Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (62)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

31997L0067 pravidlá rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnstva a zlepšovaní kvality služieb
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jxx xxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxok Výboru regiónov [3],
so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 22. januára 1993 o Zelenej knihe o rozvoji jednotného trhu poštových slxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxku 189b zmluvy, z hľadiska spoločného návrhu, schváleného Zmierovacím výborom dňa 7. novembra 1997 [6],
(1) keďže je potrebné prijať opatrenia s ciexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvaru, osôb, služieb a kapitálu;
(2) keďže je preukázaná dôležitosť vytvorenia vnútorného trhu v odvetví poštových služieb pre hospodársku a sociálxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokument o rozvoji jednotného trhu poštových služieb a 2. júna 1993 Oznámenie o smerniciach pre rozvoj poštových služieb spoločenstva;
(4) keďže Koxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámili svoje zistenia Komisii;
(5) keďže súčasný rozsah univerzálnych poštových služieb a podmienky ich poskytovania sa v jednotlivých členskxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtové spojenie nie vždy spĺňa očakávania užívateľov a európskych štátnych príslušníkov a kvalita poskytovaných služieb v rámci medzinárodných poštoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti, ktoré sú závislé predovšetkým od poštových služieb, a účinne bránia pokroku smerom k vnútornej súdržnosti spoločenstva, pričom regióny, kxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x8) keďže sú potrebné opatrenia na zabezpečenie postupnej a riadenej liberalizácie trhu a primeranej rovnováhy pri jej uplatňovaní s cieľom zaručiť poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxužieb;
(9) keďže sú preto potrebné opatrenia na úrovni spoločenstva pre zabezpečenie harmonizácie podmienok v odvetví poštových služieb, pričom jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxobecných zásad na úrovni spoločenstva, pričom výber presných postupov má byť záležitosťou členských štátov, ktoré majú mať voľnosť pri výbere systémxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxjú byť poskytované v členských štátoch za prijateľné ceny v prospech všetkých užívateľov, bez ohľadu na ich zemepisnú polohu v spoločenstve;
(12) kexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxístupových miest a zabezpečením uspokojivých podmienok vzhľadom na frekvenciu vyberania a zásielok; keďže poskytovanie univerzálnych služieb musx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxchádzanie bez diskriminácie;
(13) keďže univerzálne služby musia zabezpečovať vnútroštátne aj medzinárodné služby;
(14) keďže užívateľom unixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtovaných služieb a sadzbách;
(15) keďže ustanovenia tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie univerzálnych služieb platia bez toho, aby bxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xýchto služieb, ktoré môžu byť vyhradené, v súlade s pravidlami zmluvy a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel pri súťaži, je oprávnxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxité dodávanie určitých služieb zdarma, ktoré zaviedli členské štáty pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby;
(17) keďže korešpondencia, vážiaca 3xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxok základnej sadzby) lepšie umožnia rozlišovať medzi vyhradenou službou a expresnou službou, ktorá je liberalizovaná;
(18) keďže vzhľadom na skutxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxorú vytvárajú expresné služby a vnímajú zákazníci, najúčinnejším spôsobom určenia vnímanej nadhodnoty je posúdenie osobitnej ceny, ktorú sú zákaznxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxm základe, priame zásielky a medzinárodné zásielky, aby bolo možné naďalej uplatňovať výhrady cenových a hmotnostných limitov; keďže je potrebné, akx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštového trhu, predovšetkým z hľadiska liberalizácie medzinárodnej a priamej pošty, a o ďalšom prehodnotení cenových a hmotnostných limitov, a to dx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsti môžu mať členské štáty oprávnený záujem na tom, aby jednému alebo viacerým nimi určeným subjektom bolo priznané právo umiestniť na verejnej ceste pxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdentifikujúcich krajinu pôvodu a subjekty zodpovedné za poskytovanie služieb doporučených zásielok používaných v priebehu súdnych a správnych konxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx keďže nové služby (služby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xoskytovateľov univerzálnych služieb; keďže sa táto skutočnosť vzťahuje rovnako na vlastné poskytovanie služieb (poskytovanie poštových služieb fxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxčne v mene tejto osoby), čo nepatrí do kategórie služieb;
(22) keďže členské štáty majú pomocou vhodných schvaľovacích postupov na svojom území reguxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxé, nediskriminačné, primerané a založené na objektívnych kritériách;
(23) keďže členské štáty majú mať možnosť viazať poskytovanie povolení na poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxeb náklady na poskytovanie služieb, predstavujúcich neúmerné finančné zaťaženie; keďže členské štáty nemajú poskytovanie povolení viazať na povinxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxnými službami; keďže možno zaviesť systém identifikácie priamych zásielok na účel dozoru v prípade liberalizácie priamej pošty;
