Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (26)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

32000L0059 prístavné zberné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na článok 80 ods. 2,
so zretexxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x postupom uvedeným v článku 251 zmluvy [4] a na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 18. júla 2000,
keďže:
(1) Environmentálnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtrení.
(2) Jednou z významných oblastí opatrení spoločenstva v námornej doprave je zníženie znečistenia morí. To sa môže dosiahnuť dodržaním medzixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxdy poskytovania služieb podľa právnych predpisov spoločenstva.
(3) Spoločenstvo je vážne znepokojené znečisťovaním morí a pobrežných oblastí spxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xodifikovaného protokolom z roku 1978 (Marpol 73/78), ktorý stanovuje, aký odpad sa môže vypúšťať z lodí do mora a vyžaduje od členských štátov aby zabezxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xnížením množstva lodného odpadu a zvyškov nákladu vypúšťaného do mora. To sa môže dosiahnuť zvýšením dostupnosti a používania zberných zariadení a zdxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxcie zahrnula aj zlepšenie dostupnosti a používania zberných zariadení v spoločenstve.
(5) Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 týkajúca sa presaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrola) vzhľadom k lodnej preprave, ktorá využíva prístavy spoločenstva a plaví sa vo vodách pod jurisdikciou členských štátov [6] stanovuje, že lode prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxice. Z hľadiska princípu subsidiarity je opatrenie na úrovni spoločenstva najúčinnejším spôsobom zabezpečenia spoločných environmentálnych norixx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe jednotnú a povinné uplatňovanie environmentálnych noriem členských štátov, pričom ponecháva každému členskému štátu právo rozhodovania o tom, akx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxor o ochrane morského prostredia v Baltickom mori 1974/1992.
(9) V záujme zvýšenia ochrany pred znečistením a zabránenia deformáciám hospodárskej xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnstva.
(10) Primerané zberné zariadenia by mali uspokojovať potreby užívateľov, od najväčších obchodných lodí až po najmenšie rekreačné plavidláx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxečiť dostupnosť primeraných zberných zariadení majú členské štáty pričom majú vysoký stupeň voľnosti pri voľbe najvhodnejšieho systému zberu odpadx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnotky na zber odpadu. Z tejto povinnosti vyplýva aj povinnosť poskytovať všetky služby a/alebo zabezpečovať ďalšie sprievodné opatrenia potrebné na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxacovaných po porade s príslušnými stranami.
(12) Efektívnosť prístavných zberných zariadení sa môže zvýšiť tým, že sa bude od lodí požadovať, aby ozxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrenia s odpadom. Odpad z rybárskych a rekreačných lodí, ktoré majú povolené prepravovať maximálne 12 cestujúcich, sa môže spracovávať bez predchádzaxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zariadení predtým, než opustia prístav. Aby sa zladil záujem o hladkú prevádzku námornej dopravy s ochranou životného prostredia, výnimky z tejto požxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxpustenia do mora a špecifických požiadaviek na vyprázdnenie, prijatých v súlade s medzinárodným právom.
(14) Z hľadiska princípu "platí znečisťovxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstredia by systém poplatkov mal podporovať dopravu odpadu do prístavov namiesto jeho vypúšťania do mora. Toto sa môže uľahčiť tým, že všetky lode sa budx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrity by členským štátom v súlade s ich vnútroštátnym právom a bežnými postupmi, boli ponechané právomoci týkajúce sa primeranosti poplatkov vo vzťahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxužívanie týchto zariadení by mali byť spravodlivé, nediskriminačné a transparentné.
(15) Lode produkujúce znížené množstvo lodného odpadu by malx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxaženiu príslušných strán, lode zapojené do pravidelnej dopravy s častými a pravidelnými zastávkami v prístavoch môžu byť oslobodené od niektorých poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxie poplatkov.
(17) Zvyšky nákladu by sa mali dopraviť do prístavných zberných zariadení v súlade s Marpol 73/78. Tento dohovor vyžaduje, aby boli zvyxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xakú dopravu by mal platiť užívateľ zberného zariadenia, ktorý je normálne špecifikovaný v zmluvnom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xby sa overil súlad s touto smernicou. Počet takých inšpekcií, ako aj uložené pokuty, by mal byť dostatočný na to, aby bol zistený nesúlad s touto smernicoxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxty by mali zabezpečiť vhodný správny rámec pre efektívne fungovanie prístavných zberných zariadení. Podľa Marpol 73/78 sa majú správy o nedostatkoch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxom jej informovanosti.
