31993L0036

koordinácia postupov verejného obstarávania dodania tovaru

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (61)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
v spolupráci s Euxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxrdinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [4] bola niekoľkokrát zmenená a doplnená; keďže pri príležitosti ďalších zmien a doplnkov bx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xstanoveniami o verejnom obstarávaní, ako sú obsiahnuté v smernici rady 93/37/EHS o koordinácii postupov obstarávania prác [5] a v smernici Rady 92/5xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxfinície obstarávateľov, možnosti výberu otvorenej alebo užšej súťaže, požiadavku na oprávnenie odmietnuť záujemcov alebo uchádzačov, pravidlá zoxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe a účasť, objasnenia týkajúce sa kritérií na uzatvárania zmlúv a na nazavedenie postupu poradného výboru;
keďže je tiež nevyhnutné zaviesť niektorx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxvorené na dodanie tovaru v členskom štáte v mene štátu, alebo regionálnych alebo miestnych úradov alebo iných verejnoprávnych orgánov nezahŕňa len zrxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxaľ je to možné platné postupy a administratívnu prax v každom členskom štáte;
keďže spoločenstvo je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní [7xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx aktualizovať túto prílohu v súlade s úpravami predloženými členskými štátmi;
keďže táto smernica sa nevzťahuje na niektoré zmluvy uzatvorené na doxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xotknuté použitie prahov stanovených pre zmluvy na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom dohody GATT, zmluvy na dodanie tovaru, ktorých hodnota je nižšia xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxže musia byť vypracované opatrenia pre výnimočné prípady, keď ustanovenia týkajúce sa koordinácie postupov nemusia byť uplatnené, pričom takéto príxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch;
keďže je nevyhnutné zabezpečiť všeobecné technické predpisy, ktoré budú brať do úvahy politiku spoločenstva x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtódy verejného obstarávania vypracované obstarávateľmi členských štátov boli zverejnené v celom spoločenstve; keďže informácie obsiahnuté v týchxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxytnúť im príslušné informácie o tovare, ktorý má byť dodaný a podmienky na získanie takej dodávky; keďže najmä pri vyhradených konaniach má zverejnenix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xodľa požadovaných podmienok;
keďže doplňujúce informácie týkajúce sa objednávok musia byť, ako je zvykom v členských štátoch, uvedené v súťažných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxk materiálov, vrátane kvalitatívnych výberových kritérií na uzatvorenie zmlúv;
keďže je vhodné umožniť, aby boli niektoré technické podmienky týxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxto smernici sa týka nomenklatúry; keďže spoločenstvo môže na požiadanie revidovať alebo nahradiť všeobecnú nomenklatúru a keďže je nevyhnutné urobix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov pre transformáciu do vnútroštátneho práva a použitie uvedené v prílohe V,
PRIJALA TÚTO SMERxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxluvy medzi dodávateľom (fyzickou alebo právnickou osobou) a jedným z obstarávateľov definovaných v bode b), ktorých predmetom je kúpa, kúpa prenajatxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxiestnenie a montáž;
b) "obstarávatelia" sú štát, regionálne alebo miestne orgány, organizácie, ktoré sa spravujú verejným právom, združenia tvorxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxávom," je každá organizácia:
- zriadená na osobitné účely, plniaca potreby všeobecného záujmu, ktorá nemá komerčnú alebo priemyselnú povahu, a
- xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxujú verejným právom, alebo je podriadený riadiacemu dohľadu týchto orgánov, alebo ktorá má v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxizácií, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo ich kategórií, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v druhom pododseku, sú uvedené v prílohe I k smernici xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) "otvorená súťaž" je vnútroštátny postup, pri ktorom môžu predložiť ponuky všetci dodávatelia, ktorí o to majú záujem;
e) "užšia súťaž" je vnútroštxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxp, pri ktorom sa obstarávateľ poradí s dodávateľmi podľa svojho výberu a rokuje s jedným alebo s viacerými z nich o podmienkach zmluvy.
Článok 2
1. Táxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxky uvedené v článku 6 ods. 2 uvedenej smernice;
b) zmluvy na dodanie tovaru, ktoré sú vyhlásené za tajné, alebo ktoré musia byť sprevádzané osobitnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxe ochrana základných bezpečnostných záujmov členského štátu.
2. Keď obstarávateľ v zmysle článku 1 písm. b) poskytne osobitne alebo výhradné práva xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxvo sa uvedie, že príslušná organizácia musí dodržať princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti pri uzatváraní zmlúv na dodanie tovaru s xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x písm. a), vrátane tých, ktoré sú súčasťou zmlúv uzatvorených obstarávateľom v oblasti obrany, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vzťahuje článok 223 ods. x xxxxx xx xxxxxx x xxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx sú uzatvorené:
a) na základe medzinárodnej dohody uzavretej v súlade so zmluvou medzi členským štátom a jedným alebo viacerými tretími štátmi, ktorx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie zriadeným rozhodnutím Rady 71/306/EHS [9];
b) s podnikom v členskom štáte alebo v treťom štáte na záklxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxx II, III a IV a články 6 a 7 sa vzťahujú na verejné zmluvy na dodanie tovaru:
- uzatvorené obstarávateľmi uvedenými v článku 1 písm. b), vrátane zmlúv uzatxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxdaná hodnota bez DPH nie je nižšia ako 200000 ECU,
- uzatvorené obstarávateľmi uvedenými v prílohe I a ktorých predpokladaná hodnota bez DPH nie je nižxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxré sa vzťahuje príloha II;
b) táto smernica sa vzťahuje na verejné zmluvy na dodanie tovaru, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo presahuje pxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx každé dva roky, s účinnosťou od 1. januára 1988. Výpočet týchto hodnôt má byť založený na priemerných denných hodnotách týchto mien, vyjadrených v ECU a xxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xtanovený týmto pododsekom má byť z podnetu Komisie revidovaný Poradným výborom pre verejné obstarávanie v zásade dva roky po jeho prvom použití;
d) pxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxrópskych spoločenstiev na začiatku novembra, ktorý nasleduje po revízii stanovenej v prvej časti písmena c).
