31991R1534

uplatň. čl. 85 ods. 3 Zmluvy o určitých druhoch dohôd, rozhodnutí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxov v sektore poisťovníctva
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxiálneho výboru [3],
keďže článok 85 ods. 1 Zmluvy môže byť podľa článku 85 ods. 3 prehlásený za neuplatniteľný na tie druhy dohôd, rozhodnutí a zosúladxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxmou nariadenia podľa článku 87 zmluvy;
keďže spolupráca medzi podnikmi v sektore poisťovníctva je v určitom rozsahu potrebná na zaistenie riadneho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxrole koncentrácií medzi podnikmi [4] umožňuje Komisii uplatniť záverečný dozor nad výsledkami vyplývajúcimi z koncentrácií vo všetkých sektoroch, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxujmy spotrebiteľov v tomto sektore;
keďže dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy slúžiace na takéto ciele môžu byť, pokiaľ sú dotknuté zákazom poxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxenia sadzieb poistného proti bežnému riziku, ktoré sú založené na kolektívne zistených štatistických údajoch alebo na počte nárokov na plnenie, vytvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxzpečovacích opatrení, evidencie a informácií o zvýšených rizikách;
keďže so zreteľom na veľké množstvo oznámení predložených podľa nariadenia Raxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxka a Portugalska, je žiadúce, aby s cieľom uľahčiť úlohy Komisie bolo možné vyhlásiť formou nariadenia, že ustanovenia článku 85 ods. 1 zmluvy nie sú uplxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, uplatňovať takúto právomoc;
keďže pri uplatňovaní takejto právomoci bude Komisia brať do úvahy nxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xaktiež z rizika, ktoré by šírením obmedzujúcich ustanovení a činnosťou akomodačných spoločností vzniklo pre poistencov;
keďže vedenie evidencie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx môže ustanoviť, že rozhodnutie prijaté v súlade s článkom 85 ods. 3 zmluvy má spätnú platnosť; keďže Komisia by mala tiež byť pripravená prijať formou naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákazu, najmä ak sú pozmenené takým spôsobom, že zodpovedajú požiadavkám článku 85 ods. 3 zmluvy; keďže je potrebné, aby Komisia umožnila udeliť takýmxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxj v nariadení o skupinovej výnimke;
keďže v osobitných prípadoch nemôže byť vylúčené, že podmienky stanovené v článku 85 ods. 3 zmluvy nemusia byť splxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
1. Komisia môže, bez vplyvu na uplatňovanie nariadenia č. 17, formou nariadenia a v súlade s článkom 85 ods. 3 zmluvy vyhlxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxa, ktoré majú za cieľ spoluprácu ohľadom:
a) vytvorenia sadzieb poistenia bežného rizika, založených na kolektívne zistených štatistických údajoxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
d) uhradenia nárokov na plnenie;
e) testovania a kontroly zabezpečovacích zariadení;
f) evidencie a informácií o zvýšených rizikách, za podmxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxseku 1 definuje druhy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahuje a osobitne určuje:
a) obmedzenia alebo ustanovenia, ktoré sa mxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdnutiach a zosúladených postupoch alebo iné ustanovenia, ktoré musia byť preukázané.
Článok 2
Nariadenie prijaté podľa článku 1 má obmedzenú dobx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxdení; v takom prípade sa stanoví obdobie na pozmenenie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahovalo predchádzajúce nariadenie.
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxx xxxnnosti zmieneného nariadenia vzťahovať rozhodnutia prijaté so spätným účinkom v súlade s článkom 6 nariadenia č. 17.
Článok 4
1. Nariadenie prijaxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdení, na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy už existujúce k 13. marcu 1962, ktoré nepreukazujú podmienky článku 85 ods. 3, ak:
- v priebehu šiesxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xariadenia a
- zmeny sú oznámené Komisii v priebehu časového limitu stanoveného v nariadení.
Ustanovenia prvého xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxoré sa z titulu vstupu aplikuje článok 85 ods. 1 zmluvy a ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 85 ods. 3.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na dohody, rozhodxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxom.
Odsek 1 sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré existovali v deň vstupu nových členských štátov, na ktoré sa na základe vxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx, iba ak takto neboli oznámené počas uvedeného obdobia.
3. Prospech z ustanovení prijatých v súlade s odsekom 1 nemusí byť uplatňovaný v postupoch nevxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xtranám.
Článok 5
Ak Komisia navrhne prijatie nariadenia, musí uverejniť jeho návrh, ktorý umožní všetkým zainteresovaným osobám a organizáciám xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxborom pre obmedzujúce praktiky a monopoly:
a) pred uverejnením návrhu nariadenia;
b) pred prijatím nariadenia.
2. Uplatní sa článok 10 ods. 5 a oxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí zvolávacieho oznámenia.
Článok 7
Ak Komisia, či už z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie členského štátu, fyzickej alebo právnickej osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenie prijaté v súlade s článkom 1, majú napriek tomu určité účinky, ktoré sú nezlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 85 ods. 3 zmluvy, smie odoprxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podľa článku 4 ods. 1 nariadenia č. 17.
Článok 8
Najneskôr do šiestich rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisie uvedeného v článku 1 predlxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxutnými z hľadiska praxe.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 31. máxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
[4] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1.
[5] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.