Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (17)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky

31998L0024 ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxvia pri práci,
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189c zmluvy [3],
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxstredia, aby sa zaručila vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;
(2) keďže v zmysle tohto článku takéto smernice vylučujú ukladanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxečnosti, hygieny a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je cieľ, ktorý by sa nemal podriaďovať len ekonomickým úvahám;
(4) keďže rešpektovanie minxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxsť a ochranu zdravia každého jednotlivého pracovníka, ale aj poskytnúť úroveň minimálnej ochrany všetkých pracovníkov v spoločenstve, čím sa vylúči xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxmickými faktormi pre spoločenstvo ako celok; keďže takáto úroveň ochrany sa musí stanoviť bez podrobne predpisujúcich požiadaviek, ale v rámci všeobxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxtiach súvisiacich s chemickými faktormi môžu byť pracovníci vytavení riziku;
(7) keďže smernica Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xchrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením kovovým olovom a jeho iónovými zlúčeninami pri práci (prvá samostatná smernica v zmysle článxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo určitých pracovných činností (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice č. 80/1107/EHS) [6], z dôvodu zhodnosti a jasnosti, ako aj z techxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxíkov pri pracovných činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi; keďže tieto smernice sa môžu zrušiť;
(8) keďže táto smernica je samostatnou smexxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxcovníkov pri práci [7];
(9) keďže z tohto dôvodu ustanovenia uvedenej smernice platia v plnom rozsahu pre ohrozenie pracovníkov chemickými faktormxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických faktorov sa nachádzajú v záväzných medzinárodných dohodách a dohovoroch začlenených v ustanoveniach spoločenstva o preprave nebezpečnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov Rada stanovila systém krxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxú látku, ktorá spĺňa tieto kritériá a tiež akúkoľvek chemickú látku, ktorá aj keď nespĺňa tieto kritériá, môže, vzhľadom na svoje fyzikálno-chemické, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxacovníkov;
(13) keďže v smernici 90/492/EHS [10] Komisia definovala a ustanovila systém osobitných informácii o nebezpečných látkach a prípravkoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov; keďže smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a/axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontajnerov a potrubí používaných pri práci s nebezpečnými látkami alebo prípravkami;
(14) keďže zamestnávateľ by mal posúdiť každé riziko pre bezxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxatrenia uvedené v tejto smernici;
(15) keďže preventívne opatrenia určené na základe posúdenia rizika a vykonané zamestnávateľom by sa mali zhodovxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxia úroveň ochrany, je potrebné, aby pracovníci a ich zástupcovia boli informovaní o rizikách, ktoré chemické faktory môžu predstavovať pre ich bezpečxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenia;
(17) keďže zdravotný dohľad pre pracovníkov, u ktorých výsledky vyššie uvedeného posúdenia odhalia zdravotné riziko, môže prispieť k tomu, axx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxvý rozvoj technológií vzhľadom na zlepšovanie ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov;
(19) keďže najnovšie vedecké údaje by mali hodnotiť nezáxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtky neumožňujú určiť úroveň ohrozenia chemickým faktorom, pod ktorou už takmer neexistuje žiadne riziko pre zdravie, aj vtedy obmedzenie ohrozenia txxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, ako to ustanovuje smernica 80/1107/EHS; keďže predchádzajúce smernice by sa mali zachovať ako súčasť terajšieho rámca;
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xby pomáhal Komisii pri technických úpravách samostatných smerníc prijatých v rámci uvedenej smernice; keďže Komisia po porade s Poradným výborom pre xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxto smernice;
(23) keďže zrušením smernice 80/1107/EHS nesmie dôjsť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany pracovníkov pred chemickými, fyzikálnymi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjto smernice a všetkých zmien a doplnkov týchto textov by mala odrážať a prinajmenšom zachovávať úroveň stanovenú v uvedenej smernici;
(24) keďže táxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článok 1
Cieľ a predmet
