32007L0066

zmena a doplnenie smerníc Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (52)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v čláxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác [4], ako aj smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [5], sa týkajú postupov preskúmania, pokiaľ ide o zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby [6] a obstarávateľmi uvedenými v článxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxho hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [7]. Cieľom smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS je zaručiť účinné uplatňovanie smerníc 2004/18xxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES bez ohľadu na formu súťažného konania alebo výzvy na súťaž vrátane súťaže návrhov, kvxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxtiam verejných obstarávateľov a obstarávateľov o tom, či určitá zákazka patrí do osobnej alebo vecnej pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES, boxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxčitý počet nedostatkov v mechanizmoch preskúmania, ktoré existujú v členských štátoch. Ako dôsledok týchto nedostatkov mechanizmy ustanovené v smexxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx dôvodu by sa mali posilniť záruky transparentnosti a nediskriminácie, ktoré majú poskytnúť uvedené smernice, aby sa zabezpečilo, že Spoločenstvo akx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ktoré umožňujú dosiahnuť výsledky, o ktorých dosiahnutie sa snažil zákonodarca Spoločenstva.
(4) Medzi zistené nedostatky patrí najmä absencia lxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xbstarávatelia a obstarávatelia sa snažia o dosiahnutie nezvratnosti dôsledkov spochybneného rozhodnutia o zadaní zákazky tým, že veľmi rýchlo prisxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xchádzačov, ktorí ešte neboli s konečnou platnosťou vylúčení, je potrebné ustanoviť minimálnu odkladnú lehotu, počas ktorej sa odloží uzavretie predxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxať rozličné komunikačné prostriedky. V prípade použitia rýchlych komunikačných prostriedkov je možné ustanoviť kratšiu lehotu ako pri použití inýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sú dlhšie ako tieto minimálneho lehoty. Členské štáty tiež v prípade súčasného použitia rozličných komunikačných prostriedkov môžu rozhodnúť o tom, xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdaní zákazky a posúdili, či je vhodné iniciovať postup preskúmania. Dotknutým uchádzačom by sa spolu s oznámením rozhodnutia o zadaní zákazky mali posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxávateľ alebo obstarávateľ včas nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadostí.
(7) Medzi takéto relevantné informácie patrí najmä zhrnutie rxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxvých členských štátoch líši, je tiež dôležité, aby dotknutí uchádzači a záujemcovia boli oboznámení so skutočnou lehotou, ktorú majú k dispozícii na úxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxS nevyžaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie, a to predovšetkým v mimoriadxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpadoch je postačujúce ustanoviť účinné postupy preskúmania po uzavretí zmluvy. Odkladná lehota nie je nevyhnutná ani vtedy, ak je jediný dotknutý uchxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zainteresovaný žiadny iný subjekt, ktorý by mal záujem o zaslanie oznámenia a ktorý by mohol využiť odkladnú lehotu, ktorá umožňuje účinné preskúmanixx
xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxosť v súlade s článkom 2d smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS namiesto zavedenia povinnej odkladnej lehoty stanoviť neplatnosť ako efektívnu sankciu pre pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxx4/17/ES.
(10) V prípadoch uvedených v článku 40 ods. 3 písm. i) smernice 2004/17/ES sa pri zákazkách zadaných na základe rámcovej dohody nevyžaduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xemala byť povinná.
(11) Ak členský štát požaduje od subjektu, ktorý má v úmysle využiť postup preskúmania, aby o svojom úmysle informoval verejného oxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxa sa na podanie žiadosti o preskúmanie. Rovnako ak členský štát vyžaduje, aby dotknutý subjekt požiadal o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxdpovedný za preskúmanie pred uzavretím zmluvy v prípade, že chce napadnúť odpoveď alebo podať sťažnosť, že nedostal odpoveď od verejného obstarávatexx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxný za postup preskúmania nebude mať k dispozícii nevyhnutný minimálny čas, aby mohol konať, najmä predĺžiť odkladnú lehotu na uzavretie zmluvy. Je prexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx veci žiadosti. Tým by sa orgánu zodpovednému za preskúmanie nemala vziať možnosť uskutočniť predbežné posúdenie toho, či je preskúmanie ako také prípxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxní dočasných opatrení vrátane ďalšieho odloženia uzavretia zmluvy, alebo keď orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie vo veci, predovšetxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxačil za najvážnejšie porušenie práva Spoločenstva v oblasti zadávania verejných zákaziek zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, bx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxli v zásade považovať za neplatné. Neplatnosť by nemala byť automatická, ale mal by ju overiť nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie alebo by mala vyxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tie hospodárske subjekty, ktorým bola nezákonným spôsobom odobratá možnosť zúčastniť sa na súťaže. Priame zadávanie zákaziek v zmysle tejto smernicx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu Európskej únie v zmysle smernice 2004/18/ES. To zodpovedá konaniu bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v zmysle smernice 2004/17/ES.
