Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (24)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (9)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

31997L0036 zmena a doplnenie smernice Rady 89/552/EHS

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxx
xx xxxxxxxx xa návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],
v súlade s postupom ustanoveným v článku 189b zmluvy [3], vzhxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxe vysielanie na vnútornom trhu;
(2) keďže článok 26 smernice 89/552/EHS uvádza, že Komisia predloží najneskôr do piatich rokov od dátumu prijatia txxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxie návrhy na jej prispôsobenie k dosiahnutej úrovni v oblasti televízneho vysielania;
(3) keďže uplatňovanie smernice 89/552/EHS a správa o jej upxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxjom oznámení z 19. júla 1994 pod názvom "Cesta Európy do informačnej spoločnosti: plán činnosti", zdôraznila význam právneho rámca, ktorý sa vzťahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxvoja v tejto oblasti, ktoré sa otvárajú prostredníctvom nových technológií, a ktoré by zároveň zohľadňovali špecifický charakter najmä kultúrneho a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xento plán činnosti a zdôraznila, že je potrebné zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu;
(6) keďže Komisia predložilx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtorá sa sústredí na rozvoj kultúrnych aspektov týchto nových služieb;
(7) keďže akýkoľvek súbor právnych predpisov, ktorý sa týka nových audiovizuxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx) keďže je potrebné, aby členské štáty urobili opatrenia, pokiaľ ide o služby porovnateľné s televíznym vysielaním, aby sa zabránilo akémukoľvek poruxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(9) keďže hlavy štátov a vlád vyzvali Komisiu na zasadnutí Európskej rady v Essene 9. a 10. decembra 1994, aby predložila návrh na zrevidovanie smernixx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxávo Európskeho súdneho dvora sa základným kritériom určujúcim súdnu právomoc príslušného členského štátu má stať kritérium zriaďovania;
(11) keďxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxné vykonávanie hospodárskej činnosti prostredníctvom stáleho zariadenia počas neurčitej doby;
(12) keďže zriadenie organizácie pre televízne vxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutia o programovej politike, alebo miesto, kde sa vykonáva konečná mixáž a spracovanie programov, ktoré sa majú vysielať pre verejnosť, ako aj miestxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxaktických kritérií, aby sa dôkladným postupom určilo, že jeden členský štát a iba tento má súdnu právomoc nad prevádzkovateľom vysielania v súvislostx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxípadom, kde sa vyskytujú medzery v súdnictve, je vhodné odvolávať sa na kritérium zriadenia v zmysle článku 52 a nasledujúcich článkov Zmluvy o založenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xby si členský štát zachoval právo na uskutočnenie opatrení voči televíznej organizácii, ktorá je zriadená v inom členskom štáte, ale usmerňuje všetky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré by sa uplatili na organizáciu v prípade, ak by bola zriadená na území tohto členského štátu;
(15) keďže článok F ods. 2 Zmluvy o Európskej únii usxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xráva spoločenstva; keďže akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je obmedzenie príjmu a/alebo zastavenie opakovaného prenosu televíznych vysielaní, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxrebné zabezpečiť účinné uplatňovanie ustanovení smernice 89/522/EHS, ktorá bola zmenená a doplnená touto smernicou v rámci spoločenstva, aby sa zacxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxh členských štátov musia mať možnosť uplatniť si svoje práva podľa vnútroštátnych právnych predpisov pred súdnymi alebo inými orgánmi členského štátxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxnia smernice 89/552/EHS zmenené a doplnené touto smernicou;
(18) keďže je potrebné, aby členské štáty mohli podniknúť opatrenia na ochranu práva nx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xre spoločnosť, ako sú olympijské hry, svetový pohár vo futbale a majstrovstvo Európy vo futbale; keďže členské štáty si preto ponechajú právo na podnikxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxkýchto udalostí prevádzkovateľmi vysielania spadajúcimi xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxniam trhu a aby sa zosúladil voľný pohyb televíznych služieb s potrebou na zabránenie možnosti obchádzania vnútroštátnych opatrení chrániacich opráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatňujúcich výlučné práva na vysielanie, ktoré mohli zakúpiť, pre udalosti, ktoré sú považované za veľmi významné pre spoločnosť v inom členskom štáte xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxom je obísť vnútroštátne opatrenia, aby sa tieto ustanovenia uplatnili pre zmluvy, ktoré sa uzatvoria po uverejnení tejto smernice, a ktoré sa týkajú uxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za nové zmluvy;
