32008F0675

zohľadňovanie odsúdení v člen. štátoch EÚ v novom trestnom konaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (11)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. b),
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxlivosti. Jeho splnenie si vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vyhlásených v členských štátoch mohli zohľadňovať aj mimo odsudzujúceho členskéxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx Rada 29. novembra 2000 v súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v Tampere prijala program opatrení na vykonávanie zásady vzájomného uznávania xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxáte musí mať možnosť zohľadniť právoplatné trestné rozsudky vyhlásené súdmi v iných členských štátoch, aby mohol posúdiť trestnú minulosť páchateľax xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xtáty minimálnu povinnosť zohľadňovať odsúdenia vyhlásené v iných členských štátoch. Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť členským štátom zohľxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxť na trestných súdoch, ktoré rozhodujú o vine pri spáchaní trestného činu alebo skutku, ktorý je podľa vnútroštátneho práva trestný ako porušenie právxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxsené ich vlastnými súdmi.
(5) Mala by sa potvrdiť zásada, že členské štáty by mali odsúdeniu vyhlásenému v inom členskom štáte priznať rovnaké účinkyx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxvažuje za skutkovú otázku alebo za otázku procesného alebo hmotného práva. Cieľom tohto rámcového rozhodnutia však nie je zosúladiť účinky, ktoré rôzxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxkých štátoch existuje iba v takom rozsahu, v akom sa podľa vnútroštátneho práva zohľadňujú predchádzajúce vnútroštátne odsúdenia.
(6) Na rozdiel ox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx štáte, ale umožnenie priznania účinkov predchádzajúceho odsúdenia vydaného v jednom členskom štáte počas nového trestného konania v inom členskom šxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxx xxmcové rozhodnutie neustanovuje povinnosť zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia napríklad v prípadoch, keď informácie získané podľa uplatniteľnýxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxa uložená predchádzajúcim odsúdením vo vnútroštátnom právnom systéme neznáma.
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxí a vo vykonávacom konaní.
(8) Ak sú počas trestného konania v členskom štáte dostupné informácie o predchádzajúcom odsúdení v inom členskom štáte, mxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdsúdením.
(9) Článok 3 ods. 5 by sa mal vykladať okrem iného v súlade s odôvodnením 8 takým spôsobom, podľa ktorého v prípade, že sa vnútroštátny súd v noxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxneho práva by bolo vzhľadom na okolnosti pre páchateľa neprimerane tvrdé, a v prípade, že účel trestu možno dosiahnuť nižšou sadzbou, môže vnútroštátnx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxzhodnutie nahrádza ustanovenia článku 56 Európskeho dohovoru z 28. mája 1970 o medzinárodnej platnosti trestných rozsudkov týkajúce sa zohľadnenia xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnovenú v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže má za cieľ aproximovať zákony a iné právne predpisx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie.
(13) Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje rôzne vnútroštátne riešenia a postupy, ktoré sú potrexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členskému štátu brániť vydať v prípade potreby rozhodnutie, ktorým prizná predchádzajúcemu odsúdeniu rovnocenné právne účinky. Postupy spojené s vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxajúcemu odsúdeniu vyhlásenému v inom členskom štáte.
(14) Ovplyvňovanie rozsudku alebo jeho výkonu nastáva okrem iného i v situáciách, v ktorých sa xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxrá sa má potom skutočne vykonať, v takom rozsahu, v akom sa prvý rozsudok ešte nevykonal alebo sa jeho výkon nepreniesol do druhého členského štátu,
PRxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xonaní proti osobe v členskom štáte zohľadňujú predchádzajúce odsúdenia vyhlásené proti tejto osobe za iné skutky v iných členských štátoch.
2. Týmtx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxnie pojmov
Na účely tohto rámcového rozhodnutia "odsúdenie" je konečné rozhodnutie trestného súdu, ktorým sa osoba uznáva za vinnú zo spáchania xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xa v trestnom konaní proti osobe zohľadnili rovnako, ako sa zohľadňujú vnútroštátne odsúdenia, aj predchádzajúce odsúdenia vyhlásené proti tejto osoxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxrmácií z registrov trestov, a aby sa im v súlade s vnútroštátnym právom priznali rovnocenné právne účinky ako predchádzajúcim vnútroštátnym odsúdenixxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvidiel uplatniteľných na predbežnú väzbu, kvalifikáciu trestného činu, druh a výšku trestu, ako aj pravidiel, ktorými sa riadi výkon rozhodnutia.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého štátu, ktorý vedie nové konania, alebo jeho rozhodnutia o ich vykonaní ani ich rušiť alebo revidovať.
4. V súlade s odsekom 3 sa odsek 1 neuplatňujex xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxsúdenia v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu ovplyvňovalo predchádzajúce odsúdenia alebo rozhodnutia o ich vykonaní, rušilo ich alxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnia, odseky 1 a 2 neznamenajú, že členské štáty sú povinné uplatňovať svoje vnútroštátne pravidlá ukladania trestov, ak by uplatňovanie týchto pravidxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxdoch napriek tomu zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia vyhlásené v iných členských štátoch.
Článok 4
Vzťah s inými právnymi nástrojmi
Toto ráxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ktoré sú stranami tohto dohovoru bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie uvedeného článku vo vzťahoch medzi členskými štátmi a tretími krajinami.
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutia.
2. Členské štáty oznámia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými do svojho vnútroštátneho práva transponujú pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívne návrhy.
Článok 6
Nadobudnutie účinnosti
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxda
B. Hortefeux
[1] Stanovisko z 27. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.