31965R0019

uplatň. čl. 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a postupov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (17)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 87,
so zreteľom nx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xlánok 85 ods. 1 zmluvy môže byť v súlade s článkom 85 ods. 3 vyhlásený za nepoužiteľný na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ktoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x7;
keďže s ohľadom na veľký počet oznámení predložených v súlade s nariadením č. 17 [3] je potrebné, aby pre uľahčenie úlohy Komisie bolo možné deklaroxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx akých podmienok Komisia, v úzkej a neustálej spolupráci s príslušnými úradmi členských štátov, môže používať takéto právomoci po tom, ako boli získanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxnky článku 85 ods. 3 môžu byť považovať za splnené;
keďže Komisia naznačila svojimi krokmi, ktoré vykonala, konkrétne nariadením č. 153 [4], že nemôžx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxé za skresľovanie súťaže na spoločnom trhu;
keďže podľa článku 6 nariadenia č. 17 Komisia môže ustanoviť, že rozhodnutie vykonané podľa článku 85 odsx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxinnosť;
keďže podľa článku 7 nariadenia č. 17 dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy môžu byť na základe rozhodnutia Komisie vyňaté zo zákazu, konxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxadením pre také dohody a zosúladené postupy, pokiaľ sú modifikované takým spôsobom, že spadajú do kategórie definovanej v nariadení o vyňatí;
keďže xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré dohoda alebo zosúladené postupy musia splniť, ktoré vďaka zvláštnym podmienkam majú určité vplyvy, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 85 ods. 3,
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxásiť, že článok 85 ods. 1 neplatí pre kategórie dohôd, kde sú zúčastnené iba dva podniky a:
a) - kde jedna strana je dohodnutá s druhou o dodávaní druhej sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx určité tovary na ďalší odpredaj, alebo
- kde sa dva podniky xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxia týkajúce sa prenosu alebo použitia priemyselných vlastníckych práv — hlavne patentov, úžitkových vzorov, návrhov alebo obchodných značiek — alebx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxselných procesov.
2. Nariadenie definuje kategórie dohôd, pre ktoré platí a špecifikuje najmä:
a) obmedzenia alebo klauzuly, ktoré nesmú byť obsxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxalogicky na kategórie zosúladených postupov, kde sú zúčastnenými stranami iba dva podniky.
Článok 2
1. Nariadenie podľa článku 1 sa vytvorí na špexxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxou pre jeho vytvorenie; v takom prípade treba určiť obdobie pre modifikáciu zmlúv a zosúladených postupov, na ktoré platí predchádzajúce nariadenie.
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxudnutia účinnosti tohto nariadenia platilo rozhodnutie vydané so spätnou účinnosťou podľa článku 6 nariadenia 17.
Článok 4
1. Nariadenie podľa čxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xostupy, ktoré už existovali 13. marca 1962, ktoré nespĺňajú podmienky článku 85 ods. 3, kde:
- do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti boli zmenexx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxadením.
2. Odsek 1 platí pre dohody a zosúladené postupy, ktoré sa mali oznámiť pred 1. februárom 1963, v súlade s článkom 5 nariadenia č. 17, len pokiaľ xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxave rozhodovania v deň, kedy nariadenie prijaté podľa článku 1 nadobudlo účinnosť, ani sa oň nemožno opierať pri sťažnostiach pre poškodenie voči tretxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx lehoty, ktorá nie je kratšia ako jeden mesiac a ktorú určí Komisia.
Článok 6
1. Komisia konzultuje s Poradným výborom o obmedzujúcich postupoch a moxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s Poradným výborom platí analogicky, čím sa rozumie, že spoločné porady s Komisiou sa nekonajú skôr ako jeden mesiac po odoslaní oznámenia o jej zasadnuxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxch záujmov zistí v určitom prípade, že dohody a zosúladené xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnku 85 ods. 3 zmluvy, môže zrušiť výhody použitia tohto nariadenia a vydať rozhodnutie v súlade s článkami 6 a 8 nariadenia č. 17 bez toho, aby bolo potrebnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tohto nariadenia, ktoré vznikli ako potreba na základe skúseností.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné pre všxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxx xx.11.1964, s. 3320/64.
[3] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62 (nariadenie č. 17 zmenené a doplnené nariadením č. 59 — Ú. v. ES 58, 10.7.1962, s. 1655/62 — naxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.