31993L0038

koordinácia postupov verejného obstarávania subjektov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (68)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvnom a telekomunikačnom sektore
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxx xxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
(1) keďže je potrebné do 31. decembra 1992 prijať opatrenia zamerané na progresívne riadenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxďže obmedzenie voľného pohybu tovaru a slobody poskytovania služieb vzťahujúce sa k objednávkam na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú uzatvárané vo vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxm zakazuje akékoľvek obmedzenia založené na štátnej príslušnosti, ktoré sa týkajú spoločností pod jurisdikciou členského štátu, ak sa tieto chcú podxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxávacích postupov používaných obstarávateľmi pôsobiacimi v týchto sektoroch;
(5) Keďže Biela kniha o dokončení vnútorného trhu obsahuje akčný proxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx5/EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác [4], a smernice Rady 77/62/EHS z 27. decembra 1976 o koordinácii postupov verexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxizácie verejných objednávok služieb;
(7) keďže medzi takými vylúčenými sektormi sú tie, ktoré sa zaoberajú zabezpečovaním vody, energie a dopravnxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxezpečujúce tieto služby sa v niektorých prípadoch riadia verejným právom, v iných súkromným právom;
(9) keďže potreba zabezpečenia skutočného otvxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxané na inej báze, ako vzhľadom k ich právnemu štatútu;
(10) keďže v týchto štyroch sektoroch sú si obstarávacie problémy, ktoré majú byť riešené navzáxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo sektoroch nenakupujú na základe súťaže bežnej v spoločenstve je zvláštna povaha trhov na ktorých pôsobia, vyplývajúca z existencie špeciálnych alexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, využitia daných geografických oblastí na zvláštne účely, zabezpečenia alebo obsluhy verejných telekomunikačných sietí alebo zabezpečenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxovať správanie týchto subjektov, vrátane účasti na ich kapitále a v ich administratívnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch;
(13) keďže táto smxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxekomunikácií, alebo ktoré patria do týchto sektorov, ale sú napriek tomu vystavené konkurenčným silám na trhoch, kde je vstup neobmedzený;
(14) keďxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodliehali smerniciam 71/305/EHS a 77/62/EHS, čo sa týka ich činností v oblasti projektov vodného inžinierstva, zavlažovania, odvodňovania alebo lixxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obstarávať vodu zo zdrojov blízkych oblasti, kde má byť použitá;
(16) keďže ak sú splnené špecifické podmienky, využitie geografických oblastí pre xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxli dosiahnuté tie isté ciele prístupu k takým objednávkam; keďže Komisia musí zabezpečiť, aby tieto podmienky vyhovovali členským štátom, ktoré zavixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe elektriny; keďže obstarávacie pravidlá typu navrhovanom pre dodávky tovaru by neumožnili prekonať existujúce prekážky pri nákupe energie a palív v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx znovu preskúmaná Radou, na základe správy Komisie a jej návrhov;
(18) keďže nariadenia (EHS) č. 3975/87 [6] a (EHS) č. 3976/87 [7], smernica 87/601/xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxo nie je vhodné v súčasnosti zahrnúť tieto subjekty do pôsobnosti tejto smernice, hoci by situácia mala byť preskúmaná v neskoršom štádiu na základe pokxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxto sektore ich podriadenie podrobným postupom; keďže situácia lodiarov prevádzkujúcich námorné prevozné lode by sa mala udržať pod dohľadom; keďže nxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx/EHS;
(20) keďže je vhodné dopomôcť k zhode s opatreniami týkajúcimi sa činností, ktoré nepatria do pôsobnosti tejto smernice;
(21) keďže pravidlx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxi;
(22) keďže je potrebné zabrániť prekážkam voľného pohybu služieb; keďže poskytovatelia služieb môžu byť buď fyzické alebo právnické osoby; keďžx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xrávom spoločenstva;
(23) keďže oblasť služieb je na účely uplatňovania postupových pravidiel a pre účely monitorovania najlepšie popísaná tak, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrobkov); keďže táto nomenklatúra bude v budúcnosti pravdepodobne nahradená nomenklatúrouspoločenstva; keďže je nevyhnutné vypracovať opatrenia xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnice len pokiaľ je založené na objednávkach; keďže sa to netýka poskytovania služieb na inej báze ako sú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxadne európskeho priemyslu a otvorenie verejných objednávok má k tomuto prispieť; keďže príspevky na financovanie výskumných programov by nemali podxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxa pri ich využívaní v jeho vlastných záležitostiach pod podmienkou, že poskytnuté služby sú plne uhradené obstarávateľom — nie sú v pôsobnosti tejto smxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nie je preto vhodné použitie obstarávacích pravidiel;
(27) keďže arbitrážne a zmierovacie služby sú zvyčajne poskytované orgánmi alebo osobami, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrnici nezahŕňajú objednávky na vydanie, predaj, kúpu alebo prevod cenných papierov alebo iných finančných nástrojov;
(29) keďže táto smernica by sx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxvreté podľa iných predpisov stanovených existujúcimi medzinárodnými dohodami alebo medzinárodnými organizáciami;
(30) keďže objednávky so staxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxzinárodné záväzky spoločenstva alebo členských štátov nesmú byť ustanoveniami tejto smernice dotknuté;
(32) keďže je vhodné vylúčiť niektoré objxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xakých služieb na trhu;
(33) keďže úplné uplatňovanie tejto smernice musí byť na prechodné obdobie limitovaná na objednávky tých služieb, ktorých poxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxú dobu monitorované predtým, ako sa prijme rozhodnutie o úplnom uplatnení tejto smernice; keďže mechanizmus takého monitorovania musí byť touto smerxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo ostatných úradných dôkazoch spôsobilosti sa používajú v prípadoch, keď je pre účasť vo verejnom obstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxópske špecifikácie; keďže aby sa zabezpečilo, že tovary, práce a služby plnia účel na ktorý boli určené obstarávateľom, môžu byť také špecifikácie dopxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxatnenia tejto smernice;
(37) keďže podnikom spoločenstva by mal byť umožnený prístup k verejnému obstarávaniu služieb v tretích štátoch; keďže by sx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxitých podmienok možné prijať opatrenia, týkajúce sa prístupu k objednávkam služieb riadiacich sa touto smernicou, pre podniky alebo pre ponuky pocháxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xrincípmi nediskriminácie a keďže tam kde takéto dohody nie sú, je nevyhnutné stanoviť príslušné opatrenia;
(39) keďže by to mohlo byť užitočné v záujxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
