31996L0075

systémy prenájmu a cenotvorby vo vnútrošt.a medzin. vodnej doprave

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xpoločenstve
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,
so zreteľom na návrh Komisie xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxtúce problémy saturácie v cestnej a železničnej doprave, bezpečnosť dopravy, životné prostredie, úspora energie a kvalita života občanov si vo verejxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxj konkurencieschopnosti;
keďže rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov týkajúcich sa systémov komerčnej prevádzky vnútroxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiesť spoločné opatrenia pre celý trh vnútrozemskej vodnej dopravy, v súlade s rezolúciou Rady z 24. októbra 1994 o štrukturálnom zlepšení vnútrozemskxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxerčnej flexibilite a systému slobody prenájmu a cenotvorby;
keďže by sa v tomto zmysle malo na prechodné obdobie vypracovať opatrenie, pričom by sa rxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhodné zoskupenia, ktoré by lepšie zodpovedali logistickým potrebám odosielateľov;
keďže v súlade s princípom subsidiarity je na úrovni spoločensxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxk účinnosti takejto liberalizácie;
keďže sa musia prijať opatrenia, ktoré by umožňovali podniknúť na príslušnom dopravnom trhu akciu v prípade vážxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx SMERNICU:
Článok 1
Na účely tejto smernice:
a) "rotačný systém prenájmu" znamená systém, ktorý spočíva v prideľovaní požiadaviek zákazníkov o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xby si podľa poradia v registračnom zozname vybrali náklad od tých, ktorí ho ponúkajú. Ten kto si nevyberie, si napriek tomu udrží svoje miesto v poradí;
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrgán menovaný členským štátom na riadenie a organizovanie rotačného systému prenájmu;
d) "vážna porucha trhu" znamená na trhu vnútrozemskej vodnex xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxná stabilita a prežitie značného počtu dopravcov vnútrozemskej vodnej dopravy, pokiaľ krátkodobá strednodobá prognóza pre príslušný trh nenaznačí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx slobodne a rovnako slobodne sa majú dohodnúť ceny.
Článok 3
Bez ohľadu na článok 2 si môžu členské štáty na prechodné obdobie do 1. januára 2000 ponecxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx x
x xxxxxxxxx xxxxxxé a cenové systémy sú prístupné za rovnakých podmienok všetkým dopravcom členských štátov.
Článok 4
Počas prechodného obdobia uvedeného v článku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxeľné náklady, kontajnerová doprava, doprava v rámci prístavu, akékoľvek prepravy na vlastný účet a akýkoľvek druh dopravnej činnosti, ktorý je už mimx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxriadenie pre tovar,
- kombinovaná doprava, t. j. intermodálna doprava, kde je hlavnou časťou trasy vnútrozemská vodná cesta a počiatočný a/alebo koxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxské štáty opatrenia potrebné na maximalizáciu flexibility v rotačných systémoch prenájmu, najmä:
- tým, že umožnia odosielateľom uzavrieť zmluvy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxúkané dvakrát po sebe v rotačnom systéme prenájmu bez toho, aby sa našiel zákazník, sa vyjmú z tohto systému a môže sa s nimi voľne obchodovať.
Článok 6
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia potrebné na to, aby umožnili odosielateľom voľný výber medzi troma typmi zmlúv:
- zmluvy časové, vrátane leasingových zmlúv, kde dopravca poskytxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxuva sa voľne uzatvára medzi stranami,
- zmluvy tonážne, kde sa dopravca zaviaže prepraviť v priebehu obdobia stanoveného v zmluve danú tonáž za platbx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxcnásobné cesty.
Článok 7
1. V prípade vážnej poruchy trhu vnútrozemskej vodnej dopravy môže Komisia bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (Exxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xajmä opatrenia určené na zabránenie akéhokoľvek nového zvýšenia prepravnej kapacity ponúkanej na príslušnom trhu. Rozhodnutie sa prijme v súlade s pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxjatia žiadosti.
3. Žiadosť členského štátu o prijatie vhodných opatrení musí byť sprevádzaná všetkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx dopravy,
- mierou využitia ložného priestoru,
- prognózou dopytu.
Tieto informácie sa môžu použiť len pre štatistické účely. Nesmú sa použiť prx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xoruchy na trhu, sa ihneď oznámia členským štátom.
Článok 8
1. Komisii pomáha výbor ustanovený podľa smernice 91/672/EHS [6].
2. Zástupca Komisix xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxebehu časového limitu, ktorý môže predseda stanoviť podľa naliehavosti prípadu.
Stanovisko sa zaznamená v zápisnici; naviac má každý členský štát xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxobe, akým bolo jeho stanovisko rešpektované.
Článok 9
1. Členské štáty najneskôr do 1. januára 1997 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxerejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 11
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 19. novembra 1996
Za Raxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxára 1996 (Ú. v. ES C 65, 4.3.1996, s. 32), spoločná pozícia Rady z 27. júna 1996 (Ú. v. ES C 264, 11.9.1996) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. septexxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xariadením (ES) č. 2254/96 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).
[6] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpexx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.