2. V prípade zmlúv, ktorých predmetom xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxí ako je 12 mesiacov, predpokladaná celková hodnota zmluvy v čase trvania, alebo ak je tento čas dlhší ako 12 mesiacov, celková hodnota zmluvy vrátane prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxásobená 48.
3. V prípade zmlúv, ktorých predmetom je záväzok na pravidelné plnenie, alebo ktoré sa obnovujú v dohodnutej lehote, sa predpokladaná zmxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxacoch, upravenej pokiaľ je to možné, podľa predpokladaných zmien v kvantite alebo hodnote v priebehu dvanástich mesiacov nasledujúcich po pôvodnej zxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxluvy, ak je dlhší ako dvanásť mesiacov.
Výber spôsobu hodnotenia sa nemá vykonávať s úmyslom vyhnúť sa použitiu tejto smernice.
4. Ak navrhované obxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xastí musí byť stanovená ako základ uplatňovaný pri použití odsekov 1 a 2.
5. Ak navrhovaná zmluvy na dodanie tovaru výslovne stanovuje opčené práva, zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxadna požiadavka na obstaranie daného množstva dodávok sa nesmie rozdeliť s úmyslom vyhnúť sa uplatneniu tejto smernice.
Článok 6
1. Pri uzatváranx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx
xx xxxtarávatelia môžu uzatvoriť zmluvy na dodanie tovaru v rokovacom konaní v prípade, že v otvorenom alebo vyhradenom konaní boli podané protiprávne ponuxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xodmienky nie sú podstatne zmenené. Obstarávatelia môžu v takýchto prípadoch upustiť od uverejnenia oznámenia, pokiaľ do rokovacích konaní zahrnú všxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxálnymi požiadavkami ponukového postupu.
3. Obstarávatelia xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxne ponuky alebo vhodné ponuky za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky neboli podstatne zmenené, a za predpokladu, že sa Komisii podá správa;
b) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xa preukázanie obchodnejrentability, alebo na úhrade nákladov na výskum a vývoj;
c) ak z technických alebo umeleckých dôvodov, alebo z dôvodov spojexxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxmoriadnej naliehavosti, ktorú spôsobili udalosti, ktoré dotknutý obstarávateľ nemohol predvídať, nemôže byť dodržaná lehota stanovená pre otvorexx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx prípade prisudzované obstarávateľovi;
e) pre doplňujúce dodávky od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastková náhrada bežných dodávxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxa, aby si zadovážil zariadenie, ktoré má rozdielne technické parametre, čo by mohlo mať za následok nekompatibilitu alebo neprimerané technické ťažkxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxtných prípadoch obstarávatelia uzatvárajú zmluvy na dodanie tovaru prostredníctvom otvorenej alebo užšej súťaže.
Článok 7
1. Obstarávateľ do 1x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxo ponuky a v prípade ponuky oznámi meno úspešného uchádzača.
2. Obstarávateľ oznámi záujemcom alebo uchádzačom, ktorí o to požiadajú, dôvody, na zákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxch publikácií Európskych spoločenstiev.
3. Pre každú uzatvorenú zmluvu vypracuje obstarávateľ písomnú správu, ktorá bude obsahovať aspoň:
- mexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxujemcov alebo uchádzačov a dôvody na ich odmietnutie,
- meno úspešného uchádzača a dôvody, prečo vybrali jeho ponuku, a pokiaľ je to známe, aký podiel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Táto správa, alebo jej hlavné body sa oznámia Komisii na jej žiadosť.
