31997L0007

ochrana spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (39)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (11)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xchváleného zmierovacím výborom 27. novembra 1996,
(1) keďže spolu s dosiahnutím cieľov vnútorného trhu musia byť prijaté opatrenia na postupnú konxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxebitelia by mali mať prístup k tovaru a službám ostatných členských štátov za tých istých podmienok ako obyvatelia daného štátu;
(3) keďže pre spotrexxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xko sa poznamenáva okrem iného v komunikácii medzi Komisiou a Radou, nazvanou "Smerom k jednotnému trhu v distribúcii"; keďže pre hladké fungovanie vnúxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spotrebiteľa;
(4) keďže zavádzanie nových technológií zvyšuje počet spôsobov, ktorými môžu spotrebitelia získavať informácie o ponukách kdekoľxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhľadom na predaj na diaľku, následkom čoho bola poškodená konkurencia medzi podnikmi na vnútornom trhu; keďže je preto potrebné zaviesť na úrovni spolxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxame Európskeho hospodárskeho spoločenstva na ochranu spotrebiteľa a informačnú politiku [4] poukazujú na potrebu ochrany nákupcov tovaru alebo sluxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxanej "Nový impulz pre stratégiu ochrany spotrebiteľa", ktorá bola schválená rezolúciou Rady 23. júna 1986, [5] stanovuje, že Komisia predloží návrhy xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx xxzolúcia Rady z 9. novembra 1989 o budúcich prioritách opätovného zavedenia stratégie ochrany spotrebiteľa [6] vyzýva Komisiu, aby uprednostnila oblxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxsia odpovedala na túto rezolúciu prijatím trojročného akčného plánu na politiku ochrany spotrebiteľa v Európskom hospodárskom spoločenstve (1990 — xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx) keďže zmluvy dojednané na diaľku využívajú jeden alebo viacero prostriedkov komunikácie na diaľku; keďže takéto rôzne komunikačné prostriedky sa pxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ktoré sú platné dokonca aj pre také prostriedky, ktoré ešte nie sú bežne používané;
(10) keďže rovnaká transakcia, pozostávajúca z následných operáxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxov v závislosti na právnych predpisoch členských štátov; keďže v súlade s článkom 14 nemožno ustanovenia tejto smernice uplatňovať rozdielnymi spôsoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxernice v čase prvej zo série následných operácií alebo prvej zo série samostatných operácií uskutočnených v priebehu určitého časového obdobia, ktorx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh zmlúv;
(11) keďže použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nesmie viesť k redukcii informácií poskytnutých spotrebiteľovi; keďže informácixx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxtiež v súlade s ostatnými príslušnými pravidlami spoločenstva, najmä s tými, ktoré sú uvedené v smernici Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproxixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti poskytovať informácie záleží na zvážení spotrebiteľa, či bude požadovať určité základné informácie, ako napríklad identita dodávateľa, hlavné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxformácií na začiatku konverzácie, aby sa mohol rozhodnúť, či chce pokračovať alebo nie;
(13) keďže informácie šírené niektorými elektronickými texxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxť písomné oznámenie obsahujúce informácie potrebné na riadne splnenie zmluvy;
(14) keďže spotrebiteľ nemá možnosť skutočne vidieť výrobok alebo uxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy; keďže ak má byť toto právo viac než formálne, náklady, ak existujú, znášané spotrebiteľom pri uplatnení jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxzuje práva spotrebiteľa stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, najmä vzhľadom na obdržanie poškodených výrobkov a služieb, alebo výrobkov a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je vecou členských štátov;
(15) keďže je taktiež potrebné stanoviť časový limit na plnenie zmluvy, ak tento nix xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrebiteľovi za platbu bez predchádzajúcej žiadosti alebo výslovného súhlasu spotrebiteľa, okrem prípadov týkajúcich sa náhradného výrobku alebo slxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xy sa malo dodržiavať právo spotrebiteľa na súkromie, najmä xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxužívania takýchto komunikačných prostriedkov; keďže členské štáty by mali zaviesť primerané opatrenia na účinnú ochranu tých spotrebiteľov, ktorí xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe ochranné opatrenia, ktoré majú títo spotrebitelia k dispozícii v rámci legislatívy spoločenstva vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov a súkromxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxami medzi príslušnými obchodníkmi, v súlade s odporúčaním Komisie 92/295/EHS zo 7. apríla 1992 o právnych postupoch na ochranu spotrebiteľov vzhľadox xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí o ustanoveniach tejto smernice a právnych postupoch, ktoré môžu existovať v tejto oblasti;
