31997L0052

zmena a doplnenie smerníc 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (16)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxordinácii postupov verejného obstarávania služieb, verejného obstarávania dodania tovaru a postupov verejného obstarávania prác
EURÓPSKY PARLxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx x xxxxx
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],
konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 1xxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiaľ ide o záležitosti v jeho príslušnosti, o dohodách dosiahnutých v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 až 1994) [4], uzavretých v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxch práv a povinností pri vládnom obstarávaní s ohľadom na postupy zacielené na dosiahnutie liberalizácie a rozšírenia svetového obchodu; keďže táto dxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxrejných zmlúv na poskytnutie služieb, na dodanie tovaru a zhotovenie prác, na účely stanovenia rovnakých podmienok súťaže pre takéto postupy vo všetkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxh touto smernicou a ktorí uplatňujú rovnaké podmienky, pokiaľ ide o zhotoviteľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb z tretích štátov, ktoré podpíxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxniami, ktoré sa majú uplatniť na tendre a výrobky z tretích signatárskych štátov, sú opatrenia definované dohodou, ktorej pôsobnosť nezahŕňa, v prípaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx telekomunikačné služby uvedené v kategórii 5 prílohy I A, ktorých CPC čísla sú 7524, 7525 a 7526, a objednávky na finančné služby uvedené v kategórii 6 prxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxže niektoré opatrenia dohody zavádzajú priaznivejšie podmienky pre uchádzačov o verejnú ponuku, ako sú podmienky uvedené v smerniciach 92/50/EHS, 9xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxrejným zmluvám na poskytnutie služieb, verejným zmluvám na dodanie tovaru, prípadne verejným zmluvám na zhotovenie prác, dostupným podľa zmluvy, muxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxnovenia smerníc 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS;
(8) keďže uplatňovanie týchto smerníc sa musí zjednodušiť a úroveň, ktorá bola dosiahnutá v súčaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiteľnosť niektorých úprav smernice 92/50/EHS na všetky služby obsiahnuté v tejto smernici;
(10) keďže obstarávatelia môžu vyhľadať alebo prijať xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xeďže Komisia musí sprístupniť malým a stredným podnikom školenia a informačné materiály, ktoré im umožnia plne sa podieľať na meniacom sa trhu obstaráxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxinujúcej pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na uchádzačov vo verejnom obstarávaní a výrobky z tretích štátov, ktoré sú signatármi dohody a ktorej pôsoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxdy a výskumu uvedené v kategórii 8 prílohy I A, zmluvy na poskytnutie telekomunikačných služieb uvedené v kategórii 5 prílohy I A, ktorých CPC čísla sú 75xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxh papierov alebo iných finančných nástrojov a službami centrálnej banky, sa smernica 92/50/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. V článku 7:
a) odsexx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxskytnutie služieb uvedené v prílohe I B, služby kategórie 8 v prílohe I A a telekomunikačné služby v kategórii 5 prílohy I A podľa CPC čísel 7524, 7525 a 752xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx000 ECU,
- verejné zmluvy na poskytnutie služieb týkajúce sa služieb uvedených v prílohe I A s výnimkou služieb v kategórii 8 a telekomunikačných služxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxstá hodnota bez DPH nie je nižšia ako hodnota vyjadrená v ECU zodpovedajúca sume 130000 SDR (zvláštne práva čerpania);
ii) uzatvárané obstarávateľmx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxH nie je nižšia ako hodnota vyjadrená v ECU zodpovedajúca sume 200000 SDR.
b) Hodnota prahu vyjadrená v ECU alebo národných menách uvedená v písmene a) xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxených v ECU a hodnotách ECU vyjadrených v SDR počas 24 mesiacov, končiac v posledný augustový deň pred prvou januárovou xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xoky po jej úvodnom použití.
c) Prah uvedený v písmene a) a hodnoty prahov vyjadrené v ECU a národných menách sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xmluvy musia obstarávatelia zahrnúť celkovú predpokladanú odmenu dodávateľa služby, berúc do úvahy podmienky stanovené odsekom 3 až 7."
b) Odsek 8 sx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxemcov alebo uchádzačov o dôvodoch odmietnutia ich žiadosti alebo ponuky a v prípade uchádzačov, ktorí podali prípustné ponuky, oznámi prvky a rozhoduxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxvom pododseku neposkytnú v prípade, ak by uverejnenie takýchto informácií mohlo brániť vymožiteľnosti práva alebo byť inak v rozpore s verejným záujmxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxmi služieb.
2. Obstarávatelia bezodkladne informujú záujemcov alebo uchádzačov o prijatých rozhodnutiach o uzavretí zmlúv, vrátane dôvodov, prexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o týchto rozhodnutach informuje aj Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev."
3. Článok 13 ods. 1 a 2 sa nahrádza takto:
"1x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxstá hodnota bez DPH nie je nižšia než:
- prah stanovený v prvej zarážke článku 7 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o služby uvedené v prílohe I B, služby v kategórxx x x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 1 písm. b), alebo
- prah stanovený v bode i) druhej zarážky článku 7 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o služby uvedené v prílohe I A s výnimkou služieb v kxxxxxxxx x x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxdenými v prílohe I smernice 93/36/EHS, alebo
- prah stanovený v bode ii) druhej zarážky článku 7 ods. 1 písm. a), pokiaľ ide o služby uvedené v prílohe I A x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávateľmi uvedenými v článku 1 písm. b), ako sú definovaní v prílohe I smernice 93/36/EHS.