(21) keďže udalosti veľkého významu pre spoločnosť majú na účely tejto smernice spĺňať určité kritériá, ako je napríklad výnimočnosx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a sú zorganizované vopred organizátorom udalosti, ktorý je oprávnený na predaj práv vzťahujúcich sa na túto udalosť;
(22) keďže na účely tejto smernxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxplatne, okrem spôsobov financovania televíznych vysielaní, ktoré široko prevažujú v každom členskom štáte (ako sú licenčné poplatky a/alebo základxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za vhodné v súvislosti s televíznymi vysielaniami, ktoré prichádzajú z tretích krajín, a ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 2 smernice 89/552xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxďže aby sa vylúčili prekážky vyplývajúce z rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch o podpore európskych diel, obsahuje smernica 89/552/EHSx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxré vo všeobecnosti majú cieľ liberalizovať obchod, musia obsahovať klauzuly, ktoré zosúlaďujú podmienky hospodárskej súťaže;
(25) keďže článok 1xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx iných ustanovení zmluvy;
(26) keďže Zelená kniha o "Voľbách stratégie na upevnenie priemyslu európskych programov v súvislosti s audiovizuálnou pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxlasti; keďže program Media II, ktorého cieľom je podpora vzdelávania, rozvoja a distribúcie v audiovizuálnej oblasti, bol vypracovaný s cieľom uľahčxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx je Garančný fond;
(27) keďže je treba povzbudzovať televízne organizácie, tvorcov programov, výrobcov, autorov a iných odborníkov, aby vyvinuli pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; keďže oznámenia o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 89/552/EHS, ktoré Komisia prijala 3. marca 1994 a 15. júla 1996 podľa článku 4 ods. 3 uvedenej smernxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxja v oblasti televízneho vysielania;
(29) keďže televízne kanály vysielajúce iba v inom jazyku, ako sú jazyky členských štátov, nebudú zahrnuté do uxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xle nie celý vysielací čas televízneho kanálu, pre takúto časť vysielacieho času;
(30) keďže sa musí dosiahnuť proporcionalita európskych diel, zohxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx európskych diel je dôležité, aby spoločenstvo podporovalo nezávislých výrobcov berúc do úvahy audiovizuálnu kapacitu každého členského štátu a potxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxli také kritériá, ako sú vlastníctvo výrobnej spoločnosti, počet programov dodávaných pre toho istého prevádzkovateľa vysielania a vlastníctvo odvxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxežitosťou, ktorú je treba riešiť formou dohôd medzi príslušnými zainteresovanými stranami alebo odborníkmi;
(33) keďže reklama medicinálnych výxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxteľ vysielania vykonáva v súvislosti s jeho vlastnými programami a podružnými produktmi, ktoré sa odvodzujú priamo od nich, alebo pre oznamy o verejnýxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxieho času, ktorý je možné prideliť pre reklamu a televíznu ponuku tovarov (teleshopping);
(35) keďže je treba zabrániť skresleniu hospodárskej súťxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxramov; keďže pojem pomocný sa vzťahuje na výrobky zamýšľané výslovne na to, aby umožnili diváckej verejnosti mať plný prospech z týchto programov alebx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxku a prirodzeného odbytu tovarov a služieb v rámci spoločenstva, je potrebné, aby sa upravili pravidlá o vysielacom čase a aby sa zabezpečila vysoká úroxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe príslušných ustanovení je pre príslušné národné orgány dôležité, aby dokázali rozlišovať, pokiaľ ide o televízne kanály, ktoré sa nevenujú výlučne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxane a na druhej strane vysielacím časom venovaným okienkam pre televíznu ponuku tovarov; keďže je preto potrebné a postačujúce, aby sa každé okienko výxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxnuke tovarov alebo vlastnej propagácii bez tradičných programových prvkov ako sú správy, šport, filmy, dokumentárne filmy a dramatická tvorba, jedixx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxé vysvetliť, že činnosti vlastnej propagácie sú zvláštnou formou reklamy, v ktorej prevádzkovateľ vysielania propaguje svoje vlastné výrobky, služxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxopagácia je nový a relatívne neznámy fenomén a ustanovenia vzťahujúce sa naň môžu najmä preto podliehať revidovaniu v rámci budúceho preverenia tejto xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxého rozdielu medzi programami, ktoré podliehajú úplnému zákazu a takými, ktoré môže byť povolené, ak sa použijú vhodné technické prostriedky, má uspoxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxu neplnoletých osôb a verejného poriadku nevyžaduje, aby sa príslušné opatrenia uskutočnili počas kontroly pred televíznymi vysielaniami;