(24) keďže bude poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých služieb verejnosti;
(25) keďže v prípade potreby, je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie prehľadnosti a nediskriminačného charakteru pxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh služieb a vyhnúť sa skresľovaniu pravidiel súťaže, sadzby, uplatňované pri univerzálnych službách, majú byť objektívne, transparentné, nediskrixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxtknuté minimálne povinnosti, vyplývajúce zo zákonov Svetovej poštovej únie, by malo pokrývať náklady na doručovanie, ktoré vzniknú poskytovateľovx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlužieb pomocou cieľov zameraných na kvalitu služieb; keďže by táto skutočnosť mala odôvodňovať vhodné systémy primeraného krytia nákladov, ktoré sa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxžby s cieľom zaviesť prehľadnosť skutočných nákladov na rôzne služby a zabezpečiť, aby dotácie, ktoré poskytuje vyhradené odvetvie nevyhradenému odxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx predchádzajúcich častiach, by poskytovatelia univerzálnych služieb mali v primeranej lehote zaviesť systémy nákladového účtovníctva, ktoré možnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxvky možno splniť napríklad zavedením zásady úplne rozdelenej kalkulácie; keďže takéto systémy nákladového účtovníctva nemožno vyžadovať za okolnoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxality; keďže z toho vyplýva, že treba vynaložiť všetko úsilie na zlepšenie a zvýšenie kvality služieb poskytovaných na úrovni xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxerzálnych služieb pri službách, ktoré sú súčasťou univerzálnych služieb;
(31) keďže kvalita služieb, ktorú očakávajú užívatelia, predstavuje poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxjme užívateľov; keďže je potrebné mať k dispozícii jednotné normy kvality služieb a spoločné metódy merania, aby bolo možné hodnotiť približovanie kvxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxďže v prípade medzinárodných služieb poskytovaných v rámci spoločenstva, ktoré vyžadujú spoločné úsilie aspoň dvoch poskytovateľov univerzálnych xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nezávisle overovaný v pravidelných intervaloch a na jednotnom základe; keďže užívatelia musia mať právo na informácie o výsledkoch tohto overovania x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxa Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o neprimeraných podmienkach spotrebiteľských zmlúv [7] vzťahuje na prevádzkovateľov poštových služieb;
(35) keďxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xnútroštátneho práva a práva spoločenstva; je potrebné zaviesť postup riešenia sťažností, ktorý má byť transparentný, jednoduchý a finančne nenáročxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcie; keďže technická normalizácia je nenahraditeľná pre podporu spolupráce medzi národnými sieťami a účinných univerzálnych služieb v rámci spoločxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxópsky výbor pre normalizáciu;
(38) keďže je potrebné založiť komisiu pre vykonávanie tejto smernice, predovšetkým v súvislosti s budúcou prácou na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxiť riadne fungovanie univerzálnych služieb a nerušenej súťaže v nevyhradenom odvetví, je dôležité oddeliť funkciu riadiaceho orgánu na jednej stranx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxhou členského štátu je definovať štatút jedného alebo viacerých riadiacich orgánov, ktoré možno vybrať zo štátnych orgánov alebo nezávislých subjekxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxďže Komisia z tohto dôvodu predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice vrátane príslušných informácií o rozvoji odvetvxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxx xxho nadobudnutia účinnosti, v každom prípade však nie neskôr ako 31. decembra 2000;
(41) keďže sa táto smernica nevzťahuje na uplatňovanie pravidiel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí uplatňovanie opatrení, ktoré sa prijali s cieľom jej vykonávania, pričom takéto opatrenia musia byť v každom prípade v súlade so zmluvou;
(43) keďžx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx sa táto smernica nevzťahuje na žiadnu činnosť mimo rámca práva spoločenstva, ako sú činnosti uvedené v hlave V a VI Zmluvy o Európskej únii, a v žiadnom prxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xýkajú záležitostí štátnej bezpečnosti) a činnosti štátu v oblasti trestného práva;
(45) keďže táto smernica v prípade podnikov, ktoré nie sú zriadexx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxť štátnym príslušníkom členských štátov podobné zaobchádzanie v tretích krajinách; keďže podniky v rámci spoločenstva majú mať v tretích krajinách pxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kontexte spoločenstva,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
KAPITOLA 1
Cieľ a rozsah pôsobnosti
Článok 1
Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá, ktxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xoskytovateľov univerzálnych služieb, a podmienok, ktorými sa spravuje poskytovanie nevyhradených služieb,
- sadzobných zásad a prehľadnosti účxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpečenia súladu s týmito normami,
- harmonizácie technických noriem,
- vytvorenia nezávislých národných riadiacich orgánov.
