32009L0052

minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxeľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxvisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxzi členskými štátmi v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a najmä s posilnením opatrení zameraných na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu na úrxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxsť si prácu v Európskej únii bez požadovaného právneho postavenia. Súčasťou boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnemu pobytu by preto maxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxíslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú právo na pobyt v Európskej únii spolu so sankciami voči zamestnávateľom, ktorí takýto zákaz porušujú.
(4) Vxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxa a ukladať zamestnávateľom prísnejšie povinnosti.
(5) Táto smernica by sa nemala uplatňovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xtoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb vymedzené v článku 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých situácia je upravená právom Spoločenstva, napríklad osoby, ktoré sú legálne zamestnané v členskom xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxz toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo zakazujúce zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa na území členských štxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxy a tieto vymedzenia pojmov by sa mali použiť iba na účely tejto smernice.
(7) Vymedzenie pojmu zamestnanie by malo zahŕňať jeho podstatné prvky, konkxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xzťah.
(8) Vymedzenie pojmu zamestnávateľ môže zahŕňať združenie osôb bez právnej subjektivity, ktoré je uznané ako spôsobilé vykonávať právne úkoxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxať, či má platné povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie na pobyt, ktoré preukazuje, že sa zdržiava na území členského štátu zamestnania oprávnene, a to xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Aby sa osobitne členským štátom umožnilo odhaliť falošné doklady, mala by sa tiež zamestnávateľom uložiť povinnosť informovať príslušné orgxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxo oznámenia sa predkladajú prostredníctvom iných oznamovacích systémov. Členské štáty by mali mať tiež možnosť rozhodnúť o zjednodušenom postupe ozxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxi povinnosti stanovené v tejto smernici, by nemali byť zodpovední za zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa neoprávnene zdržixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xkutočnosti sfalšované alebo zneužité, pokiaľ zamestnávateľ nevedel, že doklady boli sfalšované.
(12) S cieľom uľahčiť zamestnávateľom plnenie ixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx všeobecný zákaz a odradiť od jeho porušovania by členské štáty mali prijať primerané sankcie. Tieto by mali zahŕňať peňažné sankcie a príspevky na náklxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxa peňažných sankcií v prípade zamestnávateľov, ktorí sú fyzickými osobami a ide o zamestnanie na ich súkromné účely.
(14) Zamestnávateľovi by sa v kaxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxné príspevky na sociálne zabezpečenie. Ak nie je možné určiť výšku odmeny, malo by sa predpokladať, že je aspoň na úrovni mzdy ustanovenej uplatniteľnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxľa by sa malo tiež vyžadovať, aby uhradil v prípade potreby všetky náklady na prevod nevyplatenej odmeny do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaný pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxniť túto povinnosť namiesto zamestnávateľa.
(15) Nelegálne zamestnaný štátny príslušník tretej krajiny by si nemal z nelegálneho pracovnoprávnexx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxektu, ktorý ich musí zaplatiť namiesto zamestnávateľa, odvodzovať právo na vstup, pobyt a prístup na pracovný trh.
(16) Členské štáty by mali zabezpxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxké štáty by nemali mať povinnosť zahrnúť do týchto mechanizmov svoje misie alebo zastupiteľské úrady v tretích krajinách. Členské štáty by mali v súvisxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxiť možnosť umožniť príslušným orgánom začať konanie proti zamestnávateľovi na účely vymáhania dlžnej odmeny a zvážiť prínos takéhoto postupu.
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxestnávateľovi so zreteľom na určité minimálne obdobie. Okrem iného by mal mať zamestnanec tiež možnosť preukázať existenciu pracovnoprávneho vzťahx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxtky verejné príspevky alebo ich časť, pomoc alebo dotácie vrátane poľnohospodárskych dotácií, ďalej vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní a vráxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xž boli vyplatené. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o neuplatňovaní týchto ďalších sankcií voči zamestnávateľom, ktorí sú fyzickými osobamxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxS, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [5].
(20) Vzhľxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe zamestnávateľ priamym subdodávateľom, zodpovedal za zaplatenie peňažnej sankcie popri zamestnávateľovi alebo namiesto neho. V osobitných prípaxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxh krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, alebo namiesto neho. Dodatočné platby, na ktoré sa majú vzťahovať ustanovenia texxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi alebo kolektívnymi zmluvami.