HLAVA II
SPOLOČNÉ TECHNICKÉ PREDPISY
Článok 8
1. Technické špecifikácxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxodné technické predpisy, pokiaľ sú zlučiteľné s právom spoločenstva, určia obstarávatelia technické špecifikácie uvedené v odseku 1 s odvolaním sa nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxválenia alebo spoločné technické špecifikácie neobsahujú žiadne ustanovenie týkajúce sa zabezpečenia zhody, alebo neexistujú technické prostriexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxami;
b) uplatnenie odseku 2 by bolo na úkor uplatnenia smernice rady 86/361/EHS z 24. júla 1986 o prvotnom stupni vzájomného uznávania typového schváxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxógie a telekomunikácií, [11] alebo iných nástrojov spoločenstva v určitých oblastiach služieb alebo výrobkov;
c) by použitie týchto noriem, európxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxoré už používa, alebo by si to vyžiadalo neprimerané náklady alebo neprimerané technické problémy, avšak len ako súčasť jasne definovanej a dokumentoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxíslušný projekt skutočne inovačnú povahu, v dôsledku čoho by použitie existujúcich európskych noriem, európskych technických schválení alebo spolxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxí o vyhlásení metódy verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, alebo v súťažných podkladoch a vo všetkých príxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx, európske technické schválenia alebo spoločné technické špecifikácie neexistujú, technické špecifikácie:
a) sa majú definovať odkazom na národxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxi stanovenými v týchto smerniciach a najmä v súlade s postupmi stanovenými v smernici 89/106/EHS; [12]
b) môžu byť definované odkazom na národné techxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. V tomto prípade je vhodné odkazovať podľa dôležitosti na:
i) národné normy zavádzajúce medzinárodné normy schválené štátom obstarávateľa;
ii) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx odôvodnené predmetom zmluvy, členské štáty zakážu uvádzať v zmluvných ustanoveniach také technické špecifikácie, vzťahujúce sa na danú zmluvu, v ktxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxch dodávateľov alebo výrobky. Predovšetkým sa zakazuje uvádzať obchodnú značku, patenty, typy, špecifický pôvod alebo výroba. Ak sú však tieto údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxcifikáciami, ktoré by boli dostatočne presné a plne zrozumiteľné pre všetky zúčastnené strany.
HLAVA III
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxom uvedú celkový rozsah obstarávania podľa druhov výrobkov, na ktoré zamýšľajú uzavrieť zmluvu v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov, keď cexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxocou odkazov na nomenklatúru "Classification of Products According to Activities (CPA)". Komisia stanoví podmienky, akým spôsobom sa budú uvádzať oxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zmluvu na dodanie tovaru na základe otvorenej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 2, uverejnia svoj záxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uzatvorení zmluvy však nesmú byť v niektorých prípadoch uverejnené, ak by takéto uverejnenie sťažilo vymožiteľnosť práva, alebo by inak odporovalo vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxmu korektnej hospodárskej súťaži medzi dodávateľmi.
4. Oznámenia sa vypracovávajú podľa vzorov uvedených v prílohe IV a uvádzajú informácie požadxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx účely výberu (oddiel 11 prílohy IV B, oddiel 9 prílohy IV C a oddiel 8 prílohy IV D) nesmú vyžadovať splnenie akýchkoľvekiných podmienok ako tých, ktoré sx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí Európskych spoločenstiev. V prípade urýchleného postupu podľa článku 12, sa oznámenie zašle telexom, telegramom alebo telefaxom.
Oznámenie uvexxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxšnej zmluvy.
6. Oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 3 sa uverejnia v plnom znení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v databáze TED v úradných jaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxku Európskych spoločenstiev a v databáze TED, v pôvodnom jazyku. Súhrn dôležitých prvkov každého oznámenia bude uverejnený v úradných jazykoch spoloxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx najneskôr do 12 dní od ich odoslania. V prípade postupu so skrátenými lehotami podľa článku 12 sa tento čas skráti na päť dní.
9. Oznámenia sa neuverejnxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxto dátum musí byť uvedený. Oznámenie nesmie obsahovať inú informácie ako tie, ktoré sú určené na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh spoločenstiev znáša spoločenstvo. Oznámenie nesmie byť dlhšie ako jedna strana úradného vestníka, to znamená približne 650 slov. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxh bolo uverejnené oznámenie alebo oznámenia vypracované.
Článok 10
1. Pri otvorenej súťaži nesmie byť lehota pre prijímanie ponúk stanovená obstxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlebo príslušné orgány im ich zašlú do šiestich dní odo dňa doručenia ich žiadosti.
3. Ak bola žiadosť o dodatočné informácie týkajúce sa súťažných podxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné dokumenty alebo dodatočné dokumenty príliš rozsiahle na to, aby mohli byť dodané v čase stanovenom v odseku 2 alebo 3, alebo ak ponuky možno predložiť xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Článok 11
1. Pri užšej súťaži a rokovacích konaniach v zmysle článku 6 ods. 2 nesmie byť lehota na doručenie žiadosti o účasť stanovená obstarávateľmi xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxoje ponuky. Súčasťou pozvánky budú súťažné podklady a podporná dokumentácia. Bude obsahovať aspoň tieto informácie:
a) ak je to vhodné, adresu orgaxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy, potrebnej na zaplatenie týchto podkladov;
b) lehota na prijímanie ponúk, adresa na ktorú musia byť odoslané a jazyk alebo jazyky v ktorých musia byx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxožené, buď na podporu pri overovaní údajovposkytnutých záujemcom v súlade s článkom 9 ods. 4, alebo na doplnenie informácií poskytnutých podľa tohto čxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx nesmie byť lehota na prijímanie ponúk stanovená obstarávateľmi kratšia ako 40 dní odo dňa odoslania písomnej výzvy.
4. Žiadosti o účasť v postupoch vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musia byť potvrdené listom odoslaným pred ukončením lehoty stanovenej v odseku 1.
