31992L0049

priame poistenie s výnimkou životného poistenia

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (54)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxrh Komisie [1],
v spolupráci s Európskym parlamentom [2],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
(1) keďže je potrebnx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xinnosť poisťovniam s ústredím v spoločenstve, aby pokryli riziká umiestnené v spoločenstve;
(2) keďže druhá smernica Rady z 22. júna 1988 o koordináxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (88/357/EHS) [4] už podstatne prispela k dosiahnutiu vnútorného trhu s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzík určených na poistenie nevyžadujú špeciálnu ochranu členských štátov, v ktorých je riziko umiestnené, sa úplne voľne presadili na čo najširšom poixxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxplniť aj ostatnými nástrojmi spoločenstva vzhľadom na to, aby všetci poistenci, bez ohľadu na postavenie, veľkosť alebo charakter rizík, mali možnosx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx sa alebo poskytovať služby, pričom má zaručenú primeranú ochranu;
(4) keďže táto smernica tvorí súčasť už uzákonených právnych predpisov spoločenxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a vykonávania činnosti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (73/239/EHS) [5], a smernicu Rady z 19. decembra 1991 o ročných uzávierkach x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxrebné a postačujúce na dosiahnutie vzájomného uznania povolenia a uvážlivých kontrolných systémov, čím bude zaručené jediné povolenie platné v celox xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xyť odteraz podmienené poskytnutím jediného úradného povolenia vydaného príslušnými správnymi orgánmi členského štátu, v ktorom má poisťovňa svoje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xeďže členský štát, v ktorom je pobočka alebo zabezpečovanie služieb, nemôže vyžadovať, aby poisťovne, ktoré tam chcú vykonávať poisťovaciu činnosť a xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančnej spoľahlivosti poisťovní vrátane stavu ich solventnosti, založenia primeraných technických rezerv a pokrytia týchto rezerv porovnateľnxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvidlá pre poisťovne povolené jeho príslušnými správnymi orgánmi;
(9) keďže príslušné správne orgány členských štátov musia mať k dispozícii také dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxovať služby; keďže musia byť najmä schopné, aby zaviedli primeranú ochranu alebo nariadili sankcie na zabránenie odchýlok a porušenia ustanovení na dxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxtve s výnimkou životného poistenia, a teda umožňuje, aby každý náležite oprávnený poisťovateľ pokryl všetky riziká uvedené v prílohe k smernici 73/23xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx ustanovenia o prevodoch poistných kmeňov musia byť upravené, aby vznikol systém jediného povolenia, zavedený touto smernicou;
(12) keďže smernicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxy pokryli svoje záväzky, a toto zosúladenie umožňuje ochranu vzájomného uznania týchto ustanovení;
(13) keďže pravidlá určujúce rozširovanie, umxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxátoch; keďže pri koordinácii treba vziať do úvahy opatrenia na liberalizáciu pohybov kapitálu zabezpečenýchv smernici Rady z 24. júna 1988 na vykonanxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx štát pôvodu nesmie požadovať, aby poisťovne investovali aktíva pokrývajúce ich technické rezervy v jednotlivých kategóriách aktív, ak by sa taká požxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxestičných službách, ktorá zosúlaďuje okrem iného určenie návrhu na regulovaný trh na účely tejto smernice a bez predsudku k takému budúcemu zosúladenxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xrhu zodpovednosť za tieto záležitosti, ktoré táto smernica dočasne udeľuje poisťovniam členského štátu pôvodu;
(16) keďže zoznam položiek, ktorýxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi poskytnuté ostatným finančným inštitúciám na vytvorenie ich vlastných fondov;
(17) keďže v rámci integrovaného poisťovacieho trhu poistenci, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxziko umiestnené, musia mať zaručenú úplnú slobodu výberu zákona, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo poisťovacieho trhu; keďže preto príležitosť, ktorú poskytujú členské štáty nariadením uplatňovania ich zákona v poistných zmluvách o krytí rizík uxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxujme poistenca, aby mal prístup k čo najširšiemu rozsahu poisťovacích produktov prístupných v spoločenstve, aby si mohol vybrať ten, ktorý najlepšie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh poisťovacích produktov, ktoré sa ponúkajú v spoločenstve na predaj, pokiaľ sa nedostanú do rozporu so zákonnými ustanoveniami na ochranu všeobecnéxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxokladu, že také ustanovenia sa musia bez diskriminácie uplatňovať vo všetkých poisťovniach fungujúcich v členskom štáte a budú objektívne potrebné a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxde práva usadiť sa alebo poskytovať služby na pokrytie rizík umiestnených na ich územiach dodržiavali špecifické zákonné ustanovenia na ochranu všeoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdmienku vykonávania poisťovacej činnosti; keďže z tohto hľadiska systémy na predchádzajúce odsúhlasenie poistných podmienok sa nezdajú byť odôvodxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxstencom primeranú ochranu;
(21) keďže v prípadoch, keď je poistencom fyzická osoba, poisťovňa ju musí informovať o zákone, ktorý sa bude uplatňovať xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrovoľné zdravotné poistenie slúži ako čiastočná alebo úplná alternatíva zdravotného krytia poskytovaného systémami sociálneho zabezpečenia;
(xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxiko, aby požadovali systematické oznamovanie všeobecných a špeciálnych poistných podmienok na overenie, či sú také zmluvy čiastočnou, alebo úplnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xarketing produktov; keďže zvláštna povaha zdravotného poistenia slúžiaceho ako čiastočná alebo úplná alternatíva zdravotného krytia poskytovanéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxinného prístupu poistencov k súkromnému zdravotnému krytiu alebo zdravotnému krytiu vybranému na dobrovoľnom základe bez ohľadu na ich vek alebo proxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxiavať také zákonné opatrenia, pokiaľ nenáležite neobmedzujú právo zriadenia alebo slobodné poskytovanie služieb, pričom je samozrejmé, že také ustxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxľa podmie nok v každom členskom štáte; keďže tieto opatrenia môžu zabezpečiť otvorený počet prihlásených, meranie rizikovosti na jednotnom základe pxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xybrané na dobrovoľnom základe ponúkali štandardné poistenie spolu s krytím zabezpečeným návrhmi štatutárneho sociálneho zabezpečenia pri sadzbe pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxadňa súkromného zdravotného krytia alebo zdravotné krytie vybrané na dobrovoľnom základe boli podobné ako technická základňa životného poistenia;
