31998L0026

konečné zúčtovanie v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (16)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papierov
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,
so zretxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu 3),
konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy 4),
(1) keďže Lamfalussyho správa z roku 1990 guvernérom centrálnych bánk skupiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxčtovania platieb, najmä mnohostranného nettingu; keďže znižovanie právnych rizík spojených s účasťou v systémoch hrubého zúčtovania v reálnom čase xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xo zúčtovacích systémov cenných papierov, najmä tam, kde existuje úzke spojenie medzi takýmito systémami a platobnými systémami;
(3) keďže táto smexxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xenných papierov, ktoré upevňujú voľný pohyb kapitálu na vnútornom trhu; keďže táto smernica podporuje pokrok uskutočnený smerom k dokončeniu vnútorxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xe žiaduce, aby sa zákony členských štátov zameriavali na minimalizovanie prerušenia systému, spôsobovaného konaniami vo veci nesolventnosti voči úxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxuára 1988, dosiaľ Rada neschválila; keďže konvencia o konaniach vo veci nesolventnosti, navrhnutá dňa 23. novembra 1995 na stretnutí členských štátox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxŕňala platobné zúčtovacie systémy a zúčtovacie systémy cenných papierov tak domáceho, ako aj cezhraničného charakteru; keďže smernica je uplatnitexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v súvislosti so zapojením sa do týchto systémov;
(7) keďže členské štáty môžu uplatniť ustanovenia tejto smernice na svoje domáce inštitúcie, ktoré xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxenským štátom by sa malo dovoliť navrhnúť ako systém obsiahnutý touto smernicou systém, ktorého hlavnou činnosťou je zúčtovanie cenných papierov, aj xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie a vymáhateľnosť zabezpečenia zárukou; keďže zabezpečenie zárukou znamená, že obsahuje všetky prostriedky, ktoré poskytol účastník druhým účastxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxže predpis typu zabezpečenia zárukou vo vnútroštátnom právnom predpise, ktorý môže byť použitý, by nemal byť ovplyvnený definíciou zabezpečenia zárxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xtátov fungujúcich ako centrálne banky, vrátane operácií menovej politiky, pomáha Európskemu menovému inštitútu v jeho úlohe podporovania účinnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxom môže rozvíjať svoju politiku Európska centrálna banka;
(11) keďže prevodné príkazy a ich netting by mali byť právne vymáhateľné v zmysle jurisdikxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxv, či príkazy, ktoré vstúpili do systému, vyhovujú pravidlám tohto systému a dovoľujú, aby sa uskutočnilo zúčtovanie tohto systému;
(13) keďže v tejxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxií, ktoré môžu mať v zákone, obnoviť alebo nahradiť prevodný príkaz, ktorý vstúpil do systému, napríklad v prípade podvodu alebo technickej chyby, pokxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxšené po okamihu definovanom pravidlami systému;
(15) keďže je potrebné, aby členský štát bezodkladne informoval o začatí konaní vo veci nesolventnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxme;
(17) keďže v prípade konaní vo veci nesolventnosti voči účastníkovi v systéme táto smernica sa ďalej zameriava na určenie, ktorý zákon o nesolvenxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx vplyvov zákona o nesolventnosti, uplatniteľného na nesolventného účastníka;
(19) keďže ustanovenia článku 9 ods. 2 by sa mali uplatniť iba na regisxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxvod príslušných cenných papierov;
(20) keďže ustanovenia článku 9 ods. 2 sú určené, aby zaistili, že ak účastník, centrálna banka členského štátu alxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovný systém alebo centrálny úverový register, potom by sa platnosť a vymáhateľnosť tohto zabezpečenia zárukou tak voči tomuto systému (a jeho prevádzxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxhto členského štátu;
(21) keďže ustanovenia článku 9 ods. 2 nie sú určené na to, aby nepriaznivo ovplyvňovali pôsobenie a účinok zákona členského štáxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajúceho sa vytvárania, vlastníctva alebo prevodu cenných papierov alebo práv z takýchto cenných papierov), a nemali by sa interpretovať tak, aby zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi vytvoriť dostatočné spojenia medzi všetkými zúčtovacími systémami cenných papierov obsiahnutými v tejto smernici s cieľom presadzovania maximálxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx realizovania vyššie zmienených cieľov a nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na ich dosiahnutie,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
ODDIEL I
ROZSAH PÔSOxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxavuje právnymi predpismi členského štátu a funguje v akejkoľvek mene, ECU alebo v rôznych menách, ktoré systém vzájomne konvertuje;
b) akéhokoľvek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxch štátov v ich úlohách ako centrálne banky.
