Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (4)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

32009L0033 podpora ekologic. a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok xxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Výboru regiónov [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],
keďže:
(1) Prírodné zdroje, ktorých rozvážne a racionálne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxisií znečisťujúcich látok.
(2) V oznámení Komisie z 15. mája 2001 s názvom Trvalo udržateľná Európa pre lepší svet: stratégia Európskej únie pre trvaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxistenie spôsobené dopravou za hlavné prekážky trvalo udržateľného rozvoja.
(3) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júlx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnosti a úspor energie a na začlenenie cieľov klimatických zmien do dopravnej a energetickej politiky, ako aj potreba osobitných opatrení v dopravxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxá politika pre Európu sa navrhol záväzok Európskej únie dosiahnuť aspoň 20 % redukciu skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Okrem toxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxeľných zdrojov v doprave v Spoločenstve do roku 2020 okrem iného na zlepšenie bezpečnosti zásobovania energiou diverzifikáciou palivového mixu.
(xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxojom úsilí rozvíjať trhy s ekologickejšími, inteligentnejšími, bezpečnejšími a energeticky úspornejšími vozidlami prostredníctvom verejného obxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxybe - trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent z 22. júna 2006 sa oznámilo, že Európska únia bude stimulovať environmentálne prijateľné inovácxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxjom oznámení zo 7. februára 2007 s názvom Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxch osobných vozidiel do roku 2012. Navrhol sa legislatívny rámec na zabezpečenie technických zlepšení vozidiel. Doplňujúce opatrenia by mali podporxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxidiel na trh prostredníctvom verejného obstarávania zohľadňujúceho environmentálne hľadisko. Navrhuje sa v nej, že možný prístup by sa mohol zakladxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxas životnosti vozidla na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok súvisiace s prevádzkou vozidiel. Vo verejnom obstarávaní by sa okxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxušia v mestských zónach.
(9) Vo svojej správe z 12. decembra 2005 skupina expertov na vysokej úrovni CARS 21 podporila iniciatívu Komisie na presadzoxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxvých parametroch, ktorý bude zahŕňať výrobcov vozidiel, dodávateľov ropy či paliva, opravárov, zákazníkov alebo vodičov a verejné orgány.
(10) Skxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xúkromnom a verejnom obstarávaní prihliadalo na náklady počas životnosti s dôrazom na energetickú účinnosť. Členské štáty a Spoločenstvo by mali vyprxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xoordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [5] a so smernixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvku tovaru a verejných zákaziek na služby [6] pokročiť za rámec verejného obstarávania za najnižšie ceny k obstarávaniu udržateľnejších medziprodukxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxizovaných vozidiel vyrábaných vo väčších množstvách, ako sú osobné vozidlá, autobusy, autokary a nákladné vozidlá, keďže by to malo výrazný environmxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxoká na to, aby podnietila výrobcov a celé priemyselné odvetvie k investíciám do vozidiel s nízkou spotrebou energie, nízkymi emisiami CO2 a znečisťujúxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxteľské subjekty a prevádzkovateľov, ktorí poskytujú služby verejnej osobnej dopravy, o ustanoveniach súvisiacich s nákupom ekologických a energetxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by mohlo zabezpečiť, aby úspory z rozsahu viedli k zníženiu nákladov.
(14) Táto smernica sa zaoberá potrexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxp ekologických a energeticky úsporných vozidiel.
(15) Verejné obstarávanie vozidiel pre verejné dopravné služby môže mať výrazný vplyv na trh, ak sx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, sa dosiahne prostredníctvom povinného zahrnutia nákladov na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxobnosti smernice 2004/17/ES a smernice 2004/18/ES a pri plnom dodržiavaní vykonávania týchto smerníc vo vnútroštátnom práve by sa táto smernica mala xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xúkromné subjekty. Táto smernica by sa okrem toho mala vzťahovať na nákup vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb verejnex xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxtrebnému administratívnemu zaťaženiu.
(18) V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tieto vozidlá (rámcová smernica) [7], a s cieľom vyhnúť sa nadmernému administratívnemu zaťaženiu by členské štáty mali mať možnosť vyňať orgány a prexxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xmernica by mala poskytnúť súbor možností na zohľadnenie energetických a environmentálnych vplyvov. To by umožnilo orgánom a prevádzkovateľom, ktorx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxisií CO2 a emisií znečisťujúcich látok do kritérií na udelenie zákazky nemá za následok vyššie celkové náklady, ale do rozhodnutia vo verejnom obstaráxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tento prístup speňažuje skutočné emisie znečisťujúcich látok a nevyžaduje ďalšie stanovenie noriem.