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxblike Nemecko podľa článku 7 ods. 2 písm. c) tej istej smernice, zakazujúcej súbeh zdravotného poistenia a iných druhov poistenia, nie je už odôvodnenáx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxstné riziko na svojich územiach, spĺňali špecifické ustanovenia určené v ich národnom zákone o takom poistení; keďže však táto požiadavka sa nesmie upxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdenia vyžaduje, aby poisťovňa dodržiavala sústavnú prítomnosť v členskom štáte pobočky; keďže zodpovednosť za špecifické záujmy poistených osôb a oxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx všetkých potrebných údajov o náhrade nárokov týkajúcich sa tohto rizika s dostatočnou právomocou na zastupovanie podniku zoči-voči poškodeným straxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxmi správnymi orgánmi týchto členských štátov v súvislosti s nárokmi na náhradu škody;
(28) keďže v rámci vnútorného trhu nijaký členský štát nemôže ďxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xoskytnutá členským štátom v tejto súvislosti podľa smernice 88/357/EHS musí byť preto zrušená;
(29) keďže treba vypracovať ustanovenie na zavedexxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa naň vzťahujú;
(30) keďže niektoré členské štáty nepodriaďujú poisťovacie transakcie žiadnemu druhu nepriameho zdanenia, kým väčšina uplatňuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xríspevky sa výrazne odlišujú v členských štátoch, v ktorých sa uplatňujú; keďže je žiaduce, aby sa zabránilo existujúcim rozdielom vedúcim k porušovaxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxíspevkov zabezpečujúcich, aby členské štáty, v ktorých sú riziká umiestnené, boli schopné vyriešiť tento problém, a na členských štátoch záleží vykoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxci podľa podrobných pravidiel zohľadnili budúci vývoj poisťovacieho priemyslu; keďže Komisia urobí také úpravy podľa toho, či a kedy budú potrebné, px xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvať podľa režimu, ktorý predkladá, pričom dáva pozor na to, aby neumiestnila ďalšie pracovné zaťaženie na príslušné orgány členských štátov;
(33) kxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx keďže treba preto prijať prechodné úpravy na postupné používanie tejto smernice v určitých členských štátoch,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
HLAVA BYELxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxé povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS;
b) pobočka znamená agentúru alebo pobočku poisťovne podľa článku 3 smernice 88/357/EHS;
c) čxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ktorom je umiestnená pobočka kryjúca riziko;
e) členský štát poskytovania služieb znamená členský štát, v ktorom je umiestnené riziko podľa článku x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxským podnikom a dcérskym podnikom podľa definície v článku 1 smernice 83/349/EHS [9] alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou oxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasovacích práv, alebo taký, ktorý umožňuje uplatňovanie významného vplyvu na riadenie podniku, v ktorom podiel existuje.
Na účely tejto definícxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
h) materský podnik znamená materský podnik podľa definície v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS;
i) dcérsky podnik znamená dcérsky podnik podľa defxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xch čele;
j) regulovaný trh znamená finančný trh považovaný členským štátom pôvodu poisťovne za regulovaný trh až do prijatia definície v smernici o ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxedzujú fungovania trhu, podmienky prístupu na trh, a ak sa uplatňuje smernica Rady z 5. marca 1979 o koordinácii podmienok prijatia cenných papierov na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxplatňuje, podmienky, ktoré musí finančný nástroj spĺňať, aby sa s ním mohlo účinne obchodovať na trhu;
Na účely tejto smernice regulovaný trh môže byx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvky. Všetky finančné nástroje, s ktorými sa na tomto trhu obchoduje, musia mať kvalitu porovnateľnú s kvalitou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xajú na základe zákona alebo iného právneho predpisu právomoc vykonávať dohľad nad poisťovňami.
Článok 2
1. Táto smernica sa vzťahuje na druhy poisxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxe alebo inštitúcie, na ktoré sa neuplatňuje smernica 73/239/EHS, ani na orgány uvedené v článku 4 uvedenej smernice.
Článok 3
Bez ohľadu na ustanovxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxili zrušenie monopolov povolených právnickým osobám založeným na ich územiach, uvedeným v článku 4 smernice 73/239/EHS.
HLAVA II
PRÍSTUP K PODNIxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh orgánov členského štátu pôvodu požiada:
a) poisťovňa, ktorá si na území tohto členského štátu zriadi svoje ústredie;
b) každá poisťovňa, ktorá zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x
xx xxxxxxnie platí pre celé spoločenstvo. Umožní, aby tam poisťovňa vykonávala činnosť na základe práva usadiť sa alebo na základe slobody poskytovať služby.
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx tohto odvetvia podľa zoznamu v bode A prílohy.
Avšak:
a) členské štáty môžu udeliť povolenie pre skupiny odvetví, pričom ich vhodne označia podľa pxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxtví pri splnení podmienok stanovených v písmene C prílohy."
Článok 6
"Článok 8
1. Členský štát pôvodu vyžaduje, aby každá poisťovňa, ktorá chce zxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxociété en commandite par actionscommanditaire vennootschap op aandelen","association d'assurance mutuelleonderlinge verzekeringsverenigingxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxolkovej republiky Nemecko: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xe code de la sécurité sociale", "institution deprévoyance régie par le code rural" a "mutuelles régies par le code de la mutualité";
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx", "societa cooperativa", "mutua di assicurazione";
- v prípade Luxemburského veľkovojvodstva: "société anonyme", "société en commandite par acxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxge waarborgmaatschappij";
- v prípade Spojeného kráľovstva: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxwriters known as Lloyd's";
- v prípade Helénskej republiky: "anonimi etairia", "allilasfalistikos sinetairismos";
- v prípade Španielskeho krxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxuros".
Poisťovňa môže mať aj právnu formu európskej spoločnosti (SE), keď bude vytvorená.
