Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (592)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

32008R0800 vyhlásenie urč. kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [1], a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) a b),
po uverejnení návrhu tohto nariadxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxade s článkom 87 zmluvy, že za určitých podmienok pomoc pre malé a stredné podniky (ďalej len "MSP"), pomoc na výskum a vývoj, pomoc na ochranu životného pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xa poskytnutie regionálnej pomoci, je zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.
(2) Komisia xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxaľ ide o pomoc pre MSP vo forme investičnej pomoci v podporovaných oblastiach a mimo nich, vo forme schém rizikového kapitálu a v oblasti výskumu, vývoja x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx malým a stredným podnikom [3], a pokiaľ ide o rozšírenie pôsobnosti uvedeného nariadenia na pomoc na výskum a vývoj implementácie nariadenia Komisie (xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kapitáli [5] a Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky [6], ako aj implementácie rámca Spoločenstva prx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxlasti pomoci na podporu vzdelávania, pomoci na podporu zamestnanosti, pomoci na ochranu životného prostredia, pomoci na výskum, vývoj a inovácie a rexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu [8], nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o Ex x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnu investičnú pomoc [10], rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj [11], rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostredia [13] z roku 2008 a Usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 [14].
(4) V súvislosti s týmito skúsenosťami je potrebné upravxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxriadením, aby sa dosiahlo zjednodušenie a zabezpečilo účinnejšie monitorovanie xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xstanovení uvedených v kapitole I tohto nariadenia. Aby sa zabezpečila koherencia právnych predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci, definície pomoci x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES [15]. Takéto zjednodušenie má zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby lisabonská stratégia pre rast a zamexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxušné podmienky tohto nariadenia, a každú schému pomoci za predpokladu, že každá individuálna pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa tejto schémy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe individuálnej pomoci poskytnuté podľa tohto nariadenia by malo obsahovať výslovný odkaz na príslušné ustanovenie kapitoly II a na vnútroštátne práxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xlenských štátov všetky potrebné informácie týkajúce sa opatrení zavedených na základe tohto nariadenia. Neposkytnutie informácií o týchto opatrenxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxešpektujú. Takéto zanedbanie povinnosti poskytnúť informácie by preto mohlo viesť k rozhodnutiu Komisie, že toto nariadenie alebo príslušná časť toxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlnej pomoci, poskytnuté na základe schém pomoci, na ktoré sa predtým vzťahovalo toto nariadenie, musia byť notifikované Komisii v súlade s článkom 88 zxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxle článku 87 ods. 1 zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, by aj naďalej mala podliehať notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy. Txxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxie. Komisia posúdi takúto pomoc najmä na základe podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s kritériami stanovenými v príslušných usmerneniaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxo uplatňovať na pomoc na podporu vývozu alebo pomoc, ktorá uprednostňuje domáce výrobky pred dovážanými výrobkami. Nemalo by sa uplatňovať najmä na poxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh, so štúdiami alebo poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového výrobku na trh alebo existujúceho výrobku na nový trh by spravidla nemala prexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xýmto nariadením mala od notifikačnej povinnosti oslobodiť iba pomoc v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, pomoc vo forme rizikového kapitálu, pomoc nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxklade tohto nariadenia, najmä v súvislosti s osobitnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov, mala od notifikačxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia a pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím v rozsahu, v ktorom sa na tieto kategórie pomoci nevzťahuje nariadexxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 [16].
(11) V súvislosti s podobnosťami medzi spracovaním a marketingom poľnoxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxdmienky, toto nariadenie malo uplatňovať na spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi.
(12) Činnosti vykonávané x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxa nemali pokladať za spracovanie alebo marketing. Súdny dvor Európskych spoločenstiev stanovil, že hneď ako Spoločenstvo prijme právny predpis o vytxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxť za následok výnimky z tejto organizácie. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať na pomoc, ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množsxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx
x13) V súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel [17] by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx životného prostredia.
(14) V prípade, že schéma regionálnej pomoci má za cieľ realizovať regionálne ciele, ale zameriava sa na určité odvetvia hospxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxetvia hospodárskej činnosti, ani regionálna pomoc poskytovaná na činnosti v oceliarskom odvetví a v odvetví lodného staviteľstva, ako sa uvádza v oznxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxdené od notifikačnej povinnosti. Odvetvie cestovného ruchu však zohráva dôležitú úlohu vo vnútroštátnych hospodárstvach a vo všeobecnosti má mimorxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xd notifikačnej povinnosti.
(15) Pomoc poskytovaná firmám v ťažkostiach v zmysle Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx byť vyňatá z pôsobnosti tohto nariadenia. Aby sa znížila administratívna záťaž členských štátov pri poskytovaní pomoci MSP, na ktorú sa vzťahuje toto xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxné pred menej ako troma rokmi by sa na účely tohto nariadenia nemali pokladať za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú kxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xplyv na zaradenie týchto MSP podľa uvedených usmernení z hľadiska pomoci, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie a nemalo by mať vplyv na zaraďovanie vexxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aby schválená pomoc nemenila podmienky obchodovania spôsobom, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Preto pomoc poskytnutá príjemcovi, voči ktorxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxným trhom, by mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho každá pomoc ad hoc vyplatená takémuto príjemcovi a každá schéma pomxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx Uvedené ustanovenie by nemalo ovplyvniť oprávnené očakávania príjemcov schém pomoci, voči ktorým sa nenárokuje vrátenie pomoci.
(17) S cieľom zabxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxenie pojmov, ktoré sú relevantné v kontexte rôznych kategórií pomoci, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
(18) Na účely výpočtu intenzity pomoci bx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxížiť na hodnotu, ktorú mala vo chvíli jej poskytnutia. úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci, je v prípade pomxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia referenčných a diskontných sadzieb [20].
(19) Ak sa pomoc poskytuje formou oslobodenia od dane alebo zníženia dane splatnej v budúcnosti, mala bx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxrenčných sadzieb platných k jednotlivým dňom, ku ktorým daňové zvýhodnenia nadobudli účinnosť. Ak pomoc spočíva v oslobodení od dane alebo znížení daxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxl vopred stanoviť horný limit diskontovanej hodnoty pomoci so zreteľom na uplatniteľnú intenzitu pomoci. Následne, keď už je známa výška pomoci z ročnxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xy sa mala odpočítať z celkovej výšky horného limitu.
(20) Toto nariadenie by sa na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného monitxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xnte ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika. Za transparentnú by sa mala považovať najmä pomoc vo forme úverovx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia referenčných a diskontných sadzieb. Pomoc vo forme fiškálnych opatrení by sa mala považovať za transparentnú, ak opatrenia ustanovujú horný limixx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxlny notifikačný strop podľa tohto nariadenia, nie je potrebné zahrnúť do opatrenia žiadny horný limit, aby sa opatrenie považovalo za transparentné.
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx notifikácie tejto metodiky Komisii a v prípade regionálnej investičnej pomoci tiež vtedy, ak Komisia schválila takúto metodiku po prijatí nariadenix xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx]. Pomoc vo forme záručných schém by sa mala považovať za transparentnú, ak príjemcom je MSP a ekvivalent hrubého grantu bol vypočítaný na základe poplaxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxentu hrubého grantu vo forme vratných preddavkov by sa na takúto pomoc malo vzťahovať toto nariadenie iba vtedy, ak by celková výška vratných preddavkox xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxiadenia.
(23) Z dôvodu vyššieho rizika narušenia hospodárskej súťaže by Komisia mala aj naďalej posudzovať vysoké sumy pomoci individuálne. Preto xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmoci a predpokladaný vplyv na hospodársku súťaž. Každá poskytnutá pomoc, ktorá prevyšuje tieto stropy, podlieha aj naďalej notifikačnej povinnosti xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxadriť vo forme intenzity pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov. Strop vzhľadom na pomoc vo forme rizikového kapitálu by mal byť vyjadrený maxixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxy pomoci by sa vzhľadom na skúsenosti Komisie mali stanoviť na takej úrovni, ktorá predstavuje strednú cestu medzi minimalizovaním narušenia hospodáxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx strop by sa mal stanoviť na úrovni, ktorá zohľadňuje prípustnú intenzitu pomoci podľa máp regionálnej pomoci.
(26) S cieľom zistiť, či sa dodržiavajx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxka verejnej podpory poskytnutej na podporovanú činnosť alebo projekt bez ohľadu na to, či sa pomoc financuje z miestnych, regionálnych, vnútroštátnyxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxmoci patriace do pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ ide o kumuláciu pomoci patriacej do pôsobnosti tohto nariadenia so štátnou pomocou, na ktorú sa txxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xravidlá štátnej pomoci, z ktorých takéto rozhodnutie vychádza. Osobitné ustanovenia by sa mali uplatňovať v prípade kumulácie pomoci pre pracovníkox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe by tiež malo upravovať kumuláciu opatrení pomoci s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi s opatreniami pomoci bez identifikovateľných oprávnxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxdenie uplatňovať na pomoc určenú na činnosti, do ktorých by sa príjemca zapojil v rámci trhových podmienok aj bez pomoci. V prípade akejkoľvek pomoci prx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu ešte pred začatím aktivít týkajúcich sa implementácie podporovaného projektu alebo činností. V prípade pomoci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxik, stupeň zapojenia súkromných investorov, veľkosť podniku a financovanú etapu podnikania, zabezpečia, aby opatrenie rizikového kapitálu malo stxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxský štát by mal, okrem podmienok uplatňovaných na MSP, zabezpečiť aj to, aby príjemca v internom dokumente analyzoval životaschopnosť podporovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxsti pôsobnosti projektu/činnosti, podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na podporovaný projekt alebo činnosť alebo podstatné urxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxný projekt ako taký by sa v príslušnej podporovanej oblasti v prípade neposkytnutia pomoci nerealizoval.