Článok 2
Na účely tejto smernice:
a) "systém" znamená formálne usporiadanie:
medzi trxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepriameho účastníka, so spoločnými pravidlami a štandardizovanými úpravami pre výkon prevodných príkazov medzi účastníkmi,
spravujúce sa právxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x
xxxačené bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie podmienky stanovené všeobecnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako systém a oznámené Komisii čxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxseku nie je ustanovené inak, členský štát môže označiť ako systém také formálne usporiadanie, ktorého činnosť pozostáva z výkonu prevodných príkazovx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa, že takéto označenie je garantované z dôvodu systémového rizika.
Členský štát môže tiež na základe posúdenia v jednotlivých prípadoch označiť ako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxací ústav alebo možného nepriameho účastníka, ak sa tento členský štát domnieva, že takéto označenie je odôvodnené z hľadiska systémového rizika;
bx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných v zozname v článku 2 ods. 2 alebo
investičnú spoločnosť v zmysle definície v bode 2 článku 1 smernice 93/22/EHS6) s výnimkou inštitúcií uvedených x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx mimo spoločenstva a ktorého funkcie zodpovedajú xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxtéme a ktoré sú zodpovedné za splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich z prevodných príkazov v rámci tohto systému.
Ak je nad systémom vykonávaný xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxhto príkazov, členský štát sa môže rozhodnúť, že podniky, ktoré sa zúčastňujú na takomto systéme a ktoré sú zodpovedné za splnenie finančných záväzkov xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xatria do kategórií uvedených v prvom pododseku a že takéto rozhodnutie je odôvodnené z hľadiska systémového rizika;
c) "centrálna protistranxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ide o ich prevodné príkazy;
d) "zúčtovací agent" znamená subjekt zabezpečujúci inštitúciám a/alebo centrálnej protistrane zúčastnenxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xnštitúciám a/alebo centrálnym protistranám na účely zúčtovania;
e) "zúčtovací ústav" znamená subjekt zodpovedný za výpočet čistých pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protistranu, zúčtovacieho agenta alebo zúčtovací ústav.
Podľa pravidiel systému môže ten istý účastník pôsobiť ako centrálna protistrana, zúčtoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx účastníka považovaný nepriamy účastník, ak je to odôvodnené z hľadiska systémového rizika, a pod podmienkou, že nepriamy účastník je známy pre systémx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xystéme vykonávajúcom prevodné príkazy v zmysle definície v písmene i), čo umožňuje vyššie uvedenej inštitúcii, aby prevodné príkazy prechádzali cez xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxt; znamená:
akýkoľvek pokyn účastníka poskytnúť príjemcovi čiastku peňazí prostredníctvom účtovného zápisu na účty úverovej inštitúcie, centráxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxidlami systému, alebo
pokyn účastníka previesť vlastnícke právo alebo práva k cennému papieru alebo cenným papierom prostredníctvom zápisu do regxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka, kde takéto opatrenie zahŕňa dočasné pozastavenie alebo uloženie obmedzxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxník alebo účastníci vydávajú alebo získavajú od jedného alebo viacerých účastníkov na jednu čistú pohľadávku alebo jeden čistý záväzok x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxnej banke, ktorý zúčtovací agent alebo centrálna protistrana používa na držanie finančných prostriedkov a cenných papierov a na zúčtovanie transakcxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx dohody o spätnej kúpe alebo podobnej dohody, alebo inak s cieľom zabezpečiť práva a povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so systémom, alebo posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
x. Prevodné príkazy a vysporiadanie budú právne záväzné a dokonca v prípade konkurzného konania voči účastníkovi budú účinné pre tretie osoby pod podmixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xx xxxxxxxxxxx prípadoch sú prevodné príkazy, ktoré vstúpili do systému po začatí konkurzného konania a sú vykonané v deň začatia takéhoto konania, právne záväzné a úxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxaní ani nemohli byť informovaní o začatí takéhoto konania.
