32005L0036

uznávanie odborných kvalifikácií

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (186)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (12)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zretel'om na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 40, článok 47 ods. 1, článok 47 ods. x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],
keďže:
(1) Podl'a článku 3 ods. 1 písm. c) zmluvy, odstránenie prekážok vol'ného poxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx povolania, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ako zamestnanec, v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom príslušná osoba získala odboxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxdávajú smernice.
(2) Komisia po zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2000 v Lisabone prijala správu "Stratégia vnútorného trhu pre služby", zamexxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xprávu Komisie s názvom "Nové európske trhy pracovných síl, otvorené pre všetkých, s prístupom pre všetkých", Európska rada na svojom zasadnutí 23. a 24x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxnejšieho a flexibilnejšieho režimu uznávania kvalifikácií".
(3) Zárukou, ktorú táto smernica poskytuje osobám, ktoré získali odborné kvalifikáxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxté dodržiavanie všetkých nediskriminačných podmienok výkonu povolania migrujúcim odborníkom, ktoré môže tento členský štát stanovit' za predpoklxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisy, zamerané na rozšírenie možnosti výkonu odborných činností na základe pôvodného profesijného titulu. V prípade služieb informačnej spoločnxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode [4].
(5) Vzhl'adom na to, že na cezhraničné poskytoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxtériá rozlišovania týchto dvoch pojmov v prípade, keď sa poskytovatel' služieb presunie na územie hostitel'ského členského štátu.
(6) Musí sa zabexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxo by sa mali prijat' osobitné ustanovenia pre regulované povolania s dôsledkami na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', pri ktorých sa dočasne alebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxt' uplatňovaniu slobody poskytovania služieb, ani uplatňovanie tejto slobody urobit' menej prít'ažlivým. Potreba takýchto požiadaviek by sa mala pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxžieb by mal podliehat' uplatňovaniu disciplinárnych predpisov hostitel'ského členského štátu, ktoré priamo a osobitne súvisia s odbornými kvalifixxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxné porušenie povinností pri výkone povolania, a ktoré priamo a osobitne súvisia s ochranou a bezpečnost'ou spotrebitel'a.
(9) Popri zachovávaní, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxností. Príslušné smernice sa okrem toho pri viacerých príležitostiach zmenili a doplnili a je potrebné zreorganizovat' a zracionalizovat' ich ustanxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu a Rady 1999/42/ES [7], ktorou sa zavádza mechanizmus uznávania kvalifikácií na odborné činnosti, a smernice Rady 77/452/EHS [8], xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxEHS [17], 85/433/EHS [18] a 93/16/EHS [19] o povolaní sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx'a svojich vlastných predpisov odborné kvalifikácie, ktoré získali mimo územia Európskej únie štátni príslušníci tretích krajín. Každé uznávanie bx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxcný systém uznávania kvalifikácií (ďalej len "všeobecný systém"), by si členské štáty mali zachovat' právo stanovit' minimálnu úroveň kvalifikáciex xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxenského štátu, aby získal kvalifikácie, ktoré sa vo všeobecnosti stanovujú len v zmysle diplomov získaných v školskom systéme, ak už príslušná osoba zxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxom sa povolanie reguluje, musí zohl'adnit' kvalifikácie získané v inom členskom štáte a zhodnotit', či zodpovedajú kvalifikáciám, ktoré požaduje. Txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsobitné požiadavky odôvodnené uplatnením profesijných pravidiel opodstatnených všeobecným verejným záujmom. Takéto pravidlá sa týkajú napríklax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xprávnených záujmov členských štátov týkajúcich sa zabránenia tomu, aby sa ktorýkol'vek z ich občanov vyhýbal dodržiavaniu vnútroštátnych právnych xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxkých štátoch. Netýka sa však uznávania členskými štátmi rozhodnutí o uznaní prijatých inými členskými xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xtáte pôvodu na získanie práv, ktoré sa líšia od práv vyplývajúcich z odbornej kvalifikácie získanej v tomto členskom štáte, pokial' nepredložia dôkaz x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je potrebné zoskupit' rôzne vnútroštátne vzdelávacie systémy a programy odbornej prípravy do rôznych úrovní. Tieto úrovne, ktoré sa vytvoria len na úxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxasti.
(14) Mechanizmus uznávania ustanovený smernicami 89/48/EHS a 92/51/EHS sa nemení. V dôsledku toho by mal mat' držitel' diplomu, potvrdzujxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxvolaniu v členskom štáte, kde je prístup k tomuto povolaniu podmienený získaním diplomu potvrdzujúceho úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxtup k regulovanému povolaniu podmienený úspešným ukončením vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho viac ako štyri roky, môže byt' prístux x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tri roky.
(15) Ak neexistuje harmonizácia minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu, ktorými sa podmieňuje prístup k povolaniam, ktorých sa týkx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxat' najmä žiadatel'ovu odbornú prax. Skúsenosti ukazujú, že ak sa od migranta žiada, aby si vybral medzi skúškou odbornej spôsobilosti a adaptačným obxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxiehavou požiadavkou vo všeobecnom záujme.
(16) Na účely podporovania vol'ného pohybu odborníkov pri zabezpečení primeranej úrovne kvalifikáciex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxca by mala zohl'adňovat' tieto iniciatívy za určitých podmienok, rešpektujúc pri tom právo členských štátov rozhodovat' o kvalifikáciách požadovanxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxmä právo Spoločenstva v oblasti hospodárskej sút'aže, pričom by mala v tejto súvislosti presadzovat' viac automatické uznávanie v rámci všeobecného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčná platforma je skupina kritérií, ktoré umožňujú kompenzovat' najširšie spektrum podstatných rozdielov, ktoré boli zistené medzi požiadavkami na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxriami môžu byt' napríklad také požiadavky ako dodatočná odborná príprava, adaptačné obdobie praxe pod dohl'adom, skúška odbornej spôsobilosti, alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xeexistuje ustanovenie o uznávaní odbornej kvalifikácie, všeobecný systém by sa mal rozšírit' na prípady, ktoré nie sú zahrnuté v osobitnom xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxadatel' z určitého osobitného a výnimočného dôvodu nespĺňa podmienky, ktoré by mu umožňovali tento systém využit'.
(18) Je potrebné zjednodušit' pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvané, nakol'ko sa tieto činnosti vykonávali počas primeraného a dostatočne nedávneho obdobia v inom členskom štáte, pričom sa pre tieto činnosti zachxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost', zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov a architektox xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxk na odbornú prípravu. Prístup k povolaniu lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxavou, ktorá vyhovuje minimálnym stanoveným podmienkam. Tento systém by mal byt' doplnený viacerými nadobudnutými právami, ktoré môžu za istých podmxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxis communautaire v oblasti vzájomného uznávania sa naďalej uplatňuje na všetky odbory uznávané ku dňu prijatia tejto smernice zásada automatického uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xznávanie malo uplatňovat' po nadobudnutí účinnosti tejto smernice len na tie nové lekárske odbory, ktoré sú spoločné najmenej pre dve pätiny členskýcx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxkárstva, ktoré majú spoločné, ale ktoré sa automaticky neuznávajú v zmysle tejto smernice, a to podl'a svojich vlastných pravidiel.
(21) Automaticxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx' takúto kvalifikáciu s odbornou činnost'ou.
(22) Všetky členské štáty by mali uznávat' povolanie zubného lekára ako osobitné povolanie odlišné od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxečit', aby odborná príprava zubných lekárov vybavila zručnost'ou, potrebnou na diagnostikovanie a ošetrovanie týkajúce sa anomálií a chorôb zubov, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(23) Neukázalo sa ako žiaduce stanovit' štandardizovanú odbornú prípravu pre pôrodné asistentky pre všetky členské štáty. Namiesto toho majú člensxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxceut", aby sa obmedzil rozsah pôsobnosti ustanovení týkajúcich sa automatického uznávania kvalifikácií, bez toho, aby boli dotknuté osobitné znaky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxade by mali mat' vo všetkých členských štátoch prístup k minimálnemu rozsahu činností v tejto oblasti. Pri vymedzení tohto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ide o lekárske biologické analýzy, ani by sa nemal vytvorit' pre týchto odborníkov monopol, nakol'ko to zostáva výlučne vecou členských štátov. Ustanxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxnnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v koordinovanom minimálnom rozsahu činností. To znamená, že hostitel'ský členský štát by mal byt' schopný stanovit' txxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx smernica nekoordinuje všetky podmienky prístupu k činnostiam v oblasti farmácie a výkon týchto činností. Najmä geografická distribúcia lekární a moxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtrenia členských štátov, ktorými sa zakazuje spoločnostiam výkon určitých činností farmaceutov, alebo sa výkon takých činností podmieňuje splneníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxny, ako aj verejného a súkromného dedičstva sú vecou verejného záujmu. Vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie by sa preto malo opierat' o kvalitatíxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orgánov, pokial' ide o priestorové plánovanie, dizajn, organizáciu a realizáciu stavieb, zachovávanie a využívanie architektonického dedičstva a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxm činnostiam architekta a o výkone týchto činností majú vel'mi rozdielny rozsah. Vo väčšine členských štátov vykonávajú činnosti v oblasti architektxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxn týchto činností monopol, ak právne predpisy neustanovujú inak. Tieto činnosti alebo čast' z nich, môžu vykonávat' aj iní odborníci, najmä inžinierix xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxm "architekt", aby sa obmedzila pôsobnost' ustanovení týkajúcich sa automatického uznávania odbornej kvalifikácie v oblasti architektúry, bez tohxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenie pre regulované povolania na vnútroštátnej a európskej úrovni odôvodnenú požiadavku týkajúcu sa osobitných ustanovení na uznávanie kvalifikácxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(30) Na účely zabezpečenia účinnosti systému uznávania odbornej kvalifikácie by sa mali vymedzit' jednotné náležitosti a pravidlá postupu na ich xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a medzi členskými štátmi a Komisiou ul'ahčí vykonávanie tejto smernice a dodržiavanie povinností, ktoré z nej vyplývajú, mali by sa zostavit' prostrixxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxilitu odborníkov, a to najmä urýchlením výmeny informácií medzi hostitel'ským členským štátom a členským štátom pôvodu. Tento profesijný preukaz by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxlifikácii odborníkov (absolvovaná univerzita alebo vzdelávacia inštitúcia, získaná kvalifikácia, odborná prax), ich právne postavenie, sankcie xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxst s úlohou poskytovat' občanom členských štátov informácie a pomoc umožní zabezpečit' transparentnost' systému uznávania. Na týchto kontaktných mxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdného kontaktného miesta každým členským štátom v tejto sieti neovplyvňuje organizáciu právomocí na vnútroštátnej úrovni. Najmä to nebráni určeniu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxe potreby za podávanie informácií občanom o príslušnom úrade.
(34) Ukázalo sa, že správa viacerých systémov uznávania vytvorená zo sektorových smexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxechnický pokrok, predovšetkým tam, kde sú minimálne podmienky odbornej prípravy s ohl'adom na automatické uznávanie odbornej kvalifikácie koordinxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxavitelia profesijných organizácií aj na európskej úrovni.
(35) Mali by sa prijat' opatrenia na vykonanie tejto smernice v súlade s postupom podl'a rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxrava pravidelnej správy členskými štátmi o vykonávaní tejto smernice obsahujúcej štatistické údaje umožní stanovit' vplyv systému uznávania odborxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnice spôsobovalo v niektorom členskom štáte výraznejšie t'ažkosti.