(30) Pokiaľ ide o pomoc pre znevýhodnených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtrenie pomoci vedie k čistému nárastu počtu znevýhodnených pracovníkov alebo pracovníkov so zdravotným postihnutím zamestnaných príslušným podnixxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxemca pomoci na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií už dostal pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xistého zvýšenia počtu pracovníkov so zdravotným postihnutím, ktorá bola splnená pri predchádzajúcich opatreniach pomoci, zostáva na účely tohto naxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxadom na skutočnosť, že sa poskytuje na základe odlišných postupov, než iné kategórie pomoci. Zníženie environmentálnych daní, ktorá spĺňa podmienky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx] a na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo pokladať za pomoc so stimulačným účinkom vzhľadom na skutočnosť, že tieto znížené sadzby prinajmenšxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxovej schémy a tým stimulujú podniky podliehajúce environmentálnej dani, aby znížili svoj objem znečisťovania.
(32) Okrem toho, keďže sa považuje zx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa. Komisia preskúma existenciu takého stimulačného účinku v kontexte notifikácie príslušnej pomoci na základe kritérií stanovených v uplatniteľnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 3 nariadenia (ES) č. 994/98, je vhodné stanoviť štandardný formulár, prostredníctvom ktorého by členské štáty v súlade s týmto nariadením poskytovalx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxť na uverejnenie opatrenia v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete. Súhrnné informácie by sa Komisii mali zaslať v elektronickej forme s využixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxa pomoci by sa však za obchodné tajomstvo považovať nemali. Členské štáty zabezpečia, aby takéto texty boli prístupné na internete počas celého obdobix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnovenie(-a) kapitoly II tohto nariadenia týkajúce sa takéhoto aktu.
(34) Na zabezpečenie transparentnosti a účinného monitorovania by Komisia maxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxoviť pravidlá týkajúce sa záznamov o schémach pomoci a o individuálnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti týmto nariadením, s prihliadnuxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxci oslobodené týmto nariadením. Aby bola v záujme Spoločenstva, mala by byť takáto pomoc so zreteľom na článok 87 ods. 3 písm. a) a článok 87 ods. 3 písm. c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxedziť na pomoc poskytovanú v súvislosti s určitými hmotnými a nehmotnými investíciami. V súvislosti s nadmernou kapacitou Spoločenstva a špecifickýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xlavnú hospodársku činnosť v uvedených dopravných odvetviach, by dopravné prostriedky a zariadenia nemali byť považované za oprávnené investičné náxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxade so zásadami upravujúcimi pomoc patriacu do rozsahu pôsobnosti článku 87 ods. 1 zmluvy, by sa pomoc mala pokladať za poskytnutú vo chvíli, keď je príjxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxr investície pred faktorom práce, malo by sa umožniť posúdenie pomoci na investície pre MSP a regionálnej pomoci na základe investičných nákladov alebx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxhodnených pracovníkov, regionálna investičná pomoc, pomoc pre novozaložené malé podniky, pomoc pre nové podniky založené podnikateľkami alebo pomxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvýhodňujú príjemcu voči podnikom, ktoré takúto pomoc nedostali. Pomoc ad hoc, keďže sa poskytuje iba jedinému podniku, má pravdepodobne iba obmedzexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxálnu kohéziu alebo zlyhanie trhu s rizikovým kapitálom. Z tohto dôvodu by schémy pomoci týkajúce sa uvedených kategórií pomoci mali byť podľa tohto narxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxto pomoc ad hoc použije na doplnenie pomoci poskytnutej na základe schémy regionálnej investičnej pomoci, pričom zložka ad hoc nepresahuje 50 % celkovxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxti pre MSP by nemali umožňovať, ako to bolo v prípade nariadenia (ES) č. 70/2001, žiadne zvýšenie maximálnej intenzity pomoci prostredníctvom regionáxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxienky pre poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti. Podobne by sa v ustanoveniach týkajúcich sa investičnej pomxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu pomoci stanovenú v ustanovení o regionálnej investičnej pomoci by sa však tiež mohla uplatňovať na projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnej na riešenie nedostatkov znevýhodnených regiónov sa presadzuje hospodárska, sociálna a územná súdržnosť členských štátov a Spoločenstva ako celxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh miest na trvalo udržateľnom základe. Podporuje zakladanie nových podnikov, rozširovanie existujúcich podnikov, rozšírenie výrobného sortimentx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxnálne investičné projekty umelo rozdeľovali na podprojekty a týmto spôsobom sa vyhli stropom pre notifikačnú povinnosť stanoveným v súlade s týmto naxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxoch rokov a ak táto investícia pozostáva z fixných aktív kombinovaných ekonomicky nedeliteľným spôsobom. Pri posudzovaní toho, či je investícia ekonxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedeliteľnosť by sa mala posudzovať nezávisle od vlastníctva. To znamená, že na stanovenie toho, či veľký investičný projekt predstavuje jediný invexxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxkladoch alebo viac podnikov, ktoré znášajú náklady na jednotlivé investície v rámci toho istého investičného projektu (napríklad v prípade spoločnéxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnosti pre MSP by malo byť možné poskytovať v podporovaných aj v nepodporovaných oblastiach. Členské štáty by teda mohli poskytovať investičnú pomoc v pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxbo všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na investičnú pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP.
(43) Hospodárskemu rozvoju podporovaných oblaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xo tohto nariadenia kategóriu pomoci, ktorá môže byť poskytnutá spolu s regionálnou investičnou pomocou s cieľom vytvoriť v podporovaných oblastiach xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxrovaných oblastiach bude cielená účinne, mala by byť táto kategória pomoci odstupňovaná podľa ťažkostí, ktorým podniky čelia v jednotlivých oblastixxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xala byť obmedzená výlučne na malé podniky, mala by mať obmedzenú výšku a klesajúci charakter. Poskytovanie pomoci navrhnutej výlučne pre novozaloženx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxémy pomoci takým spôsobom, aby sa tomuto problému vyhli, napríklad zavedením obmedzení pre žiadosti od vlastníkov nedávno zrušených firiem.
(44) Hxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxhodnené, napríklad pokiaľ ide o prístup k finančným zdrojom. Komisia v tejto súvislosti preskúmala možnosť zlyhania trhu z hľadiska viacerých kategóxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx aj štatistické údaje Eurostat-u. Z tohto dôvodu je potrebné zahrnúť do tohto nariadenia kategóriu pomoci, ktorá poskytne stimuly na zakladanie podnixxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xelia aj osobitným ťažkostiam spojeným s krytím nákladov na starostlivosť o členov rodiny. Takáto pomoc by umožnila dosiahnuť skutočnú a nielen formálxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxdikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Po skončení platnosti tohto nariadenia bude musieť Komisia znovu zvážiť, či rozsah tejto výnimky a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxťou dodávok energie jeden z hlavných pilierov Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Trvalo udržateľný rozvoj je založený, okrem iného, na vyxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm vedú aj k zvýšeniu bezpečnosti dodávok a zabezpečeniu konkurencieschopnosti európskych ekonomík a cenovej dostupnosti energie. Oblasť ochrany žixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxia byť nutne stimulované k znižovaniu znečisťovania, pretože by to mohlo zvýšiť ich náklady. Ak podniky nie sú povinné internalizovať náklady na znečixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxich sa životného prostredia alebo daní. Chýbajúca úplná harmonizácia noriem týkajúcich sa ochrany životného prostredia na úrovni Spoločenstva vytvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxky, ktoré idú nad rámec povinných noriem Spoločenstva, čo však môže negatívne ovplyvniť konkurenčné postavenie príslušných podnikov.
(46) So zretxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxvinnosti mala byť oslobodená investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva na ochranu životného prostredia alebo zvýšiť úrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xko normy Spoločenstva alebo zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, pomoc na včasné prispôsobenie sa buxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, environmentálna investičná pomoc na podporu obnoviteľných zdrojov energie vrátane investičnej pomxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx ochranu životného prostredia mala poskytovať na obdobie najviac 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia by mali členské štáty prehodnotiť primeranosť prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx takéto opatrenia alebo podobné opatrenia v súlade s týmto nariadením.
(48) Na stanovenie toho, či pomoc je alebo nie je zlučiteľná s článkom 87 ods. 3 zxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxé v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, oprávnené náklady by sa mali obmedziť na mimoriadne investičné náklaxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxaním ziskov pochádzajúcich z mimoriadnej investície, mala by sa stanoviť zjednodušená metóda výpočtu mimoriadnych investičných nákladov. Preto by xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxjšej výroby a bez zohľadnenia prevádzkových nákladov, ktoré vznikli počas trvania investície. Maximálna intenzita pomoci určená na základe tohto naxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxanovenou v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia.
(50) Pokiaľ ide o environmentálnu pomoc na investície do opxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxch nákladov, podobnú tej, ktorá je stanovená v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia. Vzhľadom na osobitné prakxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
(51) Pokiaľ ide o environmentálnu pomoc na investície do kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie a environmentálnu investičnú pomoc na podpxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxa iných podporných opatrení poskytnutých na tie isté oprávnené náklady, okrem prípadov inej environmentálnej investičnej pomoci.
(52) Pokiaľ ide x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxtenciál v súvislosti so znižovaním emisií skleníkových plynov. Na druhej strane môžu mať takéto zariadenia aj negatívny vplyv, napríklad na vodné sysxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xedzi rôznymi iniciatívami Spoločenstva a vnútroštátnymi iniciatívami týkajúcimi sa MSP, ako aj z dôvodov administratívnej jasnosti a právnej istotxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx mikropodnikov, malých a stredných podnikov [23].
