Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (45)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (6)
... dalšie položky

32009L0081 koordinácia postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a jej články 55 a 95,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxého členského štátu, v oblasti obrany aj bezpečnosti.
(2) Postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxej bezpečnostnej a obrannej politiky.
(3) Členské štáty sa zhodujú na potrebe posilňovať, rozvíjať a udržiavať európsku technologickú a priemyselxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xyužiť rôzne nástroje v súlade s právom Spoločenstva, smerujúce k skutočnému európskemu trhu s obrannými zariadeniami a rovnakým podmienkam na európsxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxzovaním účasti malých a stredných podnikov (MSP) a netradičných dodávateľov v európskej technologickej a priemyselnej základni obrany, posilňovanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnámenie Komisie zo 7. decembra 2006 o uplatňovaní článku 296 zmluvy v oblasti obstarávania na účely obrany a oznámenie Komisie o stratégii pre silnejší x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxiami je stanovenie vhodného legislatívneho rámca. To si v oblasti obstarávania vyžaduje koordináciu postupov zadávania zákaziek s cieľom splniť bezxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zo 17. novembra 2005 o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení [3] vyzval Komisiu, aby vypracovala smernicu zohľadňujúcu predovšetxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxti, zachovávať charakter Únie ako "civilnej mocnosti".
(6) Lepšia koordinácia postupov zadávania zákaziek, napríklad v prípade zákaziek týkajúcxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxtné prostredie.
(7) Tieto postupy by mali odzrkadľovať celkový prístup Únie k otázke bezpečnosti, ktorý zodpovedá vývoju strategického prostredixx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnosťou.
(8) Obranné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxkupy tovaru a služieb v sektoroch obrany a bezpečnosti často citlivý charakter.
(9) Z toho vyplývajú osobitné požiadavky predovšetkým v oblasti bezxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xj s nimi priamo spojených služieb a prác, ale aj niektorých zvlášť citlivých nákupov v oblasti nevojenskej bezpečnosti. Skutočnosť, že neexistuje režxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxmžitú nápravu. Jednotný režim pre celú Úniu zameraný na bezpečnosť informácií, ktorý zahŕňa vzájomné uznávanie národných bezpečnostných previerok x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxdný. Členské štáty by zároveň mali prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti vzájomných dodávok s cieľom postupne vytvoriť systém primeraxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxo materiálu prijatom rozhodnutím Rady 255/58 z 15. apríla 1958 [4] a členské štáty sa môžu obmedzovať iba na tento zoznam pri transpozícii tejto smernicxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxších súvislostiach vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter technológií, politiky verejného obstarávania a vojenské požiadavky vedúce k vývoju nových txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxať aj na výrobky, ktoré sa napriek pôvodnému civilnému určeniu neskôr prispôsobili vojenským účelom a používajú sa ako zbrane, munícia alebo vojenský xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx črty ako obranné obstarávania a sú rovnako citlivé. Môže tomu tak byť najmä v oblastiach spolupráce vojenských a nevojenských zložiek na plnení rovnakxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxzbami zo strany nevojenských a/alebo mimovládnych aktérov. Takéto prípady môžu zahŕňať napríklad ochranu hraníc, policajné činnosti a misie krízovxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. j. počas výskumu a vývoja, priemyselného vývoja, výroby, opravy, modernizácie, úpravy, údržby, logistiky, školenia, testovania, stiahnutia a likxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxby po prvotnom návrhu. Súčasťou niektorých zákaziek môže byť dodávka častí, súčastí a/alebo podzložiek, ktoré sa majú začleniť do výrobkov alebo na ne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxhovať na základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj. Základný výskum pozostáva z experimentálnej alebo teoretickej práce vykonávanxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitia v praxi. Aplikovaný výskum tiež pozostáva z pôvodnej práce prijatej s cieľom získať nové poznatky. Prednostne sa však zameriava na konkrétny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxriadení, vytvoriť nové postupy, systémy a služby alebo výrazne zlepšiť existujúce postupy, systémy a služby. Môže zahŕňať realizáciu technologickýxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Výskum a vývoj nezahŕňa výrobu a kvalifikáciu predvýrobných prototypov, nástrojov a priemyselného inžinierstva, priemyselné návrhy alebo výrobux
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxenie určitých vojenských alebo bezpečnostných požiadaviek, aj keď nie sú priamo spojené s dodávkou vojenských zariadení ani citlivých zariadení.
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxnácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [5], a verejnými obsxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby [6], podlieha rešpektovaniu zásad zmluvy, najmä voľného pohybu tovaru, slxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzájomného uznávania, zásady proporcionality a zásady transparentnosti.
Povinnosti v oblasti transparentnosti a súťaže, pokiaľ ide o zákazky pox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšetkým členské štáty majú určiť najvhodnejší spôsob pre zadávanie takýchto zákaziek.
Pri zákazkách, ktoré presahujú určitú hodnotu, sa odporúča vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxučiť ich účinky a zabezpečiť liberalizáciu obstarávania. Tieto ustanovenia o koordinácii by sa preto mali vykladať v súlade s uvedenými pravidlami a zxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zmluve, a tým aj z uplatňovania práva odvodeného z týchto zásad. Z toho vyplýva, že žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť v uložení alebo upxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxanie zákaziek, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice, možno z jej rozsahu vyňať, ak je to odôvodnené na základe verejnej bezpečnosti alxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxjú také krajne náročné opatrenia na bezpečnosť dodávok, alebo sú natoľko dôverné a/alebo dôležité pre národnú zvrchovanosť, že ani osobitné ustanovexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxkých štátov.
(17) V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev by sa však možnosť využiť takéto výnimky mala vykladať takým spôsobxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxečovať. Neuplatňovanie tejto smernice musí byť preto primerané sledovaným cieľom a spôsobiť čo najmenšie narušenie xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alebo obstarávatelia pôsobiaci v oblasti obrany, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti Dohody o vládnom obstarávaní (GPA) uzatvorenej v rámci Svetovej obxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxk XXIII ods. 1 GPA majú rozdielny rozsah pôsobnosti a podliehajú rôznym štandardom súdneho preskúmania. Členské štáty môžu naďalej využívať článok XXxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnie.
Toto vyňatie tiež znamená, že v špecifickom kontexte obranných a bezpečnostných trhov si členské štáty ponechávajú právomoc rozhodovať o tom, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xoto rozhodnutie by mali prijať na základe zásady najlepšieho pomeru ceny a kvality, pričom si treba uvedomiť potrebu európskej technologickej a priemxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhod. Členské štáty by sa mali usilovať o čoraz otvorenejšie trhy. Ich partneri by na základe medzinárodných dohôd takisto mali preukázať otvorenosťx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvanie činností, ktoré patria do oddielu 45 "Spoločného slovníka obstarávania", ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxrebných pre vykonanie týchto činností. Zákazky na služby môžu za určitých okolností zahŕňať práce. Pokiaľ však takéto práce súvisia s hlavným predmetxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákazku na práce.
(20) Obranné a bezpečnostné zákazky obsahujú často utajované skutočnosti, ktoré majú byť z bezpečnostných dôvodov chránené protx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xlenských štátoch systémy klasifikácie týchto skutočností na vojenské účely. Pokiaľ však ide o záležitosti nevojenskej bezpečnosti, prax v členskýcx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxť postupov členských štátov a je schopná zahrnúť vojenskú i nevojenskú oblasť. V každom prípade by sa obstarávanie v týchto oblastiach nemalo dotýkať pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxo z rozhodnutia Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001, prijímajúceho bezpečnostné nariadenia Rady [9].
Článok 291 ods. 1 písm. a) zmluvy navyše členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považujú za odporujúce základným záujmom ich bezpečnosti. K tomu môže dôjsť predovšetkým v takom príxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xali mať možnosť využívať rámcové dohody, čím vzniká potreba vymedziť rámcové dohody a stanoviť pre ne konkrétne pravidlá. Podľa týchto pravidiel môže xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxdloženie ponúk, zadávať zákazky na základe takejto rámcovej dohody počas obdobia jej platnosti buď uplatnením podmienok uvedených v rámcovej dohodex xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe by malo byť v súlade s určitými pravidlami, ktorých cieľom je zabezpečiť požadovanú flexibilitu a dodržiavanie všeobecných zásad, najmä zásady rovnxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxite odôvodnených verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi.
(22) Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu využívať elektronické xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxparentnosti. Pretože používanie techniky elektronických aukcií sa pravdepodobne zvýši, takéto aukcie by mali byť definované v práve Spoločenstva a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxnovenie, aby sa takéto elektronické aukcie týkali len zákaziek na práce, na dodávky tovaru alebo na služby, pri ktorých je možné určiť presné špecifikáxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uchádzačov v ktorejkoľvek etape elektronickej aukcie. Použitie elektronických aukcií verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom umožňuje, abx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xlepšili aj iné parametre ponúk, nielen ceny. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom elektronických aukcií len charxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvateľom alebo obstarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo pexxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých aukcií. Z toho vyplýva, že určité zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projekxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxž a zracionalizovať obstarávanie. V dôsledku toho by členské štáty mali mať možnosť zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mohxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx centrálnych obstarávacích inštitúcií a podmienky, za ktorých sa môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí obstarávajú práce, dodávxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxzania za verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xároveň slobodne rozhodovať o vymenovaní európskych verejných orgánov, ktoré nepodliehajú tejto smernici, napríklad Európskej obrannej agentúry, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxi ustanoveniami tejto smernice.
xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxyšná časť patrí buď do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES, alebo nepodlieha tejto smernici, smernici 2004/17/ES alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkaziek. V takýchto prípadoch by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mali mať možnosť zadať jednotlivú zákazku, pod podmienkou, že toto rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx obstarávateľov alebo obstarávateľov komplikuje veľký počet prahových hodnôt na uplatňovanie koordinovaných ustanovení. Vzhľadom na priemernú hoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia dodržiavať pri uplatňovaní smernice 2004/17/ES. Prahové hodnoty tejto smernice by sa tiež mali revidxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxých prípadoch od uplatňovania tejto smernice z dôvodu uplatňovania špecifických pravidiel pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodnýcx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxk jedného členského štátu na území iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo umiestnenia jednotiek tretej krajiny v členskom štáte by mali tiež xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxodnými organizáciami na ich účely, ani na zákazky, ktoré musí zadať členský štát v súlade s pravidlami špecifickými pre takéto organizácie.
(27) Niexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx obstarávaní zo strany spravodajských služieb alebo obstarávaní pre všetky druhy spravodajských činností vrátane aktivít kontrarozviedky, ako ich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxupy určené na ochranu hraníc alebo boj proti terorizmu či organizovanému zločinu, nákupy týkajúce sa dekódovania, alebo nákupy osobitne určené na utaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxamy spolupráce zamerané na spoločný vývoj nových obranných zariadení. Tieto programy majú mimoriadny význam, pretože pomáhajú vyvíjať nové technolxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxjmä Organisation conjointe de coopération en matiere d’armement (OCCAR) a NATO (prostredníctvom špecifických agentúr), alebo agentúry Únie, napríxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxde ďalších takýchto programov spolupráce udeľujú zákazky verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia jedného štátu aj v mene jedného alebo viacerýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxh štátov vykonávajú operácie za hranicami Únie, a ak si to vyžadujú operačné požiadavky, malo by sa povoliť verejným obstarávateľom alebo obstarávatexxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx operácií.
(30) Vzhľadom na osobitnú povahu obranného a bezpečnostného sektora by obstarávanie zariadení, ako aj práce a služby jednej vlády pre druxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo práv k nim osobitné vlastnosti, ktoré znemožňujú uplatňovanie pravidiel o obstarávaní.
(32) Rozhodcovské a zmierovacie služby zvyčajne poskytuxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxo zverujú osobám alebo orgánom za podmienok, ktoré nie sú zlučiteľné s uplatňovaním pravidiel o obstarávaní.
(34) Podľa článku 163 zmluvy je podpora xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy k tomu prispieva. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spolufinancovanie výskumných a vývojových programov. Výskumné a vývojové zákazky iné než txxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxbu v plnom rozsahu hradí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, nie sú preto predmetom tejto smernice.
(35) Zamestnanie a povolanie sú kľúčovými xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxamy chránených pracovných miest efektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Takéto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxhli vyhradiť právo zúčastňovať sa postupov zadávania zákazky alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci programov chránených pracovných miest.
(36) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxrií, ktoré zodpovedajú jednotlivým položkám klasifikácie CPV a uviesť vo dvoch prílohách podľa režimu, ktorému podliehajú. Pokiaľ ide o služby uvedexx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxžby. S cieľom uplatňovať ustanovenia tejto smernice namiesto ustanovení smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES však treba stanoviť, že prísxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxo na prechodné obdobie obmedziť na zákazky, pri ktorých jej ustanovenia umožnia využitie úplného potenciálu pre nárast cezhraničného obchodu. Zákazxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxchnické špecifikácie vypracované verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi musia umožňovať, aby bolo obstarávanie liberalizované. Na tento xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek. Na druhej strane, ak je uvedený odkaz na európsku normu, alebo na medzinárodné alebo vxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxých rovnocenných podkladov. Táto rovnocennosť môže byť ohodnotená najmä vo vzťahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia musia byť schopní uviesť dôvod prípadného rozhodnutia, že v danom prípade neexistuje rovnocennosť. Exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx právoplatného rozsudku v členských štátoch. V prípade, že sa uplatňuje jedna z týchto dohôd, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu požadxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxvky stanovené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vzťahujú.
