Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (20)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky

31998L0083 kvalita vody určená na ľudskú spotrebu

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxópskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130s ods. 1,
so zreteľom na návrh Komisie [1]
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výborx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnicu Rady 80/778/EHS z 15. júla 1980 o kvalite vôd pre ľudskú spotrebu [5] vedeckému a technickému pokroku; keďže skúsenosti získané z vykonávania tejtx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx normy; keďže túto smernicu treba znovu preskúmať na základe Zmluvy o Európskej únii a najmä zásady subsidiarity;
(2) keďže v súlade s článkom 3b zmluvxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx/778/EHS s cieľom zamerať sa na splnenie základných kvalitatívnych a zdravotných parametrov, ponechajúc členským štátom možnosť pridať ďalšie paraxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánov v členských štátoch;
(4) keďže podľa zásady subsidiarity prírodné a sociálno-ekonomické rozdiely medzi regiónmi únie vyžadujú, aby väčšixx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo vnútroštátnej úrovni tak, aby tieto rozdiely nebránili pri vytváraní rámca zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení určených v tejtx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxm sú potrebné, ak minimálne ciele kvality životného prostredia, ktoré treba dosiahnuť v spojení s inými opatreniami spoločenstva, majú byť definovanx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxskú spotrebu pre ľudské zdravie, treba na úrovni spoločenstva určiť základné kvalitatívne normy, ktoré musí spĺňať voda určená na tento účel;
(7) kexxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxého výrobku;
(8) keďže, aby vodárne mohli splniť normy kvality pre pitnú vodu, treba používať vhodné opatrenia na ochranu vody s cieľom zabezpečiť zaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxed dodávkou;
(9) keďže plnenie európskej politiky v oblasti vody predpokladá, že bude včas prijatá vhodná rámcová smernica o vode;
(10) keďže z prexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxx xšetky parametre, priamo súvisiace so zdravotnými a inými parametrami, potrebné opatrenia, ak došlo k zhoršeniu kvality; a keďže tieto opatrenia by maxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocidných výrobkov na trh [7];
(12) keďže je potrebné na dostatočne striktnej úrovni uxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxe hodnoty parametrov vychádzajú z existujúcich vedeckých poznatkov a bol zohľadnený tiež princíp preventívnych opatrení; keďže tieto hodnoty boli vxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxň ochrany zdravia;
(14) keďže treba vytvoriť rovnováhu, aby sa zabránilo mikrobiologickým a chemickým rizikám; keďže za týmto účelom a s ohľadom na bxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvia a z metódy posudzovania rizika;
(15) keďže v súčasnosti neexistuje na úrovni spoločenstva dostatok dôkazov, o ktoré by sa mohli opierať parametrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxivých zdraviu na ľudí a život v prírode;
(16) keďže normy v prílohe I vychádzajú predovšetkým zo "Usmernení pre kvalitu pitnej vody" Svetovej zdravotxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxe členské štáty musia určiť hodnoty ostatných doplňujúcich parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, ak je potrebné chrániť ľudské zdravie na ich úxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxie kvality výroby, distribúcie a kontroly vody určenej na ľudskú spotrebu;
(19) keďže, ak členské štáty považujú za potrebné prijať prísnejšie normx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa, musia tieto normy oznámiť Komisii;
(20) keďže členské štáty sú pri zavádzaní alebo zachovávaní prísnejších ochranných opatrení povinné dodržiaxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xa ľudskú spotrebu sprístupnená príslušnému užívateľovi;
(22) keďže kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu môže byť ovplyvnená domácim distribučxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx mal vytvoriť monitorovacie programy s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice; keďže tieto monitorovaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xa analýzu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu musia byť také, aby zabezpečili spoľahlivosť a porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov;
(25) keďžx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatrenie nevyhnutné pre obnovu kvality vody;
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxné alebo jej použitie obmedzené;
(27) keďže v prípade nezhody s parametrom, ktorý má indikačnú funkciu, musí príslušný členský štát zvážiť, či táto nxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxdského zdravia;
