31992L0050

koordinácia postupov verejného obstarávania služieb

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (166)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (7)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxm na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na poslednú vetu článku 57 ods. 2 a článok 66,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxry o potrebe dobudovania vnútorného trhu;
keďže do 31. decembra 1992 je potrebné prijať opatrenia, zamerané na urýchlené dobudovanie vnútorného trxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx týchto cieľov je potrebná koordinácia postupov verejného obstarávania služieb;
keďže Biela kniha o vytvorení vnútorného trhu obsahuje akčný progxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx. júla 1976 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác [4], ani v smernici rady 77/62/EHS z 21. decembra 1976 o koordinácii postupov verejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xotrebné vyhnúť sa prekážkam pri voľnom pohybe služieb; keďže z tohto dôvodu môžu byť poskytovatelia týchto služieb fyzické alebo právnické osoby; keďxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxesie za predpokladu, že sú v súlade s právnymi normami spoločenstva;
keďže na účely uplatňovania procedurálnych predpisov a monitorovania sa dá oblxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxhy I A a I B tejto smernice vychádzajú z nomenklatúry Spojených národov CPC (spoločná klasifikácia výrobkov); keďže túto nomenklatúru v budúcnosti praxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx;
keďže táto smernica sa vzťahuje len na poskytovanie služieb, ktoré sú založené na zmluvách; keďže sa táto smernica nevzťahuje na služby, ktoré sú poxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxa výskumu a vývoja prostriedkom na posilnenie vedecko-technickej základne európskeho priemyslu a sprístupnenie verejného obstarávania napomôže txxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxji, s výnimkou tých, výnos z ktorých pripadnú výhradne obstarávateľovi na pokrytie jeho vlastných nákladov pod podmienkou, že poskytovanú službu plnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva na ne majú špecifický charakter, v dôsledku ktorého sú obstarávateľské pravidlá nevhodné;
keďže verejné obstarávanie niektorých audiovizuxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxobami, ktoré sú schvaľované alebo volené spôsobom, ktorý nemôže podliehať obstarávateľským pravidlám;
keďže na účely tejto smernice finančné sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xeďže v dôsledku toho sa táto smernica nevzťahuje na objednávky spojené s vydávaním, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo ďalších fxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxy iných zabezpečovacích predpisov, napr. takých, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd, týkajúcich sa rozmiestňovania vojsk alebo súvisiacich s pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xplyv na uplatnenie článkov 55, 56 a 66 zmluvy;
keďže verejné obstarávanie služieb, najmä v oblasti správy majetku, môžu z času na čas zahŕňať isté prácxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx práce; keďže pokiaľ sú tieto práce skôr náhodné a nie sú predmetom takejto objednávky, nemajú byť považované za verejné obstarávanie prác;
keďže praxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [6] by nemali byť ovplyvnené touto smernicou;
keďže objednxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xy sa nemala vzťahovať na malé objednávky pod určitým prahom, aby sa tak vyhlo zbytočným formálnym náležitostiam; keďže tento prah by mal byť v podstate rxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx mali byť rovnaké ako pri ostatných obstarávateľských smerniciach spoločenstva;
keďže na elimináciu praktík, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž axx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania;
keďže v prechodnom období musí byť použitie tejto smernice obmedzené na verejné obstarávanie takých služieb, pri ktorých jej ustanoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kým sa prijme rozhodnutie o plnom uplatnení tejto smernice; keďže tento mechanizmus by mal zároveň umožniť všetkým dotknutým stranám prístup k dôležxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxania tovaru a prác;
keďže obstarávateľské pravidlá obsiahnuté v smernici 71/305/EHS a 77/62/EHS sa môžu použiť s potrebnými úpravami, ktoré by zohľxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxuje dodávateľ služieb, vyhradenie určitých aktivít určitým profesiám, zaručenie registrácie a kvality;
keďže sa môže použiť rokovacie konanie s pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxšej ponuky v súlade s predpismi riadiacimi otvorené a vyhradené konania;
keďže v prípade, keď je pre účasť na verejnom obstarávaní alebo na súťažných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxadov kvalifikácie;
keďže ciele tejto smernice si nevyžadujú žiadne zmeny oproti súčasnej situácii na národnej úrovni, čo sa týka konkurencie cien mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxeľských pravidiel do národného práva; keďže toto preskúmanie by sa malo vzťahovať predovšetkým na možnosť maximálneho prispôsobenia tejto smernice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxé zmluvy na poskytnutie služieb" sú odplatné zmluvy uzavreté písomne medzi poskytovateľom služieb a obstarávateľom, s výnimkou:
i) verejných zmlúx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
ii) zmlúv uzavretých na základe verejného obstarávania v oblastiach uvedených v článkoch 2, 7, 8 a 9 smernice 90/531/EHS, alebo spĺňajúce podmienky xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxoľvek finančnými prostriedkami, avšak objednávky na finančné služby, uzavreté v tom istom čase, pred uzavretím alebo po uzavretí zmluvy o kúpe alebo pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvateľmi vysielania, alebo zmlúv na vysielací čas;
v) zmlúv o poskytovaní telefonických, telexových, rádiotelefonických, faxových a satelitných xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxsiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky;
viii) zmlúv v oblaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxstarávateľovi na pokrytie jeho vlastných nákladov za podmienky, že poskytovanú službu plne hradí obstarávateľ;
b) "obstarávatelia" sú štátne, rexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxúciami.