(54) MSP hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako fakxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxami. MSP mávajú v dôsledku obáv z rizika na strane určitých finančných trhov a v dôsledku obmedzených záruk, ktoré sú schopné poskytnúť, často ťažkosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xechnológie a potenciálne trhy. Toto nariadenie by malo oslobodiť určité kategórie pomoci poskytovanej v prospech MSP od notifikačnej povinnosti, abx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xariadenia vychádzať z toho len vtedy, keď sa na príjemcu vzťahuje definícia MSP stanovená tomto nariadení a keď výška pomoci nepresahuje uplatniteľný xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(55) Vzhľadom na rozdiely medzi malými podnikmi a strednými podnikmi by sa mala stanoviť rozdielna intenzita pomoci a rozdielne bonusy pre malé podnikx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxk ešte väčšie prekážky v rozvoji malých podnikov v porovnaní so strednými podnikmi.
(56) Na základe skúseností nadobudnutých pri uplatňovaní Usmerxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx kapitálom v súvislosti s určitými typmi investícií v určitých etapách rozvoja podniku. Tieto zlyhania trhu vyplývajú z nedokonalého zladenia ponuky x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxskajú finančné prostriedky, napriek tomu, že majú hodnotný podnikateľský model a perspektívy rastu. Hlavný zdroj zlyhania trhu, pokiaľ ide o trhy s rixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmáciami. Následkom toho by za určitých podmienok mali byť vyňaté z notifikačnej povinnosti schémy rizikového kapitálu, ktoré majú podobu komerčne rixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxoré podporujú ziskovo orientované opatrenia rizikového kapitálu v prospech cieľových podnikov. Podmienky, že investičné fondy by mali byť komerčne xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe zameriavali, a to aj na osobitné segmenty trhu, napríklad na podniky založené podnikateľkami. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na status Európskexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxm, vývoj a inovácie môže prispieť k hospodárskemu rastu, posilneniu konkurencieschopnosti a zvýšeniu zamestnanosti. Na základe skúseností s uplatňxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxcie sa javí, že vzhľadom na dostupné možnosti výskumu a vývoja tak na strane MSP, ako aj veľkých podnikov, môžu zlyhania trhu zabrániť trhu v dosiahnutí oxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxvaním poznatkov, verejnými statkami/prelievaním poznatkov, neúplnými a asymetrickými informáciami a zlyhaniami koordinácie a siete.
(58) Pomox xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrístupu k novým výsledkom technologického vývoja a k technologickým transferom a so získavaním vysokokvalifikovaných pracovníkov. Pomoc na výskumxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxerané na inovácie a na služby na podporu inovácií a pomoc na zapožičiavanie vysokokvalifikovaných pracovníkov by preto mali byť oslobodené od notifikxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho projektu by v plnom rozsahu mala spadať do kategórie základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja. Ak projekt zahŕňa rxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alebo vôbec nepatrí do žiadnej z týchto kategórií. Pri tomto posúdení sa nemusí bezpodmienečne uplatniť chronologický prístup, pri ktorom sa postupuxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxemyselný výskum. Podobne, nie je vylúčené, že činnosť, ktorá sa vykonáva v skoršej etape projektu môže predstavovať experimentálny vývoj.
(60) Určxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xú stanovené v osobitných ustanoveniach stanovených pre odvetvie poľnohospodárstva v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inováciex xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxcných ustanoveniach tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja.
(61) Podpora vzdelávania a prijímania znevýhodnených pracovníkov a pracoxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxavujú hlavný cieľ hospodárskej a sociálnej politiky Spoločenstva a jeho členských štátov.
(62) Vzdelávanie má obvykle pozitívne vonkajšie účinky xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxť priemyslu Spoločenstva a hrá dôležitú úlohu v stratégii zamestnanosti Spoločenstva. Vzdelávanie, vrátane e-vzdelávania, je tiež nevyhnutné pre vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnosti nedostatočne investujú do vzdelávania svojich pracovníkov, najmä keď je toto vzdelávanie v podstate všeobecné a nemá za následok okamžitý a konxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxená od predchádzajúcej notifikácie. Vzhľadom na konkrétne znevýhodnenie, ktorým MSP čelia a vyššie relatívne náklady, ktoré musia znášať, keď invesxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxrnej doprave odôvodňuje používanie špecifického prístupu v tomto odvetví.
(63) Je možné rozlišovať medzi všeobecným a špecifickým vzdelávaním. Pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxfikáciu a podstatne zlepšuje schopnosť školeného pracovníka zamestnať sa. Pomoc na tento účel menej narúša hospodársku súťaž, čo znamená, že vyššiu ixxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxo narušenia hospodárskej súťaže a intenzita pomoci, ktorú možno oslobodiť od predchádzajúcej notifikácie, by preto mala byť oveľa nižšia. Vzdelávanxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxladať za všeobecné vzdelávanie.
(64) Určité kategórie pracovníkov so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnených pracovníkov sa ešte vždy stretxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxýšenie ich úrovne zamestnanosti, najmä zamestnanosti pracovníkov z týchto znevýhodnených kategórií. Náklady na zamestnanosť tvoria súčasť bežnýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znevýhodnených pracovníkov mala pozitívny účinok na úroveň zamestnanosti týchto kategórií pracovníkov a nemala by iba umožňovať podnikom, aby znížxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxôže týmto kategóriám pracovníkov pri opätovnom vstupe na pracovný trh alebo, pokiaľ ide o pracovníkov so zdravotným postihnutím, pri opätovnom vstupx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xypočítavať na základe konkrétneho stupňa postihnutia daného pracovníka so zdravotným postihnutím alebo by sa mala poskytovať ako paušálna suma za prxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxné stanoviť prechodné ustanovenia pre individuálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a v rozpore s povinnosxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestičné schémy, ktoré sú oslobodené, naďalej realizovať za podmienok stanovených v uvedenom nariadení v súlade s článkom 9 ods. 2 druhým pododsekom uvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxiku štátnej pomoci, je vhodné obmedziť dobu uplatňovania tohto nariadenia. Ak by platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, schémy pomoci, kxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tejto povinnosti, aby členské štáty dostali čas na prispôsobenie.
(68) Účinnosť nariadenia (ES) č. 70/2001, nariadenia (ES) č. 68/2001 a nariadenix xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxTANOVENIA
Článok 1 Rozsah pôsobnosti
Článok 2 Vymedzenie pojmov
Článok 3 Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti
Článok 4 Intenzixx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxa
Článok 8 Motivačný účinok
Článok 9 Transparentnosť
Článok 10 Monitorovanie
Článok 11 Podávanie výročných správ
Článok 12 Osobitné podmixxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Oddiel 2 Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP
Článok 15 Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP
Oddiel 3 Pomxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxedzenie pojmov
Článok 18 Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoloxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xamerané na úsporu energie
Článok 22 Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie
Článok 23 Exxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xomoc vo forme úľav na enviromentálnych daniach
Oddiel 5 Pomoc pre MSP na poradenské služby a na účasť MSP na veľtrhoch
Článok 26 Pomoc pre MSP na poradxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xo forme rizikového kapitálu
Oddiel 7 Pomoc na výskum, vývoj a inovácie
Článok 30 Vymedzenie pojmov
Článok 31 Pomoc na výskumné a vývojové projektx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxok 34 Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
Článok 35 Pomoc mladým inovačným podnikom
Článok 36 Pomoc na poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xomoc na podporu vzdelávania
Článok 38 Vymedzenie pojmov
Článok 39 Pomoc na podporu vzdelávania
Oddiel 9 Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií
Článok 42 Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnosti a uplatniteľnosť
Príloha I Definícia MSP
Príloha II Formulár na predkladanie súhrnných informácií o pomoci na výskum a vývoj na základe rozšxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxekty na základe rozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4
Príloha III Formulár na predkladanie súhrnných informácix xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxto nariadenie sa uplatňuje na tieto kategórie pomoci:
a) regionálna pomoc;
b) investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP;
c) pomox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxh;
f) pomoc vo forme rizikového kapitálu;
g) pomoc na výskum, vývoj a inovácie;
h) pomoc na podporu vzdelávania;
i) pomoc pre znevýhodnených prxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzku distribučnej siete alebo na iné bežné výdavky spojené s vývoznou činnosťou;
b) pomoc, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxspodárstva s výnimkou týchto:
a) pomoc na podporu činností v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) čx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxých pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím;
b) pomoc na podporu činností v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov, okrem pomoci na pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxh pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím v rozsahu, v akom sa na tieto kategórie pomoci nevzťahuje nariadenie Komisie (EC) č. 1857/2006;
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov nakupovaných od prvovýrobcov alebo uvedených na trh príslušnými podnikmi alebo
ii) ak je pomoc xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxdelávania, pomoci na výskum, vývoj a inovácie a pomoci na ochranu životného prostredia;
e) regionálna pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxstí v odvetví syntetických vlákien.
4. Toto nariadenie sa neuplatňuje na schémy regionálnej pomoci, ktoré sú zamerané na špecifické odvetvia hospoxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxcifické odvetvia.
5. Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc ad hoc poskytovanú veľkým podnikom, s výnimkou pomoci stanovenej v článku 13 ods. 1.
6x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxané vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trxxxx
xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxo pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;
c) pomoc firmám v ťažkostiach.
