Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (39)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

31992L0013 koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore
RADx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxrh Komisie [1],
v spolupráci s Európskym parlamentom [2],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže smernica Rady xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxre [4] stanovuje pravidlá obstarávateľských postupov tak, aby potenciálni dodávatelia a obstarávatelia mali vhodnú príležitosť na zabezpečenie zaxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xplatňovania na národnej úrovni, ako aj na úrovni spoločenstva nie sú vždy primerané;
keďže neprítomnosť účinných prostriedkov alebo neprimeranosx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
keďže smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx05/EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania práce [6], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/531/EHS, a smernicou Radx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
keďže začatie obstarávania v odvetviach dotknutých na súťaži v rámci spoločenstva má za následok prijatie opatrenia na zabezpečenie toho, že v príxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xispozícii vhodné revízne postupy;
keďže je potrebné zabezpečiť podstatné zvýšenie záruk priehľadnosti a nediskriminácie, a pretože tieto majú max xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxť členské štáty, aby si vybrali medzi uplatňovaním rôznej právomoci pre kontrolné orgány, ktoré majú rovnaké účinky;
keďže jedna z týchto možností zxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxných klauzúl v dokumentoch alebo vyhláškach;
keďže iná možnosť poskytuje právomoc na vykonávanie účinného nepriameho tlaku na obstarávateľov na txxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxého porušenia;
keďže vždy musí existovať možnosť nároku na náhradu škody;
keďže keď sa uplatňujú nároky na náhradu škody predstavujúce náklady na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxoto porušenia;
keďže obstarávatelia, ktorí vyhovujú obstarávateľským predpisom, to môžu oznámiť vhodným spôsobom; keďže obstarávateľské postuxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi vyhlásenie správneho uplatňovania obstarávateľských predpisov uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;
keďže obstarávatelix xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxobiť buď sami prostredníctvom zriadenia takého systému, alebo umožnením obstarávateľom, aby sa uchýlili k systému osvedčovania zriadenému iným člexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxá flexibilita pri zavedení takéhoto systému je zaručená stanovením základných požiadaviek v tejto smernici; pretože prevádzkové detaily by mali byť xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtočne k pravidlám obsiahnutým v Európskych normách;
keďže keď podniky nevyžadujú preskúmanie, nesmú byť určité porušenia opravené, kým sa nespustx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx by byť schopná upozorniť na to príslušné orgány členského štátu a dotknutého obstarávateľa, aby sa prijali potrebné opatrenia na rýchlu nápravu tohto xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxnie tejto smernice v praxi by malo byť revidované súčasne so smernicou 90/531/EHS na základe informácií o fungovaní revíznych postupov na národnej úroxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxskemu kráľovstvu, Gréckej republike a Portugalskej republike poskytol ďalší čas na transponovanie tejto smernice s ohľadom na termíny uplatnenia smxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxrenia potrebné na zabezpečenie toho, že rozhodnutia prijaté obstarávateľmi môžu byť preskúmané účinne, a najmä čo najskôr v súlade s podmienkami stanxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré ich vykonávajú, pokiaľ ide o:
a) postupy verejného obstarávania spadajúce do pôsobnosti smernxxx xxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x. Členské štáty zabezpečia, aby rozlišovanie medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonávanie právnych predpisov spoločenstva a oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxupu verejného obstarávania.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xa ktorúkoľvek osobu, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej objednávky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko, že bude poškodená uvedeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxení a o svojom zámere požiadať o revíziu.
Článok 2
1. Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia týkajúce sa postupov preskúmavania uvedené v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxajného porušenia práva alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov, vrátane opatrení na prerušenie alebo zabezpečenie prerušenia posxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxávnych rozhodnutí, vrátane odstránenia diskriminačných technických, hospodárskych alebo finančných kritérií v texte zmluvy, periodických oznamxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxajúcich sa príslušného postupu verejného obstarávania;
alebo
c) prijať pri prvej príležitosti, ak je to možné prostredníctvom predbežných postxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prevencie voči poškodeniu záujmov dotknutých, zvlášť vydaním rozhodnutia o zaplatení určitej sumy v prípadoch, keď nedošlo k náprave alebo nebolo zaxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxktívnych kritérií, v každom prípade zachovávajúc účinnosť opatrení stanovených na účely prevencie voči poškodeniu záujmov dotknutých;
d) a v obocx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx bolo prijaté protiprávne, členské štáty môžu, ak to ich vnútorný právny systém vyžaduje a zabezpečuje ustanoviť orgány s právomocou potrebnou na tentx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdným za rôzne aspekty revízneho postupu.