(40) keďže je vhodné, aby vnútroštátne opatrenia, ktoré sú brané do úvahy pri verejných zmluvách, boli vypracované tak, aby sa zhodovali s cieľmi spoloxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x písomné vysvetlenie jednotlivých prvkov ponuky;
(42) keďže v rámci určitých limitov, by mala byť daná prednosť ponuke zo spoločenstva, ak existujú xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxých dohodách;
(44) keďže vychádzajúc z výsledkov takých medzinárodných dohôd by mala byť pôsobnosť tejto smernice, podľa rozhodnutia Rady rozšírexx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prax a mali by ponechať maximum flexibility;
(46) keďže ako protiváha takej flexibility a v záujme vzájomnej dôvery, musí byť zabezpečená minimálna xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/EHS a 77/62/EHS v záujme stanovenia správne definovanej oblasti uplatňovania; keďže by rozsah účinnosti smernice 71/305/EHS nemal byť redukovaný, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvok vo vodnom a sektore; keďže by však rozsah účinnosti smerníc 71/305/EHS a 77/62/EHS mal byť rozšírený na zmluvy uzatvárané dopravcami v pozemnej, lexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xatria k štátnej správe; keďže však napriek tomu niektoré zmluvy uzatvárané dopravcami v pozemnej, leteckej, námornej, pobrežnej alebo vnútrozemskex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x48) keďže táto smernica by mala byť znovu preverená na základe skúseností;
(49) keďže sprístupnenie objednávok v sektoroch podliehajúcich tejto smxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxonca väčšie zaťaženie; keďže je vhodné, aby bola týmto štátom poskytnutá primeraná dodatočná doba na vykonanie tejto smernice,
PRIJALA TÚTO SMERNIxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe orgány, organizácie, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo združenia tvorené jedným alebo viacerými orgánmi alebo organizáciami, ktoré sa spraxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxreby všeobecného záujmu a nemá obchodný alebo priemyselný charakter,
- je právnym subjektom, a
- je financovaná z väčšej časti štátom, krajskými axxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov, ktorí sú menovaní štátom, regionálnymi alebo vnútroštátnymi orgánmi, alebo inxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nepriamo dominantne ovplyvňovať na základe vlastníctva, ich finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa spravuje. Za dominantný vplyv verejnopráxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého imania, alebo
- kontrolujú väčšinu hlasov prislúchajúcich akciám vydaným podnikom, alebo
- môžu menovať viac ako polovicu členov správneho, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xávierkami obstarávateľa v zhode s požiadavkami siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxriamo dominantný vplyv obstarávateľ v zmysle odseku 2, alebo má dominantný vplyv na obstarávateľa, alebo ktorý spoločne s obstarávateľom podlieha doxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xhotovenie prác a poskytnutie služieb" znamenajú odplatné zmluvy písomne uzavreté medzi jedným z obstarávateľov uvedených v článku 2 a dodávateľom, zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxov, s alebo bez prednostného práva kúpy;
b) v prípade zmlúv na zhotovenie prác buď pri zhotovenie práce, alebo zhotovenie práce a vypracovanie projekxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdatočne pokrývať dodávky a služby nevyhnutné pre ich uskutočnenie;
c) v prípade zmlúv na posktnutie služieb, ktorých predmet je iný ako tie, ktoré sú xxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xozemku, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností, alebo práv k nim; avšak zmluvy o finančných službách uzavreté v tej istej dobe, pred alebo po uzaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxdaj, kúpu alebo prevod cenných papierov alebo iných finančných nástrojov;
v) pracovných zmlúv;
vi) zmlúv na poskytnutie výskumných a vývojových xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe poskytované služby sú úplne uhradené obstarávateľom.
Zmluvy, ktoré zahŕňajú služby a dodávky tovarov, sa považujú za zmluvy na dodanie tovarov, ax xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxteľov definovaných v článku 2 a jedným alebo viacerými dodávateľmi, zhotoviteľmi alebo poskytovateľmi služby, ktorých účelom je stanoviť podmienkyx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxzač" znamená dodávateľa, zhotoviteľa alebo poskytovateľa služby, ktorý predloží ponuku, "záujemca" znamená osobu, ktorá bola vyzvaná na účasť v užšxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xx xotvorená súťaž, užšia súťaž a rokovacie konania" znamenajú postupy obstarávania používané obstarávateľmi, pričom:
a) v prípade otvorenej súťaže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxžiť svoje ponuky len záujemcovia, ktorí boli obstarávateľmi vyzvaní;
c) v prípade rokovacích konaní sa obstarávateľ poradí s dodávateľmi, zhotovixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znamenajú technické podmienky obsiahnuté najmä v súťažných podkladoch, definujúce charakteristiky súboru prác, materiálu, výrobkov, dodávok alexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxa, na ktoré boli obstarávateľom zamýšľané. Tieto technické špecifikácie môžu zahŕňať kvalitu, výkon, bezpečnosť alebo rozmery, ako aj požiadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa, značkovania alebo etiketovania. V prípade objednávok prác, môžu tiež zahŕňať pravidlá plánovania a výpočtu nákladov, testy, kontroly a akceptovaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo osobitných predpisov vo vzťahu ku hotovým prácam a k materiálom alebo častiam, ktoré zahŕňajú;
9. "norma" znamená technickú špecifikáciu schválxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxená normu schválenú Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) alebo Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) ako" európska noxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxiách (ETSI) podľa jeho vlastných pravidiel ako" európska telekomunikačná norma (ETS)";
11. "spoločná technická špecifikácia" znamená technickú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoločenstiev;
12. "európske technické schválenie" znamená priaznivé technické posúdenie spôsobilosti použitia výrobku na osobitný účel, založexx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa a použitia, podľa smernice Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxa špecifikácia" znamená spoločnú technickú špecifikáciu, európske technické schválenie alebo národnú normu vykonávajúcu európsku normu;
14. "vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvými bodmi vedením, mikrovlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;
"sieťový terminálový bod" znamená všxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x účinnú komunikáciu prostredníctvom tejto verejnej siete;
15. "verejné telekomunikačné služby" znamenajú telekomunikačné služby, ktorých zabexxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxm alebo z časti skladajú z prenosu a trasovania signálov na verejnej telekomunikačnej sieti, prostriedkami telekomunikačných procesov, s výnimkou rxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx architektúry, inžinierstva lebo spracovania dát, plán alebo návrh vybraný porotou potom, čo bol prihlásený do súťaže bez ohľadu na to, či mu bola alebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxávajú jednu z činností uvedených v odseku 2;
b) keď nie sú verejnoprávnymi orgánmi alebo verejnými podnikmi, vykonávajú ako jednu zo svojich činnostx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxšným orgánom členského štátu.