(38) Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú právomoci členských štátov týkxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx Vzhl'adom na rýchlost' technologických zmien a vedeckého pokroku je pre mnoho povolaní obzvlášt' dôležité celoživotné vzdelávanie. V tejto súvisloxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xdržiavat' krok s vedecko-technickým pokrokom.
(40) Keďže ciele tejto smernice, konkrétne racionalizácia, zjednodušenie a zlepšenie predpisov nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijat' opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podl'a článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlánku 39 ods. 4 a článku 45 zmluvy týkajúcich sa najmä notárov.
(42) Pokial' ide o právo usadit' sa a poskytovat' služby, táto smernica sa uplatňuje bez xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkovatel'ov xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxo výkonu slobody právnikov poskytovat' služby [21], ani smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o ul'ahčení trvalého výkoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xkamžitého usadenia sa na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu by mala upravit' táto smernica.
(43) Táto smernica zahŕňa takxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobne, na vlastnú zodpovednost' a odborne nezávisle osobami, ktoré poskytujú duševno — myšlienkové výkony v záujme klienta a vo verejnom záujme. Výkxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch a na právnych predpisoch stanovených autonómne, v tomto rámci, príslušným profesijným zastúpením, ktoré zaručuje a ďalej rozvíja profesionalitux xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy zdravia a spotrebitel'a,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel
Táto smernica stanovuje pravidlá, podl'a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrných kvalifikácií (ďalej len "hostitel'ský členský štát"), uznáva odborné kvalifikácie získané v jednom alebo viacerých členských štátoch (ďalej xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxo povolaniu a výkon tohto povolania.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa uplatňuje voči všetkým štátnym príslušníkom členského štátxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxorom získali svoje odborné kvalifikácie, či už ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec.
2. Každý členský štát môže povolit' štátxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) na území tohto štátu v súlade s jeho právnymi predpismi. V prípade povolaní, na ktoré sa vzt'ahuje hlava III kapitola IIxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobitnom nástroji alebo v práve Spoločenstva stanovené iné osobitné opatrenia, priamo súvisiace s uznávaním odborných kvalifikácií, príslušné usxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxlanie": odborná činnost' alebo skupina odborných činností, ku ktorým prístup, ktorých výkon alebo jedna z foriem výkonu sú priamo alebo nepriamo, na zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxatí prvá veta tohto vymedzenia pojmu, povolanie podl'a odseku 2 sa považuje za regulované povolanie;
b) "odborná kvalifikácia": kvalifikácia potvxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxálnej kvalifikácii": diplom, vysvedčenie alebo iný doklad, ktorý vydal orgán členského štátu určený v súlade s legislatívnymi, regulačnými alebo spxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvá veta tohto vymedzenia pojmu, doklad o formálnej kvalifikácii podl'a odseku 3 sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii;
d) "príslušný orgánxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odbornej príprave a na prijímanie žiadostí a prijímanie rozhodnutí uvedených v tejto smernici;
e) "regulované vzdelávanie a odborná príprava": axxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrnou prípravou alebo skúšobnou alebo odbornou praxou.
Štruktúru a úroveň odbornej prípravy, skúšobnej alebo odbornej praxe určujú zákony, iné práxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx": skutočné a zákonné vykonávanie príslušného povolania v členskom štáte;
g) "adaptačné obdobie": výkon regulovaného povolania v hostitel'skom čxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxípravou. Toto obdobie praxe pod dohl'adom podlieha hodnoteniu. Podrobné pravidlá, ktoré upravujú adaptačné obdobie a jeho hodnotenie, ako aj postavxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxel'skom členskom štáte, najmä pokial' ide o právo na pobyt a povinnosti, sociálne práva a požitky, dávky a odmeny, stanovujú príslušné orgány v tomto člxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi, vykonávaná príslušnými orgánmi hostitel'ského členského štátu s ciel'om vyhodnotit' schopnost' žiadatel'a vykonávat' regulované povolanie v txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxj prípravy požadovanej v členskom štáte so vzdelaním a odbornou prípravou, ktoré dostal žiadatel', nie sú zahrnuté v diplome alebo inom doklade o formáxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxom v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého prichádza. Skúška zahŕňa predmety, ktoré sa vyberajú z predmetov na zozname, znalost' kxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xplatnitel'ných na príslušné činnosti v hostitel'skom členskom štáte.
Podrobné uplatňovanie skúšky spôsobilosti a postavenie žiadatel'a v hostixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtel' pobočky podniku; alebo
ii) ako zástupca majitel'a alebo riaditel'a podniku, ak je s tým postavením spojená zodpovednost' rovnocenná zodpovedxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxednost'ou za jedno alebo viac oddelení podniku.
2. Za regulované povolanie sa považuje povolanie, ktoré vykonávajú členovia združenia alebo organxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxard v oblasti príslušného povolania. Na tieto účely ich členský štát uznáva osobitnou formou a udel'uje ich členom doklad o formálnej kvalifikácii, zaxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtiny alebo mat' výhody postavenia zodpovedajúceho tomuto dokladu o formálnej kvalifikácii.
Vždy keď členský štát uzná združenie alebo organizácix xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxikácii, ktorý vydala nečlenská krajina, sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii, ak má jeho držitel' tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxky uznania
1. Uznanie odbornej kvalifikácie zo strany hostitel'ského členského štátu umožňuje príslušnej osobe získat' v tomto členskom štáte príxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxh istých podmienok ako jeho štátni príslušníci.
2. Na účely tejto smernice je povolanie, ktoré chce žiadatel' vykonávat' v hostitel'skom členskom šxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxx'NÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Článok 5
Zásada vol'ného poskytovania služieb
1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva Spoločenstvxx xxx xx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x inom členskom štáte:
a) ak je poskytovatel' služieb v súlade so zákonom usadený v členskom štáte na účely výkonu rovnakého povolania v tomto štáte (ďaxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxky počas desiatich rokov predchádzajúcich poskytovaniu služieb, ak toto povolanie nie je v tomto členskom štáte regulované. Podmienka, ktorá vyžaduxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxie.
2. Ustanovenia tejto časti sa použijú len v prípade, ak sa poskytovatel' služieb odst'ahuje na územie hostitel'ského členského štátu, aby dočasxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxieha odborným predpisom profesionálnej, zákonnej alebo správnej povahy, ktoré sú priamo spojené s odbornou kvalifikáciou, ako je vymedzenie povolaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtel'a, ako aj disciplinárnym ustanoveniam, ktoré sú uplatnitel'né v hostitel'skom členskom štáte na odborníkov, ktorí v tomto členskom štáte vykonáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxnskom štáte výnimku z požiadaviek, ktoré kladie na odborníkov usadených na svojom území, ktoré sa týkajú:
a) povolenia, registrácie alebo členstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xodl'a článku 5 ods. 3, zaviest' buď automatickú dočasnú registráciu, alebo členstvo pro forma v takejto profesijnej organizácii alebo v takomto orgánxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí poskytovatel'ovi služieb žiadne dodatočné náklady. Príslušný orgán zašle kópiu vyhlásenia, a ak je to vhodné, obnovenia uvedeného v článku 7 ods. 1, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xznávania podl'a hlavy III kapitoly III, spolu s kópiou dokladov uvedených v článku 7 ods. 2, profesijnej organizácii alebo orgánu, a toto predstavuje axxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxnia účtov s poist'ovatel'om v súvislosti s činnost'ami vykonávanými v prospech poistencov.
Poskytovatel' služieb však vopred, alebo v naliehavýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sa poskytovatel' služieb st'ahuje
1. Ak sa poskytovatel' služieb po prvýkrát odst'ahuje z jedného členského štátu do iného na účely poskytovania slxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxím, ktoré je potrebné urobit' vopred, s uvedením podrobných údajov o poistení alebo iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany, pokial' ide o oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xoka v tomto členskom štáte dočasné alebo príležitostné služby. Poskytovatel' služieb môže toto vyhlásenie predložit' akýmkol'vek spôsobom.
2. Okxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxto vyhláseniu priložené tieto doklady:
a) dôkaz o štátnej príslušnosti poskytovatel'a služieb;
b) osvedčenie o tom, že držitel' je usadený v členxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxčasne;
c) doklad o odbornej kvalifikácii;
d) v prípadoch uvedených v článku 5 ods. 1 písm. b), akákol'vek forma dôkazu o tom, že poskytovatel' xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxký štát vyžaduje od svojich štátnych príslušníkov, doklad o tom, že neboli odsúdení za spáchanie trestného činu.
3. Služba sa poskytuje na základe prxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxný v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu usadenia tak, aby nedošlo nijakým spôsobom k zámene s profesijným titulom hostitexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxu v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu. Ako výnimku možno služby poskytovat' na základe profesijného titulu hostitxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxjú dôsledky na verejné zdravie a verejnú bezpečnost', na ktoré sa nevzt'ahuje automatické uznávanie podl'a hlavy III kapitoly III, príslušný orgán hoxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxúca kontrola je možná len vtedy, ak je jej účelom zabránit' závažnému poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu týchto služieb v dôsledku nedostaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxásenia a sprievodných dokladov sa príslušný orgán snaží informovat' poskytovatel'a služieb buď o svojom rozhodnutí nekontrolovat' jeho kvalifikácxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xoskytovatel'a služieb o dôvode oneskorenia a o časovom horizonte pre rozhodnutie, ktoré sa musí dokončit' v priebehu druhého mesiaca od prijatia úplnxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxel'ský členský štát, a tento rozdiel je taký, že by to mohlo byt' škodlivé pre verejné zdravie alebo bezpečnost', hostitel'ský členský štát umožní poskxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xusí byt' možné poskytovat' služby do jedného mesiaca po prijatí rozhodnutia podl'a predchádzajúceho pododseku.
Ak príslušný orgán nezareaguje v lxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxy sa poskytujú na základe profesijného titulu hostitel'ského členského štátu.
Článok 8
Administratívna spolupráca
1. Príslušné orgány hostixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xnformácií súvisiacich so zákonnost'ou usadenia sa poskytovatel'a služieb a s jeho bezúhonnost'ou, ako aj s neexistenciou disciplinárnych a trestnoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
2. Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií potrebných na správne vybavenie prípadnej reklamácie príjemcu služieb. Príjemcovia slxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel'a služieb, okrem iných požiadaviek súvisiacich s informáciami uvedenými v práve Spoločenstva, môžu príslušné orgány hostitel'ského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xlužieb registrovaný v registri alebo v podobnom verejnom registri, register, v ktorom je registrovaný, jeho registračné číslo alebo rovnocenný prosxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dozorného orgánu;
c) všetky profesijné združenia alebo podobné organizácie, u ktorých je poskytovatel' služieb registrovaný;
d) profesijný tixxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxžieb vykonáva činnost', ktorá podlieha dani z pridanej hodnoty, identifikačné číslo DPH uvedené v článku 22 ods. 1 Šiestej smernice Rady 77/388/EHS zx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xej stanovenia [23];
f) podrobné údaje o poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany, pokial' ide o odbornú zodpovedxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxobnosti
Táto kapitola sa vzt'ahuje na všetky povolania, ktoré nie sú upravené v kapitolách II a III tejto hlavy a v nasledujúcich prípadoch, v ktorých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xožiadavky uvedené v článkoch 17, 18 a 19;
b) pre lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných lekárov, sestry zodpovedné za všeobecnú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxiadavky účinnej a zákonnej odbornej praxe uvedenej v článkoch 23, 27, 33, 37, 39, 43 a 49;
c) pre architektov, ak má migrant doklad o formálnej kvalifikxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejst' xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxia príslušnej špecializácie;
e) pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' a špecializované sestry s formálnou kvalifikáciou ako špecialxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xrílohe V bod 5.2.2, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnost' vykonávajú špecializované sestry bez odbornej príxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ktorx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxd 5.2.2;
g) pre migrantov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v článku 3 ods. 3.