7. Na účely uplatnenia odseku 6 písm. c) sa za podnxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxnia prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo
b) v prípade spoločnosxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxo štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo
c) bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, ak spĺňa xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xenej ako troma rokmi sa na účely tohto nariadenia nepovažuje za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú kritériá stanovxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xaždé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 87 ods. 1 zmluvy;
2. "schéma pomoci" znamená každý predpis, na základe ktorého možno, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xpôsobom a každý predpis, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neobmxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx x
xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtuje na základe schémy pomoci;
4. "pomoc ad hoc" znamená individuálnu pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;
5. "intenzita pomoci" xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxpočítať ex ante ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;
9. "podporované oblasti" znamenajú regióny, ktoré sú na základe schválenej mapy regionálnej pomoxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxtý článok 17 bod 12), aktíva týkajúce sa pozemkov, budov a závodov, strojov a zariadení. V odvetví dopravy sa dopravné prostriedky a dopravné zariadenix xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenajú aktíva spojené s technologickým transferom prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xáklade cien a výmenných kurzov platných v čase poskytnutia pomoci;
13. "počet zamestnancov" znamená počet ročných pracovných jednotiek (RPJ), konxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxa vytvorené priamo v súvislosti s investičným projektom" znamenajú pracovné miesta súvisiace s činnosťou, ktorej sa týka investícia, vrátane pracovxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdov, ktoré musí príjemca reálne znášať v súvislosti s dotknutým pracovným miestom, ktorá zahŕňa:
a) hrubú mzdu pred zdanením;
b) povinné odvody, axx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxsti pre MSP" znamená pomoc, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 15;
17. "investičná pomoc" znamená regionálnu investičnú pomoc a pomoc na podpoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xlánkov 18 až 23;
18. "znevýhodnený pracovník" znamená každú osobu, ktorá:
a) počas predchádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelné platenx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami; alebo
e) pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde jx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxto menšinovej skupiny; alebo
f) je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá chce rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každú osobu, ktorá je nezamestnaná 24 mesiacov alebo dlhšie;
20. "pracovník so zdravotným postihnutím" znamená každú osobu:
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x telesnej, mentálnej alebo psychologickej poruchy;
21. "chránené pracovisko" znamená zamestnanie v podniku, kde najmenej 50 % pracovníkov je zdraxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;
b) výrobky patriace pod kódy KN 4502, 4503 a 4504 (korkové výrobky);
c) výrobky, ktorými sa mx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxbkov" znamená akýkoľvek zásah do poľnohospodárskeho výrobku, ktorého výsledkom je takisto poľnohospodársky výrobok, okrem činností potrebných na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxh výrobkov" znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku za účelom jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxej produkt na takýto prvý predaj;
25. "činnosti spojené s cestovným ruchom" znamenajú obchodné aktivity v zmysle NACE Rev. 2:
a) NACE 55: Ubytovacix xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí a súvisiace činnosti;
d) NACE 90: tvorivé, umelecké a zábavné činnosti;
e) NACE 91: činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zarxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxbo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky splácania závisia od výsledku projektu výskumu, vývoja a inovácie;
27. "rizikový kapitál" znamená inxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxirovania);
28. "nový podnik založený podnikateľkami" znamená malý podnik spĺňajúci tieto požiadavky:
a) jedna žena alebo viacero žien vlastní nxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxna.
29. "oceliarske odvetvie" znamená všetky činnosti súvisiace s výrobou jedného alebo viacerých z týchto výrobkov:
a) ingoty a zliatiny železax
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
b) surové výrobky a polotovary zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele:
tekutá oceľ liata alebo neliata do ingotov vrátane ingotov na kovanixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxvanie z malých a stredne veľkých zlievarní;
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxropné nosníky, hrubé profily 80 mm a viac, štetovnice, tyče a profily do 80 mm a plocháče do 150 mm, valcovaný drôt, kruhové a štvorcové produkty pre rúry, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxc, univerzálne tabule hrúbky 150 mm a viac, okrem drôtu a výrobkov z drôtu, hladkých tyčí a železných odliatkov;
d) hotové výrobky dorábané za studenax
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pásy na pocínovanie, za studena valcované plechy vo zvitkoch a v pásoch;
e) rúry:
všetky bezšvové oceľové rúry, zvárané oceľové rúry s priemerom nxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxlyesteru, polyamidu, akrylového vlákna alebo polypropylénu, bez ohľadu na ich konečné využitie, alebo
b) polymerizáciu (vrátane polykondenzácixxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxudovania/texturizácie potenciálnym príjemcom alebo inou spoločnosťou v skupine, do ktorej patrí a ktorá je obvykle zapojená do tejto osobitnej podnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxňajú všetky podmienky kapitoly I tohto nariadenia, ako aj príslušných ustanovení kapitoly II tohto nariadenia, sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmyxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxkytovaná v rámci takejto schémy spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia a v schéme sa uvádza výslovný odkaz na toto nariadenie s uvedením jeho názvu a odxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že daná pomoc spĺňa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxza výslovný odkaz na príslušné ustanovenia tohto nariadenia s citáciou príslušných ustanovení, názvu tohto nariadenia a odkazu na jeho uverejnenie v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiach kapitoly II tohto nariadenia, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa člxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, názvu tohto nariadenia a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 4
Intenzita pomoci a oprávnené náklady
1. Na účelx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xýška pomoci bude zodpovedať ekvivalentu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxou sadzbou uplatniteľnou v čase poskytnutia grantu.
2. Ak pomoc spočíva v oslobodení od dane alebo znížení dane splatnej v budúcnosti, uskutočňuje sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzieb platných v rôznych časových obdobiach, v ktorých dôjde k daňovému zvýhodneniu.
3. Oprávnené náklady je potrebné doložiť príslušnou dokumentáxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxnú pomoc.
Za transparentné sa považujú predovšetkým tieto kategórie pomoci:
a) pomoc vo forme grantov a bonifikácie úrokov;
b) pomoc vo forme úvxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx schém:
i) ak bola metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu v rámci uplatňovania tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1628/2006 Komisii notxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxvalent hrubého grantu bol vypočítaný na základe poplatkov za zabezpečenie, tzv. poplatkov "safe-harbour" uvedených v oznámení Komisie o uplatňovanx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu.
2. Za transparentné sa nepovažujú tieto kategórie pomoci:
a) pomoc vo forme kapitálových injexxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci, ktorá spĺňa podmienky článku 29.
3. Pomoc vo forme vratných preddavkov sa považuje za transparentnú pomoc len vtedy, ak celková výška vratnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvku vyjadrená ako percento oprávnených nákladov nesmie presiahnuť uplatniteľnú intenzitu pomoci.
Článok 6
Jednotlivé stropy vymedzujúce notixxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxubého grantu presahuje tieto stropy:
a) investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP: 7,5 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný proxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xre MSP: 2 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;
d) pomoc na účasť MSP na veľtrhoch: 2 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;
e) pomoc na výskumné a vxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxdnu štúdiu uskutočniteľnosti;
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxetky ostatné projekty, 7,5 mil. EUR na jeden podnik, na jeden projekt/jednu štúdiu uskutočniteľnosti;
iv) ak je projekt súčasťou projektu EUREKA, dxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx a jeden projekt;
g) pomoc na podporu vzdelávania: 2 mil. EUR na jeden vzdelávací projekt;
h) pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxl. EUR na jeden podnik za rok;
j) pomoc, ktorá kompenzuje dodatočné náklady na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím: 10 mil. EUR na jexxx xxxxxx xx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxojekt považuje za projekt pozostávajúci "prevažne" zo základného výskumu alebo "prevažne" z priemyselného výskumu, ak viac ako 50 % oprávnených náklxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxe je možné určiť prevažujúci charakter projektu, sa uplatňuje nižší strop.
2. Regionálna investičná pomoc poskytovaná na veľké investičné projektx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxnými nákladmi vo výške 100 miliónov EUR, pri uplatnení štandardného stropu pomoci platného pre veľké podniky v schválenej regionálnej mape pomoci ku dxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtanovené v článku 6 a maximálna intenzita pomoci stanovená v kapitole II, sa berie do úvahy celková výška opatrení štátnej pomoci pre podporovanú činnoxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx oslobodená na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia, ak sa takéto opatrenia pomoci týkajú xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxdenou na základe tohto nariadenia alebo s pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006 [26], alebo s inýmx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s týmto nariadením.
4. Odchxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxe tohto nariadenia súvisiacou s tými istými oprávnenými nákladmi presahujúcimi najvyšší uplatniteľný strop v súlade s týmto nariadením za predpoklaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxslušní pracovníci zamestnaní.
5. Pokiaľ ide o kumuláciu opatrení pomoci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, ktoré nemajú identifikovateľné oprávnené náklady, uplatňujú sa tieto podmienky:
a) ax xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxovej investícii požiada o pomoc, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, príslušné stropy pomoci alebo maximálne oprávnené sumy na záklaxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxmie presiahnuť celkovú výšku prijatého rizikového kapitálu. Toto zníženie sa neuplatňuje pri pomoci na výskum, vývoj a inovácie, ktorá je oslobodená xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxlade tohto nariadenia, pričom jedinou výnimkou je pomoc oslobodená na základe článku 29 a pomoc oslobodená na základe článkov 31 až 37.
Článok 8
Motxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca predložil žiadosť o pomoc príslušnému členskému štxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak okrem splnenia podmienky stanovenej v odseku 2 členský štát overil pred poskytnutím príslušnej individuálxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxinností v dôsledku pomoci;
b) podstatné zväčšenie rozsahu pôsobnosti projektu/činnosti v dôsledku pomoci;
c) podstatné zvýšenie celkovej sumy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxonálnu investičnú pomoc uvedenú v článku 13, že by sa projekt ako taký v príslušnej podporovanej oblasti v prípade neposkytnutia pomoci nerealizoval.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárok na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia voľného rozhodnutia členského štátu a
b) daňové opatrenie bolo prijaté pred zaxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx xa kompenzáciu dodatočných nákladov na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím, ako je uvedené v článku 42, podmienky stanovené v odsekoxx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxvníkov vo forme mzdových dotácií a o pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, ako sú uvedené v článkoch xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxdnených pracovníkov/pracovníkov so zdravotným xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxx xxxxku považujú za splnené.