(15) Možnými zxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxky na služby v súlade s článkom 21 smernice 2004/18/ES alebo zákonné "in-house" zadávanie zákazky podľa výkladu Súdneho dvora.
(16) To isté sa uplatxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxbo článkom 62 smernice 2004/17/ES, na prípady, v ktorých sa uplatňuje článok 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES, alebo na zadávanie zákaziek na služby v súlaxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxe konkrétnej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.
(18) S cieľom predísť závažným porušeniam ustanovxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxto dôvodu by sa zmluvy, ktoré sa uzavreli v rozpore s ustanoveniami o odkladnej lehote a automatickom pozastavení, mali pokladať v zásade za neplatné, ax xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho o preskúmanie získať zákazku.
(19) V prípade iných porušení formálnych požiadaviek môžu členské štáty považovať zásadu neplatnosti za neprimerxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xaplatiť orgánu nezávislému od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo skrátenie dĺžky trvania zmluvy. Stanovenie náležitosti alternaxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxlade s vnútroštátnym právom.
(21) Pri stanovovaní pravidiel, ktorými sa zabezpečuje, že sa zmluva považuje za neplatnú, majú členské štáty za cieľ dxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxú, by mali určiť vnútroštátne právne predpisy. Vnútroštátne právne predpisy preto môžu ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností so spätnou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxsencii prísnych sankcií, ak sa povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v celom alebo takmer v celom rozsahu už splnili. Pre takéto prípady by členské štáty malx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxtroštátnych právnych predpisoch majú ustanoviť dôsledky týkajúce sa možného vrátenia akýchkoľvek súm, ktoré sa prípadne vyplatili, ako aj všetkých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxí však členské štáty môžu udeliť orgánu zodpovednému za preskúmanie možnosť nespochybniť zmluvu alebo uznať niektoré z jej dočasných účinkov alebo všxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxného záujmu. V uvedených prípadoch by sa namiesto toho mali uplatňovať xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx súvisiace aspekty s cieľom stanoviť, či si prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu vyžadujú, aby sa platnosť zmluvy zachovala.
(23) Vo výxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxES alebo článku 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES povolí okamžite po zrušení zmluvy. Ak v uvedených prípadoch môže z technických alebo iných závažných dôxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné považovať za odôvodnené.
(24) Pri neplatnosti zmluvy sa hospodárske záujmy môžu považovať za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx5) Okrem toho potreba zabezpečiť trvalú právnu istotu rozhodnutí, ktoré prijali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, si vyžaduje stanovenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe, ktorú by mohla neplatnosť spôsobiť, by členské štáty mali ustanoviť výnimku pre každé zistenie neplatnosti v prípadoch, ak sa verejný obstarávateľ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xmernicami 2004/18/ES a 2004/17/ES, a ak uplatnil minimálnu odkladnú lehotu umožňujúcu použitie účinných opravných prostriedkov. Dobrovoľné uverxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxernice 2004/17/ES.
(27) Keďže táto smernica posilňuje vnútroštátne postupy preskúmania najmä v prípadoch nezákonného priameho zadávania zákazixxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xbmedzuje na určité obdobie. Účinnosť týchto lehôt by sa mala dodržiavať.
(28) Posilnenie účinnosti postupov vnútroštátneho preskúmania by malo naxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xkolností by sa opravný mechanizmus mal zamerať na vážne porušenia práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania.
(29) Systém dobrovoľnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxlných kontrol, sa prakticky nevyužíval. Nemôže sa ním teda dosiahnuť cieľ predísť značnému počtu porušení práva Spoločenstva týkajúceho sa verejnéhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxS, môže predstavovať udržiavacie administratívne náklady, ktoré už nemajú opodstatnenie, keďže o ne nie je skutočný záujem zo strany obstarávateľovx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxia, ktorými by sa včas zabránilo nezákonnému uzavretiu zmluvy, ako aj jeho slabá zlučiteľnosť s dodržiavaním obzvlášť krátkych lehôt, ktoré sa uplatňxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxieho mechanizmu bola ďalej oslabená ťažkosťami, ktoré nastali pri vytváraní úplného a dostatočne rozsiahleho zoznamu nezávislých zmierovateľov v kxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xento zmierovací mechanizmus mal zrušiť.