(28) keďže, ak toto nápravné opatrenie je nevyhnutné pre obnovu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa článku 130r ods. 2 zmluxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx - odchýlky z tejto smernice; keďže je potrebné vytvoriť vhodný rámec pre tieto výnimky, ktoré však nesmú predstavovať potenciálnu hrozbu pre ľudské zdxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx príprava alebo distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu môže zahŕňať použitie určitých látok alebo materiálov, sú potrebné predpisy upravujúce pxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxovať rýchle prispôsobenie technických požiadaviek určených v prílohách II a III; a keďže, aby sa uľahčilo použitie opatrení potrebných pre tento účelx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátov;
(32) keďže spotrebitelia by mali byť dostatočne a vhodne informovaní o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, o všetkých výnimkách poskytnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxeby Komisie, i práva jednotlivcov na dostatočné informácie o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu;
(33) keďže v mimoriadnych prípadoch a pre geogxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxe táto smernica by nemala ovplyvniť povinnosti členských štátov súvisiace s lehotou jej transpozície do vnútroštátneho práva alebo jej používaním, uxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením je nezáxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxave alebo po spracovaní, určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xredaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody nemôže ovplyvniť nezxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxjej funkcie dodávateľa vody podľa platného vnútroštátneho právneho predpisu.
Článok 3
Výnimky
1. Táto smernica sa nevzťahuje na:
a) prírodnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisov členských štátov týkajúcich sa využívania a predaja prírodných minerálnych vôd [8];
b) liečivé vody v zmysle smernice Rady 65/65/EHS z 26. janxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxžu oslobodiť od ustanovení tejto smernice:
a) vodu určenú výlučne na tie účely, u ktorých sa príslušné orgány presvedčia o tom, že kvalita vody nemá žixxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x priemere menej ako 10 m3 za deň alebo slúžiaceho menej ako 50 osobám, pokiaľ voda nie je dodávaná v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti.
3. Členské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxniami a pochopilo škodlivé vplyvy na zdravie vyplývajúce zo znečistenia vody určenej na ľudskú spotrebu. Okrem toho dostane obyvateľstvo, ktorého sa xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
Všeobecné povinnosti
1. Bez toho, aby by boli dotknuté ich povinnosti vyplývajúce z iných ustanovení spoločenstva, členské štáty prijmú opatrenia xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxskú spotrebu bude nezávadná a čistá, ak:
a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy a parazity, ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciáxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx
x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxoveniami článkov 5 až 8 a 10 a v súlade so zmluvou, členské štáty prijmú všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda určená na ľudskú xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xkolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to je dôležité pre ochranu ľudského zdxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdených v prílohe I, použiteľné pre vodu určenú na ľudskú spotrebu.
2. Hodnoty určené v súlade s odsekom 1 nesmú byť menej prísne ako tie, ktoré sú uvedenx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých v článku 8.
3. Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých v prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxanej z distribučnej siete na mieste, v rámci priestorov alebo budovy, kde vyteká z kohútikov bežne slúžiacich pre ľudskú spotrebu;
b) v prípade vody dxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxiaš alebo nádob;
d) v prípade vody používanej v potravinárskych podnikoch na mieste, kde sa voda používa v podniku.
2. V prípade vody, na ktorú sa vzťxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xdržba, s výnimkou priestorov a budov, kde je voda dodávaná verejnosti, napr. v školách, nemocniciach a reštauráciách, sa predpokladá, že členské štátx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxí parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5, členské štáty napriek tomu zabezpečia, aby:
a) boli prijaté vhodné opatrenia na zníženie alebo odxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a/alebo
boli prijaté iné opatrenia, napr. vhodné spracovateľské techniky, ktoré zabezpečia zmenu typu alebo vlastností vody pred jej dodávkou, axx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxní a upozornení na všetky možné ďalšie nápravné opatrenia, ktoré by mali prijať.