3. Revízne postupy nemusia mať automaticky odkladný účinok na postupy zadávania objednávok, ktorých sa týxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xýchto opatrení pre všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj štátny záujem, a môžu rozhodnúť, že nepripustia také opatrenia, v ktorých by negaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnia.
5. Suma, ktorá sa má platiť podľa ods. 1 písm. c), musí byť stanovená na dostatočne vysokej úrovni, aby odradila obstarávateľa od spáchania priesxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxozaj došlo.
6. Dôsledky vykonávania právomocí, uvedených v odseku 1, k zmluve uzavretej následne po zadaní objednávky, budú ustanovené vnútroštátxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xasledujúcom po tomto priznaní, bude právomoc orgánu zodpovedného za revízne postupy obmedzená na priznanie náhrady škody akejkoľvek osobe poškodenxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xtorá si robí nárok bude vyzvaná len k tomu, aby dokázala porušenie právnej normy spoločenstva v oblasti obstarávania alebo národných pravidiel vykonáxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxnské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijímané orgánmi zodpovednými za revízne postupy, boli účinne presadzované.
9. Vzhľadom na to, že orgány zxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx prijaté uznesenie na zaručenie postupov, ktorými môžu akékoľvek údajne protizákonné opatrenia prijaté revíznym orgánom alebo akékoľvek údajné nedxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a je nezávislý voči obstarávateľovi a revíznemu orgánu.
Členovia nezávislého orgánu spomínaného v prvom odseku budú menovaní a opustia úrad za rovnxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezávislého orgánu bude mať rovnakú právnu a profesijnú kvalifikáciu ako členovia sudcovského zboru. Nezávislý orgán bude prijímať svoje rozhodnutxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxým štátom.
KAPITOLA 2
Osvedčovanie
Článok 3
Členské štáty poskytnú obstarávateľom možnosť odvolať sa na systém osvedčovania v súlade s článkxxx x xx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky preverovať vzhľadom na získanie osvedčenia o tom, že v danom čase sú tieto postupy a metódy v súlade s právnymi predpismi spoločenstva týkajúcimi sa vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxne oznámia obstarávateľovi výsledky svojho skúmania. Pred odoslaním osvedčenia uvedeného v článku 4, obstarávateľovi sa ubezpečia, že boli napravexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi.
2. Obstarávatelia po obdržaní tohto osvedčenia môžu do zoznamu uverejňovaného v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev poslať nasledujúce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx a metódy verejného obstarávania v súlade s právom spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva."
Článok 6
1. Overovatexxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxých kvalifikáciách a praxi.
2. Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxa požiadaviek odseku 1. Na tieto účely môžu členské štáty vyžadovať odbornú kvalifikáciu aspoň na úrovni vysokoškolského diplomu v zmysle smernice 89xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa takéto záruky.
Článok 7
Ustanoveniačlánkov 4, 5 a 6 sa považujú za základné požiadavky pre rozvoj európskych osvedčovacích noriem.
KAPITOLA 3
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx počas postupu verejného obstarávania spadajúceho do pôsobnosti smernice 90/531/EHS alebo vo vzťahu k článku 3 ods. 2 písm. a) tejto smernice v prípade xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxnia.
2. Komisia oznámi členským štátom a dotknutému obstarávateľovi dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k jasnému a zrejmému porušeniu právnyxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmisii:
a) potvrdenie o tom, že porušenie bolo napravené; alebo
b) zdôvodnené vysvetlenie prečo nedošlo k náprave; alebo
c) oznam v tom zmysle, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxánku 2 ods. 1 písm. a).
4. Odôvodnené vysvetlenie v súlade s ods. 3 písm. b) sa môže opierať okrem iného o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sa ho dozvie.
5. Keď bol uvedený oznam, že postup verejného obstarávania bol prerušený v súlade s ods. 3 písm. c), oznámi dotknutý členský štát Komisiix xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxenie potvrdí, že údajné porušenie bolo napravené alebo uvedie odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.
