31993L0037

koordinácia postupov verejného obstarávania prác

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (103)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xa Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
v spolupráci s Európskym paxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxupov verejného obstarávania prác [4] bola niekoľkokrát podstatne zmenená a doplnená; keďže z dôvodov jasnosti a lepšej zrozumiteľnosti by uvedená smxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxnie prác uzatvárané v členských štátoch v mene štátu, regionálnych alebo miestnych úradov, alebo iných verejnoprávnych orgánov neznamená len zrušenxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx, platné postupy a administratívnu prax v každom členskom štáte;
keďže táto smernica sa nevzťahuje na niektoré zmluvy na zhotovenie prác, ktoré sú uzxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx významu koncesných zmlúv na verejné práce a ich špecifickej povahy, mali by byť pravidlá týkajúce sa ich oznamovania zahrnuté do tejto smernice;
keďxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxordinačných ustanovení;
keďže musia byť vypracované opatrenia pre osobitné prípady, keď ustanovenia týkajúce sa koordinácie postupov nemôžu byť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxý len v určitých vymedzených prípadoch;
keďže je nevyhnutné zabezpečiť všeobecné pravidlá v technickej oblasti, ktoré budú brať do úvahy politiku sxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xyhlásení obstarávania vypracované obstarávateľmi členských štátov boli zverejnené v celom spoločenstve; keďže informácie obsiahnuté v týchto oznxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxkytnúť im príslušné informácie o prácach a podmienky na ich získanie; keďže najmä pri vyhradených konaniach má uverejnenie umožniť zhotoviteľom členxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xodmienok;
keďže doplňujúce informácie týkajúce sa objednávok musia byť, ako je zvykom v členských štátoch, uvedené v dokumentoch pri každej zmluve xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxatívnych výberových kritérií a kritérií pre verejné obstarávania;
keďže je vhodné umožniť, aby boli niektoré technické podmienky týkajúce sa oznáxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxa Všeobecnej priemyslovej klasifikácie ekonomických činností v rámci Európskych spoločenstiev NACE; keďže spoločenstvo môže na požiadanie revidoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxatúru NACE v uvedenej prílohe II;
keďže táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transfoxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxrnice:
a) "verejné zmluvy na zhotovenie prác" sú odplatné zmluvy, uzavreté písomne medzi zhotoviteľom a obstarávateľom definovaným v písmene b), kxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xráce týkajúcej sa jednej z činností uvedených v prílohe II, alebo práce definovanej v písmene c), alebo zhotovenie práce, zodpovedajúcich požiadavkáxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenia tvorené jedným alebo niekoľkými takými orgánmi alebo organizáciami;
"organizácia, ktorá sa spravuje verejným právom" je každá organizácia:
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x je financovaná z väčšej časti štátom, alebo regionálnymi alebo miestnymi úradmi, alebo inými organizáciami, ktoré sa spravujú verejným právom, alebx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtom, regionálnymi alebo miestnymi úradmi, alebo inými organizáciami, ktoré sa spravujú verejným právom;
Zoznamy organizácií, ktoré sa spravujú vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x môžu byť revidované v súlade s postupom uvedeným v článku 35. Na tento účel budú členské štáty Komisii pravidelne oznamovať všetky zmeny v zoznamoch orgxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxmickú a technickú funkciu;
d) "koncesia na verejné práce" je zmluva rovnakého typu, ako je uvedený v písmene a), s tým rozdielom, že protiplnenie za prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxdložiť ponuky všetci zhotovitelia, ktorí o to majú záujem;
f) "užšia súťaž" je vnútroštátny postup, pri ktorom môžu predložiť ponuky len tí zhotovitxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxojho výberu a rokuje s jedným alebo s viacerými z nich o zmluvných podmienkach;
h) zhotoviteľ, ktorý predkladá ponuku sa označuje ako "uchádzač" a "záxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxbvencujú viac 50 % zmluvy na zhotovenie práce, ktorú uzavrel iný subjekt ako oni sami.
2. Odsek 1 sa týka len zmlúv v triede 50, skupine 502 všeobecnej klxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh na šport, rekreáciu a oddych, školských a univerzitných budov a budov používaných na administratívne účely.
Článok 3
1. Ak by obstarávatelia uzaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xx x x x xx xx x xxxxxx xxx xx xej hodnota nie je nižšia ako 5000000 ECU.
2. Obstarávatelia môžu:
- buď požiadať koncesionára, aby uzavrel s treťou osobou na takú časť zmluvy, ktorx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xercentuálny podiel. Tento minimálny percentuálny podiel má byť uvedený v koncesnej zmluve,
- alebo požiadať uchádzačov o koncesné zmluvy, aby vo svxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxi osobami.
3. Keď je samotný koncesionár obstarávateľom v zmysle článku 1 písm. b), má dodržiavať ustanovenia tejto smernice v prípade prác, ktoré má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia uvedené v článku 11 ods. 4, 6, 7 a 9 až 13 a v článku 16, pokiaľ ide o zmluvy, ktoré uzavrie s tretími osobami, keď hodnota zmlúv nie je nižšia ako 5000000 ECUx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxkali koncesnú zmluvu, alebo podniky s nimi prepojené, sa nepovažujú za tretie osoby.
"Prepojený podnik" je akýkoľvek podnik, na ktorý má koncesionáx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxsionárom predmetom dominantného vplyvu iného podniku v dôsledku vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa spravuje. Dominantný vpxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdniku, alebo
- má väčšinu hlasov prislúchajúcich akciám vydaným podnikom, alebo
- môže menovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx medzi podnikmi.