Článok 11
Úrovne kvalifikácie
Na účely uplatňovania článku 13, oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xlenskom štáte, určený na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení členského štátu, na základe:
i) buď školiaceho kurzu, ktorx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkonu povolania na plný úväzok v členskom štáte počas troch po sebe nasledujúcich rokoch alebo rovnocenné trvanie čiastočného úväzku počas predchádzaxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
b) osvedčenie o úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré je:
i) buď všeobecnej povahy, doplnené štúdiom alebo odbornou prípravou, inou xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxhy, doplnené podl'a potreby štúdiom alebo odbornou prípravou, ako je uvedené v bode i), a/alebo skúšobnou alebo odbornou praxou, ktorá sa okrem tohto šxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxej prípravy uvedenej pod písmenami d) a e), trvajúcej najmenej jeden rok alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe, pričom platí všeoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxerzitu alebo vyššie vzdelanie, alebo ukončením rovnocenného školského vzdelania na úrovni druhého cyklu strednej školy, ako aj odbornej prípravy, kxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou, uvedenej v prílohe II, rovnocennej úrovni odbornej prípravy uvedenej v bode i), ktorá poskytuje porovnatxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxnit' a dopĺňat' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2, aby sa zohl'adnila odborná príprava, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v predchádzajúcej vetxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx roky alebo rovnocenného časového obdobia na čiastočnom základe na univerzite alebo v inštitúcii vyššieho vzdelávania alebo v inej inštitúcii, ktorá xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxho odborného vzdelania;
e) diplom, ktorý potvrdzuje, že držitel' úspešne ukončil vyššie odborné vzdelanie trvajúce najmenej štyri roky alebo rovnxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxeby, že úspešne ukončil odbornú prípravu požadovanú po štúdiu na úrovni vyššieho odborného vzdelania.
Článok 12
Rovnaké zaobchádzanie s kvalifixxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ktorým sa potvrdzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy v Spoločenstve, u ktorej tento členský štát uznal, že má rovnocennú úroveň a že poskytuje svoxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxad o formálnej kvalifikácii typu upraveného článkom 11, vrátane príslušnej úrovne.
S akoukol'vek odbornou kvalifikáciou, ktorá síce nespĺňa požixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxon povolania, ktorá dáva na základe týchto ustanovení svojmu držitel'ovi nadobudnuté práva, sa taktiež zaobchádza ako s takým dokladom o formálnej kvxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrípravy požadovanej pre prijatie do povolania a pre výkon povolania a v prípade, ak osoba, ktorá absolvovala predchádzajúcu odbornú prípravu, ktorá nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení; v takom prípade je táto predchádzajúca odborná príprava považovaná hostitel'ským členským štátom na účely uplatnenia článku 13 za úroveň zodpovxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hostitel'skom členskom štáte podmienený držaním osobitnej odbornej kvalifikácie, príslušný orgán tohto členského štátu povolí prístup k tomuto poxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnej kvalifikácii, ktorý vyžaduje iný členský štát na získanie prístupu a výkon tohto povolanix xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxenského štátu, určený podl'a legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení tohto členského štátu;
b) potvrdzujú úroveň odbornej kvalifixxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx uvedené v článku 11.
2. Prístup k povolaniu a výkon povolania uvedený v odseku 1 sa umožní aj žiadatel'om, ktorí vykonávali povolanie uvedené v tom odsxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx držitel'mi jedného alebo viacerých osvedčení o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnej kvalifikácii.
Osvedčenia o odbornej spôsobilostx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxlačných alebo správnych opatrení tohto členského štátu;
b) potvrdzujú úroveň odbornej kvalifikácie na úrovni, ktorá je aspoň rovnocenná úrovni bexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxania.
Dvojročná odborná prax uvedená v prvom pododseku sa však nesmie vyžadovat', ak doklad o formálnej kvalifikácii, ktorého je žiadatel' držitelxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx alebo e). Regulované vzdelávanie a odborná príprava uvedená v prílohe III sa považuje za takéto regulované vzdelávanie a odbornú prípravu na úrovni uvxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxávanie a odborná príprava, ktoré poskytujú porovnatel'ný odborný štandard a ktoré pripravujú účastníkov na porovnatel'nú úroveň zodpovedností a fuxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxí prístup k tomuto povolaniu podmienený kvalifikáciou, ktorou sa osvedčuje úspešné ukončenie vyššieho alebo univerzitného vzdelania trvajúceho štxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxkému štátu, aby požadoval od žiadatel'a ukončenie adaptačného obdobia až tri roky, alebo aby zložil skúšku spôsobilosti, ak:
a) odborná príprava, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxý členský štát;
b) odborná príprava, ktorú žiadatel' absolvoval, obsahuje podstatne iné veci ako tie, ktoré pokrýva doklad o formálnej kvalifikácixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxných činností, ktoré v zodpovedajúcom povolaní v žiadatel'ovom domovskom členskom štáte v zmysle článku 4 ods. 2 neexistujú, a rozdiel spočíva v osobixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o vzdelaní.
2. Ak hostitel'ský členský štát využije možnost' uvedenú v odseku 1, musí žiadatel'oxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odchýlit' sa od požiadavky uvedenej v predchádzajúcom pododseku, teda aby sa žiadatel'ovi ponúkla možnost' vybrat' si medzi adaptačným obdobím a skúxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx potrebných informácií uváži, že odchýlka uvedená v druhom pododseku je nevhodná alebo nie je v súlade s právom Spoločenstva, do troch mesiacov vyzve prxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxhylne od zásady práva žiadatel'a na výber, ako je uvedená v odseku 2, pre povolania, ktorých výkon vyžaduje precíznu znalost' vnútroštátneho práva a vzxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitel'ský členský štát môže stanovit' buď adaptačné obdobie, alebo skúšku spôsobilosti.
Toto sa vzt'ahuje na prípady uvedené v článku 10 písm. b) a cxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xinnosti vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' alebo špecializované sestry, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxavených v článku 10 písm. a) môže hostitel'ský členský štát požadovat' adaptačné obdobie alebo skúšku spôsobilosti, ak migrant plánuje výkon odbornex xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxych predpisov, za predpokladu, že znalost' a uplatňovanie týchto predpisov požadujú príslušné orgány hostitel'ského členského štátu na prístup k týxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxost' je podstatná pre výkon povolania a s ohl'adom na ktorú odborná príprava, ktorou migrant prešiel, vykazuje, pokial' ide o trvanie alebo obsah, značxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnality. Najmä ak má hostitel'ský členský štát v úmysle vyžadovat' od žiadatel'a ukončenie adaptačného obdobia alebo zloženie skúšky spôsobilosti, mxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxe alebo čiastočne pokryli podstatný rozdiel uvedený v odseku 4.
Článok 15
Upustenie od kompenzačných opatrení na základe spoločných platforiem
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch rozdielov, ktoré sa identifikovali medzi požiadavkami na odbornú prípravu pre dané povolanie, existujúcimi v rôznych členských štátoch. Tieto poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkých štátov, ktoré toto povolanie regulujú. Rozdiely v obsahu odbornej prípravy môžu vyplývat' z podstatných rozdielov v rozsahu odborných činnostíx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx reprezentatívne na vnútroštátnej a európskej úrovni. Ak Komisia po porade s členskými štátmi dôjde k názoru, že návrh spoločnej platformy ul'ahčuje vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xx xxadatel'ova odborná kvalifikácia spĺňa kritériá stanovené v opatrení prijatom podl'a odseku 2, hostitel'ský členský štát sa vzdá uplatnenia kompenzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxn povolaní na ich území, ani o obsahu a organizácii svojho systému vzdelávania a odbornej prípravy.
5. Ak je členský štát toho názoru, že kritériá stanxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx, Komisia potom predloží návrh opatrenia podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2.
6. Komisia do 20. októbra 2010 predloží Európskemu parlamentu a xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxdených v prílohe IV alebo výkon týchto činností podmienený všeobecnými, obchodnými alebo odbornými vedomost'ami a schopnost'ami, členský štát uzná xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx článkov 17, 18 a 19.
Článok 17
Činnosti uvedené v zozname I prílohy IV
1. Pre činnosti v zozname I prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vyxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xo sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' preukáže, že prešiel predchádzajúcou odbxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxná organizácia posúdila ako plne platné; alebo
c) počas štyroch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxoží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
d) počas troch po sebe naslexxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xokov, alebo
e) počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch vo vedúcej pozícii, z čoho najmenej tri roky mal technické povinnosti a zodpovednost' za naxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu najmenej tri roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.
2. V príxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx' podl'a článku 56.
3. Odsek 1 písm. e) sa neuplatňuje na činnosti v skupine Ex 855 nomenklatúry ISIC.
Článok 18
Činnosti uvedené v zozname II príloxx xx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, alebo
b) počas troch po sebe nasledujúcich rokoch ako samostatne zárobkovo činná osoba axxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
c) počas štyroch px xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', trvajúcou najmenej dva roky, čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlušnú činnost' ako zamestnanec najmenej pät' rokov, alebo
e) počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch ako zamestnanec, ak žiadatel' môže preukázxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxnáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné, alebo
f) počas šiestich po sebe nasledujúcich rokoch ako zamestnanec, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxním, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako plne platné.
2. V prípadoch podl'a písmen a) a d) sa činnostx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxosti uvedené v zozname III prílohy IV
1. Pre činnosti v zozname III prílohy IV sa príslušná činnost' musela predtým vykonávat':
a) počas troch po sebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre prísxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxčas dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako riaditel' podniku, ak žiadatel' môže preukázat', že vykonával prxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že prešiel predchádzajúcou odbornou prípravou pre príslušnú činnost', čo doloží osvedčením, ktoré členský štát uznáva alebo ktoré príslušná profexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxná osoba predložila príslušnému orgánu úplnú žiadost' podl'a článku 56.
Článok 20
Zmeny a doplnenia zoznamov činností v prílohe IV
Zoznamy činnxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xktualizácie alebo vyjasnenia nomenklatúry, za predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia nemenia činnosti týkajúce sa jednotlivých kategórií.
KAPIxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxtomatického uznávania
1. Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxho lekára, veterinárneho lekára, farmaceuta a architekta, uvedený v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poraxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva.
Tento doklad o formálnej kvalifikácii musí byt' vydaný príslušnými orgxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxo poradí.
Ustanovenia prvého a druhého pododseku neovplyvňujú nadobudnuté práva uvedené v článkoch 23, 27, 33, 37, 39 a 49.