Článok 7
Monitorovanie
1. Členské štáty prijmú všetky potrebné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxľom spĺňa požiadavky tejto smernice a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky treba odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu voxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úroxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxených v odseku 1, príslušné orgány vypracujú vhodné monitorovacie programy pre všetku vodu určenú na ľudskú spotrebu. Tieto monitorovacie programy bxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadavky definované v prílohe II.
4. Smernice spoločenstva pre monitorovanie predpísané v tomto článku môžu byť vypracované v súlade s postupom stanoxxxxx x xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxoré sú špecifikované v časti 1 prílohy III, ak možno dokázať, že dosiahnuté výsledky sú aspoň také spoľahlivé ako tie, ktoré sa získali určenými metódamxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxť ľubovoľná metóda analýzy, ak spĺňa požiadavky definované v tejto prílohe.
6. Členské štáty zabezpečia vykonávanie ďalšieho monitorovania látok x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v určitých množstvách alebo koncentráciách môžu predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie.
Článok 8
Nápravné opatrenie a obmedzenie používania
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe preskúmané.
2. Ak napriek opatreniam prijatým s cieľom splnenia povinností uložených v článku 4 ods. 1 voda určená na ľudskú spotrebu nespĺňa paramxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxie nevyhnutné pre obnovenie jej kvality a uprednostní ich presadzovanie, okrem iného, s ohľadom na mieru prekročenia príslušnej parametrickej hodnoxx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá predstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie, bola zakázaná alebo jej použitie obmedzené, prípadne aby bolo prixxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxtrebné informácie.
4. Príslušné orgány alebo iné relevantné orgány rozhodnú, aké opatrenia v zmysle odseku 3 treba prijať, berúc do úvahy riziká pre xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxacovať pokyny, aby pomohli príslušným orgánom splniť ich povinnosti v zmysle odseku 4.
6. V prípade nesúladu s parametrickými hodnotami alebo so špexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ľudského zdravia, a aby obnovili kvalitu vody, prijmú nápravné opatrenia.
7. Členské štáty zabezpečia informovanie spotrebiteľov v prípade, že boxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xlenské štáty môžu poskytnúť výnimky z parametrických hodnôt uvedených v časti B prílohy I alebo stanovených v súlade s článkom 5 ods. 3 až po maximálnu hoxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Platnosť odchyliek bude obmedzená na čo najkratšie obdobie, ktoré nesmie presiahnuť tri roky, a na koxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlu s odôvodnením svojho rozhodnutia o druhej odchýlke oznámi Komisii. Obdobie platnosti tejto druhej odchýlky nesmie prekročiť tri roky.
2. Vo výnixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mesiacov.
3. Každá výnimka poskytnutá v súlade s odsekmi 1 alebo 2 bude špecifikovať xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci odchýlky;
c) geografickú oblasť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa odchýlka dotkne nejakéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu,
f) požadovanú platnoxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxačí na vyriešenie problému do 30 dní, požiadavky odseku 3 sa nemusia uplatniť.
V tom prípade príslušné orgány alebo iné relevantné orgány určia iba maxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu u jedného určitého zásobovateľa vodou nebola v priebehu uplynulých 12 mesiacov dodržaná celkove viac ako 30 dní..
6. Každý členský štát, ktorý použxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxke, ako i o jej podmienkach. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre skupiny obyvateľstva, pre ktoré by výnimka mohla prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxk poskytnutých v súlade s odsekom 4, členský štát bude informovať Komisiu do dvoch mesiacov o každej odchýlke týkajúcej sa individuálnej dodávky vody pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxdu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách.
Článok 10
Zabezpečenie kvality úpravy, vybavenia a materiálox
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxrave alebo distribúcii vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo nečistoty spojené s týmito látkami resp. materiálmi pre nové zariadenia, nezostali vo vxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvia požadovanú v tejto smernici; interpretačný dokument a technické špecifikácie v zmysle článku 3 a článku 4 ods. 1 smernice Rady 89/106/EHS z 21. decxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxtovať požiadavky tejto smernice.
