32006L0054

zásada rovnosti príležitostí a rovnak. zaobchádz. s mužmi a ženami

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (139)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xenami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Euróxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxho výboru [1],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],
keďže:
(1) Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávanx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x3] a smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabexxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy [6] a smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxže sa v týchto smerniciach vykonávajú ďalšie zmeny a doplnenia, je žiaduce ich prepracovať v záujme prehľadnosti a s cieľom zlúčiť do jedného textu hlavxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xďalej len "Súdny dvor").
(2) Rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou zásadou práva Spoločenstva podľa článku 2 a článku 3 ods. 2 zmluvy a judikatúry Sxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xodporovať rovnosť medzi mužmi a ženami pri všetkých svojich činnostiach.
(3) Súdny dvor dospel k záveru, že pôsobnosť zásady rovnakého zaobchádzanxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xej účel a charakter práv, ktoré má obhajovať, sa táto zásada uplatňuje aj na diskrimináciu z dôvodu zmeny pohlavia osoby.
(4) Článok 141 ods. 3 zmluvy v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnotyx
xxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxhádzanie s mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeny.
(6) Obťažovanie a sexuálne obťažovanie sú v rozpore so zásadou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxú nielen na pracovisku, ale aj v súvislosti s prístupom k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu. Mali by sa preto zakázať a mali by sa na ne vzťahovať účxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí v prijímaní opatrení na boj proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxu a pri prístupe k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.
(8) Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a základnú a významnú súčasť acquis communautaire, ako aj judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa diskriminácie z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či pracovníci vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, by sa malo stanoviť, či je možné usudzovať, že sú títo pracovníci v porovnateľnej xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxlností sa zásada rovnakej odmeny neobmedzuje na situácie, keď muži a ženy pracujú pre rovnakého zamestnávateľa.
(11) Členské štáty by mali v spoluprxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxu práce, a to napríklad prostredníctvom pružnej pracovnej doby, ktorá mužom aj ženám umožní lepšie zosúladiť rodinné a pracovné povinnosti. Toto by moxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxtupných zariadení pre starostlivosť o dieťa a o závislé osoby.
(12) Mali by sa prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie vykonávania zásady rovnakéxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx0 vo veci C-262/88 [8] Súdny dvor rozhodol, že všetky formy zamestnaneckého dôchodku predstavujú prvok odmeny v zmysle článku 141 zmluvy.
(14) Naprixx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxe verejných zamestnancov patrí do rozsahu pôsobnosti zásady rovnakej odmeny, ak dávky vyplácané v rámci tohto systému sú vyplatené pracovníkovi na záxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa rozsudkov Súdneho dvora vo veci C-7/93 [9] a vo veci C-351/00 [10] bude táto podmienka splnená vtedy, ak sa dôchodkový systém vzťahuje na konkrétnu katxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxodu zrozumiteľnosti je preto vhodné, aby sa v tomto smere prijalo osobitné ustanovenie.
(15) Súdny dvor potvrdil, že vzhľadom na to, že na príspevky pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxov zamestnávateľov platených do systému financovaného na princípe definovaných dávok, ktorá je dôsledkom používania poistno-matematických prepoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx princípe definovaných dávok môže existovať nerovnosť, čo sa týka niektorých prvkov, ako napríklad zmena časti pravidelných platieb dôchodku na kapixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxík rozhodne ísť predčasne do dôchodku, kde nerovnaké xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx od pohlavia.
(17) Podľa osvedčenej judikatúry sa dávky vyplácané v rámci zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia nepovažujú za odmenu, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxrhli začatie súdneho konania alebo uplatnili rovnocenný nárok podľa platného vnútroštátneho práva. Je preto potrebné náležite obmedziť vykonávanix xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxého dôchodkového systému a že obmedzenie časových účinkov rozsudku vo veci C-262/88 sa nevzťahuje na právo vstúpiť do zamestnaneckého dôchodkového sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxoti pracovníkom, ktorí si uplatňujú svoje právo vstúpiť do zamestnaneckého dôchodkového systému pod podmienkou, že nie sú nevýhodnejšie na tento typ xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx skutočnosť, že pracovník si môže retroaktívne nárokovať vstup do zamestnaneckého dôchodkového systému, neumožňuje pracovníkovi vyhnúť sa platenix xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xe nevyhnutným základom uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania. Každá výnimka z tejto zásady xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxvislostí, v akých sa tieto činnosti vykonávajú, pod podmienkou, že cieľ je legitímny a v súlade so zásadou proporcionality.