Členský štát okrem toho môže, ak je to vhodné, založiť poxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xkých fungujú súkromnoprávne poisťovne;
b) obmedzila svoje ciele na poisťovaciu činnosť a činnosti priamo z nej vyplývajúce a vylúčila všetky ostatxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxx xxxx xxxxená osobami dobrej povesti s príslušnou odbornou kvalifikáciou alebo skúsenosťami.
2. Od poisťovne, ktorá požiada o povolenie na rozšírenie svojex xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxán činnosti v súlade s článkom 9.
Ďalej sa vyžaduje predloženie dôkazu o vlastníctve miery solventnosti, stanovenej v článku 16, a ak sa vzhľadom na tixxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xomu, aby členské štáty ponechali v platnosti alebo prijali zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré vyžadujú schválenie zakladacej lisxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxajúci súhlas alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzby a formy poistného a iné tlačivá, ktoré chce poisťoxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sadzieb iba ako súčasť všeobecného systému cenovej kontroly.
Nič v tejto smernici nebráni členským štátom, aby poisťovne, ktoré sa snažia získať alxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vzdelania ich lekárskych tímov a kvality zariadenia vhodného pre také poisťovne na splnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tohto odvetvia poistenia.
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxvahy rizík, ktoré podnik navrhuje pokryť;
b) zásady zaistenia;
c) položiek tvoriacich minimálny garančný fond;
d) predpokladaných nákladov nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 18 v písmene A prílohy zdrojov, ktorými poisťovňa disponuje, aby zabezpečila dohodnutú pomoc,
a navyše v prvých troch rokoch:
e) predpokladanýcx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkov a nárokov;
g) predpokladanej súvahy;
h) predpokladaných finančných zdrojov určených na pokrytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti.x
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxžnosťou akcionárov alebo členov, priamych alebo nepriamych, buď fyzických, alebo právnických osôb, ktoré sa preukázali kvalifikovanými podielmi v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxsťovne neboli spokojní so spôsobilosťou akcionárov alebo členov.
HLAVA III
ZOSÚLADENIE PODMIENOK VYKONÁVANIA POISŤOVACEJ ČINNOSTI
Kapitolx x
xxxxxx x
xxxxxxx xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zodpovedá výlučne členský štát pôvodu.
2. Finančný dohľad zahŕňa overenie týkajúce sa celej činnosti poisťovne, stavu solventnosti, zriadenia texxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých na úrovni spoločenstva.
Ak je príslušná poisťovňa oprávnená pokryť riziká klasifikované v odvetví 18 písmena A prílohy, dohľad sa rozšíri na slexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxnského štátu pôvodu stanovuje sledovanie takých zdrojov.
3. Príslušné orgány členského štátu pôvodu budú žiadať, aby každá poisťovňa mala pevné adxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx povolená v inom členskom štáte a vykonáva činnosť cez pobočku, môžu príslušné orgány členského štátu pôvodu po informovaní príslušných orgánov člensxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrgány členského štátu pobočky sa môžu zúčastniť na tomto overovaní."
Článok 11
"2. Členské štáty vyžadujú, aby poisťovne s ústredím na ich územiacx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxy orgány dohľadu nad poisťovníctvom mali právomoci a prostriedky potrebné na dohľad nad činnosťami poisťovní usadených na jeho území, vrátane činnosxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxky musia orgánom dohľadu umožniť najmä:
a) vykonať podrobné zisťovania o situácii poisťovne a jej celkovej činnosti okrem iného pomocou:
- zhromaxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xriestoroch poisťovne;
b) prijať všetky opatrenia týkajúce sa poisťovne, jej vedenia alebo osôb, ktoré ju kontrolujú, primeraných a potrebných na txx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxavať, a najmä dodržiavanie plánu činnosti, pokiaľ je ďalej záväzný, a aby zabránili alebo odstránili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli ohroziť záuxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx môžu ustanoviť, že príslušné orgány dohľadu sú oprávnené získavať akékoľvek údaje týkajúce sa zmlúv, ktoré majú sprostredkovatelia."
Článok 12
xx xxxxxx xx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx poisťovniam s ústredím na jeho území previesť celý poistný kmeň zmlúv uzavretých na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, alebo jehx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxdnení prevodu potrebnú mieru solventnosti.
3. Ak pobočka navrhuje prevod celého poistného kmeňa zmlúv uzavretých na základe práva usadiť sa alebo sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xôvodu poisťovne vykonávajúcej prevod povolia prevod po získaní súhlasu od príslušných orgánov členských štátov, v ktorých sú umiestnené riziká.
5x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnávajúcej prevod do troch mesiacov po doručení žiadosti; pokiaľ sa do uplynutia tejto lehoty nevyjadria, predpokladá sa, že poskytli kladné stanovisxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxorom je umiestnené riziko. Také prevody sú automaticky účinné voči poistencom, poisteným osobám a všetkým ostatným osobám, ktoré majú práva alebo povxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxej lehote po prevode.
Článok 13
1. "Článok 20
1. Ak poisťovňa nespĺňa článok 15, príslušný orgán členského štátu pôvodu jej môže zakázať voľné nakxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx. 3, príslušný orgán členského štátu pôvodu bude vyžadovať, aby mu predložil plán na obnovenie riadnej finančnej situácie na schválenie.
Za výnimočxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s aktívami poisťovne. Informuje orgány ostatných členských štátov, na územiach ktorých poisťovňa vykonáva činnosť, o všetkých vykonaných opatrenixxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxie článku 17, príslušný orgán členského štátu pôvodu bude požadovať, aby mu poisťovňa predložila na odsúhlasenie krátkodobý finančný plán.
Môže tixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnáva činnosť, a tieto orgány prijmú na žiadosť príslušného orgánu tie isté opatrenia.
4. Príslušné orgány môžu ďalej prijať všetky opatrenia potrebxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxh stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 mohol v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zakázať voľné nakladanie s aktívami umiestnenými na jeho úxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého štátu pôvodu môže odňať ním udelené povolenie, ak poisťovňa:
a) nevyužije toto povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa ho vzdá alebo prestane vykonxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxienky na vydanie povolenia;
c) nebola schopná v poskytnutej lehote prijať opatrenia stanovené v ozdravnom pláne alebo vo finančnom pláne uvedenom v xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxný orgán členského štátu pôvodu to oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov, a tie prijmú primerané opatrenia, aby zabránili poisťovni sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxlu s týmito orgánmi prijmú všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistených osôb, a najmä obmedzia voľné nakladanie s aktívami poisťovne v súlaxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a oznámené dotknutej poisťovni."