2. Každý členský štát uzxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxený v prílohe V bod 5.1.4, vydaný štátnemu príslušníkovi členského štátu iným členským štátom v súlade s minimálnymi požiadavkami na odbornú prípravu xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx doklad o formálnej kvalifikácii pôrodnej asistentky, vydaný štátnemu príslušníkovi členského štátu iným členským štátom, uvedený v prílohe V bod 5.xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xinnostiam a výkonu týchto odborných činností, uznáva takýto doklad na svojom území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.6.2 na účely vybudovania nových verejne prístupných lekární. Na účely tohto odseku sa za nové lekárne považujú ax xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxckému uznávaniu podl'a odseku 1, preukazuje ukončenie kurzu odbornej prípravy, ktorý začal najneskôr počas akademického referenčného roka uvedenéxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx starostlivost', zubným lekárom, veterinárnym lekárom, pôrodným asistentkám a farmaceutom na základe dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxej prípravy znalosti a zručnosti uvedené v článkoch 24 ods. 3, 31 ods. 6, 34 ods. 3, 38 ods. 3, 40 ods. 3 a 44 ods. 3.
Znalosti a zručnosti uvedené v článkoch xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxdecko-technickému pokroku.
Takéto aktualizácie nepredstavujú v žiadnom členskom štáte zmeny a doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, poxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxgislatívnych, regulačných alebo správnych opatreniach, ktoré prijal v súvislosti s vydávaním dokladov o formálnej kvalifikácii v oblasti upravenex x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxským štátom.
Komisia uverejňuje všetky príslušné správy v Úradnom vestníku Európskej únie, s uvedením titulov, ktoré prijali členské štáty ako dokxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxy 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1 v tomto poradí.
Článok 22
Spoločné ustanovenia o odbornej príprave
So zrexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxk za podmienok, ktoré stanovia príslušné orgány; tieto orgány zabezpečia, aby celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia nxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxý členský štát, že osoby, ktoré ukončili štúdium, sú schopné držat' krok s odborným vývojom v rozsahu potrebnom na udržanie bezpečnej a účinnej praxe.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx držitel'om je štátny príslušník členského štátu, nespĺňa všetky požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v článkoch 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, každx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred dátumami uvedenými v prílohe V, body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2 a je doplnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.
2. Tie isté ustanovenia sa použijú na doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxra, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, vydaný na území bývalej Nemeckej demokratickej repuxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxšné ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred:
a) 3. októbrom 1990 pre lekárov so základnou odbornou prípravou, sestry zodpovedné za všeobecnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a farmaceutov, a
b) 3. aprílom 1992 pre špecializovaných lekárov.
Doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prvom pododseku poskytuje svojmu držxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmecké orgány uvedené v prílohe V body 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2.
3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 37 odsx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta a architxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx niektorého z týchto členských štátov potvrdia, že takýto doklad o formálnej kvalifikácii je na ich území rovnako platný ako doklad o formálnej kvalifixxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xxkial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxsti uvedené v článku 48, a umožnia výkon týchto činností.
Takéto potvrdenie musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali tie isté orgány, v ktorom sa uxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xred vydaním takéhoto osvedčenia.
4. Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiax xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držitel'mi sú štátni príslušníci členských štátxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx. augustom 1991;
c) pre Litvu: pred 11. marcom 1990,
ak orgány ktoréhokol'vek z týchto členských štátov osvedčia, že takýto doklad o formálnej kvalxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa, pôrodnej asistentky, farmaceuta s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a architektov, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 48, a umožnix xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xch území skutočne a zákonne venovala príslušným činnostiam najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.
xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxava pre Estónsko pred 20. augustom 1991, osvedčenie uvedené v predchádzajúcom pododseku musí byt' doplnené osvedčením, ktoré vydali estónske orgányx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxas siedmich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.
5. Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odboxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky, farmaceuta a architekta, ktorého držitel'om je štátny príslušník čxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxkých štátov osvedčia, že takýto doklad o formálnej xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxmálnej kvalifikácii uvedený pre tieto členské štáty v prílohe VI bod 6, a pokial' ide o prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou príprxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 45 ods. 2, a ako architekt, s ohl'adom na činnosti uvedené v článku 48, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa na ich území skutočne a zákonne vykonávala príslušné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenixx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta nezodpovedá titulom uvedenýx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xydal tento členský štát, spolu s potvrdením, ktoré vydali príslušné orgány alebo organizácie.
V potvrdení uvedenom v prvom pododseku je uvedené, že xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxnský štát, ktorý ho vydal, s ním zaobchádza rovnako ako s kvalifikáciami, ktorých tituly sú uvedené v prílohe V body 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrípravu je podmienené držaním diplomu alebo osvedčenia, ktoré poskytujú prístup na príslušné štúdium na univerzite.
2. Základná lekárska odborná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xad ktorou má univerzita dozor.
Pre osoby, ktoré začali štúdium pred 1. januárom 1972, môže kurz odbornej prípravy uvedený v prvom pododseku obsahovaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:
a) primerané znalosti vied, o ktoré sa medicína opiera a dobré porozumenix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxné porozumenie štruktúry, funkcií a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vzt'ahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím človxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxie, diagnostiky a terapie a l'udskej reprodukcie;
d) vhodné klinické skúsenosti v nemocniciach pod príslušným dozorom.
Článok 25
Lekárska odxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa ako časti programu odbornej xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxava špecialistov obsahuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu na univerzite alebo vo fakultnej nemocnici, alebo tam, kde je to vhodné, v zariadenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrnej prípravy špecialistov podl'a prílohy V bod 5.1.3 netrvali kratšie, než je uvedené v tomto bode. Odborná príprava sa poskytuje pod dozorom príslušxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxacich s príslušnými službami.
3. Odborná príprava sa poskytuje ako denná v osobitných zariadeniach, ktoré uznali príslušné orgány. Jeho súčast'ou xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účastník odbornej prípravy, špecialista, venoval všetku svoju odbornú činnost' praktickej a teoretickej odbornej príprave počas celého pracovnéhx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxmienia vydávanie dokladov o lekárskej odbornej príprave špecialistov držaním dokladu o základnej lekárskej odbornej príprave, uvedeného v prílohe x xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xa účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Článok 26
Typy lekárskej odbornej prípravy špecialistov
Dokladom o formálnej kvalixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxovedá pre príslušnú odbornú prípravu špecialistov titulom, ktoré sa používajú v rôznych členských štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe V bod 5.1.3.
O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdeného v článku 58 ods. 2 na účely aktualizácie tejto smernice v súlade so zmenami vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 27
Osobitné nadobudnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx špecialistov na čiastočný úväzok bola upravená legislatívnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami platnými k 20. júnu 1975, ktorí začali svojx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xkutočne a zákonne vykonával príslušné činnosti aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.
2. Každý člensxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pred 1. januárom 1995, a to aj vtedy, keď táto odborná príprava nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 25, nakol'ko je táto kvxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxôsobilosti, ktorá sa konala v súvislosti s výnimočnými opatreniami, stanovenými v král'ovskej vyhláške 1497/99 na účely zabezpečenia toho, aby prísxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxslatívne, regulačné alebo správne opatrenia, týkajúce sa udelenia dokladu o formálnej kvalifikácii ako špecializovaný lekár uvedené v prílohe V bod xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkom ostatných členských štátov právo využívat' tieto opatrenia, nakol'ko tento doklad o formálnej kvalifikácii bol vydaný pred dňom, kedy hostitel'xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxedené v prílohe V bod 5.1.3.
Článok 28
Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi
1. Prístup k osobitnej odbornej príprave vo všeobxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
2. Osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi, ktorá vedie k udeleniu dokladu o formálnej kvalifikácii vydaného pred 1. januárom 2006, jx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xoky.
Ak program odbornej prípravy uvedený v článku 24 obsahuje praktickú odbornú prípravu, poskytovanú schválenou nemocnicou disponujúcou príslxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa, v ktorom lekári poskytujú primárnu lekársku starostlivost', túto praktickú odbornú prípravu možno maximálne v rozsahu jedného roka započítat' do xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xba členské štáty, v ktorých osobitná odborná príprava vo všeobecnej lekárskej praxi trvala k 1. januáru 2001 dva roky.
3. Osobitná odborná príprava vx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxoretická.
Praktická odborná príprava sa poskytuje na jednej strane najmenej šest' mesiacov v schválenej nemocnici disponujúcej vhodným vybaveníx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxjú primárnu zdravotnú starostlivost'.
Praktická odborná príprava sa uskutočňuje v spojení s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo štruktúramx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxú prípravu poskytovat' v období nepresahujúcom šest' mesiacov v iných schválených zariadeniach alebo zdravotníckych štruktúrach zaoberajúcich sa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ktorými pracuje.
4. Členské štáty podmieňujú vydanie dokladu o formálnej kvalifikácii v oblasti všeobecnej lekárskej praxe držaním dokladu o formxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxkácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4 lekárovi, ktorý neukončil odbornú prípravu uvedenú v tomto článku, ale ktorý ukončil inú doplnkovú odbornú prípravxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na úrovni kvalitatívne rovnocenné znalostiam získaným odbornou prípravou uvedenou v tomto článku.
Členské štáty okrem iného určia, do akého rozsaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxáty môžu vydat' doklad o formálnej kvalifikácii uvedený v prílohe V bod 5.1.4 len vtedy, keď žiadatel' získal najmenej šest' mesiacov skúseností v oblaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch v odseku 3 tohto článku.
Článok 29
Výkon odborných činností praktického lekára
Každý členský štát na základe ustanovení súvisiacich s nadobuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxnej kvalifikácii uvedeným v prílohe V bod 5.1.4.
Členské štáty môžu vyňat' z tejto podmienky osoby, ktoré práve prechádzajú osobitnou odbornou prípxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ako nadobudnuté právo však poskytuje právo na výkon činností praktického lekára v rámci svojho vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx základe ustanovení uplatnitel'ných na lekárske povolanie, ktorým sa poskytuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravoxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho členského štátu na požiadanie vydajú osvedčenie potvrdzujúce držitel'ovo právo na výkon činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdeného v prílohe V bod 5.1.4.
2. Každý členský štát uznáva osvedčenia uvedené v druhom pododseku odseku 1, ktoré vydal štátnemu príslušníkovi členskxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxré umožňujú výkon činností praktického lekára v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu.
Oddiel 3
Sestry zodpovedné zx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh za všeobecnú starostlivost' k odbornej príprave je podmienené ukončením desat'ročného všeobecného vzdelania potvrdeným diplomom, osvedčením alxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxvateliek na rovnocennej úrovni.
2. Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' sa poskytuje ako denná a jej súčast'ou je najxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xtruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.
3. Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy. Členské štáty môžu udelit' čiastočné výnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxskytujúce odbornú prípravu sestier boli zodpovedné za koordinovanie teoretickej a klinickej odbornej prípravy po celý čas trvania študijného progrxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti, porozumenie a zručnosti potrebné na organizovanie, poskytovanie a vyhodnocovanie celkovej zdravotnej starostlivosti. Odbornú prípravu poskxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školiaca inštitúcia.
5. Klinická odborná príprava je tá čast' odbornej prípravy sestier, v ktorej sa sestry, účastníčky odbornej prípravy, naučia xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxcovat' požadovanú úplnú ošetrovatel'skú starostlivost' na základe získaných znalostí a zručností. Sestra, účastníčka odbornej prípravy, sa musí nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxj osvety pre jednotlivcov a malé skupiny, v rámci zdravotníckeho ústavu alebo v komunite.
Táto odborná príprava sa vykonáva v nemocniciach a v iných zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxr. Vyučovacieho procesu sa môže zúčastnit' aj iný kvalifikovaný personál.
