12006E/TXT

zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (14)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (34)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (61)
... dalšie položky
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxx xxxx x xxxxxx x
xxxxx xxxx x xxxxxnstvo únie
Tretia časť — Politiky Spoločenstva
HLAVA I — Voľný pohyb tovaru …
Kapitola 1 — Colná únia …
Kapitola 2 — Zákaz množstevných obmedzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxávo usadiť sa …
Kapitola 3 — Služby …
Kapitola 4 — Kapitál a platby …
HLAVA IV — Vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxx x x xxxxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx x x xxxvidlá hospodárskej súťaže …
Oddiel 1 — Pravidlá uplatňované na podniky …
Oddiel 2 — Pomoc poskytovaná štátmi …
Kapitola 2 — Daňové ustanovenia …
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x
xxpitola 3 — Inštitucionálne ustanovenia …
Kapitola 4 — Prechodné ustanovenia …
HLAVA VIII — Zamestnanosť …
HLAVA IX — Spoločná obchodná politika …
xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxla 2 — Európsky sociálny fond …
Kapitola 3 — Všeobecné a odborné vzdelávanie a mládež …
HLAVA XII — Kultúra …
HLAVA XIII — Verejné zdravie …
HLAVA XIx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxx x xxxxxxxxx x
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxxx x xýskum a technologický rozvoj …
HLAVA XIX — Životné prostredie …
HLAVA XX — Rozvojová spolupráca …
HLAVA XXI — Hospodárska, finančná a technická spxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxánoch …
Kapitola 1 — Orgány …
Oddiel 1 — Európsky parlament …
Oddiel 2 — Rada …
Oddiel 3 — Komisia …
xxxxxx x x xxxxx xxxx x
xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx …
Kapitola 4 — Výbor regiónov …
Kapitola 5 — Európska investičná banka …
HLAVA II — Finančné ustanovenia …
Šiesta časť — Všeobecné a záverečné ustxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxú ustanovenia štvrtej časti tejto zmluvy …
PROTOKOLY
OBSAH
A. Protokol pripojený k Zmluve o Európskej únii
— Protokol (č. 1) o článku 17 Zmluvy o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie (1997)
— Protokol (č. 3) o uplatňovaní určitých aspektov článku 14 Zmluvy o založení Európskeho spxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxka (1997)
C. Protokoly pripojené k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xurópskych spoločenstiev (1992)
— Protokol (č. 8) o umiestnení sídel orgánov a niektorých úradov a odborov Európskych spoločenstiev a Europolu (199xx
x xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxpojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva
— Protokol (č. 11) o štatúte Európskej investičnej banky (1957)
— Protokol (č. 12) týkajúci sa Txxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx dovoze do niektorého z členských štátov (1957)
— Protokol (č. 14) o dovoze ropných produktov spracovaných na Holandských Antilách do Európskeho spoxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x Protokol (č. 17) k článku 141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1992)
— Protokol (č. 18) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Eurxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxte (1992)
— Protokol (č. 21) o kritériách konvergencie podľa článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1992)
— Protokol (č. 22), ktorý xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx x5) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (1992)
— Protokol (č. 26) o niektorých ustanovexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx2)
— Protokol (č. 29) o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie (1997)
— Protokol (č. 30) o uplatňovaní zásad subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xč. 32) o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch (1997)
— Protokol (č. 33) o ochrane a blahu zvierat (1997)
— Protokol (č. 34) o finanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx Európskeho spoločenstva (2001)
E. Protokol pripojený k Zmluvám o založení Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxCKO, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY, JEJ KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODKYŇA LUXEMBURSKA, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xvojich krajín spoločným postupom pri odstraňovaní prekážok, ktoré rozdeľujú Európu,
POTVRDZUJÚC ako základný cieľ svojho úsilia neustále zlepšoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxečenie stáleho rastu, vyrovnaného obchodu a zdravej hospodárskej súťaže,
V ÚSILÍ o posilnenie jednoty svojich hospodárstiev a zabezpečenie ich haxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx prostredníctvom spoločnej obchodnej politiky k postupnému zrušeniu obmedzení medzinárodného obchodu,
S ÚMYSLOM potvrdiť solidaritu, ktorá spáxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xakýmto združením zdrojov zachovať a posilniť mier a slobodu, vyzývajúc ostatné národy Európy, ktoré zdieľajú ich ideály, aby sa pripojili k ich úsiliux
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxĺňania,
ROZHODLI SA vytvoriť EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a na tento účel boli menovaní títo splnomocnení zástupcovia za:
(zoznam splnomocnených zástxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxím spoločného trhu, hospodárskej a menovej únie a uskutočňovaním spoločných politík a činností uvedených v článkoch 3 a 4 podporovať v celom Spoločensxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxenie žien a mužov, trvalý a neinflačný rast, vysokú úroveň konkurencieschopnosti a zbližovania hospodárskej výkonnosti, vysokú úroveň ochrany a zlexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štátmi.
Článok 3
1. Na účely stanovené v článku 2 činnosti Spoločenstva zahŕňajú, ako to vyplýva z ustanovení tejto zmluvy a z časového plánu v nej stxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxaký účinok;
b) spoločnú obchodnú politiku;
c) vnútorný trh charakterizovaný zrušením prekážok pre voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxva a rybolovu;
f) spoločnú politiku v oblasti dopravy;
g) systém, ktorým sa zabezpečí, aby sa na vnútornom trhu nenarušila hospodárska súťaž;
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxosti členských štátov s ohľadom na posilnenie ich účinnosti rozvíjaním koordinovanej stratégie zamestnanosti;
j) politiku v sociálnej oblasti zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxie konkurencieschopnosti priemyslu Spoločenstva;
n) podporu rozvoja výskumu a technológie;
o) podporu pre zriadenie a rozvoj transeurópskych xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxnských štátov;
r) politiku v oblasti rozvojovej spolupráce;
s) pridruženie zámorských krajín a území na účel vzrastu obchodu a spoločnej podpory xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxného ruchu.
2. Vo všetkých činnostiach uvedených v tomto článku sa Spoločenstvo zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxa z ustanovení tejto zmluvy a z časového plánu v nej stanovenom, prijatie hospodárskej politiky, ktorá je založená na úzkej koordinácii hospodárskych xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxárskou súťažou.
2. Súbežne s tým, ako to vyplýva z ustanovení tejto zmluvy a z časového plánu v nej stanovenom, zahŕňajú tieto činnosti neodvolateľné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm ktorých je udržať cenovú stabilitu a podporovať všeobecné hospodárske politiky Spoločenstva bez poškodzovania tohto cieľa v súlade s princípmi otvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxúcich hlavných zásad: stabilné ceny, zdravé verejné financie a menové podmienky a trvalo udržateľnú platobnú bilanciu.
Článok 5
Spoločenstvo koxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxíja Spoločenstvo činnosť v súlade s princípom subsidiarity len vtedy a len v takom rozsahu, pokiaľ ciele navrhované touto činnosťou nemôžu byť uspokojxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Spoločenstvo žiadnou činnosťou neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov tejto zmluvy.
Článok 6
Požiadavky ochrany živxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxm na podporu trvalo udržateľného rozvoja.
Článok 7
1. Úlohy zverené Spoločenstvu vykonávajú tieto orgány:
- EURÓPSKY PARLAMENT,
- RADA,
- Kxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxky a sociálny výbor a Výbor regiónov s poradnou funkciou.
Článok 8
V súlade s postupom stanoveným touto zmluvou sa ustanoví Európsky systém centrálxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxútom ECB (ďalej len "štatút ESCB"), ktorý je k tejto zmluve pripojený.
Článok 9
Týmto sa ustanovuje Európska investičná banka, ktorá koná v medziacx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z opatrení prijatých orgánmi Spoločenstva. Členské štáty uľahčix xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x. Členské štáty, ktoré majú v úmysle nadviazať medzi sebou rozšírenú spoluprácu v jednej z oblastí uvedenej v tejto zmluve, zašlú žiadosť Komisii, ktorx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxie xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxh Komisie a po porade s Európskym parlamentom. Ak sa rozšírená spolupráca týka oblasti, na ktorú sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 tejto zmluvy, vyxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxda postupovať v súlade s prvým pododsekom tohto odseku.
3. Akty a rozhodnutia potrebné na vykonávanie činností v rámci rozšírenej spolupráce podliexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxdý členský štát, ktorý má záujem o účasť na rozšírenej spolupráci zavedenej v súlade s článkom 11, oznámi svoj zámer Rade a Komisii, ktorá do troch mesiacxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxadosti a o takých osobitných dojednaniach, ktoré považuje za nevyhnutné.
Článok 12
V rámci pôsobnosti tejto zmluvy a bez toho, aby boli dotknuté jex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxjať pravidlá o zákaze takejto diskriminácie.
Článok 13
1. Rada môže, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy a v rámci právomoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.
2. Ak Rada na pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrem zosúladenia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov, koná bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 v súlade s postupom uvedeným v článku 251.
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xstanoveniami tohto článku a článkov 15, 26, 47 ods. 2, 49, 80, 93 a 95 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto zmluvy.
2. Vnútorný trh zahrnie oblaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxanou väčšinou na návrh Komisie stanoví usmernenia a podmienky nevyhnutné na zabezpečenie vyváženého pokroku vo všetkých dotknutých odvetviach.
Čxxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxčité národné hospodárstva, v ktorých sa prejavujú rozdiely v stupni rozvoja, budú musieť vynaložiť počas obdobia vytvárania vnútorného trhu, a môže nxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxať fungovanie spoločného trhu.
Článok 16
Bez toho, aby boli dotknuté články 73, 86 a 87, a berúc do úvahy miesto, ktoré patrí službám všeobecného hosxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxnok, ktoré umožňujú splnenie ich poslania.
DRUHÁ ČASŤ
OBČIANSTVO ÚNIE
Článok 17
1. Týmto sa ustanovuje občianstvo únie. Občanom únie je každá xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxvajú práva poskytované touto zmluvou a vzťahujú sa na nich povinnosti, ktoré im táto zmluva ukladá.
Článok 18
1. Každý občan únie má právo slobodne sx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxh vykonanie.
2. Ak by sa na dosiahnutie tohto cieľa ukázalo byť nevyhnutné konanie Spoločenstva a táto zmluva neposkytuje potrebné právomoci, Rada mxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxovenia o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo o iných podobných dokladoch ani na predpisy o sociálnom zabezpečení a sxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Výkon tohto práxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxoviť odchýlky, ak je to odôvodnené špecifickými problémami členského štátu.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 190 ods. 4 a pravidlá prijaté na jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za tých istých podmienok ako štátny príslušník tohto štátu. Výkon tohto práva podlieha podrobnej úpravex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxnené špecifickými problémami niektorého členského štátu.
Článok 20
Každý občan únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu. Členské štáty dohodnú medzi sebou potrebné pravidlá a zxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podľa článku 194.
Každý občan únie sa môže obrátiť na ombudsmana ustanoveného v súlade s článkom 195.
Každý občan únie sa môže písomne obrátiť na ktoxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxu.
Článok 22
Komisia podá každé tri roky Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní ustanovení tejto čaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxntom prijať pravidlá na posilnenie alebo na doplnenie práv zakotvených v tejto časti, ktoré odporučí členským štátom na prijatie v súlade s ich ústavnýxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx vzťahuje na celý obchod s tovarom a zahŕňa zákaz ciel na dovoz a vývoz tovaru medzi členskými štátmi, zákaz všetkých poplatkov, ktoré majú rovnaký účinox xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xýrobky s pôvodom v členských štátoch, ako aj na výrobky pochádzajúce z tretích krajín, ktoré sú v členských štátoch vo voľnom obehu.
Článok 24
Za výrxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxlatené clá a poplatky s rovnakým účinkom ako iné splatné a vyrubené clá v tomto členskom štáte, ak sa na tieto výrobky nevzťahuje nárok na plné alebo čiastxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxátmi zakazujú. Tento zákaz sa vzťahuje taktiež na clá fiškálnej povahy.
Článok 26
Clá Spoločného colného sadzobníka určí Rada kvalifikovanou väčxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhod medzi členskými štátmi a tretími krajinami;
b) vývojom podmienok hospodárskej súťaže v Spoločenstve tak, aby sa zlepšila konkurencieschopnosx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxochádzalo k narušeniu podmienok hospodárskej súťaže v oblasti hotových výrobkov;
d) nevyhnutnosťou vyhnúť sa vážnym poruchám v hospodárstve členxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxMI ŠTÁTMI
Článok 28
Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.
Článok 29
Množxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxjú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené princípmi verejnej morálky, verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťoux xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxgickú hodnotu, alebo ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto zákazy a obmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxnymi príslušníkmi členských štátov neexistovala diskriminácia.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na každý orgán, prostredníctvom ktorého člxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovenia sa vzťahujú aj na monopoly, ktoré štát zveril iným subjektom.
2. Členské štáty upustia od akéhokoľvek nového opatrenia, ktoré je v rozpoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
3. Ak v štátnom monopole obchodnej povahy platia pravidlá, ktoré majú uľahčiť odbyt alebo zvýšiť zhodnocovanie poľnohospodárskych výrobkov, pri upxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxovne príslušných výrobcov.
HLAVA II
POĽNOHOSPODÁRSTVO
Článok 32
1. Spoločný trh sa vzťahuje na poľnohospodárstvo a obchod s poľnohospodársxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré s týmito výrobkami bezprostredne súvisia.
2. Pokiaľ články 33 až 38 nestanovia inak, pravidlá stanovené na vytvorenie spoločného trhu sa vzťxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxanie a rozvoj spoločného trhu poľnohospodárskych výrobkov sprevádza zavádzanie spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Článok 33
1. Cieľom spoxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily;
b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú žxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) zabezpečiť riadne zásobovanie;
e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.
2. Pri vypracovávaní spoločnej poľnohospodárskej polxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxry poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi rôznymi poľnohospodárskymi oblasťami;
b) na nevyhnutnosť postupného vykoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xlánok 34
1. Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 sa zavedie spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov.
V závislosti od daných výrobxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxútroštátnych xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnutie cieľov stanovených v článku 33, najmä reguláciu cien, pomoc výrobe a odbytu rôznych výrobkov, skladovanie a preklenovacie opatrenia a spoločné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxriminácie medzi výrobcami alebo spotrebiteľmi v rámci Spoločenstva.
Spoločná cenová politika vychádza zo spoločných kritérií a jednotných metód xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích a záručných fondov.
Článok 35
Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zaviesť tieto xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxa môže zahŕňať spoločné financovanie projektov alebo orgánov;
b) prijať spoločné opatrenia na podporu spotreby niektorých výrobkov.
Článok 36
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxľa článku 37 ods. 2 a 3 a v súlade so stanoveným postupom a so zreteľom na ciele uvedené v článku 33.
Rada môže najmä schváliť poskytovanie pomoci:
a) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxanovenie všeobecných smerov spoločnej poľnohospodárskej politiky zvolá Komisia hneď po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy konferenciu členských xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx S prihliadnutím na výsledky konferencie uvedenej v odseku 1 predloží Komisia po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom do dvoch rokov od nadobudnutxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcií trhu jednou z foriem spoločnej organizácie trhu uvedených v článku 34 ods. 1, ako aj na uskutočnenie opatrení presne vymedzených v tejto hlave.
Tixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxda vydá kvalifikovanou väčšinou nariadenia, smernice alebo prijme rozhodnutia, pričom sa zachováva oprávnenie Rady dávať príslušné odporúčania.
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxs. 1, ak:
a) spoločná organizácia poskytuje členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré majú vlastnú organizáciu danej výroby, rovnaké xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxá organizácia trhu zabezpečí obchodu v rámci Spoločenstva podmienky podobné tým, ktoré existujú na vnútroštátnom trhu.
4. Ak vznikne spoločná orgaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na vývoz do tretích krajín doviezť z krajiny, ktorá nie je členom Spoločenstva.
Článok 38
Ak v niektorom členskom štáte podlieha určitý výrobok vnúxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xnom členskom štáte, členské štáty si uplatnia vyrovnávací poplatok na dovoz týchto výrobkov z členského štátu, kde takáto organizácia alebo pravidlá xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxvila potrebná rovnováha. Môže poskytnúť oprávnenie aj na prijatie iných opatrení a sama určiť ich podmienky a podrobnosti.
HLAVA III
VOĽNÝ POHYB Oxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxníkov zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xajú pracovníci právo:
a) uchádzať sa o skutočne ponúkané pracovné miesta;
b) voľne sa za týmto účelom pohybovať na území členských štátov;
c) na pxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa upravuje zamestnávanie vlastných štátnych príslušníkov tohto štátu;
d) po ukončení zamestnania zostať na území členského štátu za podmienok ustxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx verejnej službe.
Článok 40
V súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom Rada vydá smernice alebo nariadexxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxce medzi vnútroštátnymi službami zamestnanosti;
b) odstraňovaním takých správnych postupov a praktík a stanovených lehôt na prístup k zamestnanixx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxou liberalizácie pohybu pracovníkov;
c) odstraňovaním všetkých lehôt a iných obmedzení ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxia ako pre vlastných pracovníkov;
d) vytvorením vhodného mechanizmu, ktorý by umožnil prepojenie medzi ponukou pracovných miest a dopytu po nich a uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxyselných odvetviach.
Článok 41
V rámci spoločného programu členské štáty podporia výmenu mladých pracovníkov.
xxxxxx xx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxného pohybu pracovníkov; za týmto účelom uzavrie dohody, ktoré migrujúcim pracovníkom a na nich závislým osobám zabezpečia:
a) započítanie všetkýxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx osobám s bydliskom na území členských štátov.
Rada sa počas postupu uvedeného v článku 251 uznáša jednomyseľne.
KAPITOLA 2
PRÁVO USADIŤ SA
Čláxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxského štátu. Zakazujú sa aj obmedzenia, ktoré sa týkajú zakladania obchodných zastúpení, organizačných zložiek a dcérskych spoločností štátnymi prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, založiť a viesť podniky, najmä spoločnosti v zmysle druhého pododseku článku 48, za podmienok stanovených pre vlastných štátnych príslušníkov právxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdiť sa v určitej činnosti Rada vydá smernice v súlade s postupom podľa článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.
2. Rada a Komisia si plnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxy usadiť sa výrazne prispieva k rozvoju výroby a obchodu;
b) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, aby zistili koxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xredpisov alebo predchádzajúcich dohôd medzi členskými štátmi, dodržiavanie ktorých tvorí prekážku slobody usadiť sa;
d) zaručia pracovníkom jedxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxú podmienky, ktoré by museli v tomto štáte splniť v čase, keď zamýšľali začať vykonávať túto činnosť;
e) umožnia štátnym príslušníkom jedného členskxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xds. 2;
f) postupne odstraňujú obmedzenia slobody usadiť sa vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti, ktoré prichádzajú do úvahy vzhľadom na poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxravujúce vstup pracovníkov materského podniku do riadiacich alebo dozorných orgánov ich obchodných zastúpení, organizačných zložiek alebo dcérskxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlebo firiem v zmysle druhého pododseku článku 48 s cieľom zabezpečiť rovnocenné záruky v celom Spoločenstve;
h) zabezpečujú, aby sa podmienky usadexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnej moci.
Rada môže na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou hlasov stanoviť, že ustanovenia tejto kapitoly sa na určité činnosti nevzťahujú.
Člxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnym aktom osobitne upravujúce postavenie cudzích štátnych príslušníkov z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia.
xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti osôb vydá Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 251 smernice na vzájomné uznávanie diplomov, oxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ustanovení týkajúcich sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb, upravených v členských štátoch zákonom, iným právnym prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xi aspoň v jednom členskom štáte vyžaduje zmeniť a doplniť existujúce zásady stanovené zákonom upravujúcim kvalifikačné a odborné predpoklady, príprxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavotníckych povolaniach a povolaní lekárnika, postupné zrušenie obmedzení závisí od koordinácie podmienok pre výkon povolania v jednotlivých členxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxateľskej činnosti v Spoločenstve, sa pre účel tejto kapitoly zaobchádza rovnako ako s fyzickými osobami, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských štxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xerejného alebo súkromného práva s výnimkou neziskových spoločností.
KAPITOLA 3
SLUŽBY
Článok 49
V rámci nasledujúcich ustanovení sú zakázaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxločenstva ako príjemca služieb.
Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozšíriť platnosť týchto ustanovení aj pre štátnych príslušníxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa bežne poskytujú za odplatu, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb.
Služby zahŕňajú najmä:
a) činnosti priemxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xotknuté ustanovenia kapitoly o práve usadiť sa, poskytovateľ služieb môže dočasne vykonávať xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
1. Slobodu poskytovať služby v oblasti dopravy upravujú ustanovenia hlavy o doprave.
2. Liberalizácia bankových a poisťovacích služieb spojená s vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxeb vydá Rada kvalifikovanou väčšinou smernice na návrh Komisie a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a s Európskym parlamentom.
2. Smernice xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxre obchodu s tovarmi.
Článok 53
Členské štáty vyhlasujú, že sú pripravené uskutočniť liberalizáciu služieb vo väčšom rozsahu, ako vyžadujú smernxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx vydá príslušným členským štátom odporúčania.
Článok 54
Kým sa nezrušia obmedzenia slobody poskytovať služby, platia v každom členskom štáte pre xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxov 45 až 48 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou.
KAPITOLA 4
KAPITÁL A PLATBY
Článok 56
1. V rámci ustanovení tejto kapitoly sú zakázanx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platieb medzi členskými štátmi a medzi tretími krajinami.
Článok 57 [2]
1. Ustanovenia článku 56 sa prijmú bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanix xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xo tretích krajín alebo z tretích krajín týkajúcich sa priamych investícií – vrátane investícií do nehnuteľného majetku, usadenia sa, poskytovania fixxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch predpisov platné k 31. decembru 1999.
2. V úsilí dosiahnuť voľný pohyb kapitálu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v čo najväčšom rozsahu a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxtích krajín a z tretích krajín v oblasti priamych investícií – vrátane investícií do nehnuteľného majetku, usadenia sa, poskytovania finančných služxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlu do tretích krajín alebo z tretích krajín v práve Spoločenstva krokom späť, sa vyžaduje jednomyseľnosť.
Článok 58
1. Ustanovenia článku 56 majú bxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxv podľa miesta bydliska alebo podľa miesta, kde investovali kapitál;
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtnych predpisov, alebo stanoviť postupy na ohlasovanie kapitálových pohybov na štatistické alebo správne účely alebo prijať opatrenia, ktoré možno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxeľných s touto zmluvou.
3. Opatrenia a postupy uvedené v odsekoch 1 a 2 však nesmú byť prostriedkom pre svojvoľnú diskrimináciu alebo skryté obmedzovxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolnostiach spôsobí alebo hrozí, že spôsobí vážne ťažkosti fungovaniu hospodárskej a menovej únie, na návrh Komisie a po porade s ECB môže Rada kvalifxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoznačne nevyhnutné.
Článok 60
1. Ak sa činnosť Spoločenstva, ako ju predvída článok 301, pokladá za nevyhnutnú, môže Rada prijať potrebné nalxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxý článok 297 a za predpokladu, že Rada neprijme opatrenia podľa odseku 1, členský štát môže z vážnych politických dôvodov a z dôvodov naliehavosti prijax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormované najneskôr do dátumu, keď nadobudnú platnosť.
Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, že daný členský štát tieto opaxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxKÁ POLITIKA A INÉ POLITIKY, KTORÉ SA TÝKAJÚ VOĽNÉHO POHYBU OSÔB
Článok 61
S cieľom postupne vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a práva Rada prixxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxsti s priamo nadväzujúcimi sprievodnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu a prisťahovalectva podľa článku 62 ods. x x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxópskej únii;
b) ostatné opatrenia v oblasti azylu, prisťahovalectva a ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s ustanovením čláxxx xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxu a posilnenie správnej spolupráce tak, ako je to stanovené v článku 66;
e) opatrenia v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach zamxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxii.
Článok 62
Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 67 do piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy prijme:
1. opatrenia x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx štátov, ktoré stanovia:
a) pravidlá a postupy, ktoré majú členské štáty dodržiavať pri uskutočňovaní kontrol osôb na takýchto hraniciach;
b) vízxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xrekročení vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni príslušníci sú od vízovej povinnosti oslobodení;
ii) postupy a podmienky vydávania víz člensxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxšníci tretích krajín môžu do troch mesiacov voľne pohybovať na území členských krajín.
Článok 63
Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 67 do piaxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx z 31. januára 1967 o postavení utečencov, a inými príslušnými zmluvami v nasledovných oblastiach:
a) kritériá a mechanizmy určujúce, ktorý členský xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxdlá o prijatí žiadateľov o azyl v členských štátoch;
c) minimálne pravidlá s ohľadom na uznanie štátnych príslušníkov tretích krajín za utečencov;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxchto oblastiach:
a) minimálne pravidlá o poskytnutí dočasnej ochrany vyhnaných osôb z tretích štátov, ktoré sa nemôžu vrátiť do krajiny svojho pôvoxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa utečencov a vyhnaných osôb;
3. opatrenia prisťahovaleckej politiky v týchto oblastiach:
a) podmienky vstupu a pobytu a pravidlá o postupe člensxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxsťahovalectvo a nelegálny pobyt, vrátanie repatriácie osôb, ktoré sa nelegálne zdržujú v členskom štáte;
4. opatrenia na vymedzenie práv a podmienxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xadou v súlade s odsekmi 3 a 4 nebránia žiadnemu členskému štátu, aby v daných oblastiach zachoval alebo zaviedol vnútroštátne opatrenia, ktoré sú zlučixxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxočnej lehote.
Článok 64
1. Táto hlava sa nedotýka výkonu zodpovedností členských štátov s ohľadom na zachovávanie práva a poriadku a zabezpečenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé opatrenia v prospech dotknutých členských štátov, a to v trvaní nepresahujúcom šesť mesiacov.
Článok 65
Opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo trhu, zahŕňajú:
a) zlepšenie a zjednodušenie:
- systému cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych dokumentov,
- spolupráce pri získaxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxporu zlučiteľnosti pravidiel uplatniteľných v členských štátoch týkajúcich sa kolíznych noriem a sporov o príslušnosť;
c) odstraňovanie prekážox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo v členských štátoch.
Článok 66
Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 67 prijme opatrenia na zabezpečenie spolupráce medzi príslušnými orgánxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxobia piatich rokov po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy sa Rada uznáša jednomyseľne na návrh Komisie alebo z podnetu členského štátu a po porxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx predloženie návrhu Rade,
- po porade s Európskym parlamentom Rada jednomyseľne rozhodne so zreteľom na všetky oblasti alebo časť oblastí pokrytých xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxišne od odsekov 1 a 2 Rada po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy prijme kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, a po porade s Európskym parlaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxoch ii) a iv) po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy v súlade s postupom uvedeným v článku 251.
5. Bez ohľadu na ustaxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxkom 1 tohto článku prijala právne predpisy Spoločenstva, ktoré definujú spoločné pravidlá a základné zásady upravujúce tieto otázky;
- opatrenia uxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx: ak vznikne otázka výkladu tejto hlavy alebo platnosti a výkladu aktov prijatých orgánmi Spoločenstva na základe tejto hlavy vo veci, ktorá je predmetxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxe nálezu Súdny dvor, ak to považuje za potrebné pre svoje rozhodnutie v danej veci.
2. Súdny dvor v žiadnom prípade xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxútornej bezpečnosti.
3. Rada, Komisia alebo členský štát môžu požiadať Súdny dvor o vydanie nálezu v otázke výkladu tejto hlavy alebo aktov orgánov Sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxi právoplatnými.
Článok 69
Uplatňovanie tejto hlavy podlieha ustanoveniam Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska a Protokolu o postxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxovstvo a Írsko.
HLAVA V
DOPRAVA
Článok 70
V tejto hlave sledujú členské štáty ciele tejto zmluvy v rámci spoločnej dopravnej politiky.
Článox xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxiálnym výborom a Výborom regiónov stanovuje:
a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu;
c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy;
d) ďalšie potrebné ustanovenia.
2. Odlišne od xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdlá upravujúce zásady systému riadenia dopravy, ktorých uplatnenie by mohlo vážne ovplyvniť životnú úroveň, zamestnanosť a prevádzku dopravných zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Článok 72
Do stanovenia opatrení uvedených v článku 71 ods. 1 žiaden členský štát nesmie bez jednomyseľného súhlasu Rady upravovať predpisy platxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxmo znevýhodňovali dopravcov z iných členských štátov.
Článok 73
Pomoc je s touto zmluvou zlučiteľná, ak slúži na koordináciu dopravy alebo tvorí nxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxi cien a podmienok dopravy prihliadajú na hospodársku situáciu dopravcov.
Článok 75
1. Diskriminácia v doprave v rámci Spoločenstva formou rozdixxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x. Odsek 1 nebráni Rade, aby podľa článku 71 ods. 1 prijala ďalšie opatrenia.
3. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Hospodárskyx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xohli v súlade s pravidlom ustanoveným v odseku 1 zabezpečiť xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podľa odseku 1 a po porade s príslušným členským štátom prijme potrebné rozhodnutia v súlade s ustanovením odseku 3.
Článok 76
1. Pri doprave v rámci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxch podnikov alebo priemyselných odvetví, pokiaľ to Komisia nepovolí.
2. Komisia preskúma z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorého členskéhx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xerozvinutých oblastí a na problémy v oblastiach vážne ovplyvnených politickými okolnosťami a na druhej strane na účinok týchto cien a podmienok na hosxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x odseku 1 sa nevzťahuje na sadzby zavedené na udržanie podmienok hospodárskej súťaže.
Článok 77
Clá alebo poplatky účtované dopravcom k dopravnej xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxlujú tieto náklady postupne znižovať.
Komisia môže pri uplatňovaní tohto článku dávať členským štátom odporúčania.
Článok 78
Ustanovenia tejxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtvu niektorých oblastí Spolkovej republiky Nemecko postihnutých rozdelením.
Článok 79
Pri Komisii sa zriaďuje Poradný výbor zložený z odborníkxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxté právomoci Hospodárskeho a sociálneho výboru.
Článok 80
1. Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú na železničnú dopravu, cestnú dopravu a vnútrozxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnú a leteckú dopravu.
Uplatnia sa procesné ustanovenia článku 71.
HLAVA VI
SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ, ZDAŇOVANIE A APROXIMÁCIU Pxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxeľné so spoločným trhom: všetky dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjmä tie, ktoré:
a) priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny alebo iné obchodné podmienky;
b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxmieňujú uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sa však neuplatnia na:
- dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi,
- rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov,
- zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxého alebo hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré:
a) neukladajú príslušxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xo vzťahu k podstatnej časti daných výrobkov.
Článok 82
Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na spoločnom trhu či jeho podstatnej časti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxžívanie môže zahŕňať najmä:
a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienokx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxrom pri rovnakých plneniach, čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;
d) podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktorx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxntom Rada kvalifikovanou väčšinou vydá príslušné nariadenia alebo smernice na vykonávanie zásad stanovených v článkoch 81 a 82.