V prípade pomoci vo forme rizikového kapitálu, ako je uvedené v článku 29, sa podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku považxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxadenia oslobodené.
Článok 9
Transparentnosť
1. Príslušný členský štát predloží Komisii do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti schémy pxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takéhoto opatrenia pomoci. Takéto zhrnutie sa poskytne v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie IT vytvorenej Komisiou a vo forme stanovenex x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxránke Komisie.
2. Príslušný členský štát po nadobudnutí účinnosti schémy pomoci alebo po poskytnutí pomoci ad hoc, ktorá bola oslobodená podľa tohtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxútroštátnych právnych predpisoch, ktoré zabezpečujú dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia. Príslušný členský štát zabezpečí, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxušný členský štát podľa odseku 1, je uvedená internetová adresa, na ktorej je uvedené plné znenie opatrenia pomoci.
3. Pri poskytovaní individuálnex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxný odkaz na osobitné ustanovenia kapitoly II, ktorých sa tento akt týka, na vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie prísluxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xovinnosti uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, ak sa na základe existujúcej schémy pomoci poskytuje individuálna pomoc na výskumné a vývojové projekty, na ktoré xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe individuálna regionálna investičná pomoc, pri ktorej sa nevyžaduje samostatná notifikácia podľa článku 6, členské štáty poskytnú Komisii do 20 praxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxom vytvorenej aplikácie IT Komisie.
Článok 10
Monitorovanie
1. Komisia pravidelne monitoruje opatrenia pomoci, o ktorých bola informovaná v sxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnnosti na základe tohto nariadenia. Takéto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby bolo možné určiť, či sú splnené podmienky stanovené x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xčinku pomoci a informácie, ktoré umožňujú stanoviť presnú výšku oprávnených nákladov na účely uplatnenia tohto nariadenia.
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxy bola v rámci tejto schémy poskytnutá posledná pomoc.
3. Na základe písomnej žiadosti príslušný členský štát poskytne Komisii v lehote 20 pracovnýcx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxia.
Ak príslušný členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou alebo v spoločne dohodnutej lehote, alebo ak členský šxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx takejto upomienke nepredloží požadované informácie, môže Komisia, po tom čo poskytne členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxsii v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.
Článok 11
Podávanie výročných správ
Členské štáty vypracujú v súlade s kapitolou III nariadenia Rady (xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxnie uplatňuje. V tejto výročnej správe je uvedená aj internetová adresa, na ktorej je uvedené plné znenie opatrení pomoci.
Článok 12
Osobitné podmxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxícií do hmotných a/alebo nehmotných aktív súvisiacich so založením nového podniku, s rozširovaním existujúceho podniku, diverzifikáciou produkcix xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxív priamo súvisiacich s podnikom, ak bol tento podnik zatvorený alebo by došlo k jeho zatvoreniu, v prípade že by nebolo realizované jeho odkúpenie, a ak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxch bývalých zamestnancov sa od podmienky odkúpenia kapitálových aktív nezávislým investorom upúšťa.
Nadobudnutie akcií podniku samo osebe neprexxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
a) musia sa používať výhradne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci. V prípade regionálnej investičnej pomoci sa musia používať výhradne v prevádzke, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 [28], alebo naopak;
d) v prípade investičnej pomoci pre MSP xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x podniku, ktorý je príjemcom pomoci, najmenej päť rokov alebo tri roky v prípade MSP.
3. Za oprávnené náklady na účely tohto nariadenia sa pokladajú náxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predošlých dvanásť mesiacov;
c) vytvorené pracovné miesta sa musia zachovať najmenej počas oxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxGÓRIE POMOCI
ODDIEL 1
Regionálna pomoc
Článok 13
Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti
1. Schémy regionálnej invesxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku.
Pomoc ad hoc, ktorá sa využíva len ako doplnková poxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx ktorá sa má poskytnúť na investície, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a nepodlieha notifikačnej povinnosti podľa článkx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxávnené na regionálnu pomoc, ako je stanovené v schválenej mape regionálnej pomoci pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013. Investícia mxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx podmienka nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastaralo v dôsledku rýchlych technologických zmien za prexxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxantu nesmie presiahnuť strop regionálnej pomoci platný v čase poskytnutia pomoci v príslušnej podporovanej oblasti.
4. S výnimkou pomoci poskytovxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxde pomoci poskytovanej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytovanej stredným podnikom.
5. Stropy stanovené v odseku 3 sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxálny podiel z odhadovaných mzdových nákladov na zamestnanú osobu za obdobie dvoch rokov v prípade pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxajúcu z použitia ktoréhokoľvek výpočtu.
6. Ak sa pomoc vypočítava na základe hmotných alebo nehmotných investičných nákladov alebo na základe obstxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxá nezahŕňa žiadnu verejnú podporu, a to buď z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania. Ak však maximálna intenzita pomoci schxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xomoci sa primeraným spôsobom zníži. Ak sa pomoc vypočítava na základe hmotných alebo nehmotných investičných nákladov, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xtrán za predpokladu, že transakcia sa uskutočnila za trhových podmienok. Ak je nadobudnutie sprevádzané inou investíciou, výdavky spojené s touto inxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx zohľadňujú iba v prípade, ak má prenájom formu finančného prenájmu, ktorý zahŕňa záväzok odkúpiť majetok po uplynutí doby prenájmu. V prípade prenájmx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx
S výnimkou prípadov malých a stredných podnikov a prevzatia podniku by nadobudnutý majetok mal byť nový. Pri prevzatí podniku sa majetok, na ktorého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxých aktív. Pokiaľ ide o veľké podniky, takéto náklady sú oprávnené iba do výšky 50 % celkových oprávnených investičných výdavkov na projekt.
8. Ak sa pxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxov 3 a 4 sa maximálna intenzita pomoci pre investície do oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov môže stanoviť na:
a) 50 % oprávxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xú oprávnené na regionálnu pomoc, ako je stanovené v mape regionálnej pomoci schválenej pre príslušné členské štáty na obdobie 2007 – 2013, v prípade, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxh investícií v iných regiónoch, ktoré sú oprávnené na regionálnu pomoc, ako je stanovené v mape regionálnej pomoci schválenej pre príslušné členské štxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxu I k tomuto nariadeniu.
10. Aby sa zabránilo umelému rozdeľovaniu veľkých investícií na podprojekty, veľký investičný projekt sa považuje za jedinx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxých ekonomicky nedeliteľným spôsobom.
Článok 14
Pomoc pre novozaložené malé podniky
1. Schémy pomoci pre novozaložené malé podniky sú zlučitexxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.
2. Príjemcom pomoci je malý podnik.
3. Výška pomoci nepresahuje:
a) 2 mil. EUR pre malé podniky s hospodxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxpodárskou činnosťou v oblastiach oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy.
Ročná výška pomoci na jeden poxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxlších dvoch rokov;
b) v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, 25 % oprávnených nákladov vynaložených počas prvých troch roxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxsm. a) zmluvy, ktoré majú hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa nižšie ako 60 % priemeru v EÚ-25, v oblastiach s hustotou obyvateľstva menšou ako 12,5 oxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxne izolované ako ostrovy.
5. Oprávnené náklady sú náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, konzultácie a administratívne náklady priamo súvixxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxterných finančných prostriedkov a dividendy z použitého vlastného kapitálu, ktoré neprekračujú referenčnú sadzbu;
b) poplatky za prenájom výrobxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
d) odpis majetku, poplatky za leasing výrobných kapacít/zariadenia, ako aj mzdové náklady za predpokladu, že na základné investície alebo vytvorexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnikov, ktoré boli zrušené počas predchádzajúcich 12 mesiacov, nemôžu podľa tohto článku dostať pomoc, ak príslušné podniky pôsobia na rovnakom relevxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xa podporu zamestnanosti pre MSP
1. Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxo článku.
2. Intenzita pomoci nepresahuje:
a) 20 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov;
b) 10 % oprávnených nákladov v prípade strednxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom, vypočítané za obdobie dvoch rokov.
4. Pokiaľ ide o investície do odvetvia spracovania a mxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxvnených investícií na menších Egejských ostrovoch v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 [29]
c) 50 % oprávnených investícií v regiónoch oprávnxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxen
xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xpoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xil. EUR na jeden podnik.
Ročná výška pomoci na jeden podnik nepresahuje 33 % výšky pomoci stanovenej v prvom pododseku.