(39) Podrobné technické špecifikácie a doplňujúce informácie týkajúce sa xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x40) Potenciálni subdodávatelia by nemali byť diskriminovaní na základe národnosti. V rámci obrany a bezpečnosti môže byť žiaduce, aby verejní obstarxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľských zmlúv tretím stranám. Táto povinnosť sa môže vzťahovať na všetkých subdodávateľov alebo len na konkrétnych subdodávateľov, ktorých vybrxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxžnosť ponúkanú členskému štátu povoliť svojim verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo od nich požadovať, aby sa subdodávateľské zmluvyx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxny. Ak sa takýto podiel požaduje, úspešný uchádzač by mal zadávať subdodávky v rámci transparentnej a nediskriminačnej súťaže tak, aby všetky zainterxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxazca úspešného uchádzača. Percentuálny podiel, ktorý možno na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zadať v rámci subdodávateľstva xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxmi na subdodávateľstvo môžu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a uchádzači prediskutovať požiadavky alebo odporúčania týkajúce sa subdodávaxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmä pre náklady, kvalitu alebo riziko. Subdodávatelia pôvodne navrhnutí úspešným uchádzačom by mali mať v každom prípade možnosť zúčastniť sa súťaží oxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoj a šírenie najlepších postupov medzi členskými štátmi a európskym priemyslom s cieľom propagovať voľný pohyb a konkurencieschopnosť na subdodávatxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxé štáty by mali všetkých úspešných uchádzačov informovať o výhodách transparentného a konkurencieschopného predkladania ponúk a rôznorodosti dodáxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxečnosti.
(41) Podmienky plnenia zákazky sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcií a bezpečnosti zásobovania. Tieto požiadavky sú dôležité hlavne vzhľadom na citlivý charakter zariadení, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, a týkxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmä záväzky zo strany dodávateľov i subdodávateľov, že ochránia utajované skutočnosti pred neoprávneným prístupom ako aj dostatočné informácie o ich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxebo obstarávateľov alebo členských štátov, aby definovali tieto požiadavky v súlade so svojimi vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi a stanovxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxné príslušné orgány.
(44) Bezpečnosť zásobovania môže priniesť široké spektrum požiadaviek napríklad vrátane vnútropodnikových pravidiel vzťaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxrvisu, údržby a generálnej opravy s cieľom zabezpečiť podporu kupovaného zariadenia počas jeho životného cyklu.
(45) V žiadnom prípade nemôže nijaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtívne zmluvy tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, ktoré sú platné v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci, sa uplxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxácie, keď pracovníci z jedného členského štátu na účely plnenia zákazky poskytujú služby v inom členskom štáte, smernica Európskeho parlamentu a Rady xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx krajine v súvislosti s takýmito vyslanými pracovníkmi dodržať. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesplnenie týchto povinnxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjektu, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z konania pre zadanie zákazky.
(47) Zákazky, na ktoré sa vzťahuje táto sxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xožiadaviek si často vyžaduje dôkladné rokovania počas zadávania zákaziek. Z toho dôvodu môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia použiť okxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
(48) Pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí realizujú obzvlášť zložité projekty, by mohlo byť objektívne nemožné bez toho, aby tx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxančné alebo právne riešenia. Táto situácia môže vzniknúť najmä pri realizácii projektov, ktoré si vyžadujú integráciu alebo kombináciu mnohých techxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxženie nie je možné vymedziť vopred. V takomto prípade by nebolo možné použiť užšie konanie a rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadáxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xlexibilné konanie, ktoré zabezpečuje súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a umožňuje verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom prediskutovať xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxením základných aspektov ponúk stanovovaním podstatných nových požiadaviek pre úspešného uchádzača alebo prijatím akéhokoľvek iného uchádzača akx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa alebo obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo akceptovať stanovisko, ktoré môžu použiť pri príprave špecxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxitie konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania bude nemožné alebo úplne nevhodné. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí zadávacieho konania.
(51) Niektoré okolnosti by mali byť čiastočne rovnaké ako okolnosti stanovené v smernici 2004/18/ES. V tomto smere by sa mala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch ťažkostí pri využívaní a údržbe, ktoré sú dôvodom na využitie rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v prípxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxdizácie zariadení, ktoré s tým súvisia. To je napríklad prípad začlenenia nových zložiek do existujúcich systémov alebo modernizácie týchto systémoxx
xxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu, pretože vlastní výlučné práva alebo z technických dôvodov. V týchto prípadoch by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mali mať možnosť zadxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxspodársky subjekt realizovať zákazku, by sa však mali striktne definovať a odôvodniť prípad od prípadu. Tieto dôvody by mohli zahŕňať napríklad jasnú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástroje alebo prostriedky, ktoré má k dispozícii len jeden subjekt. K tomu by mohlo dôjsť napríklad v prípade úpravy alebo zdokonalenia osobitne zložxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxľom zabezpečiť fungovanie ozbrojených alebo bezpečnostných síl.
(53) Z osobitnej povahy zákaziek, ktoré sú predmetom tejto smernice, vyplýva potxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxv sú napríklad povolané zasiahnuť v krízových situáciách v cudzine ako napríklad súčasť mierových operácií. Pri začatí takéhoto zásahu alebo počas nexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxujú postupy zadávania zákaziek ustanovené v tejto smernici. K takýmto naliehavým prípadom by mohlo tiež dôjsť, pokiaľ ide o bezpečnostné zložky, naprxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxalizácia obstarávania pomáha uskutočniť tento cieľ. Dôležitosť výskumu a vývoja v tejto špecifickej oblasti odôvodňuje maximálnu pružnosť v zadávaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxlu výrobku. Zákazky v oblasti výskumu a vývoja by preto mali zahŕňať činnosti len do tej fázy, keď je možné primerane posúdiť splatnosť nových technológxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxiam tejto smernice, a to vrátane predbežného stanovenia výberu uchádzača pre nasledujúce fázy.
Na druhej strane verejný obstarávateľ alebo obstarxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxť, pokiaľ ide o tieto fázy, a zadáva sa prostredníctvom obmedzeného postupu alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávaciehx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informácií zo strany verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pred začatím postupu zadávania zákazky alebo na jeho konci. Okrem toho by sa mali xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xožnosť zadržať niektoré informácie, ak by zverejnenie takýchto informácií bránilo presadzovaniu práva alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x charakteristické vlastnosti činností, dodávok a služieb, ktoré sú predmetom tejto smernice, dôvody verejného záujmu týkajúce sa dodržiavania povixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx význam.
(57) Vzhľadom na nový vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu pxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxcií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť v súlade s technológiami používanými v ostatných členských štátoch, nakoľko je to len možné.
(58) Nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcieho konania vypracované verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi z členských štátov uverejňovali v rámci celého Spoločenstva. Informácie xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx je vhodné poskytnúť im adekvátne informácie o predmete zákazky a o podmienkach s ňou súvisiacich. Lepšia dostupnosť verejných oznámení by sa preto malx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxná nomenklatúra pre zákazky.
(59) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpixx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xrhu, najmä o elektronickom obchode ("smernica o elektronickom obchode") [12], by sa mali v súvislosti s touto smernicou uplatňovať na elektronický prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxtronické prijímanie žiadostí o účasť a ponúk mali spĺňať osobitné doplňujúce požiadavky. Na tento účel by sa podľa možnosti malo nabádať na používanie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxť priaznivý rámec pre zvýšenie úrovne poskytovania certifikačných služieb pre tieto zariadenia.
(60) Používanie elektronických prostriedkov vexxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx sa používajú elektronické prostriedky, ale pod podmienkou, že používané elektronické prostriedky sú v súlade s osobitnými spôsobmi prenosu plánovaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx by sa mali určiť nediskriminačné kritériá, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu používať pri výbere účastníkov súťaže a prostriexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxstarávateľa alebo obstarávateľa vyžadovať, aby uviedol, hneď ako je zákazka daná do súťaže, kritériá výberu účastníkov, ktoré použije, a úroveň osobxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxrávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v užšom konaní, v rokovacom konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo konania. Pre kritériá týkajúce sa osobnej situácie osôb zastupujúcich hospodárske subjekty by mohol postačovať všeobecný odkaz v oznámení o vyhlásxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zadávacieho konania by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vzhľadom na flexibilitu, ktorú si tieto konania môžu vyžadovať, a vzhľadom na vyxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxe nasledujúcich etapách s cieľom postupne znížiť počet ponúk, ktoré budú predmetom ďalšieho dialógu alebo rokovania, na základe vopred určených kritxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x64) Príslušné predpisy Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sa uplatňujú v prípaxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré boli členmi zločineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie alebo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spolxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxrizmom. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali, prípadne požiadať záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili príslušné dokumenty a v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo štátu. K vylúčeniu takýchto hospodárskych subjektov by malo dôjsť hneď, ako sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dozvie o konečnom a právoplaxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi zákazkách, ktorý bol predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe subjekty v prípade, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informácie (v danom prípade poskytnuté chránenými zdrojmi), ktoré potvrdzujú, že txxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxstí výrobkov, ktoré dodáva záujemca, alebo z akcionárskej štruktúry záujemcu.
(66) Nedodržiavanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxa Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej prípravx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním príslušného hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie odborných povinnoxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxavne od ich schopnosti splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v oblasti bezpečnosti zásobovania a bezpečnosti informácií. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v ktorejkoľvek fáze postupu zadávania zákazky, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má informácie o tom, že zadanie celej zákazky alebo ktorejxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxém Spoločenstva týkajúci sa bezpečnosti informácií, je úlohou verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo členských štátov, aby definovaxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxanú úroveň bezpečnosti. V mnohých prípadoch majú členské štáty dvojstranné bezpečnostné dohody s pravidlami o vzájomnom uznávaní vnútroštátnych bexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxformácií možno preveriť a takáto previerka by sa mala uskutočniť v súlade so zásadami nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a proporcionality.
xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxo zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali transparentným a objektívnym spôsobom v podmienkach efektívnej súťaže. Z toho dôvodu by boxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť, stanovenú judikatúrou, zabezpečiť potrebnú traxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxicky najvýhodnejšej ponuky. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazky a relatívnyxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xáležite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodniť, keď váhy nie je možné stanoviť vopred, najmä z dôvodu zložitosti zákazky. V takých prxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, posudzujú ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxstarávateľa alebo obstarávateľa. Určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritériá musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia poxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každú ponuku.
(72) Dodržiavanie povinností týkajúcich sa transparentnosti a súťaže by sa malo zabezpečiť prostredníctvom účinného systému preskxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx7/66/ES [17] stanovuje pre zákazky, ktoré sú predmetom smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Predovšetkým by sa mala poskytnúť možnosť napadnúť postup zaxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxa ustanoviť možnosť napadnúť nezákonné priame zákazky alebo zmluvy uzatvorené v rozpore s touto smernicou.
(73) Postupy preskúmania by však mali zoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxrušovanie povinností týkajúcich sa transparentnosti a súťaže. Členské štáty by mali mať predovšetkým možnosť stanoviť, že orgán preskúmania nezávixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxici, ak tento orgán po preskúmaní všetkých súvisiacich aspektov zistí, že výnimočné okolnosti príslušného prípadu si vyžadujú, aby sa rešpektovali nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtom tejto smernice, takéto prvoradé dôvody by mali byť spojené najmä so všeobecným záujmom obrany a bezpečnosti členských štátov. K tejto situácii môžx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxstenciu širšieho programu obrany a/alebo bezpečnosti, ktorého súčasťou je projekt.
(74) Je potrebné prijať a v zmysle meniacich sa technických požxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxmienok odvolávania sa na takúto nomenklatúru. Preto je potrebné zaviesť na tento účel flexibilné a rýchle prijímacie konanie.
(75) Opatrenia potrexxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxacích právomocí prenesených na Komisiu [18],
(76) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na revíziu prahových hodnôt pre zákazky ich zosúlaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxdzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v CPV ako aj technických podrobností a vlastností zariadení na elektronické prijímanie súborov údaxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.
(77) Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxzhodnutia 1999/468/ES.
(78) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [19] sú členské štáty vyzývané, aby vo vlastnom zxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxu a opatreniami na jej transpozíciu.