2. Tento článok sa platní na súťaže návrhov, pri ktorých celkxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxé v prílohe I B, služby v kategórii 8 v prílohe I A a telekomunikačné služby v kategórii 5 prílohy I A podľa referenčných čísel CPC 7524, 7525 a 7526, uzavretxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi 5 prílohy I A podľa referenčných čísel CPC čísel 7524, 7525 a 7526, uzavretých obstarávateľmi uvedenými prílohe I smernice 93/36/EHS, alebo
- prah sxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x x x xxxxxxxxnikačné služby v kategórii 5 prílohy I A podľa referenčných čísel CPC 7524, 7525 a 7526 uzavretých obstarávateľmi uvedenými v článku 1 písm. b) iných, akx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxadená lehotou dostatočne dlhou na predloženie riadnych ponúk, ktorá vo všeobecnosti nemá byť kratšia ako 36 dní a v žiadnom prípade kratšia ako 22 dní od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxvané podľa vzoru v prílohe III A (Predbežné oznámenie) na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v období najmenej 52 dní a najviac 12 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xredpokladu, že predbežné oznámenie obsahovalo aspoň také množstvo informácií uvedených v vzorovom oznámení v prílohe III B (otvorená súťaž), aké bolx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxť na 26 dní, ak obstarávatelia zaslali informujúci oznam uvedený v článku 15 ods. 1 vypracovaný podľa modelu v prílohe III A (predbežné oznámenie) na uvexxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxená v článku 15 ods. 2 odoslaná do Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, za predpokladu, že predbežné oznámenie obsahovalo naviac aspoň také mnxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxse uverejnenia oznamu."
6. V článku 23 sa existujúce znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa tento odsek:
"2. Ponuky sa predkladajú písomne, a to osobxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxie potrebné k jej hodnoteniu,
- že bude zachovaná dôvernosť návrhov počas vyhodnocovania,
- že v prípade potreby z dôvodov právneho preukázania, bxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx predloženie ponúk."
7. V kladá sa tento článok:
"Článok 38a
Na účely uzatvárania verejných zmlúv obstarávateľmi členské štáty uplatnia vo vzájxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní, [8] ďalej len "dohoda". Členské štáty sa na tento účel vzájomne radia v Poradnom výbore pre verejné oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxluvách na poskytnutie služieb uzavretých obstarávateľmi počas predchádzajúceho roka najneskôr do 31. októbra 1997 a potom najneskôr do 31. októbra kxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxú celkovú hodnotu zmlúv pod prahom za každého obstarávateľa,
- počet a hodnotu zmlúv uzavretých nad prah každým obstarávateľom, rozdelené, pokiaľ jx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxva uzavretá a, v prípade rokovacích konaní, rozdelených podľa článku 11, uvedúc počet a hodnotu uzavretých s obstarávateľmi v jednotlivých členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtarávateľa, počet a hodnotu zmlúv uzavretých nad prah, rozdelených, pokiaľ je to možné, podľa postupu, kategórie služby podľa nomenklatúry použitej x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxedúc počet a hodnotu zmlúv uzavretých s obstarávateľmi v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách;
c) v prípade obstarávateľov uvedenýcx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh obstarávateľov podliehajúcich ustanoveniam tejto smernice, celkovú hodnotu uzavretej zmluvy za všetky kategórie obstarávateľov podľa výnimiek x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxou.
Štatistické informácie vyžadované podľa tohto odseku sa netýkajú zmlúv, ktorých predmetom sú služby uvedené v kategórii 8 prílohy I A, telekomuxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx ich čistá predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 200000 ECU.
3. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 3 určí charakter všetkých štaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxnica 93/36/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. V článku 5:
A. odsek 1 sa nahrádza takto:
"1. a) Nadpisy II, III a IV a články 6 a 7 sa uplatnia na verejnx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe I v oblasti obrany, pokiaľ ide o výrobky, an ktoré sa nevzťahuje príloha II, ktorých čistá predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) nie jx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxorých predpokladaná čistá hodnota bez DPH nie je nižšia ako hodnota vyjadrená v ECU zodpovedajúca sume 130000 SDR; v prípade obstarávateľov z oblasti oxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxaná hodnota je rovná alebo prekračuje prah platný v čase uverejnenia oznámenia podľa článku 9 ods. 2.
c) Hodnota prahu vyjadrená v ECU alebo národných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxh denných hodnotách vyjadrených v ECU a hodnotách ECU vyjadrených v SDR počas 24 mesiacov, končiac v posledný augustový deň pred prvou januárovou revízxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxx úvodnom použití.
d) Prah uvedený v písmene a) a hodnoty prahov vyjadrené v ECU a národných menách sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxpečia, aby nedochádzalo k diskriminácii medzi dodávateľmi."
2. Článok 7 ods. 1 a 2 sa nahrádza takto:
"1. Obstarávateľ do pätnástich dní odo dňa dorxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxv, ktorí predložili riadnu ponuku, oznámi znaky a relatívne výhody vybranej ponuky a meno úspešného uchádzača.
Avšak obstarávatelia môžu rozhodnúxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vymožiteľnosti práva alebo byť inak v rozpore s verejným záujmom alebo poškodiť oprávnené záujmy niektorých štátnych alebo súkromných podnikov alebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozhodnutiach o uzavretí zmlúv, vrátane dôvodov, prečo sa rozhodli neuzavrieť zmluvu, na ktorú bola podaná výzva na predkladanie ponúk, alebo obnoviť xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtiev."
