodpovedá len do výšky svojho podielu.
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxsti uvedené v prílohe I, založené podľa práva určitého členského štátu, so sídlom a ústredím na území spoločenstva, môžu vytvoriť SE zlúčením spoločnoxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxožené podľa práva členského štátu, so sídlom a ústredím na území spoločenstva môžu zakladať holdingovú SE, ak aspoň dve z nich:
a) sa spravujú právom ixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxého členského štátu.
3. Spoločnosti podľa druhého odseku článku 48 zmluvy a iné právnické osoby verejného alebo súkromného práva, založené podľa prxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx iného členského štátu, alebo
b) najmenej dva roky majú dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ktorá sa spravuje právom ixxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxormovaná na SE, ak aspoň dva roky mala dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.
5. Členské štáty môžu stanoviť, že spoloxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxo v tomto členskom štáte a je skutočne a nepretržite spojená s hospodárstvom členského štátu.
Článok 3
1. Na účely článku 2 ods. 1, 2 a 3 sa SE považuje zx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxme SE. Právna úprava členského štátu, v ktorom má dcérska SE sídlo, ktorá vyžaduje, aby akciová spoločnosť mala viac ako jedného spoločníka, sa nevzťahxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xecembra 1989 o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzením s jediným spoločníkom [5] sa primerane uplatnia na SE.
Článok 4
1. Základné imanie Sx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xákladné imanie pre obchodné spoločnosti na určité druhy činností sa vzťahujú na SE so sídlom v takomto členskom štáte.
Článok 5
Pokiaľ v článku 4 odsxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedpismi, ktoré by sa uplatnili na akciovú spoločnosť so sídlom v tom členskom štáte, v ktorom je SE zapísaná.
Článok 6
Na účely tohto nariadenia, "stxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxva v xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xa rovnakom mieste.
Článok 8
1. Sídlo SE môže byť preložené do iného členského štátu v súlade s odsekmi 2 až 13. Takéto preloženie nesmie viesť k likvidxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx s článkom 13, čím nie sú dotknuté ďalšie formy uverejnenia upravené členským štátom sídla. Takýto návrh musí obsahovať súčasný názov, sídlo a číslo SE a xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na účasť zamestnancov na riadení,
d) navrhnutý časový plán preloženia,
e) všetky práva upravujúce ochranu spoločníkov a/alebo veriteľov.
3. Rxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx preloženia na spoločníkov, veriteľov a zamestnancov.
4. Spoločníci SE a veritelia sú oprávnení, najmenej mesiac pred konaním valného zhromaždenix xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xýchto dokumentov bezplatne.
5. Členský štát môže vo vzťahu k SE zapísanej jeho na území prijať ustanovenia určené na zabezpečenie vhodnej ochrany mexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxhu. Takéto rozhodnutie možno prijať v súlade s článkom 59.
7. Pred vydaním osvedčenia podľa odseku 8 príslušným orgánom, musí SE splniť požiadavku, axx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxok verejnoprávnych inštitúcií) primerane chránené v súlade s požiadavkami upravenými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má SE sídlo pred pxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xruhým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy členských štátov, ktorá sa týka uspokojovania alebo zabezpečenia platixx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxebných právnych úkonov a splnení formálnych požiadaviek vykonaných pred preložením.
9. Nový zápis nemôže byť účinný, pokiaľ nie je osvedčenie podľx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxnie sídla SE a následné zmeny jej stanov nadobúdajú účinnosť dňom zápisu SE podľa článku 12 do registra jej nového sídla.
11. Bezokladne po zápise SE rexxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxia takéhoto oznámenia.
12. Nový zápis a výmaz starého zápisu sa uverejní v príslušných členských štátoch v súlade s článkom 13.
13. Od uverejnenia nxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxkáže, že tieto tretie osoby vedeli o novom sídle.
14. Právne predpisy členského štátu môžu vo vzťahu k SE zapísanej v tomto členskom štáte stanoviť, že xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xesúhlas v lehote dvoch mesiacov podľa odseku 6. Tento nesúhlas môže byť založený len na dôvodoch verejného záujmu.
Ak je SE kontrolovaná vnútroštátnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxúmanie takéhoto nesúhlasu súdom.