Článok 4
Táto smernica sa nevzťahuje na:
a) zmluvy uzavreté v oblastiach uvedených v článkoch 2, 7, 8 a 9 smernice 90/531/EHS, alexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxkonanie musí byť sprevádzané špeciálnymi bezpečnostnými opatreniami v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnýmx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxj dohody uzavretej v súlade so zmluvou medzi členským štátom a jedným alebo viacerými tretími štátmi, ktorá sa týka prác určených na spoločnú realizácix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zriadeným rozhodnutím Rady 71/306/EHS [5];
b) podnikom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte na základe medzinárodnej dohody o umiestnení cudxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xa zhotovenie práce, ktorých odhadovaná hodnota bez DPH, nie je nižšia ako 5000000 ECU.
2. a) Hodnota prahu v národných menách, bude v princípe revidovxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x priebehu 24 mesiacov, končiac posledný deň augusta, ktorý bezprostredne predchádza revíziu 1. januára. Zmenné hodnoty sa uverejnia v Úradnom vestníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxtarávanie, v zásade dva roky po jeho prvom použití.
3. Ak je práca rozdelená na niekoľko častí, pričom každá časť je predmetom jednej zmluvy, hodnota kxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxseku 1, ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na všetky časti. Obstarávatelia sa môžu odchýliť od ustanovení odseku 1 pri častiach, ktorých odhadovaná xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy všetkých častí.
4. Žiadna práca alebo zmluva sa nesmie rozdeliť s cieľom vyhnúť sa uplatneniu tejto smernice.
5. Pri výpočte čiastok uvedených v oxxxxx x x x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xrác, ktoré poskytnú obstarávatelia zhotoviteľovi.
Článok 7
1. Pri verejnom obstarávaní prác použijú obstarávatelia postupy uvedené v článku 1 pxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxedchádzajúcim uverejnením oznámenia o vyhlásení metódy obstarávania, a potom čo vybrali kandidátov podľa verejne známych kvalitatívnych kritériíx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s ustanoveniami hlavy IV, pokiaľ nie sú podstatne zmenené pôvodné zmluvné podmienky. Obstarávatelia môxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxebehu otvorenej alebo užšej súťaže predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami ponukového postupu;
b) keď sú práce vykonávané len na účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxác alebo riziká x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia vyhlásení metódy verejného obstarávania v týchto prípadoch:
a) ak v otvorenej alebo užšej súťaži nie xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxosť poskytne správa;
b) keď z technických alebo umeleckých dôvodov, alebo z dôvodov spojených s ochranou výhradných práv môžu práce vykonávať len nixxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxelia nemohli predvídať, nemôžu byť dodržané lehoty, ktoré platia pre otvorenú alebo užšiu súťaž alebo rokovacie konania uvedené v odseku 2. Okolnostix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xie sú zahrnuté v pôvodne uvažovanom projekte alebo v prvej uzavretej zmluve, ale ktoré sa v dôsledku nepredvídateľných okolností stali nevyhnutnými pxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxy alebo ekonomicky oddelené od hlavnej zmluvy bez toho, aby spôsobili značné ťažkosti obstarávateľom,
- keď také práce, hoci sú oddeliteľné od vykonxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xlavnej zmluvy;
e) prípade nových prác, ktoré spočívajú v opakovaní podobných prác, ktorými bol podnik poverený a s ktorým tí istí obstarávatelia uzaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odseku 4.
Akonáhle sa prvý projekt stane predmetom obstarávania, musí sa oznámiť, že by mohol byť prijatý tento postup a že celkové odhadované náklaxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxretia pôvodnej zmluvy.
4. Vo všetkých ostatných prípadoch budú obstarávatelia uzatvárať verejné zmluvy na zhotovenie práce prostredníctvom otvoxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo uchádzačov, ktorí o to požiadajú, o dôvodoch odmietnutia ich žiadosti alebo ponuky a v prípade ponuky oznámiť meno úspešného uchádzača.
2. Obsxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxsané obstarávanie, alebo o tom, že bolo konanie obnovené. O tomto rozhodnutí tiež informujú Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxľa, predmet a hodnotu zmluvy,
- mená vybraných kandidátov alebo uchádzačov a dôvody pre ich výber,
- mená odmietnutých kandidátov alebo uchádzačox x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxzač xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxoň jej hlavné časti bude oznámená Komisii na jej žiadosť.
Článok 9
V prípade zmlúv, ktoré sa týkajú projektovania a výstavby štátnych bytov, ktorýcx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zástupcov obstarávateľov, odborníkov a zhotoviteľov zodpovedných za výkon prác, môže byť prijatý zvláštny obstarávací postup pre výber zhotoviteľxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxí popis prác, ktoré sa majú vykonať, aby tak zhotoviteľom umožnili vytvoriť si reálnu predstavu o projekte. Okrem toho obstarávatelia v súlade s článkaxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxatelia uplatnia spoločné pravidlá oznamovania, ktoré sa týkajú užšej súťaže a kritérií pre kvalitatívny výber.
HLAVA II
SPOLOČNÉ TECHNICKÉ PREDxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa každú zmluvu.
2. Bez toho, aby boli dotknuté právne záväzné národné technické predpisy, pokiaľ sú v súlade s právom spoločenstva, určia obstarávatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé technické špecifikácie.
