32000L0056

zmena a doplnenie smernice Rady 91/439/EHS

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxm pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Rady 91/439/EHx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh kódov spoločenstva, uvedených v prílohe I a Ia k smernici 91/439/EHS, je potrebné upraviť.
(2) Zoznam harmonizovaných kódov spoločenstva vyžadujx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(3) Minimálne požiadavky pre vodičské skúšky, ako sú stanovené v prílohe II k smernici 91/439/EHS, musia byť skontrolované z hľadiska vedeckého a texxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxúšobných požiadaviek s požiadavkami dennej premávky. Kvôli ďalšiemu zdokonaleniu zosúladenia by sa mali zaviesť kritériá hodnotenia pre praktickú xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkej a praktickej skúšky.
(6) Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru k vodičským preukazom,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx v prílohe II k tejto smernici.
Článok 2
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xch úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 4
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 14. septembra 2000
xx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxde (2) ohľadne strany 2 vodičského preukazu sa bod a) (12) prvé odsadenie nahradí takto:
"— kódy 01 až 99: zosúladené kódy spoločenstva
VODIČ (zdravxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxdná šošovka
01.05 Kryt oka
01.06 Okuliare alebo kontaktné šošovky
02. Načúvacia pomôcka/komunikačná pomôcka
02.01 Načúvacia pomôcka na jedxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnej končatiny
05. Obmedzené použitie (povinné použitie podkódu, riadenie podlieha obmedzeniam zo zdravotných dôvodov)
05.01 Obmedzené na jazdx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxka držiteľa alebo iba v rámci mesta/regiónu -
05.03 Riadenie bez cestujúcich
05.04 Obmedzené na jazdy s rýchlosťou najviac - km/h
05.05 Riadenie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xOZIDLA
10. Zmenená prevodovka
10.01 Ručná prevodovka
10.02 Automatická prevodovka
10.03 Elektronicky ovládaná prevodovka
10.04 Upravexx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxická spojka
15.04 Členenie pred/odklopeným/odpojeným spojkovým pedálom
20. Menia brzdové systémy
20.01 Upravený brzdový pedál
20.02 Zväčxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx06 Ručná (upravená) prevádzková brzda
20.07 Maximálne používanie zosilnenej prevádzkovej brzdy
20.08 Maximálne používanie núdzovej brzdy zabxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xarkovacia brzda
20.12 Členenie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xkcelerátora (plynu)
25.01 Upravený pedál akcelerátora
25.02 Pedál akcelerátora podľa podošvy
25.03 Naklonený pedál akcelerátora
25.04 Ruxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxdového pedálu
25.08 Pedál akcelerátora vľavo
25.09 Členenie pred/odklopeným/odpojeným pedálom akcelerátora
30. Zmenené kombinované systéxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxelerátor a brzda s kĺzaním a ortózou
30.05 Odklopené/odpojené pedále akcelerátora a brzdy
30.06 Zvýšená podlaha
30.07 Členenie na strane brzdoxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
30.11 Elektricky ovládaný akcelerátor a brzda
35. Zmenené usporiadania ovládacích prvkov
(svetlá, spínače, stierač/ostrekovač čelného skla, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx pustenia volantu a príslušenstva (gombík, vidlica atď.)
35.03 Ovládacie prvky ovládateľné bez pustenia volantu a príslušenstva (gombík, vidlica xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxvky ovládateľné bez pustenia volantu a príslušenstva (gombík, vidlica atď.) a mechanizmov kombinovaného akcelerátora a brzdy
40. Zmenené riadenix
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxený volant (väčšia a/alebo hrubšia časť volantu, zmenšený priemer volantu atď.)