(21) Skúsenosti ukázali, že existujúci systém sankcií nebol dostatočný na zabezpečenie plného dodržiavania zákazx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo zákazu je skutočnosť, že správne sankcie uložené samostatne nemajú pravdepodobne v prípade niektorých bezohľadných zamestnávateľov dostačujúci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxbecného zákazu sa zdá ako osobitne potrebné prijať viac odradzujúce sankcie v závažných prípadoch, ako je napríklad nepretržité opakované porušovanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxtnávateľ oboznámený so skutočnosťou, že pracovník je obeťou obchodovania s ľuďmi, a prípady nelegálneho zamestnávania maloletých. Táto smernica ukxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxá žiadne povinnosti týkajúce sa uplatňovania takýchto sankcií ani akéhokoľvek iného dostupného systému presadzovania práva v jednotlivých prípadoxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xelého Spoločenstva za trestný čin. Ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú trestných činov, nie je dotknuté uplatňovanie rámcového rozhodnutxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxtnoprávne sankcie. Povinnosťou zabezpečiť účinné, primerané a odradzujúce trestnoprávne sankcie podľa tejto smernice nie je dotknuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xiny uvedené v tejto smernici, pretože mnohí zamestnávatelia sú právnickými osobami. Ustanovenia tejto smernice neznamenajú pre členské štáty povinxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodávania sťažnosti, pomocou ktorého môžu štátni príslušníci tretích krajín podávať sťažnosti priamo alebo prostredníctvom určenej tretej osoby, kxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xožnými sankciami ukladanými podľa právnych predpisov zakazujúcich napomáhanie neoprávnenému pobytu.
(27) S cieľom doplniť mechanizmus podávanxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodmienkam, alebo maloletým osobám, ktoré boli nelegálne zamestnané, a spolupracujú v rámci trestného konania vedeného proti zamestnávateľovi, povxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch s podmienkami udeľovania povolení uplatniteľnými na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje smernica Rady 2004/81/ES z 29. axxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxrí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi [7].
(28) S cieľom zabezpečiť uspxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxské štáty mali na svojich územiach zabezpečiť vykonávanie účinných a primeraných kontrol a o výsledkoch týchto kontrol by mali informovať Komisiu.
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území.
(30) V záujme zvýšenia účinnosti kontrol na účely uplatňovania tejxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxntrol; aby sa informácie o nelegálnom zamestnaní vrátane výsledkov predchádzajúcich kontrol zbierali a spracúvali pre účinnejšie vykonávanie tejtx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx štáty by mali zabezpečiť, aby kontroly na účely uplatňovania tejto smernice nemali či už z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho hľadiska vplyv na konxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxh krajín, môžu kontrolné orgány členských štátov využiť spoluprácu a výmenu informácií, ktoré sú ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 9xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xamestnaní v členskom štáte pôvodu.
(33) Táto smernica by sa mala vnímať ako doplnková k opatreniam na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a vykorisťxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxa vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxované pri vykonávaní tejto smernice by malo byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxánením stimulačného faktora spočívajúceho v zamestnávaní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôslexxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(3xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x Charte základných práv Európskej únie. Mala by sa uplatňovať predovšetkým so zreteľom na rešpektovanie slobody podnikania, rovnosti pred zákonom, zxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxtov v súlade s článkami 16, 20, 21, 47 a 49 charty.
(38) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxzúčastňujú na prijímaní tejto smernice a preto ňou nie sú viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.
(39) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavexx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe a preto ňou nie je viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Táto smernica xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxegálnemu prisťahovalectvu. Na tento účel stanovuje minimálne spoločné normy pre sankcie a opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch voxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xrajiny" je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy a ktorá nepožíva právo Spoločenstva na voľný pohyb vymedzené v článku 2 ods. 5 Kxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxetej krajiny, ktorý sa zdržiava na území členského štátu, pričom nesplnil alebo už nespĺňa podmienky pobytu v tomto členskom štáte;
c) "zamestnaniex xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xod jeho vedením a/alebo dohľadom;
d) "nelegálne zamestnávanie" je zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržixxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxebo pod ktorých vedením a/alebo dohľadom sa zamestnanie vykonáva;
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxluvy uzavretej predtým;
g) "právnická osoba" je akýkoľvek právny subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxného zamestnávania" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uzatvára pracovné zmluvy alebo pxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxením;
i) "osobitne vykorisťujúce pracovné podmienky" sú pracovné podmienky vrátane podmienok vyplývajúcich z diskriminácie na základe pohlavia xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxklad vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou;
j) "odmena štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxláca jeho zamestnávateľ, či už v hotovosti alebo v naturáliách, a ktorá je rovnocenná výške odmeny, ktorú by poberali porovnateľní pracovníci v legálnxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu.