3. Obstarávateľ sa môže odchýliť od ustanovení v odseku 2, ak:
a) normy, európske technické schválenia alebo všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxokojujúcej zhody výrobkov s týmito normami, európskymi technickými schváleniami alebo spoločnými technickými špecifikáciami;
b) by použitie týxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxály nezlučiteľné so zariadením, ktoré už používa, alebo by si to vyžiadalo neprimerané náklady alebo neprimerané technické problémy, avšak len ako je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo spoločné technické predpisy;
c) má príslušný projekt skutočne inovačnú povahu, v dôsledku čoho by použitie existujúcich európskych noriem, eurxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xo možné, dôvody prečo tak urobili v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, alexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxisii.
5. Ak európske normy, európske technické schválenia alebo spoločné technické predpisy neexistujú, technické predpisy:
a) sa definujú odkxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xostupmi stanovenými v týchto smerniciach a najmä v súlade x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxov týkajúcich sa stavebných výrobkov [6];
b) môžu byť definované odkazom na národné technické predpisy, ktoré sa týkajú projektovania a metódy výpoxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xa:
(i) národné normy vykonávajúce medzinárodné normy schválené štátom obstarávateľa;
(ii) ostatné národné normy a národné technické schválenix xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v zmluvných ustanoveniach uvádzať technické špecifikácie vzťahujúce sa na daný predmet obstarávania, v ktorých sa uvádzajú výrobky určitých značiexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxť obchodnú značku, patenty, typy, špecifický pôvod alebo výroba. Ak sú však tieto údaje doplnené slovami "alebo rovnocennej povahy", bude ich uvádzanxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxľné pre všetky zúčastnené strany.
HLAVA III
SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ OZNAMOVANIA
Článok 11
1. Obstarávatelia uverejnia predbežné oznámenie, v ktoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx
2. Obstarávatelia, ktorí chcú uzavrieť verejnú zmluvu na zhotovenie práce na základe otvorenej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania v prípxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxovenie práce, uverejnia svoj úmysel prostredníctvom oznámenia.
4. Iní koncesionári ako obstarávatelia, ktorí chcú uzavrieť zmluvu na verejné práxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xýsledok verejmého obstarávania prostredníctvom oznámenia. Určité informácie o uzavretej zmluve však nesmú byť v niektorých prípadoch uverejnené, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmov jednotlivých verejných alebo súkromných podnikov, alebo by mohlo byť na ujmu regulárnej súťaže medzi zhotoviteľmi.
6. Oznámenia uvedené v odsexxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxormácií týkajúcich sa ekonomických a technických noriem, ktoré požadujú od zhotoviteľov na účely výberu (bod 11 prílohy IV B, bod 10 prílohy IV C a bod 9 pxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xvedené v odsekoch 1 až 5 čo najskôr a najvhodnejším spôsobom Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. V prípade postupu so skxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxnie uvedené v odseku 5 má byť zaslané najneskôr 48 dní od uzavretia príslušnej zmluvy.
8. Oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 5 majú byť uverejnené v plnom zxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
9. Oznámenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 sa uverejnia v plnom znení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v databáze TED v ich pôvodnom jazyku. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev tieto oznámenia uverejní najneskôr do dvanástich dní od ich odoslania. V prípade poxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx obstarávateľa do dňa jeho odoslania do Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a uvedie sa v nich tento dátum. V oznámení sa neuvedú iné informácie xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odoslania.
13. Náklady na uverejnenie oznámení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev nesie spoločenstvo. Oznámenie nesmie byť dlhšie ako jxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxukciou vzorového oznámenia alebo oznámení, na základe ktorých bolo uverejnené oznámenie alebo oznámenia vypracované.
Článok 12
1. Pri otvorenýxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxanie ponúk stanovená v odseku 1 môže vyť skrátená na 36 dní, ak obstarávatelia uverejnili oznámenie podľa článku 11 ods. 1, vypracované v súlade so vzorox x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa alebo príslušné orgány ich zhotoviteľom zašlú do šiestich dní od doručenia ich žiadosti.
4. Ak bola žiadosť o doplňujúce informácie týkajúce sa súťxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxné podklady, podporné dokumenty alebo doplňujúce dokumenty príliš rozsiahle na to, aby mohli byť dodané v čase stanovenom v odseku 3 alebo 4, alebo ak poxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x 2 sa primerane predĺžia.
Článok 13
1. Pri užšej súťaži a rokovacích konaniach v zmysle článku 7 ods. 2, nesmie byť lehota pre prijímanie žiadostí o účxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záujemcov, aby predložili svoje ponuky. Súčasťou pozvánky budú súťažné podklady a podporná dokumentácia. Bude obsahovať aspoň tieto informácie:
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtiež výšku a podmienky splatnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxzyky, v ktorých musia byť vypracované;
c) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania;
d) uvedenie akýchkoľvek dokuxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxií poskytnutých podľa tohto článku za tých rovnakých, ako sú stanovené v článkoch 26 a 27;
e) kritériá vyhodnotenia ponúk, ak nie sú uvedené v oznámeníx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxa pre prijímanie ponúk stanovená v odseku 3 sa môže skrátiť na 26 dní, ak obstarávatelia uverejnili oznámenie uvedené v článku 11 ods. 1 vypracované podľx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxlegramom, telexom, telefaxom alebo telefónom. Ak sa použije jeden zo štyroch posledných spôsobov, ich odoslanie sa musí potvrdiť listom odoslaným prxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx poskytne najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk.