Článok 15
1. Členské štáty budú požadovať, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje mať priamo alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Taká osoba musí informovať tiež príslušné orgány členského štátu pôvodu, ak navrhuje zvýšenie svojho kvalifikovaného podielu tak, že pomer hlasovaxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Príslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčenia riadnej a uvážlivej správy príslušnej poisťovne nie sú spokojné so spôsobilosťou osoby uvedenej v prvom pododseku. Ak nenamietajú voči príslušxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xriamo alebo nepriamo nakladať s kvalifikovaným podielom v poisťovni, najprv informovala príslušné orgány členského štátu pôvodu a označila veľkosť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, klesol pod 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo tak, že by poisťovňa prestala byť jej dcérskym podnikom.
3. Poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxbujú nárast alebo pokles podielov pod určité prahové hodnoty uvedené v odsekoch 1 a 2, hneď ako sa o nich dozvedia.
Aspoň raz do roka ich budú informovať xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxh valných zhromaždeniach akcionárov alebo členov alebo ako výsledok dodržiavania predpisov týkajúcich sa spoločností kótovaných na burzách s cennýxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, príslušné orgány členského štátu pôvodu prijmú potrebné opatrenia na nápravu. Také opatrenia môžu pozostávať napríklad z príkazov, sankcií proti vxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxia sa budú vzťahovať na fyzické alebo právnické osoby, ktoré nesplnili povinnosť poskytnutia predchádzajúcich údajov, nariadenú v odseku 1. Ak je podxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxných hlasovacích práv alebo neplatnosť hlasovania, alebo umožní ich vyhlásenie za neplatné.
Článok 16
1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky osxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxťou mlčanlivosti. Znamená to, že žiadne dôverné údaje, ktorú môžu dostať počas vykonávania svojich povinností, nesmú prezradiť nijakej osobe alebo oxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné právo.
Napriek tomu, ak bol na poisťovňu vyhlásený konkurz alebo nútená likvidácia, dôverné údaje, ktoré sa netýkajú tretích osôb zúčastnených nx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánom rôznych členských štátov, aby si navzájom poskytovali údaje v súlade so smernicou týkajúcou sa poisťovní. Také údaje podliehajú podmienkam poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnmi tretích krajín, len ak sú poskytnuté údaje chránené povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom rovnocenné s ochranou stanovenou v tomto článku.
4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xa týka sledovania technických opatrení, miery solventnosti, administratívnych a účtovníckych postupov a vnútorných kontrolných mechanizmov,
- xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xlánku 56 alebo podľa osobitných ustanovení smerníc, ktoré boli prijaté pre oblasť poisťovníctva.
5. Odseky 1 a 4 nebránia výmene údajov v členskom štxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxednými za úradný dohľad nad úverovými inštitúciami a inými finančnými organizáciami a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi,
- orgánxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a iných finančných inštitúcií
pri plnení ich úloh dohľadu alebo pri poskytnutí údajov potrebných na vykonávanie povinností právnických osôb riadixxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti mlčanlivosti stanoveným v odseku 1.
6. Napriek odseku 1 a 4 môžu členské štáty okrem toho podľa ustanovení právnych predpisov vydať povolenie na poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxmi inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými službami a poisťovacími spoločnosťami, a inšpektorom pôsobiacim v mene týchto oddelení.
xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxekov 2 a 5 a údaje získané prostredníctvom zisťovania priamo na mieste podľa článku 14 smernice 73/239/EHS nikdy nezverejnia v prípadoch uvedených v txxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxom sa vykonalo zisťovanie priamo na mieste.
Kapitola 2
Článok 17
"Článok 15
1. Členský štát pôvodu bude vyžadovať, aby každá poisťovňa zriadilx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx674/EHS.
2. Členský štát pôvodu bude vyžadovať, aby každá poisťovňa pokryla technické rezervy vzhľadom na svoju celú činnosť rovnocennými aktívamx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtáty nebudú vyžadovať, aby poisťovne umiestnili svoje aktíva v určitom členskom štáte. Členský štát pôvodu však môže povoliť čiastočné uvoľnenie praxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxnoví takto povolené percento. V takých prípadoch nesmie špecifikovať umiestnenie aktív, ktoré predstavujú také pohľadávky."
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xísmene A prílohy (uvedené ako "poistenie úveru"), stanovila technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík s cieľom vyrovnania každej technixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx mimoriadnych rizík sa vypočíta v súlade s pravidlami stanovenými členským štátom pôvodu v súlade s jednou zo štyroch metód určených v bode D prílohy, ktxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xezohľadní na účely výpočtu miery solventnosti.
4. Členské štáty môžu oslobodiť poisťovne s ústredím na ich území od povinnosti vytvoriť rezervu na vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxaplateného poistného alebo príspevkov a nepresahujú 2500000 ECU."
Článok 19
Článok 23 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.
Článok 20
Aktíva pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxľnosť svojich investícií, ktorých rôznorodosť a primerané rozšírenie bude zabezpečovať poisťovňa.
Článok 21
1. Členský štát pôvodu nesmie povoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxé nástroje peňažného a kapitálového trhu;
b) úvery;
c) akcie a iné účasti na premenlivých výnosoch;
d) podiely v inštitúciách kolektívneho invexxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxdávky voči zaistiteľom vrátane podielov zaisťovateľov na technických rezervách;
g) podiely postupujúcich poisťovní na technických rezervách;
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxení a nadobudnutia práv poistenca voči tretím osobám;
j) vrátená daň;
k) pohľadávky voči garančným fondom.
C. Iné
l) pevné hmotné aktíva okrem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xprávneným získavať vklady;
n) odložené obstarávacie náklady;
o) akumulovaný úrok a nájomné, iný akumulovaný príjem a platby vopred.