Článok 2
Na účexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x. verejná poštová sieť: systém organizácie a zdrojov všetkých druhov, ktoré používajú poskytovatelia univerzálnych služieb, predovšetkým na účelyx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxulácia so zásielkami z prístupového miesta poštovej siete do distribučného strediska,
- distribúcia na adresy, uvedené na zásielkach;
3. prístuxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxálnych služieb, kde môžu zákazníci uložiť poštové zásielky vo verejnej poštovej sieti;
4. vyberanie: prevádzka vyberania poštových zásielok, uloxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
6. poštová zásielka: zásielka adresovaná v konečnej podobe, v ktorej ju má prepraviť poskytovateľ univerzálnych služieb. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxou hodnotou alebo bez nej;
7. písomnosť: oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dopraviť a doručiť na adresu, uvexxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxelka: oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a obsahuje rovnakú správu, okrem mena adresátax xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtov a má sa dopraviť a doručiť na adresu, uvedenú odosielateľom na samotnom oznámení alebo na obálke. Národný riadiaci orgán vymedzí pojem "značný počex xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx priamu poštu. Oznámenie, ktoré je kombináciou priamej pošty s inými prvkami v tej istej obálke, sa nepovažuje za priamu poštu. Priama pošta zahŕňa medzxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo poškodenia a dôkaz pre odosielateľa, podľa potreby na jeho žiadosť, o podaní poštovej zásielky a/alebo jej doručení adresátovi;
10. cenný list: slxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxlky: zásielka z iného členského štátu alebo do iného členského štátu, alebo z tretej krajiny, alebo do tretej krajiny;
12. výmena dokumentov: poskytxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnou výmenou poštových zásielok medzi užívateľmi, ktorí si predplatili túto službu;
13. poskytovateľ univerzálnych služieb: verejný alebo súkromxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
14. povolenie: znamená akékoľvek povolenie, ktoré vymedzuje práva a povinnosti, špecifické pre odvetvie poštových služieb a umožňuje podnikom poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xovolenia" alebo "individuálneho povolenia", vymedzeného nižšie:
- "všeobecné povolenie" znamená povolenie bez ohľadu na to, či je regulované "trxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxžaduje, aby daný podnik získal jednoznačné rozhodnutie od národného riadiaceho orgánu pred výkonom práv, vyplývajúcich z tohto povolenia,
- "indixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniku špecifickým povinnostiam, ktoré v prípade potreby dopĺňajú všeobecné povolenie, ak podnik nesmie vykonávať dané práva dovtedy, kým nezíska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxdzinárodných zásielok, ktoré pozostávajú z poštových zásielok z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;
16. odosielateľ: fyzická alebo právxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxebo orgány v každom členskom štáte, ktorý (ktoré) tento členský štát poverí, medzi iným, riadiacou funkciou, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;
19. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xieto dôvody patrí dôvernosť korešpondencie, bezpečnosť siete v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru a v odôvodnených prípadoch ochranou dát, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxných informácií a ochranu súkromia.
KAPITOLA 2
Univerzálne služby
Článok 3
1. Členské štáty zabezpečia, aby mali užívatelia právo na univerzxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxkých užívateľov.
2. V tejto súvislosti prijmú členské štáty opatrenia, ktorými zabezpečia, aby hustota kontaktných miest a prístupových miest zodxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxb bude (budú) zaručovať každý pracovný deň a najmenej päť dní v týždni, okrem okolností a zemepisných podmienok, ktoré národné riadiace orgány považujx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxúc sa od týchto podmienok, podľa podmienok, ktoré zváži národný riadiaci orgán, jedno doručenie do príslušných zariadení.
Akákoľvek výnimka alebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxt prijme opatrenia, ktorými zabezpečí, aby univerzálne služby zahŕňali minimálne nasledovné služby:
- vyberanie, triedenie, prepravu a distribúxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx spojené s doporučenými zásielkami a poistenými zásielkami.
5. Národné riadiace orgány môžu pri univerzálnych službách zvýšiť hmotnostný limit prx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxmu.