5. Ak boli žiadosti o dodatočné informácie týkajúce sa súťažných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxť až po obhliadke miesta alebo po podrobnom preskúmaní dokumentov, ktoré upresňujú súťažné podklady, lehota stanovená v odseku 3 sa primerane predĺžix
xxxxxx xx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xre prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nebude kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia;
b) lehotu pre prijímanie ponúk, ktorá nebude kratšia ako xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxr štyri dni pred uplynutím stanovenej lehoty na prijímanie ponúk.
3. Žiadosti o účasť a výzvy na predkladanie ponúk musia byť odoslané čo najrýchlejšxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxným pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1.
Článok 13
Obstarávatelia môžu uverejniť oznámenia o obstarávaní dodania tovaru, ktoré nepodliexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xrenos, prijímanie, preklad, zhromažďovanie a distribúciu oznámení uvedených v článku 9 a štatistických správ ustanovených článku 31, ako aj nomenklxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxložky v nomenklatúre v oznámeniach môžu byť stanovené podľa toho istého postupu.
HLAVA IV
Kapitola 1
SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ ÚČASTI
Článok 15
1. Zxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxteľov, ktorí neboli vylúčení podľa článku 20, v súlade s kritériami ekonomického a finančného postavenia a technickej spôsobilosti uvedených v článkxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxxxx xxhodnotenia ponúk ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, obstarávatelia môžu brať do úvahy varianty ktoré predložili uchádzači a ktoré spĺňajú minimálnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxkoľvek osobitné požiadavky na ich predloženie. Ak nie sú varianty prí pustné, uvedie sa to vo výzve na predkladanie ponúk.
Obstarávatelia nesmú odmixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxske normy, na európske technické schválenia alebo spoločné technické špecifikácie uvedené v článku 8 ods. 2, alebo na národné technické prepisy uvedexx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xeho úspešnosti viesť skôr k zmluve o poskytnutí služby, ako k zmluvy na dodanie tovaru zmysle tejto smernice.
Článok 17
Obstarávatelia môžu v súťažxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxo údajov nemá dopad na uplatňovanie zodpovednosti hlavného dodávateľa.
Článok 18
Ponuky môžu predložiť skupiny dodávateľov. Od týchto skupín sa xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxva v takom rozsahu, že táto zmena je nevyhnutná pre uspokojivé vykonanie zmluvy.
Článok 19
1. Pri užšej xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxlnych predpokladoch nevyhnutných pre posúdenie minimálnych podmienok ekonomickej a technickej povahy, ktoré má dodávateľ splniť, spomedzi záujemxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xzatvárajú zmluvu na základe užšej súťaže, môžu vopred stanoviť rozsah, do ktorého bude spadať počet dodávateľov, ktorí budú vyzvaní. V tomto prípade sx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxávateľov musí byť najmenej päť a najviac dvadsať.
V každom prípade, aby bola súťaž regulárna, musí byť počet záujemcov vyzvaných na predloženie ponuxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx traja záujemcovia za predpokladu, že existuje dostatočný počet vhodných záujemcov.
4. Každý členský štát zabezpečí, aby obstarávatelia bez diskrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxim vlastným štátnym príslušníkom.
Kapitola 2
Kritériá pre kvalitatívny výber
Článok 20
1. Každý dodávateľ môže byť vylúčený z účasti na obstaxxxxxxx xxx
xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxuácii, vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
b) bol naňho vyhlásený konkurz, vyrovnanie alebo povinná likvixxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxnanie súvisiace s podnikaním ;
d) dopustil sa závažného porušenia odborných povinností, ktoré vie obstarávateľ preukázať a ktoré obstarávateľa opxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ktorom je usadený, alebo právnymi predpismi štátu obstarávateľa;
f) nesplnil povinnosti týkajúce sa platby daní v súlade s právnymi predpismi štátxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxaných podľa tejto kapitoly.
2. Ak obstarávateľ vyžaduje, aby mu dodávateľ poskytol dôkaz, že žiadny z prípadov uvedených odseku 1 písm. a), b), c), e) xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxnocenného dokumentu vydaného príslušným súdnym alebo správnym orgánom v štáte pôvodu alebo v štáte, z ktorého prichádza táto osoba, ktorý dokazuje, žx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx nevydávajú dokumenty alebo osvedčenia uvedené v odseku 2, alebo ak nezahŕňajú všetky prípady uvedené v odseku 1 a), b) alebo c), môžu byť nahradené prísxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxho osoba prichádza.
4. Členské štáty určia orgány a organizácie príslušné vydávať dokumenty, osvedčenia alebo vyhlásenia uvedené v odsekoch 2 a 3 a bxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdanie tovaru, môže byť požiadaný, aby dokázal svoj zápis v profesijnom alebo obchodnom registri za podmienok stanovených v štáte, v ktorom je usadený, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxnia sú:
- v Belgicku: "Registre du commerce/Handelsregister",
- v Dánsku: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" a "Handelsregistrxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxistro Mercantil" alebo v prípade neregistrovaných jednotlivcov osvedčenie uvádzajúce, že príslušná osoba vyhlásila pod prísahou, že vykonáva prísxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa, agricoltura e artigianato", a "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",
- v Luxemburgu: "Registre aux firmes" a "Rôle de la chxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xrsku môže byť dodávateľ vyzvaný, aby preložil osvedčenie vydané "Registrar of Companies" alebo "Registrar of the Friendly Societies", že je začlenenx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnej profesii v štáte, v ktorom je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom a určitou obchodnou značkou.