1. Táto smernica, ktorá je štrnástou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxckých faktorov vyskytujúcich sa na pracovisku, alebo ako dôsledok akejkoľvek pracovnej činnosti súvisiacej s chemickými faktormi
2. Požiadavky txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxenia týkajúce sa chemických faktorov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na ochranu pred radiáciou podľa smerníc prijatých na základe Zmluvy o založení Euxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v smernici Rady 90/394/EHS z 28. júna 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xozsahu vzťahujú na celú oblasť uvedenú v tomto článku bez toho aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné ustanovenia obsiahnuté v smernici 94/55/ES [16], v smernici 96/49/ES [17], v ustanoveniach Kódexu IMDG, Kódexu IBC a Kódexu IGC podľa článku 2 smexxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxniach Nariadenia o doprave nebezpečných látok po Rýne zahrnutých v právnom poriadku spoločenstva a v technických pokynoch pre bezpečnú dopravu nebezxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xa účel tejto smernice majú používané termíny tieto významy:
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xyrobená, použitá alebo uvoľnená, vrátane uvoľnenia vo forme odpadu, pri akejkoľvek pracovnej činnosti, bez ohľadu na to, či je alebo nie je vyrobená záxxxxx x xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxifikáciu ako nebezpečná látka podľa kritérií v prílohe VI smernice 67/548/EHS, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto látka klasifikovaná podľa uvedexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxr, ktorý spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný prípravok v zmysle smernice 88/379/EHS, bez ohľadu na to, či je alebo nie je klasifikovaný na záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxvek chemický faktor, ktorý, aj keď nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný v súlade s bodmi i) a ii), môže kvôli svojim fyzikálno-chemickým, cxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xracovníkov, vrátane akéhokoľvek chemického faktora, ktorý má stanovenú limitnú hodnotu ohrozenia pri práci podľa článku 3.
c) "činnosť súvisiaca x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxby, manipulácie, skladovania, dopravy alebo likvidácie a úpravy, alebo ktoré sú výsledkom takejto činnosti;
d) "limitná hodnota ohrozenia pri práxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxka vo vzťahu k určenému referenčnému času;
e) "biologická limitná hodnota" znamená limitnú koncentráciu daného faktora, jeho metabolitu alebo ukaxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu tohto jednotlivca, vo vzťahu k jeho ohrozeniu špecifickými chemickými faktormi pri práci;
g) "nebezpečenstvo" znamená prirodzenú vlastnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použitia a/alebo vystavenia osoby vplyvu určitých látok.
Článok 3
Limitné hodnoty ohrozenia pri práci a biologické limitné hodnoty
1. Komisia xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxudkov najnovších dostupných vedeckých údajov.
2. Na základe hodnotenia popísaného v odseku 1, Komisia, po porade s Poradným výborom pre bezpečnosťx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xhemickými rizikami, ktoré sa stanovia na úrovni spoločenstva.
Tieto limitné hodnoty sa stanovujú alebo revidujú, pričom sa zohľadní dostupnosť mexxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxateľov o indikatívnych limitných hodnotách ohrozenia pri práci stanovených na úrovni spoločenstva.
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xnútroštátnu limitnú hodnotu ohrozenia pri práci, ktorej charakter je určený v zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, zohľadňujúc pri tox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx berú do úvahy pri stanovovaní indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci, odrážajú aj to, či je možné dané hodnoty dodržať, čím sa splní cieľ zaxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxe.
5. Pre každý chemický faktor, pre ktorý bola stanovená záväzná limitná hodnota ohrozenia pri práci, členské štáty stanovia zodpovedajúcu vnútroxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxé limitné hodnoty sa môžu vypracovať na úrovni spoločenstva na základe hodnotenia opísaného v odseku 1 a na základe dostupnosti meracích techník a odráxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x súlade s postupom uvedeným v článku 118a zmluvy a uvedú sa v prílohe II tejto smernice spolu s ostatnými relevantnými informáciami o zdravotnom dohľadex
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxznú biologickú limitnú hodnotu, ktorá vychádza z limitnej hodnoty spoločenstva, ale nesmie ju prekročiť.
8. Ak členský štát zavádza alebo reviduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, ako aj o relevantných vedeckých a technických údajoch komisiu a ostatné členské štáty. Komisia prijme potrebné opatrenia.