15. SE nesmie zmeniť svoje sídlo, ak voči nej začalo konanie na zrušenie, likvidáciu, vyhlásenie konkurzu alebo na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konania podanému pred zmenou v zmysle odseku 10 považuje za SE so sídlom v členskom štáte zápisu pred preložením, aj keď konanie proti SE prebieha po prelxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxebo
c) v prípadoch neupravených týmto nariadením alebo v prípadoch čiastočnej úpravy vo veciach neupravených týmto nariadením:
i) ustanoveniamx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisov členských štátov uplatniteľných na akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má SE sídlo,
iii) ustanoveniami jej staxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xredpisov prijatých členskými štátmi osobitne pre SE musia byť v súlade so smernicami uplatniteľnými na akciové spoločnosti podľa prílohy 1.
3. Ak sú xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na SE.
Článok 10
Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, považuje sa SE v každom členskom štáte za akciovú spoločnosť založenú podľa práva čxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xurópske spoločnosti.
3. Od spoločností a iných právnických osôb zapísaných v členskom štáte predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx v registri určenom právom tohto členského štátu v súlade s článkom 3 prvej smernice Rady (68/151/EHS) z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatreníx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxm zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva [6].
xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrijaté rozhodnutie podľa článku 3 ods. 6 smernice alebo lehota na vyjednávanie podľa článku 5 tejto smernice uplynula bez uzavretia dohody.
3. Aby boxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xamestnancov na riadení, vrátane spolurozhodovania podľa článku 4 uvedenej smernice, alebo na žiadnu zo zúčastnených spoločnosti sa pred registrácixx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xová dohoda stanovená podľa uvedenej smernice v rozpore s existujúcimi stanovami, tieto stanovy sa musia v nevyhnutnom rozsahu zmeniť.
V takom prípaxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxk 13
Uverejnenie dokladov a údajov týkajúcich sa SE, ktoré musia byť uverejnené podľa tohto nariadenia, sa uskutoční spôsobom stanoveným právnymi pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xa informačné účely v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev po uverejnení v súlade s článkom 13. Oznámenie musí obsahovať názov, číslo, dátum a miexxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxerejniť oznámenie poskytujúce informáciu v zmysle odseku 1 spolu s informáciou o novom zápise.
3. Podrobnosti podľa odseku 1 sa poskytnú Úradu pre vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
Článok 15
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, spravuje sa založenie SE právom platným pre akciovx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxktivitu dňom zápisu do registra podľa článku 12.
2. Ak boli v mene SE vykonané úkony pred jej zápisom v súlade s článkom 12 a SE neprevezme záväzky z takýcxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe, pokiaľ neexistuje dohoda stanovujúca niečo iné.
Oddiel 2
Založenie zlúčením alebo splynutím spoločností
Článok 17
1. SE môže byť založená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xre zlúčenie spoločnosti nadobudnutím upraveným v článku 3 ods.1 tretej smernice Rady (78/855/EHS) z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xormu SE v čase zlúčenia spoločnosti. V prípade splynutia, musí byť SE novou vzniknutou spoločnosťou.
Článok 18
Vo veciach neupravených v tomto oddxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxím alebo splynutím sa spravuje ustanoveniami práva členského štátu, ktorému podlieha, ktoré sa vzťahujú na splynutie alebo zlúčenie akciových spoloxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxého štátu sa nemôže podieľať na založení SE zlúčením alebo splynutím, ak ktorýkoľvek z príslušných orgánov členského štátu vyjadrí nesúhlas pred vydaxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxánom.
