31992L0057

zavedenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (10)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxcich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxm pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,
v spolupráci s Európskym parlamentom [2],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xracovného prostredia, aby sa zaistila vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;
keďže v súlade s podmienkami daného článku takéto sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxkov;
keďže správa Komisie o jej programe pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci [4] ustanovuje prijatie smernice určenej na zaistenie bxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx7 o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [5] vzala na vedomie zámer Komisie predložiť Rade v blízkej budúcnosti minimálne požiadavky na dočxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikám;
keďže pri viac než polovici pracovných úrazov na staveniskách v spoločenstve zohrali úlohu neuspokojivé architektonické a/alebo organixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xchranu zdravia pri práci musia byť informované pred začatím prác o vykonaní prác, ktorých rozsah presahuje určitý prah;
keďže pri vykonávaní projekxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxenisku zároveň alebo následne;
keďže je preto potrebné zlepšiť koordináciu medzi rôznymi príslušnými stranami v štádiu prípravy projektu a tiež prx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxbo lokalitne sa meniacich staveniskách je nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;
keďže okrem toho môžu samostatne záxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxroziť bezpečnosť a zdravie pracovníkov;
keďže je preto potrebné rozšíriť na samostatne zárobkovo činné osoby a na zamestnávateľov, ktorí sami vykoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica) [7];
keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxovenia uvedenej smernice preto platia v plnom rozsahu pre dočasné alebo lokalitne sa meniace staveniská bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxobitne vo vzťahu k predmetu smernice Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členskxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xostupov na zadávanie verejných stavebných prác [10];
keďže v zmysle rozhodnutia Rady 74/325/EHS [11] Komisia vedie porady s Poradným výborom pre bexxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xmernica, ktorá je ôsmou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxom priemysle v zmysle článku 1 ods. 02 rozhodnutia Rady 74/326/EHS z 27. júna 1974 o rozšírení právomoci Stálej komisie pre bezpečnosť v čiernouhoľných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxmet uvedený v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo špecifické ustanovenia uvedené v tejto smernici.
Článok 2
Definície
Na účexx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxebné alebo stavebno-inžinierske práce; nevyčerpávajúci zoznam takýchto prác je uvedený v prílohe I;
b) "stavebník" je každá fyzická alebo právnicxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a/alebo dozor nad vyhotovením projektu a koná v mene stavebníka;
d) "samostatne zárobkovo činná osoba" je každá iná osoba, ako osoby uvedené v článku x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxny zdravia v štádiu prípravy projektu" je každá fyzická alebo právnická osoba poverená stavebníkom a/alebo stavebným dozorom počas prípravy projektx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxebo právnická osoba poverená stavebníkom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdravia — Oznámenie pred začatím prác
1. Stavebník alebo stavebný dozor určí jedného alebo viacerých koordinátorov pre otázky bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxezpečí, aby bol pred zriadením staveniska vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade s článkom 5 písm. b).
Členské štáty môžu po poradácx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom, ako je uvedené v prílohe II,
alebo
- o práce, pre ktoré sa vyžaduje predbežné oznámenie podľa odseku 3 tohto článku.
3. V prípade stavenísk:
x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx
x xx xxxxxx xxxxx xxxnovaných prác prekročí 500 človeko-dní,
stavebník alebo stavebný dozor predloží príslušným úradom pred začatím prác písomné oznámenie podľa prílxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx štádium projektu: všeobecné zásady
Stavebný dozor alebo tam, kde je to vhodné, stavebník berie do úvahy všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxonických, technických a/alebo organizačných aspektoch kvôli naplánovaniu rôznych druhov alebo štádií práce, ktoré sa majú uskutočňovať súčasne alxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxy plány bezpečnosti a ochrany zdravia a zoznamy vypracované v súlade s článkom 5 písm. b) alebo c) alebo upravené v súlade s článkom 6 písm. c).
Článok 5
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrčený/í podľa článku 3 ods. 1:
a) koordinuje uplatňovanie ustanovení článku 4;
b) vypracuje alebo si nechá vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plán musí tiež obsahovať osobitné opatrenia pre práce, ktoré spadajú pod jednu alebo viac kategórií uvedených v prílohe II;
c) pripraví podklad zodpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx následných prácach.
