31973L0239

koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (52)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxe priameho poistenia s výnimkou životného poistenia
(73/239/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxho hlavu IV C;
so zreteľom na návrh Komisie;
so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2];
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnácii podmienok pre začatie a vykonávanie tejto činnosti; keďže takú koordináciu treba vykonať predovšetkým vo vzťahu k priamemu poisteniu okrem živxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa dohľadu; keďže na dosiahnutie tohto cieľa pri súčasnom zabezpečení primeranej ochrany poistených a tretxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx klasifikácia rizík rôznych odvetví poistenia je potrebná najmä kvôli určeniu činností podliehajúcich predpísanému povoľovaniu a hodnote minimálnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ktoré na základe svojho právneho postavenia spĺňajú potrebné podmienky týkajúce sa bezpečnosti a finančných záruk; keďže je ďalej potrebné vyňaťurčxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxo na určité osoby;
keďže právne predpisy jednotlivých členských štátov obsahujú rôzne pravidlá pre súbežné podnikanie v oblasti zdravotného poistxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxielov po odstránení obmedzení práva usadiť sa v iných odvetviach ako životné poistenie by znamenalo, že tieto prekážky práva usadiť sa by existovali ďaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxkom štáte je potrebné rozšíriť dohľad na všetky odvetvia poistenia, na ktoré sa uplatňuje táto smernica; keďže dohľad nie je možný, pokiaľ poisťovňa s txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
keďže odvetvia dopravného poistenia označené číslami 4, 5, 6, 7 a 12 v písmene A prílohy a odvetvia poistenia úveru označené číslami 14 a 15 v písmene A xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej metódy na výpočet technických rezerv je v súčasnosti predmetom štúdií na úrovni spoločenstva; preto sa javí vhodným upraviť koordináciu v tejto zálxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxorú predstavujú voľné aktíva na zabezpečenie proti výkyvom činnosti; keďže na zabezpečenie toho, aby požiadavky stanovené na tento účel boli určené pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxná celkovému objemu činnosti poisťovne a bola určená podľa dvoch ukazovateľov bezpečnosti, jedného, ktorý je založený na poistnom, a druhého na nárokxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xe poisťovne disponujú dostatočnými zdrojmi pri založení, a aby počas činnosti miera solventnosti v žiadnom prípade neklesla pod minimálnu bezpečnú mxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
keďže koordinované predpisy týkajúce sa vykonávania činností priameho poistenia v rámci spoločenstva sa v zásade musia vzťahovať na všetky poisťoxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xlebo pobočky osobitne so zreteľom na skutočnosť, že aktíva poisťovní, ku ktorým patria, sú umiestnené mimo spoločenstva;
keďže je však vhodné umožnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxi v spoločenstve;
keďže sú potrebné určité prechodné ustanovenia, aby sa najmä malým a stredne veľkým poisťovniam, ktoré už existujú, umožnilo prisxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxlatňovanie koordinovaných ustanovení a so zreteľom na to úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v tejto oblasti,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré sú usadené v členskom štáte alebo ktoré sa tam chcú usadiť, v odvetviach poistenia uvedených v prílohe k tejto smernici.
Článok 2
Táto smernica sa xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, životné poistenie, životné poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, toxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho poistenia, t. j. poistenie pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu a poistenie pre prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxnného systému sociálneho zabezpečenia;
e) druh poistenia existujúci v Írsku a Spojenom kráľovstve známy ako "permanent health insurance" (dlhodoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členov sú určené paušálne;
c) operácie, ktoré vykonávajú podniky bez právnej subjektivity, ktorých účelom je vzájomné krytie jeho členov bez platixx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe poistenia vývozného úveru na účet alebo s podporou štátu.
Článok 3
1. Táto smernica sa nevzťahuje na vzájomné poisťovacie spolky, pokiaľ spĺňajú xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxistenia zodpovednosti za škodu, pokiaľ tieto záväzky nepredstavujú doplnkové riziká v zmysle písmena c) prílohy, riziká poistenia úveru alebo kaucixx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxíjmu z príspevkov z činností pokrytých touto smernicou musí byť od osôb, ktoré sú členmi vzájomného združenia.