(20) Informačný systém na identifikáciu znečisťujúcich alebo potenciálne znečisťujúcich lodí by uľahčil presadzovanie txxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xontrole, poskytuje značné množstvo doplnkových informácií potrebných na tento účel.
(21) Je nevyhnutné aby výbor skladajúci sa zo zástupcov člensxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxteru v zmysle článku 2 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [7], txxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xykonávania, môžu byť niektoré ustanovenia tejto smernice, bez toho aby sa rozšíril rozsah jej pôsobnosti, zmenené a doplnené v súlade s uvedeným postuxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx tejto smernice je znížiť vypúšťanie lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora, hlavne nepovolené vypúšťanie, z lodí používajúcich prístavy spoločensxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxedia.
Článok 2
Definície
Na účely tejto smernice:
a) "loď" znamená námorné plavidlo každého typu, ktoré je prevádzkované v morskom prostredí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxania z lodí, 1973, modifikovaný príslušným protokolom z roku 1978, platný v dobe prijatia tejto smernice;
c) "lodný odpad" znamená každý odpad, vrátxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx spojený s nákladom definovaný usmerneniach pre vykonávanie prílohy V k Marpol 73/78;
d) "zvyšky nákladu" znamenajú materiálové zostatky každého nxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxate látky, ktoré vzniknú pri nakládke alebo vykládke;
e) "prístavné zberné zariadenia" znamenajú každé zariadenie, ktoré je pripevnené, plávajúcx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxčná loď" znamená loď každého typu, bez ohľadu na druh pohonu, ktorá sa používa na športové alebo rekreačné účely;
h) "prístav" znamená miesto alebo zexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe pod písm. c) a d), "lodný odpad" a "zvyšky nákladu" sa považujú za odpad v zmysle článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [8].
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxé plávajú do prístavu členského štátu alebo sú v ňom prevádzkované, s výnimkou vojnových lodí, pomocných lodných zariadení a iných lodí, ktoré vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxe pod ustanovenie písm. a).
Členské štáty prijmú opatrenia zabezpečujúce, aby lode mimo pôsobnosti tejto smernice podľa písm. a) prechádzajúceho oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxé zberné zariadenia
1. Členské štáty zabezpečia dostupnosť prístavných zberných zariadení primerane k potrebám lodí, ktoré normálne používajú prxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxožstvá lodného odpadu a zvyškov nákladu z lodí, ktoré normálne používajú daný prístav, berúc do úvahy prevádzkové potreby užívateľov prístavu, veľkoxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), stanovia postupy hlásenia nedostatočnosti prístavných zberných zariadení prístavnému štátu.
Článox x
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xo zreteľom na požiadavky článkov 4, 6, 7, 10 a 12, sa vypracujú a vykonajú plány zberu a spracovávania odpadu. Podrobné požiadavky na vypracovanie takýcx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxgionálnom rámci s vhodným zapojením každého prístavu za predpokladu, že potreba zberných zariadení a ich dostupnosť budú špecifikované pre každý jedxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xinimálne každé tri roky a po významných zmenách v prevádzke prístavu.
Článok 6
Oznámenie
1. Kapitán lode, inej než je rybárska alebo rekreačná loxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxný v prílohe II a oznámi uvedené informácie oregánu alebo subjektu určenému pre tento účel členským štátom, v ktorom sa prístav nachádza:
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xnformácia dostupná do 24 hodín pred príchodom; alebo
c) najneskôr po odchode z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej než 24 hodín.
Člensxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xnformácie uvedené v odseku 1 sa uchovávajú na palube aspoň do nasledujúceho prístavu, do ktorého loď pripláva a na požiadanie sa poskytnú orgánom člensxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxok lodný odpad do prístavného zberného zariadenia.
2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže loď pokračovať v plavbe do ďalšieho prístavu bez toho, axx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pre všetok lodný odpad, ktorý bol doteraz nazhromaždený a ďalší, ktorý vznikne počas plánovanej plavby lode do prístavu, v ktorom sa odpad vyloží.
