Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (10)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

31998L0006 ochrana spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľovi
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 129a ods. 2,
so zrexxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx], na základe spoločného návrhu schváleného Rozhodcovským výborom 9. decembra 1997,
(1) keďže priehľadné fungovanie trhu a správne informácie napxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spoločenstvo by k tomu malo prispieť konkrétnymi činmi, ktoré podporujú a dopĺňajú politiku uplatňovanú členskými štátmi v súvislosti s poskytovaníx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxrame Európskeho hospodárskeho spoločenstva o ochrane spotrebiteľa a informačnej politike [4] a rezolúcia Rady z 19. mája 1981 o druhom programe ochraxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x4) keďže tieto zásady boli zavedené smernicou 79/581/EHS o označovaní cien niektorých potravinárskych výrobkov [6] a smernicou 88/314/EHS o označovxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a objemoch, ktoré zodpovedajú hodnotovým radám prijatým na úrovni spoločenstva, sa ukázali ako príliš zložité na použitie v praxi; keďže je z toho dôvoxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxnia;
(6) keďže povinnosť označiť predajnú cenu a jednotkovú cenu prispieva výraznou mierou k informovanosti spotrebiteľa, lebo je to najjednoduchxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
(7) keďže by preto malo byť všeobecnou povinnosťou označiť tak jednotkovú ako aj predajnú cenu všetkých výrobkov s výnimkou výrobkov predávaných nx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úvahy fakt, že niektoré výrobky sa obvykle predávajú v množstvách odlišných od jedného kilogramu, jedného litra, jedného metra, jedného štvorcového xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxožstva, berúc do úvahy charakter výrobku a množstvá, v ktorých sa v danom členskom štáte zvyčajne predáva;
(9) keďže povinnosť označiť jednotkovú cexx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aby počas primeranej prechodnej doby upustili od uplatňovania tejto povinnosti;
(10) keďže by členským štátom mala ostať možnosť nevyhovieť povinxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxlení;
(11) keďže v prípade nepotravinárskych výrobkov môžu členské štáty, aby uľahčili uplatňovanie zavádzaného mechanizmu, vypracovať zoznam vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxtva sú schopné zabezpečiť jednotné, jasné informácie, ktoré sú prospešné pre všetkých spotrebiteľov na vnútornom trhu; keďže nový zjednodušený prísxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxosť tohto systému by sa mala zachovať aj po zavedení eura; keďže by sa v danej súvislosti mal počet označovaných cien znížiť;
(14) keďže by sa mala venovxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xredložiť najneskôr tri roky odo dňa uvedeného v článku 11 ods. 1, samostatne venovať aj skúsenostiam získaným pri uplatňovaní tejto smernice drobnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxe, na ktoré poukazuje článok 6, mala byť doplnená o príslušný návrh,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Táto smernica upravuje označovanie predajnxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxiť porovnávanie cien.
Článok 2
Na účely tejto smernice:
a) predajnou cenou sa rozumie konečná cena za jednotku výrobku alebo za stanovené množstxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xiter, za meter, za meter štvorcový, za meter kubický výrobku alebo za inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa v danom členskom štáte pri prexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) obchodníkom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva alebo ponúka na predaj výrobky, ktoré patria do jej obchodnej alebo pracovxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxk 3
1. Na všetkých výrobkoch podľa článku 1 sa označí predajná cena a jednotková cena s tým, že označenie jednotkovej ceny podlieha ustanoveniam článkx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxané v priebehu poskytovania služby,
- predaje na dražbe a predaje umeleckých diel a starožitností.
3. U výrobkov predávaných na množstvo musí byť oxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx
xlánok 4
1. Predajná cena a jednotková cena musia byť jednoznačné, ľahko rozpoznateľné a ľahko čitateľné. Členské štáty môžu stanoviť, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi spoločenstva. Ak priniektorých vopred balených výrobkoch národné ustanovenia alebo ustanovenia spoločenstva vyžadujú uvedenie čistej váhy a čisxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxotkovú cenu výrobku na výrobkoch, u ktorých by to nebolo prospešné kvôli charakteru výrobku alebo jeho účelu, alebo by to viedlo k zámene.
2. Kvôli zavxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxe vzťahovať povinnosť označovať jednotkovú cenu.
Článok 6
Ak by mala povinnosť uvádzať jednotkovú cenu vytvoriť nadmernú záťaž pre niektoré drobxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxobok nie je pre spotrebiteľa priamo dostupný alebo kvôli niektorým formám obchodu, napríklad niektorým druhom ambulantného predaja, môžu členské štxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx množstvo, sa podľa článku 12 nevzťahuje povinnosť označiť jednotkovú cenu týchto výrobkov.
Článok 7
Členské štáty učinia príslušné opatrenia, axx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxodržanie národných ustanovení prijatých pri zavádzaní tejto smernice a učinia všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Trestx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady z 29. novembra 1995, ktorá mení a doplňuje smernicu 79/581/EHS o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien potravinárskych výrobkov, a smernicx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.
2. Platnosť smerníc 79/581/EHS a 88/314/EHS sa ruší dňom podľa článku 11 ods. 1 tejto smernice.
Článok 10
Táto smernica nezabraňuje členským štxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
Článok 11
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xlenské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty oznámia ustanovenia týkajúce sa trestov uvedených v článku 8 a všetky ich neskoršie zmeny a doplnenia.
Článok 12
Komisia najneskôr do troch rokxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xáklade toho preskúmajú ustanovenia článku 6 a konajú v súlade so zmluvou do troch rokov od predloženia návrhu Komisie uvedeného v prvom odseku.
Článox xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx členským štátom.
V Bruseli 16. februára 1998
Za Európsky parlament
predseda
J. M. Gil-robles
Za Radu
predseda
J. Cunningham
[1] Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xÚ. v. ES C 141, 13.5.1996, s. 191), spoločná pozícia Rady z 27. septembra 1996 (Ú. v. ES C 333, 7.11.1996, s. 7) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. fexxxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xx xS C 92, 25.4.1975, s. 1.
[5] Ú. v. ES C 133, 3.6.1981, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 158, 26.6.1979, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/58/Ex xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxx1995, p. 11).
[8] Ú. v. ES L 299, 12.12.1995, s. 11.
--------------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:98/6/ES
CELEX: 31998L0006
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:národné implementačné opatrenie; obchodné pravidlá; informácie pre spotrebiteľa; zverejňovanie cien; jednotková cena; cena predaja;
 
Zo dňa: 16.02.1998
Rozoslané: 18.03.1998
Účinnosť od: 18.03.1998
Zrušené: -
Transpozícia do: 18.03.2003
Vzťah k:250/2007 Z.z.; 387/2007 Z.z.; 397/2008 Z.z.;

Uverejnené v č. 80/1998 Úradný vestník L na strane 27