2. Táto smernica sa ďalej nevzťahuje vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxebo vo vzťahu k plneniu záväzkov z poistných zmlúv vstupuje na miesto postupujúceho podniku.
V takom prípade sa však táto smernica vzťahuje na preberxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xieto verejnoprávne inštitúcie s monopolným postavením (Monopolanstalten):
v Nemecku
1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe,
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Brunswick,
5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg,
6. Hessische Brandversicherungsaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcherungsanstalt, Sigmaringen,
9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold,
10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xerlin,
14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart.
Za zmenu územnej pôsobnosti sa nepovažuje, ak sa inštitúcie s monoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xoistným odvetviam sa nepovažuje, ak niektorá z uvedených inštitúcií prevezme na rovnakom území jedno alebo viaceré poistné odvetvia inej z uvedených xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx des incendiés des Ardennes,
2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or,
3. Caisse départementale des incendiés de la Marne,
4. Caisxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxse départementale grele de l'Hérault;
c) v Írsku
Voluntary Health Insurance Board;
d) v Taliansku
Il-Cassa di Previdenza per l’assicurazionx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnotku stanovenú v článku 4 Štatútu Európskej investičnej banky;
b) "zodpovedajúce aktíva" znamenajú pokrytie záväzkov vyjadrených v určitej mene xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xktív v členských štátoch, pričom sa nevyžaduje založenie hnuteľných aktív ani obmedzenie nakladania s nehnuteľnými aktívami, ako napríklad zapísanxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxanovenia vzťahujúce sa na poisťovne so sídlom v spoločenstve
Oddiel A: Podmienky na vykonávanie poisťovacej činnosti
Článok 6
1. Každý členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) každá poisťovňa, ktorá umiestni svoje sídlo na území tohto štátu;
b) každá poisťovňa, ktorej sídlo je umiestnené v inom členskom štáte a ktorá zriadx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx rozširujú svoju činnosť na území takého štátu na ďalšie poistné odvetvia;
d) každá poisťovňa, ktorá rozširuje svoju pôsobnosť na takú časť štátneho xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxením kaucie.
Článok 7
1. Povolenie platí pre celé štátne územie s výnimkou prípadov, keď žiadateľ požiada o vydanie povolenia len pre časť štátneho xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxaľ si žiadateľ neželá pokryť len časť rizík, ktoré podľa písmena A prílohy patria do tohto poistného odvetvia.
Avšak:
a) Každý členský štát môže vydxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxené podmienky uvedené v písmene C prílohy;
c) až do ďalšej koordinácie, ktorá sa musí uskutočniť do štyroch rokov od oznámenia tejto smernice, je Spolxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoistenia úveru a poistenia kaucie alebo poistenia právnej ochrany buď navzájom, alebo s inými poistnými odvetviami.
Článok 8
1. Každý členský štáx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxckého kráľovstva:
"société anonyme/naamloze vennootschap,", "société en commandite par actions/vennootschap bij wijze van geldschieting op aaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxpade Dánskeho kráľovstva:
"Aktieselskaber" (akciové spoločnosti), "gensidige selskaber" (vzájomné združenia),
- v prípade Spolkovej republxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhmen",
- v prípade Francúzskej republiky:
"société anonyme", "société a forme mutuelle", "mutuelle", "union de mutuelles",
- v prípade Írska:
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxerativa", "mutua di assicurazione",
- v prípade Luxemburského veľkovojvodstva:
"société anonyme", "société en commandite par actions", "assoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxaatschappij", "coöperative vereniging",
- prípade Spojeného kráľovstva:
"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poisťovní Lloyd's.
Ak je to vhodné, môžu členské štáty zriadiť poisťovne akejkoľvek formy podľa verejného práva, ak ich účelom je vykonávanie poisťxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx operácie, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, s vylúčením všetkých ostatných obchodných činností;
c) predložila plán činnosti v súlade s ustanovenxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie činnosti na ďalšie odvetvia alebo, v prípade uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. d), na ďalšiu časť štátneho územia, je povinná predložiť plán činnosti v sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xiery solventnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxdtým, že disponuje minimálnou hodnotou garančného fondu.