7. Ak ponuky možno predložiť až po obhliadke miesta alebo po podrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx x xxxxxxxx xasovej tiesne nie je možné dodržať lehoty stanovené v článku 13, môžu obstarávatelia určiť tieto lehoty:
a) lehotu pre prijímanie žiadostí o účasť, kxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxzva na predloženie ponuky.
2. Ak bola žiadosť o doplňujúce informácie týkajúce sa súťažných podkladov podaná včas, obstarávatelia ich poskytnú najxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxia byť odoslané čo najrýchlejšími komunikačnými prostriedkami. Ak sú žiadosti o účasť odoslané telegramom, telexom, telefaxom alebo telefónom, musxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xhotovenie prác, stanovia lehotu pre prijímanie návrhov na koncesiu najmenej 52 dní odo dňa odoslania oznámenia.
Článok 16
Pri zmluvách na zhotovexxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia, a lehota pre prijímanie ponúk kratšia ako 40 dní odo dňa odoslania oznámenia alebo výzvy na predkladanie ponúxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxavkám na uverejnenie stanoveným v tejto smernici, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
HLAVA IV
SPOLOČNÉ xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxľadom na článok 19 po tom, ako obstarávatelia overili vhodnosť zhotoviteľov, ktorí neboli vylúčení podľa článku 24, v súlade s kritériami ekonomickéhx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, obstarávatelia môžu brať do úvahy varianty, ktoré predložili uchádzači a ktoré spĺňajú minimálne požiadavky obsxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx požiadavky na ich predloženie. Ak nie sú varianty prípustné, uvedie sa to v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
Obstarávatelia nesxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxe európske normy, na európske technické schválenia alebo spoločné technické predpisy uvedené v článku 10 ods. 2, alebo na národné technické predpisy uxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xký podiel zmluvy zamýšľa zadať tretím osobám.
Uvedením tohto údaju nie je dotknuté uplatňovanie zodpovednosti hlavného zhotoviteľa.
Článok 21
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx splnenie tejto požiadavky sa môže vyžadovať od vybranej skupiny, s ktorou bola uzavretá zmluva.
Článok 22
1. Pri užšej súťaži a rokovacích konaniaxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxadoch nevyhnutných pre posúdenie minimálnych podmienok ekonomickej a technickej povahy, ktoré musí zhotoviteľ spĺňať, spomedzi záujemcov s kvalifxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xmluvu na základe užšej súťaže, môžu vopred stanoviť rozsah, do ktorého bude spadať počet podnikov, ktoré budú vyzvané. V tomto prípade bude tento rozsax xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxeľov musí byť najmenej päť a najviac dvadsať.
V každom prípade, aby bola súťaž regulárna, má byť počet kandidátov vyzvaných na predloženie ponuky dosxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kandidáti za predpokladu, že existuje dostatočný počet vhodných kandidátov.
4. Každý členský štát zabezpečí, aby obstarávatelia bez diskriminácxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx štátnym príslušníkom.
Článok 23
1. Obstarávateľ môže v súťažných podkladoch uviesť, alebo ho k tomu môže zaviazať členský štát, orgán alebo orgánxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxé, a ktoré platia pre práce vykonávané na stavenisku v priebehu vykonania zmluvy.
2. Obstarávateľ, ktorý poskytne informácie uvedené v odseku 1, požxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce sa ochrany zamestnancov a pracovných podmienok, ktoré platia na mieste, kde má byť práca vykonaná. Táto podmienka sa netýka použitia ustanovení čláxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxť vylúčený z účasti na súťaži, ak:
a) je v konkurze, vyrovnaní alebo v likvidácii, bola jeho obchodná činnosť prerušená, alebo ktorý sa nachádza v akejxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie alebo začatá likvidácia, alebo bolo voči nemu začaté iné podobné konanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
c) bol právoplane odsúdený zx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xbstarávateľa oprávňujú k takémuto opatreniu;
e) nesplnil záväzky týkajúce sa platby príspevkov na sociálne zabezpoečenie v súlade s právnymi predxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxpismi štátu, v ktorom je usadený, alebo právnymi predpismi štátu obstarávateľa;
g) je vinný zo závažného skreslenia poskytnutých informácií požadxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xa na neho nevzťahuje, prijme ako dostatočný dôkaz:
- pre písmená a), b) alebo c) poskytnutie výpisu z trestného registra, alebo ak chýba, rovnocennéhx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxadavky boli splnené,
- pre písmená e) alebo f) osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu.
Ak príslušný štát nevydáva také dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxžné vyhlásenie, môže byť nahradené čestným vyhlásením vykonaným príslušnou osobou pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušným proxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo vyhlásenia a bezodkladne o tom upovedomia ostatné členské štáty a Komisiu.
Článok 25
Každý uchádzač, ktorý sa chce zúčastniť na verejnom obstaxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého štátu, v ktorom je usadený:
- v Belgicku "Registre du Commerce — Handelsregister",
- v Dánsku "Handelsregistret", "Aktieselskabesregistretx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstva pre životné prostredie, mestské a vidiecke plánovanie a verejné práce,
- v Španielsku "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Induxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx industria, agricoltura e artigianato",
- v Luxembursku: "Registre aux firmes" a "Rôle de la chambre des métiers",
- v Holandsku: "Handelsregistexxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxx xxxxxxiteľ vyzvaný, aby predložil osvedčenie vydané "Registrar of Companies" alebo "Registrar of the Friendly Societies", alebo ak nemá také osvedčenie, oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxe a pod určitým obchodným menom.