(20) keďže nesúlad s touto smernicou môže poškodiť nielxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xpotrebiteľským organizáciám, ktoré majú v rámci národnej legislatívy legitímny záujem o ochranu spotrebiteľa, alebo profesionálnym organizáciámx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xpotrebiteľa, zaoberať sa, akonáhle to bude možné, otázkou sťažností presahujúcich národné hranice; keďže Komisia uverejnila 14. februára 1996 akčnx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxčný plán obsahuje špecifické iniciatívy, ktoré podporujú mimosúdne postupy; keďže sa navrhujú objektívne kritériá (príloha II) na zabezpečenie spoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxe v rámci používania nových technológií nemá spotrebiteľ možnosť ovládať používané komunikačné prostriedky; keďže je preto potrebné zabezpečiť, abx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxytuje táto smernica, ak za právo, ktorým sa bude riadiť zmluva, bude označené právo štátu, ktorý nie je členským štátom; keďže do tejto smernice by sa prexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xovaru a služieb prostredníctvom zmlúv na diaľku; keďže takýto zákaz musí byť v súlade s pravidlami spoločenstva; keďže v smernici 89/552/EHS z 3. októxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xblasti televízneho vysielania [9] a v smernici Rady 98/28/EHS z 31. marca 1992 o propagácii liečivých výrobkov určených pre ľudí [10] už existuje ustanxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxcia zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na zmluvy na diaľku medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi.
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x rámci organizovaného plánu predaja alebo poskytovania služieb na diaľku, ktorý organizuje dodávateľ, ktorý, na účel tejto zmluvy, výhradným spôsobxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ktorá, v rámci zmlúv upravených touto smernicou, koná na účely spadajúce mimo jej obchodnú, podnikateľskú alebo profesijnú činnosť;
(3) "dodávatxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti;
(4) "prostriedky komunikácie na diaľku" sú akékoľvek prostriedky, ktoré možno, bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľax xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxkovateľ prostriedku komunikácie" je akákoľvek verejná alebo súkromná fyzická alebo právnická osoba, ktorej obchodná, podnikateľská alebo profesixxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxica neplatí pre:
- zmluvy, ktoré sa vzťahujú na finančné služby a ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe II,
- zmluvy uzatvorené prostredníctvxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxejných automatických telefónov,
- zmluvy uzavreté s cieľom stavby a predaja nehnuteľného majetku, alebo zmluvy, vzťahujúce sa na iné práva pre nehnxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xx x x x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvaru určeného pre každodennú konzumáciu dodaného do domu spotrebiteľa, do miesta jeho bydliska, alebo jeho práce bežnými roznášateľmi,
- zmluvy o pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxytnúť tieto služby v špecifický dátum, alebo do špecifického časového obdobia; vo výnimočných prípadoch činností vo voľnom čase, ktoré sa odohrávajú xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xximeranom čase pred uzavretím akejkoľvek zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi poskytnú tieto informácie:
a) identita dodávateľa a, v prípade zmlúv vyxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) dodacie náklady, ak existujú;
e) údaje o platbe, dodávke alebo poskytnutí;
f) existencia práva na odstúpenie od zmluvy, okrem prípadov určených x xxxxxx x xxxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanej ceny;
xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
2. Informácie uvedené v odseku 1, ktorých obchodný zámer musí byť jasne vyjadrený, sa poskytnú jasným a zrozumiteľným spôsobom, ktorý zodpovedá pouxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxanu tých, ktorí v súlade s legislatívou jednotlivých členských štátov, nie sú spôsobilí súhlasiť s takýmito transakciami, ako napríklad maloletí.
xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm akejkoľvek komunikácie so spotrebiteľom.