(20) Táto smernica sa nedxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu 141 ods. 4 zmluvy môžu zahŕňať členstvo alebo pokračovanie činnosti organizácií alebo odborov, ktorých hlavným cieľom je podpora zásady rovnakého zxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxie alebo náhradu znevýhodnenia, ktoré utrpeli skupiny osôb jedného pohlavia. Takéto opatrenia povoľujú organizácie osôb jedného pohlavia, ak ich hlxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxy zabezpečenia úplnej rovnosti medzi mužmi a ženami v pracovnom živote v praxi nebráni zásada rovnakého zaobchádzania členským štátom zachovaniu alexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxo nahradilo znevýhodnenie v profesionálnej kariére. Vzhľadom na súčasnú situáciu a berúc do úvahy vyhlásenie č. 28 Amsterdamskej zmluvy členské štátx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxie so ženou v súvislosti s tehotenstvom alebo materstvom predstavuje priamu diskrimináciu z dôvodu pohlavia. Táto smernica by sa preto mala výslovne vxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a zavedenia opatrení na ochranu materstva ako prostriedku na dosiahnutie skutočnej rovnosti xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxEP a ETUC [13].
(25) Z dôvodu zrozumiteľnosti je tiež vhodné prijať výslovné ustanovenia na ochranu zamestnaneckých práv žien na materskej dovolenkx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xráva a aby mali úžitok z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali nárok počas svojej neprítomnosti v práci.
(26) V uznesení Rady a minixxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa členské štáty vyzývajú, aby zvážili preskúmanie rozsahu pôsobnosti svojich právnych systémov s cieľom priznať pracujúcim mužom individuálne a nepxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxividuálneho a neprevoditeľného práva pre ženy a mužov na dovolenku bezprostredne súvisiacu s osvojením dieťaťa. Je v pôsobnosti členských štátov staxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ktoré sa netýkajú prepustenia a návratu do práce.
(28) Účinné vykonávanie zásady rovnakého xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xymáhanie plnenia povinností podľa tejto smernice je rozhodujúce z hľadiska účinného vykonávania zásady rovnakého zaobchádzania.
(30) Prijatie pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdneho dvora by sa preto mali prijať ustanovenia na zabezpečenie toho, že dôkazné bremeno sa presunie na odporcu, ak je na prvý pohľad zrejmé, že ide o diskxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnotenie skutočností, z ktorých možno usudzovať, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, ostáva naďalej v pôsobnosti príslušného vnútroštxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré sú pre žalobcov výhodnejšie, a to v akejkoľvek fáze konania.
(31) S cieľom ďalšieho zlepšenia úrovne ochrany, ktorú poskytuje táto smernica, bx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxx xlebo na podporu navrhovateľa bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá súdneho poriadku týkajúce sa zastupovania a obhajoby.
(32) So zretexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrušenie zásady rovnakého zaobchádzania už skončil. Zamestnanec, ktorý obhajuje alebo poskytuje dôkazy v mene osoby chránenej touto smernicou, by max xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtá v prípade akéhokoľvek porušenia musí byť primeraná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx môže dokázať, že škoda spôsobená žiadateľovi v dôsledku diskriminácie v zmysle tejto smernice spočíva len v tom, že sa nezohľadnila jeho žiadosť o zamexxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxermi a v rámci vnútroštátnych postupov s mimovládnymi organizáciami.
(35) Členské štáty by mali zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmlxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xáujme lepšieho porozumenia rozdielnosti v zaobchádzaní s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania, by sa mali vypracovať, analyzovať a sprísxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxania a povolania sa nemôže obmedziť na legislatívne opatrenia. Európska únia a členské štáty by namiesto toho mali i naďalej podporovať zvyšovanie povxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxj i súkromnej úrovni. Významnú úlohu by mohol mať v tomto procese dialóg medzi sociálnymi partnermi.
(39) Povinnosť transponovať túto smernicu do vnxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxansponovať ustanovenia, ktoré nie sú významne zmenené vyplýva z predchádzajúcich smerníc.