(31) Komisia by mala byť oprávnená požadovať, aby jej členské štáty úmerne sledovanému cieľu poskytovali ixxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pre verejné obstarávanie. Iba sprístupnením týchto informácií a po uplynutí dostatočne dlhého obdobia vykonávania bude potom možné správne posúdiť xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxe správu o účinnosti tejto smernice najneskôr tri roky po termíne na jej vykonanie.
(33) Opatrenia potrebné na vykonávanie smerníc 89/665/EHS a 92/1xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxných na Komisiu [8].
(34) Keďže z uvedených dôvodov cieľ tejto smernice, a to zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania zákaziek pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxdu procesnej nezávislosti členských štátov.
(35) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [9] sa členské štáty vyzývaxxx xxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxicou a opatreniami na jej transpozíciu.
(36) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxým pododsekom článku 47 charty.
(37) Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,
PRIJALI TÚTO SMxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
"Článok 1
Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania
1. Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx pokiaľ tieto zákazky nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkami 10 až 18 tejto smernice.
Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxice 2004/18/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a prxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.
2. Členské štáty zabezpečia, axx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré tvrdia, že boli poškodené v rámci postupu zadávania zákazky.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenšom každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxm úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty pre podanie žiadxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.
Čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.
Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxvede.
Článok 2
Požiadavky na postupy preskúmania
1. Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia, ktoré sa týkajú postupov preskúmania uvexxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxy nápravy údajného porušenia alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov vrátane opatrení na pozastavenie alebo zabezpečenie pozastaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxčiť zrušenie nezákonne prijatých rozhodnutí vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxávomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.
3. Ak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatnenie predbežných opatrení, alebo o žiadxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxx x x xx
xx x xxxxxxxx xxxxadov ustanovených v odseku 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxéto opatrenia požaduje.
6. Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípadoch, keď sa požaduje náhrada škôd z dôvodu nezákonného rozhodnutia, musí napadnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxmocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.
Okrem toho, s výnimkou prípadu, keď sa pred xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodexxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxné za postupy preskúmania nemajú súdnu povahu, ich rozhodnutia musia byť vždy písomne odôvodnené. V takomto prípade je tiež potrebné ustanoviť postupxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxo prenesených právomocí mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy a kxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxcie a končia svoje pôsobenie vo funkcii za tých istých podmienok ako sudcovia, pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich vymenovanie, ich funkčné obdobie a icx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xáklade postupu, v ktorom sa vypočujú obidve strany, pričom tieto rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom, ktorý určí každý členský štát.
2. vkladajú xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, sa zmluva nemôže uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom naslexxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxí, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.
Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte nebxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo neboli predmetom alebo už nemôžu byť predmetom preskúmania.
Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:
- zhrnutie relevantných dôvodov ustanovenxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.
Článok 2b
Výnimky z odkladnej lehoty
Členské štxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;
b) ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmyslx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxej dohody v zmysle článku 32 smernice 2004/18/ES a v prípade jednotlivej zákazky zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxrnice, ak:
- došlo k porušeniu druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 alebo článku 33 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/18/ES a
- odhadovaná hoxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxmanie
Ak členský štát ustanovil, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia verejného obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty, ktorá je najmexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia verexxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú predmetom osobitného oznxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o nxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica 2004/18/ES;
b) v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/18/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo možnosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xehoty pre zákazky zadané na základe rámcovej dohody a dynamického obstarávacieho systému.
2. Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxia na tie povinnosti, ktoré sa ešte majú vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle článku 2e ods. 2.
3. Členxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xeď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxé štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.
Hospodárske záujmy sa môžu v prípade neplatnosti zmluvy považovať za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by nxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia prx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxbjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.
4. Členské štáty ustanovia, že odsek 1 pxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/18/ES,
- verejný obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníkx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.
5. Členské štáty ustanovia, že odsex x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu článku 32 ods. 4 alebo s článkom 33 ods. 5 a 6 smernice 2004/18/ES,
- verejný obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky sxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom faxom alexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalexxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxívne sankcie
1. V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), členské štáty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú alebo či xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xokút verejnému obstarávateľovi alebo
- skrátenie dĺžky trvania zmluvy.
Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké roxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.
Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.
Článok 2f
Lxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xalendárnych dní, ktorá začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:
- verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky v súlade s článkox xx xxxx x x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení článku 41 ods. 3 uvxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.
2. Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v sxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
3. článok 3 sa nahrádza takto:
"Článok 3
Opravný mechanizmus
1. Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa v oblasti verejného obstarávania.
2. Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
a) potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo
b) odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo
c) oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený bux xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho alebo iného konania o preskúmaní, alebo preskúmanix xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxil, že sa postup zadania zákazky pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), členský štát oznámi Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxavilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.";
4. vkladajú sa tieto články:
"Článok 3a
Obsah oznámenia pre dobrovoľnú tranxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:
a) meno a kontaktné údaje verejného obstarávateľa;
b) opis predmetu zákazky;
c) odôvodnenie rozhodnutix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj únie;
d) názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a
e) v prípade potreby ďalšie informácixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxade s výborom požiadať členské štáty, aby jej poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.
2. Členské štáty každoročne ozxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxto rozhodnutí.";
6. vkladá sa tento článok:
"Článok 4a
Preskúmanie
Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernixx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxia smernice 92/13/EHS
Smernica 92/13/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. Článok 1 sa nahrádza takto:
"Článok 1
Rozsah pôsobnosti a dostupnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxnácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [], pokiaľ tieto zákxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxle tejto smernice zahŕňajú zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby, rámcové dohody a dynamické obstarávacie systémy.
Pokiaľ ide o zákazky, ktxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstvxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxislosti s postupom zadávania zákazky.
3. Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnia údajným porušením.
4. Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala obstarávateľa x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxľvek iné lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 2c.
5. Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie nxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xzavrieť zmluvu.
Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxi, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doruxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
"2. Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatňovaní predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie. Toxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.
4. Členské štáxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxré by mohli byť poškodené, ako aj na verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.";
c) odsek 6 sa nahrádza takto:
"6. S výnimkou prípadov uvedených v článkoch 2d až 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxí zrušiť, členský štát môže stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxx xxxodseku sa slová "súdom alebo tribunálom v zmysle článku 177 zmluvy" nahrádzajú slovami "súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy";
3. vkladajú sa tixxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxčný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali obstarávatelia.
2. Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využitx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxtie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxsťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.
K oznámeniu rozhodnutia pri zadávanx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx/ES a
- jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prípadoch:
a) ak smernica 2004/17/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;
b) ak je jediným dotkxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 15 smernice 2004/17/ES.
Ak sa uplatní táto výnimka, členský xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx x004/17/ES a
- odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty ustanovené v článku 16 smernice 2004/17/ES.
Článok 2c
Lehxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xúvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcoxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxia obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.
Článok 2d
Neplatnosť
1. Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávixxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné podľa smernice 2004/17/ES;
bx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/17/ES, ak takéto porušenie ovplxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe dynamického obstarávacieho systému.
2. Dôsledky neplatnosxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí alebo obmedziť zrušenie na tie povinnosti, ktoré je ešte potrebné vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.
Hospodárske záujmy sa môžu považovať v prípade neplatnosti zmluvy za prevažujúce dôvodx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxvažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hospodárskeho subjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.
4. Členské štáty ustaxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxadnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/17/ES,
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxuvu, a
- zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxde s článkom 15 ods. 5 a 6 smernice 2004/17/ES,
- obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xtorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxjúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začínx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxe porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), ustanovia členské štáty neplatnosť v súxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú, alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxátenie dĺžky trvania zmluvy.
Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetkx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v platnosti.
Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.
Článok 2f
Lehoty
1. Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o prexxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, keď:
- obstarávateľ uverejnil oznámenie v súlade s článkami 43 a 44 smernice 2004/17/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v člxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxtím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxs. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.";
4. články 3 až 7 sa nahxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:
a) meno a kontaktné údaje obstarávateľa;
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;
d) názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákaxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xýbor pre verejné obstarávanie, zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 [] (ďalej len "výbor").
2. Ak sa odkazuje na tento odsexx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa Komisiu [], so zreteľom na jeho článok 8.
5. článok 8 sa nahrádza takto:
"Článok 8
Opravný mechanizmus
1. Komisia môže uplatniť postup ustanovxxx x xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo vo vzťahu k článku 27 písm. a) uvedenej smernice v prípade obstarávateľov, na ktorých sa dané ustanovenie uplatňuje, došlo k závažnému porušeniu práxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxiu, a požiada o jeho nápravu vhodnými prostriedkami.
3. Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komixxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxvený buď obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).
4. Odôvodnenie oznámené podľa odsexx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnku 2 ods. 9. V takom prípade oznámi členský štát Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.
5. Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu obstarávania. V tomto oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxáty, aby poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.
2. Členské štáty oznamujú každoročne Komisii znenie všetkých rozhxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxúmanie
Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najskôr do 20. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti o odkaze určia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, na ktoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxníku Európskej únie.
Článok 5
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 11. decembra 2007
Za Európsky parlament
pxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxisko Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2007.
[4] Ú. v. ES L 395, 30.12.1xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx x xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnená a doplnená smernicou 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).
[6] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
[9] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
[] Ú. v. EÚ L 134x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx1, s. 15. Rozhodnutie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).";
[] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97xxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxx.1977, s. 15).
[] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).";
----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.