Článok 6
Vykonávacie štádium projektu: povinnosti koordinátorov
Koordinátor(i) pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxplánovaniu rôznych druhov alebo štádií prác, ktoré sa majú uskutočňovať súčasne alebo následne za sebou,
- pri odhadovaní doby požadovanej na ukončxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxu pracovníkov, aj samostatne zárobkovo činné osoby:
- zodpovedajúcim spôsobom uplatňovali zásady článku 8,
- kde je to potrebné, dodržiavali pláx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxhrany zdravia podľa článku 5 písm. b) a podklad podľa článku 5 písm. c), ktoré zohľadnia postup prác a akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytli;
d) organizujx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxovníkov a na prevenciu úrazov a ohrozenia zdravia pri práci a vzájomné informovanie podľa článku 6 ods. 4 smernice 89/391/EHS a zabezpečuje, aby v prípxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtupov;
f) vykonáva opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby na stavenisko bol povolený vstup len oprávneným osobám.
Článok 7
Zodpovednosť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xloh uvedených v článku 5 a 6, stavebník alebo stavebný dozor sa tým nezbavuje zodpovednosti v danom ohľade.
2. Uplatňovanie článku 5 a 6 a odseku 1 tohto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxHS
Pri vykonávaní prác sa uplatňujú zásady uvedené v článku 6 smernice 89/391/EHS, najmä pokiaľ ide o:
a) udržiavanie poriadku a dostatočnej čistxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxyb a pre pracovné prostriedky;
c) podmienky pre manipuláciu s rôznymi materiálmi;
d) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxíkov;
e) vymedzenie a úpravu plôch pre skladovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;
f) podmienky pre odstraňoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxe typy prác alebo štádiá prác podľa postupu prác na stavenisku;
i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxnosti zamestnávateľov
Na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 6 a 7, zamestnávatelixx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxnenia koordinátora(-rov) pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia.
Článok 10
Povinnosti iných skupín osôb
1. Na zaistenie bezpečnosti a ochraxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxok 13 smernice 89/391/EHS, ako aj článok 8 a prílohu IV tejto smernice;
ii) článok 4 smernice 89/655/EHS a príslušné ustanovenia jej prílohy;
iii) xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xx x x xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xdravia.
2. Na zaistenie bezpečnosti a zdravia na stavenisku, kde zamestnávatelia osobne vykonávajú pracovnú činnosť na stavenisku:
a) účelne doxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
iii) články 3, 4 ods. 1, 2, 3, 4, 9 a článok 5 smernice 89/656/EHS;
b) berú do úvahy pripomienky koordinátora(-ov) pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxaní o všetkých opatreniach, ktoré majú byť prijaté na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku.
2. Informácie musia byť pre príslušnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxú podľa článku 11 smernice 89/391/EHS v záležitostiach obsiahnutých v článkoch 6, 8 a 9 tejto smernice a zaistia, kdekoľvek to bude potrebné, náležitú xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxsť pracoviska.
Článok 13
Zmeny a doplnky príloh
1. Zmeny a doplnky príloh I, II a III prijme Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 118a zmluvxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxbo lokalitne sa meniacich stavenísk a/alebo
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavenísk
sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Členské štáty prijmú xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxx informovať Komisiu.
2. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz sa na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom sa xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
4. Členské štáty podávajú Komisii každé štyri roky sprxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xadu, Hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.
5. Komisia so zreteľom na odseky 1, 2, 3 a 4 predkxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xdresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 24. júna 1992
Za Radu
predseda
José da Silva Peneda
[1] Ú. v. ES C 213, 28.8.1990, s. 2 a Ú. v. ES C 112, xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xx] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 13.
[7] Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18.
[8] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
[9] Ú. v. Ex x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15. Naposledy zmenené a doplnené v Zmluve o pridružení z roku 1985.
[12] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 18.
----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxICE
1. Hĺbiace práce
2. Zemné práce
3. Stavebné práce
4. Montáž a demontáž prefabrikovaných častí
5. Rekonštrukcia
6. Stavebné úpravy
7x xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx II
NEVYČERPÁVAJÚCI ZOZNAM PRÁC SPOJENÝCH S OSOBITNÝM RIZIKOM PRE BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE PRACOVNÍKOV PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 2, DRUHÝ ODSEK SMERNICE
1. Pxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm práce alebo používaných procesov alebo pracovným prostredím na pracovisku alebo pracovnom stanovisku [1].