2. Za porušenie tohto zákazu sa ukladajú sankcie a opatrenia ustanovené v tejto smxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxržiavajú na jeho území, ktorých odsun bol odložený a ktorým je umožnené pracovať v súlade s vnútroštátnym právom.
Článok 4
Povinnosti zamestnávatxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xamestnávateľovi predložil platné povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie na pobyt;
b) uchovávať kópiu alebo záznam o povolení na pobyt alebo inom opxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxšné orgány určené členskými štátmi o začiatku zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín v lehote ustanovenej každým členským štátom.
2. Člxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxnanie na ich súkromné účely.
Členské štáty môžu ustanoviť, že oznamovanie podľa odseku 1 písm. c) sa nepožaduje, ak sa zamestnancovi udelilo dlhodobx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxami s dlhodobým pobytom [11].
3. Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia, ktorí splnili povinnosti ustanovené v odseku 1, neboli zodpovední xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxované.
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami voči zamestnávateľovi.
2. Sankcie ukladané za porušenia zákazu uvedeného v článku 3 zahŕňajú:
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxiacich s návratom nelegálne zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín v tých prípadoch, keď sa uskutočnilo konanie o návrate. Členské štáty xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx štáty môžu ustanoviť znížené finančné sankcie v prípadoch, keď je zamestnávateľ fyzickou osobou zamestnávajúcou štátneho príslušníka tretej krajixxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxacovných podmienok.
Článok 6
Dodatočné platby zamestnávateľov
1. V prípade každého porušenia zákazu ustanoveného v článku 3 členské štáty zabxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Za dohodnutú výšku odmeny sa považuje aspoň suma mzdy ustanovená uplatniteľnými právnymi predpismi o minimálnej mzde, kolektívnymi zmluvami alebo xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxperatívne vnútroštátne mzdové predpisy;
b) sumy rovnajúcej sa všetkým daniam a príspevkom na sociálne zabezpečenie, ktoré by zamestnávateľ zaplaxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxkých nákladov vyplývajúcich z prevodu nedoplatkov do krajiny, do ktorej sa príslušník tretej krajiny vrátil alebo bol vrátený.
2. Na zabezpečenie dxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa, že nelegálne zamestnaní štátni príslušníci tretích krajín môžu:
a) v rámci prekluzívnej lehoty vymedzenej podľa vnútroštátneho práva uplatniť xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxo alebo nedobrovoľného návratu, alebo
b) v prípadoch, ak to predpokladajú vnútroštátne právne predpisy, žiadať príslušné orgány členského štátu o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajín budú systematicky a objektívne informovaní o ich právach podľa tohto odseku a podľa článku 13 pred výkonom akéhokoľvek rozhodnutia o návrate.
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xkrem iného môže zamestnávateľ alebo zamestnanec preukázať opak.
4. Členské štáty zabezpečia zavedenie potrebných mechanizmov, aby sa zabezpečilxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx súčasť uplatnenia nárokov podľa odseku 2, a to aj v prípadoch xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x, členské štáty vymedzia vo vnútroštátnom práve podmienky, za ktorých môže byť platnosť týchto povolení predĺžená až do doby, keď bude štátnemu prísluxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na zamestnávateľov, ak je to vhodné, vzťahovali aj tieto opatrenia:
a) pozbavenie nároku na niektoré alebo na vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xylúčenie z účasti na verejných súťažiach v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania vxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxi alebo všetkých verejných príspevkov, pomoci a dotácií vrátane finančných prostriedkov EÚ spravovaných členskými štátmi, ktoré boli zamestnávatexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnie prevádzok, ktoré boli použité na takéto porušenie zákazu, alebo dočasné alebo trvalé odobratie povolenia na vykonávanie danej podnikateľskej čixxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi a ide o zamestnanie na ich súkromné účely.
Článok 8
Uzatváranie subdodávateľských zmlúv
1. Ak je zamestnávateľ subdodávateľom a bez toho, aby bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxé štáty zabezpečia, aby dodávateľ, ktorého je zamestnávateľ priamym subdodávateľom, mohol byť popri zamestnávateľovi alebo namiesto neho zodpovedxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx x xxánku 6 ods. 2 a 3.
