Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (13)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky

31993L0098 zosúladenie lehoty ochrany autorského práva a príbuzných práv

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 57 ods. 2, 66 a 100a,
so zreteľom na návrh Kxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxr o ochrane literárnych a umeleckých diel a Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácii xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxty; pritom niektoré členské štáty využili túto možnosť a iné členské štáty sa ešte nestali členmi Rímskeho dohovoru;
(2) keďže sú značné rozdiely medxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a slobodnému poskytovaniu služieb a deformovať hospodársku súťaž na spoločnom trhu; preto by, vzhľadom na hladké pôsobenie vnútorného trhu, mali byť xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxoty ochrany ako také, ale aj určité doplňujúce úpravy, ako je deň, od ktorého sa lehota ochrany počíta;
(4) keďže ustanovenia tejto smernice sa nedotýxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvené Bernským dohovorom, t. j. počas života autora a 50 rokov po jeho smrti, bolo motivované ustanovením ochrany pre autora a pre prvé dve generácie jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xeďže niektoré členské štáty poskytujú dlhšiu lehotu ako je 50 rokov po smrti autora na účely kompenzácie vplyvov svetových vojen na využívanie autorovxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm uverejnení;
(8) podľa stanoviska spoločenstva prijatého pre rokovanie Uruguajského kola v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) má byť xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxna, ktoré sú chránené právnym poriadkom spoločenstva; keďže z tohto dôvodu harmonizácia lehoty autorského práva a príbuzných práv nemôže mať vplyv na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxiu, aby v praxi fungoval vnútorný trh, mala by sa harmonizácia lehoty ochrany uskutočniť na báze najdlhšej lehoty;
(10) keďže vo svojom vyhlásení zo 1xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xarmonizácie autorského práva a príbuzných práv na vysokej úrovni ochrany, nakoľko tieto práva sú základným predpokladom duševnej tvorby, a zdôrazňuxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxavkami vnútorného trhu a s potrebou vytvoriť právne prostredie prispievajúce k harmonickému rozvoju literárnej a umeleckej tvorby v spoločenstve, mxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxôsobuje, že lehota začína plynúť;
(12) keďže súborné diela (zbierky) sú chránené podľa článku 2 ods. 5 Bernského dohovoru, ak spôsobom výberu a usporxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxé tvoria časť takýchto súborov (zbierok), v dôsledku čoho môžu sa môžu na diela zaradené do súborov vzťahovať osobitné ochranné lehoty;
(13) keďže vo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k celku alebo časti diela je otázkou skutkovou, ktorú majú rozhodovať vnútroštátne súdy;
(14) keďže trvanie ochrany by sa malo počítať od 1. januára rxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov stanovuje, že členské štáty sú povinné chrániť počítačové programy [4] podľa autorského práva xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxnice 91/250/EHS, ktorý je iba predbežnou úpravou lehoty ochrany počítačových programov, by mal byť z tohto dôvodu zrušený;
(16) články 11 a 12 smernixx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxíctva [5] obsahujú ustanovenia o minimálnej lehote ochrany len s výhradou ďalšej harmonizácie; táto smernica ustanovuje takúto ďalšiu harmonizáciux x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtočnej harmonizácie trvania ochrany fotografických diel, najmä tých, ktoré sú s ohľadom na ich umeleckú alebo profesionálnu úroveň dôležité pre vnútxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxžuje za pôvodné, ak je vlastným duševným výtvorom autora, v ktorom dochádza k výrazu jeho osobnosti a žiadne iné kritériá, ako je hodnota alebo účel sa do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xchrany jednotlivých príbuzných práv treba ustanoviť jeden a ten istý východiskový bod (začiatok) na výpočet lehoty ochrany v spoločenstve; keďže prexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxčajne sprístupňuje verejnosti všetkými možnými prostriedkami, by malo byť zohľadnené pri počítaní trvania ochrany, a to bez ohľadu na krajinu, v ktorxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxlajúcich organizácii k ich vysielaniu, či už ide o vysielanie prenášané po drôte alebo bezdrôtovo, pomocou kábla alebo prostredníctvom satelitu, by nxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xstanovenie sa chápe tak, že vylučuje novú lehotu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxali alebo zaviedli iné práva príbuzné autorskému právu, osobitne pokiaľ ide o ochranu kritických a vedeckých vydaní; keďže na zabezpečenie transparexxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe harmonizácia, ktorá sa zavádza touto smernicou, sa nevzťahuje na osobnostné autorské práva;
(22) keďže na diela, pri ktorých je krajina pôvodu podxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxienky, že lehota ochrany priznávaná v spoločenstve nesmie byť dlhšia ako lehota ochrany podľa tejto smernice;
(23) keďže, ak nositeľ práv, nie je štáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx je ustanovené v tejto smernici s tým, že nemôže byť dlhšia, ako je ustanovené v krajine, ktorej je majiteľ práv štátnym príslušníkom;
(24) keďže použixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxé fungovanie vnútorného trhu by sa táto smernica mala uplatňovať od l. júla 1995;
(26) keďže členské štáty by mali mať voľnosť prijať ustanovenia o výkxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxývajúcim z tejto smernice;