Verejnoprávne inštitúcie sú akékoľvek inštitúcie:
- ktoré boli založené na osobitné účely, plniace potreby všeobecného záujmu a nemajú xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo inými verejnoprávnymi inštitúciami, alebo sú podriadené riadiacemu dozoru týchto orgánov, alebo ktoré majú v správnom, riadiacom alebo dozornom oxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxprávnych inštitúcií, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v druhom pododseku tohto bodu, sú uvedené v prílohe I k smernici 71/305/EHS. Tieto zoznamy budú čo xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá osoba, vrátane verejnoprávnej inštitúcie, ktorá poskytuje služby.
Poskytovateľ služieb, ktorý predkladá ponuku, sa označuje termínom uchádzax x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v ktorom môžu predložiť ponuku všetci dotknutí poskytovatelia služieb;
e) užšia súťaž je taký vnútroštátny postup, v ktorom môžu ponuku predložiť xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxkách poskytovateľov služieb podľa vlastného výberu a o podmienkach objednávky s jedným alebo viacerými z nich;
g) súťaž návrhov je taký vnútroštátnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xdajov, ktorý vybrala porota v súťaži, s udelením alebo bez udelenia cien.
Článok 2
Ak sú predmetom verejnej zmluvy tak tovary v zmysle smernice 77/6xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrov pokrytej touto zmluvou.
Článok 3
1. Pri verejnom obstarávaní služieb alebo pri organizovaní súťaží návrhov uplatnia obstarávatelia postupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxenské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby obstarávatelia dodržiavali alebo zabezpečili dodržiavanie tejto smernice, ak priamo subvencujú viac akx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xds. 2 smernice 71/305/EHS.
Článok 4
1. Táto smernica sa vzťahuje na verejné obstarávanie služieb vyhlásené obstarávateľmi v oblasti obrany, s výnxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx ktorých musí byť sprevádzaný špeciálnymi bezpečnostnými opatreniami v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami plaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxvzťahuje na verejné zmluvy, ktoré sa spravujú inými procesnými pravidlami a sú uzavierané:
a) v súlade s postupom podľa medzinárodnej dohody uzavrexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrojektu signatárskymi krajinami; každá dohoda bude oznámená Komisii, ktorá sa môže poradiť s poradným výborom zriadeným rozhodnutím Rady 71/306/EHx xxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xerejné zmluvy na poskytnutie služieb uzatvárané so subjektom, ktorý je sám obstarávateľom v zmysle článku 1 písm. b) na základe výhradného práva, ktorx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xa vzťahuje na verejné zmluvy na poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty nie je nižšia ako 200000 ECU.
2. Na účely vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxanovenia odsekov 3 až 8.
3. Výber metód ocenenia nesmie byť použitý s cieľom vyhnúť sa uplatneniu tejto smernice, rovnako ako žiadna obstarávacia požxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxtarávania sa tam, kde je to vhodné, pri nasledujúcich službách zohľadní:
- pri poisťovacích službách splatné poistné,
- pri bankových a iných finaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxľko častí, pričom každá je predmetom samostatnej zmluvy, pre výpočty horeuvedenej ceny objednávky treba vziať do úvahy osobitne cenu každej časti.
xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1 pri tých častiach, ktorých predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako 80000 ECU za predpokladu, že celková cena takýchto položiek nexxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxávky bude:
- v prípade zmlúv uzatváraných na dobu určitú, ktorá nepresahuje 48 mesiacov, celková cena predmetu obstarávania za celú dĺžku jej trvanixx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx x xxxpade zmlúv, ktorých predmetom je opakované plnenie alebo zmlúv, ktoré sa po určitom čase majú obnoviť, sa môže hodnota objednávky stanoviť na základe:
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xa, ak je to možné, prispôsobia predpokladaným zmenám v rozsahu alebo hodnote za 12 mesiacov od pôvodnej objednávky,
- alebo predpokladaných celkovýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxka počíta s možnosťou variantov, základom pre výpočet ceny objednávky bude maximálna povolená celková čiastka vrátane možnosti variantov.
8. Hodnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe týchto mien vyjadrenej v ECU za 24 mesiacov, končiac v posledný deň augusta bezprostredne predchádzajúceho revízii 1. januára. Tieto hodnoty budú zvxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxvom uplatnení.
HLAVA II
Dvojaké uplatňovanie
Článok 8
Zmluvy, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe I A, sa uzatvárajú v súlade s ustanxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
Zmluvy, predmetom ktorých sú služby uvedené tak v prílohe I A, ako aj v prílohe I B, sa uzatvárajú v súlade s ustanoveniami kapitol III až VI v tých prípadoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x4 a 16.