(21) Verejní obstarávatelia, obstarávateľxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxecifikácií stanovili prísnejšie špecifikácie, pokiaľ ide o energetické a environmentálne vlastnosti, než aké sú stanovené v právnych predpisoch Spxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxie Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE) [9] a štúdia HEATCO [10] poskytli informácie o nákladoch na CO2, oxidy dusíka (NOx), bezmetánové uhľovodíky (NMHC) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxou by sa mal vymedziť rozsah nákladov na emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok, ktorý na jednej strane poskytne verejným obstarávateľom, obstarávaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx Povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie ekologických a energeticky úsporných vozidiel nebráni zahrnutiu ďalších relevantných krixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Takéto ďalšie relevantné kritériá na udelenia zákazky možno tiež zahrnúť do verejných obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/17/ES alebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdu výberu, sú výslovne uvedené a sú v súlade so základnými zásadami zmluvy.
(25) Spôsobom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxne číselných hodnôt uvedených v tejto smernici nie sú dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva o externých nákladoch.
(26) V preskúmaniach a revízxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxx xosiahnutie súladu s uvedenými opatreniami.
(27) Energetické a environmentálne kritériá na udelenie zákazky by mali patriť medzi rôzne kritériá na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.
(28) Táto smernica by nemala brániť verejným obstarávateľom a obstarávateľským subjektom, aby uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxejným obstarávateľom a obstarávateľským subjektom, aby uprednostnili alternatívne palivá, napríklad vodík, skvapalnený ropný plyn (LPG), stlačexx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxrdizované skúšobné postupy Spoločenstva pre dodatočné kategórie vozidiel s cieľom zlepšiť porovnateľnosť a transparentnosť údajov poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxčas životnosti vozidla.
(30) Možnosť verejnej podpory na nákup ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy vrátane neskoršej mxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia [11] a v nariadení Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomocx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxantné usmernenia obsiahnuté v oznámení Komisie s názvom Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom [13], najmä poznámka pod čiarxx xx x x xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxx
xxxx xxžnosť verejnej podpory zameranej na podporovanie rozvoja infraštruktúry potrebnej na distribúciu alternatívnych palív je uznaná v usmerneniach Spxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx a 88.
(32) Nákup ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy poskytuje príležitosť pre mestá, ktoré sa chcú označovať ako ekologxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xa podporovať zverejňovanie relevantných informácií na internete, ktoré sa týkajú dostupných finančných nástrojov pre mestskú mobilitu a na podporu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxli prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisix xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxas ich životnosti inflácii a technickému pokroku. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.
(36) Keďže ciele tejto smernice, a to podporiť a stimulovať trh s ekologickými a energexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxžno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale na dosiahnutie kritického množstva vozidiel na nákladovo účinný vývoj európskeho priemyslx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxde so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(37) Členské štátx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xárodné a regionálne operačné programy, ako sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxgentná energia - Európa, mohli prispieť k zlepšeniu mestskej mobility, pričom by obmedzili jej nepriaznivé vplyvy.
(38) V súlade s bodom 34 Medziinšxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať zhodu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Predmex xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií Cxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého sektora k politikám Spoločenstva v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.
Článok 2
Výnimky
Členské štáty môžu vyňať z plnenia poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu ani jednotlivému schváleniu na ich území.
Článok 3
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe vozidiel cestnej dopravy:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxiciach 2004/17/ES a 2004/18/ES;
b) prevádzkovateľmi, ktorí v rámci verejných zákaziek na služby plnia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom zxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxj doprave [17] nad rámec stanovený členskými štátmi tak, že nepresahuje prahové hodnoty stanovené v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Článok 4
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x004/17/ES x x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxo cestnej dopravy" je vozidlo zaradené do kategórií vozidiel uvedených v tabuľke 3 v prílohe.
Článok 5
Nákup ekologických a energeticky úsporných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxovatelia uvedení v článku 3 pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho živoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx musia zohľadniť, zahŕňajú aspoň:
a) spotrebu energie;
b) emisie CO2 a
c) emisie NOx, NMHC a tuhých častíc.
Popri energetických a environmentáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnie ďalších environmentálnych vplyvov.
3. Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa plnia podľa týchto možností:
a) stanovením technických špecifikxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xkýmikoľvek dodatočnými environmentálnymi vplyvmi, alebo
b) zahrnutím energetických a environmentálnych vplyvov do rozhodnutia o nákupe, pričoxx
x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxne vyjadria na účely začlenenia do rozhodnutia o nákupe, použije sa metodika uvedená v článku 6.