3. Tieto koordinačné opatrenia nebránia tomu, aby členské štáty uplatňovali právne predxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poistného a ostatných dokladov potrebných pre riadny výkon dohľadu.
4. Vydanie povolenia podľa týchto ustanovení nesmie závisieť od preskúmania hxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxoré poisťovňa zamýšľa pokryť; všeobecné a osobitné poistné podmienky, ktoré zamýšľa uplatňovať pre poistné zmluvy;
b) sadzieb poistného pre jednoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správu a organizáciu na zabezpečenie činnosti; ich finančného krytia;
ďalej pre prvé tri hospodárske roky:
f) odhadu nákladov na správu okrem zrixxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
h) predpokladanej súvahy;
i) predpokladaných finančných zdrojov určených na krytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti.
Údaje k písmenáx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x 15 písmena A prílohy. Údaje k písmenám a) a b) netreba požadovať pri rizikách uvedených v bode 11 písmena A prílohy.
Článok 10
1. Každý členský štát vyxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxila svoje stanovy a zoznam členov svojich správnych orgánov;
b) predložila potvrdenie vydané príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej má sídlo, potvrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxššia, spĺňa minimálnu mieru solventnosti vypočítanú v súlade s článkom 16 ods. 3, a obsahujúce údaje o rizikách, ktoré poisťovňa skutočne pokrýva, a o fxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s bydliskom a miestom trvalého pobytu v hostiteľskej krajine, ktorému bola udelená plná moc v dostatočnom rozsahu, aby mohol zaviazať poisťovňu vo vzťxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxvoje sídlo v hostiteľskej krajine a musí vymenovať za svojho zástupcu fyzickú osobu, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky. Vymenovaného zástupcu môžx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx o vedúce funkcie v poisťovniach so sídlom na území príslušného štátu.
V súvislosti s poisťovňou Lloyd's sa v prípade súdneho sporu v hostiteľskej kraxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnomocnený zástupca preto musí mať dostatočné oprávnenia, aby proti nemu ako oprávnenému zaviazať jednotlivých zúčastnených poisťovateľov poisťovxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xuď na iné odvetvia, alebo na iné časti štátneho územia v prípade uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. d), predložil plán činnosti v súlade s článkom 11 a spĺňal pxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poisťovne vyžadujú schválenie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného a iných dokladov potrebných pre riadne vykonávanie xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxx xxentúry alebo pobočky uvedený v článku 10 ods. 1 písm. c) obsahuje údaje alebo doklady týkajúce sa:
a) povahy rizík, ktoré poisťovňa zamýšľa pokryť v hoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxpiny poistenia;
c) základných zásad zaistenia;
d) stavu miery solventnosti poisťovne uvedenej v článkoch 16 a 17;
e) odhadu zriaďovacích náklaxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxavkov na správu;
g) odhadu predpokladaných príjmov z poistného alebo príspevkov a výdavkov na poistné plnenia v rámci nového rozsahu činnosti;
h) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxaje k písmenu b) sa nevyžadujú pri rizikách uvedených v bodoch 14 a 15 písmena A prílohy. Údaje k písmenám a) a b) nemusia byť požadované pri rizikách uvedexxxx x xxxx xx xxxxxxx xx
xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx ešte nebola v činnosti tri hospodárske roky, bude sa vyžadovať ich doloženie len za dokončené hospodárske roky.
V prípade Lloyd's sa povinnosť predlxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx pre každého poisťovateľa bolo vydané osvedčenie audítora, ktoré potvrdzuje, že záväzky z poistných operácií sú plne pokryté aktívami. Tieto doklady xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho na vydanie povolenia bude predložený príslušnému orgánu krajiny, v ktorom má poisťovňa sídlo. Tento orgán krajiny, v ktorom má poisťovňa sídlo, prexxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpokladá sa, že sa vyjadril kladne.
Článok 12
Každé rozhodnutie o zamietnutí udelenia povolenia musí byť riadne zdôvodnené a oznámené príslušnej xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxzaoberali žiadosťou o povolenie do uplynutia lehoty šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
Oddiel B: Podmienky pre vykonávanie poisťovacex xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Článok 14
Orgán dohľadu členského štátu, na ktorého území má poisťovňa sídlo, musí skúmať stav solventnosti poisťovne v celom rozsahu jej činnosti. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx 15
1. Každý členský štát, na ktorého území sa poisťovanie vykonáva, bude vyžadovať, aby poisťovňa vytvorila dostatočné technické rezervy.