9. Na základe správ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx stanovení zodpovedajúcich vnútroštátnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci.
10. Štandardné metódy merania a hodnotenia koncentrácií v pracoxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxánok 4
Určovanie a posudzovanie rizika nebezpečných chemických faktorov
1. Pri plnení povinností ustanovených v článkoch 6 ods. 3 a 9 ods. 1 smernixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúce z výskytu týchto chemických faktorov, pričom zohľadní nasledovné:
- ich nebezpečné vlastnosti,
- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxce 67/548/EHS alebo smernice 88/379/EHS),
- stupeň, druh a trvanie ohrozenia,
- podmienky práce s týmito faktormi, vrátane ich množstva,
- akékxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxe posúdenie rizika od dodávateľa alebo z iných ľahko dostupných zdrojov. Ak je to vhodné, tieto informácie obsahujú osobitné posúdenie týkajúce sa rizxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x článkom 9 smernice 89/391/EHS a uvedie, ktoré opatrenia vykonal v súlade s článkami 5 a 6 tejto smernice. Hodnotenie rizika sa vhodnou formou zdokumenxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxry si nevyžaduje ďalšie podrobné hodnotenie rizika. Hodnotenie rizika sa aktualizuje, najmä ak nastali významné zmeny, na základe ktorých sa môže povxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx je údržba, pri ktorých je možné predpokladať možnosť značného ohrozenia, alebo ktoré môžu mať z iných príčin za následok škodlivé účinky na bezpečnosť x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm osôb viacerým nebezpečným chemickým faktorom sa riziko posudzuje na základe rizika, ktoré predstavujú všetky takéto faktory v kombinácii.
5. V prxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxentívnych opatrení.
6. Praktické predpisy určovania a posudzovania rizika, ich revíziu a v prípade potreby ich úpravy sa vypracujú v súlade s článkox xx xxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxudzovaniu rizika
1. Pri plnení povinnosti zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri akejkoľvek činnosti súvisiacej s nebezpečnými chexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé v tejto smernici.
2. Riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na pracovisku súvisiace s nebezpečnými chemickými faktormi sa odstránia xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xhemickými faktormi a takými postupmi údržby, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci,
- obmedzením počtu ohrozených alebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi,
- obmedzením množstva chemických faktorov vyskytujúcich sa na pracovisku na minimum požadované pre daný druh práce,
- vhodnými pracovnými posxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmické faktory na pracovisku.
Praktické predpisy pre preventívne opatrenia na kontrolu rizika sa vypracujú v súlade s článkom 12 ods. 2.
3. Ak výslexxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxoch 6, 7 a 10.
4. Ak výsledky posúdenia rizika uvedené v článku 4 ods. 1 preukážu, že vzhľadom na množstvá nebezpečného chemického faktora vyskytujúce xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xbmedzenie tohto rizika, opatrenia článkov 6, 7 a 10 sa neuplatňujú.
Článok 6
Osobitné ochranné a preventívne opatrenia
1. Zamestnávateľ zabezpxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxum.
2. Pri uplatňovaní odseku 1 sa prednostne uskutoční náhrada, čím sa zamestnávateľ vyhne používaniu nebezpečného chemického faktora tým, že ho nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxníkov podľa jednotlivých prípadov.
Ak charakter činnosti neumožňuje vylúčiť riziko nahradením s ohľadom na činnosť a posúdenie rizika uvedené v člxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxeným podľa článku 4. Tieto opatrenia zahŕňajú v nasledujúcom poradí dôležitosti:
a) návrh vhodných pracovných postupov a technických riadiacich sxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxktorov, ktoré môžu predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov na pracovisku;
b) uplatňovanie kolektívnych ochranných opatrení pri xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxlatňovanie individuálnych ochranných opatrení vrátane osobných ochranných prostriedkov.
Praktické predpisy pre ochranné a preventívne opatrexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xlánkom 10, ak je to vhodné vzhľadom na charakter rizika.
4. Ak zamestnávateľ jasne nepreukáže inými spôsobmi hodnotenia, že v súlade s odsekom 2 boli vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkov chemickým faktorom, zamestnávateľ vykonáva merania chemických faktorov, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie pracovníkov na prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xlebo z neho vyplývajúcich zamestnávateľ vezme do úvahy výsledky postupov uvedených v odseku 4 tohto článku.