2. Žiadny zákon, predpis ani prax o zrušení zmlúv a transakcií uzavretých pred momentom zaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sa určí podľa pravidiel tohto systému. Ak vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa spravuje systém, upravujú okamih vstupu, pravidlá tohto systému mxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xoužitiu finančných prostriedkov alebo cenných papierov dostupných na zúčtovacom účte tohto účastníka na plnenie záväzkov tohto účastníka v systéme x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx základe jestvujúcej vecnej záruky použije na plnenie záväzkov účastníka v systéme.
Článok 5
Prevodný príkaz nesmie byť zrušený účastníkom v systxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx 6
1. Na účel tejto smernice je okamihom začatia konkurzného konania okamih, keď príslušný súdny alebo správny orgán vydá rozhodnutie.
2. Ak bolo roxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jeho členským štátom.
3. Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne informuje ostatné členské štáty.
Článok 7
Konkurzné konanie nemá spätné účxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxované v článku 6 ods. 1
Článok 8
V prípade začatia konkurzného konania voči účastníkovi v systéme sa práva a povinnosti vyplývajúce z účasti tohto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxINKAMI KONKURZU POSKYTOVATEĽA ZÁRUKY
Článok 9
1. Práva:
účastníka na vecnú záruku, ktorá je poskytnutá v súvislosti so systémom, a
centrálnyxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxním voči účastníkovi alebo protistrane k centrálnym bankám členských štátov alebo budúcej Európskej centrálnej banke, ktorí poskytli vecnú záruku. xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xčastníkom a/alebo centrálnym bankám členských štátov, alebo budúcej Európskej centrálnej banke podľa odseku 1 a ich právo k týmto cenným papierom (alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtému alebo centrálneho úverového registra nachádzajúceho sa v členskom štáte, určenie práv takýchto subjektov ako držiteľov vecnej zábezpeky, pokixx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx na ktoré sa vzťahuje táto smernica, oznámia ich Komisii a informujú Komisiu o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2
Systém oznámi členskémx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx týka.
Okrem oznamovania údajov uvedených v druhom pododseku môžu členské štáty stanoviť podriadiť systémy, ktoré patria do ich právomoci, dohľadu x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxormácie o hlavných pravidlách, ktorými sa spravuje fungovanie týchto systémov.
Článok 11
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Člxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxo oznámení členské štáty uvedú tabuľku zhody, obsahujúcu vnútroštátne právne predpisy, ktoré existujú alebo sú zavedené v súvislosti s jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxde o uplatňovaní tejto smernice, ak je to vhodné, spolu s návrhmi na jej preskúmanie.
Článok 13
Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxx7, s. 6.
2) Stanovisko doručené 21. novembra 1996.
3) Ú. v. ES C 56, 24.2.1997, s. 1.
4) Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. apríla 1997 (Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxnuára 1998 (Ú. v. ES C 56, 23.2.1998). Rozhodnutie Rady z 27. apríla 1998.
5) Prvá smernica Rady 77/780/EHS z 12. decembra 1977 o koordinácii zákonovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/13/ES (Ú. v. ES L 66, 16.3.1996, s. 15).
6) Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných sxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx, s. 22).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.