Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (2)
Vzťah
... další položky
... další položky

31977D0063 zmena a doplnenie rozhodnutia 71/306/EHS

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe prác
(77/63/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
so zreteľom na nxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spoločne;
keďže je vhodné na tento účel rozšíriť funkciu a zloženie Poradného výboru pre verejné obstarávanie zhotovenia prác,
ROZHODLA TAKTO:
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dopĺňajú slová "a dodania tovaru" a
c) v druhom odseku článku 3 sa slová "jedného náhradníka" nahrádzajú slovami "jedného alebo dvoch náhradníkov".
xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.
V Bruseli 21. decembrx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xx xx xx xx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:77/63/EHS
CELEX: 31977D0063
Druh predpisu:Rozhodnutie
 
Názov:, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 71/306/EHS, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre verejné obstarávanie prác
Autor:Rada

Eurovoc:poradný výbor (EÚ); verejná zákazka; zmluva na práce;
 
Zo dňa: 21.12.1976
Rozoslané: 15.01.1977
Účinnosť od: 15.01.1977
Zrušené: -

Uverejnené v č. 13/1977 Úradný vestník L na strane 15