32008R0106

program na označov. energetickej účinnosti kancelárskych zariadení

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcelárskych zariadení
(prepracované znenie)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx porade s Výborom regiónov,
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],
keďže:
(1) K nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxkoľko zásadných zmien a doplnení. Z dôvodu jasnosti by sa uvedené nariadenie malo prepracovať.
(2) Kancelárske zariadenia majú značný podiel na celxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxou spotreby energie, a preto existuje veľký potenciál na optimalizáciu ich energetickej účinnosti.
(3) Zlepšovanie energetickej účinnosti kancexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostredia a spotrebiteľov.
(4) Je dôležité podporovať opatrenia zamerané na riadne fungovanie vnútorného trhu.
(5) Je vhodné skoordinovať nárxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxe, na priemysel a obchod.
(6) Keďže cieľ navrhovanej akcie, a to ustanovenie pravidiel pre program Spoločenstva na označovanie energetickej účinnoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xpoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národov o zmene klímy schválený v Kjóte 11. decembra 1997 vyzýva na zníženie emisií skleníkových plynov v Spoločenstve o 8 % najneskôr počas obdobia 200x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xoho z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2179/98/ES z 24. septembra 1998 o preskúmaní programu Európskeho spoločenstva zameraného na politixx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx integráciu environmentálnych požiadaviek v oblasti energetiky je zabezpečenie označovania energetickej účinnosti spotrebičov.
(9) Vo svojom uxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxiadení.
(10) Kedykoľvek si to situácia žiada, je vhodné skoordinovať požiadavky v oblasti energetickej účinnosti, označení a metód testovania.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxk vyššie dodatočné náklady často primerane rýchlo vrátia. Ciele úspory energie a zníženia emisií oxidu uhličitého je preto možné v tejto oblasti dosiaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxte. Dohoda z 20. decembra 2006 medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom o koordinácii programov označovania energetickej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxadení. Táto dohoda by sa mala plniť v Spoločenstve.
(13) Označenie Energy Star pre energetickú účinnosť sa používa na celom svete. V záujme vlastného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpecifikácií. Pri stanovovaní týchto technických špecifikácií spoločne s Agentúrou Spojených štátov amerických na ochranu životného prostredia (Uxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxtiku v oblasti energetickej efektívnosti a jeho ciele v tejto oblasti.
(14) V záujme riadnej realizácie programu na označovanie energetickej účinnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxteľov, je potrebný účinný systém presadzovania práva.
(15) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na kancelárske zariadenia.
(16) Smernica Raxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx [7] nie je najvhodnejším nástrojom pre kancelárske zariadenia. Nákladovo najefektívnejším spôsobom podpory energetickej účinnosti kancelárskycx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkej účinnosti by sa mala zveriť úloha podieľania sa na stanovovaní a preskúmavaní spoločných technických špecifikácií príslušnému orgánu, ktorým je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx8) Je potrebné zabezpečiť, aby bol program na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení konzistentný a skoordinovaný s prioritamx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxi smernicou 92/75/EHS a nariadením Rady (EHS) č. 880/92 z 23. marca 1992 o systéme udeľovania environmentálnej značky [8].
(19) Program na označovanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu [9]. Je preto potrebné zabezpečiť, aby program Energy Star a systém ekodixxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxé systémy dobrovoľného označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení v Spoločenstve, aby sa zamedzilo zmätku na strane spotrebiteľoxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxnými medzinárodnými xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti získané počas počiatočného obdobia realizácie programu Energy Star v Spoločenstve,
PRIJALI TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Cieľ
Týmto narixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xtar"), ako je vymedzený v dohode.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Toto nariadenie sa vzťahuje na kategórie kancelárskych zariadení uvedené v prílohx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe toto vymedzenie pojmov:
a) "spoločné logo" je označenie zobrazené v prílohe A dohody;
b) "účastníci programu" sú výrobcovia, subjekty vykonávaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zariadenia, ktoré spĺňajú spoločné špecifikácie uvedené v písmene c) a ktoré sa rozhodli zúčastniť sa na programe Energy Star zaregistrovaním sa u Komxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xi energeticky účinným kancelárskym zariadeniam možno prideliť spoločné logo.
Článok 4
Všeobecné zásady
1. Program Energy Star sa podľa potrebx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xpoločenstva pre udeľovanie environmentálnej značky ustanovený nariadením (EHS) č. 880/92, udávanie spotreby energie a iných zdrojov domácich spotxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxi programu môžu používať spoločné logo na označovanie svojich kancelárskych zariadení, ako aj súvisiacich propagačných materiálov.
3. Účasť na prxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxku, považujú za zariadenia v súlade s týmto nariadením.
5. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek pravidlá Spoločenstva o posudzovaní zhody a označovxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxia alebo členský štát overovať, či sú výrobky, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje a ktoré sa uvádzajú na trh Spoločenstva, v súlade s požiadavkami tohtx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxdateľovi povolí stať sa účastníkom programu, prijíma Komisia, ktorá sa najprv presvedčí o tom, či žiadateľ súhlasil s dodržiavaním usmernení pre použxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu a pravidelne ho bude zasielať členským štátom.