Sestry, účastníčky odbornej prípravy, sa zúčastňujú na činnostiach príxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxináša ošetrovatel'ská starostlivost'.
6. Odborná príprava pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' poskytuje záruku, že príslušná osoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxatočného porozumenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravých a chorých osôb a vzt'ahov medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnyx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxmerané klinické skúsenosti; je potrebné, aby sa takéto skúsenosti, ktoré by sa mali vybrat' pre ich školiacu hodnotu, získavali pod dohl'adom kvalifixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxstlivost';
d) schopnost' zúčastňovat' sa na praktickej odbornej príprave zdravotníckeho personálu a skúsenosti s prácou s týmto personálom;
e) xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za všeobecnú starostlivost' tie činnosti, ktoré sa vykonávajú odborne a ktoré sú uvedené v prílohe V bod 5.2.2.
Článok 33
Nadobudnuté osobitné práxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxbudnutých právach, činnosti uvedené v článku 23 musia zahrňovat' plnú zodpovednost' za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovatel'skej starostlxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxujúce ustanovenia o nadobudnutých právach. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra zoxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, členské štáty uznávajú nasledujúci doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxali činnostiam sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost' v Pol'sku počas nižšie uvedeného obdobia:
a) doklad o formálnej kvalifikácii ako sexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xsvedčenia;
b) doklad o formálnej kvalifikácii ako sestra, potvrdzujúci ukončenie nadstavbového stredoškolského vzdelania, získaného na strednxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xňom vydania osvedčenia.
Uvedené činnosti musia zahrňovat' plnú zodpovednost' za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovatel'skej starostlivoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxípravu pred 1. májom 2004, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, potvrdený bakalárskym diplomom získaným na zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxch iných právnych aktov zo dňa 20. apríla 2004 (Úradný vestník Pol'skej republiky z 30. apríla 2004, č. 92, položka 885) a nariadenia ministra zdravotníxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a ukončili lekárske lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Pol'skej republiky z 13. mája 2004, č. 110x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxade Pol'ska definovaná v prílohe V bod 5.2.2.
Oddiel 4
Zubní lekári
Článok 34
Základná odborná príprava zubného lekára
1. Pripustenie k záklxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxebo na vyššiu inštitúciu, ktorej úroveň sa v členskom štáte uznáva za rovnocennú.
2. Základná odborná príprava zubného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx.1, poskytovaný na univerzite, na vyššej inštitúcii, ktorej úroveň sa uznáva za rovnocennú alebo pod dozorom univerzity.
Obsah uvedený v prílohe V bxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xýchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o systém povolaní v súvislxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx získala tieto znalosti a zručnosti:
a) primerané znalosti vied, na ktorých je zubné lekárstvo založené, a dobré porozumenie vedeckých metód, vrátaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyziológie a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vplyv prírodného a sociálneho prostredia na zdravotný stav človeka, pokial' tieto faktory ovplxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxobecnému zdravotnému stavu a k fyzickému a sociálnemu blahobytu pacienta;
d) primerané znalosti klinických disciplín a metód, poskytujúcich zubáxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xekárstva;
e) vhodné klinické skúsenosti pod príslušným dozorom.
Táto odborná príprava poskytne účastníkovi zručnosti potrebné na výkon činnosxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxva špecializovaného zubného lekára
1. Prístup k odbornej príprave špecializovaného zubného lekára vyžaduje ukončenie a nostrifikáciu piatich roxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
x. Odborná príprava špecializovaného zubného lekára obsahuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu v univerzitnom stredisku, v stredisku výuky a vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxecializovaného zubného lekárstva trvajú najmenej tri roky a sú pod dozorom príslušných orgánov alebo organizácií. Ich súčast'ou je osobná účast' na oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnie odbornej prípravy uvedené v druhom pododseku možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxladnej odbornej príprave zubného lekára uvedeného v prílohe V bod 5.3.2.
Článok 36
Výkon odborných činností zubného lekára
1. Na účely tejto smexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxecných alebo špecializovaných lekárskych povolaní. Výkon činností zubného lekára vyžaduje držanie dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v prxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
x. Členské štáty zabezpečia, aby zubní lekári mohli vo všeobecnosti získat' prístup k činnostiam prevencie, diagnostikovania a liečby anomálií a chorxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení a pravidiel profesionálnej etiky, v referenčných dňoch uvedených v prílohe V bod 5.3.2.
Článok 37
Osobitné nadobudnuté práva zubných lekárxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxrmálnej kvalifikácii lekára, vydaný v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, v Českej republike a na Slovensku, osôb, ktoré začali lekársku odbornú prípraxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxo štátu.
V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto dve podmienky:
a) príslušné osoby účinne, zákonne a zásadne vykonávali v tomto členskxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xx xxxxo vykonávat' tieto činnosti za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre tento členský štát v prílohe V bod 5.xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku.
Pokial' ide o Českú republiku a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxmálnej kvalifikácii, a to za tých istých podmienok, ako je to stanovené v predchádzajúcich pododsekoch.
2. Každý členský štát uznáva doklad o formálxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x1. decembra 1984, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné talianske orgány.
V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto tri podmienkyx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xsoba má znalosti a zručnosti porovnatel'né s držitel'mi dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2;
b) príslušnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxím tohto osvedčenia;
c) príslušná osoba má právo vykonávat' alebo účinne, zákonne a zásadne vykonáva činnosti uvedené v článku 36, za tých istých podxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx štúdia, o ktorom príslušné orgány príslušného členského štátu potvrdili, že je rovnocenné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxi, ktoré začali univerzitnú odbornú prípravu po 31. decembri 1984, sa zaobchádza rovnako ako s vyššie uvedenými osobami, za predpokladu, že vyššie uvexxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxná príprava veterinárnych lekárov pozostáva celkom najmenej z piatich rokov denného teoretického a praktického štúdia na univerzite alebo vo vyššej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxenej študijný program uvedený v prílohe V bod 5.4.1.
Obsah uvedený v prílohe V bod 5.4.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxenia existujúcich legislatívnych zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxšným štúdiom na prijatie na univerzitné zariadenia alebo do inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktorého úroveň uznáva členský štát na účely príslušnéhx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxmerané znalosti vied, o ktoré sa opiera činnost' veterinárneho lekára;
b) primerané znalosti štruktúry a funkcií zdravých zvierat, zaobchádzania x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxtrebám;
c) primerané znalosti správania zvierat a ochrany zvierat;
d) primerané znalosti príčin, povahy, priebehu, účinku, diagnostiky a liečexxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxi preventívnej medicíny;
f) primerané znalosti hygieny a technológie použitej pri produkcii, výrobe a dávania do obehu krmív zvierat a potravín živxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdených oblastí;
h) primerané klinické a iné praktické skúsenosti pod príslušným dozorom.
Článok 39
Osobitné nadobudnuté práva veterinárnych xxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xko veterinárny lekár bol vydaný, alebo ktorých odborná príprava začala v Estónsku pred 1. májom 2004, členské štáty uznávajú tento doklad o formálnej kxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxtónsku najmenej pät' po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov pred vydaním tohto potvrdenia.
Oddiel 6
Pôrodné asistentky
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx odbornej prípravy pôrodnej asistentky, pozostávajúcej z najmenej troch rokov teoretického a praktického štúdia (smer I) pokrývajúceho aspoň progrxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxpoň program uvedený v prílohe V bod 5.5.1, ktorá nebola predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxs programu štúdia.
Obsah uvedený v prílohe V bod 5.5.1. možno zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenix xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch zásad, pokial' ide o štruktúru povolaní v súvislosti s odbornou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.
2. Prístup k odbornej príprave pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxr I, alebo
b) získanie dokladu o formálnej kvalifikácii ako sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivost', uvedeného v prílohe V bod 5.2.2 pre smer Ixx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o ktoré sa opiera činnost' pôrodnej asistentky, najmä pôrodníctva a gynekológie;
b) primerané znalosti etiky povolania a právnych predpisov;
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxom a fyzickým a sociálnym prostredím človeka, ako aj správania človeka;
d) primerané klinické skúsenosti získané vo schválených inštitúciách pod dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnálu a skúsenosti s prácou s týmto personálom.
Článok 41
Postupy uznávania dokladu o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka
1. Doklad o fxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxno z týchto kritérií:
a) Najmenej trojročná denná odborná príprava pôrodnej asistentky:
i) buď je podmienená držaním diplomu, osvedčenia alebo ixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znalostí, alebo
ii) s následnými dvomi rokmi odbornej praxe, pre ktorú bolo osvedčenie podl'a odseku 2 vydané.
b) Najmenej dvojročná denná odbornx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zodpovedná za všeobecnú starostlivost' uvedeného v prílohe V bod 5.2.2.
c) Najmenej 18 mesiacov alebo 3000 hodín odbornej prípravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xod 5.2.2, s následným jedným rokom odbornej praxe, pre ktorú bolo osvedčenie podl'a odseku 2 vydané.
2. Osvedčenie uvedené v odseku 1 vydajú príslušnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpokojivo vykonával všetky činnosti pôrodnej asistentky počas zodpovedajúceho obdobia v nemocnici alebo v zariadení zdravotnej starostlivosti, scxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh asistentiek, ako ich definoval každý členský štát, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, a ktoré sa vykonávajú na základe profesijného titulu uvedeného x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxskytovanie informácií a poradenstva v oblasti správneho plánovania rodiny;
b) diagnostika tehotenstva a monitorovanie normálneho tehotenstva; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxoršie diagnostikovanie rizikového tehotenstva;
d) poskytovanie programov prípravy na rodičovstvo a úplná príprava na narodenie diet'at'a, vrátxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxici pomocou vhodných klinických a technických prostriedkov;
f) vedenie spontánneho pôrodu, vrátane prípadov vyžadujúcich epiziotómiu a v súrnycx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxú zásah lekára, a v prípade potreby pomoc tomuto lekárovi; podniknutie potrebných núdzových opatrení, ak nie je prítomný lekár, najmä ručné odstránenxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prípade potreby a výkon bezprostrednej resuscitácie v prípade potreby;
i) starostlivost' a sledovanie vývoja matky v popôrodnom období, poskytovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxpísanej lekárom;
k) spisovanie potrebných písomných správ.
Článok 43
Osobitné nadobudnuté práva pôrodných asistentiek
1. Každý členský štxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxornú prípravu, stanovené v článku 40, ale nie je na základe článku 41 uznaný, ak nie je doplnený osvedčením o odbornej praxi uvedeným v článku 41 ods. 2, uzxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxý osvedčením uvádzajúcim, že tento štátny príslušník účinne a zákonne vykonával príslušnú činnost' najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich rokocx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxalej Nemeckej demokratickej republiky a spĺňa všetky minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, ale ak doklad o formálnej kvalifikxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrípravy, ktorý začal pred 3. októbrom 1990.
3. Pokial' ide o pol'ský doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka, uplatňujú sa len nasledxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xsistentka bol vydaný v Pol'sku pred 1. májom 2004, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 40, členské štáty uznávajú nxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu sa účinne a zákonne venoval činnostiam pôrodnej asistentky počas nižšie uvedeného obdobia:
a) doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxu vydania osvedčenia;
b) doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka potvdrzujúci ukončenie nadstavbového stredoškolského vzdelanix xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx vydania osvedčenia.