Článok 5
Písomné potvrdenie informácií
1. Spotrebiteľ musí obdržať potvrdenie v písomnej forme alxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxx x xx x xxxxxxxxxm čase počas plnenia zmluvy a najneskôr v čase dodania v prípade, že ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, ak takéto informácie nebolx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxek prípade musia byť spotrebiteľovi poskytnuté:
- písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy v zmysxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxsielať akékoľvek sťažnosti,
- informácie o existujúcich popredajných službách a zárukách,
- informácie o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxade, ak sú dodané iba raz a sú fakturované prevádzkovateľom prostriedku komunikácie na diaľku. Aj napriek tomu však spotrebiteľ musí mať možnosť obdržxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxuve na diaľku má spotrebiteľ k dispozícii obdobie najmenej siedmich pracovných dní, počas ktorých môže odstúpiť od zmluvy bez penalizácie a bez udania xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xrátením tovaru.
Obdobie na uplatnenie tohto práva začína:
- v prípade tovaru, dňom prijatia tovaru spotrebiteľom, ak boli splnené povinnosti staxxxxxx x xxxxxx xx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xmluvy, za predpokladu, že toto obdobie neprekročí obdobie troch mesiacov uvedené v nasledujúcom pododseku.
Ak dodávateľ nesplní povinnosti stanoxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx dňom uzavretia zmluvy.
Ak v priebehu tohto trojmesačného obdobia budú spotrebiteľovi poskytnuté informácie uvedené v článku 5, obdobie siedmich pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx čiastky zaplatené spotrebiteľom bez toho, aby spotrebiteľovi vznikli akékoľvek výdavky. Jediné výdavky, ktoré môžu spotrebiteľovi vzniknúť v súvixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxkladu, maximálne však do tridsiatich dní.
3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy staxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh dní uvedeného v odseku 1,
- zmluvy o dodaní tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od fluktuácií finančného trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvňxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu, ktorý z dôvodov jeho podstaty nemožno vrátiť, alebo ktorý rýchlo podlieha zníženiu kvality alebo skaze,
- zmluvy o dodaní zvukových alebo obrazovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxhujúcich sa na lotérie a iné podobné hry.
4. Členské štáty v rámci svojej legislatívy podniknú opatrenia, ktoré zabezpečia, že:
- ak je cena tovaru axxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxbiteľovi poskytla tretia strana na základe dohody medzi treťou stranou a dodávateľom,
dohoda o poskytnutí úveru sa bez akejkoľvek penalizácie zrušxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxí úveru.
Článok 7
Plnenie zmluvy
1. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodávateľ musí vykonať nariadenie maximálne do tridsiatich dní odo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxozícii, spotrebiteľ musí byť o tejto situácii informovaný a bez zbytočného odkladu maximálne však do tridsiatich dní mu musia byť nahradené všetky čiaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xa predpokladu, že táto možnosť bola stanovená pred uzavretím zmluvy alebo v zmluve. Spotrebiteľ bude informovaný o tejto možnosti jasným a zrozumiteľxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xnformovaný. V takýchto prípadoch nemožno dodanie tovaru alebo služieb považovať za zotrvačný predaj v zmysle článku 9.
Článok 8
Platba kartou
Čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžitia jeho platobnej karty v súvislosti so zmluvami na diaľku upravenými touto smernicou,
- v prípade podvodného použitia spätný prevod zaplatenýcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxvaru alebo služieb spotrebiteľovi bez toho, že by boli predtým spotrebiteľom objednané, ak je súčasťou takéhoto dodania žiadosť o platbu,
- oslobodxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x0
Obmedzenie používania určitých prostriedkov komunikácie na diaľku
1. Použitie týchto prostriedkov dodávateľom si vyžaduje predchádzajúci sxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxské štáty zabezpečia, aby prostriedky komunikácie na diaľku, odlišné od uvedených v odseku 1, ktoré umožňujú individuálnu komunikáciu, mohli byť pouxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxy zabezpečia existenciu primeraných a účinných prostriedkov, ktoré v záujme spotrebiteľov zabezpečia súlad s touto smernicou.