(27) keďže súčasť právneho poriadku spoločenstva tvoria nadobudnuté práva a ohľad na oprávnené očakávania; keďže zmluvxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxať tie osoby, ktoré v dobrej viere prikročili k využívaniu diel v čase, keď tieto diela boli verejným majetkom (autorskoprávne voľné),
PRIJALA TÚTO Sxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx života autora a 70 rokov po jeho smrti, bez ohľadu na to, kedy bolo dielo oprávnene uvedené na verejnosti.
2. Pri spoluautorskom diele sa trvanie podľa xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxlo dielo oprávnene uvedené na verejnosti. Ak však autorom prijatý pseudonym, nevzbudzuje pochybnosti o jeho totožnosti alebo ak autor prezradí svoju xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxe pre kolektívne diela alebo pre právnickú osobu, označenú za majiteľa práv, počíta sa trvanie ochrany podľa ustanovenia odseku 3 s výnimkou prípadov, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx ujmu práv identifikovaných autorov, ktorých identifikovateľné príspevky sú súčasťami takýchto diel, na ktorých príspevky sa vzťahuje odsek 1 alebo xx
xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxti, lehota ochrany plynie pre každú takúto časť samostatne.
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxrejnosti, sa ochrana skončí.
Článok 2
Filmové a audiovizuálne diela
1. Hlavný režisér filmového alebo audiovizuálneho diela sa považuje za jehx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich nasledujúcich osôb, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú tieto osoby pokladané za spoluautorov: hxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
Trvanie príbuzných práv
1. Práva výkonných umelcov uplynú 50 rokov po dni výkonu. Ak je však záznam výkonu počas tohto obdobia oprávnene vydaný počax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
2. Práva výrobcov zvukových záznamov uplynú za 50 rokov po vyhotovení záznamu. Ak je však zvukovx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa toho, ktorá s týchto skutočností nastane skôr.
3. Práva výrobcov prvého záznamu filmu uplynú 50 roxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xni prvého takéhoto zverejnenia alebo prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa toho, ktorá s týchto skutočností nastane skôr. Pojem "film" označxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxov po prvom vysielaní, či už sa vysielanie uskutočňuje po drôte alebo bezdrôtovo, po kábli alebo pomocou satelitu.
Článok 4
Ochrana predtým nezverxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxverejnené dielo, požíva ochranu na úrovni majetkových autorských práv. Lehota ochrany takýchto práv je 25 rokov odo dňa, keď bolo dielo po prvýkrát vydxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxé sa stali verejným majetkom (voľnými z hľadiska autorského práva). Maximálne trvanie ochrany takýchto diel je 30 rokov odo dňa, keď došlo po prvýkrát k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxorom, sú chránené podľa článku 1. Žiadne iné kritériá sa na rozhodovanie o ich ochrane nevzťahujú. Členské štáty môžu upraviť ochranu iných fotografiíx
xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxíslušník žiadnej krajiny spoločenstva, uplynie lehota ochrany poskytovaná členskými štátmi v deň uplynutia lehoty priznanej v krajine pôvodu dielax xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxníkmi žiadnej krajiny spoločenstva za podmienky, že členské štáty im ochranu poskytujú. Bez zreteľa na medzinárodné záväzky členských štátov však lexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxšníkom a nemôže byť dlhšia, ako je lehota ustanovená v článku 3.
3. Členské štáty, ktoré v čase prijatia tejto smernice priznávajú osobitne podľa svojxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxtu ochrany až do uzatvorenia medzinárodných dohôd o dĺžke lehoty ochrany autorského práva alebo príbuzných práv.
Článok 8
Výpočet lehoty
Lehotx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx práva
Táto smernica sa nedotýka predpisov členských štátov upravujúcich osobnostné autorské práva.
Článok 10
Prechodné ustanovenia
1. Ak oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxo smernica skrátenie lehoty ochrany v tomto štáte.
2. Lehoty ochrany ustanovené touto smernicou sa vzťahujú na všetky diela a predmety ochrany, ktorx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxach alebo ktoré k tomuto dňu spĺňajú podmienky ochrany podľa smernice 92/100/EHS.
3. Táto smernica sa nedotýka žiadnych aktov využitia uskutočnenýxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty nie sú povinné vztiahnuť ustanovenia článku 2 ods. 1 na filmové alebo audiovizuálne diela vytvorené pred 1. júlom 1994.
5. Členské štáty môžu ustaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx0/EHS sa týmto zrušuje.
2. Článok 11 a 12 smernice 92/100/EHS sa týmto zrušuje.
Článok 12
Spôsob oznamovania
Členské štáty bezodkladne oznámix xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxnej ochrany.
Článok 13
Všeobecné ustanovenia
1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na naxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych prxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
[1] Ú. v. ES C 92, 11.4.1992, s. 6 aÚ. v. ES C 27, 30.1.1993, s. 7.
[2] Ú. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 205 arozhodnutie z 27. októbra 1993 (dosiaľ neuverejnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx---------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:93/98/EHS
CELEX: 31993L0098
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv
Autor:Rada

Eurovoc:aproximácia práva; literatúra; vizuálne umenie; softvér; konkurencia; autorské práva;
 
Zo dňa: 29.10.1993
Rozoslané: 24.11.1993
Účinnosť od: 19.11.1993
Zrušené: 16.01.2007
Transpozícia do: 01.07.1995
Vzťah k:618/2003 Z.z.; 84/2007 Z.z.;

Uverejnené v č. 290/1993 Úradný vestník L na strane 9