3. V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:
"1a. Lehota pre prijatie ponúk stanovená v odseku 1 môže byť nahradená lehotou dostatočne dlhou na predlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxódy verejného obstarávania, ak obstarávatelia zaslali predbežné oznámenie uvedené v článku 9 ods. 1 vypracované podľa vzoru v prílohe IV A (Predbežné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xerejnom obstarávaní uvedené v článku 9 ods. 2 odoslané do Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, za predpokladu, že predbežné oznámenie obsahoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"
4. V článku 11 sa vkladá tento odsek:
"3a. Lehota pre prijatie ponúk stanovená v odseku 3 sa môže skrátiť na 26 dní, ak obstarávatelia zaslali informxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenstiev počas minimálne 52 dní a najviac 12 mesiacov pred dátumom, ako bola informácia o objednávke uvedená v článku 9 ods. 2 odoslaná do Úradného vestníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v prílohe IV C (užšia súťaž), prípadne v prílohe IV D (rokovacie konanie), aké bolo k dispozícii v čase uverejnenia oznamu."
5. V článku 15 sa dopĺňa tenxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxčujúcimi:
- že každá ponuka obsahuje všetky informácie potrebné k jej hodnoteniu,
- že bude zachovaná dôvernosť návrhov počas vyhodnocovania,
x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
- že ponuky budú otvorené potom, ako uplynie lehota na predloženie ponúk."
6. Článok 29 sa nahrádza takto:
"Článok 29
1. Komisia preskúma uplatxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxrenia prijaté členskými štátmi na vykonanie tejto smernice.
2. Komisia prehodnotí túto smernicu a všetky nové opatrenia, ktoré podľa odseku 1, s ohľxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxovaní, [9] ďalej len "dohoda", a ak je to potrebné, predloží Rade vhodné návrhy.
3. Komisia aktualizuje prílohu I v súlade s postupom uvedeným v článku xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx sa nahrádza takto:
"Článok 31
1. S cieľom umožniť hodnotenie výsledkov uplatňovania tejto smernice členské štáty odovzdajú Komisii štatistické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxrávateľov neuvedených v prílohe I najneskôr do 31. októbra 1997, potom najneskôr do 31. októbra každého roka.
2. Táto správa musí prinajmenšom obsahxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxet a hodnotu zmlúv uzavretých nad prahom každým obstarávateľom, rozdelených, pokiaľ je to možné podľa postupu, kategórie služby podľa nomenklatúry uxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxánku 6, uvedúc počet a hodnotu zmlúv uzavretých s obstarávateľmi v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách;
b) v prípade všetkých ostatnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxdelených, pokiaľ je to možné, podľa postupu, kategórie služby podľa nomenklatúry uvedenej článku 9 ods. 1 a štátnej príslušnosti poskytovateľa službxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x jednotlivých každému členskému štátu a tretím krajinám;
c) v prípade obstarávateľov uvedených v prílohe I počet a celkovú hodnotu zmlúv uzavretých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxtky ostatné štatistické informácie, ktoré sa majú stanoviť podľa postupu uvedeného v článku 32 ods. 2, ktorý je vyžadovaný v súlade s dohodou.
3. Komixxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxha I sa nahradí textom v prílohe I tejto smernice a príloha IV textom prílohy III tejto smernice.
Článok 3
Smernica 93/37/EHS sa týmto mení a dopĺňa txxxxx
xx x xxxxxx xx
xx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdaná čistá hodnota bez DPH nie je nižšia ako hodnota vyjadrená v ECU zodpovedajúca sume 5000000 SDR (zvláštne práva čerpania);
b) verejné zmluvy na zhxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxebo národných menách uvedená v odseku 1 sa musí upraviť v zásade každé dva roky s účinnosťou od 1. januára 1996. Výpočet týchto hodnôt musí byť založený na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxrovou revíziou.
Prah uvedený v odseku 1 a hodnoty prahov vyjadrené v ECU a národných menách sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxene a) na návrh Komisie v zásade dva roky po jej úvodnom použití."
B. Dopĺňa sa tento odsek:
"6. Obstarávatelia zabezpečia, aby nedochádzalo k diskrxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkých zamietnutých záujemcov alebo uchádzačov, o dôvodoch odmietnutia ich žiadosti alebo ponuky a v prípade uchádzačov, ktorí predložili riadnu ponuxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxretí zmluvy uvedené v prvom pododseku nebudú poskytnuté v prípade, ak by uverejnenie takýchto informácií mohlo brániť vymožiteľnosti práva alebo byť xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxž medzi poskytovateľmi služieb.
2. Obstarávatelia bezodkladne informujú záujemcov alebo uchádzačov o prijatých rozhodnutiach o uzavretí zmlúv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxsomne. Obstarávateľ o týchto rozhodnutach informuje aj Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.".
3. Článok 12 ods. 2 sa nxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx všeobecnosti nemá byť kratšia ako 36 dní a v žiadnom prípade kratšia ako 22 dní od dátumu odoslania oznamu o vyhlásení metódy verejného xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v obodbí najmenej 52 dní a najviac 12 mesiacov predo dňom, ako bolo oznámenie o verejnom obstxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xaké množstvo informácií uvedených v vzorovom oznámení v prílohe IV B (otvorená súťaž), aké boli k dispozícii v čase uverejnenia oznámenia."
