31999D0468

postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (109)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na tretiu zarážku jej článku 202,
so zreteľom na návrh Komixxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xykonávanie ňou vydaných predpisov, ktoré Rada ustanovuje; Rada môže uložiť určité požiadavky s ohľadom na výkon týchto právomocí; v osobitných a zdôvxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxrým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[4]; toto rozhodnutie stanovilo obmedzený počet postupov pre výkox xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxu, aby predložila Rade návrh, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 87/373/ES;
(4) z dôvodov jasnosti sa namiesto zmenenia a doplnenia rozhodnutia 87/xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx súlad a predvídateľnosť pri výbere typu výboru, prvým účelom tohto rozhodnutia je ustanoviť kritériá výberu postupu výboru, pričom sa rozumie, že tiexx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s uplatňovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybárstva alebo s vykonávaním programov s podstatnými dôsledkaxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx predložia prípady, ktoré nie sú naliehavé, mala by Komisia v rámci vlastného uváženia odložiť uplatňovanie opatrení;
(7) regulačný postup by sa mal xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín, ako aj opatrení navrhnutých na prispôsobenie alebo aktualizáciu určixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxávom iniciatívy Komisie v oblasti legislatívy;
(8) podľa konzultačného postupu by sa malo postupovať vždy, keď sa to považuje za najvhodnejšie; konxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxdavky na uplatňovanie vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, ako aj posilniť účasť Európskeho parlamentu v tých prípadoch, keď bol prijatý zxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxebné znížiť počet postupov a upraviť ich v súlade so zodpovedajúcimi právomocami zúčastnených inštitúcií, a najmä dať Európskemu parlamentu príležixxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx účelom tohto rozhodnutia je zlepšiť informovanosť Európskeho parlamentu tým, že zabezpečí, aby ho Komisia pravidelne informovala o rokovaniach výbxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxia, ktoré sa majú prijať;
(11) štvrtým účelom tohto rozhodnutia je zlepšiť informovanosť verejnosti týkajúcu sa postupov výboru, a preto usilovať o xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xýborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone vykonávacích právomocí, a zabezpečilo zverejnenie výročnej správy o práci výborov a zabezpečili všetky odxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xsobitné postupy výborov vytvorených na vykonávanie spoločnej obchodnej politiky a pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v zmluvách, ktoré v sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xyhradzuje Rade právo uplatňovať určité vykonávacie právomoci priamo, takéto právomoci sa prenesú na Komisiu v súlade s príslušnými ustanoveniami v zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrálne požiadavky na prijatie vykonávacích opatrení, takéto požiadavky sú v súlade s postupmi ustanovenými v článkoch 3, 4, 5 a 6.
Článok 2
Voľba metxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvaním spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo s vykonávaním programov so závažnými dôsledkxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí základných právnych aktov, vrátane opatrení týkajúcich sa ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo budov by sa mali prijať použitím rexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxredníctvom vykonávacích postupov, potom by sa takéto opatrenia mali prijať použitím regulačného postupu;
c) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.
2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prixxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Stanovisko sa zaznamená v zápisnici; okrem toho má každý členský štát právo požiadať, aby sa jeho stanovisko zaznamenalo v zápisnici.
4. Komisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxy zástupcov členských štátov v rámci výboru sú vážené spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda nehlasuje.
3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, Koxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx prípade Komisia môže odložiť uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie, ktoré sa stanoví v každom základnom právnom akte, ktoré však v žiaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxanoveného v odseku 3.
Článok 5
Regulačný postup
1. Komisii pomáha regulačný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxnoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie, prijme výbor stanovisko väčšinou ustanoxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xez toho, aby bol dotknutý článok 8, Komisia prijme predpokladané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.
4. Ak predpokladané opatrenia nie sx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx majú prijať a informuje Európsky parlament.
5. Ak Európsky parlament zastáva stanovisko, že návrh predložený Komisiou podľa základného právneho axxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxu o svojom stanovisku.
6. Rada môže so zreteľom na takéto stanovisko rozhodnúť o návrhu kvalifikovanou väčšinou v rámci lehoty, ktorá sa stanoví v kažxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxnou väčšinou vyjadrila proti návrhu, Komisia ho opätovne preskúma. Môže Rade predložiť zmenený a doplnený návrh, opätovne predložiť svoj návrh alebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtky voči návrhu na vykonávacie opatrenia, Komisia prijme navrhovaný vykonávací akt.
Článok 6
Ochranný postup
Ak základný právny akt udeľuje Koxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxranných opatreniach. Môže sa stanoviť, že pred prijatím svojho rozhodnutia sa Komisia poradí s členskými štátmi podľa postupov, ktoré sa určia v každox xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxkladnom právnom akte môže určiť, že Rada môže kvalifikovanou väčšinou potvrdiť, zmeniť alebo doplniť, alebo zrušiť rozhodnutie prijaté Komisiou a žex xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxtný rokovací poriadok na základe návrhu svojho predsedu podľa štandardného rokovacieho poriadku, ktorý sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxmienky prístupu verejnosti k dokumentom platné pre Komisiu sa uplatnia aj na výbory.
3. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament o rokovanixxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zmluvy, ktoré boli predložené výborom, a výsledky hlasovania a súhrnné záznamy zo stretnutí a zoznamy úradov a organizácií, ku ktorým patria osoby menxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ktoré sa majú prijať.
4. Do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spolxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxe základný právny akt (akty), na základe ktorého (ktorých) bol výbor zriadený. Od roku 2000 Komisia uverejňuje aj výročnú správu o práci výborov.
5. Oxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxrlament v odôvodnenej rezolúcii uvedie, že návrh vykonávacích opatrení, o ktorých prijatí sa uvažuje a ktoré boli predložené výboru podľa základného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xreskúma návrh opatrení. Komisia môže so zohľadnením rezolúcie a v rámci lehôt prebiehajúceho postupu predložiť výboru nový návrh opatrení, pokračovxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxé zamýšľa prijať na základe rezolúcie Európskeho parlamentu a o dôvodoch, prečo tak zamýšľa konať.
Článok 9
Rozhodnutie 87/373/EHS sa zrušuje.
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx júna 1999
Za Radu
M. NAUMANN
predseda
[1] Tri vyhlásenia v zápisnici Rady týkajúce sa tohto rozhodnutia sú uvedené v Ú. v. ES C 203 zo 17. júna, strxxx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.