(79) Komisia by mala uskutočniť pravidelné posudzovanie, aby preskúmala, či trh s obrannými zariadeniami fungxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxSAH
HLAVA I VYMEDZENIE POJMOV, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Článok 1. Vymedzenie pojmov
Článok 2. Rozsah pôsobnosti
Článok 3. Zmiešaxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xubjekty
Článok 6. Dôvernosť povinností verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov
Článok 7. Ochrana utajovaných skutočností
KAPITOLA Ix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxánok 9. Metódy výpočtu odhadovanej hodnoty zákaziek a rámcových dohôd
Oddiel 2. Centrálne obstarávacie inštitúcie
Článok 10. Zákazky zadávané cxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi smernice
Článok 11. Použitie výnimiek
Článok 12. Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel
Článok 13. Osobitné výnimky
Oddiel 4. Osxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxx xxx xákazky na služby uvedené v prílohe II
Článok 17. Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe I a v prílohe II
KAPITOLA IV Osobitné ustanovenia o zadáxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxávatelia
Článok 22. Bezpečnosť informácií
Článok 23. Bezpečnosť dodávok
Článok 24. Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdávacieho konania
Článok 27. Súťažný dialóg
Článok 28. Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadáxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x0. Oznámenia
Článok 31. Nepovinné uverejňovanie
Článok 32. Forma a spôsob uverejňovania oznámení
Oddiel 2. Lehoty
Článok 33. Lehoty na prijíxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxebo na účasť na dialógu
Článok 35. Informácie pre záujemcov a uchádzačov
Oddiel 4. Komunikácia
Článok 36. Ustanovenia o komunikácii
Oddiel 5. xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxr účastníkov a zadávanie zákaziek
Oddiel 2. Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov
Článok 39. Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača
Čxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xlánok 43. Normy systémov riadenia kvality
Článok 44. Normy environmentálneho riadenia
Článok 45. Doplňujúce podklady a informácie
Článok 46. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxávanie zákaziek
Článok 47. Kritériá zadávania zákaziek
Článok 48. Používanie elektronických aukcií
Článok 49. Ponuky s neobvykle nízkou cenox
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi
Článok 50. Rozsah pôsobnosti
Článok 51. Zásady
Článok 52. Prahové hodnoty a pravidlá o uverejňovaxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxmi obstarávateľmi alebo obstarávateľmi
Článok 54. Pravidlá, ktoré sa majú uplatniť
HLAVA IV PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ PRI PRESKÚMANIACH
Článok 55x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxosti o preskúmanie
Článok 60. Neplatnosť
Článok 61. Porušenia tejto hlavy a alternatívne sankcie
Článok 62. Lehoty
Článok 63. Opravný mechanxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 65. Povinnosť vykazovať štatistické údaje
Článok 66. Obsah štatistickej správy
Článok 67. Výbor
Článok 68. Úpravx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxES
Článok 72. Transpozícia
Článok 73. Hodnotenie a podávanie správ
Článok 74. Nadobudnutie účinnosti
Článok 75. Adresáti
PRÍLOHY
Príloxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 18
Príloha IV Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach uvedených v článku 30
Príloha V Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámexxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxa VIII Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie žiadostí o účasť a ponúk
HLAVA I
VYMEDZENIE POJMOV, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBExxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxej len - "CPV") je referenčná nomenklatúra, ktorá sa používa pri zákazkách zadaných verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, ktorá bola prijaxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx7/ES a článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18/ES;
3. "zákazka na práce" sú zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie práce, alebo vypracovanie prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Po pojmom "dielo" sa rozumie výsledok konštrukčnxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xovaru" sú zákazky iné ako zákazky na práce, ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bex xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xovaru";
5. "zákazky na služby" sú zákazky iné ako zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých predmetom je poskytnutie služieb.
Zákazka, ktoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxazka vzťahuje.
Zákazka, ktorej predmetom sú služby a ktorá zahŕňa činnosti uvedené v oddiele 45 CPV, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákaxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxužitie ako zbrane, munícia alebo vojenský materiál;
7. "citlivé vybavenie", "práce citlivého charakteru" a "služby citlivého charakteru" predstxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxujú;
8. "utajované skutočnosti" sú akékoľvek informácie alebo materiál bez ohľadu na formu, charakter alebo spôsob ich prenosu, ktorým bola prisúdxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xpatreniami platnými v príslušnom členskom štáte vyžadujú ochranu pred odcudzením, zničením, odstránením, odhalením, stratou alebo prístupom akejxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu alebo tretej krajiny;
10. "kríza" je akákoľvek situácia v členskom štáte alebo v tretej krajine, počas ktorej došlo ku vzniku škody, ktorá výrazne pxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva; o krízu ide aj v prípade, ak hrozí, že k takejto škode dôjde v blízkej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákaxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých chxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxmatického vyhodnocovania.
Z toho vyplýva, že určité zákazky na služby a určité zákazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxžieb" je každá fyzická osoba alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb a/alebo orgánov, ktoré na trhu ponúkajú vykonanix xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžíva sa iba v záujme zjednodušenia;
15. "záujemca" je hospodársky subjekt, ktorý sa snaží získať výzvu na účasť v užšom alebo rokovacom konaní alebo nx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxstarávatelia alebo obstarávatelia" sú verejní obstarávatelia uvedení v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES a obstarávatelia uvedení v článku 2 smernxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx/18/ES a v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES alebo európsky orgán verejnej moci, ktorý:
- získava dodávky tovaru a/alebo služby určené pre vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov;
19. "užšie konania" sú konania, v ktorých môže požiadať o účasť každý hospodársky subjekt a v rámxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxania" sú konania, v rámci ktorých verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré si vybrali, a rokujú o podxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x rámci ktorého verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vedie dialóg so záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxy použitia konania uvedeného v prvom pododseku sa zákazka považuje za "obzvlášť zložitú", ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je objektívxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x špecifikovať právne a/alebo finančné podmienky projektu;
22. "subdodávateľská zmluva" je zmluva s peňažným plnením, uzavretá písomne medzi úspexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alebo poskytnutie služieb;
23. "prepojený podnik" je každý podnik, na ktorý môže úspešný uchádzač priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vpxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlyvu iného podniku z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Rozhodujúci vplyv na časť podniku sa predpokladá, ak tenxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxich s akciami vydanými podnikom alebo
- môže vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.
24. "písomxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xnformácie prenášané a uložené elektronicky;
25. "elektronický prostriedok" je postup, pri ktorom sa používajú elektronické zariadenia na spracoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia.
27. "výskum a vývoj" sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom alebo reprezentatívnom prostredí.
28. "civilné nákupy" sú zákazky, na ktoré sa nexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxmi v článku 17.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
S výhradou článkov 30, 45, 46, 55 a 296 zmluvy sa táto smernica uplatňuje na zákazky zadané v oblasti obraxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxch zariadení vrátane akýchkoľvek častí, zložiek a/alebo montážnych celkov;
c) práce, tovar a služby, ktoré priamo súvisia so zariadením uvedeným v xxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxakteru.
Článok 3
Zmiešané zákazky
1. Zákazka, ktorej predmetom sú práce, dodávky alebo služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernixx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxnych dôvodov je opodstatnené zadanie jednej zákazky.
2. Na zadanie zákazky, ktorej predmetom sú práce, dodávky alebo služby, ktoré sčasti patria do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx/18/ES, sa nevzťahuje táto smernica, pod podmienkou, že z objektívnych dôvodov je opodstatnená jedna zákazka.
3. Nesmie sa však prijať rozhodnutie xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx obstarávania
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačným spôsobom a konajú xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvodxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxkaziek na služby a zákaziek na práce, ako aj zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnickxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xlnenie príslušnej zákazky.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxmú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia od týchto skupín vyžadovať, aby nadobudli určitú právnu formu; od skupiny, ktorá je vybraná, sa to všax xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjných obstarávateľov alebo obstarávateľov
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä tie, na ktoré sa týkajú povinností v súvisxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxx xxx x x xxxxxx x xxxtroštátnym právom, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podlieha, najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa prístupu k informáciám, verxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxekty, ktoré označia za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.
Článok 7
Ochrana utxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvaných skutočností, ktoré odovzdávajú počas výberového alebo zadávacieho konania. Takisto môžu tieto hospodárske subjekty požiadať, aby zabezpečxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xôsobnosti
Oddiel 1
Prahové hodnoty
Článok 8
Prahové hodnoty pre zákazky
Táto smernica sa vzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnoxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxx0000 EUR pre zákazky na práce.
Článok 9
Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek a rámcových dohôd
1. Výpočet predpokladanej hodnoty zákxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxanú sumu vrátane všetkých možností a prípadných predĺžení zmluvy.
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdávacieho konania, ako je ustanovené v článku 32 ods. 2, alebo v prípadoch, keď sa takéto oznámenie nevyžaduje, v čase, keď verejný obstarávateľ alebo oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxdeliť na viacero v podstate identických samostatných čiastkových zákaziek alebo iným spôsobom rozdeliť s cieľom predísť tomu, aby patril do pôsobnosxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxotu tovaru potrebného na vykonanie prác, ktorý verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia dajú zhotoviteľovi k dispozícii.
5. xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxadaná hodnota všetkých takýchto častí.
Ak sa súhrnná hodnota častí rovná prahovej hodnote stanovenej v článku 8 alebo ju prevyšuje, táto smernica sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80000 EUR pri službách a 1000000 EUR pri prácach za predpokladu, že súhrnná suma týchto častí neprxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxtatných častí, pri uplatnení článku 8 písm. a) a b) sa zohľadní celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.
Ak sa súhrnná hodnota častí roxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xbstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80000 EUR, pokiaľ súhrnxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xákupu výrobkov na splátky, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty z tejto hodnoty:
a) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxá hodnota vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;
b) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou, ktorá sa nedá vymedziť, mesačnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxo obdobia, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky je založený buď na:
a) celkovej skutočnej hodnote po sebe nasledujúcich zákaziek rovnakého druhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa alebo hodnoty, ku ktorým by došlo v priebehu 12 mesiacov po zadaní pôvodnej zákazky, alebo
b) celkovej predpokladanej hodnote po sebe nasledujúcicx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxitej na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky sa nesmie urobiť so zámerom vylúčiť túto zákazku z pôsobnosti tejto smernice.
8. Pokiaľ ide o zákazky xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;
ii) zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie: poplatky, splatné provízie a ostaxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xlebo kratšia: celková hodnota počas celej doby trvania;
ii) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxtrálne obstarávacie inštitúcie
Článok 10
Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími inštitúciami a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xlužby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom tejto inštitúcie.
2. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí v prxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxúcie, sa považujú za verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou, ak:
- centrálna obstarávacia inštitúxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xravidlá zadávania zákaziek uplatňované touto inštitúciou sú v súlade so všetkými ustanoveniami tejto smernice a zadané zákazky môžu byť predmetom účxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxžitie výnimiek
Žiadne pravidlá, postupy, programy, dohody, úpravy alebo zákazky uvedené v tomto oddiele sa nesmú použiť na účely obchádzania ustanxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxitnými procesnými pravidlami na základe medzinárodnej dohody alebo dohovoru uzatvorenými medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxích vojsk a týkajúcich sa podujatí členského štátu alebo tretej krajiny;
c) osobitnými procesnými pravidlami medzinárodnej organizácie, ktorá naxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
Táto smernica sa nevzťahuje na:
a) zákazky, pri ktorých by uplatnenie pravidiel tejto smernice zaväzovalo členský štát poskytovať informácie, kxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxané v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú aspoň dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtmi oznámia členské štáty Komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov, ako ax xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxy uskutočňované v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Únie, ak operácie xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxorov, ktorých predmetom je nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností, alebo príslušných práv s nimi spoxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxených s takýmto vybavením alebo
iii) prác a služieb na osobitne vojenské účely, alebo prác a služieb citlivého charakteru;
g) rozhodcovské a zmierxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xá prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdiť právo účasti na postupoch zadávania zákaziek pre chránené pracovné dielne alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky vykonávali v rámci programov chxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xvojho postihnutia nemôžu vykonávať svoje povolanie za normálnych podmienok.
Oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania obsahuje odkaz na toto ustxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx článku 2 uvedené v prílohe I, sa zadávajú v súlade s článkami 18 až 54.
Článok 16
Zákazky na služby uvedené v prílohe II
Zákazky, ktorých predmetom sx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v prílohe I a v prílohe II
Zákazky, ktorých predmetom sú služby podľa článku 2 uvedené tak v prílohe I, ako aj v prílohe II, sa zadávajú v súlade s článkami xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe s článkom 18 a článkom 30 ods. 3.
KAPITOLA IV
Osobitné ustanovenia o zadávacích podkladoch
Článok 18
Technické špecifikácie
1. Technické šxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdklady, opisné dokumenty alebo podporné dokumenty).
2. Technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za náslexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxisy (vrátane predpisov týkajúcich sa bezpečnosti výrobku) alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xechnické špecifikácie formulované:
a) buď odkazom na technické špecifikácie vymedzené v prílohe III a podľa preferencie s odkazom na:
- vnútroštxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxtátne civilné normy, ktoré transponujú medzinárodné normy,
- iné medzinárodné civilné normy,
- iné technické referenčné systémy zavedené európxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a používania výrobkov,
- civilné technické špecifikácie pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xbranného materiálu, ktoré sú týmto normám podobné.
