32000L0064

zmena a doplnenie smerníc Rady 85/611/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/EHS a 93/22/EHS, pokiaľ ide o výmenu informácií s tretími krajinami
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Euxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxciálneho výboru2),
konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy3),
keďže:
1. Smernice Rady 85/611/EHS4, 92/49/EHS5, 92/96/EHS6 a 9xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmi. Uvedené smernice tiež umožňujú členským štátom uzatvárať zmluvy o spolupráci zabezpečujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích kraxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxť tak, aby zahŕňalo výmenu informácií s určitými ďalšími úradmi alebo orgánmi v týchto krajinách za predpokladu, že tieto prezradené informácie podlixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x2/96/EHS a smernica 93/22/EHS,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Článok 50 ods. 4 smernice 85/611/EHS sa nahrádza nasledovným:
"4. Člexxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtích krajín v zmysle definície v odsekoch 6 a 7, iba ak je ochrana poskytnutých informácií zabezpečená povinnosťou mlčanlivosti aspoň tak, ako je uvedexx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxchádzajú z iného členského štátu, môžu byť poskytnuté iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx ods. 3 smernice 93/22/EHS sa nahrádza nasledovným:
"3. Členské štáty môžu uzatvárať zmluvy o spolupráci v oblasti výmeny informácií s prísluxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpečená povinnosťou mlčanlivosti aspoň tak, ako je uvedené v tomto článku. Takáto výmena xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxkého štátu, môžu byť poskytnuté iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto úraxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxdu s touto smernicou najneskôr do 17. novembra 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxtanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 4
Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jex xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Za Európsky parlament Za Radu
predsedníčka predseda
N. FONTAINE L. FABIUS
________________
1 Ú. v. ES C 116 E, 26.4.2000, s. 61.
2 xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx. júna 2000.
4 Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES (Ú. v. ES L 168x xxxxxxxxxx xx xxx
x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx x. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 95/26/ES.
7 Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená smernicou Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.