31974R2988

premlčacia lehota v stíhaní a pri výkone rozhod. v oblasti dopravy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (27)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxpodárskej súťaže Európskeho hospodárskeho spoločenstva
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodársxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxvisko Hospodárskeho a sociálneho výboru, [2]
keďže na základe právnej úprave v oblasti dopravy a hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom spolxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti informovania alebo šetrenia, alebo zákazu diskriminácie, obmedzujúcich praktík alebo zneužívania dominantného postavenia; keďže však tixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxe predpisy; keďže, aby bola táto problematika plne pokrytá, je potrebné, aby bola právne upravená premlčacia lehota, nielen pokiaľ ide o právomoc uklaxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxe takéto ustanovenia by mali špecifikovať dĺžku trvania premlčacej lehoty, deň začatia plynutia lehoty a okolnosti, ktoré ovplyvnia prerušenie alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx správnou praxou na strane druhej;
keďže toto nariadenie sa musí uplatniť na príslušné ustanovenia nariadenia č. 11 týkajúceho sa odstránenia diskrxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 17, [4] prvého nariadenia vykonávajúceho články 85 a 86 zmluvy a nariadenia Rady (EHS) č. 1017/68 [5] z 19. júla 1968 o uplatňovaní pravidiel súťaže nx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvy a hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom spoločenstve,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Premlčacie lehoty v stíhaní
1. Pre právomxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxve platia nasledovné premlčacie lehoty:
a) tri roky v prípade porušenia ustanovení týkajúcich sa žiadostí alebo oznámení podnikov alebo združení pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxlo k porušeniu. V prípade pokračujúceho alebo opakujúceho sa porušenia začne však lehota plynúť dňom, keď dôjde k ukončeniu porušenia.
Článok 2
Prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo konania vo veci porušenia, preruší premlčaciu lehotu v konaní. Premlčacia lehota sa preruší s účinnosťou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xehoty, zahrňujú najmä:
a) písomné žiadosti o informácie predložené Komisiou alebo príslušným orgánom členského štátu, ktorý koná na požiadanie Koxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xlebo príslušné orgány členského štátu na požiadanie Komisie; alebo rozhodnutie Komisie nariaďujúce takéto šetrenie;
c) začatie konania Komisioux
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx porušení.
3. Každým prerušením začína plynúť premlčacia lehota nanovo. Avšak premlčacia lehota uplynie najneskôr v deň, keď uplynie doba rovnajúcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxemlčanie zastavené podľa článku 3.
Článok 3
Zastavenie plynutia premlčacej lehoty v stíhaní
Plynutie premlčacej lehoty v stíhaní je zastavené xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxa lehota pri výkone rozhodnutia
1. Pre právomoc Komisie na výkon rozhodnutí o uložení pokút, sankcií alebo periodické sankcieza porušenie právnych xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xlynúť dňom, keď sa stane rozhodnutie právoplatným.
Článok 5
Prerušenie premlčacej lehoty pri výkone rozhodnutí
1. Premlčacia lehota pri výkonx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o takúto zmenu;
b) každým úkonom zo strany Komisie alebo členského štátu na požiadanie Komisie s cieľom výkonu platieb, pokuty, sankcií alebo periodxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxhodnutia
Plynutie premlčacej lehoty je zastavené pri výkone rozhodnutia na dobu, na ktorú:
a) sa povoľuje lehota na splatenie alebo
b) sa pozastxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxež vzťahuje na porušenia, ku ktorým došlo pred nadobudnutím jeho účinnosti.
Článok 8
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxra 1974
Za Radu
predseda
xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxx xxxxxx962, s. 204/62.
[5] Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s. 1.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.