2. Na účely tejto smernice sú príslušnými činnosťami:
a) zabezpečenie alebo prevádzka pevných sietí určených na tox xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx) plynu alebo tepla;
alebo dodávky pitnej vody, elektriny, plynu alebo tepla takýmto sieťam;
b) využitie geografických oblastí na účely:
i) prixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo iných terminálových zariadení pre dopravcov v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave;
c) obsluha sietí poskytujúcich verejxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxá za prevádzkových podmienok, ktoré uložil príslušný orgán členského štátu podľa pomerov na tratiach, ktoré majú byť obsluhované, použiteľnej kapacxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrejných telekomunikačných služieb.
3. Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b), osobitné alebo výhradné práva znamenajú práva vyplývajúce z oprávnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm je výhradné právo jedného alebo viacerých subjektov pôsobiť v činnostiach definovaných v odseku 2.
Obstarávateľ sa považuje za subjekt požívajúcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xžívanie majetku, alebo môže umiestniť sieťové zariadenie na, pod alebo nad verejnou cestnou komunikáciou;
b) v prípade uplatnenia odseku 2 písm. a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xdelené príslušným orgánom príslušného členského štátu.
4. Zabezpečenie autobusovej dopravy pre verejnosť sa nepovažuje za osobitnú činnosť v zmyxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxnok ako obstarávatelia.
5. Dodávky pitnej vody, elektriny, plynu alebo tepla do sietí, ktoré zabezpečujú službu verejnosti, poskytované iným obstxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnergie:
- výroba pitnej vody alebo elektriny príslušným subjektom sa uskutočňuje preto, že ich vlastná spotreba je nevyhnutná pre vykonávanie inýcx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxdukcie pitnej vody alebo elektriny subjektu vzhľadom k priemeru za predchádzajúce tri roky, vrátane súčasného roku;
b) v prípade plynu alebo tepla:
x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x
x xxxxxxx xx xxxxxnej siete je zameraná len na ekonomické využitie takej výroby a jej hodnota nie je väčšia ako 20 % obratu subjektu vzhľadom k priemeru za predchádzajúce txx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxú čo najvyčerpávajúcejšie, členské štáty oznámia Komisii zmeny a doplnenia v týchto zoznamom. Komisia reviduje prílohy I až X podľa postupu uvedeného x xxxxxx xxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xopy, plynu, uhlia alebo iných pevných palív, nebude považované za činnosti definované v článku 2 ods. 2 písm. b) bod i) a že subjekty nebudú považované za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxedpokladu, že sú splnené všetky nasledovné podmienky, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxckej oblasti, iné subjekty sa môžu slobodne uchádzať o takéto oprávnenia za tých istých podmienok ako obstarávatelia;
b) technická a finančná kapacxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) oprávnenie vykonávať takéto činnosti sa udeľuje na základe objektívnych kritérií týkajúcich sa spôsobu, akým prieskum a ťažbu zamýšľa vykonať, ktoxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnávania alebo ukončenia činnosti, vrátane ustanovení o povinnostiach týkajúcich sa prevádzky, poplatkov a podielov na základnom imaní alebo výnose xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx sa týchto podmienok a požiadaviek sa uplatní na všetky dotknuté subjekty a každá úprava musí byť vypracovaná nediskriminačným spôsobom; avšak prevádxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxvnym predpisom a správnym opatrením, dohodou alebo dohovorom vyžadovať, aby poskytli informáciu o skutočných alebo zamýšľaných zdrojoch obstarávaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovenia odseku 1 zabezpečia, aby prostredníctvom podmienok oprávnenia alebo iných vhodných opatrení akýkoľvek subjekt:
a) dodržiaval zásady nedxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxyslov obstarávania poskytnuté podnikom;
b) oznámil Komisii za podmienok, ktoré ňou budú definované v súlade s článkom 40, informácie týkajúce sa vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcu v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. a), b) a c) sa nepoužijú za predpokladu, že k tomuto dátumu sa iné subjekty môžu slobodne uchádzať o takéto oprávnenia nx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xbjektívnych kritérií. Odsek 1 písm. d) sa neuplatní na podmienky a požiadavky stanovené, uplatňované a zmenené pred horeuvedeným dátumom.
4. Člensxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxávnych opatreniach týkajúcich sa súladu s podmienkami uvedenými v odsekoch 1 a 2.
Komisia prijme rozhodnutie podľa postupu uvedeného v článku 40 odsx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxvaní tohto článku a preskúma jeho uplatňovanie v rámci správy vypracovanej podľa článku 44.
Článok 4
1. Pri verejnom obstarávaní tovarov, prác alexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxtelia zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi rôznymi dodávateľmi, zhotoviteľmi alebo poskytovateľmi služby.
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxkajúcimi sa kvalifikácie a výberu dodávateľov, zhotoviteľov a poskytovateľov služby a s opatreniami týkajúcimi sa verejného obstarávania môžu obstxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxľov, zhotoviteľov a poskytovateľov služby požiadať obstarávateľa, aby v súlade s vnútroštátnym právom rešpektoval dôvernú povahu informácií, ktorx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxu.
2. Keď obstarávatelia uzavreli rámcovú dohodu v súlade s touto smernicou, môžu pri uzavieraní zmlúv založených na tejto dohode použiť článok 20 odxx x xxxxx xxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxtelia nesmú zneužiť rámcové zmluvy k tomu, aby bránili, obmedzovali alebo porušovali hospodársku súťaž.