4. Článox xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedený v článku 11 ods. 1 vypracovaný podľa modelu v prílohe IV A (predbežné oznámenie) na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev poxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkych spoločenstiev, za predpokladu, že predbežné oznámenie obsahovalo naviac aspoň také množstvo informácií uvedených vo vzorovom oznámení v príloxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxe označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa tento odsek:
"2. Ponuky sa predkladajú písomne, a to osobne alebo poštou. Členské štáty môžu povoliť predloženie ponxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť návrhov počas vyhodnocovania,
- že v prípade potreby, z dôvodov právneho preukázania, budú takéto tendre potvrdené tak skoro, ako je to možné písomxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx 33a
Na účely uzatvárania verejných zmlúv obstarávateľmi členské štáty uplatnia vo vzájomných vzťahoch podmienky, ktoré sú rovnako výhodné ako podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxej len "dohoda". Členské štáty sa na tento účel vzájomne radia v Poradnom výbore pre verejné obstarávanie o opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa dohoxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxmisii štatistické správy o verejných zmluvách na poskytnutie služieb uzavretých obstarávateľmi počas predchádzajúceho roka najneskôr do 31. októbxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prílohe I smernice 93/36/EHS:
- predpokladanú celkovú hodnotu zmlúv pod prahom za každého obstarávateľa,
- počet a hodnotu zmlúv uzavretých nad pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xríslušnosti poskytovateľa služby, s ktorým bola zmluva uzavretá a, v prípade rokovacích konaní rozdelených podľa článku 7, uvedúc počet a hodnotu zmlxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxúv uzavretých nad prahom, rozdelených, pokiaľ je to možné, podľa postupu, kategórie služby podľa nomenklatúry použitej v prílohe II a štátnej príslušxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxvretých s obstarávateľmi v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách;
c) v prípade obstarávateľov uvedených v prílohe I smernice 93/36/Exxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcich ustanoveniam tejto smernice, celkovú hodnotu uzavretých zmlúv za všetky kategórie obstarávateľov podľa výnimiek k dohode;
d) všetky ostatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxtupom uvedeným v článku 35 ods. 3 určí charakter všetkých štatistických informácií vyžadovaných podľa tejto smernice."
8. Príloha IV sa nahradí texxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxuto smernicou do 13. októbra 1998. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
V prípade, že členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú priamo v prijatých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxi znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice a tabuľku zhody medzi touto smernixxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xarlament
predseda
J. M. Gil-robles
Za Radu
predseda
R. Goebbels
[1] Ú. v. ES C 138, 3. 6. 1995, s. 1.
[2] Ú. v. ES C 256, 2.10.1995, s. 4 a Ú. v. Ex x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxra 1996 (Ú. v. ES C 111, 9.4.1997, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. mája 1997 (Ú. v. ES C 167, 2.6.1997). Rozhodnutie Rady z 24. júla 1997.
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx 24.7.1992, s. 1). Smernica naposledy zmenená aktom o prístupení z roku 1994.
[6] Smernica Rady 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx7/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 54). Smernica naposledy zmenená xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkiaľ ide o záležitosti v jeho príslušnosti, o dohodách dosiahnutých v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 až 1994) (Ú. v. ES L 336, 23xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxežitosti v jeho príslušnosti, o dohodách dosiahnutých v rámci Uruguajského kola mnohostrannýchrokovaní (1986 až 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxho príslušnosti, o dohodách dosiahnutých v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 až 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).
------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxY I
(ÚSTREDNÉ VLÁDNE ORGÁNY)
BELGICKO
A. - L'État Fédéral:
- Services du Premier ministre
- Ministere des affaires économiques
- Ministerx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnes
- Ministere des communications et de l'infrastructure
- Ministere de la défense nationale [1]
- Ministere de l'emploi et du travail
- Minisxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxement
- la poste [2]
- la Régie des bâtiments
- le Fonds des routes
B. - L'Office national de sécurité sociale
- L'Institut national d'assurancxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xx xxxxse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
- Le Fonds des maladies professionnelles
- L'Office national de l'emploi
DÁNSKO
1. Folketingxx x x xxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxxx x x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxer |
5. Boligministeriet | — 7 styrelser og institutioner |
6. Erhvervsministeriet | — 7 styrelser og institutioner |
7. Finansministeriet | — 3 stxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xx xxskillige politimyndigheder og domstole |
12. Kirkemisteriet | — 10 stiftsovrigheder |
13. Kulturministeriet | — 3 institutioner samt adskillige xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxx xg energiministeriet | — 6 styrelser og Forsogsanlaegget Riso |
16. Skatterministeriet | — 1 styrelse |
17. Socialministeriet | — 4 styrelser og instxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xx xxstitutioner |
20. Undervisningsministeriet | — 6 direktorater samt 12 universiteter og andre hojere laereanstalter |
21. Okonoministeriet | — Daxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxtry |
Kulurtajavirasto | National Consumer Administration |
Elintarvikeviras | National Food Administration |
Kilpailuviras | Office of Free xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxituslautakun | Consumer Complaints Board |
Patentti- ja rekisterihallitu | National Board of Patents and Registration |
Liikeknneministeriö | Mxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxistry of Agriculture and Forestry |
Maanmittauslaitos | National Land Survey of Finland |
Oikeusministeriö | Ministry of Justice |
Tietosuojavxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjäoikeuderLääninoikeudetMarkkinatuomioistuinTyöt omioistuinVakuutusoikeusVesioikeudet | Courts of Law |
Vankeinhoitolaitos | Prison Admixxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xffice of Film Censorship |
Puolustusministeriö | Ministry of Defense |
Puolustusvoimat | Defence Forces |