Článok 20
1. Riadiaci alebo správny orgán spoločností, ktoré majú byť zlúčené alebo majú splynúť, musí pripraviť návrh podmienok zlúčenia. xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxenný pomer akcií a výšku náhrady,
c) podmienky rozdelenia akcií v SE,
d) dátum, od ktorého držba akcií v SE oprávni držiteľov podieľať sa na zisku a akxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovať za obchody SE,
f) práva, ktoré SE priznáva držiteľom akcií, na ktoré sa viažu osobitné práva, ako aj držiteľom cenných papierov iných ako akcií alxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo členom správnych, riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov zlučovaných spoločností,
h) stanovy SE,
i) informácie o postupoch pre určexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxánok 21
Pre každú zo zlučovaných spoločností a na základe ďalších požiadaviek uložených členským štátom, ktorého subjektom je príslušná spoločnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx predmetom zlúčenia alebo splynutia,
b) register, v ktorom sú uložené dokumenty podľa článku 3 ods.2 smernice 68/151/EHS vo vzťahu ku každej zo zlučoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xožno bezplatne získať všetky informácie o akejto úprave,
d) označenie úpravy výkonu práv menšinových akcionárov dotknutej spoločnosti podľa článxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 78/855/EHS, menovaných na tieto účely na základe spoločnej žiadosti spoločností súdnym alebo správnym orgánom v členskom štáte jednej z dotknutých sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxci majú právo požadovať od každej dotknutej spoločnosti akúkoľvek informáciu, ktorú považujú za nevyhnutnú na uskutočnenie svojej úlohy.
Článok 2x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx riadení SE sa musí rozhodnúť v súlade so smernicou 2001/86/ES. Valné zhromaždenie každej zo zlučovaných spoločností si môže vyhradiť právo vykonať rexxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx spoločností sa použije tak, ako v prípade zlúčenia akciových spoločností, berúc do úvahy cezhraničnú povahu zlúčenia spoločnosti so zreteľom na ochrxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx akcií, s osobitnými právami v zlučovaných spoločnostiach.
2. Členský štát môže v prípade zlučovaných spoločností, ktoré sa riadia jeho právom, schxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxť zlúčenia alebo splynutia spoločnosti musí byť podrobne preskúmaná vo vzťahu ku konaniu týkajúceho sa každej zlučovaných spoločnosti v súlade s právxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe súd, notár alebo iný príslušný orgán vydá osvedčenie presvedčivo potvrdzujúce vykonanie všetkých úkonov a náležitostí požadovaných pred uskutočnxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xreskúmaní a zmene výmenného pomeru akcií alebo konanie o náhradách pre menšinových akcionárov bez toho, aby sa tým predišlo registrácii zlúčenia alebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xýslovne súhlasia pri schvaľovaní návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia spoločnosti v súlade s článkom 23 ods.1 s možnosťou, aby spoločníci takejxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa odseku 2 aj v prípade začatého konania. Na osvedčení sa však musí uviesť, že konanie prebieha. Rozhodnutie v konaní je záväzné na nadobúdajúcu spoločnxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxkajúce sa ukončenia zlúčenia alebo splynutia spoločnosti a vzniku SE súdom, notárom alebo orgánom na to príslušným v členskom štáte navrhovaného sídlx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxu s kópiou návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia schválených touto spoločnosťou.
3. Orgán v zmysle odseku 1 sa musí predovšetkým uistiť, že zlučxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx so smernicou 2001/86/ES.
4. Tento orgán sa musí presvedčiť aj o tom, že SE vznikla v súlade s požiadavkami práva členského štátu, v ktorom má sídlo v súlxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxsaná, pokiaľ nie sú splnené formálne požiadavky stanovené v článku 25 a 26.
Článok 28
Zlúčenie alebo splynutie musí byť zverejnené pre každú zo zlučxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xds.2 písm. a) musí mať zo zákona súčasne tieto účinky:
a) všetok majetok a záväzky každej nadobúdanej spoločnosti sa prevedú na nadobúdajúcu spoločnxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxjúca spoločnosť získava formu SE.
2. Splynutie vykonané podľa článku 17 ods.2 písm. b) musí mať zo zákona súčasne tieto účinky:
a) všetok majetok a zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xanikajú.
3. Ak v prípade zlúčenia alebo splynutia akciových spoločností právo členského štátu vyžaduje splnenie osobitných formálnych požiadavixx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvky sa uplatnia a vykonajú buď zlučovanými spoločnosťami alebo SE po jej zápise.
4. Práva a povinnosti zúčastnených spoločností týkajúce sa podmienxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx z dôvodu zápisu prevedené na SE pri jej zápise.