Ak xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nie je známy a existuje preto nebezpečenstvo, že odpad bude vypustený do mora, členský štát prijme všetky potrebné opatrenia aby zabránil znečisteniu xxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxžiadaviek na vyloženie odpadu z lode, prijatých v súlade s medzinárodným právom.
Článok 8
Poplatky za lodný odpad
1. Členské štáty zabezpečia, axx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
2. Systémy náhrady nákladov za používanie prístavných zberných zariadení nesmú stimulovať lode k jeho vypúšťaniu do mora. Na tento účel platia pre loxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xrístavu členského štátu musia významne prispieť na úhradu nákladov uvedených v odseku 1, bez ohľadu na skutočné využitie zariadení. Za týmto účelom rexxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxované okrem iného z hľadiska kategórie, typu a rozmerov lode;
b) časť nákladov, ktoré nie sú kryté poplatkami uvedenými v písm. a), sa uhrádzajú na zákxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxdov environmentálneho manažmentu, konštrukcie, vybavenia a prevádzky produkuje znížené množstvo lodného odpadu.
3. Aby bolo zabezpečené, že popxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxasniť výška poplatkov a základňa, z ktorej vychádzajú.
4. Komisia do troch rokov od dátumu uvedeného v článku 16 ods. 1 predloží Európskemu parlamentx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx na základe tohto hodnotenia, predloží návrh na zmenu a doplnenie tejto smernice, ktorý bude obsahovať zavedenie systému zahŕňajúceho platbu vo výške xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxu na skutočné využitie zariadení, alebo alternatívneho systému s ekvivalentnými účinkami.
Článok 9
Výnimky
1. Ak sú lode zapojené do pravidelnxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xaplatenie poplatkov v prístave na trase plavby lode, členské štáty, v ktorých sa nachádzajú príslušné prístavy, môžu oslobodiť tieto lode od povinnosxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x x xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx
xxánok 10
Vyloženie zvyškov nákladu
Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu spoločenstva zabezpečí, aby boli zvyšky nákladu vyložené do prístaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xlánok 11
Vymožiteľnosť
1. Členské štáty zabezpečia, aby každá loď mohla byť podrobená inšpekcii s cieľom overenia splnenia ustanovení článkov 7 a xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 cestujúcich:
a) pri výbere lodí na inšpekciu členské štáty venujú pozornosť:
- lodiam, ktoré nesplnili oznamovaciu povinnosť podľa článku 6,
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xespĺňa požiadavky tejto smernice;
b) taká inšpekcia sa môže vykonať v rámci smernice 95/21/ES, pokiaľ je uplatniteľná; nezávisle na rámci, v ktorom xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxekcie zabezpečí, aby táto loď neopustila prístav až kým nevyloží svoj lodný odpad a zvyšky nákladu do prístavného zberného zariadenia, v súlade s článkxxx x x xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxedujúceho prístavu, do ktorého loď pripláva, bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie pokút uvedených v článku 13, nepovolí opustenie prístavu kým sa nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutej v súlade s článkom 6.
3. Členské štáty v požadovanom rozsahu stanovia kontrolné postupy pre rybárske a rekreačné lode, ktoré môžu prepravovať maxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx:
a) prijmú všetky potrebné opatrenia aby zabezpečili, že kapitáni, prevádzkovatelia prístavných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x) určia príslušné orgány alebo subjekty s cieľom výkonu funkcií podľa tejto smernice;
c) prijmú opatrenia na spoluprácu medzi svojimi príslušnými oxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxde s článkom 6, boli patrične overené;
e) zabezpečia jednoduchosť a plynulosť formalít týkajúcich sa používania prístavných zberných zariadení, axx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxostatočných prístavných zberných zariadení uvedených v článku 4 ods. 3;
g) zabezpečia, aby sa spracovanie, zužitkovanie alebo odstránenie lodnéhx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx/439/EHS zo 16. júna 1975 o odstraňovaní odpadových olejov [9] a smernicou Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade [10].
h) v súlade sx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mohla žiadať úhradu za škody spôsobené neprimeraným meškaním.
2. Vyloženie lodného odpadu a zvyškov nákladu sa považuje za uvoľnenie do voľného obxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxého zákonníka spoločenstva colné orgány nevyžadujú preloženie súhrnné vyhlásenie.
3. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri vytváraní vhodnéhx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odpad a zvyšky nákladu v súlade s touto smernicou,
- zistili, či boli splnené ciele stanovené v článku 1 smernice.
4. Členské štáty a Komisia spoluprxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxémy pokút za porušenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podľa článku 12 ods. 1 smernice 93/75/EHS [12], ďalej ako "výbor".
2. Keď sa odkazuje na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zrxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdok.
Článok 15
Postup pri zmene a doplnení
Prílohy k tejto smernici, definície v článku 2 písm. b), odkazy na nástroje spoločenstva a odkazy na násxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xa môžu meniť a dopĺňať v súlade s uvedeným postupom, keď je to potrebné s cieľom zlepšenia režimu ustanoveného touto smernicou, pokiaľ také zmeny a doplnxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxy, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
V prípade odpadovxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx sa bude podľa tohto dohovoru rešpektovať rozdiel medzi novými a existujúcimi loďami.
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa každé tri roky Komisii správu o stave vykonávania tejto smernice.
2. Komisia na základe správ členských štátov poskytnutých podľa odseku 1 predložx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxávania tejto smernice.
Článok 18
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych sxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxseda
N. Fontaine
Za Radu
predseda
L. Fabius
[1] Ú. v. ES C 271, 31.8.1998, s. 79 a Ú. v. ES C 148, 28.5.1999, s. 7.
[2] Ú. v. ES C 138, 18.5.1999, s. xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxptembra 1999, spoločná pozícia Rady z 8. novembra 1999 (Ú. v. ES C 10, 13.1.2000, s. 14) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2000 (ešte nebolx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx 7.10.1993, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/42/ES (Ú. v. ES L 184, 27.6.1998. s. 40).
[7] Úx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx, 6.6.1996, s. 32).
[9] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48)x
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xx.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES č. 955/1999 (Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 1).
[12] Ú. v. ES L 247, 5.10.1993, s. 19x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---
PRÍLOHA I
POŽIADAVKY NA PLÁNY PRÍJMU A SPRACOVANIA ODPADU PRE PRÍSTAVY
(uvedené v článku 5)
Plány zahŕňajú všetky druhy lodného odpadu a zvxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxy obsahujú nasledovné údaje:
- zhodnotenie potreby prístavných zberných zariadení na základe potrieb lodí zvyčajne plávajúcich do prístavov,
- xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxlatnenia,
- postupy hlásenia nedostatočnosti prístavných zberných zariadení,
- postupy prebiehajúcich porád s užívateľmi prístavu, podnikmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxo odpadu a zvyškov nákladu.
Okrem toho by mali plány obsahovať:
- súhrn príslušných právnych predpisov a formalít týkajúcich sa vyloženia,
- idexxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
- opis metód zaznamenávania skutočného využitia prístavných zberných zariadení,
- opis metód zaznamenávania množstva prijatého lodného odpadu x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxovania by mali zodpovedať vo všetkých aspektoch plánu environmentálneho manažmentu umožňujúcemu zníženie dopadu týchto činností na životné prostrxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxností priemyselného sektoru na systéme spoločenstva pre environmentálny manažment a plán kontroly životného prostredia [1].
Informácie, ku ktorxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxie prístavných zberných zariadení pre každé kotvište so zodpovedajúcou schémou/mapou,
- zoznam lodného odpadu a zvyškov nákladu, ktoré sa normálnx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxeho systému, a
- postup hlásenia nedostatočnosti prístavných zberných zariadení.
[1] Ú. v. ES L 168, 10.7.1993, s. 1.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2000/59/ES
CELEX: 32000L0059
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:výbor (EÚ); prístavný komplex; plavidlo; odpadové hospodárstvo; zneškodňovanie odpadu; znečistenie z lodí;
 
Zo dňa: 27.11.2000
Rozoslané: 28.12.2000
Účinnosť od: 28.12.2000
Zrušené: -
Transpozícia do: 28.12.2002
Vzťah k:435/2000 Z.z.; 66/2007 Z.z.; 97/2007 Z.z.; 196/2016 Z.z.;

Uverejnené v č. 332/2000 Úradný vestník L na strane 81