Článok 26
1. Dôkaz o finančnom a ekonomickom postavení uchádzača môže byť spravidla poskytnutý jedným alebo viacexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa právnych predpisov štátu, v ktorom je zhotoviteľ usadený;
c) výkazom celkového obratu firmy a obratu, ktorý sa týka stavebných prác za obdobie trocx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxklady okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a), b) alebo c) majú byť predložené.
3. Ak z akékoľvek iného opodstatneného dôvodu nie je zhotoviteľ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxarávateľ považuje za vhodný.
Článok 27
1. Dôkaz technickej spôsobilosti uchádzača môže byť poskytnutý:
a) dokladmi o vzdelaní a odbornej spôsoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxkonaných v uplynulých piatich rokoch, s priloženými osvedčeniami o uspokojivom vykonaní najvýznamnejších prác. V týchto osvedčeniach sa uvedú sumyx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xieto osvedčenia priamo obstarávateľovi;
c) popisom prostriedkov, zariadení a technického vybavenia dostupného zhotoviteľovi na účely realizácxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxckých zariadeniach bez ohľadu na to, či patria alebo nepatria priamo k zhotoviteľovi, ktoré zhotoviteľ môže použiť pre realizáciu prác.
2. Obstarávxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzača, aby doplnil predložené osvedčenia a dokumenty alebo aby ich objasnil.
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx x xx x xxxxxxx x5, 26 a 27.
2. Uchádzači zapísaní v úradných zoznamoch môžu pri každej zmluve predložiť obstarávateľovi osvedčenie o zápise, vydané príslušným orgáxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxený príslušným orgánom, predstavuje pre obstarávateľov iných členských štátov predpoklad spôsobilosti pre práce zodpovedajúci klasifikácii zhotxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx x xxx xxx xx xx x xx x xx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xyť spochybnené. Avšak čo sa týka platenia príspevkov sociálneho zabezpečenia, od každého zapísaného zhotoviteľa sa môže vyžadovať ďalšie osvedčenix xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtoch, ktoré vedú úradný zoznam.
4. Na zápis dodávateľov z ostatných členských štátov do úradného zoznamu sa nemôžu vyžadovať dôkazy alebo prehlásenxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vedú úradný zoznam, oznámia ostatným členským štátom a Komisii adresu orgánu, na ktorú sa môžu zasielať žiadosti o zápis.
Kapitola 3
Kritériá vyhoxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxrí na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, rôzne kritériá podľa príslušnej zmluvy, napr.: cena, termín ukončenia, prevádzkové náklady, ziskoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy verejného obstarávania všetky kritériá, ktoré zamýšľajú uplatniť pri vyhodnocovaní ponúk, ak je to možné, v zostupnom poradí podľa dôležitosti.
xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxľom je uprednostniť určitých uchádzačov pod podmienkou, že tieto pravidlá sú v súlade so zmluvou o EHS.
4. Ak sa ponuky obsahujú neobvykle nízke ceny vx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoré považuje za relevantné a overí tieto prvky s ohľadom na obdržané vysvetlenia.
Obstarávateľ môže brať do úvahy vysvetlenia, ktoré sú odôvodnené oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xá uchádzač pri výkone prác, alebo originalitou prác ponúkaných uchádzačom.
Ak súťažné podklady stanovujú ak okrtitérium najnižšiu ponúkanú cenu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy pripúšťajú, môžu obstarávatelia výnimočne bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti odmietnuť ponuky, ktoré obsahujú nexxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxk verejný záujem na vykonaní prác podľa príslušnej zmluvy. Dôvod tohto výnimočného postupu má byť uvedený v oznámení podľa článku 11 ods. 5.
Článok 31
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxenie regionálnych nerovností a podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva a v upadajúcich priemyselných regiónoch pox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x slobody poskytovania služieb, a s medzinárodnými záväzkami spoločenstva.
2. Odsek 1 sa nedotýka článku 30 ods. 3.
Článok 32
1. Členské štáty infxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Komisii každý rok posielať správu o praktickom uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1. Správy sa predložia Poradnému výboru pre verejné obstarávaxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny [7].
Článok 34
1. Aby bolo možné zhodnotiť výsledxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvatelia najneskôr do 31. októbra 1993 za predchádzajúci rok, a potom do 31. októbra každý druhý rok.
Pre Grécko, Španielsko a Portugalsko sa dátum do 3xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxteľom alebo kategóriou obstarávateľa nad prahom, pokiaľ je to možné, ďalej rozdelených podľa postupu, kategórie prác a štátnej príslušnosti uchádzaxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s každým členským štátom a s tretími štátmi.
3. Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 35 ods. 3 povahu všetkých dodatočných štatistickxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxď najmä na základe oznámení členských štátov sa javí ako nevyhnutné:
a) vypustiť z uvedenej prílohy organizácie, ktoré sa spravujú verejným právom, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxú tieto kritériá.
2. Podmienky na vypracovanie, oznamovanie, prijímanie, preklad, zhromažďovanie a distribúciu oznámení uvedených v článku 11 a oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x súlade s postupom stanoveným v odseku 3.
3. Predseda Poradného výboru pre verejné obstarávanie predloží výboru návrh všetkých opatrení, ktoré sa maxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zápisnici. Okrem toho bude mať každý členský štát právo požiadať, aby bolo v zápisnici zaznamenané jeho stanovisko.
Komisia prikladá stanovisku výxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx v odseku 2, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 36
Smernica 71/305/EHS [8] je týmto zrušená bez toho, aby boli dotknuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe VIII.