Každý odkaz je doplnený výrazom "alebo ekvivalentné";
b) alebo pomocou výkonnostných alebo fxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom umožnili zadanie zákazky;
c) alebo pomocou výkxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxkýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;
d) alebo odkazom na špecifikácie podľa písmena a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsť odvolať sa na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže ponuku zamietnuť z dôvodu, že ponúkané výrobky a služby nespĺňajú špecifikácie, na ktoxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xe ním navrhované riešenia spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách rovnocenným spôsobom.
Vhodným spôsobom by mohla byť technicxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odseku 3, ktorá spočíva v stanovení technických špecifikácií pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, nesmie ponuku na práce, tovary alexx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxou špecifikáciou, medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom vytvoreným európskym úradom pre normalizáciu, ak sa tieto špecifikáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preukázať, že práca, výrobok alebo služba, ktoré spĺňajú danx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxcká dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo funkčných požiadaviek podľa odseku 3 písm. b), môžu použiť podrobné špecifikácie, alebo v prípade potreby ich časti, ako sú vymedzené v európskej alexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xymedzenie charakteristík dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,
- požiadavky pre označenie sú vypracované na základe vedeckýcx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xpotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie, a
- sú dostupné pre všetky zainteresované strany.
Verejní obstarávatexxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkácie stanovené v zadávacích podkladoch; musia uznať každý iný vhodný dôkazný prostriedok ako napríklad technickú dokumentáciu výrobcu alebo skúšoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxgány, ktoré spĺňajú platné európske normy.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uznávajú certifikáty vydané uznanými inštitúciami so síxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxoj alebo na určitý postup, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu s úmyslom uprednostniť alebo vylúčiť určité podniky axxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xakýto odkaz je doplnený slovami "alebo ekvivalentné".
Článok 19
Variantné riešenia
1. Ak je kritériom pre zadanie zákazky ekonomicky najvýhodxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxlia alebo obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú, či povoľujú variantné riešenia. Variantné riešenia nie sú bez takéhoto uvxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať a všetky osobitné požiadavky na ich predloženie.
Do úvahy sa zoberú len variantné riešenia, ktoré spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxo na služby nesmú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenia, odmietnuť variantné riešenie len z toho dôvodu, žx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxžby.
Článok 20
Podmienky plnenia zákaziek
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé dokumenty alebo doplňujúce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxbovania, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súlade s článkami 21, 22 a 23, alebo zohľadnenia environmentálnych alebo sociálnyxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xožiadavka uvedená v odsekoch 3 a 4, a najmä nemôže byť vyzvaný, aby diskriminoval potenciálnych subdodávateľov na základe ich štátnej príslušnosti.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xd uchádzača vyžadoval:
- uviesť vo svojej ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám a navrhovaných subdodávateľov, ako aj predmet xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxát môže požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby zaviazal úspešného uchádzača, alebo ho môže zaviazať verejný obstarávateľ alebo xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xsobám.
4. Členské štáty môžu stanoviť, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať alebo je povinný požiadať úspešného uchádzača, abx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxmálny percentuálny podiel formou rozsahu hodnôt s minimálnou a maximálnou percentuálnou hodnotou. Maximálny podiel nesmie presiahnuť 30 % hodnoty zxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu a príslušným technickým kapacitám priemyselnej základne.
Každý podiel subdodávky, ktorý sa nachádza v rozsahu percentuálnych hodnôt, ako ho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxádzači môžu navrhnúť zadanie takého podielu z celkovej hodnoty zákazky subdodávateľom, ktorý prekračuje rozsah požadovaný verejným obstarávateľox xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxuky hodlajú zadať subdodávateľom na splnenie požiadavky uvedenej v prvom pododseku.
Členský štát môže požiadať verejného obstarávateľa alebo obsxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xonuky majú v úmysle zadať subdodávateľom nad požadovanú percentuálnu hodnotu, ako aj subdodávateľov, ktorých získali.
Úspešný uchádzač zadá subdxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
5. Vo všetkých prípadoch, keď členský štát stanoví, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu odmietnuť subdodávateľov zvolených uchádzxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx uplatňovaných pri výbere uchádzačov o hlavnú zákazku. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odmietne subdodávateľa, musí predložiť písomné oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x. Odsekmi 1 až 5 nie je dotknutá otázka zodpovednosti hlavného hospodárskeho subjektu.
Článok 22
Bezpečnosť informácií
Ak ide o zákazky, ktoré sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxní, zadávacie podklady, popisné dokumenty alebo doplňujúce podklady), opatrenia a požiadavky potrebné na to, aby sa zaistila bezpečnosť týchto infoxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxbnosti:
a) záväzok od už identifikovaného uchádzača a subdodávateľov, aby primerane zabezpečili dôvernosť všetkých utajovaných skutočností, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
b) záväzok uchádzača získať záväzok uvedený v bode a) od subjektov, ktorí sa stanú jeho subdodávateľmi počas vykonávania verejnej zákazky;
c) dostxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx požadované kapacity na primeranú ochranu dôvernosti utajovaných skutočností, ku ktorým má prístup, alebo o ktorých vydanie bude požiadaný v rámci rexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxľoch predtým, než im udelí subdodávateľskú zákazku.
Pri absencii harmonizácie vnútroštátnych systémov na úrovni Spoločenstva na povolenie vlastxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxtanoveniami o vlastníctve utajovaných skutočností. Členské štáty uznajú povolenia vlastniť utajované skutočnosti, ktoré považujú za rovnocenné s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xotrebné.
Článok 23
Bezpečnosť dodávok
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ spresní v zadávacej dokumentácii (oznámenie o vyhlásení, zadxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxrávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby ponuka obsahovala okrem iného tieto podrobnosti:
a) osvedčenie alebo dokumentáciu, ktorá verejnému obxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxvisiaceho so zmluvou vrátane všetkej podpornej dokumentácie, ktorú dostal od príslušného členského štátu (príslušných členských štátov);
b) oznxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxb alebo akýchkoľvek dôsledkov týchto produktov a služieb, ktoré by boli výsledkom kontroly dovozu alebo bezpečnostných opatrení;
c) osvedčenie alxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávateľa v oblasti bezpečnosti zásobovania spresnené v zadávacích podkladoch, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxiek;
d) záväzok uchádzača vytvoriť a/alebo zachovať kapacity potrebné na plnenie prípadných zvýšených požiadaviek verejného obstarávateľa alebx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxi uchádzača týkajúcu sa plnenia prípadných zvýšených požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré by vyvstali v dôsledku krízy;
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa včas o každej zmene, ku ktorej došlo v jeho organizácii, dodávateľskom reťazci alebo výrobnej strxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrávateľovi v súlade s podmienkami, ktoré sa dohodnú, všetky špecifické prostriedky potrebné na výrobu náhradných dielov, súčastí, sústav a osobitnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxzača nemožno požadovať, aby prijal záväzok od členského štátu, ktorý by znamenal slobodu daného členského štátu uplatňovať v súlade s príslušným medzxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x čase prijatia takého rozhodnutia o udelení povolenia.
Článok 24
Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochraxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx môže uložiť povinnosť, aby uviedol inštitúciu alebo inštitúcie, od ktorých môže záujemca alebo uchádzač získať príslušné informácie o povinnostiacx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx štáte, regióne, na mieste alebo v tretej krajine, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť, a ktoré sa majú uplatňovať na práce vykonávané na danxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé v odseku 1, požaduje od uchádzačov, aby uviedli, že pri vypracovávaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa ustanovení na ochranu zamestnxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvanie ustanovení článku 49 o skúmaní ponúk s neobvykle nízkou cenou.
KAPITOLA V
Postupy
Článok 25
Uplatniteľné postupy
Pri zadávaní zákazixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávatelia sa môžu rozhodnúť zadať zákazku s uplatnením užšieho konania alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávaxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xsobitných okolností, ktoré xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxní zadávacieho konania.
Článok 26
Rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania
1. V rokovacích konaniach s uverexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xieľom prispôsobiť ich požiadavkám stanoveným v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v zadávacích podkladoch a v doplňujúcich podkladoch a s ciexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xšetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.
3. Vexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, pričom uplatnia kritériá pre zadanie zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
x. V prípade obzvlášť zložitých zákaziek môžu členské štáty ustanoviť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu použiť súťažný dialóg podxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmožní zadanie zákazky.
Zákazka sa zadáva výlučne na základe kritéria pre zadanie zákazky, ktorým je kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, ktoré zadefinujú buď v tomto oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.
3. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia otvoria so záujemcami vxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxh potrieb. Počas tohto dialógu môžu s vybranými záujemcami prediskutovať všetky aspekty zákazky.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nesmú bez súhlasu záujemcu, ktorý sa na dialógu zúčastňujxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávatelia môžu stanoviť, že sa konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, o ktorých sa bude roxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxente. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente sa uvedie, že sa táto možnosť môže využiť.
5. Verejný obstarávateľ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxeby.
6. Potom, ako verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vyhlásia dialóg za ukončený a informujú o tom účastníkov, účastníkov xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxhujú všetky požadované prvky, ktoré sú potrebné na vykonanie projektu.
Tieto ponuky môžu byť na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávatexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxných aspektov ponuky ani výzvy na predloženie ponuky, ktorých zmeny by mohli narušiť súťaž alebo mať diskriminačný účinok.
7. Verejní obstarávatelxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v informatívnom dokumente a v súlade s článkom 47 vyberú ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xotvrdil záväzky uvedené v ponuke, ak tým nie sú dotknuté podstatné aspekty ponuky alebo výzvy na predloženie ponuky a nepredstavuje to riziko narušenix xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxánok 28
Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania
Verejní obstarávatelia alebo oxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v oznámení o zadaní zákazky v súlade s článkom 30 ods. 3 v týchto prípadoch:
1. pri zákazkách na práce, zákazkách na dodávku tovaru a zákazkách na službyx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo súťažného dialógu za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili a pod podmienkou, žx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnuky alebo ponuky, ktoré nie sú prijateľné podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkami 5, 19, 21, 24 a s kapitolou VII hlavy II, pokiaľ:
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxériá článkov 39 až 46 a ktorí v rámci predchádzajúceho užšieho konania alebo súťažného dialógu predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami zaxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxnámenia o vyhlásení zadávacieho konania, vrátane skrátených lehôt uvedených v článku 33 ods. 7 Toto sa napríklad môže uplatňovať na prípady uvedené v pxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxatelia alebo obstarávatelia nemohli predvídať, nie je možné dodržať lehotu pre užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxípade možné pripísať na vrub verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi;
e) ak sa z technických dôvodov alebo z dôvodov xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxaru:
a) na výskumné a vývojové služby okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 13;
b) v prípade výrobkov vyrobených výlučne na výskumné a vývojové účely x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxazkách na dodávku tovaru:
a) na dodatočné dodávky od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada za bežné dodávky tovaru alebo zaxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľ by získal materiál s odlišnými technickými parametrami, čo by viedlo k nezlučiteľnosti alebo neprimeraným technickým ťažkostiam pri prevádzke x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxím očakávanej životnosti akéhokoľvek dodaného tovaru, inštalácií alebo systémov, ako aj technických problémov, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí svoju podnikateľskú činnosť, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, z vyspoxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xa služby:
a) na dodatočné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa kvôli nepredvídaným okolnosxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxáce alebo služby vykonáva:
i) ak takéto dodatočné práce alebo služby nie je možné technicky ani ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez toho, aby tx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pôvodnej zákazky, ale sú bezpodmienečne nevyhnutné na jej dokončenie.
Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce alebo služby však nesmxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkemu subjektu, ktorému tí istí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zadali pôvodnú zákazku, za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxení zadávacieho konania alebo súťažného dialógu.
Hneď ako je prvý projekt predložený do súťaže, oznámi sa, že sa môže použiť rokovacie konanie bez uvxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxadované náklady následných prác alebo služieb.
Toto konanie sa môže použiť len počas piatich rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy, s výnimkou mimorixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxblémy, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávateľa;
5. pri xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx majú byť vyslané do cudziny, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí obstarať služby od hospodárskych subjektov, ktoré zaručujú platnosť icx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátane skrátených lehôt, ktoré sú uvedené v článku 33 ods. 7.
Článok 29
Rámcové dohody
1. Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadia procesnými pravidlami uvedenými v tejto smernici pre všetky etapy až po zadanie zákaziek na základe rámcovej dohody. Na výber zmluvných strán rámxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxupom stanoveným v odsekoch 3 a 4. Tieto postupy sa môžu uplatňovať len medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a hospodárskymi subjektmix xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxtí vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.
Doba platnosti rámcovej dxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, inštalácií alebo systémov, ako aj technické problémy, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávateľa.
Za takýchto výnimočných okolností verejní obstaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlebo obstarávatelia nesmú využívať rámcové dohody neprimerane alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil, obmedzoval alebo narušoval súťaž.