Článok 6
1. Táto smernica sa neuplatní na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xds. 2, alebo ktoré vyplývajú z takýchto činností v nečlenskom štáte za podmienok, ktoré nezahŕňajú fyzické využitie siete alebo geografickej oblasti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxosti uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) bode i) a ktoré:
a) súvisia s hydraulickými inžinierskymi projektami, zavlažovaním alebo odvodňovaním za predxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí alebo odvodňovaní; alebo
b) sú spojené s likvidáciou alebo úpravou odpadových vôd.
3. Obstarávatelia na žiadosť Komisie oznámia akékoľvek činnxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxom vestníku Európskych spoločenstiev. Súčasne s tým Komisia musí rešpektovať akékoľvek citlivé obchodné aspekty, na ktoré môžu obstarávatelia poukxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xredpokladu, že obstarávatelia nepožívajú žiadne osobitné alebo výhradné práva k predaju alebo nájmu subjektom takýchto objednávok, alebo ostatné sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kategórie tovarov alebo činností, ktoré sú považované za vylúčené podľa odseku 1. Komisia môže pre informáciu pravidelne uverejňovať zoznamy kategóxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxoré môžu obstarávatelia poukázať pri poskytovaní informácie.
Článok 8
1. Táto smernica sa neuplatní na zmluvy, ktoré obstarávatelia vykonávajúxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxieb, pričom ostatné subjekty môžu slobodne xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvek služby, ktoré sú považované za vylúčené podľa odseku 1. Komisia môže pre informáciu periodicky uverejňovať zoznamy služieb, na ktoré sa budú vzťahxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxé môžu obstarávatelia poukázať pri poskytovaní informácií.
Článok 9
1. Táto smernica sa neuplatní na:
a) zmluvy, ktoré obstarávatelia uvedení x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
2. Rada znovu preverí ustanovenia odseku 1 po obdržaní správy Komisie spolu s príslušnými návrhmi.
Článok 10
Táto smernica sa neuplatní na zmluvxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v príslušných členských štátoch, alebo ak to vyžadujú základné bezpečnostné záujmy štátu.
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z 18. júna 1992 to koordinácii postupov verejného obstarávania služieb [12], na základe výhradných práv, ktoré požíva podľa uverejnených zákonov, ixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxavujú odlišnými pravidlami postupu a ktoré sa uzatvárajú:
1. na základe medzinárodnej dohody uzavretej v súlade so zmluvou medzi členským štátom a jxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxužitie projektov signatárskymi štátmi; každá dohoda sa oznámi Komisii, ktorá sa môže poradiť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie zriadeným rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxku 2 ods. 2 písm. d), s Poradným výborom pre obstarávanie v oblasti telekomunikácií uvedeným v článku 39;
2. podnikom v členskom štáte alebo v treťom štxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x3
1. Táto smernica sa neuplatní na zmluvy, ktoré:
a) obstarávateľ uzatvára s prepojeným podnikom;
b) uzatvára spoločným podnikom vytvoreným nixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xre pojený s jedným z týchto obstarávateľov,
za predpokladu, že aspoň 80 % priemerného obratu tohto podniku vzhľadom na služby poskytované v rámci spoxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s obstarávateľom poskytuje tie isté alebo podobné služby, berie sa do úvahy celkový obrat vyplývajúci z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní odseku 1:
- názvy príslušných podnikov,
- charakter a hodnotu zmlúv na poskytnutie služby,
- dôkaz považovaný Komisiou za nevyhnutný k preukáxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxx sa uplatní na zmluvy, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je minimálne:
a) 400000 ECU v prípade zmlúv na dodanie tovarov a poskytnutie služieb uzavxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxytnutie služieb uzavreté obstarávateľmi vykonávajúcimi činnosť definovanú v článku 2 ods. 2 písm. d);
c) 5000000 ECU v prípade zmlúv na zhotovenie pxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx berúc do úvahy prvky špecifikované v odsekoch 3 až 13.
3. Na účely výpočtu predpokladanej hodnoty finančných služieb sa berú do úvahy nasledovné čiasxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxd,
- pri zmluvách, ktorých predmetom je zhotovenie projektovej dokumentácie splatné honoráre a provízie.
4. V prípade zmlúv na dodanie tovarov, kxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxba platnosti je 12 mesiacov alebo menej, predpokladaná celková hodnota po dobu trvania, alebo ak ich doba platnosti presahuje 12 mesiacov, celková hodxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxy, predpokladané celkové splátky, ktoré majú byť platené v prvých štyroch rokoch.
5. V prípade zmlúv, ktoré nešpecifikujú celkovú cenu, je základom xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxu ich trvania,
- v prípade zmlúv, u ktorých nie je stanovená doba trvania, alebo ktorých trvanie prekračuje 48 mesiacov, mesačná splátka násobená 48.
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxvyššie možný celkový nákup, lízing, prenájom alebo kúpa na splátky, zahrňujúce opčné klauzuly.
7. V prípade obstarávania dodávok tovarov alebo sluxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx objednávok, ktoré majú byť obnovené, zmluvná cena bude vypočítaná na základe:
a) celkovej hodnoty objednávok, ktoré mali podobné charakteristiky x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov; alebo
b) agregovanej hodnoty zmlúv, ktoré majú xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxom pre výpočet predpokladanej hodnoty zmluvy na dodanie tovarov a poskytnutie služieb je celková hodnota dodávok a služieb, bez ohľadu na ich jednotlixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxkých zmlúv plánovaných na príslušné obdobie.
10. Základom pre výpočet hodnoty zmluvy na zhotovenie prác na účely odseku 1 je celková hodnota práce. "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xunkcie.
Najmä ak sa dodanie tovarov, zhotovenie práce alebo poskytnutie služby uskutoční v niekoľkých častiach, berie sa do úvahy pri ocenení hodnoxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxnto odsek na všetky časti. Avšak v prípade zmlúv na zhotovenie prác sa môžu obstarávatelia odchýliť od odseku 1 pri častiach, ktorých predpokladaná hodxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxx x xahrnú obstarávatelia do predpokladanej hodnoty zmluvy na zhotovenie práce hodnotu akýchkoľvek dodávok alebo služieb nevyhnutných pre realizáciu oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xsobitných objednávok prác, sa nemôžu pripočítať k hodnote takej zmluvy na zhotovenie práce, keďže ich výsledkom by bolo zabránenie uplatňovania tejtx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxdmet obstarávania alebo použijú špeciálne metódy výpočtu hodnoty zmluvy.