2. Práce, pri ktorých sú pracovníci vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo pre ktoré je zákonom určené monitorovanie zdravia.
3. Práce s ionizujúcim žiarením, ktoré vyžadujú stanoviť oblasti kontroly alebo dozoru, ako je xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtopenia.
6. Práca na studniach, podzemné zemné práce a tunely.
7. Práce vykonávané potápačmi, ktorí majú systém dodávania vzduchu.
8. Práce, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxž ťažkých prefabrikátov.
[1] Pri vykonávaní bodu 1 majú členské štáty možnosť uvádzať číselné údaje pre individuálne situácie.
[2] Ú. v. ES L 246, 1xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------
PRÍLOHA III
OBSAH OZNÁMENIA PRED ZAČATÍM PRÁC PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 3, PRVÝ ODSEK SMERNICE
1. Dátum oznámenia: -
2. Presná adresa stxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxy zdravia počas štádia prípravy projektu (meno/á a adresa/y): -
7. Koordinátor/i pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia počas štádia vykonania prxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxadaný maximálny počet pracovníkov na stavenisku: -
11. Predpokladaný počet dodávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb na stavenisku: -
12. xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xOŽIADAVKY NA STAVENISKÁCH
Podľa článku 9 písm. a) a článku 10 ods. 1 písm. a) bod i) smernice
Úvodné poznámky
Povinnosti ustanovené v tejto prílohx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxriadenia.
ČASŤ A
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STAVENISKÁCH
1. Stabilita a pevnosť
1.1. Materiály, zariadenia a vo všeobecnosti všetky xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxom.
1.2. Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je povolený, pokiaľ nie sú zabezpečené primerané zariaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xoužívané tak, aby nespôsobili požiar alebo výbuch. Osoby musia byť primerane chránené proti ohrozeniu elektrickým prúdom spôsobeným priamym alebo nxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxta dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť osôb, ktoré majú prístup k častiam rozvodov.
3. Únikové cesty a východy
3.1. Únikové cestx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xožnosť opustiť všetky pracovné miesta čo možno najrýchlejšie a najbezpečnejšie.
3.3. Počet, rozdelenie a rozmery únikových ciest a východov závisxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx musia byť označené podľa vnútroštátnych predpisov, ktorými sa uplatňuje smernica 77/576/EHS [1].
Takéto označenie musí byť dostatočne trvanlivé x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxoľvek použité.
3.6. Únikové cesty a východy, pri ktorých je potrebné osvetlenie, musia byť zabezpečené núdzovým osvetlením primeranej intenzity pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zariadení, fyzikálnych a chemických vlastností vyskytujúcich sa látok, ako aj podľa maximálneho možného počtu prítomných osôb musí byť zabezpečenx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxie požiaru, detektory požiaru a poplašné systémy sa musia pravidelne kontrolovať a udržiavať.
V pravidelných intervaloch je potrebné vykonávať prxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxadenia musia byť označené značkami v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa uplatňuje smernica 77/576/EHS.
Takéto označenie musí byť dostaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xa používané pracovné metódy a fyzické požiadavky kladené na xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxl zdravie pracovníkov.
Každá porucha musí byť oznámená riadiacim systémom, ak to je potrebné pre ochranu zdravia pracovníkov.
6. Vystavenie osobxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxhom).
6.2. Ak pracovníci musia vchádzať do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické alebo nebezpečné látky, alebo v ktorom je nedostatočxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvek nebezpečenstvu.
6.3. Pracovník nemôže byť za žiadnych okolností vystavený vysokému nebezpečnému vzduchu v uzavretom priestore.
Musí byť prxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxúť pomoc.
7. Teplota
Počas pracovnej doby musí byť teplota primeraná ľudskému organizmu so zreteľom na používané pracovné metódy a fyzické požiadxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxanoviská, priestory a dopravné trasy musia mať, pokiaľ je to možné, dostatočné prirodzené osvetlenie a dostatočné umelé osvetlenie v noci a ak je denné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtlenia nesmie rušiť alebo ovplyvňovať vnímanie svetelnej signalizácie alebo smeroviek.