V prípade xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx80/EHS [12] alebo poisťovňami spolu s overiteľnými čiastkami z poistných zmlúv životného poistenia, pokiaľ patria členom.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxervy. Členský štát pôvodu určí podrobnejšie pravidlá na stanovenie pevných podmienok na použitie prijateľných aktív; v tejto súvislosti môže vyžadoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxpečí najmä splnenie týchto zásad:
i) aktíva pokrývajúce technické rezervy budú ohodnotené očistené od všetkých dlhov vyplývajúcich z ich nadobúdaxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkladné prostriedky, okrem pozemkov a budov, môžu byť prijaté ako krytie technických rezerv iba vtedy, ak sú ohodnotené na základe uvážlivej amortizácxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxám môžu byť prijaté na krytie technických rezerv iba vtedy, ak existujú dostatočné záruky týkajúce sa ich bezpečnosti, založené buď na štatúte obchodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxad opcie, termínované obchody a kompenzácie v súvislosti s aktívami pokrývajúcimi technické rezervy, možno použiť, pokiaľ prispievajú k zníženiu inxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xodliehajúcich aktív;
v) prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, možno prijať na krytie technických rezerv len vtxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxžných tej istej tretej osobe;
vii) hodnota všetkých pohľadávok a nárokov prijatých na technické rezervy sa musí vypočítať na uvážlivom základe s prixxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxcích činností môžu byť prijaté len vtedy, ak boli nevybavené maximálne tri mesiace;
viii) ak aktíva zahŕňajú investíciu v dcérskej poisťovni, ktorá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxužné aktíva vo vlastníctve dcérskej spoločnosti; členský štát pôvodu môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych spoločností rovnakým spôsobom;
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxované poistné.
2. Napriek odseku 1 môže členský štát pôvodu za výnimočných okolností a na žiadosť poisťovne prijať dočasne riadne odôvodneným rozhoxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxský štát pôvodu bude požadovať, aby žiadna poisťovňa neinvestovala viac ako:
a) 10 % svojej celkovej hrubej technickej rezervy do jedného pozemku alxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x xxxxej celkovej hrubej technickej rezervy do akcií a iných obchodovateľných cenných papierov, s ktorými sa zaobchádza ako s akciami, obligáciami, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxmi, ktoré sa spočítajú, do úverov okrem úverov poskytnutých štátu, regionálnemu alebo miestnemu orgánu, alebo medzinárodnej organizácii, ktorej člxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrv do úverov alebo cenných papierov emisných orgánov a obchodníkov s cennými papiermi, do každého z ktorých investuje minimálne 5 % svojich aktív;
c) x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitúciám, poisťovniam, pokiaľ to umožní článok 8 smernice 73/239/EHS, a investičným podnikom usadených v členskom štáte;
d) 3 % svojich celkových hrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ktorými sa nakladá ako s akciami, a do dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu.
2. Absencia hranice v odseku 1 o investovaní do jednotlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxejšie pravidlá určujúce podmienky na používanie prijateľných aktív. Pri určovaní a uplatňovaní týchto pravidiel zabezpečí najmä, aby sa dodržiavalx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xávislosť od určitej kategórie aktív, investičného trhu alebo investícií;
ii) investícia do určitých druhov aktív ukazujúcich vysoké úrovne rizikx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zohľadňovať nakladanie so zaisťovaním pri výpočtoch technických rezerv;
iv) ak držané aktíva zahŕňajú investíciu v dcérskych podnikoch, ktoré vyxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxadniť aktíva vo vlastníctve dcérskeho podniku; členský štát pôvodu môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych podnikov rovnakým spôsobom;
v) perxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxtnených aktív zahrnuté úvery alebo dlhopisy vydané určitými úverovými inštitúciami, členský štát pôvodu môže pri uplatňovaní pravidiel a zásad stanxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxrová inštitúcia má ústredie v členskom štáte, je úplne vo vlastníctve tohto členského štátu a/alebo miestnych orgánov tohto štátu a jej činnosť podľa jxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx alebo s miestnymi orgánmi, alebo úvery, za ktoré štát, resp. tieto orgány ručia.
3. V súvislosti s podrobnými pravidlami určujúcimi podmienky použixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxisťovňou, hypotéka alebo akákoľvek iná forma zábezpeky v porovnaní s úvermi s takou zábezpekou,
- PKIPCP (podniky kolektívneho investovania do prexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxej smernice,
- cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu, v porovnaní s tými, s ktorými sa obchoduje,
- obligácie, dlhopisy a iné nxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxHS [14], alebo ktorých emitentmi sú medzinárodné organizácie, ktorých členom nie je ani jeden členský štát spoločenstva, v porovnaní s rovnakými finaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxdala úverová inštitúcia, ktorá má ústredie v členskom štáte a podlieha podľa zákona osobitnému úradnému dohľadu určenému na ochranu majiteľov týchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xbdobia platnosti dlhopisov pokrývať nároky týkajúce sa dlhopisov, a v prípade zlyhania emi tenta sa prednostne použijú na náhradu istiny a platbu výnoxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxčných okolností na žiadosť poisťovne dočasne riadne odôvodneným rozhodnutím povoliť výnimky z pravidiel stanovených v odseku 1 písm. a) až e), pokiaľ x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxtej mene.
9. Členský štát môže stanoviť, že ak podľa predchádzajúcich postupov musí byť záväzok krytý aktívami vyjadrenými v mene členského štátu, txxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxeranú mieru solventnosti vzhľadom na celú jej činnosť.