40.06 Odklonený volant
40.07 Zvislý volant
40.08 Vodorovný voxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xa volante
40.13 S protetickou tenodézou
42. Zmenené spätné zrkadlo (-á)
42.01 Vonkajšie (ľavé alebo) pravé spätné zrkadlo
42.02 Vonkajšie xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
42.05 Spätné zrkadlo pre slepé miesto
42.06 Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlo (-á)
43. Zmenené sedadlo vodiča
43.01 Sedadlo vodiča x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xpierkou kvôli dobrej stabilite sedu
43.04 Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
43.05 Predĺženie pohyblivého sedadla vodiča
43.06 Úprava bezpečxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx.02 (Upravená) ručne ovládaná brzda (predného kolesa)
44.03 (Upravená) nohou ovládaná brzda (zadného kolesa)
44.04 (Upravená) rúčka akcelerátxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé svetlo, -)
44.08 Výška sedadla umožňujúca vodičovi mať v sede zároveň dve nohy na ceste
45. Iba motocykel s postranným vozíkom
50. Obmedzené na kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xozidla, VRN)
ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI
70. Výmena preukazu č. - vydaného - (rozlišovací znak EÚ/OSN v prípade tretej krajiny; napr. 70.012345xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxel s najväčším objemom valcov 125 cm3 a najväčším výkonom 11 kW (A1)
73. Obmedzený na kategóriu B vozidiel s trojtaktným alebo štvortaktným motorom (Bxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxiac 16 sedadlami okrem sedadla vodiča (D1)
76. Obmedzený na kategóriu C vozidiel s najvyššou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 7500 kg (C1), pripxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadnej súpravy neprevyšuje 12000 kg a najvyššia povolená hmotnosť prívesu neprevyšuje pohotovostnú hmotnosť ťahajúceho vozidla (C1 + E)
77. Obmedzxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prevyšujúcou 750 kg za predpokladu, že a) najvyššia povolená hmotnosť tejto vytvorenej jazdnej nákladnej súpravy neprevyšuje 12000 kg a najvyššia poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx
xxx xxxxxxxxx na vozidlá s automatickou prevodovkou
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx
xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtnenia článku 10 ods. 1 smernice
90.01: doľava
90.02: doprava
90.03: vľavo
90.04: vpravo
90.05: ručne
90.06: nohou
90.07: použiteľné"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxy podniknú potrebné opatrenia na zaistenie toho, že uchádzači o vodičské preukazy budú mať vedomosti a zručnosti a preukazovať správanie požadované nx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxdmienky, za ktorých sa tieto skúšky budú vykonávať, sú stanovené ďalej.
A. TEORETICKÁ SKÚŠKA
1. Forma
Zvolená forma bude taká, aby sa zabezpečilxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxúšku na preukaz v inej kategórii, môže byť vyňatý zo spoločných ustanovení bodov 2 až 4.
2. Obsah teoretickej skúšky týkajúcej sa všetkých kategórií vxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxisy o cestnej premávke:
- konkrétne ohľadne cestných značiek, označení a signálov, predností a rýchlostných obmedzení.
2.1.2. Vodič:
- význam xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxlyvom alkoholu, drog a lekárskych výrobkov, stav mysle a únava.
2.1.3. Cesta:
- najdôležitejšie zásady týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdiaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxho rizika týkajúce sa rôznych cestných podmienok, najmä ako sa menia s počasím a denným alebo nočným časom,
- charakteristiky rôznych typov ciest a súxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxtných užívateľov a najzraniteľnejších kategórií užívateľov ako sú deti, chodci, cyklisti a ľudia so zníženou pohyblivosťou,
- riziká obsiahnuté v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxce sa administratívnych dokumentov požadovaných pre použitie vozidiel,
- všeobecné pravidlá špecifikujúce ako sa vodič musí správať v prípade nehxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxzpečnostné faktory týkajúce sa vozidla, záťaže a prepravovaných osôb.
2.1.6. Bezpečnostné opatrenia potrebné pri vystupovaní z vozidla.
2.1.7x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxa a v brzdnom systéme, pneumatík, svetiel a smeroviek, reflektorov, spätných zrkadiel, čelného skla a stieračov, výfukového systému, bezpečnostnýcx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxčnostného zariadenia pre deti.
2.1.9. Pravidlá týkajúce sa používania vozidiel vo vzťahu k okolitému prostrediu (primerané použitie zvukovej výsxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx A a A1
3.1. Povinná kontrola všeobecných vedomostí o:
3.1.1. použití ochranného vybavenia ako sú rukavice, čižmy, odev a bezpečnostné prilby;
3xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xestnej premávky, ako sú uvedené vyššie s dodatočnou pozornosťou na klzké časti ako sú kryty odvodňovacích kanálov, cestné označenia ako sú čiary a šípkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxé časti ako sú spínač núdzového zastavenia, mierky hladiny oleja a reťaz.
4. Špecifické ustanovenia týkajúce sa kategórií C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 x xx x x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x. 3820/85 [1]; použitie záznamového zariadenia ako je definované nariadením Rady (EHS) č. 3821/85 [2];
4.1.2. pravidlách týkajúcich sa typu prísxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prepravu tovaru a cestujúcich;
4.1.4. tom, ako sa správať v prípade nehody; poznanie opatrení, ktoré sa majú urobiť po nehode alebo podobnej udalostxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxobiť počas demontáže a výmeny kolies;
4.1.6. pravidlách o hmotnosti a rozmeroch vozidiel; pravidlách o obmedzovačoch rýchlosti;
4.1.7. prekážkxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxgačných systémov (nepovinné);
4.1.9. bezpečnostných faktoroch týkajúcich sa nákladu vozidla: kontrola nákladu (umiestnenie a upevnenie), ťažkxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxie C, C + E, C1, C1 + E);
4.1.10. zodpovednosti vodiča ohľadne prepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx teoretickej skúšky (autobusy a autokary verejnej dopravy, autobusy s osobitnými rozmermi, -) (iba kategórie D, D + E, D1, D1 + E).