Článok 11
Revízia príloh
1. Aspoň raz za päť rokov Komisia vykoná revíziu prílohy I na základe vedeckého a technxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxispôsobí vedeckému a technickému pokroku prílohy II a III. Tieto zmeny, ak budú potrebné, budú schválené v súlade s postupom opísaným v článku 12.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxpca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor poskytne svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda určiť v závixxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxť na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia v zmysle uvedeného článku. Predseda nehlasuje.
3. Komisia prijme opatrenia, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxade:
a) Komisia odloží uplatňovanie opatrení, ktoré prijala, o tri mesiace odo dňa oznámenia;
b) Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbezpečia sprístupnenie primeraných a aktuálnych informácií o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
2. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx za tri roky správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Prvá správa sa bude vzťahovať na roky 2002, 2003 a 2004. Každá správa bude obsahovať minimálxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxe zverejnená do jedného roka od uplynutia obdobia pre zverejnenie správy z ďalšieho kalendárneho roka..
3. Členské štáty pošlú svoje správy Komisii xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx opatrenia uvedené v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 2, článku 8, článku 9 ods. 6 a 7 a 15 ods. 1 a v prípade potreby budú zmenené a doplnené v súlxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxú spotrebu v spoločenstve. Táto správa bude uverejnená v priebehu deviatich mesiacov od prijatia správ členských štátov.
6. Spolu s prvou správou o txxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxojich povinností v zmysle článku 6 ods. 3 a poznámky 10 v časti B prílohy I. Komisia v prípade potreby predloží návrh formátu tejto správy na základe postuxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxitu vody určenej na ľudskú spotrebu zodpovedajúcu požiadavkám tejto smernice do piatich rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, bez toho, aby boli dxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx x xxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxedzené oblasti predložiť Komisii zvláštnu žiadosť o poskytnutie dlhšej lehoty, než je uvedené v článku 14. Dodatočná lehota nepresiahne tri roky a na jxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá je ponúkaná na predaj vo fľašiach alebo nádobách.
2. Každá takáto žiadosť, ktorá musí byť zdôvodnená, uvedie vzxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xlánku 12.
4. Každý členský štát, ktorý použije tento článok, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté jeho žiadosťou bolo okamžite vhodne informované x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxla predstavovať zvláštne riziko.
Článok 16
Zrušenie
1. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti sa smernica 80/778/EHS týmto zrušuje. Pokiaľ odsek 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtňovania opísaného v prílohe IV.
Všetky odkazy na zrušenú smernicu budú mať formu odkazov na túto smernicu a budú sa vykladať v súlade s korelačnou tabxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xouto smernicou a prijme opatrenia požadované v článku 14 pre kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu v danom členskom štáte, bude platiť táto smernica a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxvne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Bezodkladne o tom budú informovať Komisixx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxké štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstva.
Článok 19
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 3. novembra 1998
Za Radu
predseda
B. Prammer
[1] Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu z 12.12.1996 (Ú. v. ES C 20, 20.1.1997, s.133), spoločná pozícia Rady z 19.12.1997 (Ú. v. ES C 91, 26.3.1998, s.1) a Rozhodnutie Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxúpení z roku 1994.
[6] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/68/ES (Ú. v. ES L 277, 30.10.1996, xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx 23.11.1996, s. 26).
[9] Ú. v. ES 22. 9. 2. 1965, s. 369. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/39/EHS (Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 22).
[xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxx1990, s. 56.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY
ČASŤ A
Mikrobiologické pxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxúkanú na predaj vo fľašiach alebo v nádobách:
Parameter | Parametrická hodnota |
Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
Enterococci | 0/250 ml |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x
xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx x
xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxcká hodnota | Jednotka | Poznámky |
Akrylamid | 0,10 | mg/l | poznámka 1 |
Antimón | 5,0 | mg/l | |
Arzén | 10 | mg/l | |
Benzén | 1,0 | mg/l | |
Benzo(a)pxxxx x xxxxx x xxxx x x
xxx x xxx x xxxx x x
xxxx x xx x xxxx x xxxxxxxx x x
xxxxxxx x xxx x xxxx x x
xxxxx x xx x xxxx x x
xxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x x
xxxxxx | 50 | mg/l | |
1,2-dichlóretán | 3,0 | mg/l | |
Epichlórhydrín | 0,10 | mg/l | poznámka 1 |
Fluorid | 1,5 | mg/l | |
Olovo | 10 | mg/l | poznámky 3 a 4 |
Ortxx x xxx x xxxx x x
xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxx x x
xxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxx x x
xxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx x x
xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx 6 a 7 |
Pesticídy - spolu | 0,50 | mg/l | poznámky 6 a 8 |
Polycyklické aromatické uhľovodíky | 0,10 | mg/l | súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčeníx xxxxxxxx x x
xxxxx x xx x xxxx x x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxlu | 100 | mg/l | súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 10 |
Vinylchlorid | 0,50 | mg/l | poznámka 1 |
Poznámka 1:
Parametrická hodnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxdľa možnosti usilovať o nižšiu hodnotu bez toho, aby negatívne ovplyvnili dezinfekciu.
V prípade vody podľa článku 6 ods. 1, písm. b),b) a d) musí byť hxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx až 10 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 25 mg/l.
Poznámka 3:
Hodnota platí pre vzorku vody určenú na ľudskú spotrebu, odobratú pomocou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxom. Odber vzoriek a monitorovacie metódy sa musia použiť harmonizovane, ako je uvedené v článku 7 ods. 4 Členské štáty musia vziať do úvahy výskyt najvyšxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xplnená najneskôr do 15 kalendárnych rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Hodnota parametra pre olovo v období 5 až 15 rokov po nadobudnutí účxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xo vode určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to bude možné počas obdobia potrebného na dosiahnutie zhody s parametrickou hodnotou.
Pri vykonávaní opatxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxotrebu najvyššia.
Poznámka 5:
Členské štáty musia zabezpečiť splnenie podmienky, že [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 <= 1, pričom hranaté zátvorxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxcídy" znamenajú:
- organické insekticídy
- organické herbicídy
- organické fungicídy
- organické nematocídy
- organické acaricídy
- orxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxlity, degradačné a reakčné produkty.
Sledovať treba iba pesticídy, ktorých prítomnosť je pravdepodobná v určitej vodárni.
Poznámka 7:
Paramexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx0 mg/l.
Poznámka 8:
"Pesticídy - celkom" znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov zistených a kvantifikovaných monitorovaním.
Poznámxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx:
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán.
V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) táto hodnota musí byť splnená najneskôr do 10 kalxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxernice predstavuje 150 mg/l.
Členské štáty musia zabezpečiť prijatie všetkých vhodných opatrení, aby počas obdobia, potrebného na dosiahnutie zhxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxhnutie tejto hodnoty členské štáty musia postupne uprednostňovať tie oblasti, kde sú koncentrácie THM vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššie.
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxe je ovplyvnená povrchovou vodou. V prípade nezhody s touto parametrickou hodnotou príslušný členský štát musí preskúmať dodávku s cieľom zistiť, či nxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnúť výsledky všetkých týchto skúmaní do správ, ktoré sú povinné predložiť v zmysle článku 13 ods. 2
Poznámka 3:
Pre destilovanú vodu plnenú do fliaš xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx ktorej bol oxid uhličitý pridaný, môže byť minimálna hodnota nižšia.
Poznámka 4:
Tento parameter netreba merať, ak je analyzovaný parameter celkxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xri zásobovacom systéme menšom ako 10000 m3/deň.
Poznámka 7:
Pri úprave povrchových vôd by sa členské štáty mali snažiť o parametrickú hodnotu neprxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xrílohe II.
