31997L0026

zmena a doplnenie smernice 91/439/EHS

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (1)
Vzťah
... další položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxm na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxh preukazoch [4] stanovila, že vodičské preukazy členských štátov sa vydávajú v súlade so vzorom spoločenstva uvedenom v jej prílohe I alebo Ia, a že sú v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xbmedzenia sa uvádzajú vo forme kódu;
(3) keďže kódy a subkódy, ktoré sa vzťahujú na podmienky vydania upravené smernicou 91/439/EHS, sú platné v celox xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxávať preukazy a uľahčiť voľný pohyb osôb tým, že sa odstránia praktické problémy, ktorým by mohli čeliť vodiči, dopravcovia nákladnej dopravy, správnx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxp prispôsobovania technických aspektov harmonizovaných kódov spoločenstva uvedených v prílohách I a Ia a prispôsobovania príloh II a III k smernici 9xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxch motorových vozidiel, [5] by sa mala využiť príležitosť ponúkaná touto zmenou a doplnením, aby sa upravilo vymedzenie pojmu "motocykel" vzhľadom na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xxxx xx
xx x xxxxxx xxxxxxx xa "50 km/h" nahrádza "45 km/h";
b) tretia zarážka sa nahrádza touto:
"— "motocykel" znamená každé dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom alebo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxž 45 km/h."
2. Vkladajú sa tieto články:
"Článok 7a
1. Ďalšie rozdelenie harmonizovaných kódov spoločenstva uvedených v prílohách I a Ia, sa určí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxx x xxxpade potreby, povinné používať niektoré ďalšie delenie harmonizovaných kódov spoločenstva.
2. Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie častí xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx predsedá zástupca Komisie.
2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v prixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore majú svoju váhu podľa vyššie uvedeného článku. Pxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxanoviskom výboru, alebo ak nie je predložené žiadne stanovisko, Komisia bez zbytočného odkladu predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxané opatrenia prijme Komisia."
3. V prílohe I bode 2, na strane 4 preukazu, a v prílohe Ia bode 2, na strane 2 preukazu, v písm. a) bode 12, sa prvá zarážka nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxzy pre končatiny
04 Podlieha platnému lekárskemu osvedčeniu
05 Riadenie podlieha obmedzeniam zo zdravotných dôvodov
10 Modifikovaný prevod
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x systémy akcelerátora
35 Modifikované usporiadanie ovládačov
40 Modifikovaný riadiaci mechanizmus
42 Modifikované spätné zrkadlo(á)
43 Mxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xymedzené pre špecifickú registračnú tabuľku vozidla
55 Kombinácie modifikácií vozidla
70 Výmena preukazu č - vydaného- (rozlišovací znak EHK OSx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxmálnym objemom valcov 125 cm3 a s maximálnym výkonom 11 kW (A1)
73 Vymedzené pre kategóriu vozidiel B typu motorovej trojkolky alebo štvorkolky (B1)
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxlne 16 sedadlami pre cestujúcich, okrem sedadla vodiča
76 Vymedzené pre kategóriu vozidiel C, s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 75xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvorenej prívesovej súpravy nepresiahne 12000 xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx s maximálne 16 sedadlami pre cestujúcich, okrem sedadla vodiča (D1), ktoré sú pripojené k prípojnému vozidlu s maximálnou povolenou hmotnosťou presaxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvesu nepresiahne hmotnosť ťažného vozidla v nenaloženom stave a b) prípojné vozidlo sa nepoužije na prepravu cestujúcich (D1 + E)
78 Vymedzené pre voxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x súvislosti s uplatnením článku 10 ods. 1 smernice."
Článok 2
1. Členské štáty po porade s Komisiou uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxmo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 4
Táto smernica je adresxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
[2] Ú. v. ES C 204, 15.7.1996, s. 20.
[3] Stanovisko predložené 5. septembra 1996 (Ú. v. ES C 277, 23.9.1996, s. 15), spoločná pozícia Rady z 20. septemxxx xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/47/ES (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 1).
[5] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72. Smernica naposledy zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.