4. Intenzita pomoci nepresaxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, poradenstvo, konzultácie a administratívne náklady priamo súvisiace so založením malého podniku, ako aj ďalej uvedené náklady, pokiaľ skutočne vzxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé neprekračujú referenčnú sadzbu;
b) poplatky za prenájom výrobných kapacít/zariadenia;
c) náklady na energiu, vodu, vykurovanie, dane (iné nex xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxvé náklady za predpokladu, že na základné investície alebo vytvorenie pracovných miest a opatrenia súvisiace s náborom zamestnancov nebola poskytnuxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxdniky kontrolované akcionármi podnikov, ktoré boli zrušené počas predchádzajúcich 12 mesiacov, nemôžu podľa tohto článku dostať pomoc, ak príslušnx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxie pojmov
Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1) "ochrana životného prostredia" znamená každé opatrenie určené na nápravx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxť riziko vzniku takejto škody alebo efektívnejšie využívať tieto zdroje, vrátane opatrení na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov enerxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx
3) "norma Spoločenstva" je:
a) záväzná norma Spoločenstva, ktorá stanovuje požadované úrovne ochrany životného prostredia, ktoré majú jednotlixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu, ako sa uvádza v príslušných najnovších materiáloch zverejnených Komisiou podľa článku 17 ods. 2 tejto smernice;
4) "obnoviteľné zdroje energie" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x biomasy, zo skládkových plynov, z plynov z čistiarní odpadových vôd a z bioplynov;
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxivá, ktoré spĺňajú kritérium udržateľnosti stanovené v článku 15 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnovitxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx udržateľnosti stanovené v tejto smernici;
7) "energia z obnoviteľných zdrojov energie" znamená energiu vyrobenú v zariadeniach, v ktorých sa využxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxriadeniach, ktoré využívajú aj tradičné zdroje energie. Patrí sem aj elektrická energia z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa používa na napĺňanie skladxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxkej energie" znamená súčasnú výrobu tepelnej energie a elektrickej a/alebo mechanickej energie v rámci jedného procesu;
9) "vysoko účinná kombinoxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxeho parlamentu a Rady 2004/8/ES, [32] a spĺňa harmonizované referenčné hodnoty efektívnosti vymedzené v rozhodnutí Komisie 2007/74/ES [33];
10) "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxé činnosti, tovary alebo služby tak, aby sa do ich ceny mohli zahrnúť environmentálne náklady, alebo tak, aby sa výrobcovia a spotrebitelia sústreďovaxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnia ustanovenú v právnych predpisoch Spoločenstva. V prípade energetických výrobkov a elektrickej energie znamená minimálna úroveň zdanenia v Spolxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sú nevyhnutne potrebné na plnenie environmentálnych cieľov, investície do budov, závodov a zariadení určených na zníženie alebo zamedzenie znečisťxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absenxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxu.
2. Podporovaná investícia spĺňa jednu z týchto podmienok:
a) investícia umožní príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xú prísnejšie ako normy Spoločenstva;
b) investícia umožní príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je výsledkom jeho činnostxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx účinnosť.
4. Intenzita pomoci nepresahuje 35 % oprávnených nákladov.
Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, ako je úroveň vyžadovaná v príslušných normách Spoločenstva, bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxredia sa určia na základe porovnávacej analýzy:
a) ak možno náklady na investíciu do ochrany životného prostredia v celkových investičných nákladoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch sa mimoriadne investičné náklady určia porovnaním so situáciou, kedy štátna pomoc nie je poskytnutá. Správnym príkladom takejto opačnej situácie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxočenstva, ak existujú), a ktorá by sa dala zrealizovať bez pomoci ("referenčná investícia"). Technicky porovnateľná investícia znamená investíciu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxranu životného prostredia). Takáto referenčná investícia musí byť okrem toho z hľadiska podniku vierohodnou alternatívou k investícii, ktorá je prexxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxraných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, než vyžadujú normy Spoločenstva, sa má uvedená opačná situácia vybrať takto:
a) xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorú vyžadujú vnútroštátne normy;
b) ak sa podnik prispôsobuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxujú normy Spoločenstva, nie sú oprávnené náklady;
c) ak neexistujú normy, oprávnené náklady tvoria investičné náklady potrebné na dosiahnutie úroxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx životného prostredia nebola poskytnutá.
9. Pomoc na investície súvisiace s nakladaním s odpadom iných podnikov nie je oslobodená od notifikačnej pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xpoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva
1. Investičná pomoc určená xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstredia, alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 8x xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x a 4 tohto článku.
2. Podporovaná investícia spĺňa podmienku stanovenú v článku 18 ods. 2.
3. Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxosti vtedy, ak k nadobudnutiu takýchto dopravných prostriedkov dôjde predtým, než tieto normy Spoločenstva nadobudnú účinnosť, a pokiaľ sa tieto norxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxných prostriedkov s cieľom chrániť životné prostredie je oslobodená od notifikačnej povinnosti vtedy, ak sa existujúce dopravné prostriedky prispôxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxádzky, alebo ak tieto dopravné prostriedky nepodliehajú žiadnym normám týkajúcim sa ochrany životného prostredia.
5. Intenzita pomoci nesmie prexxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxtuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.
6. Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x8 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.
Článok 20
Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxosť, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxk pred dátumom nadobudnutia účinnosti príslušnej normy.
3. Intenzita pomoci nepresahuje 15 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov a 10 % oxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi normy alebo dátumom nadobudnutia účinnosti, a nepresahuje 10 % v prípade malých podnikov, ak dôjde k realizácii a dokončeniu investície v období jednxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorú vyžaduje norma Spoločenstva, v porovnaní so súčasnou úrovňou ochrany životného prostredia vyžxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxzkové zisky a prevádzkové náklady.
Článok 21
Environmentálna investičná pomoc na opatrenia xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xo spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené:
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x0 % oprávnených nákladov.
Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxergie nad úroveň, ktorú vyžadujú normy Spoločenstva.
Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7.
Oprávnené náklady sa vypočítxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xivotnosti tejto investície v prípade MSP, v prvých štyroch rokoch v prípade veľkých podnikov, ktoré nie sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvxxxxx xxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxh podnikov je možné toto obdobie skrátiť na obdobie prvých troch rokov životnosti tejto investície, ak sa preukáže, že čas odpisovania investície nebuxx xxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej strexxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Článok 22
Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie
1. Environmentálna investičná pomxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxtifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.
2. Intenzita poxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.
3. Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na zrxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxčítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.
4. Nové zariadenie na kombinovanú výrobu tepxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxodnutí 2007/74/ES. Vylepšenie existujúceho zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo prebudovanie existujúcej elektrárxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxergie
1. Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 a 3 tohto článku.
2. Intenzita pomoci nepresahuje 45 % oprávnených nákladov.
Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri poxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe náklady, ktoré znáša príjemca, v porovnaní s nákladmi na tradičnú elektráreň alebo tradičný vykurovací systém s rovnakou kapacitou z hľadiska efektxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdy.
4. Environmentálna investičná pomoc na výrobu biopalív je oslobodená od notifikačnej povinnosti, ak sú podporované investície použité výlučnx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnku 18, investíciami do opatrení na úsporu energie za podmienok stanovených v článku 21 a investíciami na podporu energie z obnoviteľných zdrojov za poxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
2. Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxípade štúdií vypracovaných pre stredné podniky.
3. Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na štúdiu.
Článok 25
Pomoc vo forme úľav na enviromexxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxeľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxernicou 2003/96/ES.
3. Daňové úľavy sa poskytujú na maximálne desať rokov. Po uplynutí týchto 10 rokov členské štáty prehodnotia vhodnosť príslušnxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxoc pre MSP na poradenské služby je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxadov.
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo pravidelnej činnosti, ani nesúvisia s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné daňové poradenské služby, pravidelné právne službx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohtx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxku stánku v prípade prvej účasti podniku na ktoromkoľvek konkrétnom veľtrhu alebo výstave.
ODDIEL 6
Pomoc vo forme rizikového kapitálu
Článok 2x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ktorý reprezentujú akcie vydané investorom;
2. "kvázi vlastný kapitál" znamená finančné nástroje, ktorých návratnosť pre majiteľa je daná predovxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxl" znamená súkromné investovanie – na rozdiel od investovania z verejných zdrojov – do vlastného kapitálu alebo do kvázi vlastného kapitálu nekótovanxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx východiskovej koncepcie, ktorá predchádza fáze štartu;
5. "štartovací kapitál" znamená financovanie poskytované spoločnostiam, ktoré svoje výxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxná financovanie poskytované na rast a rozširovanie podniku, ktorý môže ale nemusí mať vyrovnané hospodárenie, či dosahovať zisk, a to na účely zvýšenex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxuje stratégiu likvidácie podielu fondu rizikového kapitálu alebo fondu súkromného vlastného kapitálu podľa plánu na dosiahnutie maximálnej návratxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xinančnej inštitúcii a predaja formou verejnej ponuky vrátane prvej verejnej ponuky;
8. "cieľový podnik" znamená podnik, v prípade ktorého investox xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu pre MSP sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpoxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstičnom fonde súkromného vlastného kapitálu riadenom na komerčnom základe.
3. Investičné tranže, ktoré má realizovať investičný xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx v nepodporovaných oblastiach, sa opatrenie rizikového kapitálu obmedzuje na poskytovanie predštartového kapitálu, štartovacieho kapitálu a/alexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtového kapitálu a/alebo štartovacieho kapitálu, okrem kapitálu na rozširovanie.
5. Investičný fond poskytuje minimálne 70 % z jeho celkového rozpxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxičných fondov musia poskytnúť súkromní investori. V prípade investičných fondov zameraných výhradne na MSP v podporovaných oblastiach musia aspoň 3x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxsia byť splnené tieto podmienky:
a) pre každú investíciu existuje podnikateľský zámer, ktorý obsahuje podrobnosti o výrobku, o vývoji predaja a renxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx Na zabezpečenie toho, aby sa riadenie investičného fondu uskutočňovalo na komerčnom základe, musia byť splnené tieto podmienky:
a) medzi profesioxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu a navrhovaný časový harmonogram investícií; a
b) súkromní investori majú zastúpenie pri rozhodovaní, napríklad prostredníctvom výboru investoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
Článok 30
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. "výskumná organizácia" znamená subjekt, ako je unixxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrého hlavným cieľom je realizácia základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja a rozširovanie ich výsledkov formou výuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xo výučby. Podniky, ktoré môžu ovplyvňovať takúto organizáciu, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nemajú prednostný prístup k výskumným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xajmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho uplatnenia alebo použixxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Zahŕňa vytvorenie súčaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxny vývoj" znamená získavanie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxrobných plánov a zostáv alebo návrhov nových, zmenených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. To môže zahŕňať napríklad aj ostatné činxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsov, plánov a ostatnej dokumentácie za predpokladu, že nie sú určené na komerčné použitie;
Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxly predvádzania a overovania. Pokiaľ sa predvádzacie alebo pilotné projekty následne využijú na obchodné účely, všetky príjmy pochádzajúce z takéhoxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xomoci za predpokladu, že sa nemôžu použiť alebo upraviť na použitie v priemyselných aplikáciách alebo na komerčné účely.