HLAVA III
Výber postupov verejného obstarávania a pravidiel súťaže návrhov
Článok 11
1. Pri verejnom obstarávaní služieb budú obstaráxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poskytnutie služieb na základe rokovacieho konania so zverejnením v týchto prípadoch:
a) vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži neboli podané ponukx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx 28, pokiaľ sa pôvodné súťažné podmienky podstatne nezmenili. Obstarávatelia môžu v takýchto prípadoch upustiť od uverejnenia oznamu, ak zahrnú do roxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxavkami postupu pri predkladaní ponúk;
b) vo výnimočných prípadoch, ak povaha služieb alebo zahrnuté riziko neumožňujú predchádzajúce určenie celxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xo kategórie 6 v prílohe I A, je taká, že nie je možné objednávku dostatočne presne špecifikovať a týmto sa rozhodnúť pre zadanie objednávky výberom najlexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxlade rokovacieho konania bez zverejnenia oznamu v týchto prípadoch:
a) ak v otvorenej súťaži alebo v užšej súťaži nie sú podané ponuky alebo vhodné poxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx x xxxxxických alebo umeleckých dôvodov, alebo z dôvodov vyplývajúcich z ochrany výhradných práv, môžu službu poskytovať iba určití poskytovatelia služiebx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xk je viac úspešných záujemcov, budú všetci pozvaní, aby sa zúčastnili rokovaní;
d) v nevyhnutných prípadoch, keď v dôsledku mimoriadne závažných dôxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxkovacie konanie uvedené v článkoch 17 až 20. Okolnosti, na ktoré sa je možné odvolať ako na mimoriadne závažné dôvody, nesmú byť za žiadnych okolností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe, ale ktoré sa v dôsledku nepredvídaných okolností stali nevyhnutné pre vykonanie príslušnej služby, pod podmienkou, že takéto zmluva na poskytnutix xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxky oddelené od hlavnej zmluvy bez toho, aby spôsobili značné ťažkosti obstarávateľovi, alebo
- ak takéto služby, aj keď sú od realizácie pôvodnej objxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxavnej zmluvy;
f) v prípade nových služieb, ktoré spočívajú v opakovaní podobných služieb, ktorými bol poskytovateľ služieb poverený a ktorému ten ixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxade s postupmi uvedenými v odseku 4. Možnosť vyhlásenia rokovacieho konania musí byť uvedená už pri vyhlásení verejného obstarávania na prvý projekt, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xýhradne v priebehu troch rokov od uzavretia pôvodnej verejnej zmluvy.
4. Vo všetkých ostatných prípadoch uzatvárajú obstarávatelia verejné zmluvx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx žiadosti informovať všetkých zamietnutých záujemcov alebo uchádzačov, ktorí o to písomne požiadajú, o dôvodoch odmietnutia ich žiadosti alebo ponuxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dôvodoch, prečo sa rozhodli neuzavrieť s nimi zmluvu, na ktorú bolo vyhlásené verejné obstarávanie, alebo o tom, že bude obnovené verejné obstarávanixx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxve obstarávateľ písomne vypracuje správu, ktorá bude obsahovať aspoň tieto informácie:
- meno a adresu obstarávateľa, predmet a cenu podľa zmluvy,
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxno úspešného uchádzača a dôvody, pre ktoré bola vybratá jeho ponuka, a ak je to známe, akú časť objednávky zamýšľa úspešný uchádzač zadať tretím osobám,
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, bude na žiadosť Komisie odoslaná na posúdenie.
Článok 13
1. Tento článok platí pre súťaže návrhov, organizované ako súčasť postupu vedúceho k uzaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xx xxnto článok sa vzťahuje na všetky súťaže návrhov, ktorých celková hodnota projektovej ceny a platieb účastníkom nie je nižšia ako 200000 ECU.
3. Pravixxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členského štátu,
- z dôvodov, že podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa súťaž organizuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli fyzickými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xritériá výberu. V každom prípade musí byť počet pozvaných účastníkov dostatočný pre zabezpečenie regulárnej súťaže.
6. Porota bude zložená výhradxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxenov komisie musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu.
Porota musí byť vo svojich rozhodnutiach alebo odborných posudkoch nezávislá. Toto mxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x5 ods. 3
HLAVA IV
Spoločné technické predpisy
Článok 14
1. Technické špecifikácie uvedené v prílohe II sa uvádzajú vo všeobecných podkladoch axxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkiaľ sú v súlade s právom spoločenstva, určia obstarávatelia takéto technické predpisy s odkazom na národné normy zavádzajúce európske normy, alebo s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnia alebo spoločné technické špecifikácie neobsahujú žiadne ustanovenie týkajúce sa posudzovania zhody, alebo neexistujú technické prostriedky nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xy uplatnenie odseku 2 bolo na úkor uplatnenia smernice rady 86/361/EHS z 24. júla 1986 o počiatočnej etape vzájomného uznávania typového schválenia prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a telekomunikácií [9], alebo iných nástrojov spoločenstva v určitých oblastiach služieb alebo výroby;
c) by použitie týchto noriem, európskych texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxím, ktoré už používa, alebo by si to vyžiadalo neprimerané náklady alebo neprimerané technické problémy, avšak len ako súčasť jasne definovanej a dokuxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpecifikáciám;
d) má dotknutý návrh skutočne inovačnú povahu, v dôsledku čoho by použitie európskych noriem, európskych technických schválení alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxody prečo tak urobili, a to v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo v súťaxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxi.
5. Ak európske normy alebo európske technické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkácie, ktoré boli uznané ako zodpovedajúce základným požiadavkám uvedeným v smerniciach spoločenstva o technickej harmonizácii v súlade s postupmi xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxroštátne technické špecifikácie, ktoré sa týkajú projektovania a metódy výpočtov a výkonu prác a použitia materiálov;
c) môžu byť definované odkazxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xbstarávateľa;
ii) ostatné národné normy a národné technické schválenia platné v štáte obstarávateľa;
iii) akékoľvek iné normy.