V každom prípade, ak bola prekročená práxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhto limitu, aby vykonaním preventívnych a ochranných opatrení napravil stav.
6. Na základe celkového posúdenia a všeobecných zásad prevencie rizixx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a oddelenia navzájom reagujúcich chemických faktorov a zabezpečí ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z fyzikálno-chemickýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoncentrácií horľavých látok alebo nebezpečných množstiev chemicky nestálych látok alebo, ak to charakter práce neumožňuje;
b) zabráni výskytu zdxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxebo zmesi látok vyvolajú škodlivé fyzikálne účinky a
c) zmierni škodlivé účinky na bezpečnosť a zdravie pracovníkov v prípade požiaru alebo výbuchu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxiedky a ochranné systémy, ktoré zabezpečí zamestnávateľ na ochranu pracovníkov sú v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva o návrhu, výrobx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx x súlade s kategorizáciou zariadení podľa skupín v prílohe I smernice 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov členskxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia na zabezpečenie dostatočnej kontroly prevádzky, vybavenia a strojného zariadenia alebo zabezpečenie zariadenia na zabránenie výbuchu alebo syxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxuté povinnosti ustanovené v článku 8 smernice 89/391/EHS na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri nehode, mimoriadnej udalosti alebo núdzoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxade výskytu akejkoľvek takejto udalosti použiť, aby sa vykonali primerané opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú príslušný bezpečnostný výcvik, ktorx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxmestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zmiernenie účinkov takejto udalosti a informuje o tom pracovníkov, ktorých sa to týka.
Na účel obnovenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx pracovníkom, ktorí sú potrební na vykonávanie opráv a inej nevyhnutnej práce.
3. Pracovníci, ktorým je povolené pracovať v zasiahnutej oblasti, buxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxť dovtedy, pokiaľ situácia trvá; táto situácia nesmie byť trvalá.
Nechráneným osobám nebude povolené zotrvávať v zasiahnutej oblasti.
4. Bez tohxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potrebných na signalizovanie zvýšeného rizika pre bezpečnosť a zdravie, aby bolo možné primerane reagovať a začať práce na odstraňovaní následkov udxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xpatreniach počas núdzového xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy. Informácie obsahujú:
- včasné upozornenie na príslušné nebezpečenstvá pri práci, opatrenia na identifikáciu nebezpečenstva, preventívne opaxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxcifických nebezpečenstiev, ktoré vznikli alebo pravdepodobne vzniknú v čase nehody alebo havarijného stavu, vrátane informácií o postupoch pripraxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxS, zamestnávateľ zabezpečí, aby sa pracovníkom a/alebo ich zástupcom poskytli:
- údaje získané podľa článku 4 tejto smernice a ďalšie informácie vžxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxo napríklad opis týchto faktorov, riziká pre bezpečnosť a zdravie, príslušné limitné hodnoty ohrozenia pri práci a iné zákonné opatrenia,
- odborná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xných pracovníkov na pracovisku,
- prístup ku všetkým kartám bezpečnostných údajov, ktoré poskytuje dodávateľ v súlade s článkom 10 smernice 88/379xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xejto smernice. Tieto informácie môžu mať rôznu formu od slovnej komunikácie až po individuálnu inštruktáž a odbornú prípravu doplnené písomnou inforxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xkolnosti.
2. Ak kontajnery a potrubia na nebezpečné chemické faktory používané pri práci nie sú označené v súlade s príslušnými právnymi predpismi sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxných právnych predpisoch, zamestnávateľ zabezpečí, aby bol obsah kontajnerov a potrubí spolu s charakterom tohto obsahu a všetkými s ním spojenými nexxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxe získať, prednostne od výrobcu alebo dodávateľa, všetky potrebné informácie o nebezpečných chemických faktoroch potrebné na uplatnenie článku 4 odxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxk 9
Zákazy
1. Produkcia, výroba alebo používanie chemických faktorov pri práci a činnosti uvedené v prílohe III sa zakazujú v rozsahu ustanovenom v xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmi súvisiacimi s chemickými faktormi.
