Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (23)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

31999L0037 registračné dokumenty pre vozidlá

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxrópskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75 ods. 1 písm. d),
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálnexx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xa vytvorenie vnútorného trhu pozostávajúceho z oblasti bez vnútorných hraníc, v ktorej je podľa ustanovení zmluvy zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxii zodpovedajúce takémuto vozidlu, aby sa mohlo prevádzkovať na cestách na ich území;
(3) keďže harmonizácia formy a obsahu registračného osvedčenxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx obsah registračného osvedčenia musí umožňovať kontrolu, či držiteľ vodičského preukazu vydaného podľa smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o voxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xestách;
(5) keďže ako nevyhnutný predpoklad registrácie vozidla, ktoré bolo predtým registrované v inom členskom štáte, vyžadujú všetky členské šxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvu uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré boli predtým registrované v inom členskom štáte a prispeje k správnemu fungovaniu vnútorného trhu;
(7) keďxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx koexistenciu oboch systémov;
(8) keďže zostávajú rozdiely medzi členskými štátmi týkajúce sa interpretácie údajov obsiahnutých v registračnom oxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx osoby uvedené v osvedčení používať vozidlo, pre ktoré bolo toto osvedčenie vydané;
(9) keďže na uľahčenie kontrol špeciálne zameraných na boj proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcií;
(10) keďže je vhodné zabezpečiť zjednodušený postup pre prispôsobenie technických aspektov obsiahnutých v prílohách I a II,
PRIJALA TÚTO SMxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxužívať na prechodnú registráciu vozidiel dokumenty, ktoré nemusia spĺňať požiadavky tejto smernice v každom ohľade.
Článok 2
Na účely tejto smerxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx1/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel [6];
b) "registrácia": znamená administratívne schválenxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xko registračné číslo;
c) "registračné osvedčenie": znamená dokument, ktorý potvrdzuje, že vozidlo je registrované v členskom štáte;
d) "držitex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxidlá, ktoré sú predmetom registrácie podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov. Osvedčenie má buď jednu časť v súlade s prílohou I, alebo dve časti x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxtračnom osvedčení.
2. Ak je vydané nové registračné osvedčenie pre vozidlo registrované pred vykonaním tejto smernice, členský štát použije vzor oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxné v registračnom osvedčení podľa príloh I a II, sú reprezentované harmonizovanými kódmi Spoločenstva uvedenými v týchto prílohách.
Článok 4
Na úxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxave alebo na opätovnú registráciu v ďalšom členskom štáte.
Článok 5
1. S cieľom identifikácie vozidla v cestnej premávke môže členský štát vyžadovxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxíslušné orgány vo všetkých prípadoch musia vyžadovať predloženie časti I predchádzajúceho registračného osvedčenia a predloženie časti II, ak bola xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xvoch mesiacov informujú orgány členského štátu, ktoré osvedčenie udelili, o jeho odňatí. Osvedčenie im vrátia v prípade žiadosti týchto orgánov do 6 mxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxciu vozidla vo výnimočných prípadoch rozhodnúť opätovne zaregistrovať vozidlo, ale len po obdržaní potvrdenia v písomnej alebo elektronickej podobx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxidlo v inom členskom štáte.
Článok 6
Všetky zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice technickému pokroku sa prijmú v súlade x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxdy 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxť predsedajúci podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa prijme väčšinou uvedenou v článku 148 ods. 2 Zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré musí Radx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xrijme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.
b) Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo nebolo doručexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx väčšinou.
Ak do troch mesiacov od predloženia návrhu Rade Rada nerozhodne, navrhované opatrenia prijme Komisia.
Článok 8
1. Členské štáty do 1. xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxmujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxnosti tejto smernice.
Členské štáty oznámia Komisii všetky vzory registračných osvedčení používaných vnútroštátnou správou.
Článok 9
Člensxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xrípade potreby skontrolovali právny stav vozidla v členskom štáte, v ktorom bolo predtým registrované, pred vykonaním akejkoľvek novej registráciex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxdnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 11
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 29. apríla 1999
Za Radu
prexxxxx
xx xxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu z 28. mája 1998 (Ú. v. ES C 195, 22.6.1998, s. 21), spoločná pozícia Rady z 3. novembra 1998 (Ú. v. ES C 388, 14.12.1998, s. 12) a rozhodnutie Európskxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxá smernicou 97/26/ES (Ú. v. ES L 150, 7.6.1997, s. 41).
[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/4xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xx v. ES L 46, 17.2.1997, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxát A4.
II. Papier použitý pre časť I registračného osvedčenia je chránený proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník:
- grafikxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxkých strán. Členské štáty rozhodnú o počte strán podľa obsiahnutej informácie a ich grafickej úpravy.
IV. Prvá strana časti I registračného osvedčexxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxstračného osvedčenia, konkrétne:
B Belgicko