Článok 37
Táto smernica je adresovaxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx, s. 171 a Ú. v. ES C 305, 23.11.1992, s. 73.
[3] Ú. v. ES C 106, 27.4.1992, s. 11.
[4] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Smernica naposledy pozmenená smernixxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x 13, 15.1.1977, s. 15).
[6] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
[7] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.
[8] Vrátane predpisov, ktoré menia a dopĺňajú túto smernxxxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx/380/EHS (Ú. v. ES L 187, 19.7.1990, s. 55),
- článok 35 ods. 2 smernice 90/531/EHS (Ú. v. ES L 297, 29.10.1990, s. 1) a
- smernica 93/4/EHS (Ú. v. ES L 38, xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxNÝM PRÁVOM, UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 písm. b)
I. BELGIUM
Organizácie
- ,
- ,
- ,
- (
),
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxs Woningfonds van de Grote Gezinnen.
Kategórie
- De kommunale havne (mestské prístavy),
- Andre Forvaltningssubjekter (iné orgány verejnej spxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxanlaeg i Danmark),
- Kobenhavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet Kobenhavn,
- Tele Danmark A/S mit Tochterunternehmen,
- Fyns Telefon xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xxS.
Kategórie
- De kommunale havne (municipal ports),
- Andre Forvaltningssubjekter (other public administrative bodies).
III. NEMECKO
1x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnymi orgánmi, najmä v týchto sektoroch:
1.1 Inštitúcie
- Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (univerzity a vytvorexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Apothekerkammern) (profesijné komory zastupujúce právnikov, notárov, daňových poradcov, účtovníkov, architektov, lekárov a lekárnikov),
- Wixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx združenia: poľnohospodárske, remeselné, priemyselné a obchodné komory, remeselné spolky, remeselné združenia),
- Sozialversicherungen (Kranxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxe Vereinigungen (združenia zmluvných lekárov),
- Genossenschaften und Verbände (družstvá a iné združenia).
1.2 Ústavy a nadácie
Nepriemyselxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxten (federálne inštitúcie s právnou spôsobilosťou),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (penzijné ústavy a študentské združenia),
- Kuxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxpriemyselné a nekomerčné organizácie podriadené štátnej kontrole a pôsobiace vo všeobecnom záujme (vrátane "kommunale Versorgungsunternehmen" — xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (zdravotníctvo: nemocnice, liečebne, lekárske výskumné inštitúty, testovacie a kafiléxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá, orchestre, múzeá, knižnice, archívy, zoologické a botanické záhrady),
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociálne zariadenia: materské školy, detské škôlky, zotavovne, detské domovy, dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (šport: plavecké bazény, športové zariadenia),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdiexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (vzdelanie: preškoľovacie a školiace zariadenia, zariadenia pre ďalšie vzdelávanie, večerné školy pre dospelých),
- Wissenschaft, Forschung unx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxké výskumné ústavy, vedecké spoločnosti a združenia, organizácie na podporu vedy),
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitixxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxntwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (stavebníctvo, výstavba bytov: emstské plánovanie, bytové podniky, agentúry bývania),
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxungswesen (cintoríny a pohrebné služby),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxegórie
Iné právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom, ktorých verejné zmluvy na zhotovenie prác sú podriadené štátnej kontrole.
V. ŠPANxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxvotného zabezpečenia),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (nezávislé orgány národnej administratívy),
- Organismos Autónxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxny miestnych spoločenstiev),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado espanol (iné subjekty podriadené španielskym vnxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xovahou:
- College de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris.
1.2 vedecké a technologické:
- Centre naxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x Agence nationale pour ľemploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariéxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx
x xgences financieres de bassins.
Kategórie
1. Národné verejné orgány:
- universités (univerzity),
- écoles normales d'instituteurs (učiteľxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xkoly),
- établissements publics hospitaliers (verejné nemocnice),
- offices publics d'habitations a loyer modéré (OPHLM) (verejné úrady pre laxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxbaines (mestské združenia),
- institutions interdépartementales et interrégionales (inštitúcie viacerých départementov a medziregionálne inxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxernment Staff Negotiations Board,
- Córas Tráchtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotixx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxelopment Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).
Kategórie
- Third level Educational Bodies of a Public Chxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xf a Public Character,
- Central & Regional Fishery Boards.
VIII. TALIANSKO
Organizácie
- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxerske práce),
- Le universita statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (Štátne univerzity, šxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedecké a kultúrne inštitúcie astronomické, astrofyzické, geofyzické alebo vulkanologické observatóriá),
- Enti di ricerca e sperimentazione (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnizácie),
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agentúry spravujúce povinné sociálne zabezpečenie a sociálne prxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Consorzi per le aree industriali (združenia pre priemyselné oblasti),
- Comunita montane (skupiny municipalít v horských oblastiach),
- Entx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sportive, turistiche e del tempo libero (verejné orgány pre zábavu, šport, turistiku a oddych),
- Enti culturali e di promozione artistica (organixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxe d'un membre du gouvernement (verejné organizácie štátu pod dohľadom člena vlády),
- Les établissements publics placés sous la surveillance des coxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xodifiée par la suite (združenia samospráv vytvorené podľa zákona zo 14. februára 1900, neskôr pozmeneného).
X. HOLANDSKO
Organizácie
- De Nedexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x De waterschappen (administratíva vodných inžinierskych prác),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx vzdelávaní (1985)) wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (fakultné nemocnice).