Poznámka 9:
Okrem tritia, draslíka-40, radónu a produktov rozpadu radónu; frekvencie monitorovania, monitorovacie metódy a najzávaxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa a v poznámke 9 pre frekvencie monitorovania, monitorovacie metódy a najzávažnejšie miesta pre monitorovan v prílohe II budú schválené v súlade s postxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxrovacie programy vrátane výsledkov monitorovania. Komisia predloží tieto návrhy najneskôr do 18 mesiacov po dátume uvedeného v článku 18 smernice.
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xosť hlboko pod parametrickou hodnotou. V tomto prípade oznámi dôvody svojho rozhodnutia Komisii vrátane výsledkov týchto iných vykonaných monitoroxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxx x xxxx x x
xxxxxx x xxxx x xxxx x x
xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x x
xxostridium perfringens (vrátane spór) | 0 | počet/100 ml | poznámka 2 |
Farba | Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien | | |
Vodivosť | 2xxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x x x x
xxxxxx x xxx x xxxx x x
xxxxxn | 50 | mg/l | |
Zápach | Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien | | |
Oxidačná schopnosť | 5,0 | mg/l O2 | poznámka 4 |
Sírany | 250 | mg/l x xxxxxxxx x x
xxxxx x xxx x xxxx x x
xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x
Koliformné baktérie | 0 | počet/100 ml | poznámka 5 |
Celkový organický uhlík (TOC) | Bez abnormálnych zmien | | poznámka 6 |
Zákal | Prijateľná pre sxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxx x xxxx | poznámky 8 a 10 |
Celková indikačná dávka | 0,10 | mSv/rok | poznámky 9 a 10 |
[1] Pripojiť nadväzne na výsledky štúdie, ktoré sa v súčasnej dobe uskutoxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxrolné monitorovanie
Cieľom kontrolného monitorovania je pravidelné poskytovanie informácií o organoleptickej a mikrobiologickej kvalite vody xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxená na ľudskú spotrebu spĺňa relevantné parametrické hodnoty stanovené v tejto smernici alebo nie.
Kontrolnému monitorovaniu treba podrobiť naslxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxum perfringens (vrátane spór) (poznámka 2)
Escherichia coli (E. coli)
Koncentrácia iónov vodíka
Železo (poznámka 1)
Dusitan (poznámka 3)
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x
xxxxxxka 2: | Potrebná, iba ak voda pochádza z alebo je ovplyvnená povrchovou vodou [1] |
Poznámka 3: | Potrebná, iba ak sa ako dezinfekcia použije chloramináxxx xxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxrovacieho monitorovania je poskytnúť informácie potrebné na určenie, či existuje zhoda so všetkými parametrickými hodnotami smernice. Všetky paraxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxčia, nepodarí zistiť, že parameter pravdepodobne nie je prítomný v danej dodávke v koncentráciách, ktoré by mohli viesť k riziku porušenia príslušnej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxlade s monitorovacími požiadavkami schválenými v článku 12.
TABUĽKA B1
Minimálna frekvencia odberov vzoriek a analýz vody určenej na ľudskú spotxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zhody definovaných v článku 6 ods. 1, aby sa presvedčili, že voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky smernice. V prípade distribučnej siete všax xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnej hodnoty príslušných parametrov.
Poznámka 1:
Oblasť dodávky je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádzx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxlendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie môže členský štát namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v oblasti dodávky, vychádzajúc zo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnách rozhodne príslušný členský štát.
Poznámka 4:
Členský štát môže znížiť počet vzoriek špecifikovaný v tabuľke pre jednotlivé parametre v prílxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xrčené v prílohe I, a
b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody.
Najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšix xxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xovnomerne rozložiť v čase a v priestore.
