31999R1215

zmena a doplnenie nariadenia č. 19/65/EHS

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (1)
Vzťah
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
xxtegórie dohôd a zosúladených postupov [1]
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 83,
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxru [4],
(1) keďže nariadením č. 19/65/EHS [5] Rada splnomocnila Komisiu, aby bez dopadu na uplatňovanie nariadenia č. 17: prvého nariadenia vykonáxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxegórie dohôd, a najmä na kategórie dohôd, v ktorých sú stranami iba dva podniky, a v ktorých jedna strana súhlasí s tým, že bude výhradne druhej strane dodxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxaj nakupovať iba u druhej strany, alebo kde dva podniky vstupujú do týchto záväzkov navzájom vo vzťahu k výhradným dodávkam a nákupom na opätovný predajx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxegórie dohôd o výhradnej distribúcii [7], nariadenie (EHS) č. 1984/83 z 22. júna 1983 o uplatňovaní článku 81 odsek 3 zmluvy na kategórie dohôd o výhradnxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxia o výnimkách);
(3) keďže 22. januára 1997 uverejnila Komisia Zelenú knihu o vertikálnych obmedzeniach v politike voľnej súťaže ES, ktorá podnietixx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx od členských štátov, Európskeho parlamentu, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zainteresovaných strán bola v zásade priaznivo naxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xoho revidované;
(5) keďže akákoľvek takáto reforma musí spĺňať dve požiadavky zabezpečenia účinnej ochrany súťaže a poskytovania primeranej právxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxtívneho rámca; keďže vertikálne obmedzenia sú pri rovnakej úrovni trhovej sily všeobecne považované za menej škodlivé pre súťaž ako horizontálne obmxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxmedzení alebo ustanovení, ktoré nemajú dohody obsahovať, ale uvádzajú tiež vyňaté ustanovenia; keďže tento legislatívny prístup k zmluvným vzťahom xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o výnimkách sa vzťahujú iba na tie kategórie dvojstranných výhradných dohôd uzavretých s ohľadom na opätovný predaj, ktoré sa týkajú výhradnej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtva; keďže tieto vynímajú zo svojej pôsobnosti, medzi iným, vertikálne dohody medzi viac ako dvoma podnikmi, dohody o selektívnej distribúcii, dohodx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxže podstatný počet vertikálnych dohôd vyhovieť podmienkam výnimky podľa článku 81odsek 3 zmluvy, pokiaľ neboli Komisiou jednotlivo preskúmané, čo mxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx venovala tiež pozornosť skutočnosti, že pri určení spôsobu, akým sa má uplatňovať článok 81 odsek a 3, je potrebné primerane brať do úvahy ekonomické doxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxsobiť dohoda, majú brať do úvahy podiel na relevantnom trhu dosiahnutý dotknutým podnikom;
(9) keďže Komisia by mala byť preto splnomocnená nahradix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xyť rozsah nariadení o výnimkách takýmto spôsobom rozšírený, sú tu potrebné kritériá ako hranice trhových podielov určujúce okolnosti, za ktorých narxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxú silu dotknutého podniku; keďže by určité silné vertikálne obmedzenia proti súťaži ako minimálna alebo pevná cena ďalšieho predaja a určité typy terixxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi nariadením 19/65/EHS jej neumožňujú realizovať reformu súčasne platných pravidiel, ktorá by pokryla všetky typy vertikálnych dohôd; keďže pôsobxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxzi dvoma alebo viacerými podnikmi, z ktorých každý na účely dohody funguje na rozdielnej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a ktoré sa vzťaxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxd o výhradnej distribúcii, dohôd o výhradnom nákupe, franchisingových dohôd a dohôd o selektívnej distribúcii alebo kombinácie ktorýchkoľvek z nichx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxu malých a stredných maloobchodníkov a jej členmi alebo medzi takou asociáciou a jej dodávateľmi;
(11) keďže uvedené nariadenia o výnimkách splnomoxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxebo sieť podobných dohôd má určité dopady, ktoré sú nezlučiteľné s podmienkami stanovenými v článku 81 odsek 3; keďže s cieľom zabezpečenia efektívnehx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy sú citeľné na území členského štátu alebo jeho časti so všetkými znakmi samostatného trhu, príslušný orgán v danom členskom štáte môže odňať výhodu upxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxho doplnený tak, aby špecifikoval okolnosti, za ktorých príslušné orgány v členských štátoch môžu odňať výhodu uplatnenia nariadenia o skupinových xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sietí podobných dohôd, určiť podmienky, za ktorých sa tieto siete dohôd môžu vyňať z ich uplatnenia formou nariadenia; keďže takéto podmienky môžu byť xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx trhu relevantné dohody spĺňali uvedené podmienky; keďže v takomto prípade bude Komisia musieť stanoviť prechodné obdobie nie kratšie ako šesť mesiacxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxanie nariadenia o skupinových výnimkách na príslušné dohody na tomto trhu má ako dopad uplatňovanie článku 81 zmluvy formou individuálneho preskúmanxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadenia,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie č. 19/65 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. článok 1 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 1 sa nahxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 1 sa neuplatňuje na:
a) kategórie dohôd uzavretých medzi dvoma alebo viacerými podnikmi, z ktorých každý na účely dohody funguje na rozdielnej úrovnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxé tovary alebo služby;
b) kategórie dohôd, kde sú stranami len dva podniky, a ktoré zahŕňajú obmedzenia uložené vo vzťahu k prevodu alebo použitiu práx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxv o prevode alebo o užívacom práve k výrobným postupom alebo znalostiam vzťahujúcim sa na aplikáciu alebo použitie priemyselných procesov."
b) v odsxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxlogicky pre kategórie zosúladených postupov".
2. Vkladá sa nasledovný článok:
"Článok 1a
Nariadenie podľa článku 1 môže stanovovať podmienkyx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxrétnom trhu; ak sú tieto okolnosti naplnené, Komisia môže toto ustanoviť nariadením a určiť obdobie, po uplynutí ktorého nariadenie podľa článku 1 už nxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxok 6 ods. 1 sa nahrádza takto:
"1. Komisia konzultuje s Poradným výborom pre reštriktívne praktiky a dominantné postavenia:
a) so zreteľom na nariaxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxvrhu nariadenia, ak o to požiadal členský štát, a pred prijatím nariadenia".
4. V článku 7 sa existujúci odsek stáva odsekom 1 a pridáva sa nasledovný oxxxxx
xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxuvy na území členského štátu alebo jeho časti so všetkými znakmi samostatného trhu, príslušný orgán v danom členskom štáte môže, na základe vlastnej inxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článok 2
Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretí deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je závxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xx] Poznámka vydavateľa: názov nariadenia č. 19/65/EHS bol prispôsobený tak, aby bral do úvahy prečíslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxsko doručené 15. apríla 1999 (ešte nepublikované v úradnom vestníku).
[4] Ú. v. ES C 116, 28.4.1999.
[5] Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533/65, nariadenie xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxstúpení z roku 1994.
[7] Ú. v. ES L 173, 30.6.1983, s. 1, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1582/97 (Ú. v. ES L 214, 6.8.1997, s. xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxiadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.