31992R0479

uplatňovanie čl. 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxstupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodársxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže článok 85 ods. 1 zmluvy môže byť v súlade s jej článkom 85 ods. 3 vyhlásený za neuplatniteľný nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xrijať ustanovenie o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy formou nariadenia; keďže podľa článku 87 ods. 2 písm. b) musí takéto nariadenie stanoviť podrobxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdľa článku 87 ods. 2, písm. d) sa od takéhoto nariadenia vyžaduje, aby vymedzilo príslušné úlohy Komisie a Súdneho dvora;
keďže lodná doprava je kapitxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxhla potrebné úspory z rozsahu, aby bola schopná úspešne konkurovať na svetovom trhu lodnej dopravy;
keďže dohody o spoločnom poskytovaní služieb mexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných dohôd (v lodiarskych kruhoch nazývaných konzorciá), môžu poskytnúť potrebné nástroje na zlepšenie produktivity lodných dopravných služieb a pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxií môžu v tomto smere zohrávať a berúc do úvahy špecifické charakteristiky medzinárodnej lodnej dopravy tovarov;
keďže legalizácia týchto dohôd je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxavných služieb, ktoré konzorciá ponúkajú, môžu získať časť úžitkov vyplývajúcich zo zlepšení v produktivite a službách, okrem iného prostredníctvox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdeniami;
keďže Komisia by mala byť schopná formou nariadenia vyhlásiť, že ustanovenia článku 85 ods. 1 zmluvy sa nevzťahujú na určité kategórie dohôx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxý účinok z hľadiska politiky hospodárskej súťaže;
keďže Komisia by mala byť schopná v úzkom a stálom kontakte s príslušnými orgánmi členských štátov xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxžitým typom spoločných podnikov; keďže existuje široká škála rôznych dohôd konzorcií pôsobiacich v rôznych podmienkach; keďže rozsah, zmluvné straxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxupinovým výnimkám pripojené podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby sa na odosielateľov preniesol spravodlivý podiel výhod a aby nebola vylúčená hospoxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnia článkov 85 a 86 zmluvy na námornú dopravu [4], môže Komisia stanoviť, že rozhodnutie prijaté v súlade s článkom 85 ods. 3 zmluvy platí so spätnou pôsobxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých postupov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenia, nesmie byť povinné, pretože je zodpovednosťou v prvom rade na podnikoch samotných, aby zabezpečilx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nariadenia;
keďže výnimku nie je možné udeliť, ak nie sú podmienky stanovené v článku 85 ods. 3 zmluvy splnené; keďže Komisia by z toho dôvodu mala mať pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxnám odporúčania a až potom prijať rozhodnutia,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 4056/86, Komxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxmi, rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov, ktorých účelom je podpora alebo zavedenie spolupráce pri spoločnej prevádzke námorných dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxebo obchodných dohôd, s výnimkou stanovovania cien (konzorciá).
2. Takéto nariadenie, prijaté podľa bodu 1, definuje kategórie dohôd, rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxné za vyňaté z uplatnenia článku 85 ods. 1 zmluvy.
Článok 2
1. Nariadenie prijaté v zmysle článku 1 platí na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutix xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bolo prijaté.
Článok 3
Nariadenie prijaté podľa článku 1 môže obsahovať ustanovenie, ktoré uvádza, že platí so spätnou pôsobnosťou na dohody, rozxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
Článok 4
Pred prijatím nariadenia Komisia uverejní jeho navrhované znenie, aby umožnila dotknutým osobám a organizáciám predložiť pripomienky v pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx prijatím takéhoto nariadenia sa Komisia poradí s Poradným výborom pre dohody a dominantné postavenia v námornej doprave, vytvorenom podľa článku 15 oxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxia s Komisiou sa neuskutočnia skôr ako jeden mesiac od odoslania oznámenia o ich zvolaní.
Článok 6
1. V prípade že dotknuté osoby porušia podmienku axxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxať dotknutým osobám odporúčania a
- prijať rozhodnutie, ak takéto osoby nedodržia uvedené odporúčania, v závislosti na závažnosti predmetného porxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxnu výnimku podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 4056/86 alebo im odníme výhodu skupinovej výnimky, ktorú dovtedy mali.
2. Ak Komisia z vlastnej xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xozhodnutie alebo zosúladený postup, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka udelená nariadením, prijatým podľa článku 1, majú napriek tomu účinky, ktxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpy zbaviť výhody skupinovej výnimky a prijať príslušné opatrenia na ukončenie takéhoto porušovania, v zmysle článku 13 nariadenia (EHS) 4056/86.
3x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxbúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxx990, s. 9.
[2] Ú. v. ES C 305, 25.11.1991, s. 39.
[3] Ú. v. ES C 69, 18.3.1991, s. 16.
[4] Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4.
-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.