Bez ohľadu na hmotnosť poštových balíkov pri univerzálnych službách, zriadených daných členským štátom, členské štáty zabezpečia, aby poštovx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk predstavujú rozmery, stanovené Dohovorom a Dohodou o poštových balíkoch, ktoré prijala Svetová poštová únia.
7. Univerzálne služby, uvedené v toxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxeb a oznámi Komisii opatrenia, ktoré podnikol pre splnenie tejto povinnosti a predovšetkým totožnosť poskytovateľa (poskytovateľov) univerzálnycx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorými zabezpečí, aby poskytovanie univerzálnych služieb spĺňalo nasledovné požiadavky:
- má ponúkať služby, ktoré zaručujú súlad s podstatnými xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdovšetkým bez diskriminácie vyplývajúcej z politických, náboženských alebo ideologických príčin,
- nemá sa prerušiť ani zastaviť, okrem prípadox xxxxxx xxxxx
x xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxujú opatrenia, ktoré urobia členské štáty v súlade s požiadavkami, týkajúcimi sa verejného záujmu, uznaného zmluvou, najmä v jej článkoch 36 a 56, ktorx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxty podniknú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby užívatelia pravidelne dostávali od poskytovateľa (poskytovateľov) univerzálnych služieb dostatoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxupu k týmto službám, ako aj na úroveň cien a kvality. Tieto informácie treba uverejniť vhodným spôsobom.
Členské štáty do 12 mesiacov odo dňa nadobudnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcu modifikáciu treba oznámiť Komisii pri prvej príležitosti.
KAPITOLA 3
Harmonizácia služieb, ktoré môžu byť vyhradené
Článok 7
1. V rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľov) univerzálnych služieb, patrí vyberanie, rozdeľovanie, preprava a doručovanie vnútroštátnej korešpondencie, či už ide o zrýchlené doručovanixx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe v prípade, že takáto kategória existuje, za predpokladu, že táto korešpondencia váži menej ako 350 gramov. V prípade poštových služieb poskytovanýcx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxvovania univerzálnych služieb, môžu byť medzinárodné zásielky a priama pošta naďalej vyhradené v rámci cenových a hmotnostných limitov uvedených v oxxxxx xx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xompetencie Komisie, rozhodnú o ďalšej postupnej a riadenej liberalizácii trhu poštových služieb, predovšetkým vzhľadom na liberalizáciu medzinárxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxzvoj, a to predovšetkým hospodársky, sociálny a technický rozvoj, ku ktorému došlo do tohto dňa, a taktiež budú brať do úvahy finančnú rovnováhu poskytxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z návrhu Komisie, ktorý má byť predložený na prejednávanie xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
4. Výmena dokumentov nesmie byť vyhradená.
Článok 8
Ustanovenia článku 7 nemajú vplyv na právo členských štátov organizovať umiestňovanie poštoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xúlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.
KAPITOLA 4
Podmienky poskytovania nevyhradených služieb a prístup k sieti
Článok 9
1. Pre nevxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu, potrebnom na zabezpečenie súladu s podstatnými požiadavkami.
2. Pre nevyhradené služby, ktoré sa nachádzajú v rámci univerzálnych služieb, uvexxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s podstatnými požiadavkami a ochrany univerzálnych služieb.
Pre poskytovanie povolení sa môžu:
- podľa potreby stanoviť povinnosti, vyplývajúxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxoviť povinnosť nezasahovať do exkluzívnych alebo osobitných práv na vyhradené poštové služby podľa článku 7 ods. 1 a 2, poskytnutých poskytovateľovi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxektívnych kritériách. Členské štáty musia zabezpečiť, aby dôvody celkového alebo čiastočného odmietnutia povolenia boli oznámené žiadateľovi a muxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxce z univerzálnych služieb, určených touto smernicou, predstavujú neprimeranú finančnú záťaž pre poskytovateľa univerzálnych služieb, môže zriadxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxtnutie povolenia stanoviť povinnosť finančného príspevku do tohto fondu. Členský štát musí zabezpečiť, aby pri zriaďovaní kompenzačného fondu a určxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xvedené v článku 3.
5. Členské štáty môžu zabezpečiť systém identifikácie priamych zásielok, ktorý umožní dozor na týmito službami v prípade ich libexxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé pre harmonizáciu postupov, uvedených v článku 9, ktorými sa riadi komerčné poskytovanie nevyhradených poštových služieb verejnosti.
2. Opatrenxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xverejňovania týchto kritérií, ako aj odvolacích postupov.