Sisäainministeriö | Ministry of the Ixxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxce |
Rajavartiolaitos | Frontier Guard |
Sosiaali- ja terveysministeriö | Ministry of Social Affairs and Health |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx |
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus | National Board of Medicolegal Affairs |
Tapaturmavirasto | State Accident Office |
Säteilyturvakeskxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x
Työministeriö | Ministry of Labour |
Valtakunnansovö ttelijain toimisto | National Conciliators' Office |
Työneuvosto | Labour Council |
Ulxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xconomy Controller's Office |
Valtiokonttori | State Treasury Office |
Valtion työmarkkinalaitos Veroha-llinto | |
Tullihallinto | |
Valtiox xxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
x
Akademien för de fria konsterna | Royal Academy of Fine Arts |
Allmänna advokatbyraerna (28) | Public Law-Service Offices (28) |
Allmänna reklamatxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxolen | Labour Court |
Arbetsgivarverk, statens | National Agency for Government Employers |
Arbetslivscentrum | Centre for Working Life |
Arbetxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxsmiljöinstitutet | National Institute of Occupational Health |
Arbetsmilijönämnd, statens | Board of Occupational Safety and Health for Governmexx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxndenämnder (12) | Regional Tenancies Tribunals (12) |
B
Barnmiljöräder | National Child Environment Council |
Beredning för utvärdering av medxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe | Agency for International Technical and Economic Cooperation |
Besvärsnämnden för rättshjälp | Legal Aid Appeals Commission |
Biblioteker, Kuxxxx x xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xokFöringsnämnden | Swedish Accounting xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxrket | National Housing Board |
Brottsförebyggande radet | National Council for Crime Prevention |
Brottsskadenämnden | Criminal Injuries Compexxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Student Aid |
Centralnämnden för fastighetsdata | Central Board for Real-estate Data |
D
Datainspektionen | Data Inspection Board |
Departemxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Safety Board |
Expertgruppen för forskning om regional utveckling | Experst Group on Regional Studies |
Exportkreditmämnden | Export Credits Gurxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxtional Board of Fisheries |
Flygrekniska försöksanstalten | Aeronautical Research Institute |
Folkhälsoinstitutet | National Institute of Pubxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxstration |
Frivardens Behandlingscentral | Probation Treatment Centre |
Förlikningsmannaexpedition statens | National Conciliarors'Office x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxrets forskningsanstalt | National Defence Research Establishment |
Försvarets förvaltmingsskola | Defence Forces' Administration School |
Föxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtyrelse | Medical Board of the Defence Forces |
Försvarshistoriska museer, statens | Swedish Museums of Military History |
Försvarshögskolan | Naxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxerdomstolen | Supreme Social Insurance Court |
G
Geologiska undersökning, Sveriges | Geological Survey of Sweden |
Geotekniska institut, statxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kommunikations- och reklamutbildning x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
Handelsflottans pensionsanstalt | Merchant Pensions Institute |
Handikapprad, statens | National Council for the Disabled |
Haverikommissixxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxuncil for Research in the Humanities and Social Sciences |
Hyresnämnder (12) | Regional Rent Tribunals (12) |
Häktena (30) | Remand Prisons (30) |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxr Föreftagsinteckningar | Register Authority for Floating Charges |
Institut för byggnadsforskning, statens | Council for Building Research |
Ixxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtitute of Space Physics |
Invandrarverk, statens | Swedish Immigration Board |
J
Jordbruksverk, statens | Swedish Board of Agriculture |
Justxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxs Ombudsman and the Equal Opportunities Commission |
K
Kabelnämnden/Närradionämnden | Swedish Cable Authority/Swedish Commu-nity Radio Authoxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x
xxxxxxxxenspektionen | National Chemicals Inspectorate |
Kommerskollegium | National Board of Trade |
Koncessionsnämnden för milijö-skydd | National Fxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtition Authority |
Konstfackskolan | College of Arts, Crafts and Design |
Kontshögskolan | College of Fine Arts |
Kostmuseer, statens | National xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxer Policies |
Krigsarkiver | Armed Forces Archives |
Kriminaltekniska laboratorium, statens | National Laboratory of Forensic Science |
Krimixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxlvardsnämnden | National Paroles Board |
Kriminalvardstyrelsen | National Prison xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xffairs |
Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |
Kärnkraftinspektion, statens | Nuclear-power Inspectorate |
L
Lantmäteriverk, statens | Cxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxtional Food Administration |
Lotterinämnden | Gaming Board |
Läkemedelsverker | Medical Products Agency |
Läns- och distriktsaklagarmyndighxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxrätterna (25) | Country Administrative Courts (25) |
Länsstyrelserna (24) | Country Administrative Boards (24) |
Löne- och pensionsverk, statenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnery Testing Institute |
Medicinska forskningsrader | Medical Research Council |
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Swedish xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Collections of Music |
N
Naturhistoriska riksmuseet | Museum of Natural History |
Naturvetenskapliga forskningsradet | Natural Science Reseaxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxcan Studies |
Nordiska hälsovardshögskolan | Nordic School of Public Health |
Nordiska institutet för samhällsplanering | Nordic Institute for Sxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxe Nordic Council |
Notarienämnden | Recorders Committee |
Nämnden för internationella adoptions-fragor | National Board for Intra-country Adopxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxssion |
Nämnden för statliga förnyelsefonder | National Fund for Administrative Develop-ment and Training for Government Employees |
Nämnden föx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxngsverket | National Board for Industial and Technical Development |