2. Ak je zamestnávateľ subdodávateľom, členské štáty zabezpečia, aby hlavný dodávateľ a každý sprostredkujúci subdodávateľ, ak vexxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohli byť zodpovední za platby uvedené v odseku 1 popri zamestnávajúcom subdodávateľovi alebo dodávateľovi, ktorého je zamestnávateľ priamym subdoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxedný podľa odsekov 1 a 2.
4. Členské štáty môžu vo vnútroštátnom práve stanoviť prísnejšie pravidlá zodpovednosti.
Článok 9
Trestný čin
1. Člexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xymedzených vnútroštátnym právom:
a) porušenie pokračuje alebo sa neustále opakuje;
b) porušenie sa týka súčasného zamestnávania významného poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxia sa dopustí zamestnávateľ, ktorý aj keď nebol obvinený alebo odsúdený za trestný čin v zmysle rámcového rozhodnutia 2002/629/SVV, využíva prácu alexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s ľuďmi;
e) porušenie súvisí s nelegálnym zamestnávaním maloletých.
2. Členské štáty zabezpečia, aby navádzanie na úmyselné konanie uvedené v odxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že fyzické osoby, ktoré spáchajú trestný čin uvedený v článku 9, sa potrestajú účinnými, primeranými a odradzujúcxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xlánku ukladané podľa vnútroštátneho práva bez toho, aby boli dotknuté iné sankcie alebo opatrenia netrestnoprávnej povahy, a môže ich sprevádzať uvexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx byť zodpovedné za čin uvedený v článku 9, ak takýto čin spáchala v ich prospech osoba, ktorá má v rámci tejto právnickej osoby vedúce postavenie a ktorá koxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutia v mene tejto právnickej osoby alebo
c) právomoci vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.
2. Členské štáty tiež zabezpečia, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu uvedeného v článku 9 v prospech danej právnickej osoby osobou podliehajúcou právomoci tejto právnickej osoby.
3. Zodpovednosť právnickej osoxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x.
Článok 12
Sankcie voči právnickým osobám
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe zodpovednej pxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxejnení zoznamu zamestnávateľov, ktorí sú právnickými osobami zodpovednými za trestný čin uvedený v článku 9.
Článok 13
Pomoc pri podávaní sťažnoxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxať proti svojim zamestnávateľom sťažnosti priamo alebo prostredníctvom tretích osôb určených členskými štátmi, akými sú napríklad odborové zväzy a xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xtoré majú v súlade s kritériami ustanovenými ich vnútroštátnym právom legitímny záujem zabezpečiť dodržiavanie xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnom alebo občianskoprávnom konaní uskutočňovanom na vykonanie ustanovení tejto smernice.
3. Poskytovanie pomoci štátnym príslušníkom tretích kxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku [13].
4. Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 1 písm. c) alebo e), členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlušníkom tretích krajín udeliť povolenie na pobyt v obmedzenej dĺžke zodpovedajúcej danému vnútroštátnemu konaniu, porovnateľné s podmienkami udexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xlenské štáty na svojom území zabezpečia vykonávanie účinných a adekvátnych kontrol zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxny členských štátov.
2. S cieľom zlepšiť účinnosť kontrol členské štáty na základe posúdenia rizika pravidelne identifikujú odvetvia činnosti, v kxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx odvetví, členské štáty do 1. júla každého roka oznámia Komisii počet kontrol uskutočnených v predchádzajúcom roku, tak v absolútnych číslach, ako aj axx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx nedotýka práva členských štátov prijať alebo zachovať ustanovenia priaznivejšie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa uplatňuje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx4 a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s prípadnými návrhmi na zmenu a doplnenie článkov 6, 7, 8, 13 a 14. Komisia vo svxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrávy uvedenej v odseku 1. Informácie budú zahŕňať počet a výsledky kontrol uskutočňovaných podľa článku 14 ods. 1, opatrenia uplatňované podľa článku xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. júla 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské šxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxenské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Čláxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxá členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.
V Bruseli 18. júna 2009
Za Európsky parlament
predseda
H.-G. Pöttxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo 4. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. mája 2009.
[4] Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.
[5] Ú. v. ES L 248, 16xxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x. 1.
[10] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
[11] Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.
[12] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
[13] Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, sx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.