Článok 11
Európsky parlament a Rada, konajúc na návrh Komisie a na základe článku 57 odsx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxsť účtovníctva
Článok 12
Členské štáty podniknú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sadzby za každú službu, ktorá je súčasťou poskytovania univexxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxetkým užívateľom,
- ceny musia pokrývať náklady; členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že na ich území budú uplatňované jednotné sadzby,
- uplatňovaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
- sadzby musia byť prehľadné a nediskriminačné.
Článok 13
1. Na účely zabezpečenia medzinárodného poskytovania univerzálnych služieb, členxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxky v rámci spoločenstva zabezpečili dodržiavanie nasledovných zásad:
- konečné poplatky sa určia podľa nákladov na spracovanie a doručovanie pricxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxntné a nediskriminačné.
2. Vykonávanie týchto zásad môže zahŕňať dočasné dohody, ktorých cieľom je vyhnúť sa zbytočnému narušeniu trhov poštových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxerajú odosielaním a prijímaním; takéto dohody však treba obmedziť na minimum, potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.
Článok 14
1. Členské štáty uxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxužieb vedené v súlade s ustanoveniami tohto článku.
2. Poskytovatelia univerzálnych služieb musia v rámci svojich vnútorných systémov účtovníctvx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxvyhradené služby sa má presne rozlišovať medzi službami, ktoré sú súčasťou univerzálnych služieb a ostatnými službami. Takéto vnútorné systémy účtoxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedené v odseku 2, majú, bez dotknutia odseku 4, vymedziť náklady na každú vyhradenú respektíve nevyhradenú službu nasledovným spôsobom:
a) nákladyx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x určitej službe, sa majú priraďovať nasledovne:
i) kedykoľvek je to možné, spoločné náklady sa majú priraďovať na základe priamej analýzy pôvodu samxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxovou kategóriou alebo skupinou nákladových kategórií, pri ktorej (ktorých) je priraďovanie nákladov možné; nepriama súvislosť má byť založená na poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxicientu, vypočítaného ako pomer všetkých výdavkov, priamo alebo nepriamo pridelených ku každej vyhradenej službe na jednej strane a k ostatným službxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxgán. Pred ich uplatnením je potrebné informovať Komisiu.
5. Národné riadiace orgány zabezpečia, aby súlad s jedným zo systémov nákladového účtovníxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xravidelné uverejňovanie správy, týkajúcej sa tohto súladu.
6. Národný riadiaci orgán má mať k dispozícii primerane podrobné informácie o systémocx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xčtovné údaje, vyplývajúce z týchto systémov, budú poskytnuté národnému riadiacemu orgánu a Komisii na požiadanie, pričom je potrebné zachovať dôverxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxskytovanie univerzálnych služieb, čo povoľuje článok 9 ods. 4, a ak národný riadiaci orgán súhlasí s tým, že žiadni určení poskytovatelia univerzálnyxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxí požiadaviek, uvedených v odseku 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohto článku. Národný riadiaci orgán informuje Komisiu o všetkých takýchto rozhodnutiach.
Článok 1x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxchodné podniky v súlade s právnymi predpismi spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
KAPITOLA 6
Kvalita služieb
Článok 16
Členskx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dobrej kvality.
Kvalitatívne normy sa majú predovšetkým zamerať na lehoty, pravidelnosť a spoľahlivosť služieb.
Tieto normy stanovia:
- členxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxto normy možno ďalej prispôsobiť technickému pokroku alebo rozvoju trhu v súlade s postupom, uvedeným v článku 21.
Nezávislý monitoring výkonu robix xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré budú stanovené v súlade s postupom, uvedeným v článku 21 a o ktorom sa uverejňujú správy aspoň raz ročne.
Článok 17
Členské štáty stanovia kvalxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxáty informujú Komisiu o svojich kvalitatívnych normách pre vnútroštátne služby, ktorá ich uverejní rovnakým spôsobom ako normy pre zahraničné službx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpatrenia.
Článok 18
1. Kvalitatívne normy pre zahraničné služby v rámci spoločenstva sú uvedené v prílohe, v súlade s článkom 16.
2. Ak tak vyžaduxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh v prílohe. V prípade, keď národné riadiace orgány stanovia výnimky týmto spôsobom, bezodkladne informujú Komisiu. Komisia predloží výročnú správu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxom vestníku Európskych spoločenstiev akékoľvek úpravy kvalitatívnych noriem pre zahraničné služby v rámci spoločenstva a podniknú opatrenia na zabxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Národné riadiace orgány zabezpečia, aby boli v prípade potreby prijaté opatrenia na nápravu.