Miera solventnosti zodpovedá vlastným zdrojom podniku po odpočítaní všetkých predvídateľxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé členské vklady zvýšené o všetky účty členov, spĺňajúce nasledujúce kritériá:
a) v stanovách musí byť ustanovené, že platby z týchto účtov v prospecx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxatné dlhy poisťovne uspokojené;
b) v stanovách musí byť ustanovené, že pokiaľ ide o všetky také platby, okrem individuálneho ukončenia členstva, prxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxé len po vyhlásení príslušných orgánov, že nemajú žiadne námietky voči zmene a doplneniu, bez toho, aby boli dotknuté kritériá stanovené v písmenách a) x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtočných členských vkladov,
- rezervy (zákonné a voľné rezervy), ktoré nezodpovedajú prevzatým záväzkom,
- všetok prevedený zisk,
- platby dopxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxy možno zohľadniť najviac do polovice rozdielu medzi najvyššími možnými príspevkami a skutočne požadovanými príspevkami; doplnkovými príspevkamix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členských štátov, v ktorých vykonáva činnosť, skryté rezervy vyplývajúce z podhodnotenia aktív alebo nadhodnotenia pasív, pokiaľ nie sú tieto skrytx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxximálne 25 % bude pozostávať z podriadených záväzkov s určitou dobou splatnosti, alebo kumulatívne prednostné akcie s obmedzenou dobou splatnosti prx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý záväzok alebo prednostné akcie prichádzajú na rad po uspokojení nárokov všetkých ostatných veriteľov a nesmie byť vyplatený, pokiaľ nie sú uspokojexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxstriedky;
c) na úver s pevnou splatnosťou musí byť pôvodná splatnosť minimálne päť rokov. Najneskôr do jedného roka pred dátumom splatnosti musí poixxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxovanú úroveň v čase splatnosti, pokiaľ výška úveru, do ktorej môže predstavovať súčasť mierysolventnosti, sa postupne bude znižovať v priebehu minimxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xodá žiadosť a jej miera solventnosti neklesne pod požadovanú úroveň;
d) úvery, ktorých splatnosť nie je určená, musia byť splatné len na základe päťrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxjúci súhlas príslušných orgánov. V druhom prípade poisťovňa musí podať oznámenie príslušnému orgánu najmenej šesť mesiacov pred termínom navrhovanxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxra solventnosti poisťovne neklesne pod požadovanú úroveň;
e) dohoda o úvere nesmie obsahovať žiadnu doložku, podľa ktorej sa za určitých okolností xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxny vyhlásia, že nemajú žiadne námietky voči zmene a doplneniu;
- cenné papiere bez určeného termínu splatnosti a iné nástroje, ktoré spĺňajú nasleduxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxov a vedľajších úverov uvedených v predchádzajúcej zarážke:
a) nesmú byť vyplatené z podnetu držiteľa ani bez predchádzajúceho súhlasu príslušnéhx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxení nárokov všetkých nepodriadených veriteľov;
d) dokumenty, ktorými sa spravuje vydávanie cenných papierov, musia zabezpečiť, aby mohli byť vyrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxkôr do troch rokov odo dňa začatia uplatňovania tejto smernice Komisia predloží Výboru pre poistenie správu o potrebe ďalšieho zosúladenia miery solvxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzerv uvedených v článku 15.
2. Pokiaľ v článku 15 ods. 2, článku 20 ods. 1, 2, 3 a 5 a posledného pododseku článku 22 ods. 1 nie je ustanovené inak, členské šxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x x x xxxránia prijatiu opatrení, ktoré sú členské štáty pri zabezpečení záujmov poistených oprávnené prijať ako vlastníci, členovia alebo spoločníci dotknxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxoľvek právo."
Článok 28
Členský štát, v ktorom je umiestené riziko, nebude brániť poistencovi, aby uzatvoril zmluvu s poisťovňou oprávnenou podľx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxko umiestené.
Článok 29
Členské štáty neprijmú ustanovenia, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas alebo systematické oznamovanie osobitných pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxtematické oznamovanie týchto poistných podmienok a iné doklady na účely overenia súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi v súvislosti s týmito rixxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxviesť predchádzajúce oznamovanie alebo schvaľovanie navrhovaného zvýšenia sadzieb poistného iba ako súčasť všeobecného systému cenovej kontrolyx
xxxxxx xx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ako povinné, uplatní sa článok 7 ods. 2 tretí pododsek, pokiaľ v písmene c) nie je uvedené inak."
2. Bez ohľadu na právne predpisy, ktoré ustanovujú inaxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxmu orgánu prv, ako sa dostanú do obehu.
Článok 31
1. Pred uzavretím poistnej zmluvy poisťovňa bude informovať poistencov o:
- práve, ktoré sa uplaxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxber im navrhuje poisťovateľ,
- úpravách na riešenie sťažností poistencov týkajúcich sa zmlúv, a ak je to vhodné, vrátane existencie orgánu, na ktorý xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxo.
HLAVA IV
USTANOVENIA O PRÁVE USADIŤ SA A O SLOBODE POSKYTOVAŤ SLUŽBY
Článok 32
"Článok 10
1. Poisťovňa, ktorá navrhuje založenie pobočky nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ktorá navrhuje založenie pobočky na území iného členského štátu, poskytla pri podaní oznámenia stanoveného v odseku 1 nasledujúce údaje:
a) členskx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxúru pobočky;
c) adresu v členskom štáte pobočky, odkiaľ možno dostať dokumenty a kam sa môžu doručiť, pričom je samozrejmé, že to bude jediná adresa prx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxahuk tretím osobám a zastupovať ju v styku s tretími osobami, orgánmi a súdmi hostiteľskej krajiny. Čo sa týka poisťovne Lloyd's, v prípade súdneho sporx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx proti bežným poisťovateľom. Oprávnený zástupca preto musí mať dostatočné oprávnenia, aby proti nemu bolo možné začať konanie a aby bol schopný zaviazxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxdnosti dopravcu, musí predložiť vyhlásenie, že sa stala členom národnej kancelárie a národného záručného fondu členského štátu pobočky.
3. Pokiaľ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxbrej povesti a odbornej spôsobilosti alebo skúsenostiach členov vedenia alebo oprávneného zástupcu, pričom sa berie do úvahy plánovaná činnosť, do txxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xotknutú poisťovňu.
Príslušné orgány členského štátu pôvodu osvedčia, že poisťovací podnik má minimálnu mieru solventnosti vypočítanú v súlade člxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxčky, uvedú dôvody svojho odmietnutia dotknutej poisťovni do troch mesiacov od doručenia všetkých príslušných údajov. Odmietnutie alebo opomenutie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu pobočky do dvoch mesiacov od doručenia údajov uvedených v odseku 3 informujú príslušný orgán členského štátu pôvodu, ak je to primerané, o podmienxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxbočky alebo ak neprišla od nich žiadna správa, po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 4 môže byť pobočka zriadená a začať s činnosťou.
6. V prípade zmiex x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxátu pobočky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu pobočky mohli splniť svoje úlohy podľa odsekov 3 a 4."