Výška xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xtáte.
2. Technické rezervy musia byť pokryté rovnocennými zodpovedajúcimi aktívami umiestnenými v krajine, v ktorej sa vykonáva činnosť. Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxné postavenie až do koordinácie právnych predpisov o likvidácii podnikov naďalej uplatňovať právnu úpravu záruk pre technické rezervy existujúcu v čxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xožno použiť na pokrytie technických rezerv; ďalej sa stanovia pravidlá na ocenenie takých aktív.
3. Ak členský štát povolí pokryť technické rezervy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx umiestnené na jeho území napriek ustanoveniam odseku 2.
4. Orgány dohľadu členského štátu, na ktorého území má poisťovňa sídlo, overí, či aktíva na pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxnok 16
1. Každý členský štát vyžaduje, aby každá poisťovňa, ktorá má sídlo na jeho území, vytvorila primeranú mieru solventnosti pre celý rozsah jej čxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxadné imanie alebo v prípade vzájomných poisťovacích spolkov splatené počiatočné členské vklady,
- polovicu nesplateného základného imania alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rezervy), ktoré nezodpovedajú prevzatým záväzkom,
- prevod zisku,
- platby doplnkových príspevkov, ktoré môžu pre jednotlivé hospodárske roky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxy možno zohľadniť najviac do polovice rozdielu medzi najvyššími možnými príspevkami a skutočne požadovanými príspevkami; doplnkovými príspevkamix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxplývajúce z podhodnotenia aktív alebo nadhodnotenia pasív, pokiaľ nie sú tieto skryté rezervy výnimočnej povahy.
Nadhodnotenie technických rezexx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxma rovná 75 % rozdielu medzi sumou rezervy na bežné riziká, vypočítanou paušálne poisťovňou pomocou uplatnenia minimálnej percentuálnej sadzby na poxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdniť pri miere solventnosti až do 20 %.
2. Miera solventnosti sa určí buď na základe výšky poistného alebo príspevkov splatných za rok, alebo podľa prixxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xráz, vypočítajú sa priemerné škody za posledných sedem rokov.
3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 17, výška miery solventnosti sa bude xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedľajších poplatkov k poistnému alebo k príspevkom), ktoré majú byť zaplatené, so zreteľom na celé priame poistenie v poslednom hospodárskom roku za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxhto súčtu sa potom odpočíta celková suma poistného alebo príspevkov zrušených v poslednom hospodárskom roku, ako aj celková suma daní a poplatkov, ktoxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh jednotiek, druhý obsahuje prebytok; vypočíta sa 18 % prvého a 16 % druhého dielu a hodnoty sa spočítajú.
Prvý výsledok sa získa vynásobením takto vypxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx poisťovňa, po odpočítaní prevodov na zaistenie a hrubej sumy nárokov; tento podiel nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako 50 %.
Druhý výsledok (záklax xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxelia a retrocesionári) v obdobiach uvedených v odseku 2,
- k tomuto súčtu sa pripočíta suma plnení zaplatených za záväzky zo zaistenia a retrocesie v rxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxa pre priame poistenie, ako aj pre záväzky zo zaistenia,
- od tejto sumy sa odpočíta suma príjmov z nadobudnutia práv poistníka voči tretím osobám za obxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxého hospodárskeho roka pred posledným hospodárskym rokom, tak pre priame poistenie, ako aj pre záväzky zo zaistenia.
Jedna tretina alebo jedna sedmxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk a druhý bude obsahovať prebytok; xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe príslušnú poisťovňu za posledný hospodársky rok vydelením sumy plnení, ktoré znáša poisťovňa, po prevodoch na zaistenie hrubými nákladmi na poistnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxa na tretinu v prípade zdravotného poistenia vykonávaného na podobnom technickom základe ako životné poistenie, ak:
- poistné sa vypočíta na základx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xa vyzbiera na vytvorenie miery zabezpečenia v potrebnej výške,
- poisťovateľ môže zrušiť zmluvu najneskôr do konca tretieho roka poistenia,
- zmlxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxsledku uvedeného v odseku 3 vykoná na základe čistých príjmov z poistného, vynásobia sa tieto paušálnou percentuálnou sadzbou, ktoré stanoví každoroxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxziách.