Článok 22
1. Dôkaz o finančnox x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
b) predložením súvah dodávateľa alebo výpisov z nich, ak je uverejnenie súvah vyžadované podľa práva štátu, v ktorom je dodávateľ usadený;
c) výkazox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxarávatelia v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponuky uvedú, ktoré doklady si vybrali a ktoré doklady okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, majú bxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxje ekonomické a finančné postavenie iným dokumentom, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.
Článok 23
1. Dôkaz o technickej spôsobilosti dodávaxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xoznamom hlavných dodávok vykonaných v ostatných troch rokoch, s uvedením súm, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo potvrdených príslušným orgánom;
- pokiaľ ide o súkromných kupujúcich, dodávka má byť potvrdená nákupcom, alebo ak to nie je možné, jednoduchým vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxriadení;
c) údajmi o technikoch alebo technických zariadeniach bez ohľadu na to, či patria alebo nepatria priamo k dodávateľovi, najmä tých, ktorí sx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x to požiada obstarávateľ;
e) certifikátmi vypracovanými úradnými kontrolnými inštitúciami alebo uznanými orgánmi príslušnými atestovať zhodu vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx byť dodané, sú zložité alebo sú požadované na osobitné účely, kontrolou výrobnej spôsobilosti dodávateľa a ak je to nevyhnutné, študijných a výskumnýxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxľ usadený, so súhlasom tohto orgánu.
2. Obstarávateľ v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponuky uvedie, ktoré doklady požaduje.
3. Rozsah infxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xodávateľa, ktoré sa týkajú ochrany jeho technického alebo obchodného tajomstva.
Článok 24
V rámci článkov 20 až 23 môže obstarávateľ vyzvať dodávxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxateľov, ich musia upraviť podľa ustanovení článku 20 ods. 1 písm. a) až d) a g) a článkov 21, 22 a 23.
2. Dodávatelia zapísaní v úradných zoznamoch môžu prx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xapísaní a zatriedení v tomto zozname.
3. Zápis dodávateľov v úradných zoznamoch overený príslušným orgánom, predstavuje pre obstarávateľov iných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx ods. 1 písm. b) a e) a článku 21 ods. 1 a).
Informácie, ktoré môžu byť odvodené zo zápisov v úradných zoznamoch, nesmú byť spochybnené. Avšak čo sa týka plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxlia ostatných členských štátov použijú prvý a druhý pododsek len v prospech dodávateľov usadených v členských štátoch, ktoré vedú úradný zoznam.
4. xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxácich dodávateľov, a v žiadnom prípade iné ako tie, ktoré sú uvedené v článkoch 20 až 23.
5. Členské štáty, ktoré vedú úradný zoznam, oznámia ostatným čxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
b) alebo ak sa uzatvorí zmluva na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, rôzne kritériá podľa príslušnej zmluvy, napr.: cena, lehota dodania, prevádzkovxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 písm. b) uvedie obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania všetky kritériá, ktoré zamýšľa uplaxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxe vo vzťahu k tovaru, ktorý má byť dodaný, obstarávateľ si predtým, ako odmietne ponuky, písomne vyžiada podrobnosti o základných prvkoch ponuky, ktorx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxti výrobného procesu, alebo vybraných technických riešení, alebo výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač pri dodávkach tovaru, alebo orxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxu cenou, obstarávateľ musí Komisii oznámiť zamietnutie ponúk, ktoré sa mu zdajú príliš nízke.
HLAVA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 28
Na účelx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnmi členské štáty vo svojich vzájomných vzťahoch uplatňujú čo možno najpriaznivejšie podmienky, aké uplatnili vo vzťahu k tretím štátom pri zavedení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxáty v rámci Poradného výboru pre verejné obstarávanie navzájom poradia o opatreniach, ktoré majú byť prijaté podľa dohody.
Článok 29
1. Komisia prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zosúladiť opatrenia prijaté členskými štátmi na účely vykonania tejto smernice.
2. Komisia preskúma túto smernicu a všetky nové opatrenia, ktoré mxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xávrhy.
3. Komisia bude aktualizovať prílohu I na základe akýchkoľvek opráv, zmien alebo doplnkov uvedených v článku 28 a aktualizovanú verziu uverexxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá platné pre lehoty, dátumy a termíny. [13]
Článok 31
1. Aby bolo možné zhodnotiť výsledky použitia tejto smernxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxi rok, pokiaľ ide o obstarávateľov uvedených v prílohe I;
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxho druhého roku, za predchádzajúci rok, pokiaľ ide ostatných obstarávateľov v zmysle článku 1.
2. V štatistická správa sa bude uvádzať aspoň:
a) poxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxx x xodnotu uzatvorených zmlúv každým obstarávateľom nad prahom, rozdelených podľa použitého konania, tovaru a štátnej príslušnosti dodávateľa, s ktorxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxskému štátu a tretím štátom, a v prípade obstarávateľov uvedených v prílohe I, počet a hodnotu uzatvorených zmlúv každému signatárovi dohody GATT.
3x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podľa tejto smernice.