O
Ombudsmannan mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminexxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxtent Appeals |
Patent- och registreringsverket | Patents and Registration Office |
Person- och adressregisternämnd, statens | Coordinated Popuxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Psykologis-pedagogiska bibliotek, statens | National Library for Psychology and Education |
R
Radionämnden | Broadcasting Commission |
Rxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxikvarieämbeter och statens historiska museer | Central Board of National Antiquities and National Historical Museums |
Riksarkivet | National Arcxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxmän, JO | The Parliamentary Ombudsmen |
Riksdagens revisorer | The Parliamentary Auditors |
Rikdsförsäkringsverket | National Social Insurance xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
Riksskatteverket | National Tax Board |
Riksutställningar, Stiftelsen | Travelling Exhibittions Service |
Riksaklagaren | Office of the Prosxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxggande | Council for Renewal of Undergraduate högskoleutbildning Education |
Räddningsverk, statens | National Rescue Services Board |
Rättshjxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxor | Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools |
Sjöfartsverket | National Maritime Administration |
Sjöhistoriska museer, statens | Natioxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxd Agricultural Research |
Skogstyrelsen | National Board of Forestry |
Skolverk, statens | National Agency for Education |
Smittskyddsinstituxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxgsradet | Swedish Council for Social Research |
Sprängämnesinspektionen | National Inspectorate xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxlsen WHO | Collaborating Centre on International Drug Monitoring |
Stralskyddsinstitut, statens | National Institute of Radiation Protection |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxnd, SWEDECORP | Swedish International Enterprise Development |
Styrelsen för psykologiskt försvar | National Board of Psyhological Defence |
Stxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxdsforskning SAREC | Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries |
Svenska institutet, stiftelsen | Swedish Institute |
T
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxarch Council for Engineering Sciences |
Tekniska museet, stiftelsen | National Museum of Science and Technology |
Tingsrätterna (97) | District axx xxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Transport Research Board |
Transportradet | Board of Transport |
Tullverket | Swedish Board of Customs |
U
Ungdosmrad, statens | State Youth Coxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxns | National Seed-testing and Certification Institute |
V
Vatten- och avloppsnämnd, statens | National Water Supply and Sewage Tribunal |
Vattxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xnstalt, statens | National Veterinary Institute |
Väg- och trafikinstitut, statens | Road and Trafic Research Institute |
Värnpliktsverket | Armxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxmyndigheterna | Public Prosecution Authorities |
Ö
Överbefälhavaren | Supreme Commander of the Armed Forces |
Överstyrelsen för civil beredskxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxbra 1993.
--------------------------------------------------
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxslo telefónu, telex:u a faxu obstarávateľa alebo v prípade, ak ide o rozdielne údaje, službu, od ktorej možno obdržať dodatočné údaje.
2. Plánovaný cxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxgóriu.
4. Iné informácie.
5. Dátum odoslania správy.
6. Dátum prijatia správy Úradom pre Úradné publikacie Európskeho spoločenstva.
7. Oznáxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. Kategória služby a jej charakteristika. Referenčné číslo CPC. Množstvo zahŕňajúce podľa potreby všetky možnosti pre ďalšie obstarávanie a ak jx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xredpokladaný časový rozvrh vypísania ďalších verejných súťaží na služby, ktoré sa majú obstarať.
3. Miesto určenia.
4. a) Uvedenie, či výkon služxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxne opatrenie.
c) Oznámenie, či právnické osoby majú uvádzať mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za výkon služby.
5. Oznámenie, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxjednávky alebo požadovaná lehota ukončenia prác.
8. a) Meno a adresa služby, od ktorej možno obdržať potrebnú dokumentáciu.
b) Konečný termín pre xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx a) Posledný dátum pre vypísanie ponúk.
b) Adresa, na ktorú musia byť poslané.
c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť vypracované.
10. a) Osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxíny, týkajúce sa financovania a platby a/alebo odkazy na príslušné ustanovenia.
13. Tam, kde je to vhodné, právnu formu, ktorú musí utvoriť skupina pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxavky, potrebné pre zhodnotenie minimálneho ekonomického a technického štandardu, požadovaného od poskytovateľa služieb.
15. Lehota viazanosti xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxny xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xradom pre oficiálne uverejnenia Európskeho spoločenstva.
20. Dátum prevzatia oznamu Úradom pre oficiálne uverejnenia Európskych Spoločenstievx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxarávateľa.
2. Kategória služby a jej charakteristika. Referenčné číslo CPC. Množstvo zahŕňajúce podľa potreby všetky možnosti pre ďalšie obstaráxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xk je známy predpokladaný časový rozvrh vypísania ďalších verejných súťaží na služby, ktoré sa majú obstarať.
3. Miesto určenia.
4. a) Uvedenie, či xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xlebo správne opatrenie.
c) Oznámenie, či právnické osoby majú uvádzať mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za výkon služby.
5. Oxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxieb, ktorí budú pozvaní predložiť svoju ponuku.
7. Tam, kde je to vhodné, neprípustnosť variantov.
8. Dĺžka trvania objednávky alebo požadovaná lxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xde je to vhodné, odôvodnenie použitia urýchleného konania.
b) Konečný termín pre prijímanie žiadostí o účasť.
c) Adresa, na ktorú treba žiadosti pxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xx vhodné, požadované zálohy a garancie.
13. Informácie týkajúce sa postavenia poskytovateľa služieb, ako aj informácie a formálne požiadavky, potrxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxávky a v prípade, že je to možné, ich poradie dôležitosti, ak toto nie je určené v pozvaní na predloženie ponuky.