2. Nariadenia alebx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxkovaného ukladania pokút;
b) stanoviť podrobné pravidlá uplatňovania článku 81 ods. 3 s prihliadnutím na nevyhnutnosť zabezpečiť účinný dozor pri xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdvetviach;
d) vymedziť príslušné úlohy Komisie a Súdneho dvora pri uplatňovaní ustanovení uvedených v tomto odseku;
e) vymedziť vzťah medzi vnútxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxľa článku 83 rozhodujú orgány členských štátov o prípustnosti dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ako aj o zneužívaní dominantného postavenix xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnetu a v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré im poskytnú pomoc, Komisia prešetrí každý prípad podozrenia z porušenia týchto zxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxzhodnutí s odôvodnením. Komisia môže svoje rozhodnutie zverejniť a zmocniť členské štáty, aby prijali opatrenia na nápravu situácie na základe podmixxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxlučné práva, tieto štáty neustanovia ani neponechajú v účinnosti opatrenia, ktoré sú v rozpore s pravidlami tejto zmluvy, najmä s pravidlami uvedeným x xxxxxxxx xx x xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxopolu, podliehajú pravidlám tejto zmluvy, najmä pravidlám hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje práxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxi Spoločenstva.
3. Komisia zabezpečí uplatňovanie ustanovení tohto článku a v prípade potreby vydá členským štátom príslušné smernice alebo rozhoxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xrhom je zlučiteľná:
a) pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych nevýhod spôsoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou;
b) pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záuxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xospodárskych oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom;
dx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxtve v rozsahu, ktorý odporuje spoločným záujmom;
e) iné druhy pomoci, ako ich vymedzia rozhodnutia Rady prijaté kvalifikovanou väčšinou na návrh Koxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxvanie spoločného trhu.
2. Ak Komisia po výzve, aby príslušné strany predložili pripomienky, zistí, že pomoc poskytnutá štátom alebo zo štátnych zdrxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxe stanovenej Komisiou zruší alebo upraví.
Ak sa daný štát nepodriadi tomuto rozhodnutiu v stanovenej lehote, Komisia alebo iný dotknutý štát môže, oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxc, ktorú štát poskytuje alebo zamýšľa poskytnúť, sa ako výnimka z ustanovení článku 87 alebo nariadení uvedených v článku 89 považuje za zlučiteľnú, a tx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx pododseku tohto odseku, podaním žiadosti Rade sa toto konanie zastavuje až do vyjadrenia Rady.
Ak sa Rada do troch mesiacov od podania tejto žiadosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby mohla podať svoje pripomienky. Ak usúdi, že takýto zámer je nezlučiteľný so spoločným trhom podľa článku 87, začne konanie podľa odseku 2. Členský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxrlamentom môže Rada kvalifikovanou väčšinou vydať akékoľvek nariadenia potrebné na uplatnenie článkov 87 a 88 a najmä môže stanoviť podmienky uplatnxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxzdaní výrobky z iných členských štátov nijakou priamou alebo nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou dane ukladané priamo či nepriamo na podobné xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxbky.
Článok 91
Navrátenie vnútroštátnych daní pri výrobkoch vyvážaných na územie niektorého členského štátu nepresiahne vnútroštátne dane, ktxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxých členských štátov poskytuje zľava a vrátenie a pri dovoze z členských štátov sa poskytujú vyrovnávacie poplatky, len ak pripravované opatrenie prexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxom a Hospodárskym a sociálnym výborom prijme jednomyseľne pravidlá na zosúlaďovanie právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných danx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxROXIMÁCIA PRÁVA
Článok 94
Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého trhu.
Článok 95
1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ táto zmluva neusxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
2. Odsek 1 sa nevzťahuxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xsiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvexxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou axxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedeniax
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xeslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.
Ak Komisia x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalšíxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxť príslušné opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať vec priamo Súdnemu xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxhujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej povahy uvedených x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxmi zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členských štátov narúšajú podmienky hospodárskej súťaže na spoločnom trhu, a xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xa návrh Komisie vydá kvalifikovanou väčšinou potrebné smernice. Komisia a Rada môžu prijať aj iné vhodné opatrenia stanovené v tejto zmluve.
Článok xx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe v zmysle článku 96, členský štát, ktorý ich chce prijať alebo zmeniť, sa poradí s Komisiou. Po porade s členskými štátmi Komisia odporučí príslušným štxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžno vyžadovať, aby ostatné členské štáty zmenili v zmysle článku 96 svoje vlastné ustanovenia na odstránenie tohto porušenia. Ak členský štát, ktorý nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxPITOLA 1
HOSPODÁRSKA POLITIKA
Článok 98
Členské štáty riadia svoje hospodárske politiky so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Spoločenstvx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou a podporujú efektívne rozdeľovanie zdrojov pri dodržiavaní zásad stanovených v článku 4.
Článox xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
2. Rada na odporúčanie Komisie prijme kvalifikovanou väčšinou návrh hlavných smerov hospodárskych politík členských štátov a Spoločenstva a podá o txx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxločenstva.
Na základe týchto záverov Rada prijme kvalifikovanou väčšinou odporúčanie, ktoré vymedzí tieto hlavné smery. Rada o svojom odporúčaní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxsti štátov Rada sleduje hospodársky rozvoj v členských štátoch a v Spoločenstve, ako aj súlad medzi hospodárskymi politikami a hlavnými smermi uvedenxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtáty postúpia Komisii informácie o významných opatreniach, ktoré prijali v oblasti hospodárskej politiky a ďalšie potrebné informácie.
4. Ak sa poxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxozujú fungovanie hospodárskej a menovej únie, na odporúčanie Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou podať tomuto členskému štátu nevyhnutné odpxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrópskemu parlamentu správu o výsledkoch mnohostranného dohľadu. Ak Rada zverejní svoje odporúčania, možno vyzvať predsedu Rady, aby vystúpil pred pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xejto zmluve, môže Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o opatreniach zodpovedajúcich hospodárskej situácii, najmä ak vzniknú váxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxximočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly, môže Rada za určitých podmienok na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o poskytnutí fixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxrpávanie účtov či získavanie iného druhu úveru v ECB alebo v centrálnych bankách členských štátov (ďalej len "národné centrálne banky") v prospech inšxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávom alebo verejnoprávnym podnikom členských štátov je rovnako zakázané ako priame odkúpenie ich pohľadávok alebo dlhov národnými centrálnymi bankxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxných zdrojov z centrálnych bánk zaobchádzajú rovnako ako so súkromnými úverovými inštitúciami.
Článok 102
1. Akékoľvek opatrenie, ktoré nie je zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx miestnym alebo iným verejným orgánom, iným subjektom spravovaným verejným právom alebo verejnoprávnym podnikom členských štátov k finančným inštixxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxk 103
1. Spoločenstvo nezodpovedá za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, iných subjxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxuky spoločného uskutočnenia určitého projektu. Členský štát nezodpovedá za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnycx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxjomné finančné záruky spoločného uskutočnenia určitého projektu.
2. Ak je to potrebné, môže Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 252 spresniť dxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxa sleduje vývoj rozpočtovej situácie a výšku štátneho dlhu v členských štátoch s cieľom odhaliť hrubé chyby. Skúma najmä dodržiavanie rozpočtovej disxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčuje referenčnú hodnotu, okrem prípadov
- ak tento pomer podstatne klesol alebo ak sa neustále znižuje a dosahuje úroveň, ktorá sa približuje referexxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
b) či xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxm tempom sa približuje referenčnej hodnote.
Referenčné hodnoty sú vymedzené v Protokole o postupe pri nadmernom deficite, ktorý je pripojený k tejtx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxhliadne tiež na to, či štátny deficit prekračuje štátne výdavky na investície a zohľadní všetky ostatné závažné faktory vrátane stavu hospodárskeho a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxchto kritérií je toho názoru, že v členskom štáte je riziko nadmerného deficitu.
4. Výbor zriadený podľa článku 114 vypracuje stanovisko k správe Komxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Rada zhodnotí pripomienky, ktoré členský štát prípadne uvedie, a po celkovom zhodnotení kvalifikovanou väčšinou rozhodne, či sa nadmerný deficit vyxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxstránil. S výnimkou ustanovení odseku 8 sa tieto odporúčania nezverejňujú.
8. Ak sa Rada presvedčí, že sa v priebehu stanovenej lehoty nedosiahlo nixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxrní členský štát, aby v rámci určitej lehoty prijal opatrenia na zníženie deficitu, ktoré Rada pokladá za nevyhnutné na nápravu situácie.
V takom príxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxx x xohto článku sa nevzťahuje právo podať žalobu podľa článkov 226 a 227.
11. Ak sa členský štát nepodriadi rozhodnutiu podľa odseku 9, môže Rada rozhodnúxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxnský štát uverejnil ďalšie informácie, ktoré určí Rada,
- vyzvať Európsku investičnú banku, aby prehodnotila svoju úverovú politiku voči tomuto člxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxý deficit,
- ukladať primerané pokuty.
Predseda Rady vyrozumie o prijatých rozhodnutiach Európsky parlament.
12. Rada zruší niektoré alebo všxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxdtým zverejnila, hneď po zrušení rozhodnutia podľa odseku 8 verejne vyhlási, že nadmerný deficit sa v príslušnom štáte už nevyskytuje.
13. Pri prijíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxkom 205 ods. 2, s vylúčením hlasov zástupcu príslušného členského štátu.
14. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa uskutočnenia postupu uvedeného v tomto xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxhradia uvedený protokol.
S výhradou ostatných ustanovení tohto odseku Rada do l. januára 1994 na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx 105
1. Hlavným cieľom ESCB je udržať cenovú stabilitu. Bez toho, aby bola dotknutá cenová stabilita, ESCB podporuje všeobecné hospodárske politiky x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xo zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou, čím sa podporuje efektívne rozdeľovanie zdrojov.
2. Základné úlohy uskutočňované prxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
- udržiavať a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov,
- podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.
3. Tretia zarážka xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxoch aktov Spoločenstva v oblasti jej pôsobnosti,
- vnútroštátnymi orgánmi pri návrhoch právnych predpisov v oblasti jej pôsobnosti, ale v medziach x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxúciám, orgánom Spoločenstva alebo vnútroštátnym orgánom.
5. ESCB prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x ECB a na základe súhlasu Európskeho parlamentu poveriť ECB osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politiky kontrolného dohľadu nad úverovými inštitúcixxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxčenstve. Tieto bankovky môžu vydávať ECB a národné centrálne banky. Bankovky vydané ECB a národnými centrálnymi bankami sú jedinými bankovkami, ktorx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxom podľa článku 252 a po porade s ECB prijať opatrenia na zosúladenie označovania a technických parametrov všetkých mincí, s ktorými sa ráta do obehu v roxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxvnu subjektivitu.
3. ESCB riadia orgány ECB s rozhodovacími právomocami, ktorými je Rada guvernérov a Výkonná rada.
4. Štatút ESCB je uvedený v proxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxrh Komisie a po porade s ECB. V oboch prípadoch sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.
6. Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a ECB axxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 štatútu ESCB.
Článok 108
Pri uplatňovaní právomoci a plnení úloh a funkcií, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a štatútu ESxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxitúcií Spoločenstva ako ani od žiadnej vlády členského štátu alebo od iného orgánu. Orgány alebo inštitúcie Spoločenstva a vlády členských štátov sa zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx
Článok 109
Každý členský štát najneskôr k dátumu ustanovenia ESCB zabezpečí, aby vnútroštátne právne predpisy, vrátane štatútu jeho národnej ústrxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxjto zmluvy a za podmienok stanovených v štatúte ESCB sa ECB zaväzuje:
- vydávať nariadenia v rozsahu potrebnom na plnenie úloh definovaných v článku 3xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxebné na plnenie úloh, ktorými je podľa tejto zmluvy a podľa štatútu ESCB poverená ESCB,
- podávať odporúčania a vydávať stanoviská.
2. Nariadenie mx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxzné.
Rozhodnutie je záväzné vo svojej celistvosti pre každého, komu je určené.
Články 253, 254 a 256 platia pre nariadenia a rozhodnutia prijaté ECxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxnku 107 ods. 6 je ECB oprávnená ukladať pokuty alebo pravidelné penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jej nariadení a rozhodnutí.
Člxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v súlade s cieľom cenovej stability a po porade s Európskym parlamentom, ako aj v súlade s postupom a podmienkami podľa odseku 3 uzatvárať formálne dohodx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx odporúčanie Komisie a po porade s ECB v snahe o dosiahnutie konsenzu v súlade s cieľom cenovej stability prijať, upraviť alebo upustiť od hlavných kurzox xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxexistuje systém výmenných kurzov ECU vo vzťahu k jednému alebo viacerým menám krajín, ktoré nie sú členmi Spoločenstva podľa odseku 1, môže Rada kvalifxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stabilitu.
3. Odlišne od článku 300, ak má Spoločenstvo rokovať o dohodách týkajúcich sa menových otázok alebo otázok devízového režimu s jedným alexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxh rokovania a uzatvorení týchto dohôd. Týmito podmienkami sa zaručí jednotná pozícia Spoločenstva. Komisia sa zúčastní na týchto rokovaniach v plnom xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxh Komisie a po porade s ECB rozhodne kvalifikovanou väčšinou o pozícii Spoločenstva na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k otázkam osobitného významu pre xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpoločenstva a dohody Spoločenstva týkajúce sa hospodárskej a menovej únie, môžu členské štáty rokovať v medzinárodných orgánoch a uzatvárať medzináxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxdných centrálnych bánk.
2. a) Výkonná rada sa skladá z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov.
b) Prezident, viceprezident a ostatnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxd členských štátov na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád, na odporúčanie Rady a po porade s Európskym parlamentom a s Radou guvernérov ECB.
Ich fuxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxdseda Rady a člen Komisie sa môžu zúčastniť zasadnutia Rady guvernérov ECB bez hlasovacieho práva.
Predseda Rady môže predkladať Rade guvernérov ECx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx výročnú správu o činnosti ESCB a o menovej politike za uplynulý a za bežný rok Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, ako aj Európskej rade. Prezident ECx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxnej rady môžu vystúpiť pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu.
Článok 114
1. Na podporu koordinxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxce úlohy:
- kontrolovať menovú a finančnú situáciu členských štátov a Spoločenstva, ako aj všeobecný platobný systém členských štátov a pravidelne x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx xxho, aby bol dotknutý článok 207 prispievať k príprave činnosti Rady, ako je uvedené x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx x x xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx x x xxx xxxx xx
x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xýkajúcu sa pohybu kapitálu a slobody platieb, ako to vyplýva z tejto zmluvy a z opatrení prijatých Radou; skúmanie sa týka všetkých opatrení vzťahujúcixx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxch členoch.
2. Na začiatku tretej etapy sa ustanoví Hospodársky a finančný výbor. Menový výbor ustanovený podľa odseku 1 sa rozpustí.
Hospodársky x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxntrolovať hospodársku a finančnú situáciu členských štátov a Spoločenstva a pravidelne o tom informovať Radu a Komisiu, najmä o finančných vzťahov s txxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxoch 59, 60, 99 ods. 2, 3, 4 a 5, 100, 102, 103, 104, 105 ods. 6, 106 ods. 2, 107 ods. 5 a 6, 111, 119, 120 ods. 2 a 3, 122 ods. 2 a 123 ods. 4 a 5, a uskutočňovať všetky poxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxjto zmluvy a z opatrení prijatých Radou; skúmanie sa týka všetkých opatrení vzťahujúcich sa na pohyb kapitálu a slobody platieb; o výsledkoch tohto skúxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx x po porade s ECB a s Hospodárskym a finančným výborom, ako je to uvedené v tomto článku, stanoví Rada kvalifikovanou väčšinou podrobné pravidlá týkajúce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxka uvedená v článkoch 122 a 123, sleduje výbor okrem úloh vymedzených v odseku 2 ich menovú a finančnú situáciu a všeobecný platobný systém a pravidelne o xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx x x x xxxx xada alebo členský štát požiadať Komisiu, aby podľa potreby podala odporúčanie alebo návrh. Komisia preskúma žiadosť a bezodkladne predloží Rade svojx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxed týmto dátumom
a) každý členský štát
- prijme, ak je to potrebné, vhodné opatrenia na uplatnenie zákazov stanovených v článkoch 56, 101 a 102 ods. 1x
x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxspodárskej a menovej únie, najmä s ohľadom na cenovú stabilitu a zdravé verejné financie;
b) Rada na základe správy Komisie zhodnotí pokrok dosiahnuxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ako aj pokrok pri uplatňovaní práva Spoločenstva v oblasti vnútorného trhu.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx x x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxovenia článkov 100 ods. 2, 104 ods. l, 9 a 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 a 114 ods. 2 a 4 sa začnú uplatňovať od začiatku tretej etapy.
4. V druhej etape člexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxľa článku 109 vedúci k nezávislosti jeho centrálnej banky.
Článok 117
1. Na začiatku druhej etapy sa ustanoví Európsky menový inštitút (ďalej len "xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch bánk, z ktorých jeden sa stane viceprezidentom.
Prezident je menovaný vzájomnou dohodou vlád členských štátov na úrovni hláv štátov alebo predsexxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xenových alebo bankových záležitostí. Prezidentom EMI sa môžu stať iba štátni príslušníci členských štátov. Rada EMI menuje viceprezidenta.
Štatúx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- posilňovať koordináciu menových politík členských štátov s cieľom zabezpečiť cenovú stabilitu,
- sledovať fungovanie Európskeho menového sysxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xreberať úlohy Európskeho fondu pre menovú spoluprácu, ktorý sa rozpustí; spôsoby zániku sú stanovené v štatúte EMI,
- uľahčiť používanie ECU a dozerxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxy nevyhnutné na uskutočňovanie jednotnej menovej politiky v tretej etape,
- ak je to potrebné, podporovať zosúlaďovanie pravidiel a praktík, ktoré xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxré majú vykonávať národné centrálne banky v rámci ESCB,
- zvýšiť účinnosť cezhraničného platobného styku,
- dozerať na technickú prípravu bankovxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx etape. Tento rámec sa predloží k dátumu jeho ustanovenia na rozhodnutie ECB.
4. EMI môže dvojtretinovou väčšinou hlasov členov svojej rady:
- zaujxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxskom štáte,
- predkladať stanoviská alebo odporúčania vládam a Rade v otázke politík, ktoré by mohli ovplyvniť vnútornú alebo vonkajšiu menovú situxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxovania ich menovej politiky.
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxi jeho pôsobnosti.
Orgány členských štátov sa radia s EMI o všetkých návrhoch právnych predpisov v oblasti jeho pôsobnosti v medziach a za podmienok, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xurópskym parlamentom a s EMI môže Rada jednomyseľne poveriť EMI aj ďalšími úlohami v súvislosti s prípravou tretej etapy.
8. V prípadoch, kde táto zmlxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxnkoch 230, 232, 233, 234, 237 a 288 rozumie EMI.
Článok 118
Zloženie menového koša ECU sa nemení.
Na začiatku tretej etapy sa v súlade s článkom 123 oxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxkosti v dôsledku celkovej nerovnováhy jeho platobnej bilancie alebo druhov meny, ktoré má k dispozícii, a ak by takéto ťažkosti mohli ohroziť fungovanxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxenia, ktoré s využitím všetkých dostupných prostriedkov štát vykonal alebo vykoná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Komisia uvedie, ktoré opatrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtoré vznikli alebo ktoré hrozia, Komisia po porade s výborom uvedeným v článku 114 odporučí Rade vhodné formy poskytnutia vzájomnej pomoci.
Komisia xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xozhodnutia, ktoré stanovujú podmienky a podrobnosti tejto pomoci, ktorá môže mať formu:
a) dohodnutého postupu vo vzťahu k medzinárodným organizáxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zavádza množstevné obmedzenia voči tretím krajinám;
c) obmedzených úverov poskytnutých inými členskými štátmi za predpokladu, že s tým súhlasia.
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtát, ktorý má ťažkosti, aby prijal ochranné opatrenia, ktorých podmienky a podrobnosti určí Komisia.
Rada môže kvalifikovanou väčšinou toto zmocnxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxnutý článok 122 ods. 6.
Článok 120
1. Ak v platobnej bilancii vznikne náhla kríza a okamžite sa nevykoná rozhodnutie podľa článku 119 ods. 2, príslušxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x nevyhnutnom rozsahu na nápravu ťažkostí, ktoré náhle vznikli.
2. Komisia a ostatné členské štáty musia byť informované o týchto ochranných opatrenxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po porade s výborom uvedeným v článku 114, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť, aby tento štát zmenil a doplnil, pozastavil alebo zrušil ochraxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxk 122 ods. 6.
Článok 121
1. Komisia a EMI informujú Radu o pokroku, ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx štatútov ich národných centrálnych bánk s článkami 108 a 109 tejto zmluvy a so štatútom ESCB. Správy posúdia aj to, či sa dosiahol vysoký stupeň konvergexxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x miery inflácie, ktorá sa približuje k miere inflácie najviac troch členských štátov, ktoré v cenovej stabilite dosahujú najlepšie výsledky,
- udržxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxu 104 ods. 6,
- sledovanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov Európskeho menového systému, minimálne počxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxých kurzov Európskeho menového systému, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej miery.
Tieto štyri kritériá a príslušné obdobia, počas ktoxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe trhov, situáciu a vývoj platobných bilancií na bežných účtoch a zvážia vývoj nákladov na jednotku pracovnej sily a iných cenových indexov.
2. Na zákxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvedenie jednotnej meny,
- či väčšina členských štátov spĺňa podmienky nevyhnutné na zavedenie jednotnej meny,
a svoje posudky odporučí Rade zasaxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zložení hláv štátov alebo predsedov vlád.
3. Rada zasadajúca v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád náležite zváži správy uvedené v odseku 1 a staxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxedených v odseku 2, či väčšina členských štátov spĺňa potrebné podmienky na prijatie jednotnej meny,
- rozhodne, či je vhodné, aby Spoločenstvo vstúxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx etapy, tretia etapa sa začne 1. januára 1999. Pred 1. júlom 1998 Rada zasadajúca v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád po zopakovaní postupu stanovxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnotnej meny.
Článok 122
1. Ak sa prijalo rozhodnutie stanoviť dátum podľa článku 121 ods. 3, Rada na odporúčanie Komisie a na základe svojich odporúxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxké štáty sa potom v tejto zmluve označujú ako "členské štáty, pre ktoré platí výnimka".
Ak Rada potvrdí, ktoré členské štáty spĺňajú nevyhnutné podmixxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxku. Tieto členské štáty sa v tejto zmluve označujú ako "členské štáty, pre ktoré platí výnimka".
2. Minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členskéhx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxovaniach v Rade zasadajúcej v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne, či členské štáty, pre kxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxsledku výnimky uvedenej v odseku 1 sa na taký členský štát nevzťahujú články104 ods. 9 a 11, článok 105 ods. 1, 2, 3 a 5, články 106, 110, 111 a 112 ods. 2 písm. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxoch 105 ods. 1, 2 a 3, 106, 110, 111 a 112 ods. 2 písm. b) sa "členské štáty" ponímajú ako "členské štáty, pre ktoré neplatí výnimka".
5. Hlasovacie právo čxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od článkov 205 a 250 ods. 1, sa kvalifikovaná väčšina definuje ako dve tretiny hlasov zástupcov členských štátov vážených podľa článku 205 ods. 2, pre ktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxx xx xx xxxxxxx vzťahujú na členský štát, pre ktorý platí výnimka.
Článok 123
1. Bezprostredne po prijatí rozhodnutia podľa článku 121 ods. 3 o dátume začiatku trexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxximka, menujú podľa postupu uvedeného v článku 50 štatútu ESCB prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov výkonnej rady ECB. Ak ide o členské štáty, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xesmie mať menej ako štyroch členov.
Ihneď po vymenovaní výkonnej rady sa zriadia ESCB a ECB a pripravia sa v plnom rozsahu na činnosť, ktorá je vymedzenx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxiadení úlohy EMI. Po vytvorení ECB vstúpi EMI do likvidácie; spôsoby likvidácie sú uvedené v štatúte EMI.
3. Pokiaľ existujú členské štáty, pre ktoré xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxená v článku 45 štatútu ESCB.
xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxolateľné pevné výmenné kurzy, pomocou ktorých sa budú prepočítavať ich meny a pomocou ktorých sa stanoví neodvolateľný pevný kurz pre ECU, ktorá nahraxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxlifikovanou väčšinou zmienených členských štátov ďalšie opatrenia nevyhnutné pre rýchle zavedenie ECU ako jednotnej meny týchto členských štátov. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a po porade s ECB jednomyseľným rozhodnutím členských štátov, pre ktoré neplatí výnimka, a príslušného členského štátu prijme kurz, podľa ktorého ECU xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xo začiatku tretej etapy každý členský štát pokladá svoju politiku menového kurzu za vec spoločného záujmu. Pritom členské štáty prihliadnu na skúsenoxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxku tretej etapy sa na politiku menového kurzu členského štátu, pre ktorý platí výnimka, počas obdobia jej platnosti analogicky uplatňujú ustanovenia xxxxxx xx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zamestnanosti a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na pracovných trhoch reagujúcich na podmienky hospodárskych xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxdníctvom svojej politiky zamestnanosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 125 spôsobom zlučiteľným s hlavnými smermi hospodárskyxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xodpovednosti sociálnych partnerov, podporujú zamestnanosť ako záležitosť spoločného záujmu, a koordinujú svoje postupy v Rade v súlade s ustanovenxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a podľa potreby aj doplňovaním ich opatrení v tejto oblasti. V tomto sa rešpektujú právomoci členských štátov.
2. Cieľ vysokej úrovne zamestnanosti xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxa rada každoročne preskúmava situáciu zamestnanosti v Spoločenstve a prijíma k nej závery.
2. Na základe týchto záverov Európskej rady stanoví Rada xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 130 kvalifikovanou väčšinou každoročne usmernenia, ktoré členské štáty zohľadnia vo svojich politikách zamestnanosti. Tieto usmernenia musia byť xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxe správ uvedených v odseku 3 a názoru Výboru pre zamestnanosť Rada každoročne preskúmava uskutočňovanie politiky zamestnanosti členských štátov so zxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Komisie dať členským štátom odporúčania.
5. Na základe výsledkov tohto preskúmania vypracujú Rada a Komisia pre Európsku radu spoločnú výročnú sprxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx1 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov môže prijať motivačné opatrenia určené na podporu spolupráce medzi členskými štátmx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa poskytovanie porovnávacích analýz a rád, ako aj na podporu nových prístupov a hodnotenia skúseností, najmä pomocou pilotných projektov.
Tieto opxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxví Výbor pre zamestnanosť s poradnou funkciou na podporu koordinácie členských štátov v politike zamestnanosti a politike trhu práce. Výbor má tieto úxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxrmulovať na žiadosť Rady, Komisie alebo z vlastného podnetu stanoviská a prispievať k príprave postupu Rady uvedenom v článku 128.
Pri plnení svojho xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Článok 131
Utvorením colnej únie medzi jednotlivými členskými štátmi sa tieto štáty usilujú prispieť v spoločnom záujme k harmonickému rozvoju sxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx priaznivý účinok, ktorý môže odstránením ciel medzi členskými štátmi viesť k vyššej konkurencieschopnosti podnikov v týchto štátoch.
Článok 132
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xo tretích krajín sa postupne zosúladia do takej miery, aby sa nenarušila hospodárska súťaž medzi podnikmi Spoločenstva.
Rada na návrh Komisie vydá kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ani na vrátenie nepriamych daní, vrátane daní z obratu, spotrebných daní a iných nepriamych daní, ktoré sa povoľujú pri vývoze tovaru z členského štátu xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx preclené.
Článok 133
1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k zmenám colných sadzieb, uzatváraniu colných a oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxkonávanie spoločnej obchodnej politiky.
3. Ak je potrebné dojednať dohody s jedným alebo viacerými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, Koxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxjednané dohody v súlade s internými politikami a pravidlami Spoločenstva.
Komisia vedie tieto rokovania v rámci usmernení, ktoré môže Rada na tento xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu výboru správy o priebehu rokovaní.
Uplatnia sa pritom ustanovenia článku 300.
4. Pri výkone právomocí priznaných týmto článkom sa Rada uznáša kvxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvného vlastníctva, pokiaľ sa na tieto dohody uvedené odseky zatiaľ nevzťahujú, a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 6.
Bez ohľadu na ustaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxody obsahujú ustanovenia, pri ktorých sa pre prijatie vnútorných predpisov vyžaduje jednomyseľnosť, alebo ak sa týkajú oblasti, v ktorej Spoločenstxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxkovaniami a uzatváraním horizontálnych dohôd, pokiaľ sa tieto týkajú aj predchádzajúceho pododseku alebo druhého pododseku odseku 6.
Týmto odsekxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xakéto dohody v súlade s právom Spoločenstva a ostatnými príslušnými medzinárodnými dohodami.
6. Rada nemôže uzatvoriť dohodu, ak táto obsahuje ustxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtov v oblasti, pre ktorú táto zmluva takéto zosúladenie vylučuje.
Bez ohľadu na ustanovenia prvého pododseku odseku 5 spadajú v tejto súvislosti dohxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxsti Spoločenstva a jeho členských štátov. Preto si rokovania o takýchto dohodách vyžadujú okrem rozhodnutia Spoločenstva prijatého v súlade s prísluxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxi.
Rokovania a uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti dopravy sa naďalej spravujú ustanoveniami hlavy V a článkom 300.
7. Bez toho, aby bol dotxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxárodné rokovania a dohody o duševnom vlastníctve, pokiaľ sa na ne nevzťahuje odsek 5.
Článok 134
S cieľom zabezpečiť, aby sa výkon opatrení obchodnxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxiami neviedli k hospodárskym ťažkostiam v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, Komisia odporučí metódy potrebnej spolupráce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxti určí.
V naliehavom prípade členské štáty požiadajú Komisiu, ktorá rozhodne čo najskôr, o zmocnenie na to, aby samy mohli prijať nevyhnutné opatrexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxáty príslušné opatrenia zmenili alebo zrušili.
Pri voľbe týchto opatrení treba dať prednosť takým, ktoré spôsobia minimálne poruchy vo fungovaní sxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou. Tieto opatrenia sa nedotýkajú uplatňovania vnútroštátneho trestného právx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxIA
Článok 136
Spoločenstvo a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Txxxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxce.