Článok 33
Článok 11 smernice 73/239/EHS sa týmto ruší.
Článok 34
"Článok 14
Každá poixxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xríslušné orgány členského štátu pôvodu a označí povahu rizík navrhovaných na pokrytie."
Článok 35
"Článok 16
1. Do jedného mesiaca od oznámenia xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávať činnosť na základe slobody poskytovať služby:
a) osvedčenie o tom, že poisťovňa má minimálnu mieru solventnosti vypočítanú v súlade s čláxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxryť v členskom štáte poskytovania služieb.
Súčasne o tom informujú dotknutú poisťovňu.
Každý členský štát, na území ktorého chce poisťovňa na zákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx poisťovňa:
- oznámila meno a adresu zástupcu uvedeného v článku 12a ods. 4 tejto smernice,
- vydala vyhlásenie, že podnik sa stal členom národného úxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxseku 1 do stanovenej lehoty, predložia poisťovni dôvody na zamietnutie v tomto období. Proti tomuto zamietnutiu musí byť možné podať opravný prostriexxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x."
Článok 36
"Článok 17
Každá zmena, ktorú chce poisťovňa vykonať v údajoch uvedených v článku 14, podlieha postupu stanovenému v článkoch 14 a 16xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxány členského štátu pobočky alebo členského štátu poskytovania služieb môžu požadovať, aby údaje, ktoré sú oprávnené žiadať podľa tejto smernice, týxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx/357/EHS sa týmto ruší.
2. Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb neprijme ustanovenia, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas alebo sysxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvať v styku s poistencami. Môže xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby, vykonávala nesystematické oznamovanie týchto poistných podmienok a iných dokumentov s cieľom overiť dodržiavanie vnútroštátnych právnych prexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxočky alebo poskytovania služieb môže zachovať alebo zaviesť oznamovanie alebo schvaľovanie navrhovaného zvýšenia poistných sadzieb vopred iba ako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxsť na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby predloží príslušným orgánom členského štátu pobočky a/alebo členskému štátu poskytovania služxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x. Ak príslušné orgány členského štátu zistia, že poisťovňa s pobočkou alebo vykonávajúca činnosť na základe slobody poskytovania služieb na jeho územx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxná poisťovňa nevykoná potrebné opatrenia, príslušné orgány dotknutého členského štátu budú o tom informovať príslušné orgány členského štátu pôvodxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx príslušné orgány dotknutého členského štátu.
5. Ak napriek opatreniam prijatým členským štátom pôvodu alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnov členského štátu pôvodu prijať náležité opatrenia, aby zabránil porušovaniu alebo uložil sankcie za ďalšie porušovanie, pokiaľ je to nevyhnutné, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrebného pre takéto opatrenia voči poisťovniam.
6. Odsekmi 3, 4 a 5 nie je dotknutá mimoriadna právomoc dotknutých členských štátov na prijatie príslxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtných zmlúv na ich územiach.
7. Odsekmi 3, 4 a 5 nie je dotknutá právomoc členských štátov ukladať sankcie za porušenia na ich územiach.
8. Ak poisťovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxi právnymi predpismi uložiť správne sankcie ustanovené pre toto porušenie tejto prevádzkarni alebo vo vzťahu k tomuto majetku.
9. Všetky opatrenia xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvni.
10. Každé dva roky bude Komisia predkladať Výboru pre poistenie správu ustanovenú podľa smernice 91/675/EHS, v ktorej zhrnie množstvo a druh prxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxrnice 88/357/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej touto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx túto správu.
Článok 41
Nič v tejto smernici nebráni tomu, aby poisťovne s ústredím v členských štátoch používali reklamu na svoje služby pomocou všxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxravuje druh a obsah takej reklamy, prijatých vo všeobecnom záujme.
Článok 42
1. Článok 20 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.
2. V prípade likvidxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpôsobom ako tie, ktoré vyplývajú z iných poistných zmlúv tejto poisťovne bez ohľadu na štátnu príslušnosť dotknutých poistených osôb a príjemcov splaxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxtovať služby, poistenec bude informovaný ešte pred prijatím záväzku o členskom štáte, v ktorom je umiestnené ústredie, alebo ak je to primerané, o poboxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxých dvoch pododsekoch sa nevzťahujú na riziká uvedené v článku 5 písm. d) smernice 73/239/EHS.
3. Zmluva alebo akýkoľvek iný dokument na poskytnutie xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxytuje krytie.
Každý členský štát môže žiadať, aby bolo uvedené aj meno a adresa zástupcu poisťovne podľa zmienky v článku 12a ods. 4 smernice 88/357/Exx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxslušné orgány svojho členského štátu o jednotlivých operáciách vykonávaných na základe práva usadiť sa a na základe slobody poskytovať služby, o sume xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xrílohy k smernici 73/239/EHS, okrem zodpovednosti dopravcu aj početnosť a priemerné náklady na poistné plnenia.
Skupiny odvetví sa určujú takto:
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx samostatne),
- požiar a iné škody na majetku (odvetvia 8 a 9),
- letectvo, námorníctvo a doprava (odvetvia 4, 5, 6, 7, 11 a 12),
- všeobecná zodpovedxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxa túto informáciu v primeranom čase a v súhrnnej forme príslušným orgánom každého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrnice nie je dotknuté právo členských štátov požadovať od poisťovní, ktoré vykonávajú činnosti na ich územiach na základe práva usadiť sa alebo nazá klxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvek systéme určenom na zaručenie výplaty poistných plnení poisteným osobám a poškodeným tretím osobám.
Článok 46
1. Článok 25 smernice 88/357/EHx xx xxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe nepriamym daniam a podobným odvodom z poistného v členskom štáte, v ktorom je umiestnené riziko v zmysle článku 2 písm. d), v prípade Španielska to platx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxich z mimoriadnych udalostí vyskytujúcich sa v tomto členskom štáte.
Bez ohľadu na ustanovenia prvej zarážky článku 2 písm. d) pri uplatňovaní tohto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx štáte aj vtedy, ak budova a jej obsah nie sú kryté rovnakou poistkou.