6. Pokiaľ to nix xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie, v ktorých sa uvádzajú výrobky určitých značiek, určitého pôvodu alebo špeciálneho výrobného postupu, a ktoré preto uprednostňujú alebo vylučujú xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xdaje doplnené slovami "alebo rovnocennej povahy", bude ich uvedenie povolené a to v prípadoch, keď obstarávatelia nie sú schopní predmet zmluvy opísax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxvatelia čo najskôr po začiatku ich rozpočtového roka uverejnia predbežné oznámenie, v ktorom uvedú zamýšľaný celkový objem služieb pre všetky kategóxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxľadom na ustanovenia článku 7 nie je nižšia ako 750000 ECU.
2. Obstarávatelia, ktorí chcú vyhlásiť verejné obstarávanie na práce metódou verejnej súxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxvatelia, ktorí chcú uskutočniť súťaž návrhov, oznámia tento svoj úmysel prostredníctvom oznamu.
Článok 16
1. Obstarávatelia, ktorí uzavreli vexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch spoločenstiev.
2. Tieto oznámenia budú uverejnené:
- v prípade verejných zmlúv na poskytnutie služieb, ktoré sú uvedené v prílohe I A, v súlade s xxxxxxxx xx xx xxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxhe I B, obstarávatelia uvedú v ozname, či súhlasia s jeho uverejnením.
4. Komisia vypracuje pravidlá pre zasielanie pravidelných správ na základe ozxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdaní objednávky ohrozilo výkon práva, alebo by iným spôsobom bolo v rozpore s verejným záujmom, alebo by poškodzovalo oprávnené obchodné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takéto informácie nemusia byť uverejnené.
Článok 17
1. Tieto oznámenia budú vypracované podľa vzorov uvedených v prílohách III a IV a budú v nich uvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxadujú od poskytovateľov služieb na účely ich ďalšieho výberu (oddiel 13 prílohy III B, oddiel 13 prílohy III C a oddiel 12 prílohy III D) nesmú požadovať ixx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. V prípade urýchleného postupu podľa článku 20, má byť oznámenie zaslané telexom, telexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x sa zašle najneskôr do 48 dní od prijatia ponuky alebo od uzavretia príslušnej súťaže návrhov.
3. Oznámenia uvedené v článkoch 15 ods. 1 a 16 ods. 1 sa uvexxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxvodnom jazyku.
4. Oznámenia uvedené v článku 15 ods. 2 a 3 sa uverejnia v plnom znení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v databanke TED v ich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxnom jazyku.
5. Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev tieto oznámenia uverejní najneskôr do 12 dní od ich odoslania. V príxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xbstarávateľa až do dňa ich odoslania Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev. Tento dátum v nich bude uvedený. Nebudú obsahxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí poskytnúť dôkaz o dátume odoslania.
8. Náklady na uverejnenie týchto oznámení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev znáša spoločenstvo. Oxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xlebo viacero správ, bude reprodukciou vzorového oznámenia alebo oznámení, na základe ktorých bolo príslušné oznámenia vypracované.
Článok 18
1x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx prijímanie ponúk uvedených v odseku 1 môže byť skrátená na 36 dní v prípade, ak obstarávatelia uverejnili oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxatelia služieb včas požiadali o súťažné podklady a podporné podklady, obstarávatelia alebo príslušné oddelenia im ju zašlú do šiestich dní odo dňa prixxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxytnú najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty pre prijímanie ponúk.
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvenej v odseku 3 alebo 4, alebo v prípade, že ponuky možno predložiť až po obhliadke miesta alebo po podrobnom preskúmaní dokumentácie upresňujúcej súťxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xesmie byť lehota pre prijímanie žiadostí o účasť stanovená obstarávateľmi kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia.
2. Obstarávatelia vyzvú sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aspoň tieto informácie:
a) ak je to vhodné, adresu miesta, kde je možné požadovať súťažné a podporné podklady, ako aj lehotu pre podanie takejto žiadoxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxch musia byť vypracované;
c) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania;
d) uvedenie akýchkoľvek dokumentov, ktorx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých podľa tohto článku za tých istých podmienok, ako informácie uvedené v článkoch 31 a 32.
e) kritériá hodnotenia ponúk, ak nie sú uvedené v oznámení.
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx pre prijímanie ponúk stanovená v odseku 3 sa môže byť skrátiť na 26 dní v prípadoch, keď obstarávatelia uverejnili oznámenie o vyhlásení verejného obstxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxpoch verejnoprávneho obstarávania sa môžu podávať listom, telegramom, telexom, telefaxom alebo telefonicky. Ak sa použije niektorý z posledných štxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xiadosť o dodatočné informácie týkajúce sa súťažných podkladov, obstarávateľ ich poskytne najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej pre prxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxota stanovená v odseku 3 a 4 sa primerane predĺži.
Článok 20
1. Ak v dôsledku časovej tiesne nie je možné dodržať lehoty stanovené v článku 19, obstaráxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xre prijímanie ponúk, ktorá nebude kratšia ako 10 dní odo dňa, keď bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk.
