31992R2410

zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 3975/87

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiel hospodárskej súťaže pre podniky leteckej dopravy
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže nariadenie (EHS) č. 3975/87 [4] tvorí časť balíka vzájomných opatrení prijatých Radou ako prvx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa;
keďže Komisia preto v súčasnosti nemá žiadne prostriedky na vyšetrenie prípadov podozrivých z porušenia článkov 85 a 86 zmluvy a dostatok právomoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxrave vo vnútri členského štátu;
keďže celková letecká doprava vo vnútri členského štátu tiež podlieha liberalizačným opatreniam spoločenstva; kexxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxadované opatrenia pre použitie článkov 85 a 86 zmluvy v oblasti leteckej dopravy v situáciách, keď obchod medzi členskými štátmi môže byť nepriaznivo pxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xplatňovanie súťažných pravidiel; keďže preto rozsah nariadenia (EHS) č. 2975/87 by mal byť rozšírený na túto oblasť leteckej dopravy,
PRIJALA TOTO xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priaxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx x. ES C 125, 18.5.1992, s. 130.
[3] Ú. v. ES C 169, 6.7.1992, s. 13.
[4] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 1.
-----------------------------------------xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.