Podrobnosti spolu s dôležitými výpočtami sa pošlú orgánom dohľadu krajín, v ktorých je poisťovňa Lloyd's usadená.
Článok 17
1. Jednu trexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxryté všetky alebo časť rizík, ktoré sú zahrnuté v jednom z odvetví vymenovaných v písmene A prílohy v bodoch 10, 11, 12, 13, 14 a 15,
- 300000 účtovných jexxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xx x, 6, 7, 8 a 16,
- 200000 účtovných jednotiek v prípadoch, keď sú pokryté všetky alebo niektoré z rizík, ktoré sú zahrnuté v jednom z odvetví vymenovaných x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx odvetvie alebo riziko, pre ktoré sa vyžaduje najvyššia suma.
c) Každý členský štát môže stanoviť zníženia minimálneho garančného fondu o jednu štvrxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xredpisy o umiestnení aktív, ktoré neslúžia na pokrytie technických rezerv podľa článku 15.
2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. xx xxxxxx xx xxxx x x xxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom poisťovní, ktorým bolo udelené povolenie.
Spolková republika Nemecko však môže až do ďalšej koordinácie podmienok na začatie a vykonávanie činnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xoľným nakladaním s aktívami, ktoré pokrývajú matematické rezervy, súhlasí "Treuhänder".
Dánske kráľovstvo môže až do ďalšej koordinácie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úrazom.
3. Tieto ustanovenia nebránia prijatiu opatrení, ktoré je členský štát oprávnený prijať ako vlastník alebo spoločník poisťovne podľa právxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxnok 19
1. Každý členský štát bude požadovať od každej poisťovne, ktorej ústredie je umiestnené na jeho území, aby každý rok podala správu o všetkých opxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxedkladali doklady spolu so štatistickými podkladmi, ktoré sú potrebné na účely dohľadu. Príslušné orgány dohľadu si navzájom poskytnú doklady a infoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vykonáva činnosť, zakázať voľné nakladanie s aktívami v tejto krajine po tom, ako o svojom úmysle informoval orgány dohľadu krajiny, v ktorej je umiestxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx dohľadu krajiny sídla vyžiada predloženie ozdravného plánu na schválenie.
3. Ak miera solventnosti klesne pod garančný fond určený v článku 17, dohxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xoľné nakladanie s aktívami poisťovne. O tom informuje orgány ostatných členských štátov, na ktorých území bolo poisťovni udelené povolenie; na jeho žxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu záujmov poistených.
5. Orgány dohľadu ostatných členských štátov, na ktorých území bolo príslušnej poisťovni tiež udelené povolenie, sxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kmeň alebo jeho časť, ak má preberajúca poisťovňa aj po prevode potrebnú mieru solventnosti.
Dotknuté orgány dohľadu sa pred odsúhlasením takého prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
1. Príslušný orgán krajiny sídla môže odňať ním udelené povolenie, ak poisťovňa:
a) prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia;
b) nie je schxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xovinnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
V prípade odňatia povolenia orgán dohľadu krajiny sídla oznámi toto odňatie orgánom dohľadu oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xýmito ostatnými orgánmi prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu záujmov poistených, najmä obmedzí voľné nakladanie s aktívami poisťovne, ak takx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx členskom štáte, môže byť odňaté, ak agentúra alebo pobočka:
a) prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia;
b) závažne porušila svoje povinnoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xred odňatím povolenia sa orgány dohľadu krajín, vktorých poisťovňa vykonáva činnosť, poradia s dohľadným orgánom krajiny, v ktorej je umiestnené sídxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajiny, v ktorej je umiestnené sídlo.