4.2. Povinná kontroxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x x xx x x x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxania: spaľovacích motorov, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov), palivového systému, elektrickéhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxukcie, armatúry, správneho používania a starostlivosti o pneumatiky;
4.2.4. základoch o druhoch, prevádzke, hlavných súčiastkach, spojení, pouxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvádzke, hlavných súčiastkach, spojení, používaní a každodennej údržby spojovacích systémov (iba kategórie C + E, D + E);
4.2.6. metódach hľadania pxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxravy a dodávky tovaru v súlade s dohodnutými podmienkami (iba kategórie C, C + E).
B. SKÚŠKA ZRUČNOSTÍ A SPRÁVANIA
5. Vozidlo a jeho zariadenia
5.1x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxbí skúšku zručnosti a správania na vozidle s automatickou prevodovkou, táto skutočnosť sa zaznamená na akýkoľvek preukaz vydaný na základe takejto skxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmená vozidlo, v ktorom sa prevodový pomer medzi motorom a kolesami dá meniť iba použitím akcelerátora alebo bŕzd.
5.2. Vozidlá použité pri skúškach zxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxať iné kritériá.
Kategória A:
- progresívny prístup [prvá klauzula prvého odsadenia článku 6 ods. 1 písm. b)]: motocykel bez postranného vozíka s oxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxocykel bez postranného vozíka výkonom motora aspoň 35 kW;
Podkategória A1:
Motocykel bez postranného vozíka s objemom aspoň 75 cm3.
Kategória Bx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxegórie B a prívesu s najvyššou povolenou hmotnosťou aspoň 1000 kg, schopná dosiahnuť rýchlosť aspoň 100 km/h, ktorá nespadá do kategórie B; nákladný prxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxroséria môže byť tiež o trochu užšia ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad dozadu je možný iba s použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xrojkolka alebo štvorkolka schopná dosiahnuť rýchlosť aspoň 60 km/h.
Kategória C:
Vozidlo kategórie C s najvyššou povolenou hmotnosťou najmenej xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxením, vybavené prevodovkou s aspoň ôsmimi rýchlosťami vpred a záznamovým zariadením, ako je definované nariadením (EHS) č. 3821/85; nákladný priestxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxú hmotnosť 10000 kg.
Kategória C + E:
Buď kĺbové vozidlo, alebo kombinácia skúšobného vozidla kategórie C a prívesu s dĺžkou najmenej 7,5 m; kĺbové vxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxpoň 80 km/h, budú vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, vybavené prevodovkou s aspoň ôsmimi rýchlosťami vpred a záznamovým zariadením, ako jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xko kabína vodiča; kĺbové vozidlo a tiež kombinácia bude mať najmenšiu reálnu celkovú hmotnosť 15000 kg.
Podkategória C1:
Vozidlo podkategórie C1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xariadením a záznamovým zariadením, ako je definované nariadením (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor bude pozostávať z uzavretej obdĺžnikovej karosxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxesu s najvyššou povolenou hmotnosťou aspoň 1250 kg; táto kombinácia bude aspoň osem metrov dlhá a schopná vyvinúť rýchlosť aspoň 80 km/h; nákladný priexxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyť tiež o trochu užšia ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad dozadu je možný iba s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; pxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xchopné dosiahnuť rýchlosť aspoň 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je definované nariadením (EHS) čx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxou aspoň 2,4 m a schopná vyvinúť rýchlosť aspoň 80 km/h; nákladný priestor prívesu bude pozostávať z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň dxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx povolenou hmotnosťou aspoň 4000 kg s dĺžkou aspoň päť metrov a schopné vyvinúť rýchlosť aspoň 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxu povolenou hmotnosťou aspoň 1250 kg a schopná vyvinúť rýchlosť aspoň 80 km/h; nákladný priestor prívesu bude pozostávať z uzavretej obdĺžnikovej karxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 a D1 + E, ktoré nie sú v súlade s uvedenými minimálnymi kritériami, ale ktoré sa používali vo chvíli nadobudnutia účinnostx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx prepravovať týmito vozidlami, môžu byť realizované členskými štátmi od chvíle nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
6. Zručnosti a správanie, kxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečnú jazdu tým, že splnia nasledujúce požiadavky:
6.1.1. Upraviť ochranné vybavenie ako sú rukavice, čxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxné), reťazí, mierok hladiny oleja, reflektorov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia.