Článok 32
1. Komisii bude pomáhať Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený rozhodnutím 71/306/EHS.
2. Ak sa odkazxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxhu, ak je to nevyhnutné, hlasovaním, v rámci lehoty, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti záležitosti.
Stanovisko bude zapísané v protoxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxt Komisie alebo na žiadosť členského štátu všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice.
Článok 33
Smernica 77/62/EHS [14] sa týmto zrušxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxlohe V.
Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu a čítajú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe VI.
Článok 34
1. Čxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxm informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxi pôsobnosti tejto smernice.
Článok 35
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 14. júna 1993
Za Radu
predseda
J.Trojxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx v. ES C 332, 16.12.1992, s. 72.
[4] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s.1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/50/EHS (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x x97, 29.10.1990, s. 1.
[9] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).
[1xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
[12] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
[13] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.
[14] Vrátane ustanovení, ktoré menia a dopĺňajú túto smernicu:
- smernica 8xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xx7, 29.10.1990, s. 1),
- článok 42 ods. 1 smernice 92/50/EHS (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s.1).
-----------------------------------------------xxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xassés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant a la passation dx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xonds des routesB.Le Fonds général des bâtiments scolaires de ľÉtatLe Fonds de construction d'institutions hospitalieres et médico-socialesLa Socixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxtional ďassurance maladie-invaliditéĽInstitut national de crédit agricoleĽOffice national des pensionsĽOffice central de crédit hypothécaireĽxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx professionnelĽOffice national des débouchés agricoles et horticolesĽOffice national du lait et de ses dérivésĽOffice national de ľemploiRégie des xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xet derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit de Regie der xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxociale inrichtingenDe Nationale LandmaatschappijDe Rijksdienst voor sociale zekerheidHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxenHet Centraal Bureau voor hypothecair kredietDe Nationale DelcrederedienstDe Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringHet Fonds voor de xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxsdienst voor arbeidsvoorzieningDe Regie der Luchtwegen |
1. Statsministeriet | to departementer |
2. Arbejdsministeriet | fem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x
xx xnergiministeriet | ét direktorat og Forsogsanlaeg Riso |
6. Finansministeriet (to departementer) | fire direktorater og institutioner inklusive xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxtioner |
8. Fiskeriministeriet | fire institutioner |
9.Industriministeriet (Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Handvaerk og Skibsxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxolitichefenfem andre direktorater og institutioner |
12. Kirkeministeriet | |
13. Landbrugsministeriet | 19 direktorater og institutioner |
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uddannelsesinstitutioner |
16. Socialministeriet | fire direktorater |
17. Undervisningsministeriet | seks direktorater12 universiteter og xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxvnefire direktorater og adskillige institutioner |
20. Forsvarsministeriet | |
21. Sundhedsministeriet | adskillige institutioner inklusive xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxÁNKU 5, POKIAĽ ZMLUVY UZATVÁRAJÚ OBSTARÁVATELIA V OBLASTI OBRANY
Kapitola 25 : Soľ; síra; zemina a kamene; obkladacie materiály; vápno a cement
Kaxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x slzotvorný plyn
ex2828 : výbušniny
ex2832 : výbušniny
ex2839 : výbušniny
ex2850 : toxické výrobky
ex2851 : toxické výrobky
ex2854 : výbušxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx13 : toxické výrobky
ex2914 : toxické výrobky
ex2915 : toxické výrobky
ex2921 : toxické výrobky
ex2922 : toxické výrobky
ex2923 : toxické výrxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; činidlá a ich deriváty; farbivá, farby, nátery a laky; výplne a tmel; atramenty
Kapitola 33 : Prchavé oleje a živice; parfumové, kozmetické a toaletxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxce a čistiace prípravky, sviečky a podobné predmety, modelovacie výrobky a "zubné vosky"
Kapitola 35 : Bielkovinové substancie; gleje; enzýmy
Kaxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxé pneumatiky
Kapitola 41 : Surová koža a kože (iné ako kožušiny) a usne
Kapitola 42 : Výrobky z usní; sedlá a postroje; cestovné potreby, tašky a podobxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxrobky z dreva; drevené uhlie
Kapitola 45 : Korok a výrobky z korku
Kapitola 46 : Výrobky zo slamy a ostatných pletacích materiálov; košíkový tovar a pxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxola 49 : Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky tlačiarenského priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
Kapitola 65 : Prikrývky hlavy a ich čxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xeria a páperia; umelé kvety; výrobky z ľudských vlasov
Kapitola 68 : Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov
Kapitxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xýrobky z nich; bižutéria
Kapitola 73 : Železo a oceľ a výrobky z nich
Kapitola 74 : Meď a výrobky z nej
Kapitola 75 : Nikel a výrobky z nej
Kapitola 76 x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx
Kapitola 80 : Cín a výrobky z neho
Kapitola 81 : Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
Kapitola 82 ex8205 : nástroje
ex8207 : xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxekomunikačné zariadenia
ex8515 : prenosové zariadenia
Kapitola 86 ex8602 : pancierové lokomotívy, elektrické
ex8603 : ostatné pancierové loxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx1 : ťahače
ex8702 : vojenské vozidlá
ex8703 : havarijné vozidlá
ex8709 : motocykle
ex8714 : prípojné vozidlá
Kapitola 89 ex8901 A : vojnových xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx : mikroskopy
ex9017 : lekárske prístroje
ex9018 : mechanicko-terapeutické zariadenia
ex9019 : ortopedické zariadenia
ex9020 : röntgenové xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxoduktory obrazu a zvuku; ich časti a príslušenstvo
Kapitola 94 ex9401 A : sedadlá do lietadiel
Kapitola 95 : Tovary a výrobky z rezbárskeho a modelárxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------
PRÍLOHA III
DEFINÍCIA NIEKTORÝCH TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ
Na účely tejto smernice sú uvedené termíny definované takto:
Technxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxistiky práce, materiálu, výroby alebo dodávky, ktorý umožňuje, aby práce, materiál, výrobky, alebo dodávky mohli byť popísané tak, aby spĺňali účel, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxiek, ktoré sa vzťahujú na materiál, výrobky alebo dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, testovania a testovacích metód, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxívanie, ktorá sa v zásade nemusí dodržiavať.