DK Dánsko
D Nemecko
GR Grécko
E Španielsko
F Francúzsko
IRL Írsko
I Taliansko
L Luxembxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxistračného osvedčenia" alebo, ak sa registračné osvedčenie skladá len z jednej časti, slová "registračné osvedčenie" vytlačené veľkým písmom v jazyxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxmom v ostatných jazykoch Európskeho spoločenstva,
- slová "Európske spoločenstvo" vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vydávajúcehx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xodpovedajúce harmonizované kódy Spoločenstva:
A) registračné číslo
B) dátum prvej registrácie vozidla
C) osobné údaje
C.1) držiteľ registxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxgistrácie v čase vydania dokumentu
C.4) Ak v registračnom osvedčení nie sú uvedené podrobnosti špecifikované v bode VI, kód C.2, registračné osvedčxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxačným osvedčením označený ako vlastník vozidla
D) vozidlo:
D.1) značka
D.2) typ
- variant (ak je k dispozícii)
- verzia (ak je k dispozícii)
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx hmotnosť vozidla s karosériou a s ťažným zariadením v prípade ťažného vozidla iného ako kategórie M1
H) doba platnosti, ak je obmedzená
I) dátum regxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxny výkon (v kW) (ak je k dispozícii)
P.3) typ paliva alebo zdroj energie
Q) pomer výkon/hmotnosť (v kW/kg) (len pre motocykle)
S) počet miest na sedxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy Spoločenstva:
C) osobné údaje
C.2) vlastník vozidla
C.2.1) priezvisko alebo obchodné mxxx
xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxávnická osoba, ktorá je oprávnená používať vozidlo na základe iného ako vlastníckeho práva
C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno
C.3.2) iné meno xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxajoch uvedených v bodoch V, kód C.1, VI, kód C.2 a/alebo VI, kód C.3 nemá za následok vydanie nového osvedčenia, nové osobné údaje zodpovedajúce týmto kóxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxx xxxx
xx xxxxnosť:
F.2) maximálna povolená hmotnosť naloženého vozidla v prevádzke v členskom štáte registrácie
F.3) maximálna prevádzková povolená hmotnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xx xxxvor kolies (v mm)
N) pre vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, rozloženie technicky prípustnej maximálnej naloženej hmotnosti na nápxxxxx
xxxx xxxxxxx x xx xxx
xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxprava 5 (v kg), podľa potreby
O) maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla:
O.1) brzdená (v kg)
O.2) nebrzdená (v kg)
P) motor:
P.4) mexxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xx xx xxx
V) výfukové emisie
V.1) CO (v g/km alebo G/kWh)
V.2) HC (v g/km alebo g/kWh)
V.3) NOx (v g/km alebo g/kWh)
V.4) HC + NOx (v g/km)
V.5) častice z diexxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxreba paliva (v L/100 km)
V.9) označenie environmentálnej kategórie ES typovej skúšky; odkaz na verziu uplatniteľnú podľa smernice 70/220/EHS [2] axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxgistračného osvedčenia), predovšetkým môžu do zátvoriek pri identifikačných kódoch, ako je to uvedené v bode V a VI, pridať doplňujúce národné kódy.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa opatrení, ktoré majú byť prijaté proti znečisťovaniu vzduchu plynmi x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 96/69/ES (Ú. v. ES L 282, 1.11.1996, s. 64).
[3] Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii zákonov členských štátov týkajxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx x3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/1/ES (Ú. v. ES L 40, 17.2.1996, s. 1).
------------------------------------------------xx
xxxxxxx xx
xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xx poskladané na formát A4.
II. Papier použitý pre časť II registračného osvedčenia je chránený proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe pozostávať z niekoľkých strán. Členské štáty rozhodnú o počte strán podľa obsiahnutej informácie a ich grafickej úpravy.
IV. Prvá strana časti II rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xydávajúceho časť II registračného osvedčenia, konkrétne:
B Belgicko
DK Dánsko
D Nemecko
GR Grécko
E Španielsko
F Francúzsko
xxx xxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxného orgánu,
- slová "časť II registračného osvedčenia" vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vydávajúceho registračné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx "Európske spoločenstvo" vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vydávajúceho časť II registračného osvedčenia,
- číslo dokumentu.
Vx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxstračné číslo
B) dátum prvej registrácie vozidla
D) vozidlo:
D.1) druh
D.2) typ
- variant (ak je k dispozícii)
- verzia (ak je k dispozícii)
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxť tieto údaje, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy Spoločenstva.
C) osobné údaje
C.2) vlastník vozidla
C.2.1) priezvisko alexx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená používať vozidlo na základe iného ako vlastníckeho práva
C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno
C.xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxch údajoch uvedených v bodoch VI, kód C.2 a/alebo VI, kód C.3 nespôsobí vydanie novej časti II registračného osvedčenia, nové osobné údaje zodpovedajúxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx Členské štáty môžu do časti II registračného osvedčenia zahrnúť dodatočné informácie, predovšetkým môžu do zátvoriek pri identifikačných kódoch, axx xx xx xxxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxx
--------------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:1999/37/ES
CELEX: 31999L0037
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o registračných dokumentoch pre vozidlá
Autor:Rada

Eurovoc:prepravné predpisy; registrácia vozidla; dokumenty o vozidle; motorové vozidlo; úžitkové vozidlo; technická norma;
 
Zo dňa: 29.04.1999
Rozoslané: 01.06.1999
Účinnosť od: 01.06.1999
Zrušené: -
Transpozícia do: 01.06.2004
Vzťah k:266/2004 Z.z.; 725/2004 Z.z.; 614/2006 Z.z.; 8/2009 Z.z.; 307/2009 Z.z.; 169/2010 Z.z.; 119/2011 Z.z.;

Uverejnené v č. 138/1999 Úradný vestník L na strane 57