XI. PORTUGALSKO
Kategórie
- Estabelecimentos públicxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx comercial ou industrial (verejné inštitúcie nekomerčného a nepriemyselného charakteru),
- Fundaçoes públicas (verejné nadácie),
- Administrxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxatories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxon for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporiation,
- National Rivers Authority,
- Northern xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxcs, maintained schools and colleges,
- National Museums and Galleries,
- Research Councils,
- Fire Authorities,
- National Health Service Auxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------
PRÍLOHA II
ZOZNAM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ, AKO SÚ UVEDENÉ VO VŠEOBECNEJ PRIEMYSELNEJ KLASIFIKÁCII EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V Exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xx x x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxné a stavebno-inžinierske práce (bez akejkoľvek podrobnej špecifikácie) a demolačné práce |
| | 500.1 | Všeobecné stavebné a stavebno-inžinierske xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxv, obytných a neobytných |
| | 501.1 | Kontrahenti všeobecného stavebníctva |
| | 501.2 | Pokrývačské práce |
| | 501.3 | Stavba komínov, pecí a kotlox x
x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxx x xemontáž lešenia |
| | 501.7 | Ostatné špecializované činnosti týkajúce sa stavebných prác (vrátane tesárstva) |
| 502 | | Stavebné inžinierstvo: stxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxx x xxxvba mostov, tunelov a šácht; vrtné práce |
| | 502.4 | Vodné inžinierstvo (rieky, kanály, toky, priehrady a jazerá) |
| | 502.5 | Stavba ciest (vrátane xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kanalizačnej sieti, odpadových vôd atď.) |
| | 502.7 | Špecializované činnosti v ostatných oblastiach stavebného inžinierstva |
| 503 | | Inštalácxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxačných zariadení (centrálne vykurovanie, klimatizácia, ventilácia) |
| | 503.4 | Zvuková a tepelná izolácia; izolovanie proti vibráciám |
| | 503xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x Všeobecné stavebné dokončovacie práce |
| | 504.2 | Omietanie |
| | 504.3 | Stolárske práce, v prvom rade použité po montáži a/alebo inštalácii (vrátxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxx xtavebné dokončovacie práce (umiestnenie ohnísk, atď.) |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
DEFINÍCIA NIEKxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxh predpisov, ktorý je obsiahnutý predovšetkým v súťažných podkladoch, v ktorej sú definované požadované vlastnosti práce, materiálu, výroby alebo dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxchnické predpisy budú zahŕňať kvalitatívnu úroveň, výkonnosť, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na materiál, výrobkx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Majú tiež obsahovať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na plánovanie a kalkuláciu nákladov skúšobné testy, kontrol a preberania stavebných prác a metód a všxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxteriálom alebo častiam, z ktorých sa skladajú;
"Norma" : technická špecifikácia schválená uznávaným normalizačným orgánom pre opakované a súvislx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxorom pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) ako "európske normy (EN)" alebo "darmonizačný dokument (HD)" podľa spoločných pravidiel týchto oxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxžiadaviek na stavebné práce, prostredníctvom základných vlastností tovaru a definovaných podmienok uplatnenia a použitia. Európske schválenie vyxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxupom, ktorý je uznaný členskými štátmi, a ktorý je určený na zabezpečenie jednotného používania vo všetkých členských štátoch, ktoré boli uverejnené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxeobecnom záujme, ktoré musia stavebné práce spĺňať.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IV
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxexu a telefaxu obstarávateľa.
2. a) Stavebné miesto.
b) Povaha a rozsah služieb, ktoré majú byť poskytnuté, a tam, kde je to dôležité, hlavné charakxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxia postupu verejného obstarávania.
b) Ak je známy, predpokladaný termín začatia práce.
c) Ak je známy, predpokladaný časový rozvrh ukončenia práxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxormácie.
6. Dátum odoslania oznámenia.
7. Dátum obdržania správy Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
B. Otvoxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxluvy, pre ktorú sa majú zadať ponuky.
3. a) Stavebné miesto.
b) Povaha a rozsah služieb ktoré majú byť poskytnuté a všeobecný charakter prác.
c) Ak xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sa účelu práce alebo zmluvy, pričom zmluva zahŕňa aj vypracovanie projektu.
4. Lehota na dokončenie.
5. a) Meno a adresa služby, od ktorej môžu byť vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx a) Konečný termín prijatia ponúk.
b) Adresa, na ktorú musia byť zaslané.
c) Jazyk alebo jazyky v ktorých musia byť koncipované.
7. a) Prípadne osoxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, v ktorých sú uvedené.
10. Prípadne právna forma, ktorú musí utvoriť skupina, s ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
13. Kritériá pre uzavretie zmluvy. Iné kritériá ako tie, ktoré vychádzajú z najnižšej ceny sa uvedú, ak nie sú spomenuté v súťažných podkladoch.
14. Pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xdkazy na ich neuverejnenie.
17. Dátum odoslania oznámenia.
18. Dátum, kedy Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx Vybraný obstarávací postup.
b) Prípadné odôvodnenie, prečo bol použitý urýchlený postup.
c) Druh zmluvy, na ktorú sa požadujú ponuky.
3. a) Staxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rôznych častí a možnosť uchádzať sa o jednu, niekoľko alebo všetky časti.
d) Informácie týkajúce sa účelu práce, pričom zmluva zahŕňa aj vypracovanix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxnečný termín pre prijímanie žiadostí o účasť.
b) Adresa, na ktorú musia byť žiadosti zaslané.
c) Jazyk alebo jazyky v ktorých musia byť vypracovanéx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxatieb a/alebo odkazy na ustanovenia v ktorých sú uvedené.
