31999L0063

Dohoda o organizácii pracovného času námorníkov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o zaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmluvy boli do článkov 136 až 139 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva začlenené ustanovenia dohody o sociálnej politike, priložené k protokolu xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xartneri môžu podľa článku 139 ods. 2 Zmluvy spoločne požadovať, aby dohody uzavreté na úrovni spoločenstva boli na návrh Komisie vykonané rozhodnutím xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxm zo sektorov činnosti, na ktoré sa vedená smernica nevzťahovala;
(4) by sa mal brať zreteľ na príslušné dohovory Medzinárodnej organizácie práce o oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxa poradila so sociálnymi partnermi o možnom smerovaní činnosti spoločenstva v oblasti týkajúcej sa sektorov, na ktoré sa smernica 93/104/ES nevzťahxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxa znovu prerokovala obsah plánovaného návrhu v súlade s článkom 3 ods. 3 uvedenej dohody;
(7) Združenie majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxm 4 Dohody o sociálnej politike;
(8) uvedené organizácie 30. septembra 1998 uzavreli dohodu o pracovnom čase námorníkov; táto dohoda obsahuje spoloxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xociálnej politike;
(9) Rada vo svojej rezolúcii zo 6. decembra 1994 o niektorých aspektoch sociálnej politiky, príspevok hospodárskej a sociálnej xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxciou a sociálnymi problémami;
(10) dohoda platí pre námorníkov na palubách všetkých námorných lodí bez ohľadu na to, či sú vo verejnom alebo súkromnox xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxý nástroj na vykonanie dohody je smernica v zmysle článku 249 zmluvy; pre členské štáty je, vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, záväzná pričom vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxké štáty nemôžu uspokojivo dosiahnuť ciele tejto smernice, a tak ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva; táto smernica xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxbne ako iné smernice týkajúce sa sociálnej oblasti, ktoré používajú analogické pojmy, ponecháva členským štátom voľnosť pri ich definovaní v súlade s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxice v súlade so svojím oznámením z 20. mája 1998 o prispôsobení a podpore sociálneho dialógu na úrovni spoločenstva, berúc do úvahy reprezentatívny štaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxím zo 14. decembra 1993 týkajúceho sa aplikácie dohody o sociálnej politike informovala Európsky parlament a Hospodársky a sociálny výbor;
(16) vykxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvať dohodu uvedenú v jej prílohe o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretú 30. septembra 1998 organizáciami zastupujúcimi sociálnych partxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovenia, než sú ustanovenia tejto smernice.
2. Vykonanie tejto smernice nesmie za žiadnych okolností poskytnúť dostatočné oprávnenie na zníženie vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxnok stanoviť právne, regulačné alebo zmluvné pravidlá líšiace sa od tých, ktoré platia v čase prijatia tejto smernice, ostáva nedotknuté za predpoklaxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice alebo zabezpečia, aby najneskôr do uvedeného dátumu prostredníctvom dohxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zaručiť plnenie záverov tejto smernice. Okamžite o nich budú informovať Komisiu.
Článok 4
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátoxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxeľom na dohodu o sociálnej politike, priloženú k protokolu o sociálnej politike, pripojenej k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej xxxxxx x xxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxadosti signatárskych strán a na návrh Komisie vykonané prostredníctvom rozhodnutia Rady;
keďže signatárske strany týmto takú žiadosť predkladajxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xzemí ktoréhokoľvek členského štátu a zvyčajne vykonáva komerčné námorné plavby; na účely tejto dohody loď, ktorá je v registri dvoch štátov, sa považuxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx sa loď má považovať za námornú, alebo za loď vykonávajúcu komerčné námorné plavby v zmysle tejto dohody. Túto záležitosť prerokuje s príslušnými organxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxník vykonávať prácu na lodi;
b) pojem "čas odpočinku" znamená čas mimo pracovného času; tento pojem nezahŕňa krátke prestávky;
c) pojex xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxoda;
d) pojem "majiteľ lode" znamená majiteľa lode, akúkoľvek inú organizáciu alebo osobu, ako je manažér alebo najímateľ lode, ktorá prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxäzky.
Doložka 3
V rámci limitov uvedených v doložke 5 sa stanoví buď maximálna dĺžka pracovného času, ktorú v stanovenom časovom období nemožno prexxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xychádza bežná norma pracovného času námorníkov z osemhodinového denného pracovného času s jedným dňom odpočinku počas týždňa a odpočinkom počas sviaxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxo norma.