15. Iné informácie.
16. Dátum/dátumx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxia správy.
18. Dátum prijatia správy Úradom pre oficiálne uverejnenia Európskeho spoločenstva.
19. Označenie, či je objednávka obsiahnutá dohoxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxkteristika. Referenčné číslo CPC. Množstvo zahŕňajúce podľa potreby všetky možnosti pre xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxednávok tiež ak je známy predpokladaný časový rozvrh vypísania ďalších verejných súťaží na služby, ktoré sa majú obstarať.
3. Miesto určenia.
4. ax xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxávny predpis alebo správne opatrenie.
c) Oznámenie, či právnické osoby majú uvádzať mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za výkon xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovateľov služieb, ktorí budú pozvaní predložiť svoju ponuku.
7. Tam, kde je to vhodné, neprípustnosť variantov.
8. Dĺžka trvania objednávky alebx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
10. a) Tam kde je to vhodné, odôvodnenie použitia urýchleného konania.
b) Konečný termín pre prijímanie žiadostí o účasť.
c) Adresa, na ktorú trxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxcie týkajúce sa postavenia poskytovateľa služieb, ako aj informácie a formálne požiadavky, potrebné pre zhodnotenie minimálneho ekonomického a tecxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxmi boli vybraní.
14. Iné informácie.
15. Dátum odoslania správy.
16. Dátum prijatia správy Úradom pre vydávanie úradných publikácií ES.
17. Pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxMENIE O VÝSLEDKOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Meno a adresa obstarávateľa.
2. Zvolený postup uzatvárania zmlúv. V prípade vyhradeného konania bex xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxtika. Referenčné číslo CPC. Množstvo obstarávaných služieb.
4. Dátum udelenia objednávky.
5. Kritériá pre udelenie objednávky.
6. Počet obdrxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx ponuky alebo najvyššia a najnižšia ponuka braná do úvahy pri zadaní objednávky
10. Tam, kde je to vhodné, objem alebo podiel účasti na prácach, vyplývxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenstiev.
13. Dátum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx potrebný súhlas obstarávateľa na zverejnenie tohto oznámenia (článok 16 ods. 3).
"--------------------------------------------------
PRÍxxxx xxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcká adresa, číslo telefónu, telex:u a telefaxu obstarávateľa, alebo v prípade ak sú rozdielne, službu, od ktorej možno obdržať dodatočné údaje.
2. Pxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy alebo objednávok, (ak je známy).
4. Iné informácie.
5. Dátum odoslania oznámenia.
6. Dátum prijatia správy Úradom pre vydávanie úradných publxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslo telefónu, telex:u a telefaxu obstarávateľa.
2. a) Vybraný obstarávací postup.
b) Forma objednávky pre ktorú sa požadujú ponuky.
3. a) Miexxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xlebo kombinácia vyššie uvedených. CPA referenčné číslo.
c) Množstvo tovaru, ktoré sa má dodať vrátane všetkých možností pre ďalšie obstarávanie a ax xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxy predpokladaný časový rozvrh vypísania ďalších verejných súťaží na služby, ktoré sa majú obstarať.
d) Údaj o tom, či sa dodávateľ môže uchádzať o časx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxé zmluvné a dodatočné dokumenty.
b) Konečný termín pre vypracovanie takejto žiadosti.
c) Tam, kde je to vhodné, výšku a podmienky platby sumy potrexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xtorých musia byť koncipované.
7. a) Osoby oprávnené k účasti na zahájení konania.
b) Dátum, hodina a miesto takého zahájenia.
8. Akékoľvek požadxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxdné, právnu formu ktorú musia mať skupiny dodávateľov, ktorým je objednávka zadaná.
11. Informácie týkajúce sa vlastného postavenia dodávateľa a ixxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xokumentov.
14. Prípadný zákaz variantov.
15. Ostatné informácie.
16. Dátum uverejnenia informačného oznámenia v Úradnom vestníku Európskycx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xublikácií Európskych spoločenstiev.
19. Označenie, či je objednávka obsiahnutá dohodou.
C. UŽŠIA SÚŤAŽ
1. Meno, adresa, telegrafická adresax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxednávky, pre ktorú sa požadujú ponuky.
3. a) Miesto dodania.
b) Povaha a množstvo tovarov, ktoré majú byť dodané vrátane toho, či sú ponuky žiadané nx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxane všetkých možností pre ďalšie obstarávanie a ak je známy predpokladaný časový rozvrh, kedy sa môžu takéto možnosti realizovať. V prípade pravidelnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
d) Údaj o tom, či sa dodávateľ môže uchádzať o časť požadovaného tovaru.
4. Dĺžka trvania objednávky alebo požadovaná lehota ukončenia prác.
5. Kdx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
b) Adresa, na ktorú musia byť zaslané.
c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť koncipované.
7. Konečný termín odoslania výzvy k ponuke.
8. Akékxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zhodnotenie minimálnych ekonomických a technických podmienok dodávateľa.
10. Kritériá vyhodnotenia ponúk, ak nie sú uvedené vo výzve na predkladxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xstatné informácie.
14. Dátum/dátumy uverejnenia informačného oznámenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo odkazy na jeho nezverxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx Označenie, či je objednávka obsiahnutá dohodou.
D. ROKOVACIE KONANIA
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telexu a telefaxu obxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxy žiadané na nákup, lízing, prenájom alebo nákup na splátky alebo kombinácia vyššie uvedených. CPA referenčné číslo.
c) Množstvo tovaru, ktoré sa má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravidelných alebo opakovaných objednávok tiež, ak je známy predpokladaný časový rozvrh vypísania ďalších verejných súťaží na služby, ktoré sa majú xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrác.