HLAVA II
Dvojaké uplatňovanie
Článok 15
Zmluvy na dodanie tovaru a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxedmetom ktorých sú služby uvedené v prílohe XVI B, sa uzatvárajú podľa ustanovení článkov 18 a 24.
Článok 17
Zmluvy, predmetom ktorých sú služby uvexxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxílohe XVI A vyššia, ako hodnota služieb uvedených v prílohe XVI B. Ak nejde o takýto prípad, sa uzatvárajú podľa ustanovení článkov 18 a 24.
HLAVA III
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzťahujúcich sa k jednotlivým zmluvám.
2. Technické špecifikácie sa definujú odkazom na európske špecifikácie, ak tieto existujú.
3. Pri absencxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxávatelia definujú také ďalšie podmienky, ktoré sú nevyhnutné k doplneniu európskych špecifikácií alebo ostatných noriem. Pritom uprednostnia špecxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxéto špecifikácie považoval za neprimerané na účely objednávky.
5. Technické špecifikácie, ktoré sa týkajú tovaru určitých značiek, určitého pôvoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu, patenty, typy, špecifický pôvod alebo výroba. Ak sú však tieto údaje doplnené slovami "alebo rovnocennej povahy", bude ich uvádzanie povolené, a to x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxčastnené strany.
6. Obstarávatelia sa môžu odchýliť od uplatňovania odseku 2, ak:
a) je technicky nemožné uspokojujúco určiť, že výrobok zodpovexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho uznávania typového schválenia koncových telekomunikačných zariadení [14], alebo rozhodnutia Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxfikácie, použitie týchto špecifikácií by mohlo donútiť obstarávateľa k tomu, aby získal dodávky nezlučiteľné so zariadením už používaným, alebo by mxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxťou ich jasne definovanej a doterajšej stratégie vzhľadom prechodu na európske špecifikácie;
d) príslušná európska špecifikácia je nevhodná pre vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmujú príslušnú normalizačnú inštitúciu, alebo ktorýkoľvek iný orgán poverený dohľadom nad európskou špecifikáciou, o dôvodoch, pre ktoré špecifikxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxniach uverejňovaných podľa článku 21 ods. 1 písm. a) alebo článku 21 ods. 2 písm. a) sa uvedú akékoľvek výnimky uvedené v odseku 6.
8. Týmto článkom nie sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zhotoviteľom alebo poskytovateľom služieb zaujímajúcim sa o uzavretie zmluvy, sprístupnia technické špecifikácie pravidelne uvádzané v ich zmluxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v zmysle článku 22.
2. Ak sú také technické špecifikácie založené na dokumentoch prístupných zainteresovaným dodávateľom, zhotoviteľom alebo posxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx si obstarávatelia môžu zvoliť ktorýkoľvek z postupov opísaných v článku 1 ods. 7, ak bola vyhlásená súťaž podľa článku 21.
2. Obstarávatelia môžu pouxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxhádzajúcim vyhlásením súťaže za predpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxbezpečenia zisku alebo návratnosti nákladov na výskum a vývoj, pokiaľ uzavretím takej zmluvy nebude na ujmu uzavieraniu následných zmlúv na základe sxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxva realizovaná len určitým dodávateľom, zhotoviteľom alebo poskytovateľom služby;
d) pokiaľ je to striktne nevyhnutné, z dôvodu extrémnej naliehxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx x xrípade zmlúv na dodanie tovaru týkajúcich sa doplňujúce plnenia, ktoré majú byť realizované pôvodným dodávateľom, ktoré sú uvažované buď ako čiastočxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľa, aby nadobudol materiál, ktorý má rozdielne technické charakteristiky, čo by mohlo viesť k nezlučiteľnosti alebo k technickým ťažkostiam pri prexxxxxx x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxadom k nepredvídaným okolnostiam stali nevyhnutnými pre realizáciu zmluvy, za podmienky, že sú zadané zhotoviteľovi alebo poskytovateľovi služby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxkých ťažkostí pre obstarávateľov,
- alebo ak také doplňujúce práce, hoci sú oddeliteľné od realizácie hlavnej zmluvy, sú nevyhnutné pre jej neskoršxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xí istí obstarávatelia uzavreli predchádzajúcu zmluvu, za predpokladu, že také práce sú zhodné zo základným projektom, na ktorý bola prvýkrát uzavretx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pri uplatňovaní ustanovení článku 14 celkové predpokladané náklady následných prác;
h) pre dodávky ponúkané a kúpené na komoditnom trhu;
i) pre oxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xbstarať dodávky využívajúc zvláštnu výhodnú príležitosť použiteľnú v krátkom časovom období za cenu podstatne nižšiu, ako bežné trhové ceny;
k) prx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxdniku v konkurze alebo vyrovnaní alebo podobnom konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
l) ak je príslušná objednávka služby časťou ukončxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxu z víťazov tejto súťaže. V druhom prípade musia byť všetci víťazi vyzvaní k účasti na rokovaniach.
Článok 21
1. V prípade zmlúv na dodanie tovarov, zxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxebo C; alebo
b) prostredníctvom pravidelného predbežného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxII.
2. Ak je vyhlásenie súťaže vykonané prostredníctvom pravidelného predbežného oznámenia:
a) v oznámení sa musia osobitne uviesť tovary, prácx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xokovacieho konania bez zverejnenia, a výzva pre podniky, ktoré majú záujem o účasť, aby ho vyjadrili písomne;
c) obstarávatelia následne vyzvú všetxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxovania.
3. Keď sa vyhlásenie súťaže uskutoční prostredníctvom oznámenia o existencii kvalifikačného systému, uchádzači pri užšej súťaži alebo účxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxkutoční prostredníctvom oznámenia vyhotoveného podľa prílohy XVII.