Právom príslušným pre zmluvu podľa článku 7 nie je dotknutá platná daňovoprávna úxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxtne právne predpisy, ktoré zabezpečia vyrubovanie nepriamych daní a podobných odvodov podľa pododseku 1.
HLAVA V
PRECHODNÉ OPATRENIA
Článok 4x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnia nasledujúceho pododseku budú uplatňovať v situácii uvedenej v článku 54 ods. 2.
Ak technický základ pre výpočet poistného bol predložený prísluxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza riziko, aby sa vyjadrili. Ak príslušné orgány členského štátu pôvodu nevezmú do úvahy tieto vyjadrxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxské štáty môžu poskytnúť poisťovniam s ústredím na ich území, s budovami a pozemkami kryjúcimi technické rezervy presahujúce v čase ohlásenia tejto smxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxením.
Článok 49
Dánske kráľovstvo môže odložiť do 1. januára 1999 uplatňovanie tejto smernice pri povinnom poistení pracovných úrazov. V tomto obxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxanielsko platí do 31. decembra 1996 a pre Grécko a Portugalsko do 31. decembra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxu 5 písm. d) smernice 73/239/EHS:
a) bez ohľadu na ustanovenia článku 8 ods. 3 smernice 73/239/EHS a článkov 29 a 39 tejto smernice príslušné orgány prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxých rezerv vzťahujúcich sa na zmluvy uvedené v tomto článku bude určená pod dohľadom dotknutého členského štátu v súlade s jeho vlastnými predpismi alexx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx aktívami a umiestnenie týchto aktív bude vykonané pod dohľadom členského štátu v súlade s jeho predpismi a praxou prijatou v súlade s touto smernicou.
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx smernici, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v smernici 91/675//EHS:
- rozšírenie právnych foriem stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) smexxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxniť vývoj poisťovacích trhov,
- spresnenie položiek vytvárajúcich mieru solventnosti, vymenovaných v článku 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS s cieľxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xieľom zohľadniť hospodársky a finančný vývoj,
- zmeny a doplnenia v zozname aktív prijateľných na krytie technických rezerv stanovených v článku 21 xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x uvoľnení pravidiel o rovnocenných aktívach stanovených v prílohe 1 k smernici 88/357/EHS s cieľom zohľadniť vývoj nových nástrojov na krytie kurzovxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx239/EHS a 88/357/EHS a tejto smernice v celom spoločenstve.
Článok 52
1. Predpokladá sa, že pobočky, ktoré začali činnosť v súlade s ustanoveniami xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxanoveného v článku 10 ods. 1 až 5 smernice 73/239/EHS. Odo dňa uvedeného nadobudnutia účinnosti sa spravujú článkami 15, 19, 20 a 22 smernice 73/239/EHS x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť služby pred nadobudnutím účinnosti ustanovení prijatých na uplatňovanie tejto smernice.
Článok xx
xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxo území, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, previedli celý poistný kmeň alebo jeho časť na preberajúcu poisťovňu usadenú v tom istom členskom štáte, ak príxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxňa potrebnú mieru solventnosti.
2. Za podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý členský štát povolí agentúram a pobočkám xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xohto členského štátu potvrdia, že po zohľadnení prevodu bude mať preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti.
3. Ak podľa podmienok stanovexxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxiedli celý zmluvný kmeň alebo jeho časť na agentúru alebo pobočku, na ktorú sa vzťahuje táto hlava, zriadenú na území iného členského štátu, zabezpečí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti, že právne predpisy členského štátu preberajúcej poisťovne umožňujú taký prevod a že tento štát súhlasix x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvod po získaní súhlasu príslušných orgánov členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko, ak je iný ako členský štát, v ktorom je umiestnená agentúra axxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx príslušným orgánom členského štátu pôvodu prevádzajúcej poisťovne do troch mesiacov od doručenia žiadosti; pokiaľ sa do uplynutia tejto lehoty nevyxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxh právnych predpisov členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko. Také prevody sú automaticky účinné voči poistencom, poisteným osobám a všetkým oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxytol poistencom možnosť zrušiť zmluvu do uplynutia pevne stanovej lehoty od prevodu."
Článok 54
1. Bez ohľadu na právne predpisy, ktoré ustanovujx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxternatíva zdravotného poistenia, poskytnutá zákonným systémom sociálneho zabezpečenia, môže žiadať, aby tieto zmluvy dodržiavali osobitné právnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtenia boli oznámené príslušným orgánom tohto členského štátu pred ich používaním.
2. Členský štát môže požadovať, aby sa systém zdravotného poistexxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxcenských tabuliek a iných štatistických údajov týkajúcich sa členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko, v súlade s matematickými metódami použíxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxiestnené riziko,
- zmluva stanovuje, že poistné sa môže zvýšiť alebo platby znížiť, dokonca pri platných zmluvách,
- zmluva stanovuje, že poistenxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxé práva. Treba vziať do úvahy najmä rezervu pre narastajúci vek a nové lekárske vyšetrenia možno žiadať len pri zvýšenom krytí.
V tom prípade príslušnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxým orgánom členského štátu pôvodu. Poistné musí byť dostatočné podľa uvážlivých poistnomatematických predpokladov, aby poisťovne mohli splniť všexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xol predložený jeho príslušným orgánom pred uvedením produktu do obehu. Tento odsek sa bude uplatňovať aj pri úprave existujúcich zmlúv.
Článok 55
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávne predpisy týkajúce sa takého poistenia okrem ustanovení týkajúcich sa finančného dohľadu, za ktorý bude výlučne zodpovedný členský štát pôvodu.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxení prijatých v súlade s touto smernicou, mohli byť podané opravné prostriedky na súdy.
Článok 57
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpixx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx94. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 58
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 18. júna 1992
Za Radu
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx92.
[3] Ú. v. ES C 102, 18.4.1991, s. 7.
[4] Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1. Naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/618/EHS (Ú. v. ES L 330, 29.11.199xx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxx12.1991, s. 7.
[7] Ú. v. ES L 178, 8.7.1988, s. 5.
[8] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32.
[9] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxx982, s. 22).
[12] Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 30. Naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/646/EHS (Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1).
[13] Ú. v. ES L xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx----------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.