Za týmto účelom Spoločenstvo a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú rozmanité formy vnútroštátnych praktík, najmä v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxto rozvoj vyplynie nielen z fungovania spoločného trhu, ktorý prispeje k zosúladeniu sociálnych systémov, ale tiež z postupov stanovených touto zmluxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxku 136 Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v týchto oblastiach:
a) zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochrxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxov pri skončení pracovnej zmluvy;
e) informovanosť a porady s pracovníkmi;
f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxmí Spoločenstva;
h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 150;
i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj ochrany bez toho, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxv zameraných na zvyšovanie vedomostí, rozvoja výmeny informácií a osvedčených postupov, podpory inovačných prístupov a vyhodnocovania skúseností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxme smerníc minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. Txxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxa rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 251 po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov, s výnimkou oblastí uvedených v oxxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxa môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o možnosti uplatniť postup uvedený v článku 251 aj na odsek 1 písm. d), xx x xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxu 2.
V takom prípade členský štát zabezpečí, aby sociálni partneri najneskôr ku dňu, keď musí byť smernica transponovaná v súlade s článkom 249, zaviexxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transpozíciu, bol kedykoľvek schopný zaručiť výsledky uložené takouto smernicou.
4. Ustanoveniami prijatými podľa tohto článku:
- nie je dotknxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvnováhu,
- sa nesmie žiadnemu členskému štátu brániť v tom, aby si ponechal alebo zaviedol prísnejšie ochranné opatrenia zlučiteľné s touto zmluvoux
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxrovať porady sociálnych partnerov na úrovni Spoločenstva a prijímať príslušné opatrenia na uľahčenie dialógu sociálnych partnerov zabezpečením vyxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxzke možného zamerania činností Spoločenstva.
3. Ak po tejto porade Komisia považuje postupy Spoločenstva za účelné, poradí sa so sociálnymi partnexxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdy môžu sociálni partneri informovať Komisiu o svojom úmysle zahájiť postup stanovený v článku 139. Trvanie postupu nepresiahne deväť mesiacov, pokixx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx medzi nimi na úrovni Spoločenstva môže viesť k zmluvným vzťahom, vrátane uzatvorenia dohôd.
2. Dohody uzatvorené na úrovni Spoločenstva sa vykonajx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žiadosti xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlebo niekoľko ustanovení týkajúcich sa oblastí, pre ktoré sa podľa článku 137 ods. 2 vyžaduje jednomyseľnosť. V takom prípade Rada rozhoduje jednomysxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podporuje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých oblastiach sociálnej politiky podľa tejto kapitolxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlávania,
- sociálneho zabezpečenia,
- prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania,
- ochrany zdravia pri práci,
- práva združovať sa a prxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe, podáva stanoviská a organizuje porady tak o problémoch vznikajúcich na vnútroštátnej úrovni, ako aj o problémoch týkajúcich sa medzinárodných orgxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxý štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
2. Pre účely tohto článku znamenx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxuráliách, pracovníkovi v pracovnom pomere.
Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená:
a) že odmena za rovnakú prácu prx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijme opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakéxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
4. Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.
Článok 142
Členské štáty sa snažia zachovať existujúcu rovnocennxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxmografickej situácie v Spoločenstve. Správu postúpi Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.
Európsky parlament môže Koxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm zriadi xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxu. Úlohou výboru je:
- monitorovať sociálnu situáciu a rozvoj politík sociálnej ochrany v členských štátoch a Spoločenstve;
- podporovať výmenu ixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxetu správy, formulovať stanoviská alebo vykonávať inú prácu v rámci svojej pôsobnosti, bez toho, aby bol dotknutý článok 207.
Pri plnení svojich úlox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxej správe pre Európsky parlament sa Komisia zaoberá osobitnou kapitolou o sociálnom vývoji v Spoločenstve.
Európsky parlament môže vyzvať Komisiux xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
S cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne sa podľa nasledujúcich ustanovení zriaďuje Európxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xľahčovať ich adaptáciu na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou.
Článok 147
Fond spravuxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxv.
Článok 148
Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijme vykonávacie rozxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členskýcx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xinnosť Spoločenstva sa zameriava na:
- rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní, najmä výučbou a šírením jazykov členských štátov,
- podporu mobixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxi inštitúciami,
- rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systémom členských štátov,
- podporu rozvoja vxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxáty podporujú na poli vzdelania spoluprácu s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy.
4. Rada s cieľom pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxaďovala zákony a iné právne predpisy členských štátov,
- na návrh Komisie prijíma odporúčania kvalifikovanou väčšinou.
Článok 150
1. Spoločenxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxah a organizáciu odborného vzdelávania.
2. Činnosť Spoločenstva sa zameriava na:
- uľahčenie adaptácie na priemyselné zmeny, najmä odborným vzdxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxlenenia do trhu práce,
- uľahčenie prístupu k odbornému vzdelávaniu a podporu mobility inštruktorov a stážistov, najmä mladých ľudí,
- stimulovaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxstí v spoločných otázkach, ktoré sa týkajú systémov odborného vzdelávania členských štátov.
3. Spoločenstvo a členské štáty podporujú spoluprácu x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijme opatrenia prispievajúce k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku bez tohxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xlenských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo.
2. Činnosť Spoločenstxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x zlepšovanie vedomostí a šírenie kultúry a histórie európskych národov,
- zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva európskeho významu,
- nekomxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy.
4. Spoločenstvo zohľadní kultúrne aspekty vo svojej čxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxpieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku:
- postupom podľa článku 251 a po porade s Výborom regiónov prijme podporné opatrenia, ktorých účexxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxrúčania jednomyseľne na návrh Komisie.
HLAVA XIII
VEREJNÉ ZDRAVIE
Článok 152
1. Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane informačnej a preventívnej činnosti.
2. Spoločenstvo podporuje spoluprácu medzi člexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm koordinujú svoje politiky a programy v oblastiach uvedených v odseku 1. Komisia môže v úzkom kontakte s členskými štátmi vyvinúť akékoľvek užitočné pxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvotníckymi organizáciami v oblasti verejného zdravia.
4. Rada v súlade s postupom uvedeným 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pre ľudské orgány a látky ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty; tieto opatrenia nebránia žiadnemu členskému štátu v zachovaní alebo prijatí prísnejšxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxrana verejného zdravia,
c) podporných opatrení na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxčenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych sluxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnov a krvi na lekárske účely.
HLAVA XIV
OCHRANA SPOTREBITEĽA
Článok 153
1. Spoločenstvo v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vyxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xnformácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov.
2. Požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní inxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podľa článku 95 v kontexte zavŕšenia tvorby vnútorného trhu,
b) opatrení, ktoré podporujú, dopĺňajú a sledujú politiku členských štátov.
4. Rada x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxaté podľa odseku 4 nebránia žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia. Takéto opatrenia musia byť zlučiteľné s txxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdárskym subjektom, regionálnym a miestnym Spoločenstvám, aby plne zužitkovali priestor bez vnútorných hraníc, prispieva k zriadeniu a rozvoju tranxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxv sa činnosť Spoločenstva zameria na podporu vzájomného prepojenia a súčinnosti národných sietí, ako aj prístupu do týchto sietí. Zváži sa najmä potrexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxutie cieľov uvedených v článok 154:
- stanoví usmernenia zahŕňajúce ciele, priority a trendy opatrení, ktoré sa predpokladajú v oblasti transeurópxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinnosti sietí, najmä v oblasti technických noriem,
- môže podporovať projekty spoločného záujmu podporované členskými štátmi, ktoré sú vymedzené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxoločenstvo môže prispieť aj na financovanie špecifických projektov v členských štátoch v oblasti dopravnej infraštruktúry prostredníctvom kohéznxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxí s Komisiou koordinujú medzi sebou politiky uskutočňované na vnútroštátnej úrovni, ktoré môžu významne ovplyvniť dosiahnutie cieľov uvedených v člxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxže rozhodnúť spolupracovať s tretími krajinami, podporovať projekty vzájomného záujmu a zabezpečiť vzájomnú súčinnosť sietí.
Článok 156
Rada pxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborom regiónov.
Usmernenia a projekty spoločného záujmu, ktoré sa týkajú územia členského štátu si vyžadujú schválenie členského štátu.
HLAVx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxočenstva.
V súlade so systémom otvorených a konkurenčných trhov sa preto ich činnosť zameria na:
- urýchlenie adaptácie priemyslu na štrukturálnx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxoru prostredia priaznivého pre spoluprácu medzi podnikmi,
- pomoc pri lepšom využívaní priemyselného potenciálu, inovačného, výskumného a technxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xyvinúť akékoľvek užitočné podnety na podporu xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxľa ostatných ustanovení tejto zmluvy. Rada môže v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom rozhodnúť o špecxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxenstvu dôvod na zavedenie akéhokoľvek opatrenia, ktoré by mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže alebo ktoré by obsahovalo daňové ustanovenia axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xarmonického rozvoja Spoločenstvo rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti.
Spoločenstvo sa predoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xstrovoch, vrátane vidieckych oblastí.
Článok 159
Členské štáty riadia a koordinujú svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli aj ciele uvedenx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x prispieva k ich dosiahnutiu. Spoločenstvo podporuje dosiahnutie týchto cieľov aj prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európskeho poľnohospodxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnvestičnej banky a ďalších finančných nástrojov.
Komisia predkladá každé tri roky správu Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxánku.
Ak sa preukáže, že bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík Spoločenstva, sú okrem fondov nevyhnutné aj iné osobitné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
Zámerom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj je, aby svojou účasťou na rozvoji a štrukturálnych zmenách v zaostávajúcich regiónoch a pri premene uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x62, Rada na návrh Komisie, so súhlasom Európskeho parlamentu a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne definuje úxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxavidlá, ktoré sa na ne vzťahujú, a pravidlá nevyhnutné na zabezpečenie ich efektívnosti a na koordináciu fondov navzájom a s ďalšími existujúcimi finaxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry.
Od 1. januára 2007 bude Rada prijímať rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou na návxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxčný finančný výhľad platný od 1. januára 2007 a s tým súvisiaca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxkonávacie rozhodnutia týkajúce sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxej vzťahujú články 37 a 148.
HLAVA XVIII
VÝSKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ
Článok 163
1. Cieľom Spoločenstva je posilňovať vedeckú a technologickx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtí, ktoré sa pokladajú za nevyhnutné v iných kapitolách tejto zmluvy.
2. Spoločenstvo preto vo všetkých členských štátoch podporuje podniky, vrátaxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuje ich úsilie o vzájomnú spoluprácu najmä tým, že umožňuje podnikom plne využiť potenciál vnútorného trhu, a to najmä otváraním vnútroštátnych verejxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxsti výskumu a technologického rozvoja, vrátane pilotných projektov, sa podľa tejto zmluvy rozhoduje v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.
Článok 1xx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výskumu, technologického rozvoja a demonštračných programov podporou spolupráce s podnikmi, výskumnými strediskami, univerzitami a medzi nimi naxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxktov Spoločenstva;
c) šíri a využíva výsledky činnosti výskumu, technologického rozvoja a pilotných projektov Spoločenstva;
d) stimuluje prípxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xechnologického rozvoja s cieľom zabezpečiť vzájomný súlad vnútroštátnych politík a politiky Spoločenstva.
2. Komisia v úzkej spolupráci s členskxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm stanovujúci všetky činnosti Spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.
Rámcový program
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xrientáciu týchto činností,
- určí maximálnu celkovú sumu a podrobné pravidlá finančnej účasti Spoločenstva na rámcovom programe a príslušný podiex xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxitnými programami stanovenými xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxmedzených na osobitné programy nesmie prekročiť maximálnu celkovú sumu určenú pre rámcový program a každú z činností.
4. Osobitné programy Rada prixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xiacročného rámcového programu Rada stanoví:
- pravidlá účasti podnikov, výskumných stredísk a univerzít,
- pravidlá pre šírenie výsledkov výskxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxé členské štáty, ktoré ich financujú aj s prípadnou účasťou Spoločenstva.
Rada prijme pravidlá týkajúce sa týchto doplnkových programov, najmä so zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx môže Spoločenstvo so súhlasom príslušných členských štátov vydať ustanovenie pre účasť na výskumných a rozvojových programoch, ktoré uskutočňujú nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvého programu môže Spoločenstvo vydať ustanovenie pre spoluprácu Spoločenstva s tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami v oblasti vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxušnými tretími stranami, ktoré sa môžu prerokovať a uzavrieť v súlade s článkom 300.
Článok 171
Spoločenstvo môže zakladať spoločné podniky alebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Článok 172
Rada prijme kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovexxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxánkoch 167, 168 a 169. Prijatie doplnkových programov si vyžaduje súhlas dotknutých členských štátov.
Článok 173
Komisia na začiatku každého rokx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxv za uplynulý rok a o pracovnom programe na bežný rok.
HLAVA XIX
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Článok 174
1. Politika Spoločenstva v oblasti životného proxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxho zdravia,
- rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
- podpora opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo cexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hraxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxhrannú doložku umožňujúcu členským štátom prijať predbežné opatrenia z ekologických a mimohospodárskych dôvodov, ktoré podliehajú inšpekčnému poxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
- podmienky životného prostredia v rôznych regiónoch Spoločenstva,
- potenciálne výhody a náklady v súvislostí s činnosťou alebo nečinnosťou,
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxjich právomocí s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Podmienky spolupráce Spoločenstva sa môžu stať predmetom dohody mxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné zmluvy.
Článok 175
1. Rada v súlade s postupom uvedeným v člxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdených v článku 174.
2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 95, Rada na návrh Kxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxým fiškálnej povahy;
b) opatrenia týkajúce sa:
- územného plánovania,
- kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo priamej alebo nexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxého štátu pri výbere medzi rôznymi energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.
Podľa podmienok ustanovených v prvom pododsekx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijíma všeobecné akčné programy stanovujúce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxné pre uskutočňovanie týchto programov.
4. Bez toho, aby boli dotknuté určité opatrenia vnútornej povahy v rámci Spoločenstva politiku v oblasti žixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxádzajúce z ustanovení odseku 1 zahŕňa náklady, ktoré verejná správa členského štátu pokladá za neúmerné, Rada v akte prijímajúcom toto opatrenie stanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa článku 175 nebránia členskému štátu udržiavať alebo zavádzať prísnejšie ochranné opatrenia. Tieto opatrenia musia byť zlučiteľné s touto zmluvou. xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxitiky uskutočňované členskými štátmi, podporuje:
- trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj rozvojových krajín a osobitne tých z nich, ktoxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxnách.
2. Politika Spoločenstva v tejto oblasti prispieva k všeobecnému cieľu rozvoja a upevnenia demokracie a právneho štátu a k rešpektovaniu ľudsxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xárodov a v iných príslušných medzinárodných organizáciách.
Článok 178
Spoločenstvo má na zreteli ciele podľa článku 177 v politikách, ktoré uskuxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxa v súlade s postupom uvedeným v článku 251 prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 177. Takéto opatrenia môžu mať formu vixxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1.
3. Ustanovenia tohto článku neovplyvnia spoluprácu so štátmi africkej, karibskej a tichomorskej oblasti v rámci Dohovoru medzi AKP a ES.
Článox xxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxdzinárodných organizáciách a na medzinárodných konferenciách. Môžu uskutočniť jednotnú akciu. V prípade potreby členské štáty prispievajú k vykonxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxx
Spoločenstvo a členské štáty v rámci svojej pôsobnosti spolupracujú s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Podrobnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxm 300.
Predchádzajúci odsek platí bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov viesť rokovania v medzinárodných orgánoch a uzatvárať medxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxtné ustanovenia tejto zmluvy a najmä na ustanovenia hlavy XX, Spoločenstvo vykoná v rámci svojich právomocí opatrenia hospodárskej, finančnej a techxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx prispieva k dosahovaniu všeobecného cieľa zameraného na rozvoj a upevňovanie demokracie a právneho štátu a cieľa zameraného na rešpektovanie ľudskýxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxávanie odseku 1. Rada sa uznáša jednomyseľne v súvislosti s dohodami o pridružení uvedenými v článku 310 a s dohodami, ktoré sa majú uzatvoriť so štátmi, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxinárodnými organizáciami. Dojednania o spolupráci so Spoločenstvom môžu byť predmetom dohôd medzi Spoločenstvom a príslušnými tretími stranami, kxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xzatvárať medzinárodné dohody.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIDRUŽENIE ZÁMORSKÝCH KRAJÍN A ÚZEMÍ
Článok 182
Členské štáty súhlasia, aby sa k Spoločenstvu prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xďalej len "krajiny a územia") sú uvedené v prílohe II tejto zmluvy.
Cieľom pridruženia je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj krajín a území a naxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx slúži predovšetkým na podporu záujmov a blahobytu obyvateľov týchto krajín a území a na to, aby dospeli k hospodárskemu, sociálnemu a kultúrnemu rozvoxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a územiami rovnaké zaobchádzanie, na akom sa v zmysle tejto zmluvy vzájomne dohodli.
2. Každá krajina alebo územie uplatní v obchodných stykoch s člexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xa investíciách, ktoré si vyžadujú postupný rozvoj v týchto krajinách a územiach.
4. Pri investíciách financovaných Spoločenstvom je účasť na verejxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alebo niektorej z krajín a území.
5. Vo vzťahoch medzi členskými štátmi a krajinami a územiami je právo štátnych príslušníkov a spoločností usadiť sa xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zmysle článku 187 stanovujú inak.
Článok 184
1. Clá na tovar pochádzajúci z krajín a území pri dovoze do členských štátov sú zakázané v súlade so zákaxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxe do každej krajiny alebo územia z členských štátov alebo z iných krajín zakázané v súlade s ustanoveniami článku 25.
3. Krajiny a územia však môžu vybexxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxoz tovaru z členského štátu, s ktorým táto krajina alebo územie udržiava osobitné vzťahy.
4. Odsek 2 sa nevzťahuje na krajiny a územia, ktoré z dôvodov xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxžaný do krajín a území nesmie viesť právne ani vecne k priamej ani nepriamej diskriminácii medzi dovozmi z jednotlivých členských štátov.
Článok 185
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxchodu na škodu niektorého členského štátu, môže tento štát požiadať Komisiu, aby navrhla ostatným členským štátom opatrenia potrebné na nápravu tejtx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxb pracovníkov v rámci členských štátov z krajín a území a pracovníkov z členských štátov v krajinách a územiach dohovory, ktoré budú následne uzavreté a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxad stanovených touto zmluvou jednomyseľne určí ustanovenia týkajúce sa podrobných pravidiel a postupu pridruženia krajín a území k Spoločenstvu.
xxxxxx xxx
xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxe Grónsko pripojenom k tejto zmluve.
PIATA ČASŤ
ORGÁNY SPOLOČENSTVA
HLAVA I
USTANOVENIA O ORGÁNOCH
KAPITOLA 1
ORGÁNY
ODDIEL 1
EURÓPSxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxruje táto zmluva.
Počet členov Európskeho parlamentu neprekročí 732.
Článok 190 [3]
1. Poslanci zastupujúci v Európskom parlamente ľud členskxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxsledovný:
Belgicko | 24 |
Česká republika | 24 |
Dánsko | 14 |
Nemecko | 99 |
Estónsko | 6 |
Grécko | 24 |
Španielsko | 54 |
Francúzsko | 78 |
Íxxxx x xx x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxx x x x
xxxxxxxx x x x
xxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxxx x xx x
xxxxx x x x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxxx x xx x
xxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxx x xx x
xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x
x xxípade zmien a doplnkov k tomuto odseku musí počet poslancov volených v každom členskom štáte zabezpečiť primerané zastúpenie ľudu štátov združených v xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxm postupom vo všetkých členských štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty.
Rada so súhlasom Európskeho parlamentu vyjxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xnútroštátnymi ústavnými predpismi.
5. Európsky parlament po vyžiadaní stanoviska Komisie a na základe súhlasu Rady prijatého kvalifikovanou väčxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxh členov si vyžadujú jednomyseľné schválenie Radou.
Článok 191
Politické strany na európskej úrovni sú dôležitým faktorom integrácie v rámci Spoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx stanoví pravidlá, ktorými sa spravujú politické strany na európskej úrovni, najmä pravidlá ich financovania.
Článok 192
Tak ako je to v tejto zmluxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxkoch 251 a 252 a vyslovením súhlasu alebo podávaním poradných stanovísk.
Rozhodnutím väčšiny hlasov členov môže Európsky parlament požiadať Komisxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxpsky parlament na žiadosť štvrtiny členov môže v rámci svojich funkcií ustanoviť dočasný vyšetrovací výbor, ktorý bez toho, aby boli dotknuté právomoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnstva okrem prípadov, keď takéto skutočnosti skúma súd a súdne konanie sa ešte neskončilo.
Dočasný vyšetrovací výbor zaniká predložením správy.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxýkoľvek občan únie a akákoľvek fyzická či právnická osoba s bydliskom alebo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte má právo individuálne alebo spoloxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxva.
Článok 195
1. Európsky parlament vymenuje ombudsmana zmocneného prijímať od občanov únie alebo od fyzických či právnických osôb s bydliskom axxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxan najprv presvedčí o opodstatnenosti šetrenia, ktoré začne z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti predloženej priamo jemu alebo prostredníxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxávneho úradného postupu, postúpi záležitosť príslušnému orgánu, ktorý ho o svojom stanovisku vyrozumie v lehote troch mesiacov. Ombudsman potom odoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodáva o výsledkoch svojho šetrenia výročnú správu Európskemu parlamentu.
2. Ombudsman je menovaný po každých voľbách Európskeho parlamentu na čas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmienky predpísané pre výkon jeho funkcie alebo ak sa dopustil závažného pochybenia.
3. Ombudsman vykonáva svoje funkcie úplne nezávisle. Pri výxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxlatené povolanie.
4. Európsky parlament na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady vyjadreným kvalifikovanou väčšinou prijme štatút a všeobxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxrok v mesiaci marec.
Európsky parlament sa môže zísť na mimoriadnom zasadaní na žiadosť väčšiny svojich členov, ako aj na žiadosť Rady alebo Komisie.
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí a žiadať o slovo v mene Komisie.
Na otázky Európskeho parlamentu alebo jeho členov odpovedá Komisia písomne alebo ústne.
Európsky parlament vypoxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xarlament sa uznáša absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov.
Rokovací poriadok stanoví kvórum.
Článok 199
Európsky parlament schvaľuje svoj rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxkovacom poriadku.
Článok 200
Európsky parlament na verejnom zasadaní prerokúva výročnú súhrnnú správu, ktorú mu predkladá Komisia.
Článok 20x
xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxvrhu, a to len verejným hlasovaním.
Ak sa návrh na vyslovenie nedôvery prijme dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšixx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxvia podľa článku 214. V takom prípade sa funkčné obdobie xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxisie.
ODDIEL 2
RADA
Článok 202
Na dosiahnutie cieľov stanovených touto zmluvou a v súlade s jej ustanoveniami Rada
- zabezpečuje koordinácix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxkonávaniu pravidiel stanovených Radou. Rada môže výkon týchto právomocí určitým spôsobom vymedziť. Rada si tiež môže v špecifických prípadoch vyhraxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxí vopred na návrh Komisie a po obdržaní stanoviska Európskeho parlamentu.
Článok 203
Rada pozostáva zo zástupcov každého členského štátu na minisxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxradia, ktoré určí jednomyseľne Rada.
Článok 204
Zasadnutie Rady zvoláva predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť jedného z jej členov alebo nx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xx xxxx xxxxxxx kvalifikovanou väčšinou, hlasy jej členov majú túto váhu:
Belgicko | 12 |
Česká republika | 12 |
Dánsko | 7 |
Nemecko | 29 |
Estónsko | 4 |
Gréckx x xx x
xxxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx x xx x
xxxxx x x x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxx x x x
xxxxxxxx x x x
xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxxx x xx x
Malta | 3 |
Holandsko | 13 |
Rakúsko | 10 |
Poľsko | 27 |
Portugalsko | 12 |
Slovinsko | 4 |
Slovensko | 7 |
Fínsko | 7 |
Švédsko | 10 |
Spojené krxxxxxxxx x xx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxh Komisie.
V ostatných prípadoch sa na prijatie aktov Rady vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov.
3. Ak xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen Rady môže požiadať o overenie, či členské štáty, ktoré tvoria kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmexxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxe najviac jedného ďalšieho člena.
Článok 207
1. Výbor zložený zo stálych zástupcov členských štátov zodpovedá za prípravu činnosti Rady a za plnenxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkretariát pod vedením generálneho tajomníka, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorému pomáha zástupca genxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxfikovanou väčšinou.
Rada rozhoduje o organizácii generálneho sekretariátu.
3. Rada prijme svoj rokovací poriadok.
Pre účely uplatňovania člxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xeď rozhoduje v zákonodarnej pôsobnosti tak, aby sa v týchto prípadoch umožnil väčší prístup k dokumentom, pričom sa zachováva účinnosť rozhodovaciehx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xáznam vyhlásení.
Článok 208
Rada môže požiadať Komisiu, aby urobila šetrenie, ktoré pokladá za potrebné na dosiahnutie spoločných cieľov a aby jex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxve.
Článok 210
Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou o platoch, príspevkoch a dôchodkoch predsedu a členov Komisie a predsedu, sudcov, generálxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx namiesto odmien.
ODDIEL 3
KOMISIA
Článok 211
Na zabezpečenie riadneho fungovania a rozvoja spoločného trhu Komisia:
- zabezpečuje uplatňxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx sú predmetom tejto zmluvy, ak to táto zmluva výslovne stanovuje alebo ak to Komisia považuje za potrebné,
- má vlastnú právomoc prijímať rozhodnutia x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx preniesla Rada na vykonávanie pravidiel stanovených Radou.
Článok 212
Komisia každoročne najneskôr mesiac pred začiatkom zasadnutia Európskexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxsia poskytovať záruku úplnej nezávislosti.
V Komisii je jeden štátny príslušník za každý členský štát.
Počet členov Komisie môže Rada jednomyseľxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré sa nezlučuje s ich povinnosťami. Každý členský štát sa zaväzuje rešpektovať túto zásadu a neovplyvňovať čxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nástupe do funkcie sa slávnostne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto funkcxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxinnosti môže Súdny dvor na žiadosť Rady alebo Komisie, podľa okolností prípadu, rozhodnúť o odvolaní príslušného člena podľa článku 216 alebo o odňatí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x na obdobie piatich rokov, ak článok 201 nestanoví inak.
Možno ich vymenovať znova.
2. Rada, ktorú tvoria hlavy štátov a vlád, kvalifikovanou väčšixxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxj dohode s kandidátom navrhnutým na predsedu prijme zoznam ostatných osôb, ktoré má v úmysle vymenovať za členov Komisie, vypracovaný v súlade s návrhmx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválení predsedu a ostatných členov Komisie Európskym parlamentom ich Rada kvalifikovanou väčšinou vymenuje.
Článok 215
Funkcia člena Komisxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxu obsadí na zvyšný čas funkčného obdobia člen, ktorého Rada vymenuje kvalifikovanou väčšinou. Rada môže jednomyseľne rozhodnúť, že uvoľnené miesto sx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxdsedu sa uplatňuje postup ustanovený v článku 214 ods. 2.
S výnimkou odvolania podľa článku 216 zostávajú členovia Komisie vo funkcii, až kým nie sú naxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxe nespĺňa podmienky predpísané pre výkon funkcie alebo sa dopustil závažného pochybenia, môže ho Súdny dvor na žiadosť Rady alebo Komisie odvolať.
Čxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxívnu činnosť založenú na kolegialite.
2. Predseda rozčlení povinnosti uložené Komisii a rozdelí ich medzi členov Komisie. Počas funkčného obdobia xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktoré im pridelil.
3. Po získaní súhlasu kolégia predseda vymenuje spomedzi členov podpredsedov.
4. Člen Komisie odstúpi, ak ho o to predseda po zíxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxma i jej odbory fungovali v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Komisia zabezpečí uverejnenie tohto poriadku.
Článok 219
Komisia sa uznáša rozhoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xoriadkom.
ODDIEL 4
SÚDNY DVOR
Článok 220
Súdny dvor a Súd prvého stupňa v rámci svojich právomocí zabezpečia, aby sa pri výklade a uplatňovaní txxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mať v určitých osobitných oblastiach súdnu právomoc ustanovenú v tejto zmluve.
Článok 221
Súdny dvor tvoria sudcovia, jeden za každý členský štátx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxež zasadať v pléne, ak je to ustanovené v štatúte.
Článok 222
Súdnemu dvoru pomáha osem generálnych advokátov. Rada môže zvýšiť jednomyseľným rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxať na verejných pojednávaniach odôvodnené návrhy v prípadoch, ktoré si v súlade so štatútom Súdneho dvora vyžadujú jeho účasť.
Článok 223
Sudcovix x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxy požadované v ich krajinách na obsadenie najvyšších sudcovských funkcií alebo sú uznávanými odborníkmi v oblasti práva; sú vymenúvaní na základe vzáxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s podmienkami ustanovenými v štatúte Súdneho dvora.
Sudcovia si z vlastných radov zvolia predsedu Súdneho dvora na obdobie troch rokov. Predseda môxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxmníka a stanoví pravidlá výkonu jeho funkcie.
Súdny dvor prijme vlastný rokovací poriadok. Tento poriadok podlieha schváleniu kvalifikovanou väčxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxra. Štatút môže stanoviť, aby Súdu prvého stupňa pomáhali generálni advokáti.
Členovia Súdu prvého stupňa sa vyberajú spomedzi osôb, ktoré poskytuxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxej dohody vlád členských štátov na obdobie šiestich rokov. Členovia súdu sú čiastočne obmeňovaní každé tri roky. Členovia súdu, ktorým uplynulo funkčxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxavidlá výkonu jeho funkcie.
Súd prvého stupňa prijme svoj rokovací poriadok po dohode so Súdnym dvorom. Tento poriadok podlieha schváleniu kvalifixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxho stupňa.
Článok 225
1. Súd prvého stupňa je príslušný prejednávať a rozhodovať v prvom stupni o žalobách a v konaniach uvedených v článkoch 230, 23xx xxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxho stupňa príslušný rozhodovať o ďalších druhoch žalôb alebo konaní.
Proti rozhodnutiam vydaným Súdom prvého stupňa podľa tohto odseku sa možno odvxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam súdnych komôr zriadených podľa článku 225a.
Rozhodnutia, ktoré vydá Súd prvého stupňa podľa txxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxe nebezpečenstvo, že by mali dopad na jednotu alebo vnútorný súlad práva Spoločenstva.
3. Súd prvého stupňa je v osobitných oblastiach ustanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxpad vyžaduje zásadné rozhodnutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jednotu alebo vnútorný súlad práva Spoločenstva, môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru na vyxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxúmaniu Súdnym dvorom za podmienok a v rámci obmedzení uvedených v štatúte, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že by rozhodnutie malo dopad na jednotu alxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xúdneho dvora a po porade s Európskym parlamentom a Komisiou jednomyseľne rozhodnúť o zriadení súdnych komôr ako prvého stupňa na prejednávanie a rozhoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxii súdnej komory a rozsahu zverených právomocí.
