31991L0672

vzájomné uznávanie kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (10)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxou, vydávaných jednotlivými štátmi
(91/672/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, nxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxskeho a sociálneho výboru [3],
keďže je účelné vypracovať spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na plavbu vnútrozemských plavidiel na vnútrozemskýcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhnuť vzájomné uznávanie národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou;
keďže je možné uspokojiť doplnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx účely tejto smernice sa vnútroštátne kapitánske osvedčenia pre nákladnú a osobnú dopravu na vnútrozemských vodných cestách podľa prílohy I delia nasxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa platné pre ostatné vodné cesty spoločenstva s výnimkou Rýna, Lekya Waalu. |
Článok 2
S ohľadom na ustanovenia článku 3 ods. 5 platia kapitánske osvxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxnske osvedčenia, ktoré sú uvedené v skupine A v prílohe I, uznajú všetky členské štáty ako platné pre vodné cesty námorného charakteru uvedené v prílohe xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx I, ako platné pre plavby na svojich vnútrozemských vodných cestách okrem tých, pre ktoré požadujú osvedčenie pre plavbu na Rýne, alebo ktoré sú uvedené x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxílohy I, môže byť podmienené splnením požiadavky rovnakého minimálneho veku, aký stanovuje príslušný členský štát pre vydanie kapitánskych osvedčexx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxnie platné v členskom štáte, ktorý ho vydal.
5. Po porade s Komisiou a členskými štátmi môže členský štát na účely plavby na niektorých vodných cestáchx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k potrebným vedomostiam o miestnej situácii, ktoré sú rovnocenné vedomostiam, požadovaných od kapitánov, ktorí majú jeho štátnu príslušnosť.
6. Txxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxisia nevyhnutné opatrenia na úpravu zoznamu osvedčení podľa prílohy I v súlade s postupom podľa článku 7.
Článok 5
Rada rozhodne kvalifikovanou växxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxrhu Komisie, predloženého najneskôr do 31. decembra 1993.
Článok 6
Členské štáty najneskôr do 1. januára 1993 uvedú do účinnosti zákony, iné právnx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xrijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Článok 7
1. Na účely čxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvrh na zmenu a doplnenie prílohy I. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxbore sa vážia podľa vyššie uvedeného článku. Predseda nehlasuje.
Komisia prijme zmeny a doplnenia k prílohe I, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada o ňom rozhodne na základe kvalifikovanej väčšiny.
Ak sa v priebehu troch mesiacov od predloženia návrhu Rade, Rxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx1
Za Radu
predsedníčka
H. Maij-weggen
[1] Ú. v. ES C 120, 7.5.1988, s. 7.
[2] Ú. v. ES C 12, 16.1.1989, s. 41.
[3] Ú. v. ES C 318, 12.12.1988, s. 18x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH PODĽA ČLÁNKU 1 SMERNICE
Skupina A: | Kapitánske osvedčenia pre vodné cesty námorného charakteru uvedené v prílohe IIBelgické xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt" s dodatočnou platnosťou pre "Seeschiffahrtsstraben" (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).Francúzska republikaCertificat général dx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxHS) [1] (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),"Certificats spéciaux de capacité" s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 678). |
Skupina B: | Kapitánske osvedčenia pre ostatné vodné cesty spoločenstva s výnimkou Rýna, Leku a WaaluBelgické kráľovstvo"Brevet de conduixx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrordnung 7. 12. 1981).Francúzska republikaCertificat général de capacité de catégorie "A", bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenix xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxs spéciaux de capacité" bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (plavebná zóna 2 pre účely smernice 82/714/Exxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nr. 678). |
[1] Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
ZOZNAM VODNÝCH CIEST NÁMORxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x xxxx x xxxxxxx x x xxxrnici 82/714/EHS.
Holandské kráľovstvo
Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Východný a Západný Scheldt.
-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.