(40) Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx
xxxx x xxxxxx x xxxekom 34 Medzinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve [15] sa členské štáty vyzývajú, aby vypracovali pre seba a v záujme Spoločenstva vlastné txxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel
Účelom tejto smernice je zabezpečiť vykonávanie zásady rovnosti príxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o:
a) prístup k zamestnaniu vrátane postupu a k odbornej príprave;
b) pracovné podmienky vrátane odxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm stanovenia vhodných postupov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
a) "priama diskrixxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx keď by zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax priviedli osoby jedného pohlavia do osobitnej nevýhody v porovnaní s osobami druhého pohlaxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxané a potrebné;
c) "obťažovanie": keď k nežiadúcemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x akejkoľvek forme nežiadúceho verbálneho, neverbálneho alebo telesného správania sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxdna základná alebo minimálna mzda alebo plat a všetky ďalšie peňažné alebo vecné plnenia, ktoré pracovník priamo či nepriamo dostáva od svojho zamestnxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením [16] prxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxsti hospodárskej činnosti, v povolaní alebo v skupine povolaní, dávky dopĺňajúce dávky poskytované v rámci zákonných systémov sociálneho zabezpečexxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxcia zahŕňa:
a) obťažovanie a sexuálne obťažovanie, ako aj akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie založené na odmietnutí takéhoto správania danox xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxej priaznivé zaobchádzanie so ženou z dôvodov tehotenstva alebo materskej dovolenky v zmysle smernice 92/85/EHS.
Článok 3
Pozitívne opatrenia
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxcovnom živote.
HLAVA II
OSOBITNÉ USTANOVENIA
KAPITOLA 1
Rovnaká odmena
Článok 4
Zákaz diskriminácie
Za rovnakú prácu alebo prácu, ktoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxňovania.
Najmä v prípade, keď sa na stanovenie odmeny používa systém klasifikácie zamestnaní, je tento systém založený na rovnakých kritériách pre xxxxx xx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxh systémoch sociálneho zabezpečenia
Článok 5
Zákaz diskriminácie
Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, nesmie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx o:
a) rozsah pôsobnosti týchto systémov a podmienky prístupu k nim;
b) povinnosť platiť príspevky a výpočet príspevkov;
c) výpočet dávok vrátanx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x
Osobný rozsah pôsobnosti
Táto kapitola sa vzťahuje na pracujúce obyvateľstvo vrátane samostatne zárobkovo činných osôb, osôb, ktorých činnosť jx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtihnutých pracovníkov a na tých, ktorí si uplatňujú nárok za nich, v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou.
Článok 7
Vecný rozsah pôsobnostx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx;
ii) invalidita;
iii) staroba vrátane predčasného odchodu do dôchodku;
iv) pracovné úrazy a choroby z povolania;
v) nezamestnanosť;
b) zaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxy, ak takéto dávky predstavujú plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje pracovníkovi na základe jeho zamestnania.
2. Táto kapitola sa vzťahuje rovnxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pracovného pomeru s verejným zamestnávateľom. Skutočnosť, že takýto systém je súčasťou všeobecného zákonného systému, nie je v tomto ohľade dotknutxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxby;
b) jednočlenné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby;
c) poistné zmluvy, kde zamestnávateľ nie je zmluvnou stranou v prípade zamestnaxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxy sa im zaručili:
i) buď dodatočné dávky;
ii) alebo možnosť zvoliť si dátum, od ktorého sa začnú vyplácať normálne dávky pre samostatne zárobkovo čixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxov platených pracovníkmi na základe dobrovoľnosti.