6.2. Špeciálne postupy, ktoré sa majú odskúšať vzhxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm popri vozidle.
6.2.2. Zaparkovanie motocykla na jeho stanovisko.
6.2.3. Musia sa vykonať aspoň dva manévre pri malej rýchlosti, vrátane slalomxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxlohou nôh na nožných opierkach.
6.2.4. Musia sa vykonať aspoň dva manévre pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky prehadzovania prevodových stupňov.
6.2.5. Brzdenie: mali by sa xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxipulácii s prednou a zadnou brzdou, smere pohľadu a polohe na motocykli.
Špeciálne manévre uvedené v bodoch 6.2.3 až 6.2.5 sa musia zaviesť najneskôr xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxiách bežnej premávky úplne bezpečne a za uskutočnenia všetkých potrebných bezpečnostných opatrení:
6.3.1. výjazd; po zaparkovaní, po zastávke v pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xhybov;
6.3.4. križovatky: priblíženie a prejazd križovatiek a prípojok;
6.3.5. zmena smeru: zatáčky doľava x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xruhu: výjazd na spomaľovací pruh;
6.3.7. predbiehanie/obiehanie: predbiehanie inej premávky (ak je to možné): jazda vedľa prekážok, napr. zaparkxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxejazdy cez železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; prechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov;
6.3.9. prijatie potrebných bxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x x x
xxxx xxxxxxxx x xxxhnická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky
Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečnú jazdu tým, že spxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú;
7.1.3. skontrolovať, či sú zatvorené dvere;
7.1.4. uskutočniť náhodnú kontrolu stavu pneumatxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výstražného zariadenia;
7.1.5. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla: korbu, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxória B + E);
7.2. Kategórie B a B1: špeciálne postupy, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky.
Odskúša sa výber z nasledujúcxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xohu pri udržaní sa v správnom jazdnom pruhu;
7.2.2. otočenie vozidla čelom do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spiatočky;
7.2.3. zxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx;
7.2.4. presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné.
7.3. Kategórie B + E: majú sa odskúšať špeciálne posxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťahacieho vozidla vedľa prívesu (t. j. nie v jednom pruhu);
7.3.2. cúvanie po zatáčke, ktorej krivka závixx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xykonať všetky nasledujúce činnosti v situáciách bežnej premávky úplne bezpečne a za uskutočnenia všetkých potrebných bezpečnostných opatrení:
7xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxedzených priestorov;
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxna pruhov;
7.4.6. vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho jazdného pruhu: výjazd nx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xechať sa predbehnúť inou premávkou (ak je to primerané);
7.4.8. špeciálne cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; prejazdy cez želxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh opatrení pri vystupovaní z vozidla.
8. Zručnosti a správanie, ktoré sa má odskúšať v prípade kategórií C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 A D1 + E
8.1. Príprxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xým, že splnia nasledujúce požiadavky:
8.1.1. upraviť sedadlo podľa potreby, aby sa dosiahla správna poloha v sede;
8.1.2. upravenie spätných zrkxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxiek a zvukového výstražného zariadenia;
8.1.4. kontrola všetkých brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom; kontrola stavu kolies, matíc prx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xontrola a používanie prístrojového panelu vrátane záznamového zariadenia, ako je definované nariadením Rady (EHS) č. 3821/85;
8.1.5. skontrolovxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé dvere, nakladací mechanizmus (ak existuje), zaistenie kabíny (ak existuje), spôsob nakladania, zabezpečenia nákladu (iba kategórie C, C + E, C1, C1 x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx x xx x x xx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxálne bezpečnostné opatrenia vozidla; ovládanie korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxgačných systémov (nepovinné);
8.2. Špeciálne úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky
8.2.1. pripojenie a odpojenxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (t. j. nie v jednom pruhu) (iba kategórie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E);
8.2.2. cúvanie po zatáčke, ktorej krivka závisí od posúdenia členských štátov;
8.2xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xx x xxx
x.2.4. zaparkovanie tak, aby mohli cestujúci bezpečne vystúpiť xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xx x xxx
xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xituáciách bežnej premávky úplne bezpečne a za uskutočnenia všetkých potrebných bezpečnostných opatrení:
8.3.1. výjazd; po zaparkovaní, po zastáxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xkolo ohybov;
8.3.4. križovatky: priblíženie a prejazd križovatiek a prípojok;