Článok 30
Zlúčenie alebo splynutie podľa článku 2 ods.1 nemožno po zápise SE vyhlásiť za neplatné.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxx x zmysle článku 17 ods.2 písm. a) vykonáva spoločnosť, ktorá je držiteľom všetkých akcií a iných cenných papierov, s ktorými je spojené právo hlasovať na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx predpisy, ktorými sa spravujú zlučované spoločnosti a zlúčenie alebo splynutie akciových spoločností v súlade s článkom 24 smernice 78/855/EHS.
2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe preskúmanie sa požadujú iba v rozsahu, v akom to vyžaduje vnútroštátne právo, ktorým sa spravuje nadobúdajúca spoločnosť alebo nadobúdaná spoločnoxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ktorými je spojené hlasovacie právo.
Tretí oddiel
Založenie holdingovej SE
Článok 32
1. Holdingová SE môže byť založená v súlade s článkom 2 odxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré navrhujú takúto operáciu, musia pripraviť za rovnakých podmienok návrh podmienok založenia holdingovej spoločnosti. Návrh podmienok musí zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxovej SE pre spoločníkov a zamestnancov. Návrh podmienok musí tiež stanoviť podrobnosti uvedené v článku 20 ods.1 písm.a), b), c), f), g), h) a i) a musí urxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xusí byť stanovený tak, aby priznával viac ako 50 % stálych hlasovacích práv.
3. Vo vzťahu ku každej spoločnosti navrhujúcej túto operáciu sa musí návrx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmenej mesiac predo dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má o ňom rozhodovať.
4. Jeden alebo viac znalcov, ktorí sú nezávislí od spoločností navrxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxstí, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúcimi smernicu 78/855/EHS preskúmajú návrh podmienok založenia pripraveného v súlade s xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxotoviť jednu písomnú správu pre spoločníkov všetkých spoločností jedným alebo viacerými nezávislými znalcami, menovanými alebo schválenými súdom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na účely vykonávania smernice 78/855/EHS.
5. Správa musí označovať osobitné problémy hodnotenia a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxde.
6. Valné zhromaždenie každej spoločnosti navrhujúcej túto operáciu musí schváliť návrh podmienok vzniku holdingovej SE.
O účasti zamestnanxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx môže vyhradiť právo podmieniť vznik holdingovej SE jeho súhlasom valného zhromaždenia.
7. Tieto ustanovenia sa primerane vzťahujú na spoločnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtknuté touto operáciou o tom, či majú v úmysle prispieť svojimi akciami ku vzniku holdingovej xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xznikne iba v prípade, ak v lehote podľa odseku 1 akcionári spoločností podporujúcich túto operáciu upísali minimálny podiel akcií každej spoločnosti x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti splnené v súlade s odsekom 2, táto skutočnosť musí byť vo vzťahu ku každej spoločnosti dotknutej touto operáciou zverejnená spôsobom upraveným vnútxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxonári spoločností navrhujúcich túto operáciu, ktorí v lehote podľa odseku 1 neuviedli, či majú v úmysle sprístupniť svoje akcie pre podporované spoloxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxi pri jej založení, majú nárok na akcie v holdingovej SE.
5. Holdingová SE nemôže byť zapísaná, pokiaľ sa nepreukáže, že formálne náležitosti podľa člxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxdpisy s cieľom zabezpečiť ochranu menšinových akcionárov, ktorí nesúhlasia s uvedenou operáciou, veriteľov a zamestnancov.
Oddiel 4
Založenie xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxii sa spravujú ich vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi takúto účasť pri zakladaní dcérskej spoločnosti vo forme akciovej spoločnosti.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxx xx
xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxté ustanovenia článku 12, prevod akciovej spoločnosti na SE nesmie viesť k zrušeniu spoločnosti alebo k vzniku novej právnickej osoby.
3. Sídlo sa nexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxgán dotknutej spoločnosti pripraví návrh podmienok prevodu a správu vysvetľujúcu jeho právne a ekonomické aspekty a poukazujúcu na dôsledky, ktoré vxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxom každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS, najmenej jeden mesiac pred uskutočnením valného zhromaždenia, ktoré má prijať roxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonanie článku 10 smernice 78/855/EHS súdom alebo správnym orgánom členského štátu, do ktorého prxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxedajúce aspoň jej základnému imaniu spolu s rezervnými fondmi, ktoré nesmú byť rozdelené na základe zákona alebo stanov.