Poznámka 6:
Frekvenciu určí príslušný členský štát
Množstvo vody distribuované alebo vyrobené každý dxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xx x
x x
x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx x
xxxx xxx x xxxxx xxxx x x x x x
xxxx xxxx x xxxxx xxx00 | 4 + 3 za každých 1000 m3/d a ich podiel na celkovom množstve | 1 + 1 na každých 3300 m3/d a ich podiel na celkovom množstve |
> 10000 | <= 100000 | 3 + 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxxxx x x xx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xx
xxximálna frekvencia odberov vzoriek a analýz vody plnenej do fliaš alebo nádob a určenej na predaj
Množstvo vody vyrobené na predaj vo fľašiach alebo v nxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x
x x
xxxxx xx x x x x x x
xgt; 10 | <= 60 | 12 | 1 |
> 60 | | 1 na každých 5 m3 a ich podiel na celkovom množstve | 1 na každých 100 m3 a ich podiel na celkovom množstve |
[1] Vo všetkýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV
Každý členský štát musí zabezpečixx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxá nespadá pod kontrolu laboratória a ktorá je schválená príslušným orgánom na tento účel.
1. PARAMETRE, PRE KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ METÓDY ANALÝZY
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxvaní možného budúceho schválenia ďalších medzinárodných metód CEN/ISO pre tieto parametre v súlade s postupom opísaným v článku 12. Členské štáty môžx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xx
xxxxxxxxxxx xISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Sčítanie kultivovateľných mikroorganizmov - Počet kolónií 22 °C (prEN ISO 6222)
Sčítanie xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxaeróbnou inkubáciou membrány na agare m-CP (poznámka 1) pri teplote 44 +- 1 °C počas 21 +- 3 hod. Spočítajte nepriehľadné žlté kolónie, ktoré sa sfarbia dx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxadný roztok:
Tryptóza: | 30 g |
Výťažok z kvasníc | 20 g |
Sacharóza | 5 g |
Hydrochlorid L-cysteinu | 1 g |
MgSO4. 7H2O | 0,1 g |
Purpurový bromokrxxxx x xx xx x
xxxx x xx x x
xxxx x xxxx xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xinút. Nechajte roztok vychladnúť a pridajte:
D-cykloserín | 400 mg |
Polymyxín-B sulfát | 25 mg |
Indoxyl-b-D-glukosid (pred pridaním rozpustix x x xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xeCl3. 6H2O | 2 ml |
2. PARAMETRE, PRE KTORÉ JE ŠPECIFIKOVANÁ VÝKONNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA
2.1. Pre nasledujúce parametre je špecifikovaná výkonnoxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvnosťou, presnosťou a určeným limitom zistenia. Bez ohľadu na citlivosť použitej analytickej metódy výsledok treba vyjadriť aspoň pomocou toho istéxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (poznámka 1) | Percento presnosti parametrickej hodnoty (poznámka 2) | Percento limitu zistenia parametrickej hodnoty (poznámka 3) | Podmienky | Pozxxxxx x
xxxxxxxxx x x x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x
xxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxx x xx x 10 | 10 | | |
Benzoa)pyrén | 25 | 25 | 25 | | |
Benzén | 25 | 25 | 25 | | |
Bór | 10 | 10 | 10 | | |
Bromát | 25 | 25 | 25 | | |
Kadmium | 10 | 10 | 10 | | |
Chlorid | 10 | 10 | xx x x x
xxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxx x xx x xx x xx x x xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxhlorohydrin | | | | Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku | |
Fluorid | 10 | 10 | 10 | | |
Železo | 10 | 10 | 10 | | |
Olovo | 10 | 10 | 10 | | |
Mangán | 10 | 10 | 10 | | x
xxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxx x xx x xx x xx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx x xx x x xxxxxxxx x x
xxxxxxxdy | 25 | 25 | 25 | | poznámka 6 |
Polycyklické aromatické uhľovodíky | 25 | 25 | 25 | | poznámka 7 |
Selén | 10 | 10 | 10 | | |
Sodík | 10 | 10 | 10 | | |
Sulfát | 10 | xx x xx x x x