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxutej rámcovej dohode.
Pri zadávaní týchto zákaziek môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia písomne konzultovať so subjektom, ktorý je zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, pokiaľ existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov, ktoré spĺňajú výberové kritériá a/alebx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xospodárskymi subjektmi sa môžu zadávať:
- uplatnením podmienok stanovených v rámcovej dohode bez opätovného vyhlásenia súťaže alebo
- v prípadex xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých podmienok, prípadne aj ďalších podmienok uvedených v zmluvnej dokumentácii rámcovej dohody, v súlade s týmto postupom:
a) pri každej zákazke, kxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxrejní obstarávatelia alebo obstarávatelia stanovia lehotu, ktorá je dostatočne xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx na zaslanie ponúk;
c) ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostane dôverný až do uplynutia lehoty stanovenej na odpoveď;
d) verejní obstarávaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v zmluvnej dokumentácii rámcovej dohody.
KAPITOLA VI
Pravidlá o uverejňovaní a transparentnosti
Oddiel 1
Uverejňovanie oznámení
Článok xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo nimi samými vo svojom profile kupujúceho, opísaného v prílohe VI bode 2, môžu oznámiť:
a) pokiaľ ide o dodávky tovaru, odhadovanú celkovú hodnotu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtarávatelia určujú skupinu výrobkov odkazom na nomenklatúru CPV;
b) pokiaľ ide o dodávky služieb, odhadovanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcoxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať.
Oznámenia uvedené v prvom pododseku sa posielajú Komisii, alebo sa uverejňujú v profile kupujúcehx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxia alebo obstarávatelia v úmysle zadať.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí uverejnia predbežné informatívne oznámenie vo svojixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v súlade s podrobnými postupmi pre posielanie oznámení uvedených v prílohe VI bode 3.
Uverejňovanie oznámení uvedených v prvom pododseku je povinné xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
Tento odsek sa nevzťahuje na rokovacie konania bez uverejnenia predbežného oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.
2. Verejní obstarávatelxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxmenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo súťažného dialógu, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.
3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa zákazky najneskôr do 48 dní od zadania zákazky alebo uzatvorenia rámcovej dohody.
V prípade rámcových dohôd uzatvorených v súlade s článkom 29 nie sx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx takejto dohody.
Určité informácie o zadaní zákaziek alebo o uzatvorení rámcovej dohody sa nemusia uverejňovať, ak by uverejnenie takýchto informáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx súťaži medzi nimi.
Článok 31
Nepovinné uverejňovanie
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu podľa článku 32 uverejňovať oznámenix x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe V a prípadne aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxé verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia posielajú Komisii, sa posielajú buď elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi pre prenos ustanovenxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xlektronicky vo formáte a v súlade s postupmi pre prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3.
Oznámenia sa uverejňujú v súlade s technickými charakteristxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxe s postupmi na prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3 sa uverejňujú najneskôr do piatich dní od ich odoslania.
Oznámenia, ktoré sa neprenášajú elektxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zrýchleného postupu uvedeného v článku 33 ods. 7 najneskôr do piatich dní od ich odoslania.
4. Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejňuxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxm autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejňuje v ostatných úradných jazykoch.
Náklady, ktoré vzniknú Komisii v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxofile kupujúceho predo dňom ich odoslania Komisii.
Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nesmú obsahovať iné informácie, ako sú uvedené v oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxenia Komisii alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.
Predbežné informatívne oznámenia sa nesmú uverejniť v profile kupujúceho pred odoslaníx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxky vo formáte a v súlade s postupmi pre prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3 je obmedzený približne na 650 slov.
7. Verejní obstarávatelia alebo obstxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdenie o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum tohto uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.
Oddiel 2
Lehoty
Čxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alebo obstarávatelia zohľadňujú najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty stanovené x xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo dialógu je minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.
V prípade užších konxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xnformatívne oznámenie, minimálna lehota na prijímanie ponúk podľa druhého pododseku odseku 2 sa môže spravidla skrátiť na 36 dní, ale za žiadnych okolxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxdodseku sú povolené za predpokladu, že predbežné informatívne oznámenie obsahuje všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pri oznámeniach o vyhlásení zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámenie bolo odoslané na uverejnenie v rozpätí od 52 dní do 12 mesiacov predo dňom, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.
4. xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkov uvedené v odseku 2 prvom pododseku sa môžu skrátiť o sedem dní.
5. Lehoty na prijímanie ponúk uvedené v druhom pododseku odseku 2 sa môžu skrxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxdporným podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia podľa prílohy VI, pričom v texte oznámenia uvedie internetovú adresu, na ktorej je táto dokumentácia xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxntácia alebo doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách ustanovených v článku 34 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ax xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxiamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk sa predĺžia tak, aby sa všetky príslušné hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa časová tieseň znemožňuje použitie minimálnych lehôt stanovených v tomto článku, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť:
- lxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xk sa oznámenie odoslalo elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi na prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3, a
- v prípade užších konaní lehotu na prxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx 34
Výzvy na predloženie xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxia a v súťažnom dialógu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky, alebo ixx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo informatívny dokument a všetku sprievodnú dokumentáciu, alebo
- odkaz na spôsob prístupu k podkladom uvedeným v prvej zarážke, ak sú sprístupnenx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxzícii iný subjekt ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zodpovedný za postup zadávania zákazky, výzva musí obsahovať adresu, na ktorej je možnx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxíslušný útvar zašle bezodkladne po doručení žiadosti uvedenú dokumentáciu predmetnému hospodárskemu subjektu.
4. Doplňujúce informácie k zadávxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstihom. V prípade užšieho alebo skráteného koxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxení zadávacieho konania;
b) lehotu na predloženie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky musia posielať, a jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť ponuky vxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx súťažného dialógu dátum a adresu, ktoré sú určené pre začiatok konzultácií, a použitý jazyk alebo jazyky;
d) údaj o všetkých dokumentoch, ktoré sa prxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmienok, ako sa ustanovujú v článkoch 41 a 42;
e) pomerné váhy kritérií na zadanie zákazky, alebo ak to prichádza do úvahy, klesajúce poradie dôležitosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh podkladoch alebo informatívnom dokumente.
Článok 35
Informácie pre záujemcov a uchádzačov
1. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvodov každého rozhodnutia o nezadaní zákazky alebo neuzatvorení rámcovej dohody, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx v odseku 3 neuvádza inak, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ čo najskôr a najneskôr však do 15 dní po prijatí písomnej žiadosti informuje:
a) kaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxým vrátane prípadov uvedených x xxxxxx xx xxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xýkonnostné alebo funkčné požiadavky, a v prípadoch uvedených v článkoch 22 a 23 o dôvodoch svojho rozhodnutia o nesúlade s požiadavkami bezpečnosti inxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.
3. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxytnutie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, najmä obrannými alebo bezpečnostnými záujmami, šxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxdiel 4
Komunikácia
Článok 36
Ustanovenia o komunikácii
1. Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxeru verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
2. Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v žiadostiach o účasť a ponukách a aby verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia preskúmalx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx aj ich technické vlastnosti, nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a kompatibilné so všeobecne používanými produktmi v oblasti infoxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtí o účasť sa uplatňujú tieto pravidlá:
a) zainteresované strany majú prístup k informáciám, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na elektronicxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxžiadavky uvedené v prílohe VIII;
b) členské štáty môžu v súlade s článkom 5 smernice 1999/93/ES vyžadovať, aby elektronické ponuky obsahovali zaručxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xrovne certifikačných služieb poskytovaných pre takéto zariadenia;
d) záujemcovia sa zaviažu, že pred uplynutím lehoty ustanovenej na predloženix xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xodobe.
6. Na prenos žiadostí o účasť sa vzťahujú tieto pravidlá:
a) žiadosti o účasť v konaniach pre zadávanie zákaziek sa môžu podávať písomne alebx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxie;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xe to potrebné na účely právneho dokazovania. Každú takúto požiadavku spolu s lehotou na zaslanie potvrdení poštou alebo elektronicky musí uviesť verexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxstarávatelia alebo obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku a rámcovú dohodu písomnú zápisnicu, aby potvrdili, že výberové konanie sa uskutočnilx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeľa, predmet a hodnotu zákazky alebo rámcovej dohody;
b) zvolený postup zadávania zákazky;
c) v prípade súťažného dialógu okolnosti, ktoré zdôvoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlnosti uvedené v článku 28, ktoré odôvodňujú uplatnenie tohto postupu; prípadne zdôvodnenie prekročenia lehôt stanovených v druhom pododseku článkx xx xxxx x xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx. a);
e) prípadne dôvody platnosti rámcovej dohody presahujúcej sedem rokov;
f) mená úspešných záujemcov a dôvod ich výberu;
g) mená vylúčených xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxdiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám alebo ktorú bude nútený zadať tretím osobám;
j) v prípade pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxtelia alebo obstarávatelia vykonajú potrebné opatrenia na zdokumentovanie postupov zadávania zákazky vykonávaných elektronicky.
3. Správa alexx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxsobilosti a výber účastníkov a zadávanie zákaziek
1. Zákazky sa zadávajú na základe kritérií ustanovených v článkoch 47 a 49 pri zohľadnení článku 19 xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x0, v súlade s kritériami ekonomickej a finančnej situácie, odborných a technických vedomostí alebo schopností, ktoré sú uvedené v článkoch 41 až 46, a pxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vyžadovať, aby spĺňali minimálnu úroveň spôsobilosti podľa článkov 41 a 42.
Rozsah informácií uvedených v článkoch 41 a 42 a minimálne úrovne spôsobxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xonania a súťažnom dialógu môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxiskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť, minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle pozvať, prípadne aj ich maximálxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa vyzvú taký počet záujemcov, ktorý sa rovná aspoň minimálnemu počtu stanovenému vopred, za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet vhodných xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pokračovať v konaní tým, že vyzve záujemcu alebo záujemcov s požadovanými schopnosťami.
Ak sa verejxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxp a znovu uverejniť pôvodné oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania v súlade s článkom 30 ods. 2 a článkom 32, pričom stanoví novú lehotu na predloženix xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xúlade s článkom 34. Táto možnosť sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá možnosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zrušiť prebiehajúci poxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xrocesu verejného obstarávania iné hospodárske subjekty ako tie, ktoré podali žiadosť o účasť, ani záujemcov, ktorí nemajú požadované spôsobilosti.
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx sa má rokovať, ako je ustanovené v článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 4, uplatnia pritom kritériá pre zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx alebo vhodných záujemcov.
Oddiel 2
Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov
Článok 39
Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača
1. Z účxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm odsúdený na základe jedného alebo viacerých týchto dôvodov:
a) účasť v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [23];
d) teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými axxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe alebo pokus o spáchanie trestného činu, tak ako sú uvedené v článku 4 uvedeného rámcového rozhodnutia;
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxávacie podmienky pre tento odsek v súlade so svojím vnútroštátnym právom a s ohľadom na právo Spoločenstva.
Môžu ustanoviť výnimku z požiadavky uvedxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xodľa možností a potreby požiadajú záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili dokumenty uvedené v odseku 3, a v prípade, že majú pochybnosti o ich osobnxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxrebné. Ak sa informácie týkajú záujemcu alebo uchádzača, ktorý má sídlo v inom štáte ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, tento verejný obstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxjemcovia alebo uchádzači usadení, sa takéto žiadosti týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, kde to prichádza do úvahy, vedúcich prexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxtrolovať.
2. Každý hospodársky subjekt môže byť z účasti v zadávacom konaní vylúčený, ak:
a) je v konkurze alebo v likvidácii, ak sú jeho záležitostx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;
b) sa voči nemu začalo konkurzné konanie, alebo mu bol zo zákona vydxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;
c) bol konečným a právoplatným rozsudkom v súlade s právnymi predpismi krajiny uznaný vinným zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xbranných a/alebo bezpečnostných zariadení;
d) bol uznaný vinným zo závažného porušenia odborných povinností, ktoré verejní obstarávatelia alebx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxsobovania počas predchádzajúcej zákazky;
e) sa na základe akýchkoľvek dôkazných prostriedkov vrátane chránených zdrojov preukázalo, že nie je naxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxečenie podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa;
g) nesplnil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa alebo obstarávateľa;
h) bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných podľa tohto oddielu alebo takétx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxávo Spoločenstva.
3. Ako dostatočný dôkaz toho, že sa na hospodársky subjekt nevzťahuje žiadny z prípadov vymedzených v odseku 1 a odseku 2 písm. xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x registra trestov alebo ak neexistuje, rovnocenný dokument vydaný príslušným súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajine, z ktorej xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxtknutého členského štátu.