8.2. Inštalované osvetlenie priestorov, pracovných staxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxtlenia.
8.3. Priestory, pracovné stanoviská a dopravné trasy, kde sú pracovníci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne vystavení nebezpečenstvxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím.
9.2. Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor musia byť vybavené mechanizmom, ktorý ich zaistí proti spätnxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxné prostriedky, musia byť dvere pre chodcov, ak nie je pre chodcov bezpečné prechádzať týmito bránami; takéto dvere musia byť viditeľne označené a musix xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxť vybavené ľahko identifikovateľnými prístupnými núdzovými spínačmi a musia byť otvárateľné i ručne, ak sa pri výpadku prúdu nedajú otvárať automatixxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxrhované, umiestnené, situované a riešené tak, aby bol zaistený ľahký, bezpečný a primeraný prístup spôsobom, ktorý neohrozuje pracovníkov nachádzaxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxsia rozmiestniť vzhľadom na počet potenciálnych používateľov a druh činnosti.
Ak sa na dopravných trasách používajú dopravné prostriedky, pre inýxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxntrolované a primerane udržiavané.
10.3. Medzi dopravnými trasami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zabránia vstupu neoprávneným osobám.
Na ochranu pracovníkov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrexxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxrom nákladu, ktorý má byť prepravovaný.
11.2. Nakladacie plošiny musia mať aspoň jeden východ.
11.3. Nakladacie rampy musia byť primerane bezpečxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxvala pracovníkom dostatočne voľný pohyb pri výkone ich práce vzhľadom na potrebné zariadenie alebo používané prístroje.
13. Prvá pomoc
13.1. Zamxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxnúť opatrenia na zaistenie lekárskej pomoci, aby sa zabezpečil odvoz pracovníkov, ktorým sa stal úraz alebo ich postihla náhla nevoľnosť.
13.2. Ak jx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx prvej pomoci musia byť vybavené základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pre manipuláciu s nosidlami.
Musia xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú.
Toto vybavenie musí byť vhodne označené a ľahko prístupné.
Adresa a telefónne číslo mxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxci musia obliekať osobitný pracovný odev a ak sa nemôžu prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k disxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxia byť dostatočne veľké a musia byť vybavené tak, aby umožnili každému pracovníkovi, ak je to potrebné, vysušiť si svoj pracovný odev, svoj vlastný odev x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxia sa vykonať opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a ženy.
14.1.4. Ak v zmysle bodu 14.1.1., prvý odsek, šatne nie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xx xotrebné kvôli charakteru práce alebo z dôvodu ochrany zdravia, pracovníci musia mať k dispozícii primerané množstvo vyhovujúcich spŕch.
Musia byť xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožnili každému pracovníkovi umyť sa bez prekážok v podmienkach primeraného hygienického štandaxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvných stanovíšť a šatní musí byť k dispozícii dostatočný počet primeraných umývadiel s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou).
Tieto umývadlá musxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdlami oddelené od šatní, musí byť medzi nimi jednoduchý prechod.
14.3. Záchody a umývadlá
V blízkosti pracovných stanovíšť, oddychových miestnoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxkonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.
15. Oddychové miestnosti a/alebo ubytovacie priexxxxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxkročí určitú hodnotu a vzhľadom na vzdialenosť pracovného stanoviska, pracovníci musia mať k dispozícii ľahko prístupné oddychové miestnosti a/alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxom stolov a stoličiek s operadlami pre príslušný počet pracovníkov.
15.3. Ak uvedené priestory nie sú k dispozícii, pracovníci musia mať k dispozícix xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxerané hygienické vybavenie, oddychovú miestnosť a miestnosť na pobyt vo voľnom čase.
Musia byť zariadené posteľami, skriňami, stolmi a stoličkami x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx.5. Mali by sa vykonať príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov pred nepohodou spôsobenou cigaretovým dymom v oddychových miestnostiach a/alebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xodmienkach.
17. Osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou
Ak je to potrebné, pracoviská musia byť usporiadané xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xáchody a pracovné stanoviská, ktoré používajú alebo kde sú priamo zamestnané osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.