10. Informácie týkajúce sa osobného postavenia zhotoviteľa a minimálne ekonomické a techxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxípadný zákaz variantov.
13. Ostatné informácie.
14. Dátum uverejnenia predbežných informácií v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alexx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obdržal oznámenie.
D. Rokovacie konanie
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telexu a telefaxu obstarávateľa.
2. a) Vybraný xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxesto.
b) Povaha a rozsah služieb, ktoré majú byť poskytnuté, a všeobecný charakter prác.
c) Ak je práca alebo zmluva rozdelená do niekoľkých častí, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxŕňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie.
4. Lehota na dokončenie.
5. Prípadne právna forma, ktorú musia utvoriť skupina, s ktorou sa má uzatxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxcované.
7. Akékoľvek požadované zálohy a záruky.
8. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxdy zhotoviteľa, s ktorým je zmluva uzavretá.
10. Prípadný zákaz variantov.
11. Prípadne mená a adresy zhotoviteľov, ktorých už vybrali obstarávaxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxejnenia predbežných informácií v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
15. Dátum odoslania oznámenia.
16. Dátum, kedy Úrad pre vydávanie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvorenia zmluvy.
3. Dátum uzatvorenia zmluvy.
4. Kritériá pre uzatvorenie zmluvy.
5. Počet obdržaných ponúk.
6. Meno a adresa úspešného/ých uxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xminimum/maximum).
9. Prípadne hodnota a podiel zmluvy, ktorá bude pravdepodobne zadaná tretím osobám.
10. Ostatné informácie.
11. Dátum uverxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xedy bolo Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev doručené oznámenie.
--------------------------------------------xxxxxx
xxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxateľa.
2. a) Stavebné miesto.
b) Predmet koncesie, povaha a rozsah služieb, ktoré majú byť poskytnuté.
3. a) Konečný termín prijímania kandidatxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdmienky, ktoré musia kandidáti spĺňať.
5. Kritériá pre uzavretie zmluvy.
6. Prípadne minimálny percentuálny podiel na zmluve na zhotovenie prácx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Európskych spoločenstiev obdržal oznámenie.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VI
VZOR OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxbecná charakteristika prác.
2. Akýkoľvek lehota na dokončenie xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxsť a/alebo prijímania ponúk.
b) Adresa, na ktorú musia byť žiadosti zaslané.
c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť žiadosti vypracované.
5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Dátum odoslania oznámenia.
10. Dátum kedy Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev obdržal oznámenie.
-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxi | zmenená a doplnená aktom o pristúpení |
78/669/ EHS) | 89/440/ EHS) | 90/531/ EHS) | DK, IRL, UK | GR | E, P |
Článok 1 | | zmenený a doplnený | | | | |
Článxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x xxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx 3 ods. 2 | | zrušený | | | | |
Článok 3 ods. 3 | | zrušený | | | | |
Článok 3 ods. 4 a 5 písm. (a) | | zrušený | | | | |
a (b) | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 3, odsx x x x xxxxx x x x x x x x
xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x doplnený | | | | |
Článok 5 a | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 6 | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 7 ods. 1 | pozmenený | zrušený | | | | |
Článok 7 ods. x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 13 | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 14 | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 15 | | zmenený a doplnený | | | | |
Článxx xx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxý | | | | |
Článok 19 | zmenený a doplnený | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 20 | | pozmenený | | | | |
Článok 20 a | | pozmenený | | | | |
xxxxxx xx x x x xxxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxxxx x x x x x
xxxxxk 24 | | pozmenený | | pozmenený | pozmenený | pozmenený |
Článok 25 | | | | | | |
Článok 26 | | | | | | |
Článok 27 | | | | | | |
Článok 28 | | | | | | |
Článok 29 ods. x x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxný | | | | |
Článok 29 a | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 29 b | | zmenený a doplnený | | | | |
Článok 30 | | | | | | |
Článok 30 a | | zmenený a doplnený | | | | |
xxxxxx xx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxxx x xx xx x x x xx xx | | I | I | II |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VIII
KORELAČNÁ TABUĽKA
Smernica 71/305/EHS | Táto Smernica |
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x x x xxxxxx x x
xxxxxx x x x xxxxxx x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxs. 4 a 5 písm.y (a) a (b) | Článok 4 písm. a) |
Článok 3 ods. 4 a 5 písm. c) | Článok 4 písm. b) |
Článok 4 | Článok 5 |
Článok 4 a | Článok 6 |
Článok 5 | Článok 7 |
xxxxxx x x x xxxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
Článok 13 | Článok 12 |
Článok 14 | Článok 13 |
Článok 15 | Článok 14 |
Článok 15 a | Článok 15 |
Článok 15 b | Článok 16 |
Článok 16 | - |
Článok 17 | - |
xxxxxx xx x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxok 27 | Článok 28 |
Článok 28 | Článok 29 |
Článok 29 ods. 1 | Článok 30 1 |
Článok 29 ods. 2 | Článok 30 2 |
Článok 29 ods. 3 | - |
Článok 29 ods. 4 | Článok 30 x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx x x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x xxxxxk 35 |
Článok 31 | - |
- | Článok 36 |
Článok 32 | - |
Článok 33 | - |
- | Článok 37 |
Článok 34 | Článok 38 |
Prílohy I až VI | Prílohy I až VI |
- | Prílohy xxx x xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.