7. Valné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxlade s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorou sa vykoná článok 7 smernice 78/855/EHS.
8. Členské štáty môžu podmieniť prevod súhlasnému hlasovaniu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxsti prevádzanej spoločnosti, týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov podľa vnútroštátneho práva, praxe a jednotlivých pracovných zmlúv alebo pracovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených týmto nariadením orgány SE tvorí:
a) valné zhromaždenie akcionárov a
b) dozorný orgán a riadiaci orgán (dvojstupňový systém) alebo sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxovedá za riadenie SE. Členský štát môže stanoviť, aby riaditeľ alebo riaditelia zodpovedali za súčasné riadenie na základe rovnakých podmienok ako v pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxý štát však môže požadovať alebo povoliť, aby stanovy upravovali, že člen alebo členovia riadiaceho orgánu boli menovaní alebo odvolaní valným zhromaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgáne v tej istej SE je vylúčené. Dozorný orgán však môže nominovať jedného zo svojich členov, aby konal ako člen riadiaceho orgánu v čase neobsadeného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxenov riadiaceho orgánu alebo pravidlá, ktorými sa určí, upravia stanovy SE. Členský štát však môže určiť minimálny a/alebo maximálny počet.
5. Členxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxlom na jeho území.
Článok 40
1. Dozorný orgán dohliada na činnosť riadiaceho orgánu. Nemá právomoc samostatne riadiť SE.
2. Členovia dozorného oxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxok 47 ods. 4 alebo dohody týkajúce sa spolurozhodovania zamestnancov podľa smernice 2001/86/ES.
3. Počet členov dozorného orgánu alebo pravidlá, kxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a/alebo maximálny počet.
Článok 41
1. Riadiaci orgán predkladá správu o pokroku a predpokladanom vývoji obchodnej činnosti SE dozornému orgánu axxxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xnformácie o udalostiach, ktoré by mohli mať citeľné xxxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v súlade s článkom 40 ods.1. Členský štát môže upraviť, aby takéto oprávnenie mal každý člen dozorného orgánu.
4. Dozorný orgán môže vykonať alebo zarxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxánok 42
Dozorný orgán volí spomedzi svojich členov predsedu. Ak je polovica členov volená zamestnancami, za predsedu môže byť zvolený iba člen zvolexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxebo riaditelia zodpovedali za každodenné vedenie spoločnosti za rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností, ktoré majú sídla na území txxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxlny a, ak je to potrebné, maximálny počet členov.
Správny orgán tvoria aspoň traja členovia, ak je spolurozhodovanie upravené v súlade so smernicou 2xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxnovami. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 47 ods. 4 alebo dohody týkajúce sa spolurozhodovania zamestnancov v zmysle smernice 2001/86/ES.
4. Čxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx je upravený.
Článok 44
1. Štatutárny orgán musí zasadať aspoň raz za tri mesiace v intervaloch upravených stanovami, aby prejednal pokrok a predpoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Správny orgán volí spomedzi svojich členov predsedu. Ak je polovica členov volená zamestnancami, môže byť zvolený za predsedu iba člen zvolený valným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx menovaní na obdobie upravené stanovami, najviac však na obdobie šiestich rokov.
2. Na základe obmedzenia upraveného stanovami, členovia môžu byť zxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxoba stala členom jedného z jeho orgánov, ak právo vzťahujúce sa na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo, nestanovuje inak.
Spoloxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxna podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá:
a) je vylúčená podľa práva členského štátu, v ktorom má SE sídlo, z možnosti účasti zamestnancov xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxestnancov na riadení v zodpovedajúcom orgáne akciovej spoločnosti, ktorá podlieha zákonom členského štátu na základe súdneho alebo správneho rozhoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxo SE, upraviť osobitné podmienky voliteľnosti za členov zastupujúcich spoločníkov.
4. Týmto nariadením nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xusia obsahovať klasifikáciu obchodov, pre ktoré sa v dvojstupňovom systéme vyžaduje súhlas dozorného orgánu udelený riadiacemu orgánu alebo v jednoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxadiť určité kategórie obchodov súhlasu.