2. Za predpokladu, že bola včas podaná žiadxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxnúk.
3. Žiadosti o účasť na verejnom obstarávaní a výzvy na predkladanie ponúk musia byť odoslané čo najrýchlejšími komunikačnými prostriedkami. Ax xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpskych spoločenstiev oznamy o vyhlásení metódy verejného obstarávania na poskytnutie služby, na ktoré sa nevzťahuje požiadavka uverejnenia stanovxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých v článkoch 15, 16 a 17 a štatistických hlásení, stanovených v článku 16 ods. 4 a článku 39, ako aj nomenklatúry uvedenej v prílohách I A a I B spolu s odkazxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxnoveným v článku 40 ods. 3.
HLAVA VI
KAPITOLA 1
Spoločné pravidlá účasti
Článok 23
Po overení vhodnosti dodávateľov služieb, ktorí neboli vyxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xhľadom na článok 24.
Článok 24
1. Ak je kritériom pre uzavretie zmluvy ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, obstarávatelia môžu vziať do úvahy variaxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadavky, ako aj akékoľvek osobitné požiadavky, ktoré musia byť pri predkladaní týchto variantov rešpektované. Ak nie sú varianty prípustné, uvedie sa xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxecifikácií definovaných odkazom na vnútroštátne normy transponujúce európske normy, na európske technické schválenia alebo spoločné technické špxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxrávatelia, ktorí prijali varianty podľa odseku 1, nemôžu odmietnuť variant len na základe toho, že by to v prípade úspešnosti viedlo skôr k zmluve na dodxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxzač vo svojej ponuke uviedol, aký podiel prác vyplývajúcich z objednávky zamýšľa zadať tretej osobe.
Uvedením tohto údaju nie je dotknutá zodpovednxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxy na účely predloženia ponuky nadobudli určitú právnu formu. Avšak splnenie tejto požiadavky možno požadovať od vybranej skupiny, ktorej bola objednxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné služby, nemôžu byť odmietnutí len na základe toho, že podľa právnych predpisov platných v členskom štáte, v ktorom sa uzatvára zmluva, sa od nich požaxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxlušné kvalifikačné predpoklady pracovníkov, ktorí budú zodpovední za vykonanie služby.
Článok 27
1. Pri užšej súťaži alebo rokovacích konaniacx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxkytovateľa služieb, ako aj informácií o formálnych predpokladoch potrebných pre vyhodnotenie minimálnych podmienok ekonomickej a technickej povaxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxelia uzatvárajú zmluvu na základe užšej súťaže, môžu vopred stanoviť rozsah, do ktorého bude spadať počet poskytovateľov služieb, ktorých sa rozhodlx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxhu požadovaných služieb. Počet poskytovateľov má byť najmenej päť a najviac dvadsať.
V každom prípade, aby bola súťaž regulárna, musí byť počet záujxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 11 ods. 2, na rokovanie musia byť pripustení aspoň traja záujemcovia za predpokladu, že existuje dostatočný počet záujemcov.
4. Každý členský štát zxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky, a za rovnakých podmienok ako svojim vlastným štátnym príslušníkom.
Článok 28
1. Obstarávatelia môžu v súťažných podkladoch určiť — alebo mu túxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxanovení o ochrane zamestnancov a pracovných podmienok, ktoré platia v členskom štáte, regióne alebo mieste, v ktorom majú byť poskytnuté služby a ktorx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxú uchádzačov alebo účastníkov postupu verejného obstarávania, aby uviedli, že pri vypracovávaní svojich ponúk vzali do úvahy povinnosti, ktoré sa týxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení článku 37, ktoré sa týkajú ponúk s neobvykle nízkou cenou.
KAPITOLA 2
Kritériá pre kvalitatívny výber
Článok 29
Z účasti na objednáxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbo ktorý sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
b) na ktorého bol vyhxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx bol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania;
d) ktorý sa v rámci výkonu povolania dopustil závažným pochybenixx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s právnymi predpismi krajiny, v ktorej má sídlo, alebo s právnymi predpismi platnými v krajine obstarávateľa;
f) ktorý si neplní povinnosti, vzťahuxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informácií, alebo vôbec neposkytol xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxadne z písmen a), b), c), e) alebo f), za postačujúci dôkaz sa považuje:
- pre písmená a), b) alebo c) poskytnutie výpisu z trestného registra, alebo ak tx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ktorý dokazuje, že tieto požiadavky boli splnené,
- pre písmená e) alebo f) osvedčenie vydané príslušným orgánom príslušného členského štátu.
Ax xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxom, notárom, alebo príslušným kvalifikovaným alebo obchodným orgánom v štáte pôvodu alebo v štáte, odkiaľ táto osoba prichádza.
Členské štáty určix x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
Článok 30
1. Ak musia záujemcovia alebo uchádzači mať určité povolenie alebo byť členmi určitej organizácie v ich domovskej krajine, aby mohli poskxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx alebo uchádzač môže byť požiadaný, aby poskytol potvrdenie v zmysle predpisov krajiny v ktorej má sídlo, že je zapísaný v jednom z profesijných alebo obxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnia alebo osvedčenia sú:
- v Belgicku "Registre du commerce — Handelsregister" a "ordres professionels — Beroepsorden",
- v Dánsku "Erhvervs — og Sxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xby predložil prísažné vyhlásenie o vykonávaní príslušných profesií vykonané pred notárom. V prípadoch zohľadnených existujúcimi vnútroštátnymi pxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxon",
- v Španielsku "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda",
- vo Francúzsku "Registre du cxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxmmissioni provinciali per ľartigianato", alebo "Consiglio nazionale degli ordini professionali,"
- v Luxemburgu "registre aux firmes" a "rôle de xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Írsku môže byť poskytovateľ služieb požiadaný, aby poskytol osvedčenie vydaný "Registrar of Companies" alebo "Registrar of Friendly Societies", axxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnej činnosti v krajine, kde je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom.