Proti rozhodnutiam vydaným súdnymi komorami je možné sa odvolať na Súd prvého stupňa len v právnych oxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxtujú záruku úplnej nezávislosti a ktoré spĺňajú predpoklady požadované na vymenovanie do sudcovskej funkcie. Členov komôr vymenováva Rada jednomysxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xokiaľ rozhodnutie o zriadení súdnej komory neustanovuje inak, vzťahujú sa ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa Súdneho dvora a ustanovenia štatútu Sxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmienky.
Ak daný štát nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru.
Článok 227
Ak sa členský štát domxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxi inému členskému štátu pre domnelé neplnenie povinnosti, ktorá vyplýva z tejto zmluvy, predloží vec Komisii.
Komisia vydá odôvodnené stanovisko px xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxo stanovisko do troch mesiacov odo dňa, keď jej bola vec predložená, môže sa vec podať na Súdny dvor aj bez stanoviska Komisie.
Článok 228
1. Ak Súdny dxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxneho dvora.
2. Ak sa Komisia domnieva, že členský štát neprijal takéto opatrenia, umožní tomuto štátu predložiť pripomienky a potom vydá stanovisko x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia podľa rozsudku Súdneho dvora v lehote stanovej Komisiou, Komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru. Pritom navrhne aj výšku paušálnej pokuty alebo pxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx paušálnu pokutu alebo penále.
Tento postup nemá dopad na článok 227.
Článok 229
Nariadenia prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou alebx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxa
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy môže Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne prijať ustxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xvoria práva priemyselného vlastníctva Spoločenstva. Rada odporučí členským štátom, aby tieto ustanovenia prijali v súlade so svojimi príslušnými úxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxB okrem odporúčaní a stanovísk a preskúmava aj zákonnosť aktov Európskeho parlamentu, ktoré majú právne účinky vo vzťahu k tretím stranám.
Na tento úxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxšenia podstatných procesných predpisov, porušenia tejto zmluvy alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa uplatňovania alebo zneužitia prxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxá fyzická alebo právnická osoba môže za rovnakých podmienok podať žalobu proti rozhodnutiu, ktoré je jej určené, alebo proti rozhodnutiu, ktoré sa jej xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxného opatrenia, alebo jeho oznámenia žalobcovi, alebo ak toto chýba, odo dňa, keď sa o ňom žalobca dozvedel.
Článok 231
Ak je žaloba opodstatnená, Sxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxeného za neplatné sa považujú za platné.
Článok 232
Ak Európsky parlament, Rada alebo Komisia porušia túto zmluvu svojou nečinnosťou, môžu členskx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxíslušný orgán vyzvaný, aby konal. Ak sa tento orgán do dvoch mesiacov po takejto výzve nevyjadrí, možno v lehote ďalších dvoch mesiacov podať návrh na zaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxsekoch proti niektorému orgánu Spoločenstva z dôvodu, že jej neadresoval akt iný ako odporúčanie alebo stanovisko.
Súdny dvor má právomoc rozhodovxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxbo orgány, ktorých akt bol vyhlásený za neplatný alebo ktorých nečinnosť bola vyhlásená za odporujúcu tejto zmluve, sú povinné urobiť nevyhnutné opatxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxuje aj na ECB.
Článok 234
Súdny dvor má právomoc vydať predbežný nález o otázkach, ktoré sa týkajú:
a) výkladu tejto zmluvy;
b) platnosti a výklaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxená niektorého súdu členského štátu a tento súd usúdi, že rozhodnutie o tejto otázke je nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia, môže požiadať Súdny dvor, axx x xxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxé pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na Súdny dvor, aby o nej rozhodol.
Ak sa takáto otázka položi v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
Článok 235
Súdny dvor má právomoc rozhodovať spory o náhrade škody podľa článku 288 ods. 2.
Článok 236
Súdny dvor má právomoc rozhodovať všetky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxk 237
Súdny dvor má právomoc v rámci uvedených medzí rozhodovať spory, ktoré sa týkajú:
a) plnenia záväzkov členských štátov vyplývajúcich zo Štatxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxt, Komisia alebo Správna rada Európskej investičnej banky začať konanie za podmienok stanovených v článku 230;
c) opatrení prijatých Správnou radox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx a výlučne len za porušenie postupu, ako je vymedzené v článku 21 ods. 2, 5, 6 a 7 Štatútu Európskej investičnej banky;
d) plnenia povinností národných cxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xké priznáva Komisii článok 226 vo vzťahu k členským štátom. Ak Súdny dvor zistí, že niektorá národná centrálna banka nesplnila povinnosť vyplývajúcu z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základe arbitrážnej doložky pripojenej k verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej zmluve uzavretej Spoločenstvom alebo v mene Spoločenstva.
Čláxxx xxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxade osobitnej dohody strán.
Článok 240
S výnimkou právomoci, ktorú Súdnemu dvoru priznáva táto zmluva, spory, v ktorých je Spoločenstvo zúčastnexxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xydanom spoločne Európskym parlamentom a Radou alebo o nariadení Rady, Komisie alebo ECB, môže sa pred Súdnym dvorom bez ohľadu na to, či už uplynula lehoxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx podané na Súdny dvor nemajú odkladný účinok. Avšak ak Súdny dvor usúdi, že si to okolnosti vyžadujú, môže nariadiť odklad výkonu napadnutého aktu.
Člxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxateľné za podmienok stanovených v článku 256.
Článok 245
Štatút Súdneho dvora sa ustanoví v osobitnom protokole.
Na žiadosť Súdneho dvora a po poxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo doplniť ustanovenia štatútu s výnimkou jeho prvej hlavy.
ODDIEL 5
DVOR AUDÍTOROV
Článok 246
Dvor audítorov vykonáva audit.
Článok 247
1x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxé vo svojich krajinách pracujú alebo pracovali v externých audítorských orgánoch alebo ktoré sú na túto funkciu osobitne kvalifikované. Musia byť úplxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxženými jednotlivými členskými štátmi. Členov Dvora audítorov možno vymenovať znova.
Členovia si z vlastných radov zvolia predsedu Dvora audítorox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvisle.
Pri vykonávaní svojej funkcie nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od iného orgánu. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania nxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Pri nástupe do funkcie sa slávnostne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto fuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxčného obdobia alebo smrti sa funkcia člena Dvora audítorov končí aj na odstúpením alebo odvolaním na základe rozhodnutia Súdneho dvora podľa odseku 7.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxov vo funkcii, kým ich nahradia noví členovia.
7. Člena Dvora audítorov možno odvolať z funkcie alebo zbaviť nároku na dôchodok alebo iné požitky poskxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxnosti vyplývajúce z jeho funkcie.
8. Rada kvalifikovanou väčšinou stanoví pracovné podmienky predsedu a členov Dvora audítorov, najmä ich platy, pxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxnitách Európskych Spoločenstiev, ktoré sa vzťahujú na sudcov Súdneho dvora, sa vzťahujú aj na členov Dvora audítorov.
Článok 248
1. Dvor audítorox xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxom, pokiaľ to nevylučuje ich príslušný ustanovujúci akt.
Dvor audítorov poskytuje Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti vedenix xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxbitný posudok každej hlavnej oblasti činnosti Spoločenstva.
2. Dvor audítorov preskúmava, či sa všetky príjmy a výdavky uskutočnili zákonným a riaxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxuje porovnaním splatných pohľadávok a čiastok, ktoré boli Spoločenstvu skutočne uhradené.
Audit výdavkov sa uskutočňuje porovnaním prijatých záxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxvných záznamoch, ak je to nevyhnutné, vykonáva sa priamo na mieste v iných orgánoch Spoločenstva, v priestoroch akéhokoľvek orgánu, ktorý spravuje prxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxenských štátoch xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxroštátnymi orgánmi štátnej správy. Dvor audítorov a vnútroštátne audítorské orgány členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachováxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, všetky orgány spravujúce príjmy alebo výdavky v mene Spoločenstva, všetky právnické alebo fyzické osoby platené z rozpočtu, a vnútroštátne audítorxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy alebo informácie nevyhnutné na vykonanie jeho úlohy.
Vo vzťahu k činnostiam Európskej investičnej banky pri spravovaní výdavkov a príjmov Spoločxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xudítorov má aj tak prístup k informáciám nevyhnutným na audit výdavkov a príjmov Spoločenstva, ktoré banka spravuje.
4. Po uzávierke každého rozpočxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxpoveďami týchto orgánov na poznámky Dvora audítorov.
Dvor audítorov môže tiež kedykoľvek predložiť svoje poznámky, najmä vo forme osobitných spráx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo stanoviská prijíma väčšinou hlasov svojich členov. Môže zriaďovať vnútorné komory, ktoré budú prijímať určité kategórie správ alebo stanovísk za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xvor audítorov si vypracuje vlastný rokovací poriadok. Tento poriadok podlieha schváleniu kvalifikovanou väčšinou členov Rady.
KAPITOLA 2
USTAxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xadou, Rada a Komisia vydávajú nariadenia, smernice a prijímajú rozhodnutia, a podávajú odporúčania alebo zaujímajú stanoviská.
Nariadenie má všexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxt, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom.
Rozhodnutie jx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxa akt na návrh Komisie, môže tento návrh zmeniť jednomyseľne, ak článok 251 ods. 4 a 5 neustanoví inak.
2. Komisia môže zmeniť svoj návrh kedykoľvek v prxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxnok, uplatňuje sa nasledujúci postup.
2. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh.
Rada kvalifikovanou väčšinou na základe stanovisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xmenenej a doplnenej forme,
- ak Európsky parlament nenavrhuje žiadne zmeny a doplnky, môže prijať navrhovaný akt,
- inak zaujme spoločnú pozíciu a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsia vyrozumie v plnom rozsahu o svojom stanovisku Európsky parlament.
Ak do troch mesiacov od tohto vyrozumenia Európsky parlament:
a) schváli spxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx absolútnou väčšinou hlasov svojich členov, daný akt sa považuje za neprijatý;
c) navrhne zmeny a doplnky k spoločnej pozícii absolútnou väčšinou hlxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx predloženia celej záležitosti kvalifikovanou väčšinou schváli všetky zmeny a doplnky navrhnuté Európskym parlamentom, daný akt sa považuje za prijxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxnáša jednomyseľne. Ak Rada neschváli všetky zmeny a doplnky, predseda Rady v zhode s predsedom Európskeho parlamentu zvolá do šiestich týždňov zasadnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu, má za úlohu dosiahnuť dohodu o spoločnom texte návrhu kvalifikovanou väčšinou hlasov členov Rady alebo ich zástupcov a väčšinou zástupcov Európskxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu a Rady. Pri plnení tejto úlohy sa Zmierovací výbor zaoberá spoločnou pozíciou na základe zmien a doplnkov navrhnutých Európskym parlamentxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnou odovzdaných hlasov, a Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, majú potom ďalších šesť týždňov na to, aby prijali navrhovaný akt v súlade so sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovaný akt sa pokladá za neprijatý.
7. Lehoty troch mesiacov a šiestich týždňov uvedené v tomto článku sa môžu predĺžiť o jeden mesiac resp. o dva txxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxci postup:
a) Na návrh Komisie a na základe stanoviska Európskeho parlamentu prijme Rada kvalifikovanou väčšinou spoločnú pozíciu.
b) Spoločná pxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxločnej pozície, ako aj o stanovisku Komisie.
Ak Európsky parlament do troch mesiacov od tohto vyrozumenia schváli spoločnú pozíciu alebo o nej v tejtx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnakou väčšinou spoločnú pozíciu Rady odmietnuť. Výsledok rokovaní sa oznámi Rade a Komisii.
Ak Európsky parlament odmietne pozíciu Rady, pri druhox xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzíciu, pričom zohľadní zmeny a doplnky navrhnuté Európskym parlamentom.
Komisia postúpi Rade spolu s preskúmaným návrhom aj tie zmeny a doplnky navxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxúmaný Komisiou prijme kvalifikovanou väčšinou.
Návrh preskúmaný Komisiou môže Rada zmeniť a doplniť len jednomyseľne.
f) V prípadoch uvedených x xxxxxxxxx xxx xx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
g) Lehoty uvedené v písmenách b) a f) možno predĺžiť maximálne o jeden mesiac vzájomnou dohodou Rady a Európskeho parlamentu.
Článok 253
Nariadenxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxovať odkaz na návrhy alebo stanoviská, ktoré im mali byť podľa tejto zmluvy predložené.
Článok 254
1. Nariadenia, smernice a rozhodnutia prijaté v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdajú účinnosť v deň, ktorý je v nich stanovený alebo ak takýto deň nie je stanovený, v dvadsiaty deň po uverejnení.
2. Nariadenia Rady a Komisie a smernixx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xk takýto deň nie je stanovený, v dvadsiaty deň po uverejnení.
3. Ostatné smernice a rozhodnutia sa oznamujú tomu, komu sú určené, a týmto oznámením nadxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, v závislosti na zásadách a podmienkach, ktoré sa vymedzia v súlade s odsekmi 2 a 3.
2. Všeobecxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uvedeným v článku 251, do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy.
3. Každý orgán uvedený vyššie zapracuje do svojho rokovacieho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxzok osobám iným než sú štáty, sú vykonateľné.
Výkon rozhodnutia sa riadi predpismi občianskeho práva procesného štátu, na výsostnom území ktorého sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxušného členského štátu a vyrozumie o tom Komisiu a Súdny dvor.
Ak sú na žiadosť oprávnenej strany splnené tieto formálne náležitostí, strana môže o výxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtiprávny spôsob výkonu rozhodnutia však podliehajú právomoci vnútroštátnych súdov príslušnej krajiny.
KAPITOLA 3
HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOx
xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxlnych oblastí organizovanej občianskej spoločnosti, najmä z predstaviteľov výrobcov, poľnohospodárov, dopravcov, pracovníkov, obchodníkov, rexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxoru neprevýši 350.
Počet členov výboru je nasledovný:
Belgicko | 12 |
Česká republika | 12 |
Dánsko | 9 |
Nemecko | 24 |
Estónsko | 7 |
Grécko | xx x
xxxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx x xx x
xxxxx x x x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxx x x x
xxxxxxxx x x x
xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxxx x xx x
xxlta | 5 |
Holandsko | 12 |
Rakúsko | 12 |
Poľsko | 21 |
Portugalsko | 12 |
Slovinsko | 7 |
Slovensko | 9 |
Fínsko | 9 |
Švédsko | 12 |
Spojené kráľxxxxxx x xx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstva.
Rada určuje náhrady pre členov výboru kvalifikovanou väčšinou.
Článok 259
1. Členovia výboru sú vymenúvaní na návrh členských štátov na oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Členovia výboru môžu byť vymenovaní znova na ďalšie funkčné obdobie.
2. Rada sa radí s Komisiou. Rada môže požiadať o stanoviská tých európskych orgxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxí predsedu a ďalších členov predsedníctva na obdobie dvoch rokov.
Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Výbor zvoláva predseda na žiadosť Rady alexx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Tieto špecializované sekcie vyvíjajú činnosť v rámci všeobecnej pôsobnosti výboru. Nemožno sa s nimi poradiť nezávisle od výboru.
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie výboru.
Rokovací poriadok stanoví spôsob zostavenia a pôsobnosť špecializovaných sekcií a podvýborov.
Článok 262
Rada alebo Komisia sú povxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xa vhodné. Výbor môže vydať stanovisko z vlastného podnetu vždy, keď to uzná za vhodné.
Ak to Rada alebo Komisia uznajú za vhodné, stanoví sa výboru na prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxložené stanovisko, môže Rada a Komisia konať aj bez neho.
Stanovisko výboru a špecializovanej sekcie sa spolu so záznamom o rokovaniach predkladá Raxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxr regiónov", ktorý má poradnú funkciu a ktorý je zložený z volených zástupcov regionálnych a miestnych orgánov, ktoré majú volebný mandát regionálnehx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxovný:
Belgicko | 12 |
Česká republika | 12 |
Dánsko | 9 |
Nemecko | 24 |
Estónsko | 7 |
Grécko | 12 |
Španielsko | 21 |
Francúzsko | 24 |
Írsko | x x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxx x x x
xxxxxxxx x x x
xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxxx x xx x
xxxxx x x x
xxxxxxxxx x xx x
xxxxxxx x xx x
xxxxxx x 21 |
Portugalsko | 12 |
Slovinsko | 7 |
Slovensko | 9 |
Fínsko | 9 |
Švédsko | 12 |
Spojené kráľovstvo | 24 |
Členovia výboru a rovnaký počet náhrxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu zoznam členov a náhradníkov vypracovaný v súlade s návrhmi predloženými jednotlivými členskými štátmi. Ak mandát uvedený v prvom odseku, na základe xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxnovia vymenovaní v súlade s rovnakým postupom. Žiadny člen výboru nemôže byť zároveň aj členom Európskeho parlamentu.
Členovia výboru nesmú byť viaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxbo Komisie. Môže sa schádzať aj z vlastného podnetu.
Článok 265
Rada alebo Komisia sa poradí s Výborom regiónov v prípadoch, keď to stanovuje táto zmxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxia uzná za potrebné, stanoví sa výboru na predloženie stanoviska lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac odo dňa, keď bola oznámená predsedovxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxbo Komisia informuje Výbor regiónov o tejto žiadosti o stanovisko. Ak výbor usúdi, že sa to týka špecifických regionálnych záujmov, môže k tejto záležixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxoch, keď to uzná za vhodné.
Stanovisko výboru spolu so záznamom o rokovaniach sa predkladá Rade a Komisii.
KAPITOLA 5
EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčnej banky je uvedený v protokole, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Rada môže na žiadosť Európskej investičnej banky a po porade s Európskym parlamentxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x1 a 12 a článok 18 ods. 5 štatútu banky.
Článok 267
Úlohou Európskej investičnej banky je prispievať k vyváženému a vyrovnanému rozvoju spoločného txxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxovom základe, a tým uľahčuje financovanie nasledujúcich projektov vo všetkých hospodárskych oblastiach:
a) projekty na rozvoj menej rozvinutých xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu, ktoré pre svoj rozsah alebo povahu nemôžu byť plne financované prostriedkami, ktoré sú dispozícii v jednotlivých členských štátoch;
c) projexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xú k dispozícii v jednotlivých členských štátoch.
Pri uskutočňovaní svojej úlohy uľahčuje EIB financovanie investičných programov v súčinnosti a s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxk sa predbežne vyčíslia všetky príjmy a výdavky Spoločenstva, vrátane tých, ktoré sa týkajú Európskeho sociálneho fondu, a zahrnú sa do rozpočtu.
V rxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xo rozpočtu za podmienok vymedzených touto zmluvou.
Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.
Článok 269
Rozpočet je plne financovaný z xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa týkajúce sa systému vlastných zdrojov Spoločenstva, ktoré odporučí členským štátom na prijatie v súlade s ich ústavnými predpismi.
Článok 270
Kxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxonávacie opatrenie, ktoré by mohlo závažne ovplyvniť rozpočet bez toho, aby neposkytla záruku, že takýto návrh alebo opatrenie možno financovať v medxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxhvaľujú na jeden rozpočtový rok, ak nariadenia vydané na základe článku 279 nestanovia inak.
Za podmienok stanovených podľa článku 279 všetky rozpoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxť nanajvýš do nasledujúceho rozpočtového roka.
Rozpočtové prostriedky sa delia podľa kapitol, do ktorých sa výdavky zahŕňajú podľa druhu alebo účexxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dvora sú uvedené v osobitných častiach rozpočtu, čo nevylučuje zvláštnu úpravu určitých spoločných výdavkov.
Článok 272
1. Rozpočtový rok začínx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxho návrhu rozpočtu. Pripojí svoje stanovisko, ktoré môže zahŕňať odlišné odhady.
Predbežný návrh zahŕňa odhad príjmov a odhad výdavkov.
3. Komisxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxiť sa od predbežného návrhu rozpočtu, poradí sa s Komisiou, prípadne aj s inými príslušnými orgánmi.
Rada schváli kvalifikovanou väčšinou návrh rozxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxslušnému rozpočtovému roku.
Európsky parlament má právo väčšinou hlasov svojich členov zmeniť a doplniť návrh rozpočtu a navrhnúť Rade na základe rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xúlade s touto zmluvou.
Ak Európsky parlament schváli návrh rozpočtu do 45 dní po jeho predložení, je rozpočet s konečnou platnosťou schválený. Ak Eurxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx Európsky parlament v tejto lehote prijme zmeny a doplnky alebo navrhne zmeny, navrhovaný rozpočet sa spolu so zmenami a doplnkami alebo návrhmi zmien pxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxmienok:
a) Rada môže kvalifikovanou väčšinou zmeniť ktorúkoľvek zmenu a doplnenie prijaté Európskym parlamentom;
b) vzhľadom na navrhnuté zmenxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxvnalo jednou alebo viacerými navrhovanými zmenami, ktoré by viedli k zodpovedajúcemu zníženiu výdavkov, môže Rada navrhovanú zmenu zamietnuť kvalixxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvej výšky výdavkov daného orgánu, môže Rada prijať navrhovanú zmenu kvalifikovanou väčšinou. Ak nerozhodne o prijatí je navrhovaná zmena zamietnutáx
x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ponechať alebo určiť inú čiastku.
Návrh rozpočtu sa upraví podľa navrhnutých zmien prijatých Radou.
Ak v lehote 15 dní od predloženia návrhu rozpoxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rada vyrozumie Európsky parlament o tom, že nezmenila žiaden z doplnkov a že návrhy zmien boli prijaté.
Ak v tejto lehote Rada pozmení jeden alebo viax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu. Rada informuje Európsky parlament o výsledkoch svojich rokovaní.
6. Európsky parlament, ktorý bol informovaný o výsledku rokovania o svojich nxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsov zmeny doplnkov, ako ich navrhla Rada, a rozpočet schváliť. Ak v tejto lehote Európsky parlament neprijme žiadne rozhodnutie, rozpočet sa pokladá zx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxu platnosťou schválený.
8. Zo závažných dôvodov však Európsky parlament väčšinou hlasov svojich členov a dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlaxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx vydaných v súlade s ňou, sa každoročne stanoví najvyššia prípustná miera zvýšenia, o ktorú možno v bežnom rozpočtovom roku zvýšiť výdavky rovnakej povxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxločenstve,
- priemernej zmeny rozpočtov členských štátov
a
- vývoja životných nákladov za predchádzajúci rozpočtový rok.
Najvyššia prípusxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxu neustanoví inak.
Ak skutočná miera zvýšenia výdavkov nevyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z právnych aktov vydaných v súlade s ňou podľa návrhu rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxry.
Ak Európsky parlament, Rada alebo Komisia uznajú, že činnosť Spoločenstva nevyhnutne vyžaduje prekročiť mieru stanovenú postupom podľa tohto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxt väčšinou hlasov svojich členov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.
10. Každý orgán vykonáva právomoci vyplývajúce z tohto článku v zmysxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxhy medzi príjmami a výdavkami.
Článok 273
Ak na začiatku rozpočtového roka nie je rozpočet ešte schválený, vo vzťahu ku každej kapitole alebo inej čxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozpočte predchádzajúceho rozpočtového roka; toto opatrenie však Komisii neposkytuje možnosť disponovať väčšou čiastkou, ako je jedna dvanástinx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch v prvom pododseku povoliť výdavky prekračujúce jednu dvanástinu.
Ak sa rozhodnutie týka výdavkov, ktoré nevyplývajú z tejto zmluvy alebo z aktov xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxšinou odovzdaných hlasov do 30 dní prijať odlišné rozhodnutie o výdavkoch, ktoré presahujú jednu dvanástinu, ako sa uvádza v prvom pododseku. Rozhodnxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xovažuje sa rozhodnutie Rady za prijaté s konečnou platnosťou.
V rozhodnutiach podľa druhého a tretieho pododseku sa stanovia nevyhnutné opatrenia xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxánku 279 na vlastnú zodpovednosť a v medziach určených prostriedkov, a to podľa zásad riadneho finančného hospodárenia. Členské štáty spolupracujú s xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxa podrobné pravidlá účasti každého orgánu pri uskutočňovaní výdavkov.
V medziach a za podmienok stanovených v nariadeniach vydaných v zmysle článkx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xredkladá Rade a Európskemu parlamentu záverečný účet rozpočtového hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok. Komisia im postúpi aj účtovnú závxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxórium na plnenie rozpočtu. Za týmto účelom Rada a potom Európsky parlament preskúmajú účet a účtovnú závierku tak, ako je uvedené v článku 275, a výročnú xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 248 ods. 1 druhom pododseku, a všetky príslušné osobitné správy Dvora audítorov.
2. Pred xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xomisie o uskutočnených výdavkoch alebo o fungovaní systémov finančnej kontroly. Na žiadosť Európskeho parlamentu mu Komisia predloží všetky potrebxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Európskeho parlamentu v súvislosti s uskutočnenými výdavkami, ako aj pripomienkam sprevádzajúcim odporúčania Rady o udelení absolutória.
Komisxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxch daných úradom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Tieto správy sa tiež predkladajú Dvoru audítorov.
Článok 277
Rozpočet sa zostavuje v zúxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány dotyčných členských štátov, môže previesť aktíva v mene jedného členského štátu do meny iného členského štátu v takom rozsahu, ako je potrebné pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxyk s každým členským štátom prostredníctvom orgánu, ktorý určí daný štát. Pri vykonávaní finančných operácií Komisia využíva služby emisnej banky prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxkym parlamentom a po získaní stanoviska Dvora audítorov Rada jednomyseľne:
a) vydáva rozpočtové nariadenia upravujúce najmä postup zostavovania x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv a účtovníkov, ako aj zodpovedajúce kontrolné opatrenia.
Od 1. januára 2007 Rada prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxka Dvora audítorov Rada jednomyseľne určí metódy a postup, podľa ktorých budú rozpočtové príjmy poskytnuté podľa dojednaní týkajúcich sa vlastných zxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxvosť.
Článok 280
1. Spoločenstvo a členské štáty zamedzia podvody a iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Spoločenstva prostredxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxé štáty prijmú rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Spoločenstva, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxranú na ochranu finančných záujmov Spoločenstva proti podvodom. Za týmto účelom organizujú s pomocou Komisie úzku a pravidelnú spoluprácu medzi prísxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxiach prevencie a boja xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvplyvňujú uplatňovanie vnútroštátneho trestného práva a vnútroštátnej justičnej správy.
5. Komisia v spolupráci s členskými štátmi predkladá kaxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článok 281
Spoločenstvo má právnu subjektivitu.
Článok 282
V každom členskom štáte požíva Spoločenstvo najširšiu spôsobilosť na práva a právxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxť pred súdmi. V takom prípade zastupuje Spoločenstvo Komisia.
Článok 283
Rada vydá Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Článok 284
V medziach a za podmienok stanovených Radou v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy môže Komisia zhromažďovať všetky informácie a vykonáxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky prijíma Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 opatrenia na vypracovanie štatistík tamx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvosti, objektivity, vedeckej nezávislosti, hospodárnosti a štatistického utajenia dôverných dát; hospodárskym prevádzkovateľom pritom nemajú sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xoľný pohyb takýchto údajov uplatňujú vo všetkých orgánoch a inštitúciách zriadených touto zmluvou, alebo na jej základe.
2. Pred dátumom uvedeným v xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnstva v orgánoch a inštitúciách Spoločenstva, a vydá aj iné príslušné ustanovenia, ak je to potrebné.
Článok 287
Povinnosť mlčanlivosti členov orxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxom, najmä informácie o podnikoch, ich obchodných stykoch alebo nákladových položkách, trvá aj po ukončení ich funkcie.
Článok 288
Zmluvná zodpovxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxmi spoločnými pre právne poriadky členských štátov, napraví akékoľvek škody spôsobené vlastnými orgánmi alebo pracovníkmi pri výkone ich funkcií.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxá zodpovednosť vlastných zamestnancov voči Spoločenstvu sa riadi ustanoveniami stanovenými v ich služobnom poriadku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxátov.
Článok 290
Rada jednomyseľne určí pravidlá používania jazykov orgánmi Spoločenstva, čím nie sú dotknuté ustanovenia uvedené v štatúte Súdxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch v Protokole z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskych Spoločenstiev. To isté platí aj pre Európsku centrálnu banku, Európsky menový inštitúx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xúlade so zmluvou.
Článok 293
V prípade potreby pristúpia členské štáty k vzájomným rokovaniam s cieľom zaručiť svojim štátnym príslušníkom:
- oxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxého zdanenia v Spoločenstve,
- vzájomné uznanie spoločností v zmysle druhého pododseku článku 48, zachovanie právnej subjektivity v prípade premixxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxlnych požiadaviek, ktoré upravujú vzájomné uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí a arbitrážnych nálezov.
Článok 294
Členské štáty poskytnú štátxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxtatné ustanovenia tejto zmluvy.
Článok 295
Táto zmluva sa nedotýka úpravy vlastníckych vzťahov uplatňovanej v členských štátoch.
Článok 296
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti;
b) každý členský štát môže prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutnx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxnia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na spoločnom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely.
2. Na návrh xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxnok 297
Členské štáty sa navzájom poradia o spoločných vhodných opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby fungovanie spoločného trhu neovplyvnili oxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxárodného napätia vytvárajúceho vojnové nebezpečenstvo, alebo aby si členský štát splnil záväzky, ktoré prijal s cieľom zachovať mier a medzinárodnú xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
Odlišne od postupu podľa článkov 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát predložiť vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnievajú, že iný člxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxuje na Belgické kráľovstvo, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Slovinskú rexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx zmluvy sa vzťahujú na francúzske zámorské departementy, Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy.
Vzhľadom na hospodársku a sociálnu štruktúru francúzsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnými topografickými a klimatickými podmienkami, hospodárkou závislosťou na malom množstve výrobkov, čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto úzexxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe tejto zmluvy a spoločných politík na uvedených územiach.
Opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku Rada vydá s prihliadnutím na colnú a obcxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxotrebným tovarom, štátnu pomoc a podmienky prístupu k štrukturálnym fondom a horizontálnym programom Spoločenstva.
Rada prijme opatrenia uvedenx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xntegritu a súdržnosť právneho poriadku Spoločenstva, vrátane vnútorného trhu a spoločných politík.
3. Na zámorské krajiny a územia uvedené v zoznaxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxorské krajiny a územia, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a nie sú zahrnuté do zoznamu uvedenxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx štát.
5. Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na Alandy v súlade s ustanoveniami určenými v Protokole č. 2 k aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxrovy;
b) táto zmluva sa uplatňuje na výsostné územia Spojeného kráľovstva Akroriti a Dhekelia na Cypre iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vykxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxh pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie plnenia dojednaní pre tieto ostrovy, ako je uvedené v zmluve o pristúpení nových členských štátov do Európskxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxvy predpokladá uzavretie dohôd medzi Spoločenstvom a jedným alebo viacerými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, Komisia predloží odporúčaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xby pomáhali v tejto úlohe v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže vydať.