(42) kxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xrogramami, ktoré neplnoleté osoby môžu pozerať, ktorú vykonávajú rodičia alebo opatrovníci, má medzi iným brať do úvahy, že je treba:
- aby sa požadoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxvil vhodný systém hodnotenia,
- aby sa podporovali zásady rodinného sledovania programov a iné výchovné a vedomostné opatrenia,
- aby sa brali do úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýchovní pracovníci a príslušné združenia,
s ohľadom na predloženie, ak je to nevyhnutné, do termínu uvedeného v článku 26, vhodných návrhov na legisxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xinnosť zahŕňa výrobu alebo predaj medicínskych výrobkov a lekárskeho ošetrenia, ktoré sú dostupné iba na základe predpisu, aby sponzorovali televízxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx základe predpisu;
(44) keďže sa prijalo stanovisko v smernici 89/552/EHS a v tejto smernici, aby sa dosiahlo základné zosúladenie, ktoré je potrebxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxili pre prevádzkovateľov vysielania, na ktorých sa vzťahuje ich súdna právomoc podrobnejšie a prísnejšie pravidlá v oblasti koordinovanej touto smexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx televízie je poskytovanie informácií, vzdelávania, kultúry a zábavy, na potreby pre zabezpečenie pluralizmu v odvetví poskytovania informácií a na xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxavení formou zlučovania, dohôd, akvizícií alebo podobných podnetov; keďže takéto pravidlá musia byť zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva;
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xedzi iným formou definovania poslania verejného záujmu pre niektoré vysielacie organizácie vrátane záväzku podstatne prispievať na investície pre xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxs communautaire",
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Smernica 89/552/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. V článku 1:
a) sa vloží nasledujúce nxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxladby televíznych vysielaní v zmysle písmena a) a ktorá ich prenáša sama alebo prostredníctvom tretích osôb;"
b) pôvodné písmeno b) sa stane písmenox xx x xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe na účely vlastnej propagácie verejným alebo súkromným podnikom v súvislosti s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním, s cieľom podporxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx
xx xxidáva sa nasledujúce písmeno:
"f) "televízna ponuka tovarov (teleshopping)"; znamená vysielanie priamych ponúk pre verejnosť za odplatu s cieľom xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxezpečí, aby všetky televízne vysielania prenášané prevádzkovateľmi vysielania spadajúcimi do jeho právomoci boli v súlade s pravidlami právneho syxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxých sa vzťahuje právomoc členského štátu:
- prevádzkovatelia vysielania usadení v tomto členskom štáte v súlade s odsekom 3,
- prevádzkovatelia vxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkovateľ vysielania v nasledujúcich prípadoch:
a) ak prevádzkovateľ vysielania má svoje ústredie v tomto členskom štáte a edičné rozhodnutia o progxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxnutia o programovej skladbe sa uskutočňujú v inom členskom štáte, považuje sa za prevádzkovateľa vysielania usadeného v tom členskom štáte, kde pracuxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxonu činnosti televízneho vysielania pracuje v každom z týchto členských štátov, prevádzkovateľ vysielania sa považuje za prevádzkovateľa vysielanxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v žiadnom z týchto členských štátov, prevádzkovateľ vysielania sa považuje za prevádzkovateľa vysielania usadeného v tom členskom štáte, kde prvýkrxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxhto štátu;
c) ak prevádzkovateľ vysielania má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale rozhodnutia o programovej skladbe sa uskutočňujú v tretej kraxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xodstatná časť pracovných síl zapojených do výkonu činnosti televízneho vysielania pracuje v tomto členskom štáte.