2. Táto kapitola nebráni zamestnávateľovi poskytnúť osobám, ktoré už dovŕšili dôchodkový vekx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxania dôchodku zo zákonného dôchodkového systému, doplnkový dôchodok, ktorého cieľom je vyrovnať alebo takmer vyrovnať celkovú výšku dávky vyplácanxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxvtedy, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxrujúce zásade rovnakého zaobchádzania zahŕňajú tie, ktoré sa zakladajú na pohlaví, priamo alebo nepriamo, na účely:
a) určenia osôb, ktoré môžu byť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho zabezpečenia;
c) stanovenia rozdielnych pravidiel týkajúcich sa veku, v ktorom môže osoba do systému vstúpiť, alebo minimálneho obdobia zamestxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxe príspevkov v prípade, že pracovník zo systému vystúpi bez toho, aby splnil podmienky, ktoré by mu zaručili odložený nárok na dlhodobé dávky;
e) stanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxa rozdielnych vekových hraníc odchodu do dôchodku;
g) pozastavenia zachovania alebo nadobudnutia práv počas materskej dovolenky alebo voľna z rodxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxadov, keď je potrebné prihliadnuť na účinky poistno-matematických prepočítavacích faktorov, ktoré sa odlišujú podľa pohlavia v prípade systémov zaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xerovnosti tam, kde nerovnosť súm vyplýva z použitia poistno-matematických prepočítavacích faktorov, ktoré sa líšia podľa pohlavia v čase, keď sa zavxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxv s výnimkou:
i) systémov založených na princípe definovaných príspevkov, ak je cieľom vyrovnať výšku konečných dávok alebo ich takmer vyrovnať pre xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xevyhnutných na krytie nákladov definovaných dávok;
k) s výnimkou prípadov uvedených v písmenách h) a j) stanovenia rozdielnych noriem alebo noriem xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xo systému vystúpi.
2. Ak sa poskytovanie dávok v rámci pôsobnosti tejto kapitoly ponechá na úvahu subjektom, ktoré systém spravujú, tieto konajú v súxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxbné kroky, aby zabezpečili, že ustanovenia, týkajúce sa zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xo tomto dátume, s účinnosťou od dátumu začatia uplatňovania smernice 86/378/EHS na ich území.
2. Táto kapitola nebráni tomu, aby sa práva a povinnostx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxť odkladu v prípade samostatne zárobkovo činných osôb
Pokiaľ ide o zamestnanecké systémy sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné oxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxovania starobného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov a o prípadné dôsledky na iné dávky:
i) do termínu, keď sa rovnosť v tejto oblasti dosiahne v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx až dovtedy, kým právo Spoločenstva v zákonných systémoch sociálneho zabezpečenia nezavedie zásadu rovnakého zaobchádzania;
c) uplatňovanie čláxxx x xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxpili po tomto dátume, do dátumu začatia uplatňovania smernice 86/378/EHS na ich území.
Článok 12
Spätná účinnosť
1. Akékoľvek opatrenia vykonáxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xamestnania po 17. máji 1990 a spätne sa uplatňujú k tomuto dátumu bez toho, aby sa to dotklo pracovníkov alebo osôb, ktoré si za nich nárokujú, ktorí pred txxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia uplatňujú so spätnou účinnosťou k 8. aprílu 1976 a vzťahujú sa na všetky dávky odvodené z dôb zamestnania po tomto dátume. Pre členské štáty, ktoré prixxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xzemí.
2. Druhá veta odseku 1 nebráni dovolať sa vnútroštátnych pravidiel o lehotách na vznesenie žalôb podľa vnútroštátneho práva voči pracovníkom xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xájom 1990, pokiaľ nie sú menej výhodné pre tento typ žaloby než pre podobné žaloby podľa vnútroštátneho práva a pokiaľ v praxi neznemožňujú výkon práv zvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxom hospodárskom priestore, sa dátum 17. máj 1990 v prvej vete odseku 1 nahrádza dátumom 1. január 1994.
4. Pre ostatné členské štáty, ktoré pristúpili xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxý dôchodkový vek
Ak majú muži a ženy nárok za rovnakých podmienok na pružný dôchodkový vek, nepovažuje sa to za nezlučiteľné s touto kapitolou.
KAPIxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxcie
1. Nesmie dochádzať k žiadnej priamej alebo nepriamej diskriminácii z dôvodu pohlavia vo verejnom alebo súkromnom sektore vrátane orgánov xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmienok náboru bez ohľadu na oblasť činnosti a na všetkých úrovniach profesijnej hierarchie vrátane postupu;
b) prístup k všetkým typom a k všetkxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx zamestnanie a pracovné podmienky vrátane prepustenia, ako aj odmien, ako je stanovené v článku 141 zmluvy;
d) členstvo a účasť v organizácii zamestnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizáciou.
