Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

32008L0081 zmena a doplnenie smernice EP a Rady 98/8/ES

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xko aktívnu látku do prílohy I k smernici
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xa druhý pododsek jej článku 16 ods. 2,
keďže:
(1) Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného progrxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do príloh I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa difenakum.
(2) Podľx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xodľa prílohy V k smernici 98/8/ES.
(3) Fínsko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 dňx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxa. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 29. novembra 2007 začlenilx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxl zaoberať Vedecký výbor pre zdravotné riziká a riziká životného prostredia.
(6) Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných axx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx necieľových zvierat a životného prostredia. Cieľové hlodavce sú však škodcami a z tohto dôvodu predstavujú nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Okrex xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je preto odôvodnené, aby sa difenakum na obmedzené obdobie zaradil do prílohy I a zabezpečilo sa tým, že všetky členské štáty budú schvaľovať biocídne xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(7) Na základe zistení v hodnotiacej správe je vhodné vyžadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika v procese udeľovania povoľovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xystavenia ľudí a necieľových zvierat ako aj dlhotrvajúcich účinkov látky na životné prostredie.
(8) Vzhľadom na zistené riziká a vlastnosti látky dxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku 10 ods. 5 bodu i) smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
(9) Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.
(10) Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie, keď sú informácie chránené, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) boxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení biocídnych výrobkov vo výrobkoch typu 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxniť a doplniť.
(13) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
xxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo 31. marca 2009 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x010.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvedenia tohto odkazu určia xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tejto smernice.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 4
Táto sxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxa naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/31/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 57).
[2] Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.
-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx
xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa trh | Dátum zaradenia do prílohy | Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxenia zaradenia do prílohy | Typ výrobku | Osobitné ustanovenia [1] |
"9 | difenakum | 3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xlastnosti aktívnej látky ju činia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a jedovatou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, táxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxví jej zaradenie do prílohy. Členské štáty zabezpečia, aby sa na povolenia vzťahovali tieto podmienky: 1.Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxrobky sa nepoužívajú ako sledovací prášok.4.Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxužitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu." |
[*] V záujme implemexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxopa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
--------------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2008/81/ES
CELEX: 32008L0081
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Text s významom pre EHP)
Autor:Komisia

Eurovoc:marketing; marketing; zdravie verejnosti; ochrana životného prostredia; chemikálie;
 
Zo dňa: 29.07.2008
Rozoslané: 30.07.2008
Účinnosť od: 19.08.2008
Zrušené: 31.08.2013
Transpozícia do: 31.03.2009
Vzťah k:329/2007 Z.z.; 24/2009 Z.z.; 336/2011 Z.z.;

Uverejnené v č. 201/2008 Úradný vestník L na strane 46