Článok 6
Metodika výpočtu prevádzkových nákladov xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx aj náklady na emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok stanovené v tabuľke 2 prílohy, ktoré súvisia s prevádzkou kupovaných vozidiel, speňažujú a počíxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxžitím tejto metodiky:
- spotreba paliva vozidla na kilometer podľa odseku 2 sa počíta v jednotkách spotreby energie na kilometer bez ohľadu na to, či jx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxbu energie na kilometer s použitím prepočítacích koeficientov stanovených v tabuľke 1 prílohy pre energetický obsah rôznych palív,
- použije sa jedxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dane pri ich použití ako palivo na účel dopravy,
- prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa vypočítajú vynásobením najazxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xa kilometer podľa prvej zarážky tohto písmena a nákladmi na jednotku energie podľa druhej zarážky tohto písmena;
b) prevádzkové náklady na emisie COx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxetrov, podľa odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na kilogram z rozsahu uvedeného v tabuľke 2 prílohy;
c) prevádzxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na emisie NOx, NMHC a tuhých častíc počas životnosti vozidla. Prevádzkové náklady počas životnosti vozidla na každú znečisťujúcu látku sa vypočítajú xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xmisiami v gramoch na kilometer podľa odseku 2 a príslušnými nákladmi na gram. Náklady sa určia podľa priemerných hodnôt Spoločenstva uvedených v tabuľxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že tieto náklady neprekročia príslušné hodnoty uvedené v tabuľke 2 prílohy vynásobené koeficientom 2.
2. Spotreba paliva a emisie CO2 a emisie znečxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxločenstva pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné postupy stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva o typovom schválení. V prípade vozidiel, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre orgán alebo s použitím informácií poskytnutých výrobcom.
3. Počet najazdených kixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu
Komisia prispôsobí údaje na výpočet prevádzkových nákladov vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti, ako sú stanovené v prílohe, inflácii a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxeným v článku 9 ods. 2.
Článok 8
Výmena osvedčených postupov
Komisia uľahčí a zorganizuje výmenu znalostí a osvedčených postupov medzi členskýmx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xbstarávateľskými subjektmi a prevádzkovateľmi uvedenými v článku 3.
Článok 9
Výbor
1. Komisii pomáha výbor.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxia vypracuje každé dva roky s účinnosťou od 4. decembra 2010 správu o uplatňovaní tejto smernice a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí uvedených v článku 5 ods. 3, a potrebu ďalších opatrení a podľa potreby budú obsahovať i návrhy.
V týchto správach Komisia porovná nominálne a relatíxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxosti vozidla, x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ods. 3 ovplyvnili trh. Komisia zhodnotí potrebu ďalších opatrení a podľa potreby predloží i návrhy.
3. Komisia najneskôr v deň predloženia prvej sprxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicox xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 13
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Šxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
[2] Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006, s. 18.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie xxxx x xxx xxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xx10.2007, s. 1.
[8] Bickel, P., Friedrich, R., ExternE. Externalities of Energy, Methodology 2005, update, Európska komisia, Úrad pre publikácie, Lxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxy Environment, Didcot 2005.
[10] Bickel, P. a iní, HEATCO Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, Štutgart 2006.
[11] Ú. v. EÚ C 82, 1.4.xxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx6, s. 25.
[16] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
[17] Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxvo | xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxx x xx xxxx x
xxxxxx x xx xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x
xxxxxx x xx xx/l |
Bionafta | 33 MJ/l |
Emulzné palivo | 32 MJ/l |
Vodík | 11 MJ/Nm3 |
Tabuľka 2: Náklady na emisie v cestnej doprave (v cenách z roku 2007):
CO2 | Nxx x xxxx x xxxx xxxxxxx x
xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ich životnosti
Kategória vozidiel (kategórie M a N v zmysle definície v smernici 2007/46/ES) | Najazdené kilometre počas životnosti vozidla |
Osoxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx x
--------------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2009/33/ES
CELEX: 32009L0033
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Text s významom pre EHP)
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:motorové vozidlo; cestná doprava; ekologická politika; opatrenia na kontrolu znečistenia; politika životného prostredia; znižovanie emisií plynov; znečistenie z motorových vozidiel; energetická spotreba;
 
Zo dňa: 23.04.2009
Rozoslané: 15.05.2009
Účinnosť od: 04.06.2009
Zrušené: -
Transpozícia do: 04.12.2010
Vzťah k:168/1996 Z.z.; 25/2006 Z.z.; 158/2011 Z.z.; 56/2012 Z.z.;

Uverejnené v č. 120/2009 Úradný vestník L na strane 5