xxxxxxxxxxxxxx x xx x xx x xx x x xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxx x xx x xx x xx x x xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x xx x xx x x xxxxxxxx x x
xxxxx xxxxxxx x x x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxysle, že použitá metóda analýzy musí byť schopná zmerať koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote so správnosťou 0,2 jednotky Ph a presnosťox xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnou hodnotou. |
Poznámka 2 [1]: | Presnosť je náhodná chyba a zvyčajne je vyjadrená ako smerodajná odchýlka (v rámci dávky a medzi dávkami) rozptylu výxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxtenia je buď trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky prírodnej vzorky, obsahujúcej nízku koncentráciu parametra,alebopäťnásobok relatívnex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxxia by mala byť vykonaná za 10 minút pri 100 °C v kyslom prostredí pomocou manganistanu. |
Poznámka 6: | Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na každx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxy by sa mali snažiť o dosiahnutie tejto normy. |
Poznámka 7: | Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z parxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxxxxxx xxdnoty v prílohe I. |
3. PARAMETRE, PRE KTORÉ NIE JE ŠPECIFIKOVANÁ METÓDA ANALÝZY
Farba
Zápach
Chuť
Celkový organický uhlík
Zakalenie (pozxxxxx xx
xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxtá metóda analýzy musí byť schopná zmerať aspoň koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote so správnosťou 25 %, presnosťou 25 % a s 25 % limitom zxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxNSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA A PRE POUŽITIE
Španielsko: | transpozícia | 1.1.1986 |
Použitie | 1.1.1986 |
Portugalsko: | ranspozícia | 1.1xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x
xxxxxxie | 1.1.1995 | | | |
Švédsko: | transpozícia | 1.1.1995 | | | |
použitie | 1.1.199 | | | |
| | Smernica 91/692/EHS | |
| | | | | | |
Články 1 až 14 | | | Použixxx xxxxxxxxxx x x x
xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x
xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x x
xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x | Zmenený a doplnený | Zmenený a doplnený | | |
Článok 20 | | | | | |
Článok 21 | | | | | | |
--------------------------------------------------
PRÍLxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx x xxánok 2 |
Článok 2 ods. 2 | — |
Článok 3 ods. 1 písm. a) a b) | Článok 4 ods. 1 |
Článok 3 ods. 2 písm. a) a b) | — |
Článok 3 ods. 3 | — |
Článok 4 ods. 1 | Článok 7 oxxx x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x
xxxxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x x x
xxxxxx x ods. 3 | — |
Článok 6 ods. 1 | Článok 12 ods. 2 |
Článok 6 ods. 2 až ods. 3 | — |
Článok 7 ods. 1 | Článok 12 ods. 1 |
Článok 7 ods. 2 | — |
Článok 7 ods. 3 | Článok xx xxxx x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x
xlánok 9 ods. 2 až 6 | — |
Článok 9 ods. 7 | Článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 3 |
Článok 9 ods. 8 | — |
Článok 10 | Článok 8 |
Článok 11 ods. 1 | — |
Článok 11 ods. 2 x xxxxxx xx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx xxxx x x x x
xxxxxx xx xxxx x xx x x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxcou 91/692/EHS) |
Článok 14 | Článok 19 |
Článok 15 | Článok 20 |
Článok 16 | — |
Článok 17 | Článok 18 |
Článok 18 | — |
Článok 19 | Článok 21 |
-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:98/83/ES
CELEX: 31998L0083
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
Autor:Rada

Eurovoc:ľudská výživa; dodávka vody; voda; pitná voda; hydraulické práce;
 
Zo dňa: 03.11.1998
Rozoslané: 05.12.1998
Účinnosť od: 25.12.1998
Zrušené: -
Transpozícia do: 25.12.2000
Vzťah k:151/2004 Z.z.; 266/2004 Z.z.; 364/2004 Z.z.; 126/2006 Z.z.; 127/2006 Z.z.; 354/2006 Z.z.; 235/2007 Z.z.; 355/2007 Z.z.; 122/2008 Z.z.; 496/2010 Z.z.; 409/2014 Z.z.; 150/2017 Z.z.;

Uverejnené v č. 330/1998 Úradný vestník L na strane 32