Európska norma : je norma schválená Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) alebo Európskym výborom pxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxv.
Európske technické : schválenie je priaznivé technické hodnotenie spôsobilosti použitia výrobku, založené na splnení základných požiadaviek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgán určený na tento účel členským štátom.
Všeobecná technická špecifikácia : je technická špecifikácia stanovená v súlade s postupom, ktorý je uzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xurópskych spoločenstiev.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IV
VZOROVÉ OZNÁMENIA O OBSTARÁVANÍ DODANIA TOVARx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xd ktorej možno obdržať dodatočné údaje:
2. Povaha a množstvo alebo hodnota výrobkov, ktoré majú byť dodané: referenčné číslo CPA:
3. Predpokladanx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxávy Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
B. Otvorená súťaž
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónux xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx
b) Povaha a množstvo tovarov ktoré majú byť dodané: referenčné číslo CPA:
c) Údaj o tom, či sa dodávateľ môže uchádzať o časť požadovaného tovaru:
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx podanie takejto žiadosti:
c) Prípadne výšku a lehoty splatnosti akejkoľvek sumy, potrebnej na zaplatenie týchto dokumentov.
6. a) Konečný termíx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa na otvorení konania:
b) Dátum, hodina a miesto takéhoto otvorenia:
8. Prípadne požadované zálohy a záruky:
9. Hlavné podmienky týkajúce sa finxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrým sa zmluva uzatvára:
11. Informácie, ktoré sa týkajú vlastného postavenia dodávateľa a informácie a formálne požiadavky nevyhnutné na zhodnotexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxé ako je najnižšia cena sa uvádzajú, ak nie sú vymenované v súťažných podkladoch:
14. Prípadný zákaz variantov:
15. Ostatné informácie:
16. Dátux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxž
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telexu a telefaxu obstarávateľa:
2. a) Zvolený postup uzatvorenia zmlúv:
b) Prípadné oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxoré majú byť dodané: referenčné číslo CPA:
c) Údaj o tom, či sa dodávateľ môže uchádzať o časť požadovaného tovaru:
4. Dodacia lehota, ak je známa:
xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
b) Adresa na ktorú musia byť zaslané:
c) Jazyk alebo jazyky v ktorých musia byť vypracované:
7. Konečný termín odoslaniavýzvy na účasť v ponuke:
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtné na zhodnotenie minimálnych ekonomických a technických podmienok dodávateľa:
10. Kritériá na uzatvorenie zmlúv, ak nie sú uvedené vo výzve na prxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
13. Ostatné informácie:
14. Dátum uverejnenia predbežných informácií v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo odkazy na ich neuverejnexxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxkovacie konania
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telexu a telefaxu obstarávateľa.
2. a) Zvolený obstarávací postup:
b) Pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xovarov ktoré majú byť dodané: referenčné číslo CPA:
c) Údaj o tom, či sa dodávateľ môže uchádzať o časť požadovaného tovaru:
4. Dodacia lehota, ak je xxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí o účasť:
b) Adresa na ktorú musia byť zaslané:
c) Jazyk alebo jazyky v ktorých musia byť vypracované:
7. Prípadne požadované zálohy a záruky:
8x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch a technických podmienok dodávateľa:
9. Predpokladaný počet alebo rozsahdodávok na ktoré sa xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
12. Prípadne dátumy) uverejnenia predchádzajúceho oznámenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev:
13. Ostatné informácie:
14. Dátum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. Meno a adresa obstarávacieho úradu:
2. Zvolený postup obstarávania. V prípade rokovacieho konania bez zverejnenia treba uviesť odôvodnenie. xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxov):
7. Povaha a množstvo tovarov ktoré majú byť dodané:
referenčné číslo CPA:
8. Cena alebo rozpätie zaplatených cien (minimum/maximum):
9. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxásení metódy verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev:
12. Dátum odoslania oznámenia:
13. Dátum, kedy Úrad pre vydávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxHOTY PRE UPLATNENIE TRANSPONUJÚCICH OPATRENÍ
Smernica 77/62/EHSzmenená a doplnená smernicami | zmenená a doplnená aktom o pristúpení | |
80/767xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxx x
xxxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx x xxxxxxx xx xx x x xxxxený | | | | |
Článok 2 ods. 1 | | zrušený | | | | |
Článok 2 ods. 2 | | zmenený | zmenený | | | |
Článok 2 ods. 3 | | | | | | |
Článok 2a | | vložený | | | | |
Článok 3 | | | x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x x x x xxxxxxx x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxx x x | | |
Článok 8 | | | | | | |
Článok 9 | | zmenený | | | | |
Článok 10 ods. 1 | | zmenený | | | | |
Článok 10 ods. 2 až 4 | | | | | | |
Článok 11 ods. 1 až 3 | | zmenený | | | | |
xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx x x x x x
Článok 19 ods. 2 | | | | | | |
Článok 20 | | | | | | |
Článok 21 ods. 1 | | | | | | |
Článok 21 ods. 2 | | zmenený | | | | |
Článok 22 | | | | | | |
Článok 23 | | | | | | |
Článxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
Článok 31 | | | | | | |
Článok 32 | | | | | | |
Príloha I | | zmenená | | | zmenená | zmenená |
Príloha II | | zmenená | | | | |
Príloha III | | zmenená | | | | |
| Čláxxx x x x x x x x
x xxxxxx x x xxxxxxx x x x x x
x xxxxxx x x xxxxxxx x x x x x
x xxxxxx x x xxxxxxx x x x x x
x xxxxxx x x xxxxxxx x x x x x
x xxxxxx x x xxxxxxx x x x x x
x Článok 7 | | | | | |
| Článok 8 | | | | | |
| Článok 9 | | | | | |
| Článok 10 | | | | | |
| Článok 11 | | | | | |
| Príloha I | | | | | |
| Príloha II | | | | | |
------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx50//EHS |
Článok 1 | Článok 1 | | | | |
Článok 2 ods. 1 | Článok 2 ods. 2 | | | Článok 35 ods. 1 | |
Článok 2 ods. 2 | Článok 2 ods. 3 | | | | |
Článok 3 | Článok 2a | | | x x
xxxxxx x x xxxxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx x) | | | | Článok 42 ods. 1 |
Článok 5 ods. 1 písm. c) druhý pododsek | Článok 5 ods. 1 písm. d) | | | | |
Článok 5 ods. 1 písm. d) | - | | | | |
Článok 5 ods. 2 až 6 | Článxx x xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x x x x
x x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xlánok 6 ods. 4 písm. a) až e) | | | | |
Článok 6 ods. 4 | Článok 6 ods. 5 | | | | |
xxxxxx x xxxx x xx x x xxx x x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x xx x x xxxxxx x xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx x xxx x x x x x
Článok 8 ods. 5 písm. c) | Článok 7 ods. 5 písm. a) až c) | | | | |
Článok 8 ods. 6 | Článok 7 ods. 6 | | | | |
Článok 9 ods. 1 prvý pododsek | Článok 9 ods. 1 prvý podoxxxx x x x x x
xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x xxxx x x x x xxxxxx x xxxx x x x x x x x x
xxxxxx x xxxx 4 | Článok 9 ods. 5 | | | | |
Článok 9 ods. 5 | Článok 9 ods. 4 | | | | |
Článok 9 ods. 6 a 7 | Článok 9 ods. 6 prvý pododsek | | | | |
Článok 9 ods. 8 | Článok 9 ods. 6 druhx xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxk 10 | | | | |
Článok 11 ods. 1 | Článok 11 ods. 1 | | | | |
Článok 11 ods. 2 | Článok 11 ods. 2 | | | | |
Článok 11 ods. 2 písm. a) až e) | (-) | | | | |
Článok 11 ods. 3 | Čxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx x2 | Článok 12 | | | | |
Článok 13 | Článok 16 | | | | |
Článok 14 | (-) | | | | |
Článok 15 | Článok 17 | | | | |
Článok 16 ods. 1 | Článok 8 | | | | |
Článok 16 ods. 2 | (-x x x x x x
xxxxxx xx x xxx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxnok 19 ods. 2 | | | | |
Článok 20 | Článok 20 | | | | |
Článok 21 ods. 1 a 2 | Článok 21 | | | | |
Článok 22 | Článok 22 | | | | |
Článok 23 | Článok 23 | | | | |
Článok 24 x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x x x
xxx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x |
- | Článok 26 | | | | |
- | Článok 27 | | | | |
Článok 28 | | Článok 1 ods. 1 a 7 | | | |
Článok 29 ods. 1 a 2 | | Článok 8 ods. 1 a 2 | | | |
Článok 29 ods. 3 | | Článok 1 odxx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x xx x xxxxxx x x xx x xxxxxx xx x xx x x x
xxxxxx xx x xxx x x x x x
xxxxxx xx x xxx x x x x x
xxx x xxxxxxx x x x | | |
Príloha I | | Príloha I | | | |
Príloha II | | Príloha II | | | |
Príloha III bod 1 | Príloha IIbod 1 | | | | |
bod 2 | bod 2 | | | | |
bod 3 | bod 3 | | | | |
bod 4 | - x x x x x
xxx x x xxx x x x x x x
xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxx x x xxx x x x x x x
xxx x x xxx x x x x x x
xxx x x xxx x x x x x x
xxx x x xxx x x x x x x
xxxxxxa V | (-) | | | | |
Príloha VI | (-) | | | | |
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.