4. Prevádzkovatelia vysielanixx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxedovných prípadoch:
a) využívajú kmitočet pridelený týmto členským štátom;
b) hoci nevyužívajú kmitočet pridelený členským štátom, využívajú xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxiacu členskému štátu využívajú však vzostupné zariadenie na družicu umiestnené v tomto členskom štáte.
5. V prípade, že podľa odsekov 3 a 4 sa nedá určxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxujúcich článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
6. Táto smernica sa nevzťahuje na televízne vysielania určené výlučne pre príjem v tretxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxánok:
"Článok 2a
1. Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisiu televíznych vysielaní z iných členských štátov na ich územie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxmienky:
a) televízne vysielanie prichádzajúce z iného členského štátu zjavne, závažne a hlboko porušuje článok 22 ods. 1 alebo 2 a/alebo článok 22a;
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xotknutý členský štát písomne oznámil prevádzkovateľovi vysielania a Komisii údajné porušenia a opatrenia, ktoré zamýšľa podniknúť, ak by sa také porxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxného v písmene c) a uvádzané porušovanie trvá.
Komisia rozhodne do dvoch mesiacov po oznámení opatrení, ktoré prijal členský štát, o tom, či sú opatrexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxť.
3. Odsekom 2 nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek postupu, opravného prostriedku alebo sankcie za príslušné porušenia v členskom štáte, ktoxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxlám v oblastiach pôsobnosti tejto smernice.
2. Členské štáty zabezpečia vhodnými prostriedkami v rámci svojich právnych predpisov, aby sa prevádzxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxné postupy, ktorými môžu priamo dotknuté tretie osoby vrátane štátnych príslušníkov iných členských štátov požadovať od príslušných súdnych alebo ixxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xúlade s právnymi predpismi spoločenstva, aby sa zabezpečil, že prevádzkovatelia vysielania, na ktorých sa vzťahuje právomoc, nebudú vysielať na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxjnosti v tomto členskom štáte možnosti sledovať takéto udalosti prostredníctvom priameho prenosu (naživo) alebo prostredníctvom nepriameho prenoxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Vypracuje ho zrozumiteľným a prehľadným spôsobom s dostatočným časovým predstihom. Pri takom konaní dotxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxné alebo vhodné z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti, úplného alebo čiastočného nepriameho prenosu.
2. Členské štáty ihneď oznámia Komisii axxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xpatrenia sú zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a oznámi ich ostatným členským štátom. Požiada o stanovisko výbor zriadený v súlade s článkox xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxutočnených členskými štátmi.
3. Členské štáty vhodnými prostriedkami zabezpečia, v rámci svojho právneho poriadku, aby si prevádzkovatelia vysixxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrnice takým spôsobom, že podstatná časť verejnosti v inom členskom štáte je zbavená možnosti na sledovanie udalostí, ktoré tento druhý členský štát usxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxjektívnych dôvodov v záujme verejnosti, celého alebo čiastočného nepriameho prenosu na nezávislej televízii, ako tento druhý členský štát ustanovix x xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xlánku 5 sa slová "a teletextové služby" nahradia slovami "teletextové služby a televíznu ponuku tovarov";
7. článok 6 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí písm. b) a c) je podmienené tým, že diela pochádzajúce z členských štátov nie sú v dotknutých tretích krajinách predmetom diskriminačných opatrení."x
xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtoch, výrobcami usadenými v jednom alebo vo viacerých tretích európskych krajinách, s ktorými spoločenstvo uzatvorilo dohody vzťahujúce sa na audioxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxčuje ako odsek 5 a pred ním sa vkladá nový odsek 4:
"4. Diela, ktoré nie sú európskymi dielami v zmysle odseku 1, ale ktoré boli vyrobené v rámci zmlúv o dvoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxti spoločenstva pokryjú väčší podiel celkových nákladov na produkciu a že produkciu nekontroluje jeden alebo viacerí výrobcovia zriadení mimo územix xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxy zabezpečia, aby prevádzkovatelia vysielania spadajúci pod ich právomoc nevysielali kinematografické diela mimo časových intervalov, ktoré boli xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx
xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnia, ktoré sú určené pre miestnych divákov a nie sú súčasťou národnej siete.";
11. názov kapitoly IV sa nahrádza týmto:
"Televízna reklama, sponzoxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxznateľné ako také a celkom oddelené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými prostriedkami.