3. Každé rozhodnutie o odňatí povolenia alebo o pozastavení činnosti musí byť riadne zdôvodnené a oznámené prxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xlebo pobočky zriadené v rámci spoločenstva, ktoré patria poisťovniam so sídlom mimo spoločenstva
Článok 23
1. Každý členský štát podmieni prístux x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxliť povolenie, ak poisťovňa spĺňa aspoň tieto podmienky:
a) je oprávnená na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa vnútroštátnych právnych predpxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x činnosti, ktorú tam vykonáva, a ukladať tam všetky obchodné doklady;
d) vymenuje splnomocneného zástupcu, ktorý musí byť odsúhlasený príslušným oxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x a zloží jednu štvrtinu minimálnej hodnoty ako kauciu;
f) zaviaže sa, že zabezpečí udržanie miery solventnosti podľa článku 25;
g) predloží plán čixxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé zodpovedajú záväzkom prevzatým na ich štátnom území. Členské štáty dohliadajú na to, aby agentúra alebo pobočka v miere stanovenej príslušným štátox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xktív sa uplatní právna úprava dotknutého členského štátu.
Príslušný členský štát vyžaduje, aby aktíva predstavujúce technické rezervy, boli umiexxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxemí mali mieru solventnosti pozostávajúcu z nezaťažených aktív okrem nehmotných. Miera solventnosti sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 16 oxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xobočka.
2. Tretinu miery solventnosti tvorí garančný fond. Garančný fond nesmie byťnižší ako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xapočíta do tohto garančného fondu.
3. Aktíva potrebné na pokrytie miery solventnosti do výšky garančného fondu musia byť umiestnené v krajine, zvyšxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxých iných členských štátov, aby tam založila ďalšie agentúry alebo pobočky, môže žiadať jednu alebo niekoľko z nasledujúcich výhod:
a) aby sa miera sxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxspevky a škody vzťahujúce sa na činnosť vykonávanú všetkými agentúrami alebo pobočkami zriadenými v spoločenstve;
b) aby bola oslobodená od povinnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxenských štátov, v ktorých vykonáva činnosť.
2. Keď sa aspoň dva príslušné členské štáty dohodnú, že úplne alebo čiastočne vyhovejú žiadosti, prísluxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxlú činnosť, ktorú vykonáva v členských štátoch, ktoré sú účastníkmi dohody. Avšak na žiadosť poisťovne a za súhlasu všetkých dotknutých členských štáxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné informácie týkajúce sa agentúr a pobočiek zriadených na ich území.
3. Výhody udelené podľa tohto článku môžu byť odňaté na základe podnetu jedného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxré sa vzťahuje táto hlava.
Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 20, má orgán dohľadu v štáte najstaršej organizačnej zložky alebo orgán, ktorý miesto nehx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxva.
Článok 28
Ak orgán uvedený v článku 26 ods. 2 odoberie povolenie, oznámi to orgánom ostatných členských štátov, v ktorých poisťovňa vykonáva čixxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnia členských štátov, ktoré súhlasili s požiadavkou uvedenou v článku 26, členské štáty, ktoré dali svoj súhlas, tiež odnímu svoje povolenia.
Článox xx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxchyľujú od ustanovení tejto hlavy, aby bola na základe vzájomnosti zabezpečená primeraná ochrana poistených osôb.
Oddiel IV - Prechodné a iné ustanxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxrnice činné na ich území v jednom alebo vo viacerých odvetviach uvedených v článku 1, lehotu piatich rokov odo dňa oznámenia tejto smernice, aby dosiahlx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx poisťovne predložili orgánu dohľadu na schválenie plánovanéopatrenia na dosiahnutie miery solventnosti podľa článku 20;
b) oslobodiť poisťovne xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo fondu podľa článku 17 ods. 2, od povinnosti vytvoriť takýto minimálny garančný fond pred uplynutím hospodárskeho roka, v ktorom príjem z poistného alxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxlasne rozhodne, kedy majú členské štáty zrušiť toto oslobodenie.
3. Poisťovne, ktoré chcú rozšíriť svoju činnosť v zmysle článku 8 ods. 2 alebo článkx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na iné odvetvia poistenia alebo na iné časti takého územia, môžu byť na obdobie desať rokov odo dňa ohlásenia smernice oslobodené od povinnosti vytvorix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x právnej forme, akú mali v čase oznámenia smernice, počas obdobia troch rokov od oznámenia smernice. Poisťovne zriadené v Spojenom kráľovstve "by Royax xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xbdobie.