2. Členské štáty môžu povoliť výnimky z požiadaviek odseku 1 za nasledujúcich okolností:
- výhradne na účel xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxktov,
- pri výrobe chemických faktorov uvedených v odseku 1 na použitie ako medziprodukty a pre také použitie.
Ohrozeniu pracovníkov chemickými fxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xuseli uskutočňovať čo najskôr v samostatnom uzatvorenom systéme, z ktorého sa vyššie uvedené chemické faktory môžu odobrať iba v miere potrebnej na moxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxeku 2, kompetentný úrad požiada zamestnávateľa, aby predložil nasledujúce informácie:
- dôvod, pre ktorý žiada výnimku,
- množstvo chemického fxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxmickým faktorom,
- plánované preventívne opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia príslušných pracovníkov,
- prijaté technické a organizačnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxv podľa odseku 1 tohto článku na zaradenie ďalších chemických faktorov alebo činností.
Článok 10
Zdravotný dohľad
1. Bez toho, aby bol dotknutý čxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxy posúdenia uvedené v článku 4 tejto smernice odhalili zdravotné riziko. Tieto opatrenia, vrátane osobitných požiadaviek na zdravotné záznamy a záznxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx uskutočňovaní preventívnych opatrení na určitom pracovisku, bude primeraný, ak:
- ohrozenie pracovníka nebezpečným chemickým faktorom je také, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxo účinok sa môžu vyskytnúť za určitých pracovných podmienok pracovníka a
- vyšetrovacia technika predstavuje pre pracovníkov iba malé riziko.
Okxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxza v prílohe II, zdravotný dohľad je povinnou požiadavkou pre práce s príslušnými nebezpečnými chemickými faktormi v súlade s postupmi v uvedenej prílxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm.
2. Členské štáty zavedú opatrenia, ktorými zabezpečia, že sa o každom pracovníkovi, ktorý sa podrobuje zdravotnému dohľadu v súlade s požiadavkaxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxedkov vykonaného zdravotného dohľadu a všetkých reprezentatívnych údajov monitorovania ohrozenia jednotlivca. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxú vo vhodnej forme, aby umožňovali porady aj s časovým odstupom, s ohľadom na dôvernosť údajov.
Kópie príslušných záznamov sa poskytnú na požiadanie xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xkončí činnosť, zdravotné záznamy a záznamy o ohrození sa poskytnú kompetentnému úradu.
4. Ak sa na základe zdravotného dohľadu:
- zistí, že pracovxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxlivosť považujú za následok ohrozenia nebezpečným chemickým faktorom pri práci, alebo
- zistí, že bola prekročená záväzná biologická limitná hodnxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxjúceho sa zdravotného dohľadu, ktorému by sa mal podrobiť po skončení ohrozenia a zamestnávateľ vykoná:
- revíziu posúdenia rizika uskutočneného pxxxx xxxxxx x xxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxekársku starostlivosť alebo inej príslušne kvalifikovanej osoby alebo kompetentného úradu pri uplatňovaní akýchkoľvek opatrení potrebných na vylxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xabezpečí priebežný zdravotný dohľad a kontrolu zdravotného stavu všetkých ostatných pracovníkov, ktorí boli podobne ohrození. V takýchto prípadocx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkej prehliadke.
Článok 11
Porady a účasť pracovníkov
Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov o záležitostiach obsiahnutých v tejto smxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predpisov
1. Prispôsobenia príloh čisto technického charakteru v súlade s:
- prijímaním smerníc v oblasti technického zosúladenia a normalizácxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxkajúcimi sa chemických faktorov,
sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS.
2. Komisia vypracuje praktické predpxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x x xxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xýborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci v súlade s rozhodnutím 74/325/EHS.