5. Oznámenia uvedené v tomto článku sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskycx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxe zmlúv na dodanie tovaru celkový počet objednávok pre každú výrobnú oblasť, ktorých predpokladaná hodnota, berúc do úvahy ustanovenia článku 14, je rxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxné charakteristiky zmlúv na zhotovenie prác, ktoré obstarávatelia zamýšľajú uzavrieť, predpokladaná hodnota ktorých je minimálne rovná prahovej hxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxohe XVI A, ktoré zamýšľajú uzavrieť v priebehu nasledovných 12 mesiacov, ak táto predpokladaná hodnota, berúc do úvahy ustanovenia článku 14, je rovná xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxo prostriedok vyhlásenia verejného obstarávania podľa článku 21 ods. 1 písm. b) použije oznámenie, musí byť uverejnené 12 mesiacov pred dátumom zaslaxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxrejniť najmä pravidelné predbežné oznámenia týkajúce sa hlavných projektov bez opakovania informácií zahrnutých v predchádzajúcom pravidelnom prxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxované ako časť postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby, ktorej predpokladaná hodnota bez DPH, je minimálne rovná hodnote uvedenej v xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx u súťaží návrhov organizovaných subjektmi vykonávajúcimi činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a), b) a c) a 600000 ECU u súťaží návrhov organizovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nesmie byť obmedzený:
- s odkazom na územie alebo časť územia členského štátu,
- z dôvodov, že právne predpisy členského štátu, v ktorom je súťaž orgxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxov, obstarávatelia stanovia jasné a nediskriminačné kritériá. V každom prípade má byť počet vyzvaných uchádzačov dostatočný tak, aby bola zabezpečexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrčitá odborná kvalifikácia, musí mať aspoň tretina jej členov tú istú alebo rovnocennú kvalifikáciu.
Porota je pri svojich rozhodnutiach alebo staxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxII.
Článok 24
1. Obstarávatelia, ktorí uzavreli zmluvu alebo organizovali súťaž návrhov, v priebehu dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy a za podmixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prílohy XV alebo prílohy XVIII.
2. Informácie poskytované podľa časti I prílohy XV, alebo podľa prílohy XVIII budú uverejnené v Úradnom vestníku Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxladaní týchto informácií v spojení s bodmi 6 a 9 prílohy XV.
3. Obstarávatelia uzatvárajúci zmluvy v rámci kategórie č. 8 prílohy XVI A, pre ktoré platí xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxúci zmluvy v rámci kategórie 8 prílohy XVI A, pre ktoré neplatí článok 20 ods. 2 písm. b), z dôvodov ochrany obchodného tajomstva, obmedzia informácie poxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxré sú obsiahnuté v oznámení o vyhlásení súťaže uverejnenom podľa článku 20 ods. 1, alebo ak sa použije kvalifikačný systém, neboli menej podrobné ako kaxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxskytované podľa časti II prílohy XV môžu byť uverejnené výlučne v súhrnnej forme na štatistické účely.
Článok 25
1. Obstarávatelia musia byť schopxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Európskych spoločenstiev a v databáze TED. Súhrn dôležitých prvkov každého oznámenia uverejní v ostatných jazykoch spoločenstva, pričom autentickx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxnimočných prípadoch sa bude usilovať uverejniť oznámenie vzťahujúce sa k článku 21 ods. 1 písm. a) v priebehu piatich dní ako reakciu na žiadosť obstaráxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spoločenstiev, ktoréobsahuje jedno alebo viac oznámení, bude reprodukciou vzorového oznámenia alebo oznámení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenstiev znáša spoločenstvo.
5. Objednávky alebo súťaže návrhov, o ktorých sú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev uverejnené oznámenia poxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí Európskych spoločenstiev. Takéto zverejnenie nebude obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámenia. Táto lehota môže byť skrátená na 36 dní, ak obstarávatelia uverejnili oznámenia podľa článku 22 ods. 1.
2. Pri užších súťažiach a rokovacíxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) alebo na základe výzvy obstarávateľa v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. c), má byť spravidla aspoň päť týždňov od dátumu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx
xx xehota pre predkladanie ponúk môže byť stanovená vzájomnou dohodou medzi obstarávateľom a vybranými uchádzačmi za predpokladu, že všetci uchádzači mxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxorá má byť spravidla aspoň tri týždne a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 10 dní od dátumu výzvy na predkladanie ponúk; stanovená lehota má byť dostxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aby uviedol údaje o tom, aký podiel objednávky zamýšľa zadať tretím osobám ako čiastkovú objednávku.
Tento údaj má byť bez ujmy na hlavnú zodpovednosx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm alebo poskytovateľom služieb spravidla do šiestich dní od doručenia žiadosti.
2. Ak o ne bolo požiadané včas, obstarávatelia poskytnú dodatočné ixxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx po preskúmaní objemnej dokumentácie, ako sú rozsiahle technické špecifikácie, obhliadke miesta alebo nahliadnutí do dokumentov doplňujúcich súťaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxia súťažné podklady a podporné dokumenty. Výzva zahŕňa aspoň nasledovné informácie:
a) adresu, odkiaľ môžu byť vyžiadané dodatočné dokumenty, lehxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ktorú musia byť zaslané, a jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť vyhotovené;
c) odkaz na akékoľvek uverejnené oznámenie o vyhlásení metódy verejnéxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxsť na objednávkach a na ponukách musia byť vykonané čo možno najrýchlejšími komunikačnými prostriedkami. Keď sa žiadosti o účasť realizujú telegramoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu 26 ods. 1 alebo lehoty stanovenej obstarávateľmi podľa článku 26 ods. 2.
Článok 29
1. Obstarávateľ môže v súťažných podkladoch uviesť, alebo ho k txxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xchrane zamestnancov a pracovných podmienok, ktoré sú platné v členskom štáte, regióne alebo mieste, kde majú byť práce vykonané, a ktoré platia pre práxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xých účastníkov postupu verejného obstarávania, aby uviedli, aby pri vypracovaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa ochrany zamestnanxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxka preverenia ponúk s neobvyklou cenou.
HLAVA V
Kvalifikácia, výber a uzavretie zmluvy
Článok 30
1. Obstarávatelia, ktorí si tak želajú, môžu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxčné stupne, bude spravovaný na základe objektívnych kritérií a pravidiel, ktoré má stanoviť obstarávateľ. Obstarávateľ použije všade tam, kde to budx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xostupné na žiadosť zainteresovaných dodávateľov, zhotoviteľov alebo poskytovateľov služieb. Aktualizácia týchto kritérií a pravidiel sa oznámi zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxktov alebo orgánov spĺňa jeho požiadavky, oznámi zainteresovaným dodávateľom, zhotoviteľom alebo poskytovateľom služieb názvy týchto tretích subxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxe rozhodnutia bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov od predloženia žiadosti, obstarávateľ v priebehu dvoch mesiacov od predloženia žiadosti informuje žiaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxfikácii, alebo ak sa aktualizujú kritériá a pravidlá, nesmú obstarávatelia:
- uložiť niektorým dodávateľom, zhotoviteľom alebo poskytovateľom sxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxázanie skutočností už preukázaných dostupnými objektívnymi dôkazmi.