KAPITOLA 4
Zmier
Článok 9
1. Každá osoba, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáži, že bolo alebo je riziko jej poškodenia údajným porušením práva spoločenstva v oblasti obstarávania alebo porušením vnútroštátnych právnych prexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xude písomne adresovaná Komisii alebo národným orgánom podľa zoznamu v prílohe. Tieto orgány pošlú žiadosť čo možno najskôr Komisii.
Článok 10
1. Kxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxateľa, aby oznámil, či je ochotný zúčastniť sa zmierovacieho konania. Ak sa obstarávateľ odmietne zúčastniť, Komisia informuje osobu ktorá podala žixxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxto zoznam zostaví Komisia po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie alebo v prípade obstarávateľov, ktorých činnosti sú definované v článxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xyhlási, či akceptuje zmierovateľa a určí ďalšieho zmierovateľa. Zmierovatelia nesmú pozvať viac ako 2 ďalšie osoby ako expertov, ktorí im majú radiť v xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xožadujúcej použitie zmierovacieho konania, obstarávateľovi a ktorémukoľvek inému kandidátovi alebo navrhovateľovi príležitosť písomne alebo úsxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxi spoločenstva.
5. Zmierovatelia oznámia Komisii svoje zistenia, ako aj všetky dosiahnuté výsledky.
6. Osoba požadujúca použitie zmierovaciehx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnia a obstarávateľ uhrádzajú svoje vlastné náklady. Okrem toho, každý bude znášať polovicu nákladov na konanie okrem nákladov vedľajších účastníkovx
xxxxxx xx
xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxie, pokračuje v súdnom preskúmavaní alebo inom preskúmavaní v zmysle tejto smernice, obstarávateľ informuje o tom zmierovateľov. Títo to oznámia osoxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xk táto osoba odmietne účasť, zmierovatelia sa môžu rozhodnúť, ak je to nevyhnutné väčšinou, že ukončia zmierovacie konanie, ak uvážia, že účasť tejto oxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxly budú bez dopadu na:
a) akékoľvek opatrenia, ktoré Komisia alebo hociktorý členský štát môžu podniknúť na základe článku 169 alebo 170 zmluvy alebo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
Záverečné ustanovenia
Článok 12
1. Najneskôr do štyroch rokov po uplatnení tejto smernice preskúma Komisia po porade s Poradným výborom pre verejxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxne úpravy.
2. Každý rok do 1. marca členské štáty oznámia Komisii informácie o vykonávaní svojich vnútroštátnych preskúmavacích postupov počas prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxázok týkajúcich sa činností, ktoré sú definované v článku 2 ods. 2 písm. d) smernice 90/531/EHS, sa Komisia poradí aj s Poradným výborom pre obstarávanix x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxka prijmú tieto opatrenia najneskôr do 30. júna 1997. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alexx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 v rovnakom termíne (ako je stanovené v smernici 90/531/EHS).
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnycx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx 1992
Za Radu
predseda
Vitor Martins
[1] Ú. v. ES C 216, 31.8.1990, s. 8; aÚ.v. ES C 179, 10.7.1991, s. 18.
[2] Ú. v. ES C 106, 22.4.1991, s. 82.;a Ú. xx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xx.8.1971, s. 5.
[7] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1.
[8] Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16.
--------------------------------------------------
PRÍxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxier Ministre
Diensten Van de Eerste Minister
Ministere des Affaires économiques
Ministerie van Economische Zaken
Dánsko
Industri- og Hanxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxcko
Ypoirgeio Biomichavias Evergeias kaai Technologias
Ypoirgeio Emporion Yponrgeio Periballontos Xorotazias kaai Dimosion Ergon
Španielxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xel Consiglio dei Ministri Politiche Comunitarie
Luxembursko
Ministére des travaux publics
Holandsko
Ministerie van Economische Zaken
Pxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:92/13/EHS
CELEX: 31992L0013
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore
Autor:Rada

Eurovoc:verejná zákazka; zmluva na dodávku tovarov; dodávka vody; telekomunikácie; prostriedky verejnej dopravy; distribúcia energie;
 
Zo dňa: 25.02.1992
Rozoslané: 23.03.1992
Účinnosť od: 06.03.1992
Zrušené: -
Transpozícia do: 01.01.1993
Vzťah k:266/2004 Z.z.; 25/2006 Z.z.; 343/2015 Z.z.;

Uverejnené v č. 76/1992 Úradný vestník L na strane 14