2. Členské štáty môžu ustanoviť v súvislosti s prístupom k zamestnaniu vrátane odbornej prípravy k tomu vedúcej, že rozdielne zaobchádzanxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí alebo súvislostí, v akých sa tieto činnosti vykonávajú, takáto charakteristika vytvára prirodzenú a rozhodujúcu požiadavku na povolanie za predpoxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxej materskej dovolenky vrátiť sa na svoje pracovné miesto alebo na rovnocenné miesto za dojednaní a podmienok, ktoré pre ňu nie sú menej priaznivé, a mať xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvská dovolenka z dôvodu osvojenia
Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov uznávať rôzne práva na otcovskú dovolenku a/alebo rodičovskú doxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxním kvôli uplatňovaniu si týchto práv a zabezpečia, aby na konci takejto dovolenky mali právo vrátiť sa na svoje pracovné miesta alebo na rovnocenné praxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxi nárok počas svojej neprítomnosti v práci.
HLAVA III
HORIZONTÁLNE USTANOVENIA
KAPITOLA 1
Opravné prostriedky a vymáhateľnosť
Oddiel 1
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvacieho konania, ak to považujú za vhodné, boli na vymáhanie povinností podľa tejto smernice k dispozícii súdne konania pre všetky osoby, ktoré sa domnxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxminácii.
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými ich vnxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa s jeho alebo jej súhlasom na každom súdnom a/alebo správnom konaní stanovenom na vymáhanie povinností podľa tejto smernice.
3. Odseky 1 a 2 sa nedotýxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svojich vnútroštátnych právnych systémov také opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie skutočnej a účinnej náhrady alebo nápravy, ak tak členskx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxajúci a primeraný utrpenej škode. Takáto náhrada alebo náprava sa nesmie obmedziť stanovením hornej hraničnej hodnoty vopred, okrem prípadov, v ktorxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx jeho žiadosť o zamestnanie.
Oddiel 2
Dôkazné bremeno
Článok 19
Dôkazné bremeno
1. Členské štáty prijmú v súlade so svojimi vnútroštátnymi sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxoba cíti poškodená nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania a predloží súdu alebo inému príslušnému orgánu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxdnejšie.
3. Členské štáty nemusia uplatňovať odsek 1 na konania, v ktorých prislúcha zisťovanie skutkových okolností súdu alebo príslušnému orgánxx
xx xxxxxx xx x x x xx xxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx/EHS a 96/34/ES;
b) akékoľvek občianskoprávne alebo správne konania týkajúce sa verejného alebo súkromného sektora, ktoré umožňujú opravné prostxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxtátnom práve.
5. Tento článok sa nevzťahuje na trestné konanie, pokiaľ členské štáty neustanovia inak.
KAPITOLA 2
Podpora rovnakého zaobchádzxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe propagácie, analýzy, monitorovania a podpory rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami bez diskriminácie z dôvodu pohlavia. Tieto subjekty môžx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby právomoci týchto subjektov zahŕňali:
a) bez toho, aby boli dotknuté práva obetí a združení, organizácií alebo iných právnych subjektov uvedenxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie;
c) uverejňovanie nezávislých správ a vydávanie odporúčaní k akejkoľvek otázke, ktorá sa vzťaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxštitút pre rodovú rovnosť.
Článok 21
Sociálny xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xieľom podporiť rovnaké zaobchádzanie, a to napríklad aj monitorovaním praxe na pracovisku, prístupu k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu, ako xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxykmi a praxou, členské štáty povzbudia sociálnych partnerov bez toho, aby sa to dotklo ich autonómie, aby podporovali rovnosť medzi ženami a mužmi a pruxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdlá proti diskriminácii v oblastiach uvedených v článku 1, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti kolektívneho vyjednávania. Tieto dohody dodržiavajú xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxami alebo praxou povzbudia zamestnávateľov, aby plánovane a systematicky podporovali rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami na pracovisku, pri prísxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtovali zamestnancom a/alebo ich zástupcom primerané informácie o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v podniku.
Tieto informácie môžu obsahovax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxráci so zástupcami zamestnancov.
Článok 22
Dialóg s mimovládnymi organizáciami
Členské štáty podporia dialóg s príslušnými mimovládnymi orgxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm podporovať zásadu rovnakého zaobchádzania.
KAPITOLA 3
Všeobecné horizontálne ustanovenia
Článok 23
Súlad
Členské štáty prijmú všetky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého zaobchádzania;
b) sa ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, obsiahnuté v individuálnych alebo kolektívnych zmluxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zamestnávateľov, alebo akýchkoľvek iných dojednaniach vyhlásili alebo mohli vyhlásiť za neplatné alebo aby sa zmenili a doplnili alebo mohli zmenix x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi opatreniami.