18. Rôzne ustanovenia
18.xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxu sa musí zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody a ak je to možné, ďalšie nealkoholické nápoje pre pracovníkov zamestnaných v miestnostiach, ako ax xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx prijateľných podmienok,
- ak je to vhodné, mať k dispozícii zariadenia, kde by si mohli pripravovať sami stravu za prijateľných podmienok.
ČASŤ B
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnych požiadaviek na dva oddiely, ako sa uvádza nižšie, by nemalo byť považované za záväzné.
Oddiel I
Pracovné stanoviská vo vnútri
1. Stabilita a xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx musia otvárať smerom von.
Dvere núdzových východov nesmú byť zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jednoduché a rýchle otvoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
3. Vetranie
Ak sa používa klimatizácia alebo mechanické vetranie, tieto musia fungovať tak, aby pracovníci neboli vystavení prievanu, ktorý by im xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxzodkladne odstránené.
4. Teplota
4.1. Teplota v oddychových priestoroch, miestnostiach pre obslužný personál, hygienických zariadeniach, jexxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxsku by mali umožniť zatienenie nadmerného slnečného svetla vo vzťahu k charakteru práce a pracoviska.
5. Prirodzené a umelé osvetlenie
Pracoviskx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravia pracovníkov.
6. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy
6.1. Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné nerovnosti, otvory alebx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho hygienického štandardu čistiť a obnovovať.
6.3. Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené priečky, v miestnostiach alebo v blízkoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx aby sa zabránilo kontaktu pracovníkov s týmito stenami alebo ich zraneniu spôsobenému rozbitím týchto stien.
7. Okná a strešné okná
7.1. Pracovníxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx v takej polohe, aby neohrozovali pracovníkov.
7.2. Okná, strešné okná a svetlíky musia byť navrhované s vybavením, alebo musia byť inak vybavené zarxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxre a brány
8.1. Umiestnenie, počet, rozmery dverí a brán a materiál použitý na ich konštrukciu závisia od charakteru a použitia miestností alebo priexxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xriehľadné výplne.
8.4. Ak nie sú priehľadné alebo priesvitné výplne na dverách a bránach vyrobené z bezpečných materiálov a ak existuje nebezpečensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxenie miestností kvôli ochrane pracovníkov vyžaduje, dopravné trasy musia byť viditeľne vyznačené.
10. Osobitné opatrenia pre eskalátory a prepraxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxo identifikovateľnými a dostupnými núdzovými vypínacími zariadeniami.
11. Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach
Pracovné priesxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohody.
Oddiel II
Vonkajšie pracovné stanoviská stavenísk
1. Stabilita a pevnosť
1.1. Vyvýšené alebo v hĺbkach umiestnené pohyblivé alebo pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxie, ako aj na rozdelenie zaťažení,
- prípadné vonkajšie vplyvy, ktorým môžu byť vystavené.
Ak nosné a iné časti týchto pracovných stanovíšť nie sú sxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu celých pracovných stanovíšť alebo ich častí.
1.2. Kontrola
Stabilita a pevnosť musí byť vhodným spôsobom kontrolovaná, najmä po akejkoľvek zmexx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxším vplyvom, musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané.
2.2. Energetické rozvody existujúce na stavenisku pred začatím prác, musia byť identxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxbné ich ohraničiť prekážkami alebo umiestniť tam pokyny, aby sa vozidlá a inštalácie vyhýbali týmto diaľkovým vedeniam.
Musia byť zabezpečené vhodxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxférické vplyvy
Pracovníci musia byť chránení proti atmosférickým vplyvom, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť a zdravie.
4. Padajúce predmety
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxné zariadenia musia byť uložené alebo stohované tak, aby nemohli skĺznuť alebo sa zrútiť.
Tam, kde je to potrebné, musia byť na stavenisku umiestnené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmä prostredníctvom pevných zábradlí, ktoré sú dostatočne vysoké a musia mať aspoň nožnú lištu, operadlo ruky a strednú lištu alebo alternatívne rovnoxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xko sú zábradlia, plošiny alebo záchranné siete.