6. Rozhodnutie o zamietnutí a dôvody zamietnutia sa oznámia žiadateľom. Dôvxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa zapíšu do zoznamu, ktorý môže byť rozdelený do kategórií podľa typu xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z dôvodov založených na kritériách uvedených v odseku 2. Úmysel odňať kvalifikáciu musí byť dodávateľom, zhotoviteľom alebo poskytovateľom služieb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtoveného v súlade s prílohou XIII a uverejneného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, uvádzajúc účel kvalifikačného systému a dostupnosť prxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxa, postačuje počiatočné oznámenie.
Článok 31
1. Obstarávatelia, ktorí vyberú záujemcov na ponuky v užších súťažiach alebo na účasť v rokovacích kxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlužieb, ktorí prejavili záujem.
2. Použité kritériá môžu zahŕňať kritériá pre výnimky špecifikované v článku 23 smernice 71/305/EHS a v článku 20 smxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxou vyváženia osobitných charakteristík postupu verejného obstarávania a zdrojov potrebných na jeho ukončenie. Počet vybraných záujemcov však musí xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánmi potvrdzujúcich zhodu poskytovateľa služby s niektorými normami zabezpečenia kvality, tieto budú odkazovať na systém zabezpečenia kvality zaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxelia uznajú rovnocenné osvedčenia orgánov zriadených v ostatných členských štátoch. Uznajú aj iný dôkaz o rovnocenných opatreniach zabezpečenia kvxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
1. Predložiť ponuku alebo sa zúčastniť na rokovacom konaní môžu aj skupiny dodávateľov, zhotoviteľov alebo poskytovateľov služieb. Zmena takých skxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx byť uzavretá zmluva, ak je to potrebné na riadne vykonanie zmluvy.
2. Záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa zákona členského štátu, v ktorom sú xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xyžadovalo, aby boli buď právnickou alebo fyzickou osobou.
3. Od právnických osôb sa však môže vyžadovať, aby uviedli v ponuke alebo v žiadosti o účasť xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxé vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o úhrade za niektoré služby, spravuje sa vyhodnocovanie ponúk obstarávateľmi týmito kxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxa, prevádzkové náklady, účinnosť nákladov, kvalita, estetické a funkčné charakteristiky, technické vlastnosti, servis xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x ods. 1 písm. a) uvedie obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení obstarávania všetky kritériá, ktoré zamýšľa uplatniť pri obstxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xziať do úvahy varianty predložené uchádzačom, ktoré spĺňajú minimum špecifikácií vyžadovaných obstarávateľmi. Obstarávatelia stanovia v súťažnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxpustné, uvedú to v súťažných podkladoch.
4. Obstarávatelia nesmú odmietnuť predloženie variantu len z dôvodu, že bol vypracovaný na základe technixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm v zmysle smernice 89/106/EHS.
5. Ak sa pre danú zmluvu ponuky zdajú neobvykle nízke vo vzťahu k poskytnutiu služieb, obstarávateľ si predtým, ako roxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxdržané vysvetlenia. Na odpoveď môže byť stanovená primeraná doba.
Obstarávateľ môže brať do úvahy vysvetlenia, ktoré sú opodstatnené z objektívnyxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxok uchádzača pri vykonávaní zmluvy, alebo originality výrobku alebo práce ponúkaných uchádzačom.
Obstarávatelia môžu odmietnuť ponuky, ktoré sú xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxsii oznámená podľa článku 93 ods. 3 zmluvy EHS, alebo bola prijatá na základe schválenia Komisie. Obstarávatelia, ktorí odmietli ponuku za týchto okolxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxvidiel platných v dobe prijatia tejto smernice, cieľom ktorých je uprednostniť niektorých uchádzačov za predpokladu, že použité pravidlá sú zlučitexxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxjné obstarávanie dodávok tovarov alebo prác, ktorých hlavným cieľom je zníženie regionálnych rozdielov a podpora vytvárania pracovných miest v znevxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a medzinárodnými záväzkami spoločenstva.
Článok 36
1. Tento článok platí pre obstarávanie zahrňujúce výrobky pochádzajúce z tretích štátov, s kxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xýchto tretích štátov. Týmto nie sú dotknuté záväzky spoločenstva alebo jeho členských štátov vo vzťahu k tretím štátom.
2. Akákoľvek ponuka vypracoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdenia Rady (EHS) č. 802/68 z 27. júna 1968 o spoločnej koncepcii pôvodu tovaru [16], presiahne 50 % celkovej hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku.
xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxc ponúk je rovnocenných z hľadiska kritérií vyhodnotenia definovaných v článku 34, má byť daná prednosť ponukám, ktoré nesmú byť odmietnuté podľa odsexx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxrednostnená podľa odseku 3, ak by jej prijatie donútilo obstarávateľa nadobudnúť materiál, ktorý má rozdielne technické charakteristiky od už existxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxto článku tie tretie krajiny, na ktoré sa vzťahujú výhody ustanovení tejto smernice na základe rozhodnutia Rady podľa odseku 1, nebudú brané do úvahy prx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx polovici roku 1991) o pokroku v mnohostranných a dvojstranných rokovaniach týkajúcich sa prístupu podnikov spoločenstva na trhy tretích štátov v oblxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Rada môže kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie zmeniť a doplniť ustanovenia tohto článku so zreteľom na takýto vývoj.
Článok 37
1. Členské štxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho obstarávania služieb.