Ak príslušná krajina takéto dokumenty alebo potvrdenia nevydáva, alebo ak sa tieto dokumenty a potvrdenia nevzťahujú na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v ktorých neexistujú ustanovenia pre prísažné vyhlásenia, čestným vyhlásením pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxie, ktoré majú právomoc vydávať dokumenty, potvrdenia a vyhlásenia uvedené v odseku 3, a informujú o tom Komisiu. Takýmto oznámením nie sú dotknuté práxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odbornú činnosť, zaregistrovaný v jednom z profesijných alebo obchodných registrov v jeho členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, v ktorom je usxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xú uvedené v prílohe VII v časti A pri zákazkách na práce, v prílohe VII časti B pri zákazkách na dodávku tovaru a v prílohe VII časti C pri zákazkách na službyx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxkazné prostriedky uvedené v týchto zoznamoch.
Pri konaniach týkajúcich sa zadávania zákaziek na služby môže verejný obstarávateľ alebo obstarávaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxť členmi určitej organizácie, preukázali, že takéto povolenie majú, alebo aby preukázali členstvo v takejto organizácii.
Týmto článkom nie sú dotkxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxančnú situáciu hospodárskeho subjektu možno spravidla preukázať jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:
a) príslušnými výpismi z bánk, prípadnx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxnie súvahy vyžaduje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej je hospodársky subjekt usadený;
c) výkazom o celkovom obrate podniku a prípadne o obrxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xodnik zriadený alebo keď hospodársky subjekt začal vykonávať svoju činnosť, pokiaľ sú informácie o takýchto obratoch k dispozícii.
2. Hospodársky xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxi má. V takom prípade musí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektov uvedené v článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacity účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.
4. Verejní obsxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxili a aké iné dokumenty im musia byť poskytnuté.
5. Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je schopný poskytnúť dokumenty pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxrejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
Článok 42
Technická a/alebo odborná spôsobilosť
1. Podľa povahy, množstva alebo dôxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxo niekoľkými z týchto spôsobov:
a) i) prostredníctvom zoznamu prác vykonaných za posledných päť rokov, doplneného potvrdeniami o uspokojivom vykoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a riadne dokončené. Ak to prichádza do úvahy, príslušný orgán predloží tieto potvrdenia priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi;
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx súm, dátumov a príslušných verejných alebo súkromných príjemcov. Dodávka tovaru a poskytnutie služieb sa preukazuje:
- potvrdením vydaným alebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx je k dispozícii, jednoduchým vyhlásením hospodárskeho subjektu, ak bol príjemcom súkromný kupujúci;
b) uvedením príslušných technikov alebo tecxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxity, a v prípade zákaziek na práce tých, na ktoré sa môže zhotoviteľ obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce;
c) opisom technických zariadení a opatrenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxsti duševného vlastníctva;
d) kontrolou výrobných kapacít dodávateľa alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu vykonanou verejnýmx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xakéhoto orgánu, a v prípade potreby kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení, ktoré bxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxžby, vzdelaním a odbornou kvalifikáciou hospodárskeho subjektu a/alebo riadiacich pracovníkov podniku a najmä tej osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvironmentálneho riadenia, ktoré bude môcť hospodársky subjekt použiť pri plnení zákazky;
g) uvedením ročného priemeru počtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnického vybavenia, počtu zamestnancov a ich schopností a/alebo zdrojov zásobovania - s uvedením geografického umiestnenia, ak sa nachádza mimo územxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obstarávateľa v dôsledku krízy alebo na zabezpečenie údržby, modernizácie či úprav dodávok, ktoré sú predmetom zákazky;
i) pokiaľ ide o výrobky, ktxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxateľ alebo obstarávateľ vyžaduje;
ii) certifikátov vydaných oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnosťami, vyžadujú si ich a/alebo ich obsahujú, poskytnutím dôkazu o schopnosti spracovávať, ukladať a zasielať takéto informácie na takej úrovni ochxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xystémov na povolenie vlastniť utajované skutočnosti môžu členské štáty stanoviť, že tento dôkaz musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami ich vnúxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxenné s povoleniami vydanými v súlade so svojím vnútroštátnym právom, bez ohľadu na možnosť viesť a zohľadniť ďalšie vlastné vyšetrovania, ak to považuxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjované skutočnosti, dodatočný čas na získanie takéhoto povolenia. V takomto prípade verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie túto možnosť a pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstný orgán štátu záujemcu alebo bezpečnostný orgán určený týmto štátom, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa môžu využiť, výrobné a admxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákazky.
2. Hospodársky subjekt sa môže v prípade potreby a pri určitej zákazke spoľahnúť na využitie spôsobilosti iných subjektov bez ohľadu na práxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.
3. Skupinx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnok.
4. Pri konaniach na zadávanie zákaziek, ktorých predmetom sú dodávky tovaru, ktoré si vyžadujú montážne a inštalačné práce, poskytovanie služxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxľadom na jeho schopnosti, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.
5. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v oznámení bližšie určí, ktorý zo spxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávateľom, môže preukázať svoju technickú a/alebo odbornú spôsobilosť akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtov vystavených nezávislými akreditovanými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy pre systémy riadenia kvality, môžu vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxópske normy týkajúce sa akreditácie a certifikácie. Musia uznávať rovnocenné certifikáty vydané nezávislými akreditovanými orgánmi zriadenými v ixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxy environmentálneho riadenia
Ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v prípadoch uvedených v článku 42 ods. 1 písm. f) vyžadujú predloženix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxžiť schému Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy pre environmentálne riadenie založené na príslušných európskych alebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkajúce sa certifikácie. Musia uznávať rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež musia akceptovať iné dôkxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxrejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže hospodárske subjekty vyzvať, aby doplnili alebo objasnili certifikáty a dokumenty predložené podľa čláxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxmného práva
1. Členské štáty môžu zaviesť buď úradné zoznamy schválených zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo certifikáxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x pre vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi ustanoveniam článku 39 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) a h), článku 40, článku 41 ods. 1, 4 a 5, článku 42 odxx xx xxxxx xx xx xxx xxxx xx x x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx o zápis podané hospodárskymi subjektmi, ktoré patria do skupiny a ktoré uvádzajú, že ostatné spoločnosti v skupine im dajú k dispozícii zdroje. V takýcx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdzujúceho ich zápis v úradnom zozname a že počas rovnakého obdobia musia tieto spoločnosti naďalej spĺňať požiadavky kvalitatívneho výberu staxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxných zoznamoch alebo ktoré majú certifikát, môžu pri každej zákazke verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložiť potvrdenie o zápise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx alebo získať certifikáciu a klasifikáciu uvedenú v takom zozname.
3. Certifikovaný zápis v úradných zoznamoch príslušnými inštitúciami alebo cerxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s výnimkou prípadov článkov 39 ods. 1 a 2 písm. a) až d) a h), článku 40, článku 41 ods. 1 písm. b) a c), článku 42 ods. 1 písm. a) bodu i), písm. b) až g) v prípade xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xx x xxxxxxx xxxxxtovateľov služieb.
4. Informácie, ktoré vyplývajú zo zápisu v úradných zoznamoch alebo certifikácie, sa nesmú bezdôvodne spochybňovať. Pokiaľ idx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie vždy, ak sa ponúka nová zákazka.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia iných členských štátov uplatnia odsek 3 a prvý pododsek tohto odsekx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xo úradného zoznamu alebo na ich certifikáciu inštitúciami uvedenými v odseku 1 sa nemôže vyžadovať žiadny ďalší dôkaz alebo iné potvrdenie, ako sú dôkaxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xx x xlánku 44.
Účasť hospodárskych subjektov z ostatných členských štátov na obstarávaní však nemožno podmieniť takýmto zápisom alebo takouto certifixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akceptujú iný rovnocenný spôsob dôkazu.
6. Hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o zápis do úradného zoznamu alebo o vydanie certifikátu. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxkačné orgány uvedené v odseku 1 sú orgány, ktoré spĺňajú európske certifikačné normy.
8. Členské štáty, ktoré majú úradné zoznamy alebo certifikačnx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxdanie zákazky
Článok 47
Kritériá zadávania zákaziek
1. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxaní zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa buď rozličné kritériá súvisiace s prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkové náklady, náklady počas životného cyklu, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodávka tovaru alebo termín dokončenixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxodsek, v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v dokumentácii x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Váhy sa môžu vyjadriť stanovením intervalu s primeraným maximálnym rozpätíxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xbstarávateľ uvedie v dokumentácii k zadávaciemu konaniu (oznámenie o vyhlásení, zadávacie dokumenty, opisné dokumenty alebo podporné dokumenty) kxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxrejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu používať elektronické aukcie.
2. Pri užšom alebo rokovacom konaní s uverejnení výzvy na súťaž môžu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxfikácie zákazky.
Za rovnakých okolností sa elektronická aukcia môže uskutočniť pri opätovnom otvorení súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s najnižšou cenou, alebo
- z cien a/alebo hodnôt nových charakteristických parametrov ponúk uvedených v dokumentácii, ak sa má zákazka zadať ekonomxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xyhlásení zadávacieho konania.
Dokumentácia k zadávaciemu konaniu musí okrem iného obsahovať tieto podrobnosti:
a) charakteristické parametrxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx percentách;
b) prípadné limity hodnôt, ktoré sa budú môcť predložiť tak, ako vyplývajú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;
c) informxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;
e) podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x špecifikácie pripojenia.
4. Pred uskutočnením elektronickej aukcie verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vykonajú úplné počiatočné vyhxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxeľné ponuky, sú súčasne elektronicky vyzvaní, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva obsahuje všetky dôležité informácie o individuálxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni po dátume odoslania výziev.
5. Ak sa má zákaxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxe pri elektronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradí na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec obxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa alebo v špecifikáciách. Na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.
Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé varixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmujú uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im v každom okamihu umožnia zistiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxia môžu kedykoľvek zverejniť aj počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu v žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť toxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx v súlade s dátumom a vopred stanoveným časom, ako sa uvedie vo výzve na účasť na aukcii;
b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktorx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxkcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do ukončenia elektronickej aukcie;
c) ak sa ukončili etapy v aukcii, stanovené vo výzve na účasť na aukcii;
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xstanovenými v písmene b), vo výzve na účasť na aukcii sa uvedie časový harmonogram každej etapy aukcie.
8. Po ukončení elektronickej aukcie verejní oxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obstarávatelia nesmú elektronické aukcie zneužívať, ani ich nesmú používať takým spôsobom, ktorý by bránil súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušovalx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi k zadávaciemu konaniu.
Článok 49
Ponuky s neobvykle nízkou cenou
1. Ak sa pri určitej zákazke objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou vo vzťahu k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xákladných charakteristických prvkov ponuky, ktoré považuje za dôležité.
Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré má uchádzač k dispozícii na vykonanie práce alebo dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb;
c) originality prác, dodávok tovaru alebo služiex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxa, služby alebo dodávka tovaru uskutočniť;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxičom zohľadní predložené dôkazy.
3. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ skonštatuje, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzax xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xtanovenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc sa mu poskytla v súlade s právnymi predpismi. Ak verejný obstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xUBDODÁVATEĽSKÝCH ZMLÚV
KAPITOLA I
Subdodávateľské zmluvy zadávané úspešnými uchádzačmi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstaráxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxpečenie toho, že úspešní uchádzači, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, budú pri zadávaní subdodávok tretím stranám uplatňxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ximi prepojené, za tretie osoby nepovažujú.
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie úplný zoznam takýchto podnikov. Takýto zoznam sa aktualizuje po každej xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxodávateľmi rovnakým a nediskriminačným spôsobom.
Článok 52
Prahové hodnoty a pravidlá o uverejňovaní
1. Ak úspešný uchádzač, ktorý nie je verexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxnámi svoj úmysel prostredníctvom vyhlásenia.
2. Oznámenia o zadaní subdodávok obsahujú informácie uvedené v prílohe V a akékoľvek ďalšie informácxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Oznámenia o zadaní subdodávok sa vypracúvajú v súlade so štandardným formulárom schváleným Komisiou v súlade s konzultačným postupom uvedeným v čxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxbdodávka spĺňa podmienky uvedené v článku 28.
5. Úspešní uchádzači môžu v súlade s článkom 32 uverejňovať oznámenia o zadaní subdodávok, pre ktoré sa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx. 3 alebo 4 prostredníctvom udelenia subdodávky na základe rámcovej dohody uzavretej v súlade s pravidlami postupu uvedeného v článkoch 51 a 53 a v odsekxxx x xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xen hospodárskym subjektom, ktoré boli pôvodne zúčastnenou stranou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Doba platnosti rámcovej dohody nesmie presiahnuť sedem rokov, okrem výnimočných okolností, ktoré sa určia pri zohľadnení očakávanej životnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxsmú zneužívať alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.
7. Pri udeľovaní subdodávok, ktorých odhadoxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxaže.
8. Článok 9 sa uplatňuje na výpočet odhadovanej hodnoty subdodávok.
Článok 53
Kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov
V oznámení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxtéria, ktoré bude uplatňovať pri kvalitatívnom výbere subdodávateľov. Všetky tieto kritériá sú objektívne, nediskriminačné a zosúladené s kritérixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxjené s predmetom subdodávky a požadované úrovne spôsobilosti musia byť tomuto predmetu primerané.