Doložka 5
1. Limity dĺžky pracovného času alebo odpočinku sú nasledovné:
a) maximálna dĺžka pracovného času nesmie presiahnuť:
i) štxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x
xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxx xxxas 24 hodín a
ii) 77 hodín v každom sedemdňovom období.
2. Čas odpočinku sa môže rozdeliť na maximálne dve časti, pričom jedna z nich musí trvať minimáxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxžiarnej ochrany a použitia záchranných člnov, predpísaný vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami, sa vykonáva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xámorníkovi zaručí primeraný kompenzačný čas odpočinku, ak sa bežný čas odpočinku naruší tým, že námorník je vyzvaný na výkon práce.
5. Ak vzhľadom na xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxstatočné, má príslušný úrad stanoviť také opatrenia, ktoré by námorníkom zabezpečili dostatočný čas odpočinku.
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxneho práva, predpisov alebo postupov povoliť alebo registrovať kolektívne zmluvy umožňujúce výnimky z limitov stanovených v odsekoch 1 a 2. Také výnixxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnku námorníkom strážnej služby alebo námorníkom pracujúcim na lodiach, ktoré vykonávajú kratšie plavby.
7. Na ľahko prístupnom mieste sa umiestni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxacovný čas alebo minimálny čas odpočinku predpísaný zákonmi, predpismi alebo kolektívnymi zmluvami platnými v členských štátoch.
8. Prehľad uvedxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xx menej než 18 rokov nesmie pracovať v noci. Na účely tejto doložky "noc" znamená dobu nepretržitých deväť hodín, vrátane obdobia od polnoci dx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxamov a rozvrhov.
Doložka 7
1. Kapitán lode má právo požiadať námorníka, aby vykonával časovo neobmedzenú prácu potrebnú v záujme bezpečnosti lodex xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxx kapitán dočasne pozastaviť platnosť limitov pracovného času alebo času odpočinku a požiadať námorníka, aby vykonával časovo neobmedzenú prácu potrxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx čase odpočinku, mal dostatočný čas na odpočinok.
Doložka 8
1. O odpracovanom čase alebo o čase odpočinku námorníkov sa vedú záznamy, aby bolo možné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx poveril, a námorník.
2. Stanovia sa predpisy na uchovávanie týchto záznamov na lodi, vrátane intervalov, v ktorých sa uvedené informácie budú zaznaxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxernice. Formulár sa vypracuje v jazyku uvedenom v odseku 8 doložky 5.
3. Kópie príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prislúchaxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxch intervaloch preveria a písomne potvrdia, aby sa monitorovala zhoda s ustanoveniami týkajúcimi sa pracovného času alebo času odpočinku, ktoré sa prx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xa v rámci možností odstránila alebo minimalizovala nadmerná dĺžka pracovného času a zabezpečil dostatočný odpočinok na odstránenie únavy námorníkoxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xohoda, musia mať v záujme zaručenia bezpečnosti posádku, ktorá je z hľadiska počtu členov a ich schopností podľa dokumentu o bezpečnom minimálnom počtx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxnej ako 16 rokov.
Doložka 12
Majiteľ lode poskytne kapitánovi potrebné prostriedky na splnenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody, vrátane xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxného času a času odpočinku, ktoré vyplývajú z tejto dohody.
Doložka 13
1. Všetci námorníci musia mať osvedčenie preukazujúce ich spôsobilosť na prxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxade s majiteľmi lodí a s príslušnými organizáciami námorníkov.
Všetci námorníci sa musia podrobiť pravidelnému hodnoteniu zdravotného stavu. Námxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxcu.
2. Hodnotenie zdravotného stavu uvedené v odseku 1 je bezplatné a podlieha lekárskemu tajomstvu. Toto zdravotné hodnotenie sa môže vykonávať v rxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxej služby a o ostatných námorníkoch vykonávajúcich nočnú službu.
Doložka 15
Námorníci musia mať zabezpečenú ochranu bezpečnosti a zdravia, primxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxmeranú ochranu zdravia a prevenciu.
Doložka 16
V súlade s vnútroštátnymi predpismi a/alebo praxou má každý námorník nárok na platenú ročnú dovolexxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnky sa nesmie nahradiť finančnou odmenou okrem prípadu, ak sa skončí pracovno-právny vzťah.
V Bruseli 30. septembra 1998
Federácia odborových zdxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
x Ú. v. ES C 368, 23.12.1994, s. 6.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.