Článok 31
1. Dôkaz o finančnej a ekonomickej situácii poskyxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxdu spôsobenú pri výkone podnikania;
b) predložením účtovných súvah poskytovateľa služieb alebo výpisov z nich, ak sa uverejnenie súvah vyžaduje poxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxadom na služby, na ktoré sa vzťahuje objednávka, za predchádzajúce tri finančné roky.
2. Obstarávatelia v oznámení o objednávke alebo vo vyzvaní na pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxľ služieb z akýchkoľvek závažných dôvodov nie je schopný predložiť doklady požadované obstarávateľom, môže preukázať svoju hospodársku a finančnú sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxť predovšetkým vzhľadom na jeho odbornosť, výkonnosť, skúsenosť a spoľahlivosť.
2. Dôkaz o odbornej spôsobilosti poskytovateľa služieb možno posxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxosti poskytovateľa služieb a/alebo osôb z riadiaceho personálu podniku a najmä tých pracovníkov, ktorí sú zodpovední za vykonanie prác, vyplývajúcixx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxebo súkromných, ktorým boli tieto služby poskytnuté;
- pokiaľ boli poskytnuté obstarávateľom, dôkaz má mať formu osvedčenia vydaného alebo potvrdxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxé, poskytovateľ služieb jednoducho vyhlási, že tieto služby boli poskytnuté;
c) vyjadrením odborníkov z technického hľadiska alebo technických kxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxadom o priemernom ročnom počte pracovných síl a o počte osôb riadiaceho personálu za uplynulé tri roky;
e) prehľadom o prístrojovom, prevádzkovom alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxľ služieb zabezpečuje kvalitu, ako aj opisom študijných a výskumných zariadení;
g) ak sa jedná o komplexné služby alebo výnimočne o služby na osobitnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxntrolu kvality, ktorú vykoná obstarávateľ alebo v jeho mene príslušný orgán štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, so súhlasom tohto orgánu;
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxe ponuky uvedie, aké doklady požaduje.
4. Rozsah informácií uvedených v článku 31 a v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku sa musí obmedziť na predmet zmluvy; oxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx príslušnej služby s určitými normami záruky kvality, budú vychádzať zo systémov záruky kvality, založenýchna relevantnom rade Európskych noriem EN xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxv. Musia prijať aj ďalšie doklady o opatreniach na zabezpečenie kvality v prípade tých poskytovateľov služieb, ktorí nemajú prístup k takýmto osvedčexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aby doplnili predložené osvedčenia a doklady, alebo aby ich vysvetlili.
Článok 35
1. Obstarávatelia, ktorí majú úradné zoznamy uznaných poskytoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx x xx x xxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxných zoznamoch môžu pre každú zmluvu predložiť obstarávateľovi osvedčenie o zápise vydané príslušným orgánom. V tomto osvedčení sa uvedú doklady, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstavuje pre obstarávateľov iných členských štátov domnienku spôsobilosti, zodpovedajúcu klasifikácii poskytovateľov služieb, len v zmysle článkx xx xx xx xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xx x xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxiaľ však ide o platenie príspevkov sociálneho zabezpečenia, od každého zo zapísaných poskytovateľov služieb možno požadovať dodatočné osvedčenie, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xlenskom štáte, v ktorom sa vedie úradný zoznam.
4. Pri zápise poskytovateľov služieb z iných členských štátov do úradných zoznamov nemožno vyžadovax xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx až 33.
5. Členské štáty, ktoré majú úradné zoznamy, sú povinné oznámiť ostatným členským štátom adresu orgánu, ktorému majú byť zasielané žiadosti o xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxne opatrenia o úhradách za niektoré služby, môžu byť kritériá vyhodnotenia ponúk obstarávateľmi takéto:
a) v prípade vyhodnotenia ponuky na základx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, technická pomoc a doplnkový servis, termín dodania alebo termín ukončenia, cena; alebo
b) len najnižšia cena.
2. V prípade vyhodnotenia ponuky nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude riadiť, ak je to možné, v zostupnom poradí podľa dôležitosti.
Článok 37
Ak sa cena ponuky pre danú objednávku zdá byť neobvykle nízka vzhľadom nx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xrvky s ohľadom na obdržané vysvetlenia.
Obstarávateľ môže vziať do úvahy vysvetlenia, ktoré sú odôvodnené objektívnymi príčinami, napr. úspornosxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xplatniť, alebo originalitou riešenia, ktoré uchádzač navrhuje.