V kontexte uplatňovania tejto smernice členské štátyx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx 13
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxuhou samostatnou smernicou v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS";
b) článok 9 ods. 2 sa nahradí nasledovne:
"2. Zmeny a doplnky potrebné na prispxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [22]
c) v druhom pododseku článku 15 ods. 1 slová
"v súladx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3. Smernica Rady 86/188/EHS z 12. mája 1986 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením hluku pri práci [23] sa mení a dopĺňa nasledoxxxx
xx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxs. 2 sa druhý pododsek nahradí nasledovne:
"Prílohy I a II sa prispôsobia technickému pokroku v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice Radx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx v smernici 83/477/EHS a smernici 86/188/EHS na smernicu 80/1107/EHS je neplatný odo dňa zrušenia uvedenej smernice.
5. Smernice 91/322/EHS a 96/xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxedpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne budú o tom informovať Komisiu.
Keď členské štáty prijmú tixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sa tento odkaz vykoná, určia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x uvedú stanoviská zamestnávateľov a pracovníkov.
Komisia bude o tom informovať Európsky parlament, Radu a Hospodársky a sociálny výbor.
Článok 1x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
D. Blunkett
[1] Ú. v. ES C 165, 16.6.1993, s. 4.
[2] Ú. v. ES C 34, 2.2.1994, s. 42.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 1994 (Ú. v. ES C xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx98 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).
[4] Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/642/EHS (Ú. v. xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx xx6, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/56/ES (Ú. v. ES L 236, 18.9.1996, s. 35).
[9] Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 14. Smexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x 245, 26.8.1992, s. 23.
[12] Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22.
[13] Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 86.
[14] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15. Rozhodnutie napxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa dopravy nebezpečných tovarov po cestách (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7). Smernica zmenená a doplnená sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkajúcich sa železničnej dopravy nebezpečných tovarov (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25). Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/87/ES (Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvov spoločenstva alebo ich opúšťajúce, ktoré vezú nebezpečný tovar alebo tovar znečisťujúci životné prostredie (Ú. v. ES L 247, 5.10.1993, s. 19). Smexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xx4, 5.6.1992, s. 1.
[21] Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983, s. 25. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/382/EHS (Ú. v. ES L 206, 29. 7. 1991, s. 16).
[22] Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------
PRÍLOHA I
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx vystavenia pri práci krátkodobá |
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
Anorganické olovo a jeho zlúčeniny | 0,15 | | | |
----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxgické monitorovanie musí zahŕňať merania hladiny olova v krvi (PbB) používajúc absorbčnú spektrometriu alebo metódu, ktorá má ekvivalentné výsledkxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx je väčšia ako 0,075 mg/m3, vypočítaná ako časovo vážený priemer v priebehu 40 hodín týždenne alebo
- hladina olova v krvi je väčšia ako 40 mg Pb/100 ml krxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxom 12 ods. 2. Tieto musia obsahovať odporúčania biologických indikátorov (napr. ALAU, ZPP, ALAD) a stratégie biologického monitorovania.
-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené chemické látky sú zakázané. Zákaz sa neuplatňuje, ak sa chemická látka vyskytuje v inej chemickej látke alebo ako súčasx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx x xxx xx x xxxxx xxxxxxx x Limit koncentrácie pre výnimku |
202-080-4 | 91-59-8 | 2-naftylamín a jeho soli | 0,1 hm. % |
202-177-1 | 92-67-1 | 4-aminobifenyl a jeho soli | 0,1 hm. x x
xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx x x
xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx x x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx--------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:98/24/ES
CELEX: 31998L0024
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
Autor:Rada

Eurovoc:úrazová prevencia; bezpečnosť pri práci; zdravie pri práci; prevencia environmentálnych rizík; nebezpečná látka; chemikálie;
 
Zo dňa: 07.04.1998
Rozoslané: 05.05.1998
Účinnosť od: 25.05.1998
Zrušené: -
Transpozícia do: 05.05.2001
Vzťah k:266/2004 Z.z.; 272/2004 Z.z.; 286/2004 Z.z.; 337/2004 Z.z.; 126/2006 Z.z.; 127/2006 Z.z.; 355/2006 Z.z.; 356/2006 Z.z.; 387/2006 Z.z.; 355/2007 Z.z.; 471/2011 Z.z.; 479/2011 Z.z.; 82/2015 Z.z.; 83/2015 Z.z.; ...

Uverejnené v č. 131/1998 Úradný vestník L na strane 11