Článok 19
Členské štáty zabezpečia vypracovanie txxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo nesúladu s kvalitatívnymi normami služieb.
Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby tieto postupy umožňovali spravodlivé a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov spoločenstva, členské štáty zabezpečia, aby užívatelia, ktorí konajú samostatne alebo v príxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xačať pred príslušným národným orgánom konanie v prípadoch, keď sťažnosti užívateľov proti poskytovateľovi univerzálnych služieb neboli uspokojivx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx výkonu uverejňovali aj informácie o počte sťažností a spôsob, akým boli riešené.
KAPITOLA 7
Harmonizácia technických noriem
Článok 20
Harmoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxný vypracovaním technických noriem, platných pre odvetvie poštových služieb, na základe získaných údajov a podľa zásad, uvedených v smernici Rady 83xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xo úvahy harmonizačné opatrenia prijaté na medzinárodnej úrovni a predovšetkým opatrenia, o ktorých rozhodla Svetová poštová únia.
Platné normy buxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxívali tieto normy, uverejnené v úradnom vestníku, primerane v záujme užívateľov a predovšetkým pri poskytovaní informácií, uvedených v článku 6.
Vxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xAPITOLA 8
xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poriadok.
Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré treba prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže stanovxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ktoré má prijať Rada. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom, stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.
Komisia prijme xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxrené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh o opatreniach, ktoré treba urobiť.
Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx riadiaci orgán
Článok 22
Každý členský štát určí jeden alebo viaceré národné riadiace orgány pre odvetvie poštových služieb, ktoré sú právne oddexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxnávanie úloh, vyplývajúcich z tejto smernice.
Hlavnou úlohou národných riadiacich orgánov je zabezpečenie súladu s povinnosťami, vyplývajúcimi x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xstanovenia
Článok 23
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7 ods. 3, tri roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice, najneskôr však do xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxm odvetví, predovšetkým čo sa týka ekonomických a sociálnych aspektov, zamestnanosti a technických aspektov, ako aj kvality služieb.
K správe budú x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xotrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisixx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxinnosť 20. deň od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 26
1. Smernica nebráni žiadnemu členskému štátu pri vykonáxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxxnie účinnosť tejto smernice, opatrenia prijaté členskými štátmi na jej vykonanie, možno zachovať v rozsahu, v ktorom sú v súlade so zmluvou.
Článok 2x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx Gil-robles
Za Radu
predseda
J.-C. Juncker
[1] Ú. v. ES C 322, 2.12.1995, s. 22 aÚ. v. ES C 300, 10.10.1996, s. 22.
[2] Ú. v. ES C 174, 17.6.1996, s. xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxx xxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu zo dňa 9. mája 1996 (Ú. v. ES C 152, 27.5.1996, s. 20), spoločné stanovisko Rady zo dňa 29. apríla 1997 (Ú. v. ES C 188, 19.6.1997, s. 9) a rozhodnutie Európxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xady zo dňa 1. decembra 1997.
[7] Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.
[8] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica naposledy zmenená rozhodnutím Komise 96/1xxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxielky v rámci spoločenstva
Kvalitatívne normy pre zahraničné zásielky v rámci spoločenstva budú v každej krajine stanovené vo vzťahu k lehote na smexxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxx x xe dátum podania [2] a n počet pracovných dní, ktoré uplynú od tohto dňa do doručenia adresátovi.
Kvalitatívne normy pre zahraničné zásielky v rámci spxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x
x x x x xx x xxxxxxxx x
x x x x xx x xxxxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxo celok, ale aj pre každý dvojstranný tok medzi dvomi členskými štátmi.
[1] Smerovanie zásielok zo začiatočného miesta na koncové miesto sa meria od pxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxkladu, že k podaniu dôjde pred posledným oznámeným časom zberu z príslušného prístupového miesta do siete. Ak dôjde k podaniu po tejto lehote, rozumie sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:97/67/ES
CELEX: 31997L0067
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:vnútorný trh; poskytovanie služieb; poštová služba; norma kvality; harmonizácia noriem;
 
Zo dňa: 15.12.1997
Rozoslané: 21.01.1998
Účinnosť od: 10.02.1998
Zrušené: -
Transpozícia do: 14.02.1999
Vzťah k:507/2001 Z.z.; 15/2004 Z.z.; 266/2004 Z.z.; 80/2008 Z.z.; 324/2011 Z.z.; 402/2013 Z.z.;

Uverejnené v č. 15/1998 Úradný vestník L na strane 14