Článok 24
Neoprávnené postihovanie
Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov také opatrenia, ktoré sú xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxpriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa ako reakcie na sťažnosť v rámci podniku alebo na akékoľvek právne konanie zamerané na presadenie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xpatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Sankcie, ktoré môžu obsahovať platbu náhrady obeti, musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxú vplyv.
Článok 26
Predchádzanie diskriminácii
Členské štáty podporia v súlade s vnútroštátnym právom, kolektívnymi zmluvami alebo praxou zaxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe z dôvodu pohlavia, najmä obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, pri prístupe k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu.
Článok 27
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxie, než je stanovené v tejto smernici.
2. Vykonávanie tejto smernice nie je za žiadnych okolností dostatočným dôvodom na zníženie úrovne ochrany praxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú platné v čase oznámenia tejto smernice, za predpokladu, že sú splnexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxení týkajúcich sa ochrany žien, najmä v súvislosti s tehotenstvom a materstvom.
2. Táto smernica sa taktiež nedotýka ustanovení smernice 96/34/ES a xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxe a vykonávaní zákonov, iných právnych predpisov, správnych opatrení, politík a činností v oblastiach, uvádzaných v tejto smernici.
Článok 30
Šíxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozornosti všetkých osôb, ktorých sa týkajú, a to všetkými vhodnými prostriedkami, a pokiaľ možno na pracovisku.
HLAVA IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňovaní tejto smernice pre Európsky parlament a Radu.
2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty každé štyri roky oznámia Komisii znenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsia každé štyri roky prijme a uverejní správu, obsahujúcu porovnávacie hodnotenie všetkých opatrení na základe vyhlásenia č. 28 priloženého k záverexxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx rozvoj odôvodnené zachovať uvedené výnimky. Pravidelne, ale najmenej každých osem rokov, informujú Komisiu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xotreby navrhne akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré bude pokladať za nevyhnutné.
Článok 33
Vykonávanie
Členské štáty prijmú zákony, iné právne pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxtumu manažment a pracovníci prijmú prostredníctvom dohody požadované ustanovenia. Členské štáty môžu, ak je potrebné zohľadniť určité ťažkosti, max xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé ukladá táto smernica.
Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenia týchto opatrení. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisoch a správnych opatreniach na smernice, zrušené touto smernicou, sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a uvedenom vyhlásení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxenu oproti predchádzajúcim smerniciam. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré zostávajú vo významnej miere nezmenené, vyplýva z predchádzajúxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxto smernice.
Článok 34
Zrušenie
1. S účinnosťou od 15. augusta 2009 sa rušia smernice 75/117/EHS, 76/207/EHS, 86/378/EHS a 97/80/ES, bez toho, axx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx v prílohe I časti B.
2. Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody v prílohe II.
Článok 3x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxesáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 5. júla 2006
Za Európsky parlament
predseda
J. Borrell fontelles
Za Radu
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxom vestníku), spoločná pozícia Rady z 10. marca 2006 (Ú. v. EÚ C 126 E, 30.5.2006, s. 33) a pozícia Európskeho parlamentu z 1. júna 2006 (zatiaľ neuverejnexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xx9, 5.10.2002, s. 15).
[4] Ú. v. ES L 225, 12.8.1986, s. 40. Smernica zmenená a doplnená smernicou 96/97/ES (Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 20).
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. ES L 205, 22.7.1998, s. 66).
[8] Rozsudok zo 17. mája 1990, Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group, C-262/88, Zb. 1990, s. I-1889.
[9] Rozxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx2, Pirkko Niemi, C-351/00, Zb. 2002, s. I-7007.
[11] Protokol č. 17 týkajúci sa článku 141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (1992).
[12] Úx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx4] Ú. v. ES C 218, 31.7.2000, s. 5.
[15] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
[16] Ú. v. ES L 6, 10.1.1979, s. 24.