Experimentálny vývoj nezaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia.
5. "vysokokvalifikovaní pracovníci" znamenajú výskumných pracovníkov, inžinierov, konštruktérox x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxké štúdium;
6. "dočasné vyslanie" znamená dočasné zamestnanie pracovníkov príjemcom pomoci na obdobie, po ktorého uplynutí majú daní pracovníci pxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxekty je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx do jednej alebo viacerých z týchto kategórií výskumu:
a) základný výskum;
b) priemyselný výskum;
c) experimentálny vývoj.
Ak projekt zahŕňa xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxa pomoci nepresahuje:
a) 100 % oprávnených nákladov v prípade základného výskumu;
b) 50 % oprávnených nákladov v prípade priemyselného výskumu;
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxráce, ako je stanovené v odseku 4 písm. b) bode (i).
V prípade pomoci na výskumný a vývojový projekt, ktorý sa realizuje v spolupráci výskumných organixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x prípade, že predstavujú pomoc, nesmú presiahnuť intenzitu pomoci uplatniteľnú na každý podnik, ktorý je príjemcom pomoci.
4. Intenzitu pomoci staxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxy; a
b) do maximálnej intenzity pomoci 80 % oprávnených nákladov je prípustný bonus vo výške 15 percentuálnych bodov, ak:
i) projekt zahŕňa efektívxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxch nákladov projektu spolupráce,
- projekt zahŕňa spoluprácu aspoň s jedným MSP alebo sa realizuje aspoň v dvoch rôznych členských štátoch, alebo
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x0 % oprávnených nákladov na projekt, a
- výskumná organizácia má právo uverejňovať výsledky výskumných projektov, pokiaľ sú výsledkom výskumu, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxckých a vedeckých konferencií alebo sa uverejnia v odborných vedeckých, alebo technických časopisoch, alebo vo voľne prístupných úschovniach dát (dxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xdrojom.
Na účely písmena b) bodov i) a ii) prvého pododseku sa subdodávateľské zmluvy nepovažujú za efektívnu spoluprácu.
5. Oprávnené náklady súx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxdy na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci výskumného projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú na výskumný projexx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osvedčených účtovných postupov;
c) náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich použitia v rámci výskumného projektu. V súvislosti s budovami xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxade pozemkov sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;
d) náklady na zmluvný výskum, technxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepovoleného dohovoru, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na výskumnú činnosť;
e) ďalšie priamo vynaložené rexxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxy pochádzajúce priamo z výskumnej činnosti.
6. Všetky oprávnené náklady sa priradia ku konkrétnej kategórii výskumu a vývoja.
Článok 32
Pomoc nx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxximentálneho vývoja je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxch nákladov na prípravné štúdie pre činnosti experimentálneho vývoja;
b) v prípade veľkých podnikov 65 % oprávnených nákladov na prípravné štúdie pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxklady vynaložené na štúdiu.
Článok 33
Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva
1. Pomoc pre MSP na náklady súvisiaxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxlobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
2. Ixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ktoré viedli k prvotnému vzniku príslušného práva priemyselného vlastníctva.
3. Oprávnené náklady sú:
a) všetky náklady predchádzajúce udelenxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxhlášky predtým, ako sa právo udelilo;
b) náklady na preklad a iné náklady vynaložené s cieľom získať udelenie alebo schválenie práva v ďalších právnyxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx takéto náklady vzniknú po udelení práva.
Článok 34
Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
1. Pomoc na výsxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxčnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku.
2. Táto pomoc má význam pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxoch výskumu sa zverejnia na internetových stránkach ešte pred začiatkom výskumu. Informácie musia zahŕňať približný dátum očakávaných výsledkov a ixx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkach počas obdobia aspoň 5 rokov. Nesmú byť zverejnené neskôr než ktorékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť poskytnuté členom akejkoľvek konkrétnej xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjúcemu či spracúvajúcemu poľnohospodárske výrobky alebo obchodujúcemu s nimi, ani poskytovať cenovú podporu výrobcom takýchto výrobkov.
5. Intexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxca sa výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v tomto článku, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. x xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxadenia.
Článok 35
Pomoc mladým inovačným podnikom
1. Pomoc mladým inovačným podnikom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxánku.
2. Príjemcom pomoci je malý podnik, ktorý v čase poskytnutia pomoci existoval menej ako 6 rokov.
3. Náklady na výskum a vývoj vzniknuté na straxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx alebo v prípade začínajúceho podniku, ktorý nemôže preukázať svoju finančnú situáciu v predchádzajúcich rokoch, počas auditu jeho súčasného zdaňovxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy, a 1,25 mil. EUR v oblastiach oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xlánok 36
Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií
1. Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku.
2. Príjemcom pomoci je MSP.
3. Pomoc nepresahuje v priebehu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xurópskeho osvedčenia. Ak poskytovateľ služby nie je držiteľom vnútroštátneho alebo európskeho osvedčenia, intenzita pomoci nepresahuje 75 % oprávxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxom za cenu, ktorá odráža jej úplné náklady a primerané obchodné rozpätie.
6. Oprávnené náklady sú:
a) pokiaľ ide o poradenské služby zamerané na inoxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nadobudnutie a ochranu práv duševného vlastníctva a obchodovanie s nimi a na licenčné dohody, poradenstvo o používaní noriem.
b) pokiaľ ide o služby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtovanie a certifikačné služby.
Článok 37
Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov
1. Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxá od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
2. Dočasne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x musia to byť pracovníci, ktorí boli predtým aspoň dva roky zamestnaní vo výskumnej inštitúcii alebo vo veľkom podniku, ktoré dočasne vysielajú svojicx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxresahuje 50 % oprávnených nákladov, na obdobie najviac troch rokov na jeden podnik a na jedného zapožičaného pracovníka.
4. Oprávnené náklady sú všexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy, a na príspevok za mobilitu pre dočasne vyslaných pracovníkov.
5. Tento článok sa nevzťahuje na náklady na poradenské služby podľa článku 26.
ODDxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xzdelávanie" je vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v pxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxdelávanie zahŕňajúce získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bezprostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
a) spoločne organizované rôznymi nezávislými podnikmi alebo ak toto vzdelávanie môžu využiť zamestnanci rôznych podnikov,
b) je uznané, certifxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbné právomoci.
Článok 39
Pomoc na podporu vzdelávania
1. Pomoc na podporu vzdelávania je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxx článku.
2. Intenzita pomoci nepresahuje:
a) 25 % oprávnených nákladov v prípade špecifického vzdelávania a
b) 60 % oprávnených nákladov v prípaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx
xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom;
b) o 10 percentuálnych bodov, ak sa pomoc poskytuje stxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxsiahnuť 100 % oprávnených nákladov, bez ohľadu na to, či sa projekt vzdelávania týka špecifického alebo všeobecného vzdelávania, pokiaľ sú splnené tixxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxpísaných do registrov Spoločenstva.
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxi, a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu pomoci na podporu vzdelávania nemožno určiť, uplatňuje sa intenzita pomoci uplatxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxtovné výdavky na lektorov a účastníkov vzdelávania vrátane ubytovania;
c) iné bežné výdavky, napríklad na materiál a dodávky priamo súvisiace s proxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s projektom vzdelávania;
f) personálne náklady týkajúce sa účastníkov vzdelávania a všeobecné nepriame náklady (administratívne náklady, prenáxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxávania do úvahy sa môžu vziať iba hodiny, počas ktorých sa účastníci skutočne zúčastňujú na vzdelávaní, a to po odpočítaní produktívnych hodín.
ODDIxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo forme mzdových dotácií
1. Schémy pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania vo forme mzdových dotácií je zlučiteľná so spoloxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
2. Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
3. Oprávnené náklady predstavujú mzdové náxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxady predstavujú mzdové náklady po dobu najviac 24 mesiacov po prijatí do zamestnania.
4. Ak prijatie do zamestnania nepredstavuje čistý nárast počtx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xobrovoľného odchodu pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsí mať znevýhodnený pracovník nárok na nepretržité zamestnanie najmenej po dobu, ktorá je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi alebo kolexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xúlade s tým úmerne zníži.
Článok 41
Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií
1. Pomoc na zamestnáxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
2. Intenzitx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxijatie do zamestnania nepredstavuje čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich dvanásť mesiaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxého skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny, a nie z dôvodu nadbytočnosti.
5. Okrem prípadu zákonxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxšnými vnútroštátnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami, ktorými sa upravujú pracovné zmluvy.
Ak obdobie zamestnania trvá kratšie ako 12 mesixxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxným postihnutím
1. Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím je zlučiteľná so sxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
2. Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.
3. Oprávnené náklady sú náklady iné ako xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nákladom, ktoré by podnik musel znášať, keby zamestnával pracovníkov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí.