2. Členský štát môže určiť kategórie transakcií, ktoré musia byť aspoň uvedené v stanovách SE, ktoré sú zapíxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxjúcimi sa SE, ktorých prezradenie môže poškodiť záujmy spoločnosti, okrem prípadov, v ktorých sa zverejnenie takýchto informácií vyžaduje alebo povxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxx xxriadenie alebo stanovy nestanovujú inak, interné pravidlá týkajúce sa uznášaniaschopnosti a rozhodovania v orgánoch SE musia byť nasledovné:
a) uxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
2. Ak stanovy neupravujú túto otázku, predseda každého orgánu má rozhodujúci hlas v prípade rovnosti hlasov. Stanovy však napriek tomu nesmú obsahovxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxu 2001/86/ES, členský štát môže upraviť, aby uznášaniaschopnosť dozorného orgánu a rozhodovanie na základe ustanovení podľa odsekov 1 a 2 podliehali xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxa riadiacich orgánov SE, dozorného a správneho orgánu zodpovedajú v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na akciové spoločnosti v členskom štáte, v kxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxch povinností z ich strany v rámci výkonu ich funkcií.
Oddiel 4
Valné zhromaždenie
Článok 52
Valné zhromaždenie rozhoduje o veciach, v ktorých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxie smernice 2001/86/ES.
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxom členského štátu, v ktorom má sídlo, na základe práva tohto členského štátu alebo stanov SE v súlade s týmto právom.
Článok 53
Bez toho, aby boli dotxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo.
Článok 54
1. SE musí zvolať valné zhromaždenie aspoň raz ročne, v rámci šiestich mesiacov pred koxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ako SE, neupravuje častejšie zasadnutia valného zhromaždenia. Členský štát však môže upraviť, aby prvé valné zhromaždenie bolo uskutočnené kedykoľxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo iným orgánom alebo príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnym právom použiteľným na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo.
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxromaždenie a pripravila program; stanovy SE alebo vnútroštátne právne predpisy môžu stanoviť nižší podiel na základe rovnakých podmienok ako sú tie, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxne po žiadosti podľa odseku 1 valné zhromaždenie nie je zvolané v určenom čase a v každom prípade za dva mesiace, príslušný súdny alebo správny orgán, ktoxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx požadovali, alebo ich zástupcov na zvolanie valného zhromaždenia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré umožňuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo imania, môžu požadovať, aby bol do programu valného zhromaždenia zahrnutý jeden alebo viac dodatočných bodov. Postup a lehoty vzťahujúce sa k týmto žxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxi alebo právom členského štátu, v ktorom má SE sídlo na základe rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností.
Článok 57
Ak toto nariadenxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxého zhromaždenia sa schvaľujú väčšinou hlasov právoplatne odovzdaných.
Článok 58
Hlasy právoplatne odovzdané nesmú zahrňovať hlasy týkajúce sx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
1. Zmeny a doplnenia stanov SE musia byť schválené valným zhromaždením kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ právo uplatňované na akciové spoločnosti v čxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxenej polovica xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxkom 13.
Článok 60
1. Ak má SE dva alebo viac druhov akcií, každé rozhodnutie valného zhromaždenia podlieha osobitnému hlasovaniu každou triedou spxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxs.1 alebo 2, takáto väčšina sa musí požadovať aj pre osobitné hlasovanie každou triedou spoločníkov, ktorých práva týkajúce sa ich triedy sú dotknuté txxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sa SE právnymi predpismi uplatňovanými na akciové spoločnosti podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo, pokiaľ ide o zostavenie ročnej účtovnej xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrok.
Článok 62
1. SE, ktorá je úverovou alebo finančnou inštitúciou, sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu jej sídla, ktxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k príprave ročnej účtovnej závierky, prípadne konsolidovanej účtovnej závierky vrátane sprievodnej ročnej správy a auditu a uverejnenia týchto účtxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxrnica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní [10], pokiaľ ide o zostavxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxých závierok.
HLAVA V
ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA, PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ A ZASTAVENIE PLATIEB
Článok 63
Pokiaľ ide o zrušenie, likvidáciu, platobnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxa členského štátu, v ktorom má sídlo, vrátane ustanovení týkajúcich sa rozhodovania valným zhromaždením.
Článok 64
1. Ak SE prestala spĺňať požiaxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx:
a) znovuzaložením svojho ústredia v členskom štáte, v ktorom má sídlo, alebo
b) preložením sídla na základe postupu podľa článku 8.
