31994D0800

dohody v mene ES týk. sa záležitostí v rámci jeho kompetencie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (82)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994)
(94/800/ES)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx8 odsek 3,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
so zreteľom na súhlas Európskeho parlaxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx6, viedli k záverečnému aktu vyjadrujúcemu výsledky Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní;
keďže zástupcovia spoločenstva a člexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy o zriadení Svetovej obchodnej organizácie v Marakéši 15. apríla 1994;
keďže recipročné koncesie a záväzky dohodnuté Komisiou v mene Európskeho spxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxok;
keďže množstvo recipročných koncesií a záväzkov dohodnutých Komisiou v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov a určitých krajínx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
keďže niektoré z týchto koncesií a záväzkov boli dohodnuté dvojstranne s Uruguajom vzhľadom na hovädzie mäso súčasne s Uruguajským kolom;
keďže prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xmluvy a z aktov prijatých podľa týchto ustanovení inštitúciami spoločenstva;
keďže tam, kde boli prijaté pravidlá spoločenstva s cieľom dosiahnutxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx menia ich rozsah;
keďže časť záväzkov obsiahnutých v dohode o zriadení Svetovej obchodnej organizácie vrátane príloh k tejto dohode, spadá do príslxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva prijaté na základe článkov 43, 54, 57, 66, 75, 84 odsek 2, 99, 100, 100a a 235, a preto ich môže prijímať iba samotné spoločenstvo;
keďže najmä použitxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxiu vrátane jej príloh má vplyv na smernicu Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľnom na fúzie, rozdelenia, prevody mxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxlatniteľnom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností rôznych členských štátov [4], ktoré sú založené na článku 100 Zmluvy o ES a nariaxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrátane príloh sa pravdepodobne neuplatňuje na súdoch spoločenstva alebo členských štátov,
ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
1. V mene Európskeho spolxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x dohoda o zriadení Svetovej obchodnej organizácie a tiež dohody v prílohe 1, 2 a 3 k tejto dohode,
- ministerské rozhodnutia a vyhlásenia a dohoda o záväxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxené k tomuto rozhodnutiu.
3. Predseda Rady je týmto oprávnený menovať osobu splnomocnenú prijať opatrenie ustanovené v článku XIV dohody o zriadení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 2
1. Týmto sa schvaľujú v mene Európskeho spoločenstva trojstranné dohody v prílohe 4 k dohode o zriadení Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx Predseda Rady je týmto oprávnený menovať osobu splnomocnenú prijímať opatrenia ustanovené dohodami uvedenými v tomto článku s cieľom zaviazania Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnstva dohoda o hovädzom mäse uzavretá s Uruguajom.
2. Znenie uvedenej dohody je priložené k tomuto rozhodnutiu.
3. Predseda Rady je týmto oprávnenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
H. Seehofer
[1] Stanovisko doručené 23. novembra 1994 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
[2] Súhlas poskytnutý 14. decembra 1994 (zatixx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxx---------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.