4. Členské štáty uznávajú doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka vydaný v Pol'sku pôrodnej asistentke, ktorá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v článku 11 zákona o zmenách a doplneniach zákona o povolaní sestry a pôrodnej asxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxstra zdravotníctva z 11. mája 2004 o podrobných podmienkach poskytovania štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xája 2004, č. 110, položka 1170) na účely overenia, že príslušná osoba má znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnatel'nej s pôrodnými asistentkami s kvxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxup ku kurzu odbornej prípravy farmaceuta je podmienený držaním diplomu alebo osvedčenia, ktoré umožňuje pre príslušné štúdium v členskom štáte prístxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxt potvrdzuje odbornú prípravu trvajúcu najmenej pät' rokov, vrátane najmenej:
a) piatich rokov dennej teoretickej a praktickej odbornej prípravy xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxbornej prípravy v oblasti farmácie, otvorenej pre verejnost' alebo v nemocnici, pod dozorom farmaceutického oddelenia tejto nemocnice.
Cyklus odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Súčast'ou týchto aktualizácií v žiadnom členskom štáte nesmú byt' zmeny ani doplnenia existujúcixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxorná príprava farmaceuta poskytuje záruku, že príslušná osoba získala tieto znalosti a zručnosti:
a) primerané znalosti liečiv a látok používanýcx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxv;
c) primerané znalosti metabolizmu a účinkov liečiv, primerané znalosti pôsobenia toxických látok a používania liečiv;
d) primerané znalosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxné znalosti zákonných a iných požiadaviek spojených s výkonom farmácie.
Článok 45
Výkon odborných činností farmaceuta
1. Na účely tejto smernixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnou kvalifikáciou, a ktorý je umožnený pre držitel'ov dokladu o formálnej kvalifikácii typov uvedených v prílohe V bod 5.6.2.
2. Členské štáty zabezxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxĺňa ustanovenia článku 44, mohli získat' prístup a mohli vykonávat' aspoň nasledujúce činnosti, v prípade potreby s podmienkou doplnkových odbornýcx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) skladovanie, uchovávanie a distribúcia liečiv vo vel'koobchodnej fáze;
e) príprava, skúšanie, skladovanie a dodávanie liečiv do lekární otvorexxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xiečiv.
3. Ak členský štát podmieni poskytnutie prístupu alebo umožnenie výkonu niektorej z činností farmaceuta okrem držania dokladu o formálnej kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxaz osvedčenie vydané príslušnými orgánmi v domovskom členskom štáte, v ktorom sa uvádza, že príslušná osoba vykonávala tieto činnosti obdobne dlho v dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xel'kovojvodstvo ako podmienku získania koncesie na verejnú štátnu lekáreň.
5. Ak mal členský štát 16. septembra 1985 zavedené sút'ažné skúšky, určxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xnútroštátneho systému zemepisného rozdelenia, členský štát môže odchylne od odseku 1 s týmito skúškami pokračovat', a od štátnych príslušníkov členxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxnok 46
Odborná príprava architektov
1. Odborná príprava architekta pozostáva najmenej zo štyroch rokov denného štúdia alebo zo šiestich rokov štxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k úspešnému zloženiu skúšky na univerzitnej úrovni.
Odborná príprava, ktorá musí byt' na univerzitnej úrovni a ktorej zásadnú čast' tvorí architekxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtí a zručností:
a) schopnost' vytvárat' architektonické projekty, ktoré uspokoja aj estetické aj technické požiadavky;
b) zodpovedajúce vedomxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xrchitektonického projektu;
d) primerané vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese plánovania;
e) chápanie vxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxom;
f) chápanie povolania a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory;
g) chápanie mexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo stavebným projektom;
i) primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxní, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby;
k) primerané vedomosti o priemysle, organizáciách, predpisoch a procedúrach spojexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx zmenit' a doplnit' podl'a postupu uvedeného v článku 58 ods. 2 na účely jeho prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Súčast'ou týchto aktualizxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxnou prípravou a podmienkami prístupu fyzických osôb.
Článok 47
Odchýlky z podmienok na odbornú prípravu architektov
1. Odchylne od článku 46 sa xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxen" v Spolkovej republike Nemecko, pokial' spĺňa požiadavky stanovené v článku 46 a umožňuje prístup k činnostiam uvedeným v článku 48 v tomto členskom xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xepublike Nemecko potvrdenej osvedčením vydaným profesijným združením, v ktorého zozname je registrovaný architekt, ktorý chce využit' ustanovenix xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xpektre znalostí a zručností uvedených v článku 46 ods. 1. Toto osvedčenie sa vydá podl'a toho istého postupu, aký sa uplatňuje na registrovanie v zoznamx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo univerzitného štúdia na čiastočný úväzok, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 46, potvrdená zložením skúšky z architektúry osobou, ktorá sedem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xrovni a musí byt' rovnocenná záverečnej skúške uvedenej v prvom pododseku článku 46 ods. 1.
Článok 48
Výkon odborných činností architekta
1. Na úxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xríslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používat' tento titul na základe zákona, ktorý dáva príslušnému orgánu členského štátu právo udel'ovaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdované podmienky výkonu činností architekta pod profesijným titulom "architekt". Architektonická povaha činností príslušnej osoby bude potvrdenx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxmálnej kvalifikácii ako architekt uvedený v prílohe VI bod 6, vydaný inými členskými štátmi, a ktorým sa potvrdzuje kurz odbornej prípravy, ktorý začax xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx prístupu k odbornej činnosti architekta a výkonu tejto činnosti prizná na svojom území tomuto dokladu taký účinok ako dokladu o formálnej kvalifikácix xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydali 8. mája 1945 alebo neskôr príslušné orgány Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi a na účely prístupu k odborným činnostiam architekta a výkonu týchto činností im na svojom území priznáva tú istú účinnost' ako dokladu o formálnej kvaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnostiam architekta a výkon týchto činností od týchto dátumov:
a) 1. januára 1995 pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko;
b) 1. mája 2004 pre Českú republiku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxedené v odseku 1 potvrdzujú, že ich držitel' mal právo najneskôr v príslušný deň používat' profesijný titul architekta a že aktívne vykonával v súvisloxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxITOLA IV
Spoločné ustanovenia o zariadeniach
Článok xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnu príslušného regulovaného povolania, môžu požadovat' doklady a osvedčenia uvedené v prílohe VII.
Doklady uvedené v prílohe VII bod 1 písmená d), ex x xx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxácií.
2. V prípade odôvodnených pochybností môže hostitel'ský členský štát požiadat' príslušné orgány členského štátu o potvrdenie autentickostx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa pre povolania uvedené v kapitole III tejto časti minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článkoch 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 a 46.
3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxáte a ak je jeho súčast'ou odborná príprava celá alebo čiastočne absolvovaná v zariadení, zákonne založenom na území iného členského štátu, hostitel'xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xoskytlo odbornú prípravu, formálne potvrdený školským zariadením založeným v členskom štáte, v ktorom sa doklad vydal;
b) či je doklad o vzdelaní roxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxlnej kvalifikácii dáva na území členského štátu, v ktorom sa doklad vydal, tie isté profesijné práva.
4. Ak hostitel'ský členský štát vyžaduje od svoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxnému povolaniu, a ak znenie tejto prísahy alebo tohto vyhlásenia nemôže štátny príslušník iného členského štátu použit', hostitel'ský členský štát zxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxšný orgán hostitel'ského členského štátu potvrdzuje prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a informuje žiadatel'a o všetkých chýbajúcxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx byt' náležite odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu v hostitel'skom členskom štáte o každom prípade do troch mesiacov odo dňa predloženia úplnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxie rozhodnutia v lehote je predmetom práva na odvolanie podl'a vnútroštátneho práva.
Článok 52
Používanie profesijných titulov
1. Ak sa v hostixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štátu, ktorý je oprávnený na výkon regulovaného povolania na základe oddielu III, používa profesijný titul hostitel'ského členského štátu, ktorý zoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydáva táto organizácia alebo toto združene, ani jeho skrátenú formu, ak nepredloží dôkaz o tom, že je členom tejto organizácie alebo tohto združenia.
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxi, pokial' ide o štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí sú držitel'mi odbornej kvalifikácie.
HLAVA IV
PODROBNÉ PRAVIDLÁ VÝKONU POVxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxitel'skom členskom štáte.
Článok 54
Používanie akademických titulov
Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 52, hostitel'ský členský štát zabezxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxj formy, v jazyku domovského členského štátu. Hostitel'ský členský štát môže požadovat', aby za titulom nasledovalo meno a adresa zariadenia alebo skxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na ktorý sa v hostitel'skom členskom štáte vyžaduje doplnková odborná príprava, ktorú držitel' titulu nedostal, hostitel'ský členský štát môže od drxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xlánok 55
Schválenie fondov zdravotného poistenia
Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 a článok 6 prvý pododsek písm. b), členské štáty, ktoré vxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx praxe na to, aby získali schválenie fondu zdravotného poistenia, v prípade držitel'a dokladu o odbornej kvalifikácii lekára alebo zubného lekára, zíxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Príslušné orgány
1. Príslušné orgány hostitel'ského členského štátu a domovského členského štátu úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu a domovského členského štátu si vymieňajú informácie o disciplinárnom konaní alebo trestnoprávnych sankciách, alebo o akýchkol'vek iných vážnych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx upravenú v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vol'nom pohyxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsmernica o súkromí a elektronických komunikáciách) [25].
Domovský členský štát preskúmava vierohodnost' okolností a jeho orgány rozhodnú o povahx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podl'a tejto smernice, a okamžite o tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxé členské štáty a Komisiu.
Tento koordinátor má:
a) podporovat' jednotné uplatňovanie tejto smernice;
b) zbierat' všetky informácie relevantxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxa právomocí uvedených v písmene b) môže koordinátor vyžiadat' pomoc kontaktných miest uvedených v článku 57.
Článok 57
Kontaktné miesta
Každý čxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie podl'a tejto smernice, ako sú informácie o vnútroštátnom práve, upravujúcom tieto povolania a výkxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xáklade tejto smernice, podl'a potreby v spolupráci s ostatnými kontaktnými miestami a príslušnými orgánmi v hostitel'skom členskom štáte.
Na požixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx od ich získania.
Článok 58
Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie
1. Komisii pomáha Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie (ďalej len "vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxhodnutia 1999/468/ES, so zretel'om na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.
3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxných skupín, najmä v súvislosti s prácou výboru uvedeného v článku 58, a poskytne uvedenému výboru odôvodnenú správu o týchto konzultáciách.
HLAVA Vx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xšeobecných poznámok správa obsahuje štatistický prehl'ad prijatých rozhodnutí a opis hlavných problémov vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx štát pri uplatňovaní niektorého z ustanovení tejto smernice väčšie t'ažkosti v určitej oblasti, Komisia xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xxvolení dočasnej odchýlky pre príslušný členský štát.
Článok 62
Zrušovacie ustanovenie
Smernice 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zrušujú s platnost'ou od 20. októbra 2007. Odkazy na zrušené smernice sa chápu ako odkazy na túto smernicu a akty prijaté na základe týchto smerníc nie sú xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. októbra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Táto smernica nadobúda účinnost' dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 65
Adresáti
Táto smernica je urxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
[1] Ú. v. ES C 181 E, 30.7.2002, s. 183.
[2] Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 67.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ C 97 E, 22xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxejnená v úradnom vestníku).
[4] Ú. v. ES L 178,17.7.2000, s. 1.