Ak podklady vzťahujúce sa na objednávku počítajú pri jej výbere s najnižšou ponúkaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia
Článok 38
Lehoty sa stanovia v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre obdobia, termxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxluvách na poskytnutie služieb, ktoré zadali obstarávatelia, najneskôr do 31. októbra 1995 za predchádzajúci rok a potom do 31. októbra každý druhý rokx
xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xo možné, ďalej rozdelených podľa kategórií služieb a štátnej príslušnosti poskytovateľa služieb, ktorému bola objednávka zadaná, a v prípade rokovaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
3. Komisia určí v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 3 povahu štatistických informácií, ktoré sa požadujú v súlade s touto smernicou.
Článok 4x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxiace do kategórie 5 prílohy I A, bude Komisii pomáhať tiež Poradný výbor pre obstarávanie v oblasti telekomunikácií zriadený smernicou 90/531/EHS.
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxsko k tomuto návrhu, ak je to nevyhnutné, hlasovaním, v rámci lehoty, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti záležitosti.
Stanovisko výboxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxní stanovisko výboru v čo najväčšej miere. O spôsobe zohľadnenia stanoviska informuje výbor.
4. Výbory uvedené v odsekoch 1 a 2 na základe podnetu Komxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxx x xxernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupox xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že v oblasti postupov verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahujú smernice 71/305/EHS, 77/62/ES a 92/50/EHS*, môžu byť rozhodnutia obstarávateľox xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxeto rozhodnutia porušili právo spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, alebo vnútroštátne právne predpisy prijaté na jeho vykonanie."
Člxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxra 1988. Výpočet týchto hodnôt má byť založený na priemerných denných hodnotách týchto mien, vyjadrených v ECU a ECU vyjadrených v SDR v priebehu 24 mesixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxiev začiatkom novembra."
2. "2. a) Hodnota úrovne národných mien sa bude bežne revidovať každé dva roky s účinnosťou od 1. januára 1992. Výpočet tejto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtredne predchádza revízii 1. januára. Tieto hodnoty budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev začiatkom novembra.
b) Metóda výxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"
Článok 43
Najneskôr tri roky po lehote určenej na dosiahnutie súladu s touto smernicou Komisia v úzkej spolupráci s výbormi uvedenými v článku 40 oxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxkých normách. Zhodnotí najmä perspektívu na plné uplatňovanie smernice v oblasti verejného obstarávania iných služieb uvedených v prílohe I B a vplyv xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxrnice.
Článok 44
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernixxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnyxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx 1992
Za Radu
predseda
Vitor Martins
[1] Ú. v. ES C 23, 31.1.1991, s. 1 aÚ. v. ES C 250, 25.9.1991, s. 4.
[2] Ú. v. ES C 158, 17.6.1991, s. 90 aÚ. v. ES C xxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xÚ. v. ES L 297, 29.10.1990, s. 1).
[5] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/531/EHS (Ú. v. ES L 297, 29.10.19xxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx x.2.1987, s. 31.
[10] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
[11] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.
[12] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33.
-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxárske služby | 6112, 6122, 633, 886 |
2. | Služby pozemnej dopravy [1], vrátane služieb obrnených vozov a kuriérskych služieb s výnimkou prepravy poštx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpravou [1] a letecky | 71235, 7321 |
5. | Telekomunikačné služby [2] | 752 |
6. | Finančné služby a)Poisťovacie službyb)Bankové a investičné služby [xx x xxxxx xx xxxx xxx x
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x
xx x xxxxxx x xxxxx xxx x xx x
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxov, vedenie účtov | 862 |
10. | Výskum trhu a verejnej mienky | 864 |
11. | Manažérske poradenské služby a s nimi súvisiace služby [5] | 865, 866 |
12. | Sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxenské služby, technická kontrola a analýza | 867 |
13. | Propagačné služby | 871 |
14. | Čistenie budov a služby správy majetku | 874 82201 až 82206 |
1xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxžby | 94 |
[1] S výnimkou železničných dopravných služieb spadajúcich do kategórie 18.
[2] S výnimkou hlasových telefonických, telexových, rádioxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xapierov alebo iných finančných nástrojov a s výnimkou služieb centrálnej banky
[4] S výnimkou objednávok na výskumné a vývojové služby iné ako tie, kxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
[5] S výnimkou rozhodcovských a zmierovacích služieb.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I B
Služby v zmysle čláxxx x
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x
xxx x xxxxxx vodnej dopravy | 72 |
20. | Vedľajšie a doplnkové dopravné služby | 74 |
21. | Právne xxxxxx x xxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x73 (okrem 87304) |
24. | Vzdelávacie a odborno-vzdelávacie služby | 92 |
25. | Zdravotnícke a sociálne služby | 93 |
26. | Služby v oblasti rekreáciex xxxxxxx x xxxxxx x xx x
xxx x xxx xxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxých špecifikácií
Na účely tejto smernice budú uvedené termíny definované takto:
1. Technické špecifikácie: Súhrn technických predpisov, ktorý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxorý umožňuje, aby práce, materiál, výrobky, alebo dodávky tovarov mohli byť popísané tak, aby spĺňali účel, na ktorý ich obstarávateľ určil. Tieto tecxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, testovania a testovacích metód, balenia, označovania alebo označovania štítkamix xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxtrukčné techniky, ako aj na všetky ostatné technické podmienky, ktoré má obstarávateľ právo predpísať na základe všeobecných alebo špecifických prexxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxným normalizačným orgánom pre opakované a súvislé používanie, ktorá sa v zásade nemusí dodržiavať.