Úspešný uchádzač nemá povinnosť zadať subdodávxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xonuky nespĺňajú kritériá uvedené vo vyhlásení subdodávky, čím by sa zabránilo úspešnému uchádzačovi splniť požiadavky uvedené v hlavnej zákazke.
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxlá, ktoré sa majú uplatniť
Ak sú úspešnými uchádzačmi verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, musia pri zadávaní subdodávok konať v súlade s uxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtupnosť postupov preskúmania
1. Postupy preskúmania stanovené v tejto hlave sa uplatňujú na zmluvy uvedené v článku 2, na ktoré sa vzťahujú výnimky uxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alebo obstarávateľmi môžu byť preskúmané účinne, a najmä čo najskôr v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 56 až 62, na základe toho, že takéto roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxponujú.
3. Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto hlave rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ktorá im vznikla v rámci konania pre zadávanie verejnej zákazky.
4. Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobnýcx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xtorá si želá využiť postup preskúmania, informovala verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o podozrení z porušenia a o svojom úmysle domáhať sa xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x súlade s článkom 59.
6. Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa alebo obstarávatxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadostx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xtorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriexxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxm po dni, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxenia, ktoré sa týkajú postupov preskúmania uvedených v článku 55, zahŕňali ustanovenie o právomoci:
a) prijať, pri prvej príležitosti a prostredníxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrátane opatrení na prerušenie alebo zabezpečenie prerušenia postupu verejného obstarávania alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek inýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa a ak je to potrebné definitívnym postupom k obsahu, iné opatrenia, ako sú uvedené v písmene a) s cieľom napraviť každé zistené porušenie a zabrániť poškxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx vyššie uvedených prípadoch zahŕňajú zverené právomoci aj právomoc uznať škody osobám, ktoré boli poškodené porušením.
2. Právomoci uvedené v odsexx x x x xxxxxxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxzávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby obstarávateľ nemohol xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 57 ods. 2 a článku 60 ods. 4 a 5.
4. S výnimkou prípadov ustanovených v oxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxdný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj na vexxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xohli prevýšiť ich výhody.
Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenix xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtie zrušiť najprv orgán, ktorý má na to potrebné právomoci.
7. S výnimkou prípadov uvedených v článkoch 60 až 62 sa účinky výkonu právomocí uvedených v xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdy škody rozhodnutie musí zrušiť, môže členský štát stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 55 ods. 6, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 57 xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
8. Členské štáty zabezpečia účinný výkon rozhodnutí prijatých orgánmi, ktoré sú zodpovedné za preskúmanie.
9. Ak orgány zodpovedné za postupy prexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxezpečili, aby každé údajne nezákonné opatrenie prijaté orgánom zodpovedným za preskúmanie alebo každý údajný nedostatok pri výkone na neho prenesenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako aj orgánu zodpovedného za preskúmanie.
Členovia takého nezávislého orgánu sú vymenúvxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xbdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a odbornú kvalifikáciu ako sudcovia. Rozhodnutia prijaté nezávislxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxkúmanie zaručujú primeranú úroveň dôvernosti utajovaných skutočností či iných informácií obsiahnutých v spisoch odosielaných zainteresovanými sxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxrétny orgán má výhradnú právnu právomoc na skúmanie zmlúv v oblasti obrany a bezpečnosti.
Členské štáty môžu v každom prípade stanoviť, že len členovxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxé obsahuje takéto skutočnosti. Okrem toho môžu zaviesť konkrétne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa registrácie žiadostí o preskúmanie, prijatia dxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxržiavaním práv obhajoby, a v prípade súdneho preskúmania alebo preskúmania orgánom, ktorým je súd alebo tribunál v zmysle článku 234 zmluvy, to urobia xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxo článku a v článku 59 a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 55 ods. 4 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazkxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sa zmluva nesmie uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo rozhodnutie o zxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxodnutia o zadaní zákazky.
Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nemôže podliehať postupu preskúmania.
Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesprístupnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxkazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:
- zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených článku 35 ods. 2 s výhradou článku 35 odxx x x
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxk.
Článok 58
Výnimky z odkladnej lehoty
Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 57 ods. 2 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:
a) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 57 ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná a dotknutí záujemcovia neexistujú;
c) v prípxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x súlade s článkami 60 a 62, ak
- dôjde k porušeniu článku 29 ods. 4 druhý pododsek druhá zarážka a
- odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia axx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxie rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktorá patrí do rozsahx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nasledujúcim po dni, kedy bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľa alebo obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa alebo obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie príslušných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxnenia dotknutého rozhodnutia.
Článok 60
Neplatnosť
1. Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
a) ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky v prípade porušenia spojeného s inxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 58 písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe rámcovej dohodxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxých zmluvných povinností alebo obmedziť zrušenie na tie povinnosti, ktoré je ešte potrebné vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxjného obstarávateľa alebo obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostnými záujmami, si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali.
Hospodárske záujmy sa môžu považovať v prípade neplatnosti zmluvy za prevažxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu v zmysle prvého pododseku. Hospodárxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxsledku začatia nového postupu obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu realizujúceho zákazku a náklady spojené s prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vážne ohrozili samotnú existenciu širšieho obranného alebo bezpečnostného programu, ktorý je zásadný pre bezpečnostné záujmy členského štátu.
Vx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxažuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v sxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu a
- zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom naslxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 29 ods. 4 druhý pododsek druhá zarážka,
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxce, a
- zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy sa rozhodnutie o zxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákazky.
Článok 61
Porušenia tejto hlavy a alternatívne sankcie
1. V prípade porušenia článku 55 ods. 6, článku 56 ods. 3 alebo článku 57 ods. 2, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, po posúdení všetkých relxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:
- uloženie pokút verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
- skrxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxy príslušné faktory vrátane vážnosti porušenia, správania sa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 60 ods. 2 rxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 60 ods. 1 sa musí predložiť:
a) pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x článkami 31 a 32, pokiaľ obsahuje odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zadať zákazku bez predchádzajúceho uverejnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxe obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov uvedených v článku 35 ods. 2, s výhradou článku 35 ods. 3 Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 58 xxxxx xx x
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 61 ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadávania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho nápravu vhodnými prostriedkami.
3. Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:
a) potvxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxrušený buď zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomoci charakterizovanej v článku 56 xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xlebo iného konania o preskúmaní, alebo preskúmania uvedeného v článku 56 ods. 9 V takom prípade oznámi členský štát Komisii výsledok tohto konania ihnexx xxx xx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu obstarávanxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante
Oznámenie uvedené v článku 60 ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxedmetu zákazky;
c) odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xozhodlo o zadaní zákazky, a
e) v prípade potreby akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za užitočné.
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
S cieľom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vypracovanú v súlade s článkom 66, ktorá sa týka zákaziek na práce, dodávku tovaru alebo služby zadaných verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa členského štátu alebo tretej krajiny úspešného uchádzača. Osobitne uvádza zákazky na dodávky tovaru, na služby a na práce.
Údaje uvedené v prvom odxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Ak sa zákazky zadali v súlade s rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, údaje uvedené v prvom a druhom odseku sx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xds. 2.
Článok 67
Výbor
1. Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS [26] (ďalej len "xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
S ohľadom na úpravy prahových hodnôt ustanovenýxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxvodu časových obmedzení vyplývajúcich zo spôsobu výpočtu a zverejnenia ustanoveného v článku 69 ods. 1 druhom pododseku a v článku 69 ods. 3 smernice 20xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x
xxxxxk 68
Úprava prahových hodnôt
1. Pri preskúmaní prahových hodnôt ustanovených v smernici 2004/17/ES, ktoré je uvedené v jej článku 69, Komisia presxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx sa zosúladí podľa upravenej prahovej hodnoty ustanovenej v článku 16 písm. a) smernice 2004/17/ES;
b) prahová hodnota stanovená v článku 8 písm. b) txxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa uskutoční v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 67 ods. 3 Komisia môže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxch menách členských štátov, ktoré nemajú zavedené euro, sa upravia prahovým hodnotám ustanoveným v smernici 2004/17/ES uvedeným v odseku 1, vypočítaxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxerejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, ktorý nasleduje po ich úprave.
Článok 69
xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prijímania, prekladania, zberu a distribúcie oznámení uvedených v článku 30 a štatistických správ uvedených v článku 65;
b) postup zasielania a uvexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxkátov uvedený v prílohe VII, ak sa to ukáže byť nevyhnutným na základe oznámení z členských štátov.
2. Komisia môže zmeniť a doplniť nepodstatné prvky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxné v prílohách I a II, ak to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxjov uvedené v písmenách a), f) a g) prílohy VIII.
Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článkx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xbrany a v oblasti bezpečnosti
Táto smernica sa neuplatňuje na zmluvy, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti [], ani na zmluvy, na ktoré sa nevzťahuje uvedená smernica podľa jej článkov 8, 12 a 13.
Článok 71
Zmena a doplnexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxou článku 296 zmluvy sa táto smernica uplatňuje na verejné zákazky zadané v oblasti obrany a v oblasti bezpečnosti s výnimkou zákaziek, na ktoré sa uplatxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti [].
Táto smernica sa neuplatňuje xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 21. augusta 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenix xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a najmä jej článku 21 a článkov 50 až 54.
2. Komisia preskúma vykonávanie tejto smernice a do 21. augusta 2016 predloží správu Európskemu parlamentu a Rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxo trhu v oblasti obrany a európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne so zreteľom, okrem iného, na situáciu malých a stredných podnikovx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxizovateľnosť harmonizácie podmienok na znovu zapojenie záujemcov či uchádzačov s predchádzajúcimi rozsudkami vylučujúcimi ich z účasti vo verejnox xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 75
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Brxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
[2] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009.
[3] Ú. v. EÚ C 2xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x23 ods. 1 písm. b) - teraz článok 296 ods. 1 písm. b) - zmluvy (dokument 255/58). Zápisnica z 15. apríla 1958 č. 368/58.
[5] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
[11] Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.
[12] Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
[13] Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
[14] Ú. v. xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).
[16] Smernica Rady xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xÚ L 335, 20.12.2007, s. 31).
[18] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
[19] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
[20] Jednotná akcia 98/733/SVV z 21. decembra xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx čin (Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1).
[21] Akt Rady z 26. mája 1997 o vypracovaní, na základe článku K.3(2)c) Zmluvy o Európskej únii, Dohovoru o boji prxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxx xxxhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).
[23] Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, sx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx-----------------------------------------------
PRÍLOHA I
Služby uvedené v článkoch 2 a 15
Kategória číslo | Predmet | Referenčné číslo CPV x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx0-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1 |
2 | Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou | 75211300-1 |
3 | Obranné služby, vojenské oxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x x Služby pozemnej dopravy | 60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4) a od 64120000-3 do 64121200-2 |
6 | Služby leteckex xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx0-4 do 60445000-9 a 60500000-3 |
7 | Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky | 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5 |
8 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x0 | Podporné a pomocné dopravné služby | od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 a od 63520000-0 do 6370000-6 x
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx do 66720000-3 |
13 | Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby | od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5 do 72920000-5 (okrem 72318000-x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxxx xxxxby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh | od 79210000-9 do 79212500-8 |
16 | Poradenské služby v oblasti riadenia [2] a s nimi súvisiace služby | xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx362000-8 |
17 | Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; služby územného plánovania a krajinné inžinierstvo; sxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
18 | Služby upratovania budov a správy nehnuteľností | od 70300000-4 do 70340000-6 a od 90900000-6 do 90924000-0 |
19 | Služby údržby ciest a odvozu odpxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx9000-6, 50243000-0 |
20 | Výcvikové a simulačné v oblasti obrany a bezpečnosti | 80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 8064xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch služieb.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
Služby uvedené v článkoch 2 a 16
Kategória číslo | Predmet | Rexxxxxxxx xxxxx xxx x
xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx služby | od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1 |
23 | Právne služby | od xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx0-0), a od 98500000-8 do 98514000-9 |
25 | Zdravotnícke a sociálne služby | 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2) |
xx x xxx xxxxxx x x
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhnických špecifikácií uvedených v článku 18
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. a) "technické špecifikácie" v prípaxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xodkladoch, ktoré definujú požadované charakteristické vlastnosti materiálu, výrobku alebo dodávky tovaru, ktoré umožňujú, aby bol materiál, výroxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovne environmentálneho profilu, návrh všetkých požiadaviek (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, vhodnoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxtód, balenia, označovania a etiketovania a výrobných postupov x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxtód výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanoviť podľa všeobecných alebo osobxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxkaziek na dodávku tovaru alebo verejných zákaziek na služby znamenajú špecifikácie v dokumente, ktorý definuje požadované charakteristické vlastnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, výkonu, vhodnosti na použitie výrobku, bezpečnosti alebo rozmerov, vrátane požiadaviek súvisixxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvania, návodu na použitie, výrobných postupov a metód a postupov posudzovania zhody,
2. "norma" je technická špecifikácia schválená uznávaným orgxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxnárodná norma je norma prijatá medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti,
- európska norma je norma prijatá exxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxlizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;
3. "norma pre rezort obrany" je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné a ktorú schvaľuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxané alebo nepretržité využívanie v oblastiach obrany;
4. "európske technické osvedčenie" je priaznivé technické posúdenie vhodnosti výrobku na kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx uplatnenie a použitie. Európske technické osvedčenie vydáva schvaľovací orgán, určený na tento účel členským štátom;
5. spoločná technická špecixxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe;
6. technický odkaz je každý produkt, vytvorený európskymi orgánmi pre normalizáciu, iný ako úradné normy, podľa postupov prispôsobených vývoju xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxých v článku 30
OZNÁMENIE O UVEREJNENÍ PREDBEŽNÉHO INFORMATÍVNEHO OZNÁMENIA V PROFILE KUPUJÚCEHO
1. Krajina verejného obstarávateľa alebo obstxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxenklatúry CPV.
PREDBEŽNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE
1. Názov, adresa, faxové číslo a e-mailová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxziek na služby a na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pre dane, ochranu životného prostredia, ochranu pracovníkov a pracovné podmienky, platné na mieste, kde sa má zákazka vykonať.