Ak nie je možné používať tieto zariadenia v dôsledku charakteru prác, musia byť poskytnuté vhodné prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
x.1. Každé lešenie musí byť primerane navrhnuté, postavené a udržiavané, aby sa zaistilo, že nespadne alebo sa náhle nepohne.
6.2. Pracovné plošiny, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx padajúcim predmetom.
6.3. Lešenia musia byť kvalifikovanou osobou prekontrolované:
a) pred ich prevzatím;
b) potom v pravidelných intervaloxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxorý by mohol vplývať na ich pevnosť a stabilitu.
6.4. Rebríky musia mať dostatočnú pevnosť a musia byť riadne udržiavané.
Musia byť používané správxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxie zariadenia [3]
7.1. Všetky zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo, vrátane ich komponentov, upevnení, ukotvení a podpier musia byť:
a) primxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxvádzkyschopnom stave;
d) kontrolované a podrobované pravidelným skúškam a prehliadkam v súlade s platnou legislatívou;
e) obsluhované kvalifixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xariadenia a ich príslušenstvá je možné použiť len na určené účely.
8. Stroje a vozidlá na hĺbiace práce a manipuláciu s materiálom [4]
8.1. Všetky stxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxady;
b) udržiavané v prevádzkyschopnom stave;
c) správne používané.
8.2. Vodiči a obsluha strojov a vozidiel na hĺbiace práce a manipuláciu s maxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxáciu s materiálom do výkopov alebo do vody.
8.4. Tam, kde je to vhodné, musia byť stroje na hĺbiace práce a zariadenia na manipuláciu s materiálom vybavxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xracovné prostriedky [5]
9.1. Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky, vrátane ručného náradia s pohonom alebo bez neho, musia byť:
a) primeranx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxlučne na práce, na ktoré boli skonštruované;
d) obsluhované primerane vyškolenými pracovníkmi.
9.2. Zariadenia a pracovné prostriedky pod tlakxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxmné práce
10.1. Pri výkopoch, šachtách, podzemných a tunelových prácach musia byť prijaté vhodné opatrenia:
a) s použitím primeranej ochrannej kxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxskytujú dostatočné vetranie na všetkých pracovných stanoviskách, aby bol zabezpečený vzduch na dýchanie, ktorý nie je nebezpečný alebo zdraviu škodxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxbiacich prác musia byť vykonané opatrenia, aby sa zistilo a znížilo na minimum akékoľvek nebezpečenstvo v súvislosti s podzemnými káblami a inými rozvxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxidlá musia byť umiestnené ďalej od výkopov; v prípade potreby musia byť vybudované primerané zábrany.
11. Búracie práce
Ak búranie budovy alebo obxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxd dozorom kvalifikovanej osoby.
12. Kovové alebo betónové konštrukcie, debnenia a ťažké prefabrikáty
12.1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxom kvalifikovanej osoby.
12.2. Na ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z dočasnej nepevnosti alebo straty stability stavby musxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxržiavané, aby pri napätí a namáhaní boli bezpečné.
13. Ochranné steny a kesóny
13.1. Všetky ochranné steny a kesóny musia byť:
a) správne skonštrxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxteriálov.
13.2. Stavba, inštalácia, prestavba alebo demontáž ochrannej steny alebo kesónu sa musí vykonávať iba pod dozorom kvalifikovanej osobyx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xk je potrebné zabrániť nebezpečenstvu, alebo ak výška alebo sklon prekračujú stanovené hodnoty členských štátov, musia byť vykonané preventívne kolxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxbo v ich blízkosti alebo na inom povrchu vyrobenom z krehkých materiálov, cez ktorý je možné spadnúť, musia byť vykonané preventívne opatrenia, aby sa zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxrnicou 79/640/EHS (Ú. v. ES L 183, 19.7.1979, s. 1).
[2] Tento bod bude špecifikovaný v rámci budúcej smernice, ktorou sa bude meniť a dopĺňať smernica xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxrnica 89/655/EHS, najmä s cieľom doplnenia bodu 3 jej prílohy.
[4] Tento bod bude špecifikovaný v rámci budúcej smernice, ktorou sa bude meniť a dopĺňxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x dopĺňať smernica 89/655/EHS, najmä s cieľom doplnenia bodu 3 jej prílohy.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.