5. Kde je to vhodné, právnu formu, ktorú musia mať skupiny dodávateľov ktorým je objednávka zadaná.
6. a) Konečný termín pre prijatie žiadostí x xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zábezpeky.
8. Informácie týkajúce sa osobného postavenia dodávateľov a informácie a formálne požiadavky nevyhnutné pre zhodnotenie minimálnych xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
10. Prípadný zákaz variantov.
11. Prípadne mená a adresy dodávateľov ktorých už vybrali obstarávatelia.
12. Prípadný(é) dátumy) uverejnenia pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxijatia oznámenia Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
16. Označenie, či je objednávka obsiahnutá dohodou.
E. OZxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxo postupu bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o tendri treba uviesť zdôvodnenie. (Článok 6 ods. 3).
3. Dátum zadania objednávky.
4. Kritéxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxerenčné číslo.
8. Cena alebo rozpätie platených cien (minimum/maximum).
9. Hodnota víťaznej ponuky alebo najvyššia a najnižšia ponuka braná do úxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxácie.
12. Dátum oznámenia o tendri v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
13. Dátum odoslania oznámenia.
14. Dátum prijatia oznámenia Úxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xelefónu, telexu a telefaxu obstarávateĽa.
2. a) Stavebné miesto.
b) Povaha a rozsah služieb, ktoré majů byť poskytnuté, a tam kde to je relevantné, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxdaný termín začatia postupu verejného obstarávania alebo obstarávanÍ.
b) ak je známy, predpokladaný termÍn zahájenia práce.
c) ak je známy, predxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxto podmienky uvedené.
5. Iné informácie.
6. Dátum odoslania oznámenia.
7. Dátum prijatia správy úradom pre vydávanie úradných publikáciÍ euróxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxónu, telexu a telefaxu obstarávateľa
2. a) Vybraný obstarávací postup.
b) Forma objednávky, pre ktorú sa požadujú ponuky.
3. a) Stavebné miestox
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xeľkosť rôznych častí a možnosť vypísania tendrov na jednu, niekoľko alebo všetky časti.
d) Informácie týkajúce sa účelu práce alebo objednávky, prixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxe prác.
5. a) Meno a adresa služby, od ktorej môžu byť vyžiadané dokumenty týkajúce sa objednávky a dodatočné dokumenty.
b) Tam kde je to vhodné, výškx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxné.
c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť koncipované.
7. a) Prípadne osoby oprávnené k účasti na začatí konania.
b) Dátum, hodina a miesto taxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxa, v ktorých sú uvedené.
10. Kde je to vhodné, právnu formu, ktorú musia mať skupiny dodávateľov, ktorým je objednávka zadaná.
11. Minimálne ekonomxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxé ako je najnižšia cena, budú uvedené tam, kde nie sú zjavné z dokumentov vzťahujúcich sa k objednávke.
14. Prípadný zákaz variantov.
15. Iné informxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxnia oznámenia.
18. Dátum prijatia oznámenia Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev
19. Označenie či je objednávka oxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxávací postup.
b) Prípadné oprávnenie na urýchlený postup.
c) Forma objednávky, pre ktorú sa požadujú ponuky.
3. a) Stavebné miesto.
b) Povaha x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxch častí a možnosť vypísania tendrov na jednu, niekoľko alebo všetky časti.
d) Informácie týkajúce sa účelu práce alebo objednávky, pričom objednávxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xde je to vhodné, právnu formu, ktorú musia mať skupiny dodávateľov, ktorým je objednávka zadaná.
6. a) Konečný termín pre prijatie žiadostí o účasť.
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
8. Akékoľvek požadované zálohy a zábezpeky.
9. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, v ktorých sú uxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxa zadaná.
11. Kritériá vyhodnotenia ponúk, keď nie sú uvedené v tendri.
12. Prípadný zákaz variantov.
13. Ostatné informácie.
14. Dátum uverexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
16. Dátum prijatia oznámenia Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
17. Označenie či je objednávka obsiahnutá dohodxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstup.
b) Prípadné oprávnenie na urýchlený postup.
c) Forma objednávky pre ktorú sa požadujú ponuky.
3 a) Stavebné miesto.
b) Povaha a rozsah slxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xožnosť vypísania tendrov na jednu, niekoľko alebo všetky časti.
d) Informácie týkajúce sa účelu práce alebo objednávky, pričom objednávka zahŕňa ax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxsia mať skupiny dodávateľov, ktorým je objednávka zadaná.
6. a) Konečný termín pre prijatie ponúk.
b) Adresa, na ktorú musia ponuky byť zaslané.
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, v ktorých sú uvedené.
9. Informácie týkajúce sa osobného postavenie dodávateľa a minimálne ekonomické a texxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrali obstarávatelia.
12. Dátum(y) uverejnenia predchádzajúceho oznámenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
13. Iné informácie.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
16. Dátum prijatia oznámenia Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
17. Dátum predchádzajúceho uverejnenia v Úradnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx a adresa obstarávajúceho úradu.
2. Vybraný postup zadanie objednávky. V prípade vyhradeného postupu bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
6. Meno a adresa úspešného(ých) dodávateľa(ov).
7. Povaha a rozsah poskytovaných služieb. Všeobecné charakteristiky dokončenej stavby.
8. Cexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxávky.
10. Tam, kde je to vhodné, hodnotu a podiel objednávky, ktorá má byť pravdepodobne zadaná tretím osobám.
11. Iné informácie.
12. Dátum oznáxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxadných publikácií Európskych spoločenstiev.
"--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.