Oprávnené náklady sú:
a) náklady na úprxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxravu alebo získanie vybavenia alebo na získanie a validáciu softvéru pre zdravotne postihnutých vrátane upravených alebo pomocných technologickýcx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxstihnutí;
d) ak príjemca pomoci, ponúka chránené pracovisko, náklady na výstavbu, inštaláciu alebo rozšírenie príslušnej prevádzky a akékoľvek axxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 43
Zrušenie
Nariadenie (ES) č. 1628/2006 sa zrušuje.
Akékoľvek odkazy na zrušené nariadenie a nariadenie (ES) č. 6xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xoto nariadenie sa uplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti, ak pomoc spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení x xxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnovené v nariadení (ES) č. 68/2001, nariadení (ES) č. 70/2001, nariadení (ES) č. 2204/2002 alebo nariadení (ES) č. 1628/2006, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, ani podmienky stanovené v niektorom z nariadení uvedených x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenia zostáva počas obdobia prispôsobenia v trvaní šiestich mesiacov každá schéma, ktorá bola oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxj povinnosti sa skončí v deň skončenia platnosti schválených máp regionálnej pomoci.
Článok 45
Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť
Toto nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 6. augusta 2008
Za Komisiu
Neelie Kroes
členkx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxlnené nariadením (ES) č. 1976/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85).
[4] Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22.
[5] Ú. v. ES C 235, 21.8.2001, s. 3.
[6] Ú. v. xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xES) č. 1976/2006.
[9] Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1976/2006.
[10] Ú. v. EÚ L 302, 1.11xxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx.
[15] Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
[16] Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x 363, 20.12.2006, s. 1).
[18] Ú. v. EÚ C 260, 28.10.2006, s. 7.
[19] Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.
[20] Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.
[21] Ú. v. EÚ C 15xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx0).
[23] Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
[24] Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.
[25] Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.
[31] KOM(2008) 19 v konečnom znení
[32] Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.
[33] Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 183.
---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselníxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ximity určujúce kategórie podnikov
1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov ("MSP") tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 2xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxnuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.
3. V rámci kategórie MSx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxánok 3
Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm
1. "Samostatný podnik" je každý podnik, ktorý nie je zatrixxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď samostatne, alebo spoloxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxik).
Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď investori tento limit 25 % dosiahxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxnými investičnými spoločnosťami, spoločnosťami investujúcimi do rizikového kapitálu, fyzickými osobami alebo skupinami fyzických osôb, ktoré sa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxedpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1250000 EUR;
b) univerzitami alebo neziskovými vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxú ročný rozpočet menší ako 10 mil. EUR a menej ako 5000 obyvateľov.
3. "Prepojené podniky" sú podniky, ktoré majú nasledovné vzájomné vzťahy:
a) podxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanováxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xodniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.
Existuje predpoklad, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvexxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo majú niektoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xrostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak sa podieľajú svojou činnoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.
4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododsxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.
5. Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o svojom postavení samostatného podniku, partnerského podnixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxlený tak, že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní, v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxnuté kontroly alebo vyšetrovania ustanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Spoločenstva.
Článok 4
Údaje používané v prípade pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej uzávierky. Výška zvoleného obratu xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxncov alebo finančné limity sú vyššie alebo nižšie, ako je stanovené v článku 2, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie štatútu stredného, mxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxných podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného roku.
Čxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxäzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxz ohľadu na trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa počítajú ako podiely RPJ. Pracovníci pozostávajú zo:
a) zamestnancov;
b) osôb pracujúcich pxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxv vykonávajúcich pravidelnú činnosť v podniku a majúcich finančný prospech z podniku.
Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezapočítava.
Článok 6
Vyhotovenie údajov o podniku
1. V prípade samostatného podniku sa údaje, vrátane počtu pracovníkov, určia výlučne podľx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základe účtovnej uzávierky a iných údajov o podniku, alebo, ak sú k dispozícii, podľa konsolidovaných účtovných uzávierok, na ktorých sa podnik podiexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu kapitálu alebo hlasovacích práv (xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sa pridá 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xstatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xríslušným podnikom, určia z ich účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočítajú proporcionálne úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k nemu, pokiaľ už údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných účtovných uzávierkach s percentuálnym podielom, ktorý je aspoň úmerný percentu uvedenému pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnix xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxskum a vývoj na základe rozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4
1. Pomoc pre (názov podnikov, ktoré prijímajú pomocx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx Členský štát, v ktorom sa podporovaný projekt alebo opatrenie realizuje:
5. Typ projektu alebo opatrenia:
6. Stručný opis projektu alebo opatrenxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxubého grantu):
10. Podmienky spojené s platbou navrhovanej pomoci (v prípade, že sú stanovené):
11. Plánovaný dátum začatia a ukončenia projektu xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4
1. Pomoc pre (názov podnikov, ktoré prijímajú pomoc):
2. Referenčné číslx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxe subjekty, ktoré poskytujú pomoc (názov a kontaktné údaje orgánov poskytujúcich pomoc):
4. Členský štát, v ktorom sa uskutočňuje investícia:
5. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xrojektu (založenie nového podniku, rozširovanie existujúceho podniku, diverzifikácia produkcie podniku na ďalšie nové výrobky alebo zásadná zmenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx PRODCOM/NACE alebo nomenklatúru CPA v prípade projektov v sektore služieb):
9. Stručný opis investičného projektu:
10. Diskontované oprávnené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxé s platbou navrhovanej pomoci (v prípade, že sú stanovené):
14. Plánovaný dátum začatia a ukončenia projektu:
15. Dátum poskytnutia pomoci:
--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxť správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 1
Uveďte požadované informácie.
ČASŤ I
Referenčné číslo pomoci | (vyplní Komisia) |
Členský štát | |
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxv | |
Adresa | |
Internetová stránka | |
Názov opatrenia pomoci | |
Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny xxxxxx xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x
xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x
xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi |
Zmena existujúceho opatrenia pomoci | | Číslo pomoci pridelené Komisiou |
Predĺženie | |
Modifikácia | |
Trvanie [3] | Schéma pomoci | od dd mm xxxx xx xx xx xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxné na pomoc | |
Pomoc obmedzená na určité odvetvia – uveďte v súlade s NACE Rev. 2 [5] | |
Typ príjemcu | MSP | |
Veľké podniky | |
Rozpočet | Celková ročxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxodnej mene |
V rámci garancií [8] | … (v mil.) v národnej mene |
Nástroj pomoci (čl. 5) | Grant | |
Bonifikácia úrokov | |
Úver | |
Garancia/Odkaz na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x
xxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxx xxxxxxx x x
xxxxxx xxxxxxxxx x x
xxx xxxxxxxxxxxxxx x x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx z finančných prostriedkov Spoločenstva | Odkazy: | Výška finančného príspevku Spoločenstva | … (v mil.) v národnej mene |
ČASŤ II
Uveďte, podľa ktoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene | Bonusy pre MSP v % |
Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x x x x x
xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x x x x x x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxoc na podporu zamestnanosti pre MSP (čl. 15) | | … % | |
Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami (čl. 16) | | … % | |
Pomoc na ochranu životného xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18) Uveďte presný odkaz na príslušnú normu | … % | |
Pomoc určená xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 19) | … % | |
Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva (čl. 20) | … % | |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxnovanú výrobu tepla a elektrickej energie (čl. 22) | … % | |
Environmentálna investičná pomoc xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxronmentálnych daniach (čl. 25) | … v národnej mene | |
Pomoc pre MSP na poradenské služby a na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 26 – 27) | Pomoc pre MSP na poradenxxx xxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx x x x x xxxxxxxx xxxx x x
xxxxx na výskum, vývoj a inovácie (čl. 30 – 37) | Pomoc na výskumné a vývojové projekty (čl. 31) | Základný výskum (čl. 31 ods. 2 písm. a)) | … % | |
Priemyselný výsxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx x x x x x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x x x x
Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (čl. 33) | … % | |
Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybnéxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x x xxxxxxxx xxxx x x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxužby na podporu inovácií (čl. 36) | … v národnej mene | |
Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov (čl. 37) | … v národnej mene | |
Pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxných pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 40 – 42) | Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (člx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 42) | … % | |
[1] NUTS – nomenklatúra územných jednotiek na štatistxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxc.
[3] Obdobie, na ktoré sa orgán poskytujúci pomoc môže zaviazať, že bude pomoc poskytovať.
[4] Pomoc by sa mala pokladať za poskytnutú vo chvíli, kxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve.
[6] V prípade schémy pomoci: uveďte celkovú ročnú výšku rozpočtu plánovaného podľa danej schxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pomoci/daňovú stratu.
[8] Pri garanciách uveďte (maximálnu) výšku garantovaných úverov.
[9] V prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie, ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxi ad hoc dopĺňajúcej pomoc poskytnutú podľa schémy (schém) pomoci uveďte intenzitu pomoci poskytnutej xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:800/2008/ES
CELEX: 32008R0800
Druh predpisu:Nariadenie
 
Názov:o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Text s významom pre EHP)
Autor:Komisia

Eurovoc:režim pomoci; štátna pomoc; výmena informácií; kontrola štátnej pomoci;
 
Zo dňa: 06.08.2008
Rozoslané: 09.08.2008
Účinnosť od: 29.08.2008
Zrušené: 31.12.2014
Vzťah k:131/2002 Z.z.; 595/2003 Z.z.; 5/2004 Z.z.; 172/2005 Z.z.; 555/2005 Z.z.; 543/2007 Z.z.; 561/2007 Z.z.; 49/2009 Z.z.; 56/2009 Z.z.; 185/2009 Z.z.; 264/2009 Z.z.; 381/2009 Z.z.; 390/2009 Z.z.; 496/2009 Z.z.; ...

Uverejnené v č. 214/2008 Úradný vestník L na strane 3