8.3.5. zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena pruhov;
8.3xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxuh;
8.3.7. predbiehanie/obiehanie: predbiehanie inej premávky (ak je to možné): jazda vedľa prekážok, napr. zaparkovaných áut; nechať sa predbehxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtia; zastávky električiek/autobusov; prechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov;
8.3.9. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vyxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxhkosti, s akou žiadateľ zvláda ovládanie vozidla a jeho predvedenú schopnosť riadiť v premávke úplne bezpečne. Skúšajúci sa musí cítiť bezpečne v priexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxívateľov cestnej premávky bude potrestané nezložením skúšky bez ohľadu na to, či skúšajúci alebo sprevádzajúca osoba museli zasahovať. Skúšajúci sa xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správne ohodnotil schopnosť žiadateľa bezpečne riadiť. Práca skúšajúceho jazdy sa musí monitorovať a byť pod dohľadom orgánu, oprávneného členským xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxjúci jazdy venovať zvláštnu pozornosť tej skutočnosti, či žiadateľ preukazuje defenzívne a spoločenské správanie pri jazde. Toto by malo odrážať celxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjúce cestné a poveternostné podmienky, zohľadňujúce ostanú premávku, zohľadňujúce záujmy ostatných užívateľov ciest (najmä tých zraniteľnejšíchx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxých pásov, spätných zrkadiel, opierok hlavy; sedadla; správne použitie svetiel a iných zariadení; správne použitie spojky, prevodovky, akcelerátoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch; stabilita na ceste; hmotnosť a rozmery a charakteristiky vozidla; hmotnosť a druh nákladu (iba kategórie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E); pohodlix xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxne z hľadiska životného prostredia, berúc xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx x x xx xxx xx x xx xx x x xx xxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxovanie: kruhové pozorovanie; správne používanie spätných zrkadiel; videnie do diaľky, na strednú a blízku vzdialenosť;
9.3.4. prednosť/dávanie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxne úkony);
9.3.5. správna poloha na ceste: vhodná poloha na ceste, v pruhoch, na kruhových objazdoch, kruhových oblúkoch, vhodných pre typ a charaktxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxe primeranej vzdialenosti od ostatných účastníkov cestnej premávky;
9.3.7. rýchlosť: neprekročenie najvyššej povolenej rýchlosti; prispôsobexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxstavenie v rámci voľnej a viditeľnej cesty; prispôsobenie rýchlosti všeobecnej rýchlosti rovnakého druhu užívateľov cesty;
9.3.8. dopravné svetxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xri dopravných značkách (zákazy alebo príkazy); správna činnosť pri cestných označeniach;
9.3.9. signalizácia: signalizovanie v prípade potrebyx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
9.3.10. brzdenie a zastavovanie: včasné spomaľovanie, brzdenie alebo zastavenie podľa okolností; predvídanie; používanie rôznych brzdných systxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x x xx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x x xx xx x x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
Dĺžka skúšky a odjazdená vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručnosti a správania stanovených v odseku B tejto prílohy. Za žiadnych oxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx x x x x x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxjatie žiadateľa, prípravu vozidla, technickú kontrolu vozidla vzhľadom na cestnú bezpečnosť, špeciálne úkony a oznámenie výsledku praktickej skúšxxx
xxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xy sa časť skúšky na vyhodnotenie správania v premávke vykonávať na cestách mimo zastavaných oblastí, diaľniciach (alebo podobných) a taktiež na všetkxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, s ktorými sa vodiči pravdepodobne môžu stretnúť. Je žiaduce, aby sa skúška uskutočnila v podmienkach rôznej hustoty premávky. Čas strávený na jazdou xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnym dôrazom na zmenu v rámci týchto oblastí.
II. VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A SPRÁVANIE PRE RIADENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
Vodiči motorových vozidiel musxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xch závažnosť,
- dostatočne ovládať vozidlo, aby nevytvorili nebezpečné situácie a primerane xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxh a zachovanie plynulosti premávky,
- zistiť akékoľvek hlavné technické poruchy na svojich vozidlách, najmä tie, ktoré predstavujú bezpečnostné rxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xak, aby sa zachovali všetky schopnosti potrebné pre bezpečné riadenie,
- pomáhať zaistiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, a najmä xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxie toho, že vodiči, ktorí stratili vedomosti, zručnosti a správanie, ako sú opísané v bodoch 1 až 9, si môžu obnoviť tieto vedomosti a zručnosti a budú naďxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx s. 8.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.