2. Komisia oznámi Rade pred 31. decembrom 1994 a potom pravidelne informácie o liberalizácii obstarávania služieb v tretíxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxbo na základe iných informácií zistí, že vzhľadom na obstarávanie služieb tretí štát:
a) neumožnil podnikom spoločenstva rovnaký prístup k obstaráxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtva nemali rovnaké súťažné možnosti ako podniky tohto štátu;
c) zaobchádzal priaznivejšie s podnikmi iných tretích krajín ako s podnikmi spoločensxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xby Rada rozhodla o odložení alebo obmedzení uzatvárania zmlúv na základe verejného obstarávania služieb:
a) s podnikmi, ktoré sa spravujú právom prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xpojenia s ekonomikou členského štátu;
c) s podnikmi predkladajúcim ponuky, ktorých hlavným cieľom sú služby pochádzajúce z dotknutého tretieho štxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxo podnetu alebo na žiadosť členského štátu.
5. Týmto článkom nie sú dotknuté záväzky spoločenstva vo vzťahu k tretím štátom.
HLAVA VI
Záverečné uxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx62/EHS, pokiaľ ide o zmluvy na dodanie tovarov a poskytnutie služieb, a od dátumu uvedeného v smernici 71/305/EHS, pokiaľ ide o prahy pre zmluvy na zhotoxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx augusta predchádzajúceho revízii, s účinnosťou od 1. januára. Hodnoty sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev na začiatku novembrxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxávanie v oblasti telekomunikácií, pokiaľ ide o obstarávanie obstarávateľmi vykonávajúcimi činnosť uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. d). Výbor sa skladá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxvých hodnôt prahov;
c) pravidlách týkajúcich sa zmlúv uzavretých podľa medzinárodných dohôd;
d) preskúmaní uplatňovania tejto smernice;
e) pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho v odsekoch 4 až 8, z hľadiska zabezpečenia plnenia kritérií článku 2.
2. Podmienky pre účasť, odosielanie, preklady, prijímanie, udržiavanie a dixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v odsekoch 4 až 8.
3. Nomenklatúra citovaná v prílohách XVI A a XVI B a odkazy v oznámeniach na jednotlivé položky nomenklatúry sa môžu zmeniť v súlade s pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtiev.
5. Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie a v prípade revízie prílohy X Poradný výbor pre obstarávanie v oblasti telekomunikácxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xávrhu v lehote, ktorú predseda môže stanoviť na základe naliehavosti prerokovávanej záležitosti a v prípade potreby na základe hlasovania.
7. Stanxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxa venuje stanovisku výboru maximálnu pozornosť. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo jeho stanovisko vzaté do úvahy.
Článok 41
1. Obstarávatelia xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx
x) kvalifikáciou a výberom zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb a s uzavretím zmlúv;
b) použitím výnimiek pri uplatňovaní európxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxku 21 ods. 2;
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xby bol obstarávateľ schopný počas tejto doby poskytnúť Komisii nevyhnutné informácie, ak táto o to požiada.
Článok 42
1. Členské štáty zabezpečia x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxovej hodnoty objednávok, špecifikovanej podľa členského štátu a každej kategórie činnosti, na ktorú sa vzťahujú prílohy I až X, zadaných pod prahovýmx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxstupom uvedeným v článku 40 a zabezpečí, aby:
a) v záujme administratívneho zjednodušenia mohli byť vylúčené objednávky s nižšou hodnotou za predpoxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxEHS sa týmto nahrádza nasledovne:
"2. Táto smernica sa neuplatní na:
a) zmluvy uzavreté v oblastiach uvedených v článkoch 2, 7, 8 a 9 smernice Rady 90xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx alebo zmluvy, ktoré spĺňajú podmienky článku 6 ods. 2 uvedenej smernice;
b) dodávky, ktoré sú vyhlásené ako tajné, alebo keď ich dodanie musí byť sprexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxm štáte, alebo ak to vyžadujú základné záujmy štátnej bezpečnosti [18]."
Článok 44
Najneskôr do štyroch rokov po uplatnení tejto smernice Komisia x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx to bude potrebné, vypracujú sa ďalšie návrhy na jej úpravu so zreteľom na vývoj spojeným najmä s pokrokom dosiahnutým v liberalizácii obstarávania a v úxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pre obstarávanie v oblasti telekomunikácií.
Článok 45
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x. januára 1997, a Grécka republika a Portugalská republika môžu stanoviť, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať až od 1. januára 1998.
3. Sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxajúce sa lehôt stanovených v článku 37 tejto smernice.
4. Odkazy na smernicu 90/531/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu.
Článok 46
Keď členxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti o odkaze upravia členské štáty.
Článok 47
Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx 14. júna 1993
Za Radu
predseda
J. Trojborg
[1] Ú. v. ES C 337, 31.12.1991, s. 1.
[2] Ú. v. ES C 176, 13.7.1992, s. 136, aÚ. v. ES C 150, 31.5.1993.
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxx989, s. 1).
[5] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/295/EHS (Ú. v. ES L 127, 20.5.1988, s. 1).
[6] Ú. v. ES x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/605/EHS (Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 60).
[11] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xS L 13, 15.1.1977, s. 15).
[14] Ú. v. ES L 217, 5.8.1986, s. 21.
[15] Ú. v. ES L 36, 7.2.1987, s. 31.
[16] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 1. Nariadenie naposxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxx xxx 1990, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
PRÍLOHA I: | Výroba, doprava alebo distribúcia pitnej vody - | 216 |
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx x
xRÍLOHA IV: | Prieskum a ťažba ropy alebo plynu - | 223 |
PRÍLOHA V: | Prieskum a ťažba uhlia alebo iných pevných palív - | 225 |
PRÍLOHA VI: | Obstarávatelxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxsovej dopravy - | 229 |
PRÍLOHA VIII: | Obstarávatelia v oblasti letiskových zariadení - | 232 |
PRÍLOHA IX: | Obstarávatelia v oblasti námorných alexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx telekomunikačných služieb - | 236 |
PRÍLOHA XI: | Zoznam odborných činností ako sú uvedené vo všeobecnej priemyselnej klasifikácii ekonomických čixxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie: | |
A.Pre objednávky na dodávky tovarov - | 244 |
B.Pre objednávky prác - | 244 |
C.Pre objednávky služieb - | 244 |
PRÍLOHA XV: | Oznámenie o výslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxxxxx xxurčené na uverejnenie - | 245 |
PRÍLOHA XVI A: | Služby v zmysle článku 15 - | 246 |
PRÍLOHA XVI B: | Služby v zmysle článku 16 - | 247 |
PRÍLOHA XVII: | Oznáxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.