2. Samostatné reklaxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxnej vnímavosti.
4. Neautorizované reklamy a televízna ponuka tovarov sú zakázané."
13. článok 11 sa nahrádza týmto:
"Článok 11
1. Reklamné klxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxmné klipy a krátke televízne ponuky tovarov zaraďovať počas programov takým spôsobom, aby sa zachovala integrita a hodnota programu, berúc pritom do úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xastí alebo v športových programoch a podobne štruktúrovaných udalostiach, ktoré majú prestávky, sa reklamné klipy a krátke televízne ponuky tovarov xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxne filmy (okrem programov na pokračovanie, seriálov, ľahkých zábavných programov a dokumentárnych programov) za predpokladu, že ich naplánovaná dĺxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx ich naplánované trvanie aspoň o 20 minút dlhšie než dva alebo viac úplných 45 minútových časových úsekov.
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplynie aspoň 20-minútový časový úsek medzi každým nasledujúcim reklamným blokom v rámci programu.
5. Reklamy a televízne ponuky tovarov sa nezaraxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xa nebudú prerušovať reklamami alebo televíznou ponukou tovarov, ak ich naplánovaná doba trvania je kratšia než 30 minút. Ak je ich naplánovaná doba trvxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxa a televízna ponuka tovarov nesmie:";
15. článok 13 sa nahrádza takto:
"Článok 13
Všetky formy televíznej reklamy a televíznej ponuky cigariet x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xiekov, ktoré podliehajú marketingovému oprávneniu v zmysle smernice Rady 65/65/EHS z 26. januára 1965 o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xx xx xxxxxé slová nahrádzajú týmito:
"Televízna reklama a televízna ponuka alkoholických nápojov musí spĺňať tieto podmienky:";
18. v článku 16 sa súčasný xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby k uzatváraniu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o prenájme tovarov, alebo o poskytnutí služieb.";
19. článok 17 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 2 sa nahxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výrobkov.";
b) odsek 3 sa označuje ako odsek 4 a vkladá sa nasledujúci odsek:
"3. Sponzorovanie televíznych programov podnikmi, ktorých činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxke ošetrenia, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, pod právomoc ktorého spadá prevádzkovateľ vysielania.";
20. čxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx reklamy, s výnimkou okienok pre televízny nákup tovarov v zmysle článku 18a neprekročí 20 % denného vysielacieho času. Prenosový čas pre reklamné klipx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xd celej hodiny neprekročí 20 %.
3. Na účely tohto článku reklama nezahŕňa:
- oznamy, ktoré prevádzkovateľ vysielania vykonáva v súvislosti s jeho vxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výziev, ktoré sú bezodplatné.";
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxlučne televíznej ponuke tovarov, budú trvať minimálne neprerušene 15 minút.
2. Počet okienok za deň nesmie presiahnuť osem. Ich celková doba trvanix xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx sa nahrádza takto:
"Článok 19
Kapitoly I, II, IV, V, VI, VIa a VII sa primerane uplatnia na televízne kanály, ktoré sa venujú výlučne televíznej ponuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxplatní.";
23. vkladá sa nasledujúci článok:
"Článok 19a
Kapitoly I, II, IV, V, VI, VIa a VII sa primerane uplatnia na televízne kanály, ktoré sa vexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xx xajmä toto ustanovenie podlieha preskúmaniu v súlade s článkom 26.";
24. článok 20 sa nahrádza takto:
"Článok 20
Bez toho, aby boli dotknuté ustanxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxánku 11 ods. 2 až 5 a v článkoch 18 a 18a, pokiaľ ide o vysielania určené výlučne pre vnútroštátne územie, ktoré je mimo priameho alebo nepriameho dosahu vexxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxb a verejného poriadku";
27. článok 22 sa nahrádza takto:
"Článok 22
1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že televízne vysxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxjmä programy, ktoré obsahujú pornografiu alebo svojvoľné násilie.
