Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (17)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

32001L0078 zmena a doplnenie prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxHS, príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou Rady 97/52/ES, a príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxaní)
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom smerxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x najmä jej článok 22, smernicu Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [3] v znení zmenenom a doplxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxení zmenenom a doplnenom smernicou 97/52/ES, a najmä jej článok 35 ods. 2 a na smernicu Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/ES [6] a najmä jej článok 39 ods. 2 a článok 40 ods. 2 a 3,
keďže:
(1) Smernica 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS stanovujú, že zmluvy, pxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx taktiež zavádzajú modely, v súlade s ktorými musia byť oznámenia vyhotovované; táto povinnosť vyplýva z článku 9 ods. 4 smernice 93/36/EHS, článku 11 oxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xrijala odporúčanie (91/561/EHS) 24. októbra 1991 [7] a oznámenie dňa 30. októbra 1992 [8]; preto sa odporúča používanie určitých modelových oznámení xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xotrebné teraz modifikovať tak, aby prispeli k zjednodušovaniu vykonávania pravidiel o uverejňovaní, súčasne s ich úpravou na elektronické prostriexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxjú k väčšej transparentnosti na trhu. Je účely objasnenia je vhodné nahradiť vyššie uvedené prílohy štandardnými formulármi.
(4) Opatrenia uvedenx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxách,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
Článok 1
1. Príloha IV k smernici 93/36/EHS sa nahrádza prílohou I k tejto smernici.
2. Prílohy IV, V a VI k smernici xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxici.
4. Prílohy XII až XV, XVII a XVIII k smernici 93/38/EHS sa nahrádzajú prílohami VII až XII k tejto smernici.
Článok 2
1. Členské štáty prijmú oxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Článok 3
Táto sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxaná členským štátom.
V Bruseli 13. septembra 2001
za Komisiu
Frederik Bolkestein
člen Komisie
[1] Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1.
[2] Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx 1.4.1998, s. 1.
[7] Ú. v. ES L 305, 6.11.1991, s. 19.
[8] Oznámenie Komisie o formulároch, ktoré majú byť používané obstarávateľmi v súvislosti s nadxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
+++++ TIFF xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +xxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx x++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +xxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------
PRÍLOHA III
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx---------------------------------------
PRÍLOHA V
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF ++++x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxx+
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF ++++x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------
PRÍLOHA IX
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA X
++xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xx------------------------------------------------
PRÍLOHA XI
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2001/78/ES
CELEX: 32001L0078
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o zmene a doplnení prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS, príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou Rady 97/52/ES, a príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS v znení zmenenom a doplnenom smernicou 98/4/ES (smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní)
Autor:Komisia

Eurovoc:správne konanie; verejná zákazka; pridelenie zákazky; formulár;
 
Zo dňa: 13.09.2001
Rozoslané: 29.10.2001
Účinnosť od: 18.11.2001
Zrušené: -
Transpozícia do: 01.05.2002
Vzťah k:575/2003 Z.z.;

Uverejnené v č. 285/2001 Úradný vestník L na strane 1