32008L0052

aspekty mediácie v občianskych a obchodných veciach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (15)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 5 druhú zaráxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxnoveným v článku 251 zmluvy [2],
keďže:
(1) Spoločenstvo si stanovilo za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivostxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxciach, ktoré sú nevyhnutné pre dobré fungovanie vnútorného trhu.
(2) Prístup k spravodlivosti je základnou zásadou a s cieľom uľahčiť lepší prístup x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupy.
(3) V máji 2000 Rada prijala závery o alternatívnych spôsoboch urovnávania sporov v občianskych a obchodných veciach s konštatovaním, že vytvoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v občianskych a obchodných veciach, pokiaľ ide o zjednodušenie a zlepšenie prístupu k spravodlivosti.
(4) V apríli 2002 Komisia predložila Zelenú kxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxpy riešenia sporov v Európskej únii a začala rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami o možných opatreniach na podporu vyxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti a spravodlivosti by mal zahŕňať prístup k súdnym ako aj mimosúdnym postupom riešenia sporov. Táto smernica by mala prispieť k riadnemu fungovanix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe sporov v občianskych a obchodných veciach uplatnením postupov prispôsobených potrebám strán. Je pravdepodobnejšie, že dohody, ktoré sú výsledkom xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxničným prvkom.
(7) Aby sa viac podporilo využívanie mediácie a zabezpečilo, že strany, ktoré siahnu po mediácii, sa môžu spoľahnúť na predvídateľný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxia tejto smernice by sa mali vzťahovať len na mediáciu pri cezhraničných sporoch, no žiadne ustanovenie by nemalo členským štátom brániť v uplatňovaní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxchnológií v procese mediácie.
(10) Táto smernica by sa mala vzťahovať na postupy, v ktorých sa dve alebo viaceré strany cezhraničného sporu dobrovoľxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Takéto práva a povinnosti sa vyskytujú najmä v rodinnom práve a pracovnom práve.
(11) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na predzmluvné rokovania xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcké posudky alebo postupy vykonávané osobami alebo orgánmi, ktoré riešia spory vydaním formálnych odporúčaní, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú právxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrem toho by sa táto smernica mala vzťahovať na mediáciu vedenú sudcom, ktorý nie je zodpovedný za žiadne súdne konanie týkajúce sa spornej veci či vecí, pxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x urovnanie sporu v kontexte súdneho konania týkajúceho sa predmetného sporu alebo na prípady, v ktorých takýto súd alebo sudca požiada o pomoc alebo radx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xi ho organizovať, ako si želajú, a kedykoľvek ho ukončiť. Súdy by však podľa vnútroštátneho práva mali mať možnosť stanovovať lehoty pre proces mediácixx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx na vnútroštátne právne predpisy, podľa ktorých je použitie mediácie povinné alebo predmetom stimulov a sankcií za predpokladu, že tieto právne predpxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxistujúce samoregulačné systémy mediácie, pokiaľ sa tieto zaoberajú aspektmi, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.
(15) S cieľom poskytnúť právnx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxiácie, je alebo nie je cezhraničným sporom. Ak neexistuje písomná dohoda, malo by sa predpokladať, že strany sa dohodli na použití mediácie v okamihu, kxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxemlčacie a prekluzívne doby a uznanie a výkon dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie, by členské štáty mali akýmikoľvek prostriedkami, ktoré považujú za vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxé štáty by mali definovať takéto mechanizmy, ktoré môžu zahŕňať možnosť siahnuť po trhových riešeniach, ale nemalo by sa od nich v tomto ohľade vyžadovax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxn a na zabezpečenie účinného, nestranného a kvalifikovaného výkonu mediácie. Mediátori by sa mali informovať o existencii Európskeho kódexu správanxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxujúce minimálne kritériá kvality, ktoré by mimosúdne orgány zapojené do konsenzuálneho riešenia spotrebiteľských sporov mali ponúknuť osobám, ktoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxu zásad, ktoré sa v ňom uvádzajú. Aby sa uľahčilo šírenie informácií o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxania.
(19) Mediácia by sa nemala považovať za slabšiu alternatívu súdneho konania v tom zmysle, že dodržiavanie dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxť vykonateľným. Členský štát by mohol odmietnuť učiniť dohodu vykonateľnou len ak je jej obsah v rozpore s jeho právom, vrátane jeho medzinárodného práxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhode bola nevykonateľná vzhľadom na svoju povahu.
(20) Obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, ktorá je v členskom štáte vykonateľná, by sa mal uzxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xapríklad na základe nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [4x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxských práv a povinností [5].
(21) V nariadení (ES) č. 2201/2003 sa osobitne ustanovuje, že na to, aby boli dohody medzi stranami vykonateľné v inom člexxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxie, vykonateľný v členskom štáte, v ktorom bola dohoda uzavretá a v ktorom sa žiada o jej vykonateľnosť, táto smernica by nemala nabádať zúčastnené straxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx na pravidlá členských štátov týkajúce sa výkonu dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie.
(23) V procese mediácie je dôležitá dôvernosť a táto smernica by xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxek následnom občianskom alebo obchodnom súdnom konaní alebo rozhodcovskom konaní.