2. V prípade potreby xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx zákaziek na práce: povaha a rozsah prác, miesto vykonania; ak sa má dielo rozdeliť na niekoľko častí, základné charakteristiky týchto častí s odkazom nx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxaru: povaha a množstvo alebo hodnota výrobkov, ktoré sa majú dodať, referenčné číslo (čísla) nomenklatúry.
V prípade zákaziek na služby: celková hoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxávania zákaziek v súvislosti so zákazkou alebo zákazkami, v prípade zákaziek na služby podľa kategórií.
5. V prípade potreby uveďte, či sa používa ráxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxformatívneho oznámenia v profile kupujúceho.
OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ ZADÁVACIEHO KONANIA
Užšie konania, rokovacie konania s uverejnením oznámexxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxa.
2. V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovnxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxach);
c) v prípade potreby uveďte, či sa používa rámcová dohoda;
d) v prípade potreby uveďte konanie elektronickej aukcie.
4. Druh zákazky.
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxela. Uveďte najmä možnosti týkajúce sa dodatočných prác a predbežný časový harmonogram využitia týchto možností, ak je známy, ako aj počet prípadných xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxcie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov,
- v prípade rámcovej dohody uveďte aj plánované trvanie rámcxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx Zákazky na dodávku tovaru:
- typ výrobkov, ktoré majú byť dodané, najmä s uvedením, či sa vyžadujú ponuky týkajúce sa kúpy, lízingu, prenájmu alebo kúxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxkajúcich sa doplňujúcich nákupov a predbežný časový harmonogram využitia xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxľných zákaziek počas daného obdobia uveďte tiež časový harmonogram nasledujúcich zákaziek na nákup plánovaného tovaru,
- v prípade rámcovej dohodx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx, aj hodnotu a periodicitu zákaziek, ktoré majú byť zadávané.
c) Zákazky na služby:
- kategória a opis služby. Referenčné číslo (čísla) nomenklatúxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxia týchto možností, ak je známy, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade zákaziek, obnoviteľných počas určitého obdobia, odhad časového rámca, ak xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxanú celkovú hodnotu prác počas celého trvania rámcovej dohody a pokiaľ je to možné, aj periodicitu, s akou budú zákazky zadávané,
- uveďte, či je vykonxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxďte, či právnické osoby majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za vykonanie služby.
7. Pri zákazkách, ktoré sú rozdelené xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxípad potreby uveďte percento z celkovej hodnoty zákazky, ktoré sa musí zadať tretím stranám prostredníctvom zadávacieho konania. (článok 21 ods. 4).
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a požadované informácie dokazujúce, že nepatria medzi prípady oprávňujúce ich vylúčenie. Informácie a všetky formality potrebné na posúdenie minixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx Každú lehotu skončenia prác/dodávok tovaru/služieb alebo trvanie zákazky na práce/dodávky tovaru/služby; kde je to možné, deň, keď sa práce začnú alxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxie zákazky.
13. a) lehota na predloženie žiadosti o účasť;
b) adresa, kam sa tieto žiadosti majú zasielať;
c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musix xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxtieb a/alebo odkazy na texty, v ktorých sú tieto podmienky uvedené.
16. Právna forma, kde to prichádza do úvahy, ktorú má mať zoskupenie hospodárskycx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie, a požadované informácie dokazujúce, že nepatria medzi prípady oprávňujúce ich vylúčenie. Kritériá výberx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtorá by sa mohla vyžadovať.
18. V prípade rámcovej dohody: počet a prípadne aj navrhovaný maximálny počet hospodárskych subjektov, ktoré budú jej zmxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxieho konania prípadne uveďte využitie konania v niekoľkých etapách s cieľom postupne znižovať počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať, alebo ponúxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxemcov, ktorí budú vyzvaní, aby predložili ponuky, zúčastnili sa na dialógu alebo rokovaní: minimálny a kde to prichádza do úvahy, aj navrhovaný maximáxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxdávaní zákazky: "najnižšia cena" alebo "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka". Uvedú sa kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, akx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dokumente.
22. Podľa potreby dátum (dátumy) uverejnenia predbežného informatívneho oznámenia v súlade s technickými špecifikáciami uverejňovaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxV ZADÁVACIEHO KONANIA
1. Názov a adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
2. Zvolený postup zadávania zákazky. V prípade rokovaciehx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xákazky na dodávku tovaru: povaha a množstvo výrobkov dodaných dodávateľom, kde to prichádza do úvahy; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV.
Zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx Kritériá pre zadanie zákazky.
6. Počet prijatých ponúk.
7. Názov a adresa úspešných hospodárskych subjektov.
8. Zaplatená cena alebo cenový inxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x0. Prípadne časť zákazky, ktorá bude zadaná tretím osobám a jej hodnota.
11. Prípadne dôvody platnosti rámcovej dohody presahujúcej sedem rokov.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
13. Dátum odoslania tohto oznámenia.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA V
Informácie, ktoré musia byť uvedené v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xd ktorého je možné získať doplňujúce xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxvaha diela; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV;
c) povaha výrobkov, ktoré majú byť dodané, najmä s uvedením, či sa vyžadujú ponuky ohľadne kúxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé čísla (číslo) nomenklatúry CPV.
3. Lehota stanovená na dokončenie.
4. Názov a adresa inštitúcie, od ktorej je možné si vyžiadať špecifikácie a doxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxk (jazyky), v ktorom musia byť vypracované.
6. Požadované zloženie finančných prostriedkov alebo záruky.
7. Objektívne kritéria, ktoré sa uplatxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VI
DÔLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA OZNAMOV
1. Uverejxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxe vydávanie publikácií Európskej únie vo formáte uvedenom v článku 32. Predbežné informatívne oznámenia uvedené v článku 30 ods. 1 prvom pododseku, uvxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxné v článkoch 30 a 52 uverejní Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v prípade predbežného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxelia môžu okrem toho tieto informácie zverejniť na internete v "profile kupujúceho", ktorý je uvedený v bode 2.
b) Úradu pre vydávanie publikácií Eurxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch informácií
Profil kupujúceho môže obsahovať predbežné informatívne oznámenia, ako je uvedené v článku 30 ods. 1 prvom pododseku, informácie o prxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné informácie, ako sú napríklad kontaktné miesto, telefónne a faxové číslo, poštová adresa a e-mailová adresa.
3. Formát a postupy elektronického zxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx---------------------------------------------
PRÍLOHA VII
REGISTRE [1]
ČASŤ A
Zákazky na práce
Profesijné registre a zodpovedajúce vxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxgheiesteharder",
- v Českej republike "obchodní rejstřík",
- v Dánsku "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen"
- v Nemecku "Handelsregister" a "Handxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxrar of Companies" alebo "Registrar of Friendly Societies", alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxeiriseon - MEEP" Ministerstva životného prostredia, urbanistického a územného plánovania a verejných prác (I.PE.CHO.D.E),
- v Španielsku "Regisxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxnsku "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",
- na Cypre sa od zhotoviteľa môže žiadať, aby v súlade so zákonom o rxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xf Civil Engineering and Building Contractors (Simboilio Eggrafiskai Elegchoi Ergolipton Oikodomikon kai Technikon Ergon)"
- v Lotyšsku "Uznemumx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",
- na Malte dostane zhotoviteľ "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxužby,
- v Holandsku "Handelsregister",
- v Rakúsku "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"
- v Poľskx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxku "Sodni register" a "obrtni register",
- na Slovensku "Obchodný register",
- vo Fínsku "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret",
- vo Švédsku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxtrar of companies", alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajinex x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxstre a zodpovedajúce vyhlásenia a osvedčenia sú:
- v Belgicku "Registre du commerce"/"Handelsregister",
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx"
- v Nemecku "Handelsregister" a "Handwerksrolle",
- v Estónsku "Registrite ja Infosüsteemide Keskus",
- v Grécku "Biotechniko i Emporiko i Bixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtlivcov osvedčenie, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu,
- vo Francúzsku "Registre du commerce et des sociétés" a "Réperxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxieties", že je zapísaný v obchodnom registri alebo registrovaný, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" a "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato",
- na Cypre sa od dodávateľa xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxrmes" a "Rôle de la chambre des métiers",
- v Maďarsku "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",
- na Malte: na Malte dostxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxsti príslušné evidenčné číslo vydané maltským úradom pre finančné služby,
- v Holandsku "Handelsregister",
- v Rakúsku "Firmenbuch", "Gewerberxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxectivas",
- v Rumunsku "Registrul Comertului",
- v Slovinsku "Sodni register" a "obrtni register",
- na Slovensku "Obchodný register",
- vo Fxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xodávateľa môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od "Registrar of companies", že je zapísaný v obchodnom registri alebo registrovaný, alebo ak takxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx mieste a pod určitým obchodným menom.
ČASŤ C
Zákazky na služby
Príslušné profesijné alebo obchodné registre a zodpovedajúce vyhlásenia a osvedxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- v Dánsku "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen"
- v Nemecku "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregisterx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxžieb môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie z "Registrar of Companies" alebo "Registrar of Friendly Societies", alebo ak takéto osvedčenie nepredxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxchodným menom,
- v Grécku sa od poskytovateľa služieb môže vyžadovať, aby predložil čestné vyhlásenie o vykonávaní príslušnej profesie podpísané pxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx I, profesijné registre "Mitroo Meletiton" a "Mitroo Grafeion Meleton",
- v Španielsku "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas dex xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdustria, agricoltura e artigianato", "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" alebo "Consiglio nazionale degli ordini professxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Etaireion kai EpisimosParaliptis), alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú pxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnu registras",
- v Luxembursku "Registre aux firmes" a "Rôle de la chambre des métiers",
- v Maďarsku "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxtyčná osoba je oprávnená vykonávať predmetnú obchodnú činnosť alebo povolanie,
- na Malte: na Malte môže poskytovateľ služieb dostať "numru ta' regxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlo vydané maltským úradom pre finančné služby,
- v Holandsku "Handelsregister",
- v Rakúsku "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxgistrul Comertului",
- v Slovinsku "Sodni register" a "obrtni register",
- na Slovensku "Obchodný register",
- vo Fínsku "Kaupparekisteri"/"xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xyžadovať, aby predložil osvedčenie od "Registrar xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xbchodným menom.
[1] Na účely článku 40 sa registrami rozumejú registre uvedené v tejto prílohe a registre, ktoré ich nahradili, pokiaľ došlo k zmenám xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxskytovať služby.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VIII
Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prixxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xhodných postupov zabezpečovať, aspoň aby:
a) elektronické podpisy týkajúce sa žiadostí o účasť a ponúk boli v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniamx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxzpečiť, že do stanovenej lehoty nemôže mať nikto prístup k údajom prenášaným podľa týchto požiadaviek;
d) v prípade porušenia tohto zákazu prístupu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx oprávnené osoby;
f) bol v priebehu jednotlivých etáp postupu zadávania zákazky alebo súťaže pre oprávnené osoby možný len súčasný prístup ku všetkýx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xdajov, prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami, boli sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené oboznámiť sa s nimi.
------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2009/81/ES
CELEX: 32009L0081
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významom pre EHP)
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:verejná bezpečnosť; civilná obrana; národné implementačné opatrenie; verejná zákazka; pridelenie zákazky; zmluva na dodávku tovarov; zmluva na práce; zmluva na dodávku služieb; poskytovanie služieb;
 
Zo dňa: 13.07.2009
Rozoslané: 20.08.2009
Účinnosť od: 21.08.2009
Zrušené: -
Transpozícia do: 21.08.2011
Vzťah k:25/2006 Z.z.; 91/2012 Z.z.; 343/2015 Z.z.; 152/2016 Z.z.; 153/2016 Z.z.;

Uverejnené v č. 216/2009 Úradný vestník L na strane 76