3. Európska norma: norma schválená Európskym výxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxzačný dokument (HD)" podľa spoločných pravidiel týchto organizácií, alebo Európskym inštitútom pre normalizáciu v oblasti telekomunikácií (ETSI) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xaložené na splnení základných požiadaviek a stanovených podmienok uplatnenia a použitia. Európske schválenie vydáva schvaľovací orgán určený na texxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xtátmi, a ktorý je určený na zabezpečenie jednotného používania vo všetkých členských štátoch, ktoré boli uvedené v Úradnom vestníku Európskych spoloxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxvebné práce spĺňať.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
Vzor oznámenia o verejnom obstarávaní
A. Predbežnx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxžno obdržať dodatočné údaje.
2. Plánovaný celkový objem v každej z kategórií služieb, uvedených v prílohe I A.
3. Predpokladaný termín začatia posxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch spoločenstiev.
B. Otvorená súťaž
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telexu a faxu obstarávateľa.
2. Kategória služby a jxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxením pre určitú službu.
b) Odkaz na takýto zákon, iný právny predpis a správne opatrenie.
c) Oznámenie, či právnické osoby majú uvádzať mená a odborxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x. Prípadná neprípustnosť variantov.
7. Dĺžka trvania zmluvy alebo požadovaná lehota ukončenia poskytovania služieb.
8. a) Názov a adresa službyx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxjkoľvek sumy potrebnej na zaplatenie takýchto podkladov.
9. a) Osoby oprávnené zúčastniť sa otvorenia ponúk.
b) Dátum, čas a miesto otvorenia.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx. Prípadne právna forma, ktorú musí utvoriť skupina poskytovateľov služieb, ktorá vyhrala súťaž.
13. Informácie, týkajúce sa postavenia poskytovxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xd poskytovateľa služieb.
14. Obdobie, počas ktorého je uchádzač povinný udržať svoju ponuku v platnosti.
15. Kritériá verejného obstarávania a, xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podkladoch.
16. Iné informácie.
17. Dátum odoslania oznámenia.
18. Dátum doručenia oznámenia Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európsxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx a jej charakteristika. Číslo CPC.
3. Miesto určenia.
4. a) Údaj, či výkon služby je vyhradený zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xdbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za výkon služby.
5. Údaj, či sa poskytovateľ služieb môže uchádzať o niektorú časť uvedených služiebx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xorma, ktorú musí utvoriť skupina poskytovateľov služieb, ktorá vyhrala konkurz.
10. a) Tam kde je to vhodné, odôvodnenie použitia skráteného postuxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxcované.
11. Konečný termín pre odoslanie pozvaní na predkladanie ponúk.
12. Prípadné požadované zálohy a zábezpeky.
13. Informácie týkajúce sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdardu, požadovaného od poskytovateľa služieb.
14. Kritériá pre výber ponuky a, ak je to možné, ich poradie dôležitosti, ak toto nie je určené vo výzve xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcií Európskeho spoločenstva.
D. Rokovacie konania
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telefaxu a faxu obstarávateľa.
2. Kaxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxsom alebo správnym opatrením pre určitú službu.
b) Odkaz na takýto zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenia.
c) Oznámenie, či právnické oxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxú časť uvedených služieb.
6. Predpokladaný počet alebo rozmedzie poskytovateľov služieb, ktorí budú pozvaní predložiť svoju ponuku.
7. Prípadnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxú musí utvoriť skupina poskytovateľov služieb, ktorá vyhrala konkurz.
10. a) Tam kde je to vhodné, odôvodnenie použitia skráteného konania.
b) Koxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
11. Prípadne požadované zálohy a zábezpeky.
12. Informácie týkajúce sa postavenia poskytovateľa služieb, ako aj informácie a formálne požiadavkyx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xoskytovateľov služieb, ktorých už obstarávatelia vybrali.
14. Iné informácie.
15. Dátum odoslania správy.
16. Dátum doručenia oznámenia Úraxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxočenstiev.
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxchádzajúceho zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní treba uviesť odôvodnenie (článok 11 ods. 3).
3. Kategória služby a jej charakteristikax xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x. Cena alebo rozpätie zaplatených cien (maximálne/minimálne).
9. Prípadne objem alebo podiel na službách na základe zmluvy, ktoré možno zadať subdxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxum odoslania oznámenia.
13. Dátum doručenia oznámenia Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.
14. V prípade zmlúv na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------
PRÍLOHA IV
A. Oznámenie o súťaži návrhov
1. Meno, adresa, telegrafická adresa, číslo telefónu, telexu a faxu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxenej súťaže: konečný termín pre prijímanie návrhov.
5. V prípade užších súťaží:
a) počet predpokladaných účastníkov,
b) prípadne mená už vybraxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xyhradená pre určitú profesiu.
7. Kritériá hodnotenia návrhov.
8. Prípadne mená zvolených účastníkov komisie.
9. Údaj, či je rozhodnutie komisxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx tí, ktorí získali cenu, majú nárok na nadväzujúce zmluvy.
13. Iné informácie.
14. Dátum odoslania správy.
15. Dátum doručenia oznámenia Úradu pxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xelexu a faxu obstarávateľa.
2. Opis návrhu.
3. Celkový počet účastníkov.
4. Počet zahraničných účastníkov.
5. Víťaz/i súťaže.
6. Prípadne xxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx-----------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.