2. Členský šxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx podliehala likvidácii.
3. Členský štát, v ktorom má SE sídlo, musí stanoviť prostriedok nápravy súdnou cestou, pokiaľ ide o porušenie v súvislosti sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxokoľvek orgánu alebo dotknutej osoby zistí, že SE má svoje ústredie xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx
xxxnok 65
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré požadujú ďalšie zverejnenie, začatie a skončenie postupu pri zrušení, lxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xx xx xxxx xxxxxformovať na akciovú spoločnosť podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo. O transformovaní sa nesmie rozhodovať pred uplynutím dvoch rokov od jej xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spoločnosti alebo založenie novej právnickej osoby.
3. Riadiaci alebo správny orgán SE musí navrhnúť podmienky transformovania a správu vysvetľuxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxcov.
4. Návrh podmienok transformovania sa musí zverejniť spôsobom stanoveným právnymi predpismi členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxku 6 jeden alebo viacerí nezávislí znalci menovaní alebo schválení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonanie článku 10 smerxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtok spoločnosti zodpovedá aspoň jej základnému imaniu.
6. Valné zhromaždenie SE musí schváliť návrh podmienok transformovania spolu so stanovami xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxce 78/855/EHS.
HLAVA VI
DOPLŇUJÚCE A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Článok 67
1. Pokiaľ sa na členský štát nevzťahuje tretia fáza hospodárskej a menovxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxípade akciových spoločností, ktoré sa spravujú jeho právnymi predpismi. V každom prípade však SE môže svoje základné imanie vyjadriť v EUR. V takomto pxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxa fáza EMU nevzťahuje na členský štát, v ktorom má SE sídlo, SE však môže pripraviť a zverejniť svoju ročnú účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v mene členského štátu na základe rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností, ktoré sa spravujú právom tohto členského štátu. Týmto nie jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxEHS z 8. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 78/60/EHS o ročných účtovných závierkach a smernica č. 83/349/EHS o konsolidovaných účtoch sx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xlánkov 8, 25, 26, 54, 55 a 64. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.
Článok 69
Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx analyzovať vhodnosť:
a) možnosti umiestniť ústredie a sídlo SE v rôznych členských štátoch,
b) rozšírenia pojmu zlúčenia a splynutia v článku 17 oxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxžiek zakladajúcich právomoc v článku 8 ods. 16 v zmysle iného ustanovenia, ktoré sa mohlo vložiť do Bruselského dohovoru z roku 1968 alebo do iného textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxanie oprávnení priznaných členským štátom týmto nariadením alebo na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia vo vzťahu k SE, povolili v sxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxom v členskom štáte by takéto ustanovenia neboli povolené.
Článok 70
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. októbra 2004.
Toto nariadenie je záväxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxnx
[1] Ú. v. ES C 263, 16.10.1989, s. 41 a Ú. v. ES C 176, 8.7.1991, s. 1.
[2] Stanovisko zo 4. septembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 1994.
[6] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8. Smernica v znení aktu o pristúpení z roku 1994.
[7] Ú. v. ES L 295, 20.10.1978, s. 36. Smernica v znení aktu o prisxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxých spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť zakladanie akciových spoloxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxení z roku 1994.
[9] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.
[10] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.
[11] Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 57.
------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxchap
DÁNSKO:
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx anonyme
ÍRSKO:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
TALIANSKO:
societa per azixxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxde anónima de responsabilidade limitada
FÍNSKO:
julkinen osakeyhtiöpublikt aktiebolag
ŠVÉDSKO:
publikt aktiebolag
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------
PRÍLOHA II
AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI A SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 2
BELGICKO:
,
la société privée a resxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxngesellschaft,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRÉCKO:
anonimi etairia
etairia periorismenis eithinis
ŠPANIELSKO:
la socxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxlic companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private compaxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxé anonyme,
la société a responsabilité limitée
HOLANDSKO:
de naamloze vennootschap,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxsabilidade limitada
FÍNSKO:
osakeyhtiö
aktiebolag
ŠVÉDSKO:
aktiebolag
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:
public companies limited by shares
pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x share capital
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.