(24) S cieľom povzbudiť strany, aby využívali mediáciu, by členxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx konaniu, ak ich pokus o mediáciu zlyhá. Členské štáty by mali zabezpečiť, že sa takýto výsledok dosiahne, hoci táto smernica nezosúlaďuje vnútroštátnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xlenských štátoch napr. v oblasti dopravného práva, by nemali byť dotknuté touto smernicou.
(25) Členské štáty by mali podporovať, aby sa širokej verxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxy informovali svojich klientov o možnosti mediácie.
(26) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [6] sa členské štáty xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.
(27) Cieľom tejto smernice je presadzovanie základných práv a zohľadňujú sa v nej zásady vyjadrené naxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnuxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxluve o založení Európskeho spoločenstva sa Spojené kráľovstvo a Írsko zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.
(30) V súlade s článkami 1 x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xejto smernice a nie je ňou viazané, ani nepodlieha jej uplatňovaniu,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Cieľ a rozsah pôsobnosti
1. Cieľom tejto sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie mediácie a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním.
2. Táto smernica sa uplatňuje v cezhraničných sporoch na občianske a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx colné a správne veci ani na zodpovednosť štátu za konania a opomenutia pri výkone štátnej moci ("acta iure imperii").
3. V tejto smernici "členský štáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany, a to ku dňu, ku ktorému:
a) sx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxiu alebo
d) na účely článku 5 sa stranám adresovala výzva.
2. Bez ohľadu na odsek 1 je na účely článkov 7 a 8 cezhraničným sporom aj spor, v ktorom sa začaxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xbvyklý pobyt ku dňu uvedenému v odseku 1 písm. a), b) alebo c).
3. Na účely odsekov 1 a 2 sa bydlisko určuje v súlade s článkami 59 a 60 nariadenia (ES) č. 44/xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxdu na to, ako sa nazýva alebo ako sa naň odkazuje, pri ktorom sa dve alebo viacero strán sporu dobrovoľne pokúšajú dosiahnuť dohodu o riešení svojho sporu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxhŕňa mediáciu vedenú sudcom, ktorý nie je zodpovedný za žiadne súdne konanie týkajúce sa predmetného sporu. Vylučuje však snahy súdu alebo sudcu konajxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxaná viesť mediáciu účinným, nestranným a kvalifikovaným spôsobom, bez ohľadu na jej označenie alebo povolanie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxe kvality mediácie
1. Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú za vhodné, vypracovanie a dodržiavanie dobrovoľných kódexov spráxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdiačných služieb.
2. Členské štáty povzbudzujú počiatočné a ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov s cieľom zabezpečiť vo vzťahu k stranám účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxtím na všetky okolnosti prípadu vyzvať strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu. Súd tiež môže vyzvať strany sporu, aby sa zúčastnili na informačxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xnútroštátne právne predpisy o povinnom použití mediácie alebo jej použití v závislosti od stimulov alebo sankcií pred začatím súdneho konania alebo px xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxateľnosť dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie
1. Členské štáty zabezpečia, aby strany, alebo jedna z nich s výslovným súhlasom ostatných, mohli požiaxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxah takejto dohody v rozpore s právom členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť, alebo ak právo tohto členského štátu neustanovuje jej vykonateľnosť.
xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x súlade s právom členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť.
3. Členské štáty oznámia Komisii súdy alebo iné orgány, ktoré sú príslušné na prijímanie xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xykonateľnou v súlade s odsekom 1, v inom členskom štáte.
Článok 7
Dôverný charakter mediácie
1. Keďže mediácia sa má uskutočniť spôsobom, pri ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa strany nedohodnú inak, podať dôkaz v občianskom a obchodnom súdnom konaní ani v arbitrážnom konaní, pokiaľ ide o informácie, ktoré vzišli z procesu mexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx najmä ak sa vyžaduje zabezpečenie ochrany najlepších záujmov detí alebo na zabránenie ujmy na telesnej alebo duševnej integrite osoby alebo
b) je spxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxbráni členským štátom prijať prísnejšie opatrenia na ochranu dôverného charakteru mediácie.
Článok 8
Účinky mediácie na premlčacie a prekluzívxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhodcovského konania týkajúcich sa tohto sporu uplynutie premlčacích alebo prekluzívnych dôb počas procesu mediácie.
2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi stranami.
Článok 9
Informácie pre širokú verejnosť
Členské štáty podporia akýmikoľvek prostriedkami, ktoré považujú za vhodné, poskytovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu.
Článok 10
Informácie o príslušných súdoch a orgánoch
Komisia zverejní akýmikoľvek vhodnými prostriedkami informácie o príslušných súdoch xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice. V tejto správe sa posúdi vývoj mediácie v celxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxanspozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxké štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o tomto odkaze upravia členské štxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxk 13
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 14
Axxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xredseda
J. Lenarčič
[1] Ú. v. EÚ C 286, 17.11.2005, s. 1.
[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 (Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 129), sxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxená v úradnom vestníku).
[3] Odporúčanie Komisie 2001/310/ES zo 4. apríla 2001 o zásadách, ktoré majú uplatňovať mimosúdne orgány pri konsenzuálnyxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxriadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx C 321, 31.12.2003, s. 1.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.