Rada sa pri výkone právomocí, ktorými je poverená podľa tohto odseku, uznáša kvalxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxorými je v tejto oblasti poverená Komisia, o podpise, ktorý môže byť sprevádzaný rozhodnutím o predbežnom uplatňovaní pred nadobudnutím platnosti a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxatie vnútorných predpisov vyžaduje jednomyseľnosť, alebo ak ide o dohody uvedené v článku 310.
Bez ohľadu na ustanovenia odseku 3 sa rovnaký postup uxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx orgán prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami, s výnimkou rozhodnutí doplňujúcich alebo pozmeňujúcich inštitucionálny rámec príslušnej dohody.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxovania alebo pozastavenia uplatňovania dohôd alebo zaujatí stanoviska Spoločenstva v orgáne zriadenom dohodou.
3. Rada uzatvára dohody po porade x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xredpisov vyžadujú postupy uvedené v článku 251 alebo 252. Európsky parlament poskytne svoje stanovisko v lehote, ktorú môže Rada stanoviť podľa naliexxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 310, iné dohody o zriadení špecifického inštitucionálneho rámca postupmi spolupráce, dohody s významnými dopadmi na rozpočet Spoločenstva a dohodyx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxdoch sa Rada a Európsky parlament môžu dohodnúť na lehote pre vyslovenie tohto súhlasu.
4. Pri uzatváraní dohody môže Rada odlišne od odseku 2 oprávnix xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxy; k tomuto oprávneniu môžu byť pripojené špecifické podmienky.
5. Ak Rada zamýšľa uzatvorenie dohody, ktorá vyžaduje zmeny tejto zmluvy, zmeny sa mxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxu vyžiadať stanovisko Súdneho dvora o zlučiteľnosti predpokladanej dohody s ustanoveniami tejto zmluvy. Ak je stanovisko Súdneho dvora záporné, dohxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xlenské štáty.
Článok 301
Ak je v spoločnej pozícii alebo jednotnej akcii prijatej podľa ustanovení Zmluvy o Európskej únii týkajúcej sa spoločnej xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy s jednou alebo viacerými tretími krajinami, Rada prijme nevyhnutné naliehavé opatrenia. Rada koná kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.
Čláxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xj potrebné vzťahy so všetkými medzinárodnými organizáciami.
Článok 303
Spoločenstvo nadviaže všetky vhodné formy spolupráce s Radou Európy.
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxou.
Článok 305
1. Ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýkajú ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä v oblasti práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxe.
2. Ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýkajú ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Článok 306
Ustanovenix xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm, ak sa ciele týchto regionálnych únií nedosiahnu uplatňovaním tejto zmluvy.
Článok 307
Ustanovenia tejto zmluvy neovplyvnia práva a povinnostx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmi na jednej strane a jedným alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej.
V prípade, že tieto dohody sú nezlučiteľné s touto zmluvou, členský šxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxo cieľa môžu poskytnúť vzájomnú pomoc a zaujať spoločný postoj.
Pri uplatňovaní dohôd uvedených v prvom odseku zoberú členské štáty do úvahy, že výhoxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxiteľne spojené s vytvorením spoločných orgánov, poverením týchto orgánov právomocami a poskytovaním rovnakých výhod všetkými členskými štátmi.
xxxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxuva na to neposkytuje potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľným rozhodnutím vhodné opatrenia na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentoxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxj únii, pozastavenie týchto hlasovacích práv platí aj vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Navyše ak xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxkým štátom, Rada môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o pozastavení určitých práv, ktoré vyplývajú pre daný štát z uplatňovania tejto zmluvy. Rada xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xostávajú pre tento členský štát v každom prípade aj naďalej záväzné.
3. Rada môže potom kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o zmene alebo zrušení opatxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxa koná bez prihliadnutia na hlasy zástupcu vlády tohto členského štátu. Odlišne od článku 205 ods. 2 kvalifikovaná väčšina je daná rovnakým podielom váxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxoch sa rozhodnutie vyžadujúce si jednomyseľnosť prijme bez hlasu zástupcu vlády daného členského štátu.
Článok 310
Spoločenstvo môže uzavrieť s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupy a osobitné postupy.
Článok 311
Protokoly pripojené k tejto zmluve vzájomnou dohodou členských štátov tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Čláxxx xxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx príslušnými ústavnými predpismi. Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Talianskej republiky.
Táto zmluva nadobudne platnosť prvý deň v mesiacxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxledujúceho mesiaca, táto zmluva nadobúda platnosť až v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume tohto uloženia.
Článok 314 [9]
Táto zmluvxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxená v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá vydá overenú kópiu každej vláde ostatných signatárskych štátov.
Podľa zmlúv o pristúpení je autexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, slovinská, španielska a švédska verzia tejto zmluvy.
NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.
V Ríme dvadsiateho piatexx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxá republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Írsko, Cyperská republika, Lotyšská republika, Lxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
[2] Článok zmenený xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxo publikácie.
[4] Článok zmenený Aktom o pristúpení z roku 2003. Pozri dodatok na konci tejto publikácie.
[5] Článok zmenený Protokolom o rozširovxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxní z roku 2003. Pozri dodatok na konci tejto publikácie.
[8] Článok zmenený Aktom o pristúpení z roku 2003. Pozri dodatok na konci tejto publikácie.
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------
PRÍLOHA I
ZOZNAM
uvedený v článku 32 tejto zmluvy
(1) Číslo v Bruselskej nomenklatúre | (2) Opis tovarov |
Kapitolx x x xxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrodný med |
Kapitola 5 | |
05.04 | Vnútornosti, močové mechúre a žalúdky zvierat (iných než rýb) celé alebo ich časti |
05.15 | Živočíšne produkty nexxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx xxxtliny; cibule, korene a podobné časti rastlín; rezané kvety a ozdobné listy |
Kapitola 7 | Jedlá zelenina, rastliny, korene a hľuzy |
Kapitola 8 | Jedxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxx x
xxxxtola 11 | Produkty mlynov: slad a škrob, glutín, inulín |
Kapitola 12 | Olejnaté semená a olejnaté ovocie; zmesové zrná, semená a ovocie, priemyslové a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx x x
xx xxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxx xx x x
xxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxný alebo lisovaný hydinový tuk |
15.02 | Nevyškvarené tuky hovädzieho dobytka, baranie alebo kozie tuky; loj (vrátane jemného loja) vyrobený z týchtx xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxo zmiešaný alebo vyrobený iným spôsobom |
15.04 | Tuky a oleje z rýb a z morských cicavcov, rafinované i nerafinované |
15.07 | Stužené rastlinné olejxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxné, ale nie ďalej spracovávané |
15.13 | Margarín, imitácie bravčového sadla a iné vyrobené jedlé tuky |
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x/alebo z mäkkýšov |
Kapitola 17 | |
17.01 | Cukrová repa a trstinový cukor, v tuhom stave |
17.02 | Iné cukry; cukrové sirupy; umelý med (zmiešaný i nexxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxne vanilkového alebo vanilínového cukru) okrem ovocných štiav s pridaným cukrom v akomkoľvek pomere |
Kapitola 18 | |
18.01 | Kakaové boby, celé alexx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x
Kapitola 22 | |
22.04 | Vínny mušt (hroznový mušt), fermentujúci či s fermentáciou zastavenou inak než prídavkom alkoholu |
22.05 | Víno z čerstvéhx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxvina) |
ex 22.08 ex 22.09 | Etylalkohol, denaturovaný alebo nedenaturovaný, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, získaný z poľnohospodárskych xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxncentrovaných výťažkov) na výrobu nápojov |
ex 22.10 | Ocot a náhradky octu |
Kapitola 23 | Zvyšky a odpady potravinárskeho priemyslu; prípravky krxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx x x
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx x x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxanulovaný alebo mletý; odpadový korok |
Kapitola 54 | |
54.01 | Ľan, surový alebo spracovaný ale nespradený, kúdeľová priadza a odpady (vrátane cupxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx x x
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdeľ) a odpady pravého konope (vrátane cupovaných alebo garnetovaných handier alebo špagátov) |
--------------------------------------------xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxé územia
- Francúzska Polynézia
- Francúzske južné a antarktické územia
- Ostrovy Wallis a Futuna
- Mayotte
- Saint Pierre a Miquelon
- Arubx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxx
x xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxtá Helena a závislé územia
- Britské antarktické územia
- Britské územia v Indickom oceáne
- Ostrovy Turks a Caicos
- Britské Panenské ostrovy
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxj únie (1997)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na nasledovných ustanoveniach, ktoré sa pripoja k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Francúzska republika, Talianska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská republika, Fínxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxhto dohôd tak, ako sú uvedené v prílohe k tomuto protokolu, ďalej len "Schengenské acquis". Táto spolupráca sa vykonáva v rámci inštitucionálneho a práxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xátumu nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy sa Schengenské acquis vrátane rozhodnutí Výkonného výboru zriadeného Schengenskými dohodami, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odseku 2 tohto článku. Od rovnakého dátumu Rada nahrádza uvedený Výkonný výbor.
Rada jednomyseľným rozhodnutím svojich členov uvedených v článku 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xaždé z ustanovení alebo rozhodnutí, ktoré predstavujú Schengenské acquis.
S ohľadom na takéto ustanovenia a rozhodnutia a v súlade s týmto určením vxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx právomoc k opatreniam alebo rozhodnutiam týkajúcim sa udržiavania práva a poriadku a zabezpečovania vnútornej bezpečnosti.
Pokiaľ vyššie uvedenx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxžujú za akty založené na Hlave VI Zmluvy o Európskej únii.
2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na tie členské štáty, ktoré podpísali protokoly o pristúxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxských štátov ku Schengenskému acquis nie sú splnené pred dátumom nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy.
Článok 3
Po určení uvedenom v druhxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoločenstva.
S ohľadom na tie časti Schengenského acquis, u ktorých bola ako právny základ určená Hlava VI Zmluvy o Európskej únii, má Dánsko aj naďalex xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxé nie sú viazané Schengenským acquis, môžu kedykoľvek požiadať o pripojenie sa k niektorým, alebo všetkým ustanoveniam tohto acquis.
Rada rozhodujx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxhengenskom acquis podliehajú príslušným ustanoveniam zmlúv.
V tomto kontexte tam, kde buď Írsko alebo Spojené kráľovstvo alebo obaja neupovedomix x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxuvy o Európskej únii sa považuje za udelené členským štátom uvedeným v článku 1 a Írsku alebo Spojenému kráľovstvu, ak si jeden z nich želá pripojiť sa k daxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé v druhom pododseku článku 2 ods. 1.
Článok 6
Islandská republika a Nórske kráľovstvo sú pridružené k vykonávaniu Schengenského acquis a jeho ďalšxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xtátmi uzatvoriť jednomyseľne hlasmi svojich členov uvedených v článku 1. Takáto dohoda zahŕňa ustanovenia o príspevku Islandu a Nórska k akýmkoľvek fxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxväzkov medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na jednej strane, a Islandom a Nórskom na strane druhej, a to v oblastiach, x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxského sekretariátu do Generálneho sekretariátu Rady.
Článok 8
Pre účely rokovaní o prijatí nových členských štátov do Európskej únie sa Schengenxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx--------------------------------------------
PRÍLOHA
SCHENGENSKÉ ACQUIS
1. Dohoda podpísaná v Schengene 14. júna 1985 medzi vládami štátxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Dohovor podpísaný v Schengene 19. júna 1990 medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Francúzskou republikou, Luxemburským veľxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx 1985, s príslušným záverečným aktom a spoločnými Vyhláseniami.
3. Protokoly a dohody o pristúpení k dohode z roku 1985 a Vykonávací dohovor z roku 199x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdpísané v Bruseli 28. apríla 1995) a Dánskom, Fínskom a Švédskom (podpísané v Luxemburgu 19. decembra 1996) s príslušnými záverečnými aktmi a spoločnýxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxkonanie dohovoru orgánmi, ktorým Výkonný výbor udelil rozhodovacie právomoci.
--------------------------------------------------
Protoxxx xxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxÉ STRANY,
DOHODLI sa na nasledovných ustanoveniach, ktoré budú pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a k Zmluve o Európskej únii:
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxebo Zmluvy o Európskej únii, všetky opatrenia prijaté podľa týchto zmlúv, alebo všetky medzinárodné dohody uzatvorené Spoločenstvom alebo Spoločenxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxb žiadajúcich o vstup do Spojeného kráľovstva, aké považuje za nevyhnutné za účelom:
a) overenia práva na vstup do Spojeného kráľovstva u občanov štáxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ako aj občanov ostatných štátov, ktorým boli tieto práva udelené dohodou, ktorou je Spojené kráľovstvo viazané, a
b) rozhodnutia, či sa ostatným osoxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxeniach tejto zmluvy alebo Zmluvy o Európskej únii, alebo vo všetkých opatreniach prijatých podľa týchto zmlúv, nemá vplyv na právo Spojeného kráľovstxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxjené kráľovstvo zodpovedné.
Článok 2
Spojené kráľovstvo a Írsko môžu aj naďalej zabezpečovať medzi sebou dojednania týkajúce sa pohybu osôb medzx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx toho pokiaľ si zachovajú takéto dojednania, ustanovenia článku 1 tohto protokolu sa vzťahujú na Írsko za rovnakých podmienok ako na Spojené kráľovstvxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxbo vo všetkých opatreniach prijatých podľa týchto zmlúv neovplyvňuje žiadne z takýchto dojednaní.
Článok 3
Ostatné členské štáty majú právo vykoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxstva alebo z území, ktorých zahraničné vzťahy sú pod jeho zodpovednosťou, a to za tými istými účelmi, aké sú uvedené v článku 1 tohto protokolu, alebo konxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxeho spoločenstva alebo vo všetkých ostatných ustanoveniach tejto zmluvy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxť akékoľvek takéto kontroly.
--------------------------------------------------
Protokol (č. 4)
o postavení Spojeného kráľovstva a Írskx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxluve o Európskej únii:
Článok 1
V závislosti na článku 3 sa Spojené kráľovstvo a Írsko nepodieľajú na prijímaní navrhovaných opatrení Radou podľa Hxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxná rovnakým podielom vážených hlasov dotknutých členov Rady tak, ako ho stanovuje článok 205 ods. 2. Jednomyseľnosť členov Rady je, s výnimkou zástupcxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxlosti na článkoch 3, 4 a 6 nebude žiadne z ustanovení Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, žiadne opatrenie prijaté podľa tejto hlavy, žixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxoľvek takého ustanovenia alebo opatrenia, záväzné alebo uplatniteľné pre Spojené kráľovstvo alebo Írsko; žiadne takéto ustanovenie, opatrenie alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie neovplyvní žiadnym spôsobom acquis communautaire, ani nebude tvoriť súčasť práva Spoločenstva tak, ako sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo alebo Íxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podľa Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, že si želajú podieľať sa na prijatí alebo uplatňovaní akéhokoľvek navrhovaného opatrenia, xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podielom vážených hlasov dotknutých členov Rady tak, ako ho stanovuje článok 205 ods. 2.
Jednomyseľnosť členov Rady je s výnimkou člena, ktorý nepodxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxky členské štáty, ktoré sa zúčastnili prijatia.
2. Ak nemôže byť po uplynutí primeranej lehoty prijaté opatrenie uvedené v odseku 1 s účasťou Spojenéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxuje článok 2.
Článok 4
Spojené kráľovstvo alebo Írsko môžu kedykoľvek po prijatí opatrenia Radou podľa Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoloxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxrópskeho spoločenstva.
Článok 5
Členský štát, ktorý nie je viazaný opatrením prijatým podľa Hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa, uplatňujú sa relevantné ustanovenia tejto zmluvy vrátane článku 68 na tento štát vo vzťahu k tomuto opatreniu.
Článok 7
Články 3 a 4 nemajú vplyv nx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxelá byť predmetom podmienok tohto protokolu. V tomto prípade sa na Írsko vzťahujú bežné ustanovenia zmluvy.
----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxpojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a k Zmluve o Európskej únii:
ČASŤ I
Článok 1
Dánsko sa nepodieľa na prijímaní navrhovaných opaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxikovaná väčšina daná rovnakým podielom vážených hlasov dotknutých členov Rady tak, ako ho stanovuje článok 205 ods. 2. Jednomyseľnosť členov Rady je, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxluvy o založení Európskeho spoločenstva, žiadne opatrenie prijaté podľa tejto hlavy, žiadne ustanovenie akejkoľvek medzinárodnej dohody uzatvorexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo uplatniteľné pre Dánsko; žiadne takéto ustanovenie, opatrenie alebo rozhodnutie neovplyvní žiadnym spôsobom právomoci, práva a záväzky Dánska; txxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxoločenstva tak, ako sa uplatňujú na Dánsko.
Článok 3
Dánsko nenesie žiadne finančné následky opatrení uvedených v článku 1, okrem správnych náklaxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxnkajších hraníc členských štátov víza, alebo na opatrenia týkajúce sa jednotného formátu víz.
Článok 5
1. Po rozhodnutí Rady o návrhu alebo podnetx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxto rozhodnutie prevezme do svojho právneho poriadku. Ak sa tak rozhodne, toto rozhodnutie vytvorí záväzok podľa medzinárodného práva medzi Dánskom a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxx alebo Spojenému kráľovstvu, ak sa tieto členské štáty podieľajú na danej spolupráci.
2. Ak sa Dánsko rozhodne neprevziať rozhodnutie Rady tak, ako jx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxatrenia, ktoré sa majú prijať.
ČASŤ II
Článok 6
S ohľadom na opatrenia prijaté xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx majú dopady na obranu, avšak nebráni rozvoju užšej spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto sa Dánsko nepodieľa ani na ich prijímaní. Dxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxoľvek v súlade so svojimi ústavnými predpismi informovať ostatné členské štáty o tom, že si už neželá využívať časť protokolu alebo celý protokol. V takxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx 6)
o štatúte Súdneho dvora (2001)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na nasledujúcich ustanoveniach, ktoré budú tvoriť prílohu Zmluvy o Európskxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxx xx xxxxxxný a funguje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EU), Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluvy o ES), Zmluvy o založení Exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xo funkcie zloží každý sudca na verejnom zasadaní prísahu, že svoju funkciu bude vykonávať nestranne a svedomite a bude zachovávať mlčanlivosť o priebexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s úkonmi, ktoré urobili pri výkone ich úradnej funkcie vrátane všetkých ústnych a písomných prejavov.
Imunity ich môže zbaviť Súdny dvor zasadajúci x xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxátov len súdom príslušným pre súdenie členov najvyšších vnútroštátnych súdov.
Články 12 až 15 a 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych Spoloxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýkajúce sa imunity sudcov voči právomoci súdov, ktoré sú vymedzené v predchádzajúcich pododsekoch.
Článok 4
Sudcovia nesmú zastávať žiadne polixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxku.
Pri nástupe do funkcie sa slávnostne zaviažu, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z texxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxtí o tom rozhodne Súdny dvor.
Článok 5
Funkcia sudcu končí okrem riadneho uplynutia funkčného obdobia alebo smrti aj odstúpením.
Ak sa sudca vzdáxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxok 6
Sudca môže byť zbavený funkcie alebo práva na dôchodok alebo ostatných výhod súvisiacich s jeho funkciou, len ak podľa jednomyseľného stanoviskx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxto rozhodovania nezúčastňuje.
Tajomník upovedomí o rozhodnutí Súdneho dvora predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Komisie a oznámi ho predsexxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxna, ktorého funkčné obdobie neuplynulo riadnym spôsobom, je vymenovaný len na zvyšný čas funkčného obdobia jeho predchodcu.
Článok 8
Ustanovenix xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx, sa týka striedavo trinástich a dvanástich sudcov.
Čiastočná obmena generálnych advokátov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka vždy štyroch generxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xlčanlivosť o priebehu porád Súdneho dvora.
Článok 11
Súdny dvor zabezpečí zastupovanie tajomníka v prípadoch prekážky jeho účasti.
Článok 12
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
Rada môže na návrh Súdneho dvora jednomyseľne rozhodnúť o vymenovaní pomocných spravodajcov a stanoviť pravidlá výkonu ich funkcie. Od pomocných sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxlupracovali so sudcom spravodajcom.
Pomocní spravodajcovia sú vyberaní z osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti a ktoré majú potrebné pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xlčanlivosť o priebehu porád Súdneho dvora.
Článok 14
Sudcovia, generálni advokáti a tajomník musia mať bydlisko v sídle Súdneho dvora.
Článok 1x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy zložené z troch a piatich sudcov. Sudcovia si z vlastných radov zvolia predsedov komôr. Predsedovia komôr zložených z piatich sudcov sú volení na tri rxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxia komôr zložených z piatich sudcov a tiež ďalší sudcovia vymenovaní v súlade s podmienkami uvedenými v rokovacom poriadku.
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xo veciach predložených podľa článku 195 ods. 2, článku 213 ods. 2, článku 216 alebo článku 247 ods. 7 Zmluvy o ES alebo článku 107d ods. 2, článku 126 ods. 2, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxí generálneho advokáta rozhodnúť, že o veci rozhodne Súdny dvor zasadajúci v pléne.
Článok 17
Rozhodnutia Súdneho dvora sú platné len vtedy, ak zasxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxdnutia veľkej komory sú platné len vtedy, ak zasadá deväť sudcov.
Rozhodnutia Súdneho dvora zasadajúceho v pléne sú platné len vtedy, ak zasadá pätnáxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxkami ustanovenými v rokovacom poriadku.
Článok 18
Žiadny sudca ani generálny advokát sa nemôže zúčastniť rozhodovania o veci, v ktorej predtým vyxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxdu, vyšetrovacej komisie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
Ak sa z nejakého osobitného dôvodu ktorýkoľvek sudca alebo generálny advokát domnieva, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa, že by ktorýkoľvek sudca alebo generálny advokát nemal zasadať alebo predkladať návrhy v konkrétnej veci, oznámi mu to.
V prípade ťažkostí pri uplaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx príslušnosti sudcu alebo z dôvodu, že na Súdnom dvore alebo v komore nie je sudca, ktorý by mal štátnu príslušnosť tohto účastníka.
HLAVA III
KONANIx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxému zástupcovi môže pomáhať poradca alebo advokát.
Štáty, ktoré nie sú členskými štátmi, ale ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodáxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxíka konania môže pred Súdnym dvorom zastupovať alebo mu pomáhať len advokát, ktorý má oprávnenie vystupovať pred súdom členského štátu alebo iného štáxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Súdny dvor, majú práva a imunity potrebné na nezávislý výkon svojich funkcií za podmienok uvedených v rokovacom poriadku.
Voči týmto poradcom a advoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Vysokoškolskí učitelia, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ktorého xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx Súdnym dvorom pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej.
Písomné konanie pozostáva z doručovania návrhu na začatie konania, vyjadrení, vyjadrení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ktorých rozhodnutia sú predmetom sporu.
Doručovanie zabezpečuje tajomník v poradí a v lehotách uvedených v rokovacom poriadku.
Ústne konanie poxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx predloženého generálnym advokátom, prípadne z vypočutia svedkov a znalcov.
Ak sa Súdny dvor domnieva, že vo veci nevyvstane žiadna nová právna otázxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxru podaním písomného návrhu adresovaného tajomníkovi. Návrh musí obsahovať meno a bydlisko navrhovateľa, označenie podpísaného, označenie strany xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxby doloží doslovné znenie právneho aktu, ktorého zrušenie sa požaduje alebo v prípade upravenom v článku 232 Zmluvy o ES a v článku 148 Zmluvy o Euratom lixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxda navrhovateľa, aby ich predložil v primeranej lehote; návrh nemožno zamietnuť z toho dôvodu, že požadované doklady boli predložené až po uplynutí lexxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xdresovaného tajomníkovi. Návrh obsahuje meno a bydlisko navrhovateľa, označenie podpísaného, odkaz na rozhodnutie, proti ktorému sa odvolanie podxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxutého nálezu Arbitrážneho výboru.
Ak Súdny dvor návrh zamietne, nadobudne rozhodnutie Arbitrážneho výboru právoplatnosť.
Ak Súdny dvor zruší nxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx viazaný rozhodnutiami Súdneho dvora o právnych otázkach.
Článok 23
V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 35 ods. 1 Zmluvy o EÚ, článok 234 Zmluvy x xx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxke, oznámi Súdnemu dvoru príslušný súd. Toto rozhodnutie potom oznámi tajomník Súdneho dvora účastníkom konania, členským štátom a Komisii a taktiež xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rade, ak akt, ktorého platnosť alebo výklad sú predmetom sporu, bol prijatý spoločne týmito dvoma orgánmi.
Účastníci konania, členské štáty, Koxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxia vyjadrenia alebo písomné xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xtátom, ktoré nie sú členskými štátmi, ale ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a taktiež Dozornému úradu EZVO uvedexxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxej z oblastí uplatňovania tejto dohody.
Ak dohoda týkajúca sa osobitnej predmetnej záležitosti uzavretá Radou a jedným alebo viacerými nečlenskýmx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxza ako Súdny dvor na predbežné konanie v otázke spadajúcej pod dohodu, rozhodnutie vnútroštátneho súdu alebo tribunálu obsahujúce túto otázku sa takixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xohto oznámenia.
Článok 24
Súdny dvor môže účastníkov konania požiadať, aby predložili všetky listiny a poskytli všetky informácie, ktoré môže poxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxnania, aby poskytli všetky informácie, ktoré považuje za potrebné pre konanie.
Článok 25
Súdny dvor môže kedykoľvek poveriť osobu, združenie osôxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdených v rokovacom poriadku.
Článok 27
Voči svedkom, ktorí sa nedostavia k Súdnemu dvoru, má Súdny dvor právomoci, ktoré sú vo všeobecnosti priznaxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx forme uvedenej v rokovacom poriadku alebo spôsobom ustanoveným právnym poriadkom ich krajiny.
Článok 29
Súdny dvor môže nariadiť, aby bol svedok xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xodmienok uvedených v rokovacom poriadku. Doklady vyhotovené v súlade s dožiadaním sa vrátia Súdnemu dvoru za rovnakých podmienok.
Súdny dvor nesie xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxušenie prísahy svedkom alebo znalcom za obdobný trestný čin spáchaný pred jedným z jeho súdov, ktoré majú právomoci rozhodovať v občianskych veciach. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x úradnej moci alebo na návrh účastníkov konania nerozhodne zo závažných dôvodov inak.
Článok 32
V priebehu pojednávania môže Súdny dvor samostatnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxomocnených zástupcov.
Článok 33
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článok 35
Porady Súdneho dvora sú a zostávajú tajné.
Článok 36
Rozsudky musia byť odôvodnené. Obsahujú mená sudcov, ktorí sa zúčastnili rozhxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnia.
Článok 39
Predseda Súdneho dvora môže skráteným konaním, ktoré sa môže v nevyhnutnej miere odchýliť od pravidiel uvedených v tomto štatúte a jx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxy o Euratom alebo o vydaní predbežného opatrenia podľa článku 243 Zmluvy o ES a článku 158 Zmluvy o Euratom, alebo zastaviť výkon rozhodnutia v súlade so šxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxme iný sudca podľa podmienok uvedených v rokovacom poriadku.
Uznesenie predsedu alebo sudcu, ktorý ho zastupuje, má predbežnú povahu a v žiadnom príxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxnym dvorom vstúpiť do konania ako vedl'ajší účastník.
Rovnaké právo platí pre akúkoľvek inú osobu, ktorá preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí spxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxčenstiev.
Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, môžu štáty, ktoré nie sú členskými štátmi a ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospoxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dvorom, ak sa tieto veci týkajú jednej z oblastí uplatňovania tejto dohody.
Návrh na vstup do konania ako vedľajší účastník môže obsahovať iba návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxdok pre zmeškanie. Proti tomuto rozsudku možno do jedného mesiaca od jeho doručenia podať návrh na jeho zrušenie. Návrh na zrušenie nemá odkladný účinox xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxvnické osoby môžu v prípadoch a za podmienok stanovených rokovacím poriadkom podať proti rozsudku návrh na jeho zmenu, ak sa s nimi nekonalo ako s účastnxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxšný ho vyložiť na žiadosť jednej zo strán alebo orgánu Spoločenstva, ak na tom preukážu oprávnený záujem.
Článok 44
Návrh na obnovu konania možno Súxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xa výslovne uvedie, že jestvuje nová skutočnosť, ktorá umožňuje začať s obnovou konania, a potvrdí, že z tohto dôvodu je návrh na obnovu prípustný.
Návxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxadňujúce vzdialenosti.
Uplynutie lehoty nebude na ujmu práva, ak dotknutá strana preukáže existenciu náhody alebo vyššej moci.
Článok 46
Nároxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxušuje podaním návrhu na začatie konania na Súdny dvor, alebo ak si pred týmto konaním poškodená strana uplatnila svoj nárok pred príslušným orgánom Spoxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx potreby sa uplatnia ustanovenia článku 232 druhého pododseku Zmluvy o založení ES a článku 148 druhého pododseku Zmluvy o Euratom.
HLAVA IV
SÚD PRVxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xtvrtý a piaty pododsek a článok 18. Prísaha uvedená v článku 2 sa skladá pred Súdnym dvorom a rozhodnutia uvedené v článkoch 3, 4 a 6 prijíma Súdny dvor po vyxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxx
xxx prvého stupňa sa skladá z dvadsiatich piatich sudcov.
Článok 49
Členovia Súdu prvého stupňa môžu byť vyzvaní, aby plnili úlohu generálnych advokáxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxm mu pomáhať pri výkone jeho poslania.
Kritéria pre výber takýchto vecí, ako aj postup vymenúvania generálnych advokátov sa ustanovia v rokovacom poxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxx xxvého stupňa zasadá v komorách zložených z troch alebo piatich sudcov. Sudcovia si z vlastných radov zvolia predsedov komôr. Predsedovia komôr zloženýxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxitých prípadoch, ktoré upravuje rokovací poriadok, môže Súd prvého stupňa zasadať v pléne alebo ako samosudca.
Rokovací poriadok môže taktiež ustaxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxavidla obsiahnutého v článku 225 ods. 1 Zmluvy o ES a v článku 140a ods. 1 Zmluvy o Euratom je pre žaloby uvedené v článkoch 230 a 232 Zmluvy o ES a v článkoch 14x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu podľa článku 88 ods. 2 tretieho pododseku Zmluvy o ES,
- aktov Rady prijatých podľa nariadenia Rady týkajúceho sa opatrení na ochranu obchodu v zmyslx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxmisie podľa článku 11a Zmluvy o ES.
Ďalej je právomoc vyhradená Súdnemu dvoru v záležitostiach žalôb uvedených v rovnakých článkoch, ak sú žaloby podxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxjúcich spoločne alebo Komisiou, ak sú podané orgánom Spoločenstva proti aktu alebo nečinnosti Európskej centrálnej banky.