[5] Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xomisie 2004/108/ES (Ú. v. EÚ L 32, 5.2.2004, s. 15).
[7] Ú. v. ES L 201, 31.7.1999, s. 77.
[8] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenenx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxdy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
[11] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roxx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxnica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/19/ES.
[14] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení x xxxx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxrnica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
[17] Ú. v. ES L 253, 24.9.1985, s. 34. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2001/19xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxrnica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
[20] Ú. v. ES L 184, 17xxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
[23] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx03.
[25] Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
Zoznam odborných združení alebo oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x
xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxtants in Ireland) [2]
2. Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Certified Public Accountants in Ireland) [2]
3. Zdruxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx of Ireland)
5. Írsky plánovací inštitút (Irish Planning Institute)
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
1. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxntants of Scotland)
3. Inštitút prísažných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxciation of Certified Accountants)
5. Výsadný inštitút likvidátorov škôd (Chartered Institute of Loss Adjusters)
6. Výsadný inštitút prevádzkoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxcretaries and Administrators)
8. Výsadný poist'ovací inštitút (Chartered Insurance Institute)
9. Inštitút poistných technikov (Institute of xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxút bankárov v Škótsku (Institute of Bankers in Scotland)
13. Král'ovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyoxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxotherapy)
16. Král'ovská spoločnost' chémie (Chartered Society of Chemistry)
17. Britská psychologická spoločnost' (British Psychological Sxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxút stavebníctva (Chartered Institute of Building)
21. Rada pre strojárstvo (Engineering Council)
22. Inštitút energie (Institute of Energy)
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxineers)
25. Inštitúcia banských inžinierov (Institution of Mining Engineers)
26. Inštitúcia baníctva a metalurgie (Institution of Mining and Mxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtion of Gas Engineers)
29. Inštitúcia strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers)
30. Inštitúcia chemických inžinierov (Instixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Institution of Marine Engineers)
33. Král'ovská inštitúcia námorných architektov (Royal Institution of Naval Architects)
34. Král'ovská aerxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžieb (Chartered Institution of Building Services Engineers)
37. Inštitút merania a kontroly (Institute of Measurement and Control)
38. Britská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xpojenom kráľovstve:
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland),
- Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries),
- Fakulta poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators),
- Kráľovský inštitút plánovania miexx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxút stavebníctva (Chartered Institute of Building).
[2] Iba pre činnosť vykonávanú účtovníkmi — audítormi.
--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxíckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o diet'a
Odborná príprava:
v Nemecku:
- detská sestra ("Kinderkrankenschwestxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"),
- logopéd ("Logopäde/Logopädin"),
- ortoptik ["Orthoptist(in)"],
- štátom uznxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- zdravotný laborant ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)"],
- zdravotný RTG technik ["medizinisch-technische(r) Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- veterinárny technik ["veterinärmedizinisch -technische(r) Assistent(in)"],
- diétna sestra ["Diätassistent(in)"],
- farmaceutický lxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxh spolkových krajín — Länder,
- zdravotná sestra na psychiatrii ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],
- logopéd ["Sprachtxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxe:
- zubný technik ("odontotechnitis"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šest' rokov zákxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxou,
- optik ("technikos optikos"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šest' rokov základnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
v Lotyšsku:
- zubná sestra ("zobarstniecibas masa"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xkončení ktorej sa musí vykonat' skúška s ciel'om získat' osvedčenie v odbore,
- asistent v biomedicínskych laboratóriách ("biomedicinas laborantxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonat' skúška s ciel'om získaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxej desat' rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, px xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desat' rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odboxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenie v odbore;
v Luxembursku:
- zdravotný RTG technik ["assistant(e) technique médical(e) en radiologie"],
- laboratórny zdravotný technik [xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxik na chirurgii ["assistant(e) technique médical(e) en chirurgie"],
- detská sestra ("infirmier/iere puériculteur/trice"),
- sestra na anestxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxe"),
v Holandsku:
- veterinárny asistent ("dierenartsassistent"),
ktorá predstavuje štúdium a praktickú prípravu trvajúce aspoň trinást' rxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šest'mesačnou praxou alebo aspoň šest'mesačným odborným výcvikom v schválexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxou praxou alebo aspoň jednoročným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iv) v prípade veterinárneho asistenta ("dierenartxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlávania ("LLW"), pričom obe sú zakončené skúškou,
v Rakúsku:
- základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xracujúcich na psychiatrii ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"),
- optik kontaktných šošoviek (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnást' rokov, zahrňujúce aspoň pät'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' txxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xät'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolanie a vychovávat' učňov;
- učitel' materskej školy ("Kindergärtner/in"),
- vychovávatel' ("Erzieher"),
ktorá predstavuje odborné vzxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
x xxxtel' v tanečnom odbore na základných umeleckých školách,
ktorá predstavuje vzdelávanie trvajúce aspoň štrnást' a pol roka, zahŕňajúce osem rokov zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxch výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb,
ktorá predstavuje vzdelávanie trvajúce aspoň štrnást' rokov, zahŕňajúce aspoň oxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pedagogického štúdia externou formou.
2. Remeselný sektor ("Master/Meister/Maître"), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu obsahuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; prípraxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
táto príprava trvá dvanást' a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na šest'mesačné teoretické štúdium zabezpečované vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx priznáva právo používat' titul "Mester";
- ortopedický protetik ("ortopaediskomager"),
príprava trvá trinást' a pol roka vrátane štyriapolroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvaný na pracovisku; táto príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používat' titul "Mester";
v Nemecku:
- opxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"),
- ortopedický technik ("Orthopädiemechaniker"),
- výrobca ortopedickej obuvi ("Orthopädieschuhmacher"),
v Luxembursku:
- optik ("oxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chirurgických bandáží ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"),
- výrobca ortopedickej obuvi ("orthopédiste-cordonnier"),
táto príprava txxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x čiastočne vo vzdelávacom zariadení, zakončenej úspešným absolvovaním skúšky, ktorá je nevyhnutná na výkon akejkol'vek odborne kvalifikovanej činxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxov ("Miederwarenerzeuger"),
- optik ("Optiker"),
- výrobca ortopedickej obuvi ("Orthopädieschuhmacher"),
- ortopedický technik ("Orthopxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxpoň štrnást' rokov, zahrňujúce aspoň pät'ročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s txxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnej praxe a prípravy s aspoň dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' toto povolanie, vzdelávat' učňxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),
- majster záhradníctva ("Meister im Gartenbau"),
- majster trhového záhradníctva ("Meister xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxy vín ("Meister im Weinbau und in der KEllerwirtschaft"),
- majster mliekarenskej výroby ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),
- mxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxster in der Geflügelwirtschaft"),
- majster včelárstva ("Meister in der Bienenwirtschaft"),
- majster lesníctva ("Meister in der Forstwirtschxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxkoskladu ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň pätnást' rokovx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne v prevádzke a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx'sku:
- učitel' praktickej odbornej prípravy ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní:
i) osem rokov xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xásledným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín, kurzom bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj pedagogickej technickej školy, alebo
iii) osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného stredoškolského odborného vzxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxn;
na Slovensku:
- majster odbornej výchovy,
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní aspoň dvanást' rokov, zahŕňajúcich osem rokov základného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xčebnom odbore], odbornú prax v celkovom trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo učebnom odbore, odborná prax v trvaní aspoň troch rokov v odbore ukončeného štúdia alebo vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia.
3. Námorný sektor
a) Námorná doprava
Odborná príprava:
v Českej republike:
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxán ("kapitán"),
- strojný asistent ("strojní asistent"),
- strojný dôstojník ("strojní důstojník"),
- druhý strojný dôstojník ("druhý strojxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxůstojník"),
v Dánsku:
- lodný kapitán ("skibsforer"),
- prvý dôstojník ("overstyrmand"),
- kormidelný poddôstojník ("enestyrmand, vagthxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x prvý inžinier/službukonajúci inžinier ("l. maskinmester/vagthavende maskinmester").
v Nemecku:
- kapitán vel'kého pobrežného plavidla ("Kxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx"),
- palubný dôstojník pobrežného plavidla ("Nautischer Schiffsossizier AKW"),
- hlavný inžinier, stupeň C ("Schiffsbetriebstechniker CT — Lxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxhiffsbetriebstechniker CTW"),
- lodný mechanik, stupeň C — samostatný strojný dôstojník ("Schiffsmachinist CMaW — Technischer Alleinoffizier"xx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxník na lodiach ("Kugu elektromehanikis"),
- operátor chladiaceho systému ("Kuga saldešanas iekartu mašinists"),
v Holandsku:
- prvý lodník (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxrijver"),
- úradník VTS ("VTS-functionaris"),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
- v Českej republike:
i) v prípade palubného asistenta (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
b) schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky tvoriaci súčast' strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a ukončenie scxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxndardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohl'ade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej strany dohovoru STCW, a vyxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxručík"),
1. Schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornost'ou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich mexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xo funkcii člena posádky tvoriaceho súčast' strážnej služby.
2. Riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku.
xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxtornost'ou najmenej 500 hrubých ton a aspoň dvanást'mesačná schválená služba na mori v tejto funkcii.
iv) v prípade kapitána ("kapitán"),
= Služoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdiach s hrubou priestornost'ou najmenej 3000 hrubých ton a aspoň šest'mesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xon.
v) v prípade strojného asistenta ("strojní asistent"),
1. Dovŕšenie aspoň 20 rokov veku.
2. Námorná akadémia alebo námorná škola — odbor námxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí důstojník"),
V prípade absolventa námornej akadémie alebo školy schválená služba na mori v trvaní najmenej šest' mesiacov vo funkcii strojného asxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW.
viii) v prípade prvého strojného dôstoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxj 3000 kW a schválená služba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šest' mesiacov.
ix) v prípade elektrotechnika ("elektrotechnik"),
1. Dovŕšexxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxturitnou skúškou, a najmenej 12 mesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky.
x) v prípade elektrodôstojníka ("elektrodůstojník"),
1. Námxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxou alebo štátnou skúškou.
2. Schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov v prípade absolventa akadémie alebo školy, alxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxžby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov, doplnený o
i) u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným vxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxočného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy dxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Dovŕšenie najmenej 18 rokov veku.
2. Vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinists"),
1. Dovŕšenie najmenej 18 rokov veku.
2. Vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdeláxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným minisxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xx vhodné, stážou,
- v Holandsku:
i) pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) stuurman kleine handlsvaarrt ("met axxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xokov, z ktorého aspoň dva roky sa uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanást'mesačným praktickým výcvikom;
ii) pre úrxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo stredoškolského odborného vzdelávania ("MBO"), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializačné kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohl'ade nad námorníkmi, 1978).
b) Morský rybolov:
Odborná príprava :
v Nemecku:
- kapitáx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
- palubný dôstojník pobrežného plavidla ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei"),
v Holandsku:
- prvý lodník/inžinier V ("stuurman wexxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxt"),
- prvý lodník/inžinier VI ("stuurman werktuigkunde VI"),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
- v Nemecku s trvaním od štrnástich do osemnxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii,
- v Holandsku štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnáxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxu Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).