-------------------------------------xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxxx5, s. 19 |
Smernica Rady 76/207/EHS | Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40 |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES | Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15 x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x. ES L 225, 12.8.1986, s. 40 |
Smernica Rady 96/97/ES | Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 20 |
Časť B
Zoznam termínov na transpozíciu do vnútroštátneho právx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x
Smernica 76/207/EHS | 14.8.1978 | |
Smernica 86/378/EHS | 1.1.1993 | |
Smernica 96/97/ES | 1.7.1997 | 17.5.1990 v súvislosti s pracovníkmi, s výnixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xnútroštátneho práva. Článok 8 smernice 86/378/EHS – najneskôr 1. 1. 1993. Článok 6 ods. 1 písm. i) prvá zarážka smernice 86/378/EHS – najneskôr 1. 1. 199xx x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x |
Smernica 2002/73/ES | 5.10.2005 | |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
Tabuľka zhody
Smernica 75/117/Exx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxx x x
x x xxxxxx x xxxx x | — | — | — |
x x xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x
x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x
x x xxxxxx x xxx. 2 tretia a štvrtá zarážka | — | — | Článok 2 ods. 1 písm. c) a d) |
— | — | — | — | Článok 2 ods. 1 písm. e) |
— | — | Článok 2 ods. 1 | — | Článok 2 ods. 1 písm. f) |
— | Čláxxx x xxxx x x x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxx x x
x x xxxxxx x xxxx x x x x x x xxxxxx x x
xxxxxx x x x x x x x x xxxxxx x x
x x x x xxxxxx x xxxx x x x | Článok 5 |
— | — | Článok 3 | — | Článok 6 |
— | — | Článok 4 | — | Článok 7 ods. 1 |
— | — | — | — | Článok 7 ods. 2 |
— | — | Článok 2 ods. 2 | | Článok 8 ods. 1 |
— | — | Článxx x xxxx x x x x xxxxxx x xxxx x x
x x x x xxxxxx x x x x xxxxxx x x
x x x x xxxxxx x x x x xxxxxx xx x
x x x x xxxxxx x x x x xxxxxx xx x
x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) | — | Článok 12 |
— | — | Článok 9a | — | Článok 13 |
— | Článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1 | — | Článok 2 ods. 1 | Článok 14 ods. 1 |
— | Článok 2 ods. 6 | — | — | Článok 14 oxxx x x
x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxx xx x
x x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x x x x x xxxxxx xx x
xxxxxx x x xxxxxx x xxx. 1 | Článok 10 | — | Článok 17 ods. 1 |
— | Článok 6 ods. 3 | — | — | Článok 17 ods. 2 |
— | Článok 6 ods. 4 | — | — | Článok 17 ods. 3 |
— | Článok 6 ods. 2 | — | — | Článok 18 |
x x x x x x xxxxxx x x x x xxxxxx xx x
x x xxxxxx xx x x x x x xxxxxx xx x
x x xxxxxx xx x x x x x xxxxxx xx x
x x xxxxxx xx x x x x x xxxxxx xx x
xxxxxx x x x x xxxxxx x xxxx 2 písm. a) | — | — | Článok 23 písm. a) |
Článok 4 | Článok 3 ods. 2 písm. b) | Článok 7 písm. a) | — | Článok 23 písm. b) |
— | — | Článok 7 písm. b) | — | Článok 23 písm. xx x
xxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x
xxxxxx x x x x x x x x x x
x x xxxxxx xx x x x x x xxxxxx xx x
x x xxxxxx x xxxx x x x x x x xxxxxx xx x
x x xxxxxx xx xds. 1 | — | Článok 4 ods. 2 | Článok 27 ods. 1 |
— | Článok 8e ods. 2 | — | Článok 6 | Článok 27 ods. 2 |
— | Článok 2 ods. 7 prvý pododsek | Článok 5 ods. 2 | — | Článok 28 xxxx x x
x x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x x x x xxxxxx xx xxxx x x
x x xxxxxx x xxxx xx x x x x x xxxxxx xx x
xxxxxx x x xxxxxx x x x x xxxxxx x x xxxxxx 30 |
Článok 9 | Článok 10 | Článok 12 ods. 2 | Článok 7 štvrtý pododsek | Článok 31 ods. 1 a 2 |
— | Článok x xxxx x x x x x x xxxxxx xx xxxx x x
x x x x x x x x xxxxxx xx x
xxxxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxetí pododsek | Článok 33 |
— | Článok 9 ods. 1 druhý pododsek | — | — | — |
— | — | — | — | Článok 34 |
— | — | — | — | Článok 35 |
— | — | — | — | Článok 36 |
— | — | Príloha | x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.