Článok 52
Predseda Súxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxia pre Súdny dvor budú poskytovať svoje služby Súdu prvého stupňa, aby mu umožnili plniť jeho funkciu. Určití úradníci a ostatní zamestnanci budú podlixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
Ďalšie podrobnejšie ustanovenia sa v prípade potreby ustanovia v jeho rokovacom poriadku. Rokovací poriadok môže prijať výnimku zo štvrtého pododsxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx môže generálny advokát predkladať svoje odôvodnené návrhy písomne.
Článok 54
Ak je návrh alebo iný procesný dokument, ktorý je adresovaný Súdu prxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxkument, ktorý je adresovaný Súdnemu dvoru, omylom podaný tajomníkovi Súdu prvého stupňa, ten ho okamžite zašle tajomníkovi Súdneho dvora.
Ak Súd prxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ak Súdny dvor zistí, že žaloba spadá do príslušnosti Súdu prvého stupňa, postúpi túto žalobu Súdu prvého stupňa, ktorý sa nemôže v tejto veci vyhlásiť zx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbo otázky uplatňovania rovnakého právneho aktu, môže Súd prvého stupňa po vypočutí strán prerušiť konanie dovtedy, kým Súdny dvor nevynesie rozsudokx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xvoru o takých záležitostiach rozhodnúť. Taktiež Súdny dvor môže pri rovnakých okolnostiach rozhodnúť o prerušení predchádzajúceho konania, v takom xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxslušnosť, aby o týchto žalobách mohol rozhodnúť Súdny dvor.
Článok 55
Tajomník Súdu prvého stupňa oznámi právoplatné rozhodnutia Súdu prvého stuxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxdnávanej Súdom prvého stupňa nevstúpili do konania ako vedl'ajší účastník.
Článok 56
Proti konečným rozhodnutiam Súdu prvého stupňa a proti rozhxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxatku právomoci alebo neprípustnosti, možno do dvoch mesiacov od doručenia napadnutého rozhodnutia podať odvolanie na Súdny dvor.
Toto odvolanie mxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxmkou členských štátov a orgánov Spoločenstiev, však môžu podať odvolanie len vtedy, ak sa ich rozhodnutie Súdu prvého stupňa priamo dotýka.
S výnimkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxpili do konania pred Súdom prvého stupňa ako vedľajší účastníci. Takéto členské štáty a orgány majú rovnaké postavenie ako členské štáty alebo orgány, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxa zamietol, sa môže odvolať na Súdny dvor do dvoch týždňov od doručenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti.
Účastníci konania sa môžu u Súdneho dvora oxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x57 alebo článku 158 alebo článku 164 tretieho pododseku Zmluvy o Euratom do dvoch mesiacov od ich doručenia.
Odvolanie uvedené v prvých dvoch pododsexxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxzky. Môže sa zakladať na dôvodoch nedostatku právomoci Súdu prvého stupňa, porušenia procesných pravidiel pred Súdom prvého stupňa, ktoré sa nepriazxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxnania alebo povinnosti účastníka konania ich uhradiť.
Článok 59
Ak je podané odvolanie proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa, konanie pred Súdnym xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxta a účastníka konania upustiť od ústneho konania.
Článok 60
Bez toho, aby boli dotknuté články 242 a 243 Zmluvy o ES alebo články 157 a 158 Zmluvy o Eurxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxho stupňa, ktoré vyhlasujú nariadenia za neplatné, právoplatnosť až po uplynutí lehoty uvedenej v prvom pododseku článku 56 tohto štatútu alebo, ak boxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx3 Zmluvy o ES alebo článkov 157 a 158 Zmluvy o Euratom o odklad účinkov nariadenia, ktoré bolo vyhlásené za neplatné, alebo o nariadenie akéhokoľvek inéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx prvého stupňa, tento súd je v právnych otázkach viazaný rozhodnutím Súdneho dvora.
Ak je odvolanie podané členským štátom alebo orgánom Spoločenstxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré z účinkov rozhodnutia Súdu prvého stupňa, ktoré bolo zrušené, sa považujú za konečné v súvislosti účastníkmi sporu.
Článok 62
Vo veciach uvedxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x x xxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe Súdu prvého stupňa, ak sa domnieva, že existuje vážne nebezpečenstvo, že by bola ovplyvnená jednota alebo vnútorný súlad práva Spoločenstva.
Návrx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do jedného mesiaca od obdržania návrhu predloženého prvým generálnym advokátom.
Článok 62a
Súdny dvor rozhoduje o otázkach, ktoré sú predmetom pxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxútu a v prípadoch ustanovených článkom 225 ods. 2 Zmluvy o ES a článkom 140a ods. 2 Zmluvy o Euratom zúčastnené strany konania na Súde prvého stupňa sú opráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xúdny dvor predtým ako vydá rozhodnutie, môže rozhodnúť o začatí ústneho konania.
Článok 62b
V prípadoch ustanovených v článku 225 ods. 2 Zmluvy o ES x x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnania nemajú odkladný účinok. Ak Súdny dvor zistí, že rozhodnutie Súdu prvého stupňa narúša jednotu alebo vnútorný súlad práva Spoločenstva, vráti prxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xrvého stupňa sa považujú za konečné v súvislosti so zúčastnenými stranami sporu. Ak však so zreteľom na výsledok preskúmania rozhodnutie sporu vyplývx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxanovených v článku 225 ods. 3 Zmluvy o ES a v článku 140a ods. 3 Zmluvy o Euratom neexistuje návrh na preskúmanie alebo rozhodnutie o začatí prieskumného kxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxel v druhom pododseku článku 62. V prípade, že sa začalo prieskumné konanie, odpoveď alebo odpovede, ktoré sú predmetom preskúmania, nadobúdajú účinnxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx súlad práva Spoločenstva, odpoveď Súdneho dvora na otázky, ktoré sú predmetom preskúmania, nahrádza odpoveď Súdu prvého stupňa.
HLAVA IVA
SÚDNE xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx5a Zmluvy ES a článku 140b Zmluvy x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx obsahuje všetky ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné pre uplatňovanie tohto štatútu a v prípade potreby tento štatút dopĺňajú a menia.
Článok 64
Ustaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxvení upravujúcich používanie jazykov na Súdnom dvore a na Súde prvého stupňa v rámci tohto štatútu. Tieto ustanovenia môžu byť zmenené, doplnené alebo xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxdatok na konci tejto publikácie.
[2] Článok zmenený Aktom o pristúpení z roku 2003. Pozri dodatok na konci tejto publikácie.
-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xSúd pre verejnú službu" je v prvom stupni príslušný rozhodovať spory medzi Spoločenstvami a ich zamestnancami na základe článku 236 Zmluvy ES a článku 1xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxx xxx xxxxjnú službu sa skladá zo siedmich sudcov. Rada môže rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o zvýšení počtu sudcov, ak o to Súdny dvor požiada.
Sudcovia sú vxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nový sudca na obdobie šiestich rokov.
Článok 3
1. Sudcovia sú vymenovaní Radou, ktorá po porade s výborom uvedeným v tomto článku rozhoduje v súlade xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu na čo možno najširšom zemepisnom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov a s ohľadom na zastúpenie vnútroštátnych právnych systémxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x Euratom, môže predložiť svoju kandidatúru. Rada na základe odporúčania Súdneho dvora kvalifikovanou väčšinou stanoví podmienky a podrobnosti pre pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxho stupňa a z právnikov, ktorí sú uznávanými odborníkmi. Rada na odporúčanie predsedu Súdneho dvora rozhoduje kvalifikovanou väčšinou o vymenovaní čxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí k svojmu stanovisku zoznam kandidátov s najvhodnejšou skúsenosťou na vysokej úrovni. Takýto zoznam musí obsahovať počet kandidátov zodpovedajúci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxie troch rokov. Predseda môže byť zvolený znova.
xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxne, v komore z piatich sudcov, alebo ako samosudca.
3. Plénu a komore zloženej z piatich sudcov predsedá predseda Súdu pre verejnú službu. Predsedovix xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx x xxj pridelený.
4. Právomoci a kvórum pléna, ako aj zloženie komôr a prideľovanie sporov komorám určí rokovací poriadok.
Článok 5
Články 2 až 6, 14, 1xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxá v článku 2 štatútu sa skladá pred Súdnym dvorom a rozhodnutia uvedené v jeho článkoch 3, 4 a 6 prijíma Súdny dvor po porade so Súdom pre verejnú službu.
Čxxxxx x
xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa stanoví po dohode s predsedom Súdu pre verejnú službu podmienky, za ktorých úradníci a ostatní zamestnanci Súdneho dvora alebo Súdu prvého stupňa posxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxe verejnú službu pod dohľadom predsedu Súdu prvého stupňa.
2. Súd pre verejnú službu vymenuje svojho tajomníka a stanoví jeho štatút. Štvrtý pododsex xxxxxx x x xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxou III štatútu Súdneho dvora, s výnimkou článkov 22 a 23. Ďalšie a podrobnejšie ustanovenia sa v prípade potreby ustanovia v jeho rokovacom poriadku.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxvrhu a vyjadrenia odporcu, pokiaľ Súd pre verejnú službu nerozhodne, že je potrebná druhá výmena písomných podaní. Ak sa uskutočnila druhá výmena podaxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxnú službu môže preskúmať možnosti urovnania sporu formou zmieru a môže sa pokúsiť uľahčiť takéto urovnanie.
5. Súd pre verejnú službu rozhoduje o troxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xozhodne.
Článok 8
1. Ak je návrh alebo iný procesný dokument, ktorý je adresovaný Súdu pre verejnú službu omylom podaný tajomníkovi Súdneho dvora axxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxný Súdnemu dvoru alebo Súdu prvého stupňa omylom podaný tajomníkovi Súdu pre verejnú službu, ten ho okamžite zašle tajomníkovi Súdneho dvora alebo Súdx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xrvého stupňa, postúpi túto žalobu Súdnemu dvoru alebo Súdu prvého stupňa. Obdobne, ak Súdny dvor alebo Súd prvého stupňa zistí, že žaloba spadá do príslxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x ktorých je spochybnená platnosť rovnakého aktu, Súd pre verejnú službu môže po vypočutí strán prerušiť konanie až do vynesenia rozsudku Súdu prvého stxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxbu svojej príslušnosti, aby mohol v prípadoch rozhodnúť Súd prvého stupňa.
Článok 9
Proti konečným rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu a proti jexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxžno do dvoch mesiacov od doručenia napadnutého rozhodnutia podať odvolanie na Súd prvého stupňa.
Toto odvolanie môže podať strana, ktorá so svojimi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xodať odvolanie len vtedy, ak sa ich rozhodnutie Súdu pre verejnú službu priamo dotýka.
Článok 10
1. Každá osoba, ktorej žiadosť o pristúpenie do konxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxnené strany konania sa môžu odvolať na Súd prvého stupňa proti každému rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu prijatému podľa článkov 242 alebo 243 alebo šxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
3. Predseda Súdu prvého stupňa môže skráteným konaním, ktoré sa môže v nevyhnutnej miere odchýliť od pravidiel uvedených v tejto prílohe a ktoré sa usxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx obmedzuje len na právne otázky. Musí sa zakladať na dôvodoch nepríslušnosti Súdu pre verejnú službu, porušenia procesných pravidiel pred týmto súdomx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxe týkať len výšky trov konania alebo povinnosti zúčastnenej strany ich uhradiť.
Článok 12
1. Bez toho, aby boli dotknuté články 242 a 243 Zmluvy o ES axxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxnú službu, konanie pred Súdom prvého stupňa pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. V súlade s podmienkami uvedenými v rokovacom poriadku môže Súd prxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxejnú službu a sám rozhodne vo veci. Ak stav konania nedovoľuje rozhodnúť vo veci, vráti prípad na rozhodnutie Súdu pre verejnú službu.
2. Ak je prípad vxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------
Protokol (č. 7),
ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a zmlúv o založení Európskych spoločenstiev (1992)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx spoločenstiev:
Žiadne ustanovenie Zmluvy o Európskej únii, zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, ani zmlúv či aktov pozmeňujúcich alebo dopxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx
x xxxestnení sídel orgánov a niektorých úradov a odborov Európskych spoločenstiev a Europolu (1997)
ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV,
DOHODLI sa na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxsky parlament má svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane zasadnutia o rozpočte. Dodatočné plenárne zasadnutxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxemburgu.
b) Rada má svoje sídlo v Bruseli. Počas apríla, júna a októbra sa zasadnutia Rady konajú v Luxemburgu.
c) Komisia má svoje sídlo v Bruseli. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
e) Dvor audítorov má svoje sídlo v Luxemburgu.
f) Hospodársky a sociálny výbor má svoje sídlo v Bruseli.
g) Výbor regiónov má svoje sídlo v Bruselix
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
j) Úrad Európskej polície (Europol) má svoje sídlo v Haagu.
--------------------------------------------------
Protokol (č. 9)
o úlohe nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xnii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva,
I. INFORMÁCIE PRE NÁRODNÉ PARLAMENTY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
1. Všetky konzultačné dokumenty Komisix xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xú vymedzené Radou v súlade s článkom 207 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa sprístupnia v primeranom čase, aby vláda každého členskéhx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxie, ktoré sa má prijať podľa Hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, vo všetkých jazykoch, Európskemu parlamentu a Rade a dátumom zaradenia do agendy Rady na roxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe šesťtýždenná lehota, s výnimkou v prípade naliehavosti, ktorej dôvody sa uvedú v akte alebo spoločnej pozícií.
II. KONFERENCIA VÝBOROV PRE EURÓPSxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe za vhodné, do pozornosti orgánom Európskej únie, najmä na základe návrhov textov, o ktorých predložení konferencii môžu vzhľadom na povahu veci spolxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xytvoreniu priestoru slobody, bezpečnosti a práva, ktoré môžu mať priamy vplyv na práva a slobody jednotlivcov. Európsky parlament, Rada a Komisia sú ixxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxspevky, ktoré považuje za vhodné v spojitosti s legislatívnou činnosťou únie, a najmä vo vzťahu k uplatňovaniu zásady subsidiarity, priestoru slobodxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi nepredurčujú ich stanoviská.
--------------------------------------------------
Protokol (č. 10)
o rozširovaní Európskej únie (2001)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxv:
Článok 1
Zrušenie Protokolu o orgánoch
Týmto sa ruší Protokol o orgánoch so zreteľom na rozširovanie Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxx x s účinnosťou od začiatku funkčného obdobia 2004 až 2009 sa prvý pododsek článku 190 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a prvý pododsek čláxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xx x
Dánsko | 13 |
Nemecko | 99 |
Grécko | 22 |
Španielsko | 50 |
Francúzsko | 72 |
Írsko | 12 |
Taliansko | 72 |
Luxembursko | 6 |
Holandsko | 25 |
Raxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx x xx x
xxxxxx x xx x
xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm parlamente vo funkčnom období 2004 až 2009 rovná súčtu počtu zástupcov uvedených v článku 190 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v článxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxí podpísaných najneskôr do 1. januára 2004.
3. Ak je celkový počet členov uvedených v odseku 2 nižší ako 732, uplatní sa na počet zástupcov, ktorí majú bxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxtom zástupcov, ktorí majú byť zvolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxku 108 ods. 2 Zmluvy o EURATOM.
Rada na tento účel prijme rozhodnutie.
4. Bez ohľadu na ustanovenia druhého pododseku článku 189 Zmluvy o založení Euxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu v prípade nadobudnutia platnosti zmlúv o pristúpení a po prijatí rozhodnutia Rady, ktoré je uvedené v druhom pododseku odseku 3 tohto článku, dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátoch, sa uplatní rovnaká úprava ako úprava uvedená v prvom pododseku odseku 3 tohto článku.
Článok 3
Ustanovenia o vážení hlasov v Rade
1. [1] (Vyxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x druhom pododseku ods. 2 článku 118 Zmluvy o EURATOM vypočíta tak, že prah pre kvalifikovanú väčšinu vyjadrený počtom hlasov nesmie prekročiť prah vyplxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xlánok 4
Ustanovenia o Komisii
1. [2] Dňa 1. novembra 2004 a s účinnosťou odo dňa, kedy začnú vykonávať svoje funkcie členovia prvej Komisie vymenovaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxnovia Komisie sa vyberajú podľa ich celkových schopností a musia poskytovať záruku úplnej nezávislosti.
V Komisii je jeden štátny príslušník za kažxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xaložení Európskeho spoločenstva a článok 126 ods. 1 Zmluvy o EURATOM sa nahrádzajú takto:
"1. Členovia Komisie sa vyberajú podľa ich celkových schopxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxým systémov na základe princípu rovnosti, ku ktorému Rada jednomyseľne prijme vykonávacie opatrenia.
Počet členov Komisie stanoví Rada jednomysexxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu únie.
3. Po podpísaní zmluvy o pristúpení dvadsiateho siedmeho členského štátu únie Rada jednomyseľne stanoví:
- počet členov Komisie,
- vykoxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxedujúcich kolégií na základe týchto princípov:
a) členské štáty majú úplne rovnaké postavenie, pokiaľ ide o určovanie poradia a času, ktorý strávia xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrýchkoľvek dvoch členských štátov, nesmie byť nikdy vyšší ako jeden;
b) s výnimkou písmena a) bude každé nasledujúce kolégium xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xnii, je oprávnený mať v čase pristúpenia jedného zo svojich štátnych príslušníkov ako člena Komisie až dovtedy, kým sa nezačne uplatňovať odsek 2.
[1x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------
Protokol (č. 11)
o štatúte Európskej investičnej banky (1957)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na nasledujúcich ustanoveniach, kxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xykonáva svoje úlohy a činnosti v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a štatútu.
Sídlo banky sa určí spoločným súhlasom vlád členských krajín.
Článxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxo,
- Česká republika,
- Dánske kráľovstvo,
- Spolková republika Nemecko,
- Estónska republika,
- Helénska republika,
- Španielske kráľoxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxemburské veľkovojvodstvo,
- Maďarská republika,
- Maltská republika,
- Holandské kráľovstvo,
- Rakúska republika,
- Poľská republika,
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx Veľkej Británie a Severného Írska.
Článok 4
1. [2] Základné imanie banky je 163727670000 EUR, upísané členskými štátmi takto [***]:
Nemecko | 26xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x x387065000 |
Holandsko | 7387065000 |
Švédsko | 4900585500 |
Dánsko | 3740283000 |
Rakúsko | 3666973500 |
Poľsko | 3635030500 |
Fínsko | 2106xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxx89500 |
Slovinsko | 379429000 |
Litva | 250852000 |
Luxembursko | 187015500 |
Cyprus | 180747000 |
Lotyšsko | 156192500 |
Estónsko | 1151720xx x
xxxxx x xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xenovej únie. Rada guvernérov, konajúca jednomyseľne na návrh Správnej rady, môže zmeniť definíciu zúčtovacej jednotky.
Členské štáty sú zodpovedxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxpovedajúcu dodatočnému kapitálu vnesenému novým členom.
3. Rada guvernérov môže jednomyseľne rozhodnúť o zvýšení upísaného základného imania.
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xpísaný kapitál v rozsahu 5 % z priemeru súm uvedených v článku 4 ods. 1.
2. V prípade navýšenia upísaného kapitálu Rada guvernérov jednomyseľne stanovx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlu do výšky, ktorá je potrebná na splnenie povinností banky voči osobám, ktoré fondu poskytli pôžičky.
Platbu vykonáva každý štát úmerne svojmu podixxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxalifikovanou väčšinou rozhodnúť, že členské štáty poskytnú banke osobitné úročené pôžičky, pokiaľ banka také pôžičky potrebuje pre financovanie koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa kapitálových trhoch, pričom náležitý ohľad je treba brať na povahu a cieľ projektov, ktoré majú byť financované.
2. O osobitné pôžičky nemožno požixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxcích jednotiek alebo 100 miliónov zúčtovacích jednotiek za rok.
3. Lehota splatnosti osobitných pôžičiek sa určí s ohľadom na lehotu splatnosti úvexxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxikovanou väčšinou na návrh Správnej rady rozhodnúť o predpokladanom splatení osobitnej pôžičky.
4. Osobitné pôžičky sú úročené 4 % ročne, pokiaľ Raxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxskytnú členské štáty vo výške zodpovedajúcej ich podielu na upísanom základnom imaní; tieto pôžičky sa poskytnú v národnej mene do šiestich mesiacov ox xxxxxxxx x xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xx xx xxxxx xodnota meny členského štátu vo vzťahu k účtovnej jednotke vymedzenej v článku 4, tento štát upraví výšku svojho kapitálového podielu zaplateného vo vlxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnej v článku 4, banka upraví výšku kapitálového podielu zaplateného týmto členským štátom v jeho vlastnej mene úmerne k zmene hodnoty, pričom vráti tomxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxítanie účtovnej jednotky na túto menu a naopak na základe trhových kurzov.
4. Rada guvernérov môže jednomyseľne na návrh Správnej rady zmeniť metódu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyrovnanie kapitálu uvedeného v odsekoch 1 a 2; vyrovnávajúce platby musia byť vykonané aspoň raz za rok.
Článok 8
Banka je spravovaná a riadená Radxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxérov ustanoví všeobecné smernice o úverovej politike banky, najmä s ohľadom na rôzne ciele, ktoré je potrebné sledovať pri postupnom zavádzaní spoločxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe s článkom 4 ods. 3 a článkom 5 ods. 2;
b) vykonáva právomoci stanovené v článku 6, ktoré sa týkajú osobitných pôžičiek;
c) vykonáva právomoci podľa čxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxku stanovenú v článku 18 ods. 1;
e) schvaľuje výročnú správu vypracovanú Správnou radou;
f) schvaľuje ročnú účtovnú závierka a výkaz ziskov a strátx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxtútu je Rada guvernérov oprávnená, pokiaľ tak rozhodne jednomyseľným hlasovaním, prijať akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa týka sa zastavenia činnostx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxov väčšinou členov. Táto väčšina musí predstavovať aspoň 50 % upísaného kapitálu. Rada guvernérov hlasuje v súlade s ustanoveniami článku 205 tejto zmxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxičiek a sadzby provízií a záruk; dohliada a zaisťuje riadnu správu banky; zaisťuje, aby bolo riadenie banky v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a štatxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxtich zástupcov.
Správcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov, pričom každý členský štát a Komisia navrhne jedného.
Zástupcov vymenuje Rada guvxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxupcov navrhne Talianska republika,
- dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
- jedného zástupcu navrhnú px xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxké veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo,
- jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo, Helénska republika a Írsko,
- jednxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xeská republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xlasovať: troch ako členov a troch ako zástupcov.
Správcovia alebo zástupcovia môžu byť vymenovaní znova.
Zástupcovia sa môžu zúčastňovať zasadnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýmto štátom, jedným z týchto štátov alebo Komisiou. Zástupcovia nemajú právo hlasovať okrem prípadu, keď zastupujú jedného alebo viacerých správcovx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xredstavenstva predsedá rokovaniu Správnej rady, avšak nehlasuje.
Členovia Správnej rady sú vyberaní z radov osôb, ktoré poskytujú všetky záruky sxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxnou väčšinou hlasov len vtedy, pokiaľ už nespĺňa podmienky nevyhnutné pre vykonávanie funkcie.
Pokiaľ nie je schválená výročná správa, Správna radx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxie, bude toto miesto alebo miesta obsadené podľa pravidiel stanovených v odseku 2. Okrem prípadov úplného obmeny členov, budú členovia nahradení na zvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxlučiteľné s funkciou správcu alebo zástupcu.
Článok 12
1. Každý správca má jeden hlas v Správnej rade. Svoj hlas môže kedykoľvek delegovať podľa poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtinou svojich členov oprávnených hlasovať, ktorí zastupujú najmenej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx imania. Rokovací poriadok banky stanoví kvórum potrebné pre platnosť rozhodnutí Správnej rady.
Článok 13
1. [6] Predstavenstvo sa skladá z predsxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxseľne zmeniť počet členov predstavenstva.
2. Na návrh Správnej rady prijatý kvalifikovanou väčšinou môže Rada guvernérov, tiež na základe kvalifixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxzorom Správnej rady.
Pripravuje rozhodnutia Správnej rady o uzatváraní pôžičiek a poskytovaní úverov a záruk. Je zodpovedné za vykonávanie týchto xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xískavanie pôžičiek.
5. Rada guvernérov ustanoví odmenu členov predstavenstva a rozhodne o činnostiach, ktoré sú nezlučiteľné s ich funkciou.
6. xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xanky podliehajú právomoci predsedu, ktorý ich prijíma a prepúšťa. Pri výbere personálu sa berú do úvahy nielen osobné schopnosti a odborná kvalifikácxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx výkone svojich funkcií úplne nezávislí.
Článok 14
1. Výbor pozostávajúci z troch členov, vymenovaných na základe ich schopností Radou guvernéroxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxy ziskov a strát sú v súlade s účtovníctvom a dokladmi a vierohodne popisujú situáciu banky, pokiaľ ide o jej aktíva a pasíva.
Článok 15
Banka komunikxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx banke uvedeného členského štátu alebo iným finančným orgánom schváleným členským štátom.
Článok 16
1. Banka spolupracuje so všetkými medzinároxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvými a finančnými orgánmi krajín, v ktorých vykonáva svoje operácie.
Článok 17
Na žiadosť členského štátu alebo Komisie alebo z vlastného podnetu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxnok 18
1. V rámci poslania stanovených v článku 267 tejto zmluvy poskytuje banka úvery svojim členom alebo súkromným alebo verejnoprávnym podnikom nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zdrojov.
Jednomyseľným rozhodnutím Rady guvernérov na návrh Správnej rady však môže banka xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx úverov je pokiaľ možno čo najviac závislé aj na využití iných nástrojov financovania.
3. Pri schvaľovaní úveru podniku alebo subjektu inému než je člxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm iných primeraných záruk.
4. Banka sa môže zaručiť za pôžičky získané verejnoprávnymi alebo súkromnými podnikmi alebo inými subjektami za účelom vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxdného imania.
6. Banka sa chráni proti kurzovým rizikám zaradením vhodných doložiek do zmlúv o úveroch a zárukách.
Článok 19
1. Sadzby úrokov u úvxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy umožňovali banke splnenie jej záväzkov, pokrytie jej výdajov a vytvorenie rezervného fondu ustanoveného v článku 24.
2. Banka nezníži sadzby úrokxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xretia osoba poskytnúť zľavu z úroku, pokiaľ je poskytnutie takejto zľavy zlučiteľné s pravidlami stanovenými v článku 87 tejto zmluvy.
Článok 20
Pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxujme Spoločenstva.
Môže poskytnúť pôžičky alebo záruky pre získanie pôžičiek len:
a) pokiaľ je splácanie úroku a umorovanie dlhu zaručené hospodxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxobom v prípade ostatných projektov;
b) a pokiaľ vykonávanie projektu prispeje k zvýšeniu všeobecnej hospodárskej produktivity a podporuje rozvoj xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxe ochranu vlastných práv, za účelom zabezpečenia vyrovnania dlhu tohoto podniku.
3. Môže nakladať so svojimi pohľadávkami na kapitálovom trhu a môžx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, podľa ktorých sa vydaná pôžička má vyčerpať v konkrétnom členskom štáte.
5. Môže podmieniť poskytnutie pôžičiek uskutočnením medzinárodnej verexxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxok 21
1. Žiadosti o úvery alebo záruky môžu byť adresované banke prostredníctvom Komisie alebo prostredníctvom členského štátu, na ktorého území má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu, na ktorého území sa má projekt vykonávať, aby tento štát vyslovil svoje stanovisko. Žiadosti podané prostredníctvom štátu sa zašlú Komisii, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xvoje stanovisko najneskôr do dvoch mesiacov. Pokiaľ banka v tejto lehote stanovisko neobdrží, môže predpokladať, že proti danému projektu nie sú žiadxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xiadosti o pôžičky alebo záruky, sú v súlade s ustanoveniami tohoto štatútu, najmä s ustanoveniami článku 20. Pokiaľ predstavenstvo rozhodne v prospecx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje za nevyhnutné. Pokiaľ predstavenstvo rozhodne v neprospech poskytnutia pôžičky alebo záruky, predloží Správnej rade príslušné dokumenty spoloxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutie Správnej rady.
6. Pokiaľ vydá Komisia záporné stanovisko, je pre poskytnutie úveru alebo záruky nevyhnutné jednomyseľné rozhodnutie Správxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxrávna rada uvedený úver alebo záruku neposkytne.
Článok 22
1. Banka získava pôžičky na medzinárodnom kapitálovom trhu za účelom zaistenia zdrojox xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa na vnútornú emisiu alebo, pokiaľ takéto predpisy v členskom štáte neexistujú, v prípade, že uvedený členský štát nadviaže s bankou spojenie a dohodnú xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxho štátu dôjde k závažným poruchám.
Článok 23
1. Banka môže využiť akýchkoľvek dostupných prostriedkov, ktoré nepotrebuje okamžite k splneniu svxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxedávať cenné papiere vydané bankou alebo jej dlžníkmi;
c) môže vykonať akúkoľvek inú finančnú operáciu zlučiteľnú s jej pôsobnosťou.
2. Bez toho, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx na vykonávanie alebo plnenie záväzkov, ktoré zmluvne prevzala prostredníctvom vypísaných pôžičiek alebo poskytnutých záruk.
3. V oblastiach, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xytvorí rezervný fond, ktorý predstavuje 10 % upísaného základného imania. Pokiaľ by to vyžadoval stav záväzkov banky, môže Správna rada rozhodnúť o vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xiastok, ktoré majú zaplatiť členské štáty podľa článku 5;
b) príjmy z úrokov z úverov poskytnutých z fondov získaných zo splatenia pôžičiek uvedenýcx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxú tak, aby boli kedykoľvek k dispozícii pre splnenie účelu tohoto fondu.
Článok 25
1. Banka je kedykoľvek oprávnená previesť prostriedky, ktoré má x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxu 267 tejto zmluvy, pričom náležitý ohľad je treba brať na ustanovenie článku 23 tohoto štatútu. Banka sa pokiaľ možno vyhne takýmto prevodom, pokiaľ má x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxátov na menu nečlenského štátu bez súhlasu uvedeného členského štátu.
3. Banka môže voľne nakladať s časťou svojho kapitálu, ktorá je splatená v zlatx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cudziu menu nevyhnutnú pre splatenie istiny a úrokov súvisiacich s úvermi poskytnutými bankou alebo za ktoré banka ručí vo vzťahu k projektom, ktoré maxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxlatiť jeho podiel na upísanom základnom imaní alebo jeho osobitných úveroch alebo k zaisteniu splatenia svojich pôžičiek, poskytovanie úverov alebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxhodnutie nezbavuje členský štát alebo jeho štátnych príslušníkov povinností voči banke.
Článok 27
1. Pokiaľ by Rada guvernérov rozhodla o zastavxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jej majetku a splnenia jej záväzkov.
2. V prípade likvidácie ustanoví Rada guvernérov likvidátorov a udelí im pokyny pre vykonávanie likvidácie.
xxxxxx xx
xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu, najmä práva nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a byť účastníkom súdneho konania.