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxny štátnej správy v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo či hospodárske kritériá, určia požiadavky energetickej účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako spoločné špecifikácie pre verejné zákazky na dodxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo označovania energetickej účinnosti
1. Spolu s programom Energy Star sa môžu uplatňovať aj ostatné existujúce a nové dobrovoľné systémy označovanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxiu medzi programom Energy Star a vnútroštátnymi systémami označovania, ako aj ostatnými systémami označovania v Spoločenstve alebo v členských štátxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxe v súlade s článkom 9 pozostávať z predstaviteľov členských štátov a z predstaviteľov zainteresovaných strán. ECESB preskúma vykonávanie programu Exxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx v článku IV dohody.
2. Komisia zabezpečí, aby sa na práci ECESB v rámci možností jeho činnosti a pre každú kategóriu kancelárskych zariadení vyváženýx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoskupenia na ochranu životného prostredia a organizácie na ochranu spotrebiteľov.
3. Komisia bude s pomocou ECESB sledovať prenikanie výrobkov so xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xokovací poriadok ECESB s prihliadnutím na názory zástupcov členských štátov v ECESB.
Článok 9
Zástupcovia členských štátov
Každý členský štát xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé za vykonávanie úloh stanovených v tomto nariadení. V prípade, že sú určení viacerí zástupcovia členského štátu, členský štát vymedzí ich príslušné pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxcovný plán. Pracovný plán obsahuje stratégiu rozvoja programu Energy Star, ktorá stanoví na nasledujúce tri roky:
a) ciele v oblasti zvýšenia energxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xrogram Energy Star usilovať dosiahnuť na úrovni Spoločenstva;
b) nevyčerpávajúci zoznam kancelárskych zariadení, ktoré by sa mali z hľadiska začlxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnačovania energetickej účinnosti v členských štátoch.
Komisia preskúma svoj pracovný plán aspoň raz ročne a sprístupní ho verejnosti.
Článok 11
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnutých v prílohe C k dohode a pred predložením návrhu alebo pred zaslaním odpovede USEPA v súlade s postupmi ustanovenými v dohode a v rozhodnutí Rady 200xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia energetickej účinnosti kancelárskych zariadení [11] je potrebné prijať kroky stanovené v odsekoch 2 až 5.
2. Komisia môže od ECESB požadovať prexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxok alebo revíziu dohody. ECESB môže Komisii prekladať návrhy aj z vlastnej iniciatívy.
3. Komisia sa s ECESB poradí vždy, keď od USEPA dostane návrh na xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxhnológiu na znižovanie spotreby energie.
5. Komisia vezme hlavne do úvahy cieľ stanovenia spoločných špecifikácií na ambicióznej úrovni v zmysle čxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovísk k novým spoločným špecifikáciám vezme najmä do úvahy najnovšie výsledky štúdií ekodizajnu.
Článok 12
Dohľad nad trhom a kontrola porušxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxdenými v prílohe B k dohode.
2. Zakazuje sa akákoľvek nepravdivá alebo klamlivá reklama alebo použitie akéhokoľvek označenia alebo loga, ktoré by moxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch v článku IX ods. 2, 3 a 4 dohody. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia na vlastnom území a infxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx opatrenia.
Článok 13
Preskúmanie
Komisia jeden rok pred skončením platnosti dohody pripraví a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxahovať kvalitatívne i kvantitatívne údaje a tiež údaje o výhodách vyplývajúcich z programu Energy Star, konkrétne o úsporách energie a o prínose pre žixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xbnovení v súlade s jej článkom XIV ods. 2, Komisia vyhodnotí program Energy Star na základe skúseností získaných počas jeho fungovania.
Článok 15
Zxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxkou zhody uvedenou v prílohe.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxra 2008
Za Európsky parlament
predseda
H.-G. Pöttering
Za Radu
predseda
J. Lenarčič
[1] Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 97.
[2] Stanoviskx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx1, s. 1.
[4] Ú. v. ES L 275, 10.10.1998, s. 1.
[5] Ú. v. ES C 394, 17.12.1998, s. 1.
[6] Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 26.
[7] Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, sx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxx992, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 (Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1).
[9] Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x4).
[11] Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 24.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
Nariadenie (ES) č. 2422/2001 | Totx xxxxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x
xxxxxx x xds. 2 | článok 4 ods. 2 |
— | článok 4 ods. 3 |
článok 4 ods. 3 | článok 4 ods. 4 |
článok 4 ods. 4 | článok 4 ods. 5 |
článok 5 | článok 5 |
článok 6 ods. 1 | — |
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x |
— | článok 8 ods. 3 |
článok 8 ods. 4 | článok 8 ods. 4 |
článok 8 ods. 5 | — |
článok 9 | článok 9 |
článok 10 prvý odsek úvodná časť | článok 10 prvý odsek xxxxxx xxxx x
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xx xxxx xxsek tretia zarážka | — |
— | článok 10 prvý odsek písm. c) |
článok 10 prvý odsek štvrtá zarážka | článok 10 prvý odsek písm. d) |
článok 10 druhý odsek prxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx 11 ods. 3 prvá veta | článok 11 ods. 4 |
článok 11 ods. 3 druhá veta | článok 11 ods. 5 prvá veta |
— | článok 11 ods. 5 posledná veta |
článok 12 | článok 12 |
xxxxxx xx x x x
x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x x
x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxxx x x x
xxxx----------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.