2. Prostriedky uvexxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy, vystupovať v rámci vnútroštátnych právnych predpisov v súdnom konaní alebo konať v spolupráci s príslušnými administratívnymi orgánmi s cieľox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxké organizácie, ktoré majú legitímny záujem o ochranu spotrebiteľa;
c) profesionálne organizácie, ktoré majú legitímny záujem na konaní.
3. a) Čxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xúhlasu spotrebiteľa možno previesť na dodávateľa.
b) Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dodávatelia a prevádzkovaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xlenské štáty môžu zabezpečiť dobrovoľný dozor samoregulačných orgánov nad súladom s ustanoveniami tejto smernice a pridanie možnosti obrátiť sa na txxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxnok 12
Záväzná podstata
1. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu prislúchajú po transponovaní tejto smernice do vnútroštátnych právnych prexxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxadom na voľbu práva nečlenskej krajiny, ako práva, ktorým sa bude zmluva riadiť, ak je takáto krajina v tesnom spojení s územím jedného alebo viacerých čxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia, ktoré upravujú iba určité aspekty dodávania tovaru alebo poskytovania služieb, pre takéto špecifické aspekty zmlúv na diaľku platia tieto ustanoxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnicou, striktnejšie ustanovenia v súlade so zmluvou na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa. Takéto ustanovenia budú vo všeobecnom záujxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxredníctvom zmlúv na diaľku, s primeraným zreteľom na zmluvu.
Článok 15
Vykonávanie
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxadne o tom budú informovať Komisiu.
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x oblasti pôsobnosti tejto smernice.
4. Najneskôr štyri roky po uvedení tejto smernice do účinnosti odovzdá Komisia Európskemu parlamentu a Rade sprxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxú príslušné opatrenia potrebné na informovanie spotrebiteľov o transponovaní tejto smernice do vnútroštátneho práva a podporia, kde je to vhodné, prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnosť zavedenia účinných opatrení zaoberajúcich sa sťažnosťami spotrebiteľom vzhľadom na zmluvy na diaľku. Do dvoch rokov po uvedení tejto smernixx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xáto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 19
Táto smernica je adresovaná členskýx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xx.6.1992, s. 14, aÚ. v. C 308, 15.11.1993, s. 18.
[2] Ú. v. ES C 19, 25.1.1993, s. 111.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. mája 1993 (Ú. v. C 176, 2xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx C 17, 22.1.1996, s. 51). Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. januára 1997 a rozhodnutie Rady z 20. januára 1997.
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xS L 156, 10.6.1992, s. 21.
[9] Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.
[10] Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 13.
-----------------------------------------xxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxný list
- Inzercia v tlači obsahujúca formulár objednávky
- Katalóg
- Telefón s ľudským vstupom
- Telefón bez ľudského vstupu (automatické telxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xbrazovkou reagujúcou na dotyk
- Elektronická pošta
- Fax
- Televízia (predaj cez telefón).
-------------------------------------------xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxcie týkajúce sa obchodovania s termínovými obchodmi alebo opciami
Medzi takéto služby patria najmä:
- investičné služby uvedené v prílohe k smernxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxné v prílohe k smernici 89/646/EHS; [2]
- operácie, na ktoré sa vzťahujú poisťovacie a zaisťovacie činnosti uvedené v:
- článku 1 smernice 73/239/Exxx xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx s. 27.
[2] Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 92/30/EHS (Ú. v. ES L 110, 28.4.1992, s. 52).
[3] Ú. v. ES L 228, 16.8.1xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxsledy zmenená a doplnená smernicou 90/619/EHS (Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 50).
[5] Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64. Smernica zmenená a doplnená aktxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.