[Pozri tiež článok 9 ods. 4 Amsterdamskej zmluxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy a imunity nevyhnutné pre plnenie svojich úloh. To isté platí aj pre Európsku centrálnu banku, Európsky menový inštitút a Európsku investičnú banku.]
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxkoľvek spor medzi bankou a jej veriteľmi alebo dlžníkmi alebo medzi bankou a tretími osobami do pôsobnosti príslušného vnútroštátneho súdu.
Banka sx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxie.
Majetok a aktíva banky nepodliehajú zhabaniu alebo nútenému výkonu rozhodnutia inak ako na základe rozhodnutia súdu.
Článok 30
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrého je banka zakladajúcim členom.
2. Rada guvernérov prijme Štatút Európskeho investičného fondu jednomyseľným rozhodnutím. Štatút definuje naxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxgánmi fondu.
3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 20 ods. 2, banka má právo zúčastňovať sa na riadení fondu a prispievať k jeho upísanému zxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxu základnému imaniu. Finančné inštitúcie, ktoré majú záujem na cieľoch fondu, môžu byť požiadané, aby sa stali jeho členmi.
5. Protokol o výsadách a ixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxx oslobodený od všetkých foriem daní alebo poplatkov podobného charakteru v prípade každého navýšenia jeho kapitálu, a od rôznych formálnych požiadavxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxon, činnosti fondu a jeho orgánov vykonávané v súlade s jeho štatútom nepodliehajú žiadnej dani z obratu.
Dividendy, kapitálové zisky alebo iné formx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxatniteľných právnych predpisov.
6. Súdny dvor má v rámci obmedzení určených nižšie právomoc v sporoch, týkajúcich sa opatrení prijatých orgánmi foxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxných v článku 173 tejto zmluvy.
V Ríme dvadsiateho piateho marca roku tisíc deväťsto päťdesiat sedem.
[1] Článok zmenený protokolom č. 1 k Aktu o prixxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xejto publikácie.
[***] Čísla uvedené pre jednotlivé štáty sú predbežné, založené na prognóze na rok 2002 uverejnenej Eurostatom (New Cronos).
[4x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxúpení z roku 2003.
[6] Odsek zmenený protokolom č. 1 k Aktu o pristúpení z roku 2003.
--------------------------------------------------
Proxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxENSKÉ ŠTÁTY SPOLOČENSTVA
BERÚ NA VEDOMIE skutočnosť, že talianska vláda zahájila desaťročný program hospodárskeho rozvoja zameraného na nápravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxlianskych ostrovoch a programom vytvárania nových pracovných miest s cieľom odstrániť nezamestnanosť,
PRIPOMÍNAJÚ xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
UZNÁVAJÚ, že dosiahnutie cieľov uvedeného talianskeho programu je v ich spoločnom záujme,
SÚHLASIA S tým, aby sa orgánom spoločenstva doporučixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxálneho fondu,
ZASTÁVAJÚ STANOVISKO, že orgány spoločenstva pri vykonávaní tejto zmluvy zohľadnia záťaž, ktorú musí niesť talianske hospodárstvo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo ohroziť uplatňovanie tejto zmluvy v Taliansku,
UZNÁVAJÚ najmä, že v spojitosti s uplatňovaním článkov 119 a 120, je potrebné dbať na zabezpečenie txxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zvýšenia životnej úrovne talianskeho ľudu.
V Ríme dvadsiateho piateho marca tisícdeväťstopäťdesiatsedem.
------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxaniu pri dovoze do niektorého z členských štátov (1957)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sú pripojené k zmxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxru 1958 vzhľadom na dovoz tovaru do krajín Beneluxu s pôvodom a pochádzajúceho zo Surinamu [*] alebo Holandských Antíl [**].
2. Tovary dovezené do určxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxovu vyvezené do iného členského štátu.
3. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom akékoľvek ustanovenia, ktoré sa týkajú osobitnéxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxii a ďalším členským štátom akékoľvek neskoršie zmeny a doplnky v týchto zoznamoch alebo v zaobchádzaní.
4. Komisia vykoná vhodné opatrenia k zabezpxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxl v spojení so vzťahmi medzi členskými štátmi.
V Ríme dvadsiateho piateho marca tisícdeväťstopäťdesiatsedem.
[*] Ustanovenia štvrtej časti zmlxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxstine.
[**] Podľa článku 1 dohovoru z 13. novembra 1962, ktorým sa reviduje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Ú. v. ES 150, 1. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x dovoze ropných produktov spracovaných na Holandských Antilách do Európskeho hospodárskeho spoločenstva [*] (1962)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY
DOHOxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafín, vazelína z ropy alebo bridlicového oleja, parafínové zvyšky) a 27.14 Bruselského colného sadzobníka, pokiaľ sú do čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé sa spracúvajú na Holandských Antilách, ktoré vyplývajú z pripojenia Holandských Antíl k Spoločenstvu. Tieto ustanovenia platia bez ohľadu na predpxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xopných produktov do Spoločenstva, spracúvaných na Holandských Antilách, vykonané v režime podľa článku 2, skutočne spôsobujú ťažkosti na trhu jednéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxaľ je to potrebné, aby sa táto situácia zvládla. Takto uvalené, zvýšené alebo opätovne zavedené clá nesmú prekročiť clá, ktoré sa uplatňujú voči tretím xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosiahne do členských štátov dva milióny ton za rok.
3. Uznesenia Komisie podľa odsekov 1 a 2 vrátane tých, ktoré smerujú k zamietnutiu zmluvy, oznámix xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnutia kvalifikovanej väčšiny.
Článok 4
1. Ak je niektorý členský štát názoru, že dovoz ropných produktov, spracúvaných na Holandských Antilách, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrenia na odstránenie tohto stavu vecí, môže z vlastného rozhodnutia zvýšiť clá na tento dovoz, ktoré nesmú presiahnuť clá, ktoré sa uplatňujú voči tretxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xa musia zmeniť, resp. zrušiť. Článok 3 ods. 3 sa vzťahuje na toto uznesenie Komisie.
2. Ak prekročí dovoz ropných produktov, spracúvaných na Holandskxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxčas jedného kalendárneho roka množstvo, ktoré je udané v prílohe k tomuto protokolu, tak sa prípadné opatrenia tohto štátu alebo daných členských štátxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtvo. V takomto prípade ostatné členské štáty nepredložia vec Rade.
Článok 5
Ak Spoločenstvo rozhodne o uplatnení množstevných obmedzení dovozu rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtne preferenčné zaobchádzanie oproti tretím krajinám.
Článok 6
1. Rada jednomyseľným rozhodnutím upraví ustanovenia článku 2 a 5 po porade s Euróxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxočnej obchodnej politiky o daných produktoch, alebo zostaví spoločnú energetickú politiku.
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxj 2 a pol milióna ton ropných produktov.
3. Záväzky Spoločenstva týkajúce sa rovnocenných výhod podľa odseku 2 sa môžu v prípade potreby rozdeliť na jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxvoj dovozu ropných produktov do členských štátov, ktoré sa spracúvajú na Holandských Antilách. Členské štáty oznámia Komisii, ktorá dbá na príslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tisícdeväťstošesťdesiatdva.
[*] Doplnené do článku 2 dohovoru z 13. novembra 1962, ktorým sa reviduje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx. 2 Protokolu o dovoze ropných produktov do Európskeho hospodárskeho spoločenstva spracovaných na Holandských Antilách, uzniesli sa Vysoké zmluvné xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx x
xxxxxxko-Luxemburská hospodárska únia … | 200000 ton |
Francúzsko … | 75000 ton |
Taliansko … | 100000 ton |
Holandsko … | 1000000 ton |
---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxov, ktoré podliehajú spoločnej organizácii trhu s výrobkami rybného hospodárstva a ktoré pochádzajú z Grónska, zahŕňa, pri dodržiavaní mechanizmov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxi prístupu do grónskych zón rybolovu, ktoré sú Spoločenstvu zaručené na základe dohody medzi Spoločenstvom a príslušnými orgánmi Grónska, pre spoločxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní, sa príjmu postupom podľa článku 37 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho Spoločenstva.
Článok 2
Komisia predloží Rade, ktorá sa uznáša kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xa zachovanie práv nadobudnutých fyzickými alebo právnickými osobami po dobu, kedy bolo Grónsko súčasťou Spoločenstva, a na úpravu vzťahov v súvislosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxedenej zmluve, sa pripojí k Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 29, 1.2.1985).
--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xi Dánsko môže zachovať existujúce právne predpisy o nadobúdaní druhého bydliska.
--------------------------------------------------
Protxxxx xxx xxx
x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sa pripojí k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.
Pre účely článku 141 tejto zmluvy sa dávky v systéme zamestnaneckého sociálneho zabezpečenxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíkov, ktorí pred týmto dátumom podali súdnu žalobu alebo začali podobné konanie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva.
-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na týchto ustanoveniach, ktoré sa pripoja k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
KAPITOLA 1
USTANOVENIE ESCB
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s článkom 8 tejto zmluvy, plnia svoje úlohy a vykonávajú činnosť podľa ustanovení tejto zmluvy a tohto štatútu.
1.2. Podľa článku 107 ods. 1 tejto zmluxx xx xxxx xxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtitút.
KAPITOLA II
CIELE A ÚLOHY ESCB
Článok 2
Ciele
Podľa článku 105 ods. 1 tejto zmluvy primárnym cieľom ESCB je udržiavať cenovú stabilitux xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxoločenstva stanovených v článku 2 tejto zmluvy. ESCB koná v súlade s princípmi otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou na podporu účinného rxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxohy ESCB sú:
- definovať a uskutočňovať menovú politiku Spoločenstva,
- vykonávať devízové operácie v súlade s ustanoveniami článku 111 tejto zmlxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxom 105 ods. 3 tejto zmluvy sa tretia zarážka článku 3.1 netýka hotovostných devízových aktív, ktoré vedú a sú pod správou vlád členských štátov.
3.3. V xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému.
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxx xx xxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jej pôsobnosti,
- uskutočňujú vnútroštátne orgány pri návrhoch právnych predpisov v oblasti jej pôsobnosti, avšak v medziach a za podmienok stanovxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxežitostiach z oblastí svojej pôsobnosti.
Článok 5
Zhromažďovanie štatistických údajov
5.1. Na zabezpečenie úloh ESCB zhromažďuje ECB za pomoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xpolupracuje s orgánmi Spoločenstva, s príslušnými úradmi členských štátov alebo tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami.
5.2. Úlohy vymexxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxaktík, ktorými sa riadi zhromažďovanie, usporiadanie a rozširovanie štatistických údajov v oblasti jej pôsobnosti.
5.4. V súlade s postupom stanoxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xravidlá.
Článok 6
Medzinárodná spolupráca
6.1. O zastupovaní ESCB v oblasti medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa úloh, ktorými je poverená Exxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxánky 6.1 a 6.2 rešpektujú článok 111 ods. 4 tejto zmluvy.
KAPITOLA III
ORGANIZÁCIA ESCB
Článok 7
Nezávislosť
V súlade s článkom 108 tejto zmluxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ani prijímať pokyny od orgánov Spoločenstva, od vlády členského štátu, ani od iného orgánu. Orgány Spoločenstva a vlády členských štátov sa zaväzujú rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx x
Všeobecné zásady
ESCB riadia orgány ECB s rozhodovacími právomocami.
Článok 9
Európska centrálna banka
9.1. ECB, ktorá má podľa článku 107 oxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx najmä nadobúdať a scudzovať nehnuteľný a hnuteľný majetok a byť účastníkom súdneho konania.
9.2. ECB zabezpečuje, aby sa úlohy zverené ESCB podľa člxxxx xxx xxxx xx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx.1 a článku 14.
9.3. Podľa článku 107 ods. 3 tejto zmluvy orgánmi ECB s rozhodovacími právomocami sú Rada guvernérov a Výkonná rada.
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtrálnych bánk.
10.2 Každý člen Rady guvernérov má jeden hlas. Od dátumu, ku ktorému počet členov Rady guvernérov bude vyšší ako 21, každý člen Výkonnex xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxx xx xxxxxxx počet guvernérov bude vyšší ako 15, až kým nedosiahne 22, guvernéri sa zaradia do dvoch skupín podľa poradia veľkosti podielu členského štátu ich národxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxských štátov, ktoré prijali euro. Podielom na agregovanom hrubom domácom produkte v trhových cenách sa priradí váha 5/6 a podielom na agregovanom bilaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxrov. Frekvencia hlasovacích práv guvernérov zaradených do prvej skupiny nesmie byť nižšia ako frekvencia hlasovacích práv guvernérov druhej skupinxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxx xx xxxxému počet guvernérov dosiahne 22, sa guvernéri zaradia do troch skupín podľa poradia na základe uvedených kritérií. Prvá skupina sa skladá z piatich guxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxižšie celé číslo, a priradí sa jej osem hlasovacích práv. Tretia skupina sa skladá zo zostávajúcich guvernérov a priradia sa jej tri hlasovacie práva,
x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxhových cenách platí článok 29.2. Agregovaný bilančný úhrn peňažných finančných inštitúcií sa vypočíta v súlade so štatistickým rámcom platným v Euróxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xočet guvernérov, veľkosť a/alebo zloženie skupín sa upraví v súlade s uvedenými zásadami,
- Rada guvernérov, konajúca na základe dvojtretinovej växxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xačiatku systému rotácie až do dátumu, ku ktorému bude počet guvernérov vyšší ako 18.
Právo voliť sa vykonáva osobne. V rokovacom poriadku, ktorý sa usxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxmto poriadku sa tiež ustanoví, že člen Rady guvernérov, ktorý sa nemôže zúčastňovať na zasadaní Rady guvernérov dlhšie obdobie, môže vymenovať náhradxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxcieho práva a s hlasovacím právom podľa článkov 10.3, 10.6 a 41.2.
Ak sa v tomto štatúte neustanovuje inak, Rada guvernérov koná na základe jednoduchex xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sa dosiahnuť kvórum dvoch tretín členov s hlasovacím právom. Ak sa kvórum nedosiahne, predseda môže zvolať mimoriadne zasadanie, na ktorom xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxielu národných centrálnych bánk na upísanom kapitále ECB. Hlasy členov Výkonnej rady majú nulovú váhu. Rozhodnutie vyžadujúce kvalifikovanú väčšinx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxôže byť prítomný, môže si určiť náhradníka, ktorý odovzdá jeho vážený hlas.
10.4. Rokovania na zasadnutiach sú dôverné. Rada guvernérov môže rozhodxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxlnený jednomyseľne Radou, ktorú tvoria hlavy štátov alebo vlád, na odporúčanie ECB a po porade s Európskym parlamentom a Komisiou alebo na odporúčanie xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxjú platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.
Odporúčanie ECB predložené podľa tohto odsekx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxdá z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov.
Členovia plnia svoje povinnosti v rámci plného úväzku. Člen nesmie vykonávať iné zárobkoxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx viceprezident a ostatní členovia Výkonnej rady sú menovaní vzájomnou dohodou vlád členských štátov na odporúčanie Rady a po porade s Európskym parlamxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxh menovať znova.
Členmi Výkonnej rady môžu byť len štátni príslušníci členských štátov.
11.3. Podmienky zamestnania členov Výkonnej rady, najmä xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxenov, ktorých menuje Rada guvernérov, a z troch členov vymenovaných Radou. Členovia Výkonnej rady nemajú právo hlasovať o záležitostiach uvedených v xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxdny dvor na žiadosť Rady guvernérov alebo Výkonnej rady odvolať.
11.5. Každý prítomný člen Výkonnej rady má právo hlasovať a na tento účel má jeden hlaxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xlasovaní presne vymedzí rokovací poriadok uvedený v článku 12.3.
11.6. Výkonná rada je zodpovedná za bežný chod ECB.
11.7. Uvoľnené miesto vo Výkoxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xtanoví hlavné zámery a prijme rozhodnutia na zabezpečenie úloh, ktorými je ESCB poverená touto zmluvou a štatútom. Rada guvernérov formuluje menovú pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
Výkonná rada uskutočňuje menovú politiku v súlade s hlavnými zámermi stanovenými Radou guvernérov. Pritom Výkonná rada vydá potrebné pokyny národxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxrané pri rešpektovaní tohto článku, ECB sa obracia na národné centrálne banky, aby uskutočnili operácie, ktoré sú súčasťou úloh ESCB.
12.2. Výkonná xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxgánov s rozhodovacími právomocami.
12.4. Rada guvernérov vykonáva poradné funkcie uvedené v článku 4.
12.5. Rada guvernérov prijíma rozhodnutix xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xCB.
13.2. Pri rešpektovaní článku 39 zastupuje ECB navonok prezident alebo ním menovaný zástupca.
Článok 14
Národné centrálne banky
14.1. V sxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxho národnej centrálnej banky boli zlučiteľné s touto zmluvou a s týmto štatútom.
14.2. Štatúty národných centrálnych bánk najmä stanovia, že funkčnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon tejto funkcie, alebo ak sa dopustil závažného pochybenia. Z dôvodu porušenia tejto zmluvy alebo vykonávacieho predpisu s ňou súvisiaceho môže pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo od jeho oznámenia žalobcovi, prípadne, ak sa tak nestalo, odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí žalobca dozvedel.
14.3. Národné centrálne banky sú nexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch zámerov a pokynov ECB a vyžaduje, aby sa jej poskytovali všetky potrebné informácie.
14.4. Národné centrálne banky môžu vykonávať aj iné funkcie nxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxnie do cieľov a úloh ESCB. Také funkcie vykonávajú národné centrálne banky na vlastnú zodpovednosť a nepokladajú sa za súčasť funkcií ESCB.
Článok 15
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ESCB sa zverejňuje každý týždeň.
15.3. V súlade s článkom 113 ods. 3 tejto zmluvy ECB podáva výročné správy o činnosti ESCB a o menovej politike za predcxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxkytujú zdarma.
Článok 16
xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxu vydávať ECB a národné centrálne banky. Bankovky vydané ECB a národnými centrálnymi bankami sú jedinými bankovkami, ktoré majú v Spoločenstve postavxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxÁCIE ESCB
Článok 17
Účty vedené v ECB a v národných centrálnych bankách
Na vykonávanie svojich operácií ECB a národné centrálne banky môžu otvárax xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxch papierov.
Článok 18
Operácie na voľnom trhu a úverové operácie
18.1. Na dosiahnutie cieľov a úloh ESCB môžu ECB a národné centrálne banky:
- oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxpov a predajov alebo dohodou o spätnej kúpe, uskutočňovať výpožičné alebo pôžičkové obchody, a to v menách Spoločenstva alebo v menách tretích štátov,
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovej záruky.
18.2. ECB stanoví všeobecné zásady operácií na voľnom trhu a úverových operácií, ktoré uskutočňuje sama alebo národné centrálne bankyx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx článku 2 ECB môže od úverových inštitúcií zriadených v členských štátoch vyžadovať, aby v súlade s cieľmi menovej politiky na účtoch v ECB a v národných cxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxrov. Ak sa nedodržiavajú, Rada guvernérov je oprávnená uložiť úroky z omeškania a uložiť aj iné sankcie s porovnateľným účinkom.
19.2. Na uplatnenie xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxdom, ako aj primerané sankcie pre prípad, že sa nedodržia.
Článok 20
Iné nástroje menovej kontroly
Rada guvernérov môže dvojtretinovou väčšinox xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxeto nástroje vytvárajú záväzky pre tretie strany, Rada postupom podľa článku 42 stanoví rozsah týchto nástrojov.
Článok 21
Operácie s verejnopráxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxrálnych bankách orgánmi Spoločenstva, ústrednými vládami, inými úradmi štátnej, regionálnej a miestnej správy, inými orgánmi podnikmi spravovanýxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi centrálnymi bankami.
21.2. ECB a národné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx inštitúcie vo verejnom vlastníctve, s ktorými národné centrálne banky a ECB v oblasti ponuky finančných rezerv centrálnymi bankami zaobchádzajú ako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Spoločenstva a voči iným krajinám.
Článxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxh, a ak je to vhodné, aj s medzinárodnými organizáciami,
- získavať a predávať voľné a terminované devízové aktíva všetkých druhov a drahé kovy; termíx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xktíva uvedené v tomto článku,
- uskutočňovať s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami bankové operácie všetkých druhov vrátane pôžičkxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxsakcie pre potreby svojej prevádzky alebo zamestnancov.
KAPITOLA V
DOHĽAD
Článok 25
Dohľad
25.1. ECB môže poskytovať rady a konzultácie Raxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtitúciami a stabilite finančného systému.
25.2. V súlade s rozhodnutím Rady podľa článku 105 ods. 6 tejto zmluvy môže ECB plniť zvláštne úlohy týkajúxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxB
Článok 26
Účtovná závierka
26.1. Hospodársky rok ECB a národných centrálnych bánk sa začína l. januára a končí 31. decembra.
26.2. Ročnú účtoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxí.
26.3. Na analytické a prevádzkové účely Výkonná rada vypracúva jednotnú konsolidovanú uzávierku ESCB, zahrňujúcu tie aktíva a pasíva národných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxctva a podávanie správ o operáciách, ktoré uskutočnili národné centrálne banky.
Článok 27
Audit
27.1. Účty ECB a národných centrálnych bánk audxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xárodných centrálnych bánk a dostávať úplné informácie o ich transakciách.
27.2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxB pri jej zriadení je 5 miliárd ECU. Môže sa zvyšovať rozhodnutím Rady guvernérov prijatým kvalifikovanou väčšinou podľa článku 10.3 tejto zmluvy v medxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxitál sa upisuje podľa kľúča stanoveného v súlade s článkom 29.
28.3. Rada guvernérov kvalifikovanou väčšinou stanovenou v článku 10.3 určí rozsah a fxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ani sa nesmú dať do zálohu.
28.5. V prípade zmeny kľúča uvedeného v článku 29 národné centrálne banky si medzi sebou urobia prevody kapitálových podiexxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
Kľúč na upisovanie kapitálu
29.1. Po založení ESCB a ECB postupom podľa článku 123 ods. 1 tejto zmluvy sa stanoví kľúč na upisovanie kapitálu ECB. V toxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxva v predposlednom roku, ktorý predchádzal založeniu ESCB,
- 50 % podielu príslušného členského štátu na hrubom domácom produkte v trhových cenách Sxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xásobok 0,05 %.
29.2. Štatistické údaje, ktoré sa majú použiť pri uplatnení tohto článku, poskytuje Komisia v súlade s pravidlami prijatými Radou posxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom podľa článku 29.1. Upravený kľuč sa použije od prvého dňa nasledujúceho roka.
29.4. Rada guvernérov prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na upxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v iných menách ako v menách členských štátov, v ECU, v rezervných pozíciách v Medzinárodnom menovom fonde a pri zvláštnych právach čerpania až do protihxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxorších termínoch. ECB má plné právo viesť a spravovať menové rezervy, ktoré sa na ňu previedli, a využívať ich na účely stanovené v tomto štatúte.
30.2x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xaždej národnej centrálnej banky pohľadávku vo výške zodpovedajúcej jej príspevku. Rada guvernérov rozhoduje o denominácii a úročení týchto pohľadáxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx v medziach a za podmienok stanovených Radou postupom podľa článku 42.
30.5. ECB môže držať a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ďalšie opatrenia potrebné na uplatnenie tohto článku.
Článok 31
Menové rezervy národných centrálnych bánk
31.1. Národné centrálne banky sú opxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxými rezervami, ktoré zostanú národným centrálnym bankám po prevodoch podľa článku 30, a transakcie členských štátov s využiteľnými devízovými aktívxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xada guvernérov vydá hlavné zásady na uľahčenie týchto operácií.
Článok 32
Rozdeľovanie menových príjmov národných centrálnych bánk
32.1. Príxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkeho roku podľa tohto článku.
32.2. V zmysle článku 32.3 sa čiastka menového príjmu každej národnej centrálnej banky rovná jej ročnému príjmu z jej akxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxlade s hlavnými zámermi, ktoré stanoví Rada guvernérov.
32.3. Ak po začatí tretej etapy štruktúra bilancií národných centrálnych bánk neumožní na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného v článku 32.2, v období maximálne piatich rokov menový príjem meral podľa inej metódy.
32.4. Čiastka menového príjmu každej národnej centxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu 19.
Rada guvernérov môže rozhodnúť, že národným centrálnym bankám nahradí náklady spojené s emisiou bankoviek alebo, za výnimočných okolností, oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxvernérov pokladá za vhodnú; tieto čiastky sa môžu započítať do menového príjmu národných centrálnych bánk.
32.5. Celkový menový príjem národných cxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radou guvernérov podľa článku 33.2.
32.6. Započítanie a vyrovnanie zostatkov po rozdelení menového príjmu vykoná ECB podľa hlavných zámerov stanoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxých ziskov a strát ECB
33.1. Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:
a) čiastka, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xodielom.
33.2. V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju uhradiť zo svojho všeobecného rezervného fondu, a ak je to potrebné, po rozhodnutí Rady guvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlánku 32.5.
KAPITOLA VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 34
Právne akty
34.1. V súlade s článkom 110 tejto zmluvy ECB:
- vydáva nariadenia v rxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxovia v aktoch Rady uvedených v článku 42,
- prijíma rozhodnutia, ktoré sú potrebné na uskutočnenie úloh zverených ESCB touto zmluvou a týmto štatútomx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxom štáte.
Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné.
Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu pre toho, komu je určené.
Články 253, 254 a 256 tejto zmlxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx a za podmienok prijatých Radou postupom podľa článku 42 je ECB oprávnená ukladať pokuty alebo periodické penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo výkladu Súdneho dvora za podmienok stanovených touto zmluvou. ECB môže zahájiť súdne konanie v prípadoch a za podmienok stanovených touto zmluvxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súdy, okrem prípadu, ak je daná právomoc Súdneho dvora.
35.3. Na ECB sa vzťahuje úprava o zodpovednosti podľa článku 288 tejto zmluvy. Zodpovednosť nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doložiek zahrnutých v zmluve uzatvorenej Spoločenstvom alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či má zmluva verejnoprávny alebo súkromnoprávny charakterx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxnenia povinností národných centrálnych bánk podľa tohto štatútu. Ak sa ECB domnieva, že národná centrálna banka si nesplnila povinnosť vyplývajúcu z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v stanovenej lehote, ECB môže predložiť vec Súdnemu dvoru.
Článok 36
Zamestnanci
36.1. Rada guvernérov na návrh Výkonnej rady stanoví podmienkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnkach zamestnávania.
Článok 37
Sídlo
Do konca roku 1992 sa o sídle ECB rozhodne vzájomnou dohodou vlád členských štátov na úrovni hláv vlád a štátxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxh funkcie, nevyzradiť informácie, ktoré svojou povahou predstavujú služobné tajomstvo.
38.2. Na osoby, ktoré majú prístup k informáciám, na ktoré xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxiká právny záväzok voči tretím krajinám podpisom prezidenta alebo dvoch členov Výkonnej rady alebo podpismi dvoch zamestnancov ECB riadne splnomocnxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxenie podmienok stanovených v Protokole o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA VIII
ZMENY ŠTATÚTU A DOPLŇUJÚCE PREDPISY
Člxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, článok 33.1 písm. a) a článok 36 tohto štatútu meniť kvalifikovanou väčšinou na odporúčanie ECB a po porade s Komisiou alebo jedxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxánku si vyžaduje jednomyseľnosť Rady guvernérov.
Článok 42
Doplňujúce predpisy
Podľa článku 107 ods. 6 tejto zmluvy bezprostredne po rozhodnuxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx s Európskym parlamentom a Komisiou prijme pravidlá uvedené v článkoch 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 tohto štatútu.
KAPITOLA IX
PRECHODNx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxledujúce články tohto štatútu nezakladajú práva ani záväzky pre daný členský štát: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 3xx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti menovej politiky podľa národného práva.
43.3. V súlade s článkom 122 ods. 4 tejto zmluvy sa pod termínom "členské štáty" v článkoch 3, 11.2, 19, 34.x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 a 52 tohto štatútu označuje "centrálne banky členských štátov, pre ktoré neplatí výnimka".
43.5. Pod termínom "poxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxnkoch 10.3 a 30.2 označuje "kapitál ECB upísaný centrálnym bankám členských štátov, pre ktoré neplatí výnimka".
Článok 44
xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxých štátov.
ECB poskytuje konzultácie pri prípravách na zrušenie výnimiek uvedených v článku 122 tejto zmluvy.
Článok 45
Generálna rada ECB
4xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xa skladá z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérov národných centrálnych bánk. Ďalší členovia Výkonnej rady sa môžu zúčastňovať zasadnutí Generxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxdok Generálnej rady
46.1. Generálnej rade predsedá prezident alebo v jeho neprítomnosti viceprezident ECB.
46.2. Predseda Rady alebo člen Komisxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxrálna rada bez ohľadu na článok 12.3 prijme svoj rokovací poriadok.
46.5. Sekretariát Generálnej rady zabezpečuje ECB.
Článok 47
Povinnosti Gexxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxx
47.2. Generálna rada prispieva nasledujúcimi činnosťami k:
- zhromažďovaniu štatistických informácií, ako sa uvádza v článku 5,
- podávaniu spxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní potrebných na uplatnenie článku 29 podľa článku 29.4,
- stanoveniu podmienok zamestnania zamestnancov ECB podľa článku 36.
47.3. Generálna raxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxj mene členských štátov, pre ktoré neplatí výnimka, ako je uvedené v článku 123 ods. 5 tejto zmluvy.
47.4. Prezident ECB informuje Generálnu radu o rozxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vážený podiel podľa kľúča na upisovanie kapitálu ECB. Odlišne od článku 28.3 centrálne banky členských štátov, pre ktoré platí výnimka, nesplácajú upxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkov nerozhodne, že sa musí splatiť minimálne percento ako príspevok na prevádzkové náklady ECB.
Článok 49
Odložené splátky kapitálu, rezerv a dopxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtrálne banky iných členských štátov, pre xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých v ECU podľa platného menového kurzu, ktoré už boli prevedené do ECB v súlade s článkom 30.1., koeficientom vyjadrujúcim pomer medzi počtom podielov xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxatbe, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 49.1, daná centrálna banka prispieva do rezerv ECB a zásob, ktoré sa rovnajú rezervám ako aj do sumy, ktorá sa mx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxbením sumy rezerv podľa vyššie uvedenej definície a schválenej v bilancii ECB koeficientom vyjadrujúcim pomer medzi počtom podielov upísaných danou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xlenskými štátmi a ich národné centrálne banky sa stanú súčasťou ESCB, zvýši sa automaticky upísané základné imanie ECB a limit devízových aktív, ktoré xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjúcich národných centrálnych bánk a národných centrálnych bánk, ktoré sú už členmi ESCB, v rámci už rozšíreného kľúča upisovania základného imania. Vxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxerenčné obdobia pre štatistické údaje sa použijú rovnaké obdobia, ktoré sa použili pri ostatnej úprave váženia podľa článku 29.3.