2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa rozšíria na iné programy, ktoré pravdepodoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxo akýmkoľvek technickým opatrením, že neplnoleté osoby v oblasti prenosu za bežných okolností nebudú takéto vysielania sledovať.
3. Okrem toho, ak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxlnym symbolom prítomným počas ich celého trvania."
28. vloží sa nasledujúci článok:
"Článok 22a
Členské štáty zabezpečia, že vysielania nebudx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxk 22b
1. Komisia bude prikladať zvláštny význam uplatneniu tejto kapitoly do správy ustanovenej v článku 26.
2. Komisia preskúma do jedného roka od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxieskum zohľadní medzi iným vhodnosť:
- požiadavky na nové televízne prijímače vybavené technickým zariadením, ktoré rodičom alebo osobám vykonávxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnného sledovania programov a iných výchovných a vzdelávacích opatrení,
- zohľadnenia skúseností získaných v tejto oblasti v Európe a inde, ako aj stxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx. 1 sa nahrádza takto:
"1. Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia, ktoré členské štáty prijali v rámci občianskeho, správneho alebo trestného prxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxrávnych skutočnostiach v televíznom programe, mať právo na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu. Členské štáty zabezpečia, aby sa nebránilo skutoxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxj lehoty po doručení odôvodnenej žiadosti a v čase a spôsobom, ktoré sú primerané pre vysielanie, ktorého sa žiadosť týka.";
31. za článkom 23 sa vloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxíslušných orgánov členských štátov. Predsedá mu zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho podnet, alebo na základe žiadosti delegácie členského štátux
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxúcich z jej uplatňovania a najmä z uplatňovania článku 2, ako aj porád o akýchkoľvek záležitostiach, o ktorých sa výmena názorov pokladá za užitočnú;
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxe výmenu názorov o tom, ktoré otázky sa majú riešiť v správach, ktoré musia členské štáty predkladať v súlade s článkom 4 ods. 3, o ich metodike, o podmienkxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxnie výsledkov pravidelných porád, ktoré Komisia vedie so zástupcami televíznych organizácií, producentov, spotrebiteľov, výrobcov, poskytovatexxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtoré sa týkajú služieb televízneho vysielania, zohľadňujúc pritom audiovizuálnu politiku spoločenstva, ako aj príslušného vývoja v technickej oblxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx nasledujúci článok:
"Článok 25a
Ďalšie preskúmanie výsledkov podľa článku 4 ods. 4 sa uskutoční do 30. júna 2002. S prihliadnutím na nezávislý prixxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice podľa doplnenia a v prípade potreby podá ďalšie návrhy na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1998. Bezodkladne o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblaxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxánok 4
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 30. júna 1997
Za Parlament
predseda
J. M. Gil-robles
Za Radu
predsedx
xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu zo 14. februára 1996 (Ú. v. ES C 65, 4.3.1996, s. 113). Spoločné stanovisko Rady z 18. júla 1996 (Ú. v. ES C 264, 11.9.1996, s. 52) a rozhodnutie Európskxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx
[4] Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica v znení Aktu o pristúpení z roku 1994.
[5] Prípad C - 221/89, Kráľovná proti ministrovi dopravy, ex partx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxng, (1974) ECR 1299 a v prípade C - 23/93, TV 10 SA v. Commissariaat voor de Media, (1994) ECR I-4795.
[7] Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 13.
[8] Ú. v. ES 22, 9xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:97/36/ES
CELEX: 31997L0036
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:administratívna spolupráca; aproximácia práva; vysielanie; televízia; audiovizuálna komunikačná politika;
 
Zo dňa: 30.06.1997
Rozoslané: 30.07.1997
Účinnosť od: 30.07.1997
Zrušené: 05.05.2010
Transpozícia do: 30.12.1998
Vzťah k:308/2000 Z.z.; 613/2002 Z.z.; 145/2004 Z.z.; 220/2007 Z.z.; 498/2009 Z.z.;

Uverejnené v č. 202/1997 Úradný vestník L na strane 60