Poisťovne v Belgicku, ktoré v súlade s ich cieľmi zabezpečujú hypotekárne úvery alebo v operácie sporenia v súlade s bodom 4 článku 15 právnycx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxí troch rokov odo dňa oznámenia tejto smernice.
Príslušné členské štáty vypracujú zoznam takých poisťovní a predložia ho ostatným členským štátom a xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxklad hypotéky, povinné vklady alebo kaucie založené podľa súčasných právnych predpisov.
Článok 31
Členské štáty poskytnú agentúram a pobočkám uxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvetviach uvedených v článku 1 a nerozširujú svoju činnosť v zmysle článku 10 ods. 2, lehotu nepresahujúcu päť rokov odo dňa oznámenia tejto smernice, abx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxa štvorročnej lehoty odo dňa oznámenia smernice, môže každý členský štát zachovať v prospech poisťovní tejto krajiny usadených na jeho území právnu úpxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a neprekročí hranice uvoľnenia poskytnuté podľa článku 15 ods. 2 v prospech poisťovní členských štátov usadených na ich území.
Oddiel V - Záverečné uxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxvni spoločenstva a preskúmanie všetkých ťažkostí, ktoré sa môžu vyskytnúť pri uplatňovaní tejto smernice.
Článok 34
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xituáciu na poisťovacích trhoch členských štátov.
2. Keď to bude potrebné, predloží Komisia Rade predbežné správy pred uplynutím prechodného obdobxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxu do 18 mesiacov od jej oznámenia, a bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 30, 31 a 32, budú sa takto uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxladať Komisii text hlavných právnych predpisov a správnych opatrení, na ktoré sa táto smernica vzťahuje.
Článok 37
Príloha tvorí neoddeliteľnú sxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.
[2] Ú. v. ES C 27, 28.3.1968, s. 15.
[3] Ú. v. ES č. 158, 18.7.1967, s. 1.
---------------------------------------xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxnenia
- opakované plnenia
- kombinované plnenia
- úrazy cestujúcich
2. Choroba
- jednorazové plnenia
- opakované plnenia
- kombinovanx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxidiel
4. Koľajové vozidlá
Všetky škody na koľajových vozidlách
5. Letecké dopravné prostriedky
Všetky škody na leteckých dopravných prostrxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxrných plavidlách
7. Tovar v preprave (vrátane tovaru pre trh, batožiny a všetkých ostatných tovarov)
Všetky škody na prepravovanom tovare alebo bxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxôsobil
- požiar
- výbuch
- víchrica
x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx
xx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxch 3, 4, 5, 6 alebo 7) spôsobené krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami, ak nie sú zahrnuté v odseku 8
10. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckým dopravným prostriedkom
Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xelá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou riečnych, jazerných a námorných (vrátane zodpovednosti dopravcu)
13. Všeobecná zodpovednosť
Vxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx
xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x exportný úver
- splátkový úver
- hypotekárny úver
- poľnohospodársky úver
15. Kaucia
- záruky (priame)
- záruky (nepriame)
16. Rôzne fixxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxé náklady
- neočakávané obchodné náklady
- strata trhovej hodnoty
- strata nájomného alebo príjmu
- nepriame obchodné straty okrem strát spomxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx do jedného odvetvia nesmú byť zahrnuté do žiadneho iného odvetvia okrem prípadov uvedených v bode C.
B. Opis povolenia udeleného pre viac ako jedno poxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x0, nazýva sa "Poistenie motorových vozidiel";
c) odvetvia č. 1 (štvrtá zarážka), 4, 6, 7 a 12, nazýva sa "Námorné a dopravné poistenie";
d) odvetvia xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxtvia č. 10, 11, 12 a 13, nazýva sa "Poistenie zodpovednosti za škodu";
g) odvetvia č. 14 a 15, nazýva sa "Poistenie úveru a kaucie";
h) všetky odvetviax xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxlo udelené povolenie pre hlavné poistné riziko patriace do jedného odvetvia alebo skupiny odvetví, môže poistiť aj riziká zahrnuté do iného odvetvia bxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx
x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxziku, a
- sú poistené zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.
Avšak riziká zahrnuté do odvetví 14 a 15 v písmene A prílohy nesmú byť považoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.