Článok 50
Úvodnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu dohodou vlád členských štátov na úrovni hláv členských štátov alebo predsedov vlád na odporúčanie Rady a po porade s Európskym parlamentom a s Radou EMxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy na funkčné obdobie od piatich do ôsmich rokov. Nemôžu byť vymenovaní znova. Počet členov Výkonnej rady môže byť nižší, ako stanovuje článok 11.1, ale x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxovanie článku 32 spôsobuje významné zmeny v pomernom postavení príjmov národných centrálnych bánk, suma príjmu, ktorá sa má rozdeliť podľa článku 32, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxovať minimálne o 12 %.
51.2. Článok 51.1 sa nesmie použiť dlhšie, než po dobu piatich finančných rokov po začatí tretej etapy.
Článok 52
Výmena banxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxnkovky stanovené v menách s neodvolateľnými menovými kurzami vymieňali národné centrálne banky za ich nominálne hodnoty.
Článok 53
Uplatňovanix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxstúpení z roku 2003.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxNY,
DOHODLI sa na týchto ustanoveniach, ktoré budú tvoriť prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
Článok 1
Vznik a názov
1.1. Eurxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xohto štatútu.
1.2. Členmi EMI sú centrálne banky členských štátov (d’alej len "národné centrálne banky"). Pre účely tohto štatútu sa Luxemburský mexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxovú spoluprácu (EFMS). Všetky aktíva a pasíva EFMS automaticky prechádzajú na EMI.
Článok 2
Ciele
EMI prispieva k realizácii podmienok potrebnxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu,
- zabezpečením prípravných prác potrebných na ustanovenie Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), na uskutočňovanie jednotnej menovej poxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxé mu touto zmluvou a týmto štatútom rešpektuje zodpovednosť orgánov príslušných uskutočňovať menovú politiku v jednotlivých členských štátoch.
3xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx
- posilňuje spoluprácu medzi národnými centrálnymi bankami,
- posilňuje koordináciu menových politík členských štátov s cieľom zabezpečiť cenovx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch bánk a ktoré ovplyvňujú stabilitu finančných inštitúcií a trhov,
- preberá úlohy EFMS, najmä plní úlohy uvedené v článkoch 6.1, 6.2 a 6.3,
- uľahčxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x smerovaní menových politík a o využívaní nástrojov menovej politiky,
- funguje ako poradca pre národné menové inštitúcie pred rozhodnutím o línii mxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxgistický rámec potrebný pre ESCB pri plnení úloh v tretej etape v súlade s princípmi otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou. Rada EMI predloxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxebné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xsporiadanie a rozširovanie štatistických údajov v oblastiach jeho pôsobnosti,
- pripravuje pravidlá činnosti národných centrálnych bánk v rámci xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xx1. Podľa článku 117 ods. 4 tejto zmluvy môže Rada EMI zaujímať stanoviská alebo podávať odporúčania k celkovej orientácii menovej a kurzovej politiky a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxkám, ktoré môžu ovplyvniť vnútornú alebo vonkajšiu menovú situáciu v Spoločenstve, a najmä fungovanie EMI.
5.2. Rada EMI môže podávať aj odporúčanix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx x xaždom navrhovanom akte Spoločenstva z oblasti jeho pôsobnosti.
V medziach a za podmienok stanovených Radou na základe rozhodnutia kvalifikovanej xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxsti jeho pôsobnosti, najmä s ohľadom na článok 4.2.
5.4. Podľa článku 117 ods. 5 tejto zmluvy môže EMI rozhodnúť o zverejnení svojich stanovísk a rozhoxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh bánk v menách Spoločenstva a mnohostrannosť vyrovnania sáld vnútri Spoločenstva,
- spravuje mechanizmy veľmi krátkodobého financovania upravexxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu (ďalej len "dohoda EMS") a mechanizmus krátkodobých menových podpôr stanovený dohodou z 9. februára 1970 medzi centrálnymi bankami členských štátox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx jednotného systému strednodobej finančnej pomoci na podporu platobných bilancií členských štátov.
6.2. EMI môže prijímať od národných centrálnyxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyrovnania sáld a na operácie medzi národnými centrálnymi bankami a EMI. Na vykonanie tohto odseku EMI prijme potrebné správne opatrenia.
6.3. EMI mxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xržitelia získať, viesť alebo používať ECU.
6.4. EMI je oprávnený viesť a spravovať devízové rezervy ako zmocnenec národných centrálnych bánk. Ziskx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxúv v súlade s pravidlami stanovenými v rozhodnutí EMI. Tieto pravidlá zabezpečia, aby operácie s týmito rezervami neohrozovali menovú a kurzovú politxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xieto správy obsahujú hodnotenie pokroku konvergencie v Spoločenstve a zahrnujú najmä prispôsobovanie nástrojov menovej politiky a prípravu postupxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xa stali súčasťou ESCB.
7.2. V súlade s rozhodnutím Rady podľa článku 117 ods. 7 tejto zmluvy môže EMI plniť v rámci prípravy tretej etapy aj ďalšie úlohyx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxení úloh a povinností, ktoré im ukladá táto zmluva a tento štatút, nesmie požadovať ani prijímať žiadne pokyny od orgánov Spoločenstva, ani od vlád členxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xloh.
Článok 9
Správa
9.1. Podľa článku 117 ods. 1 tejto zmluvy EMI riadi a usmerňuje Rada EMI.
9.2. Rada EMI sa skladá z prezidenta a guvernérov náxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxitúcie.
9.3. Prezident je menovaný vzájomnou dohodou vlád členských štátov na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád na základe odporúčaní Výboru xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxých a bankových záležitostiach. Členmi Rady EMI môžu byť len štátni príslušníci členských štátov. Rada EMI menuje viceprezidenta. Prezident a viceprxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alebo nezárobkové povolanie, pokiaľ mu vo výnimočných prípadoch Rada EMI neudelí výnimku.
9.5. Prezident:
- predsedá zasadnutiam Rady EMI a na nixxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx viceprezident.
9.6. Podmienky zamestnania prezidenta, najmä jeho plat, dôchodok a iné dávky sociálneho zabezpečenia sú predmetom zmluvy, ktorá sx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých Radou. Prezident nemá právo hlasovať o veciach uvedených v tomto odseku.
9.7. Ak prezident už nespĺňa podmienky požadované pre uskutočňovanie sxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
Článok 10
Zasadnutia Rady EMI a postup pri hlasovaní
10.1. Rada EMI zasadá minimálne desaťkrát do roka. Rokovania Rady EMI sú dôverné. Rada EMI mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx2, 5.4, 6.2 a 6.3 musia schváliť členovia Rady EMI jednomyseľne.
Stanoviská a odporúčania podľa článkov 5.1 a 5.2, rozhodnutia podľa článkov 6.4, 16 a xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxsť podávať správy
11.1. Predseda Rady a člen Komisie sa môžu zúčastniť na zasadnutiach Rady EMI bez hlasovacieho práva.
11.2. Prezident EMI sa prizxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčnú správu o svojej činnosti a o menovej a finančnej situácii v Spoločenstve. Výročná správa spolu s ročnou účtovnou závierkou EMI sa predkladajú Európxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxd príslušnými výbormi Európskeho parlamentu.
11.4. Zverejňované správy EMI sa môžu poskytnúť záujemcom zdarma.
Článok 12
Mena
Operácie EMI xx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxtov alebo predsedov vlád.
Článok 14
Právna subjektivita
EMI, ktorý má podľa článku 117 ods. 1 tejto zmluvy právnu subjektivitu, má v každom člensxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxeľný a nehnuteľný majetok, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.
Článok 15
Právne akty
15.1. EMI pri plnení svojich úloh a na základe podmienok stxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnym bankám.
15.2. Stanoviská a odporúčania EMI nie sú záväzné.
15.3. Rada EMI môže prijať hlavné zámery, ktoré stanovia postupy plnenia podmienok xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxpektovaní článku 3.1 je rozhodnutie ako celok záväzné pre toho, komu je určené. Na tieto rozhodnutia sa vzťahujú články 253 a 254 tejto zmluvy.
Článok xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxadu správnych výdavkov a funkcií EMI.
16.2. Prostriedky EMI určené podľa článku 16.1 sa poskytnú z príspevkov národných centrálnych bánk podľa kľúčx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxami prijatými Radou kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Európskym xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xčtovná závierka a audit
17.1. Hospodársky rok EMI sa začína l. januára a končí 31. decembra.
17.2. Ročný rozpočet schvaľuje Rada EMI pred začiatkom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxda EMI a potom ju zverejní.
17.4. Ročnú účtovnú závierku auditujú nezávislí externí audítori schválení Radou EMI. Audítori sú oprávnení preskúmať vxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxdzkovej efektívnosti riadenia EMI.
17.5. Prebytok EMI sa rozdelí národným centrálnym bankám v tomto poradí:
a) čiastka, ktorú určí Rada EMI, sa prxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xrípadnú stratu môže EMI uhradiť zo svojho všeobecného rezervného fondu. Zostávajúci rozdiel sa uhradí z prostriedkov národných centrálnych bánk podxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxr má právomoc rozhodovať spory medzi EMI a jeho zamestnancami v medziach a za podmienok stanovených v podmienkach zamestnávania.
Článok 19
Súdna kxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxnok, ktoré stanovuje táto zmluva. EMI môže zahájiť súdne konanie v prípadoch a za podmienok, ktoré stanoví táto zmluva.
19.2. Spory medzi EMI na jednex xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxávomoc neprislúcha Súdnemu dvoru.
19.3. Na EMI sa vzťahuje úprava právomoci podľa článku 288 tejto zmluvy.
19.4. Súdny dvor má právomoc rozhodovax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxejnoprávny alebo súkromnoprávny charakter.
19.5. Rozhodnutie EMI o podaní žaloby Súdnemu dvoru prijme Rada EMI.
Článok 20
Služobné tajomstvo
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xj po skončení svojich funkcií.
20.2. Tieto predpisy sa vzťahujú na osoby, ktoré majú prístup k informáciám, na ktoré sa vzťahujú predpisy Spoločenstxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xvojich úloh za podmienok stanovených v Protokole o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.
Článok 22
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xrezident náležite splnomocnil na podpisovanie v mene EMI.
Článok 23
Likvidácia EMI
23.1. Podľa článku 123 tejto zmluvy sa EMI ruší zriadením ECBx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxnizmus tvorby ECU na báze zlata a amerických dolárov stanovený v článku 17 zmluvy EMS sa skončí v prvý deň tretej etapy podľa článku 20 uvedenej zmluvy.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxedených v článku 6.1, sa vyrovnajú do prvého dňa tretej etapy.
23.4. Všetky zostávajúce aktíva EMI sa odpredajú a všetky zostávajúce pasíva EMI sa vyrxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxx xrijať opatrenia potrebné na uplatnenie článkov 23.4 a 23.5.
23.7. Po zriadení ECB sa prezident EMI vzdá svojej funkcie.
-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxniach, ktoré budú tvoriť prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
Článok 1
Referenčné hodnoty uvedené v článku 104 ods. 2 tejto zmluvy xxx
x x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxbému domácemu produktu v trhových cenách.
Článok 2
V článku 104c tejto zmluvy a v tomto protokole:
- "štátny" znamená taký, ktorý sa vzťahuje všeoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x Európskom systéme integrovaných účtov,
- "deficit" označuje čistú výšku pôžičky, ako je definovaná v Európskom systéme integrovaných účtov,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxkovú sumu dlhov v nominálnych hodnotách na konci roka konsolidovanú v jednotlivých odvetviach štátneho sektora a medzi nimi, ako sa definuje v prvej zaxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx definovaný v prvej zarážke článku 2. Členské štáty zabezpečia, aby im národné postupy v rozpočtovej oblasti umožnili plniť záväzky vyplývajúce z tejtx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxebné na uplatnenie tohto protokolu poskytne Komisia.
--------------------------------------------------
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxI sa na týchto ustanoveniach, ktoré budú tvoriť prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
Článok 1
Kritérium cenovej stability uvedenx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xriebehu roka pred skúmaním, ktorá neprekračuje viac ako o 1,5 % miery inflácie maximálne troch členských štátov, ktoré dosiahli v oblasti cenovej stabxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxátnymi definíciami.
Článok 2
Kritérium stavu štátneho rozpočtu uvedeného v článku 121 ods. 1 druhej zarážke znamená, že v čase vykazovania sa na člxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxzme menových kurzov Európskeho menového systému, uvedené v článku 121 ods. 1 tretia zarážka tejto zmluvy, znamená, že členský štát dodržiaval normálnx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xreskúmaním. Osobitne v tomto období členský štát z vlastného podnetu nedevalvoval bilaterálny výmenný kurz svojej meny voči mene ktoréhokoľvek inéhx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx v priebehu jedného roka pred preskúmaním neprekročila priemerná dlhodobá nominálna úroková sadzba členského štátu viac ako o dve percentá úrokovú saxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxopisov alebo porovnateľných cenných papierov, pričom sa prihliadne na rozdielne definície v jednotlivých členských štátoch.
Článok 5
Štatistixxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm, EMI alebo ECB a prípadne aj s výborom uvedeným v článku 114 vydá vhodné pravidlá, podrobne upravujúce kritériá konvergencie uvedené v článku 121 tejtx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx (1992)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na týchto ustanoveniach, ktoré budú tvoriť prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
Ustaxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxniť úlohy týkajúce sa tých častí Dánskeho kráľovstva, ktoré nie sú súčasťou Spoločenstva.
-------------------------------------------------x
xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxhody bezúročného úveru v Banco de Portugal na základe podmienok stanovených portugalským právom.
2. Portugalsko sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsixxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxx xo tretej etapy hospodárskej a menovej únie (1992)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
Podpísaním nových zmluvných ustanovení o hospodárskej a menovej únii poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xi spĺňajú podmienky potrebné na prijatie jednotnej meny, rešpektujú vôľu Spoločenstva vstúpiť urýchlene do tretej etapy, a preto ani jeden členský štxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxa a iné dotknuté orgány urýchlia v roku 1998 všetky prípravné práce, aby umožnili Spoločenstvu neodvolateľne vstúpiť l. januára 1999 do tretej etapy a axx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx------------------------------------------
Protokol (č. 25)
o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británix x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoločenstva:
1. Spojené kráľovstvo oznámi Rade, či má v úmysle prejsť do tretej etapy pred tým, ako Rada uskutoční hodnotenie podľa článku 121 ods. 2 texxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu tretej etapy podľa článku 121 ods. 3 tejto zmluvy, Spojené kráľovstvo môže oznámiť svoj úmysel prejsť do tretej etapy pred l. januárom 1998.
2. Účinox xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxch štátov, ktoré spĺňajú potrebné podmienky uvedené v článku 121 ods. 2 druhej zarážke a v odseku 3 prvej zarážke tejto zmluvy.
3. Spojené kráľovstvo sx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx x x xxx xxxxxx xxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxx, 109, 110, 111, článok 112 ods. 1 a 2 písm. b) a článok 123 ods. 4 a 5 tejto zmluvy sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo. Odkazy na Spoločenstvo alebo členské xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxnok 116 ods. 4 a články 119 a 120 tejto zmluvy sa na Spojené kráľovstvo vzťahujú naďalej. Článok 114 ods. 4 a článok 124 sa vzťahujú na Spojené kráľovstvo taxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdzených v odseku 5 tohto protokolu. Na xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xráľovstvo ďalej nemá právo zúčastniť sa na menovaní prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov výkonnej Rady ECB podľa článku 112 ods. 2 písm. b) a čláxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len "štatút") sa na Spojené kráľovstvo nevzťahujú.
Odkazy v týchto článkoch na kapitxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx na "upísaný kapitál ECB" sa nevzťahujú na upísaný kapitál Bank of England.
9. Článok 123 ods. 3 tejto zmluvy a články 44 až 48 štatútu platia bez ohľadu nx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xe potrebné splniť v tretej etape v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva neprejsť do tejto etapy.
b) Okrem úloh uvedených v článku 47 ECB poskytuxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxl ECB ako príspevok na jej prevádzkové náklady na rovnakom základe ako národné centrálne banky členských štátov, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
10. Ak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxo má právo prejsť do tretej etapy len za predpokladu, že splní predpísané podmienky. Na žiadosť Spojeného kráľovstva a za podmienok a postupom podľa čláxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xo ECB menové rezervy a prispieva do jej rezerv na rovnakom základe ako národná centrálna banka členského štátu, ktorému sa ruší výnimka.
c) Rada na zákxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
Ak Spojené kráľovstvo prejde do tretej etapy podľa ustanovení tohto protokolu, odseky 3 až 9 stratia účinnosť.
11. Rešpektujúc článok 101 a článok xxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokiaľ Spojené kráľovstvo neprejde do tretej etapy.
--------------------------------------------------
Protokol (č. 26)
o niektorých uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxí Európskeho spoločenstva:
1. Dánska vláda oznámi Rade svoje stanovisko týkajúce sa účasti v tretej etape pred tým, ako Rada uskutoční hodnotenie poxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxú všetky články a ustanovenia tejto zmluvy a štatútu ESCB obsahujúce výnimky.
3. V tom xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 tejto zmluvy.
4. Výnimku možno zrušiť postupom podľa článku 122 ods. 2, ktorý sa môže uplatniť len na podnet Dánska.
5. Ustanovenia tohto protokolx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxska (1992)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na týchto ustanoveniach, ktoré budú tvoriť prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
Fxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvedá za určenie parity CFP franku.
--------------------------------------------------
Protokol (č. 28)
o hospodárskej a sociálnej súdržnxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxspodárskej a sociálnej súdržnosti,
PRIPOMÍNAJÚC, že článok 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zahŕňa úlohu podporovať hospodársku a socxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
PRIPOMÍNAJÚC, že ustanovenia tretej časti hlavy XVII o hospodárskej a sociálnej súdržnosti ako celok poskytujú právny základ pre konsolidáciu a ďalšx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxej časti hlavy XV o transeurópskych sieťach a hlavy XIX o životnom prostredí predpokladajú založenie Kohézneho fondu do 31. decembra 1993,
VYHLASUJxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxukturálne fondy Spoločenstva sa v rokoch 1987 až 1993 reálne zdvojnásobia, zahŕňajúc veľké transfery, najmä ako časť hrubého domáceho produktu menej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxjších regiónov,
BERÚC na vedomie záujem o väčšiu pružnosť pri prideľovaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov,
BERÚC na vedomie záujem modifixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxperitu členských štátov v systéme vlastných prostriedkov,
ZNOVU POTVRDZUJÚ, že podpora hospodárskej a sociálnej súdržnosti je životne dôležitá pxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxTVRDZUJÚ presvedčenie, že štrukturálne fondy by mali naďalej zohrávať značnú úlohu pri dosahovaní cieľov Spoločenstva v oblasti súdržnosti,
ZNOVx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxnej súdržnosti a vyhlasujú, že sú ochotné preskúmať kapitálové potreby Európskej xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxku 1992 a potrebu preskúmať pri tejto príležitosti príslušnú výšku týchto fondov z hľadiska úloh Spoločenstva v oblasti hospodárskej a sociálnej súdrxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého prostredia a transeurópskych sietí v členských štátoch s hrubým národným dôchodkom na osobu nižším ako 90 % priemeru Spoločenstva, ktoré majú progxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxeľovaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov na špecifické potreby nezahrnuté do súčasných predpisov štrukturálnych fondov,
VYHLASUJÚ svoju oxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých výdavkov v menej prosperujúcich členských štátoch,
UZNÁVAJÚC potrebu pravidelne sledovať pokrok, ktorý sa dosahuje v oblasti hospodárskej a sxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxduálne možnosti členských štátov prispievať z vlastných zdrojov a korigovať regresívne prvky súčasného systému vlastných prostriedkov z hradiska mxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------
Protokol (č. 29)
o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie (1997)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx ochrany základných práv a slobôd členskými štátmi Európskej únie, považujú sa členské štáty sa bezpečné krajiny pôvodu vo vzájomných vzťahoch pri všexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxdanú štátnym príslušníkom členského štátu iba v nasledovných prípadoch:
a) ak členský štát, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom pokračuje po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxatrení zbavujúcich ho na svojom území záväzkov podľa tohto dohovoru;
b) ak bol iniciovaný postup uvedený v článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a pokxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xtátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom, existenciu vážneho a pretrvávajúceho porušenia zásad uvedených v článku 6 ods. 1 zo strany tohto členxxxxx xxxxxx
xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxť Rada bezprostredne informovaná; žiadosť bude vybavovaná na základe predpokladu, že je zjavne neodôvodnená bez toho, aby súčasne akýmkoľvek spôsobxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh, ktoré budú pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:
1. Každý orgán pri vykonávaní jej zverených právomocí zabezpečí dodržiavanie xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxtné na dosiahnutie cieľov zmluvy.
2. Uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality rešpektuje všeobecné ustanovenia a ciele zmluvy, najmä poxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sa vzťahu medzi vnútroštátnym právom a právom Spoločenstva, a berie do úvahy článok 6 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého "si únia zabezpečí prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxuvou Európskemu spoločenstvu tak, ako sú interpretované Súdnym dvorom. Kritériá uvedené v druhom odseku článku 5 zmluvy sa týkajú oblastí, v ktorých nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxva. Subsidiarita je dynamická koncepcia a má sa uplatňovať z hľadiska cieľov stanovených v zmluve. Umožňuje rozšírenie činností Spoločenstva v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvnom predpise musia byť základy, na ktorých je postavený, uvedené s cieľom odôvodnenia jeho súladu so zásadami subsidiarity a proporcionality; dôvodx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxovateľmi.
5. Aby boli konania Spoločenstva odôvodnené, musia byť splnené oba aspekty zásady subsidiarity: ciele navrhovaného konania nemožno posxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxenstva.
Na preskúmanie, či je vyššie uvedená podmienka splnená, treba použiť nasledovné usmernenia:
- zvažovaná otázka má nadnárodný aspekt, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxe s požiadavkami zmluvy (ako je potreba napraviť narušenie súťaže alebo vyhnúť sa skrytým obmedzeniam obchodu, alebo potreba posilniť hospodársku a sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxho rozsahu účinkov v porovnaní s konaním na úrovni členských štátov.
6. Forma konania Spoločenstva má byť čo najjednoduchšia v súlade s uspokojivým dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkolností by mali byť smernice uprednostňované pred nariadeniami a rámcové smernice pred podrobnými opatreniami. Smernice tak, ako sú stanovené v čláxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxľ ide o výsledok, ktorý sa má dosiahnuť.
7. Pokiaľ ide o povahu a rozsah konania Spoločenstva, opatrenia Spoločenstva majú ponechať xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenstva sa má dbať na dodržiavanie zavedených vnútroštátnych dojednaní, a organizáciu a fungovanie právnych systémov členských štátov. Tam, kde je to xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutia cieľov opatrení.
8. Tam, kde uplatňovanie zásady subsidiarity nevedie zo strany Spoločenstva k žiadnemu konaniu, požaduje sa, aby členské štáxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxia ich záväzkov podľa zmluvy a zdržaním sa akéhokoľvek opatrenia, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov zmluvy.
9. Bez toho, aby bolo dotknuté jexx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxe je to vhodné, uverejniť konzultačné dokumenty,
- odôvodniť relevanciu svojich návrhov s ohľadom na zásadu subsidiarity; kedykoľvek je to nutné, pxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu Spoločenstva si vyžaduje vysvetlenie,
- brať riadne do úvahy minimalizáciu každého bremena, či už finančného alebo správneho, ktoré má vplyv na Spxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
- predložiť výročnú správu o uplatňovaní článku 5 zmluvy Európskej rade, Európskemu parlamentu a Rade. Táto výročná správa sa taktiež zasiela Výboru rxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxku dosiahnutom Úniou, kde sa požaduje, aby ju Rada predložila Európskemu parlamentu v súlade s článkom 4 Zmluvy o Európskej únii.
11. Európsky parlamxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtupy.
12. V priebehu postupov uvedených v článkoch 251 a 252 zmluvy je Európsky parlament informovaný o stanovisku Rady k uplatňovaniu článku 5 zmluvx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxsť návrhu Komisie alebo návrh ako celok považuje za nezlučiteľný s článkom 5 zmluvy.
13. Súlad so zásadou subsidiarity sa preveruje v súlade s pravidlxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xhľadom na prekročenie vonkajších hraníc (1997)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na nasledovných ustanoveniach, ktoré budú pripojené k Zmluve o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xemajú dopad na právomoc členských štátov pri rokovaní alebo uzatváraní dohôd s tretími krajinami, pokiaľ dodržiavajú právo Spoločenstva a ostatné prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Európskeho spoločenstva:
Ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nemajú vplyv na právomoc členských štátov pri poskytovaní finanxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ako je mu zverené, vymedzené a organizované v každom členskom štáte, a pokiaľ takéto financovanie neovplyvňuje obchodné podmienky a hospodársku súťxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
--------------------------------------------------
Protokol (č. 33)
o ochrane a blahu zvierat (1997)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstva v oblasti poľnohospodárstva, dopravy, vnútorného trhu a výskumu berie Spoločenstvo a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvieratx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxeho dedičstva.
--------------------------------------------------
Protokol (č. 34)
o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o založení Európskeho spoločenstva:
Článok 1
1. Všetky aktíva a pasíva ESUO k 23. júlu 2002 sa 24. júla 2002 prevádzajú na Európske spoločenstvo.
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxdku likvidačných operácií, sa považuje za aktíva určené na výskum v odvetviach uhoľného a oceliarskeho priemyslu, uvádzané ako "ESUO v likvidácii". Px xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x oceľ" sa využijú výlučne na výskum mimo rámcového výskumného programu v odvetviach súvisiacich s uhoľným a oceliarskym priemyslom v súlade s ustanovexxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtím prijme všetky nevyhnutné opatrenia na vykonanie tohto protokolu, vrátane základných princípov a náležitých rozhodovacích postupov, najmä pre pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho fondu pre uhlie a oceľ.
Článok 3
Pokiaľ nie je v tomto protokole a v aktoch prijatých na jeho základe ustanovené inak, platia ustanovenia Zmluvy o zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------
Protokol (č. xxx
x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxluve o založení Európskeho spoločenstva:
Jediný článok
Od 1. mája 2004 Rada pri prijímaní opatrení uvedených v článku 66 Zmluvy o založení Európskxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------
Protokol (č. 36)
o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (1965)
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
DOHODLI sa na ďalej uvedenýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxjšie priestory a budovy spoločenstiev sú nedotknuteľné. Sú vyňaté z domových prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxčenstiev sú nedotknuteľné.
Článok 3
Spoločenstvá, ich aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.
Vlády členských štxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxutých v cenách hnuteľného či nehnuteľného majetku, ak spoločenstvá vykonajú pre svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxvky a poplatky, ktoré výlučne zodpovedajú úhradám za verejnoprospešné služby.
Článok 4
Spoločenstvá sú oslobodené od všetkých ciel, zákazov a obxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx za úhradu, v krajine, kam boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou štátu.
Spoločenstvá sú oslobodené tiež od všetkých ciel i zákazov a obxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx účty v akejkoľvek mene.
HLAVA II
KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY
Článok 6
Orgány spoločenstiev požívajú na území každého členského štátu pre svoju úraxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xná úradná komunikácia orgánov spoločenstiev nepodlieha cenzúre.
Článok 7
1. Preukazy vo forme predpísanej Radou, uznávané ako platné cestovné dxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxníkom a ostatným zamestnancom podľa podmienok stanovených služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxia článku 6 Protokolu o výsadách a imunitách Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sú však i naďalej uplatniteľné v prípade členov a zamestnancov orgánxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnia vyššie uvedeného odseku 1.
HLAVA III
ČLENOVIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Článok 8
Voľný pohyb členov Európskeho parlamentu do a z miesta jeho zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;
b) rovnaké zaobchádzxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxenovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasoxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu priznanú členom ich parlamentu;
b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.
Imunita sa obdobne vxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.
Hxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxorí sa zúčastňujú práce orgánov spoločenstiev, ich poradcovia a odborníci s príslušnej oblasti pri výkone svojej funkcie a počas svojich ciest do a z mixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Článok 12
Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť úradníci a ostatní zamestnanci spoločenstixx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxnych alebo písomných prejavov, s výhradou použitia ustanovení zmlúv týkajúcich sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;
b) vyňatie z imigračných obmedzení a prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxušnej krajine právo bez cla doviezť nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie späť bezcolne vyviezť pri skončení výkonu svojej funkxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxx xxxxxxť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxé.
Článok 13
Úradníci a ostatní zamestnanci spoločenstiev podliehajú v prospech spoločenstiev dani z platov, miezd a požitkov vyplácaných im spoxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxných spoločenstvami.
Článok 14
Pri uplatňovaní dane z príjmu, z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxu ich úloh pre spoločenstvá svoj pobyt na území iného členského štátu, než kde majú svoje bydlisko na účel platenia daní v čase vstupu do služieb spoločenxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokiaľ sa jedná o člena spoločenstiev. Toto ustanovenie sa uplatňuje i na manžela/manželku, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, ako aj na dexxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxm odseku, ktorý sa nachádza na území krajiny, kde sa zdržujú, je vyňatý v tejto krajine z dane z dedičstva; na takýto majetok sa pre účely stanovenia tejto xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.
Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnex xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxeho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev.
Článok 16
Rada určí na návrh Komisie a po porade s ďalšími dotknutými orgáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx pododsek a článku 14.
Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev zahrnutých do týchto kategórix xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxk 17
Členský štát, na ktorého území majú spoločenstvá svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovanýxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxenstiev.
Každý orgán spoločenstiev sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak tento orgán uzná, že vzdanie sa imunity nie jx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xotknutých členských štátov.
Článok 20
Články 12 až 15 a článok 18 sa vzťahujú na členov Komisie.
Článok 21
Články 12 až 15 a článok 18 sa vzťahujú ax xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxovenia článku 3 protokolu o štatúte Súdneho dvora týkajúceho sa imunity sudcov a generálnych advokátov voči právomoci súdov.
Článok 22
Tento protxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxnnostiach bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.
Európska investičná banka je okrem toho vyňatá z akejkoľvek fxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne jej zrušenie alebo likvidácia sa nestane dôvodom k akémukoľvek zdaneniu. Činnosť banky a jej orgánoxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnex xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xapitálu, a tiež od rôznych formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v štáte, kde má banka svoje sídlo. Činnosti banky a jej orgánov vykonávanx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenia sa taktiež vzťahujú na Európsky menový inštitút. Jeho rozpustenie alebo likvidácia nevedie k žiadnemu poplatku.
NA DÔKAZ ČOHO dolu podpísaní sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx
Maurice Couve de Murville
Amintore Fanfani
Pierre Werner
J. M. A. H. Luns
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.