4. Technický sektor
Odborná príprava:
v Českej republixxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v trvaní najmenej 9 rokov, ktoré zahŕňa štyri roky vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (na strednej technickej školxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx6 Zb. (Stavebný zákon) a zákona č. 360/1992 Zb.],
- fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),
ktorá predstxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xdborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu vozidiel,
- dráhový revízny technik ("drážní revizní techxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxy stredoškolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole, ukončeného maturitnou skúškou,
- učitel' autošxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania zameraného na dopravu a strojníctvox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanást' rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nesmie mat' záznam v registri trestov, musí mat' ukončenú xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxisí"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xrípravu pre "mechanika merania emisií automobilov" v trvaní osem hodín a úspešne vykonat' skúšku,
- kapitán I. triedy ("kapitán I. třídy"),
ktorá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého maturitnou skúškou a následne skúškou potvrdenou osvedčením spôsobilosti. Po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledovat' najmenej štvorročná oxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxesel"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a ktoré zahŕňa úplné stredoškolské technické vzdelávanie v odbore reštauxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxckého vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského technického vzdelávania ukončeného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx predmetov kultúrnej hodnoty ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxchnického vzdelávania v odbore reštaurátorstva, ukončeného maturitnou skúškou,
- odpadový hospodár ("odpadový hospodář"),
ktorá predstavujx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxrného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej pät'ročnú prax v oblasti nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov;
- techxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xsem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou,
po ktorom nasleduje:
dvojročná prxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxnt odstrel'ovača;
výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným okresným banským úradoxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným Českým banským úradom,
v Taliansku:
- stavebný topograf ("geometra"),
- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo odborného štúdia skončeného odbornou maturitnou skúškou a doplneného:
i) u stavebných topografov: stážou aspoň dva roky v odbornej kancelárii alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx:
- asistent strojvodcu motorovej lokomotívy ["vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs"],
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku, vzxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou zamestnávatel'a; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na obdobie piatich rokov,
x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxavu:
i) v prípade súdneho zriadenca ("gerechtsdeurwaarder") štúdium trvajúce devätnást' rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej doxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním;
ii) v prípade zubného protetika ("tandprotheticus") denné štúdium trvajúce aspoň xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odbxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxnstvo ("Technisches Büro"),
- prenájom pracovnej sily ("Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe"),
- sprostredkovatel' práce ("Arbeitxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxewachungsgewerbe"),
- realitný sprostredkovatel' ("Immobilienmakler"),
- realitný manažér ("Immobilienverwalter"),
- organizátor stavxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxrnú prípravu v trvaní najmenej 15 rokov, pozostávajúcu z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň pät'ročné stredoškolské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxavou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,
- poist'ovací poradca ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),
ktorá predstavuje vzdexxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx majster/plánovanie a technické výpočty ("Planender Zimmermeister"),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávat' príslušné povolanie a vychovávat' učňov, a ak sa odborná príprava týka prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxhhalter") podl'a 1994 Gewerbeordnung (Zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
- účtovník — živnostník ("Selbständiger Buchhalter") pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxkonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej úrovni ("Diagnosta przeprowadzający badania texxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxkého technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípraxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xechnického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v oblasti kontrxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnici technickej kontroly vozidiel ("diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),
ktorá predstavuje:
i) osex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxomechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
ii) osem rokov základného vzdelávania a pät' rokov stredoškolského technického vzdelávxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými skúškami po každom stupni.
Dĺžka prípravy v hodinách, obsax xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxbných požiadavkách pre diagnostikov (Ú. v. 2002, č. 208, pos. 1796).
- výpravca ("dyżurny ruchu"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky, alebo ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxpešné vykonanie kvalifikačnej skúšky.
5. Študijné odbory vo Vel'kej Británii, akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo škótske odborxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxgineer"),
- banský mechanik ("mine mechanical engineer"),
- zubný terapeut ("dental therapist"),
- zubný hygienik ("dental hygienist"),
- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxer"),
- oprávnená osoba vykonávajúca majetkové prevody ("licensed conveyancer"),
- prvý lodník — nákladné/osobné lode — neobmedzene ("first maxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxtricted"),
- tretí lodník - nákladné/osobné lode neobmedzene ("third mate - freight/passenger ships unrestricted"),
- palubný dôstojník - náklxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxená oblast' obchodovania ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area"),
- autorizovaná technicky spôsobilá osoba v odpxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxQs) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Vel'kej Británie.
Tixxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednost' a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými,
- úroveň 4: kompetenxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednost' za prácu iných a za rozdel'ovanie zdrojov.
[1] S účinnosťou od 1. júna 1994 je názov odboxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxužívať predchádzajúci názov "Krankengymnast(in)", ak si tak želajú.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
Zoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 štátnej štrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxá zodpovednosť a autonómia, často sa vyžaduje kontrola alebo vedenie inými.
- Úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých technických alebo oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxovednosť za prácu iných a prerozdeľovanie zdrojov.
V Nemecku:
Tieto regulované študijné odbory:
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní ("soziale Berufe") a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti ["staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ktoré pozostávajú:
i) najmenej z trojročnej [1] odbornej prípravy v odbornej škole ("Fachschule"), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, dopxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxornej škole ("Fachschule"), zakončenej skúškou a doplnenej praxou s trvaním najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej šesx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení,
- regulovaná odborná príxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx(in)"], dizajnera ["Gestalter(in)"] a rodinného opatrovateľa ["Familienpfleger(in)"] s celkovým trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxé ukončenie štúdia na učňovskej škole ("Berufsschule") s trvaním najmenej tri roky, ktoré zahrnujú, po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, riadnx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní s celkovým trvaním najmenej pätnásť rokov, nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxy praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo všeobecnosti obsahuje najmenej dva roky praxe (xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xnajmenej 1000 hodín) alebo riadne štúdium (najmenej jeden rok).
Nemecké orgány zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nutným predpokladom je úspešné ukončenie osemročného základného vzdelávania a štyroch rokov stredného všeobecného vzdelávania ("MAVO") alebo príxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dĺžke najmenej šestnásť rokov, ktorej nutným predpokladom je úspešné ukončenie osemročného základného vzdelávania a najmenej štvorročného prípraxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho výcviku v systéme učňovskej prípravy, pozostávajúcom z najmenej jedného dňa teoretického vyučovania na vyššej odbornej škole každý týždeň a z prakxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxňa.
Holandské úrady zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha.
V Rakúsku:
- Odborná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxárstvo ("Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten") vrátane osobitných foriem ("einschliesslich der Sonderformen"), ktorých štruktxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pozostávajú z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je ukončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikáciix
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xkolách ("Werkmeisterschulen") alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov ("Bauhandwerkerschulen"), ktorých štruktúra a úroveň sx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrnej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich ("Werkmeisterschule") alebo v škole pre stavebných remeselníkov ("Bauhandwerkerschule"). Vx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxré sprevádza štúdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín).
Rakúske orgány zašlú Komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx univerzitu ("Abitur"), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia a odbornej prípravy, alebo kvalifikáciu potrebnú na prijatie na "Fachhochschulxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------
PRÍLOHA IV
Činnosti týkajúce sa kategórií odbornej praxe uvedených v článkoch 17, 17a a 18
Zoznam I
Hlavné skupiny, na ktoré sa vzťaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxizačná smernica: 64/429/EHS)
Nomenklatúra NICE (zodpovedá hlavným skupinám ISIC 23-40)
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxých materiálov na bavlnárskych strojoch |
234 | Výroba a spracovanie textilných materiálov na strojoch na spracovanie hodvábu |
235 | Výroba a spraxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxnícky tovar |
237 | Výroba pletených a háčkovaných výrobkov |
238 | Konečná úprava textilu |
239 | Ostatné textilné odvetvia |
Hlavná skupina | 24 x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxba odevov (okrem kožušín) |
244 | Výroba matracov a lôžkovín |
245 | Odvetvia spracovania koží a kožušín |
Hlavná skupina | 25 | Výroba výrobkov z drexx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtavebných komponentov vrátane podláh |
254 | Výroba drevených nádob |
255 | Výroba ostatných drevených výrobkov (okrem nábytku) |
259 | Výroba výxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxku |
Hlavná skupina | 27 | Výroba papiera a papierenských výrobkov |
271 | Výroba celulózy, papiera a kartónu |
272 | Spracovanie papiera a kartónu a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
291 | Koželužne a závody na spracovanie kože |
292 | Výroba kožených výrobkov |
Ex hlavná skupina | 30 | Výroba gumených a plastických výrobkov, synxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxen |
Ex hlavná skupina | 31 | Chemický priemysel |
311 | Výroba materiálov na chemickej báze a ďalšie spracovanie takýchto materiálov |
312 | Špeciaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxv rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré patria do skupiny ISIC 312) |
313 | Špecializovaná výroba chemických výrobkov, predovšetkým na použixxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxemysel |
Hlavná skupina | 33 | Výroba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxch výrobkov vrátane ohňovzdorných výrobkov |
334 | Výroba cementu, vápna a sadry |
335 | Výroba štruktúrovaných materiálov z betónu, cementu a sadrx x
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx |
341 | Železiarsky a oceliarsky priemysel (podľa definície v zmluve ECSC (Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ), vrátane integrovaných koksarxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxdena, tvárnenie za studena |
344 | Výroba a primárna úprava neželezných kovov |
345 | Zlievarne železných a neželezných kovov |
Hlavná skupina | 35 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxhová úprava |
353 | Kovové konštrukcie |
354 | Výroba kotlov, výroba priemyselných dutých výrobkov |
355 | Výroba nástrojov, náradia a hotových koxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx strojov |
361 | Výroba poľnohospodárskych strojov a traktorov |
362 | Výroba kancelárskych strojov |
363 | Výroba kovoobrábacích a iných obrábacxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxcích strojov |
365 | Výroba strojov a zariadení pre spracovanie potravín a výrobu nápojov a pre chemické a príbuzné odvetvia |
366 | Výroba zariadení x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní |
368 | Výroba strojov na iné špecifické priemyselné účely |
369 | Výroba ostatných neelektrických strojov a zariadení |
Hlavná skupina | 37 | Elxxxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdení pre zásobovanie elektrickou energiou |
373 | Výroba elektrických zariadení na priame komerčné použitie |
374 | Výroba telekomunikačných zarxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxnych prijímačov, audio zariadení |
376 | Výroba elektrických spotrebičov na použitie v domácnostiach |
377 | Výroba lámp a osvetľovacích zariadenx x
xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxravných zariadení |
383 | Výroba motorových vozidiel a ich častí |
384 | Oprava motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov |
385 | Výroba motocyklxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxvia |
391 | Výroba presných nástrojov a meracích a kontrolných nástrojov |
392 | Výroba lekárskych a chirurgických nástrojov a zariadení a ortopedixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx x xpracovanie drahých kovov |
396 | Výroba a oprava hudobných nástrojov |
397 | Výroba hier, hračiek a športových a atletických potrieb |
399 | Ostatnx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxo iných) |
402 | Stavebníctvo; výstavba ciest, mostov, železníc atď. |
403 | Inštalačné práce |
404 | Dekorácie a konečná úprava |
2 Smernica č. 68xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xleje |
20B | Odvetvia výroby potravín (okrem výroby nápojov) |
201 | Zabíjanie jatočných zvierat, príprava a uchovávanie mäsa |
202 | Výroba mliekx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx x
xxx x xxxxxa obilných výrobkov v mlynoch |
206 | Výroba pekárenských výrobkov, vrátane suchárov a keksov |
207 | Cukrovarnícky priemysel |
208 | Výroba kakaax xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtáciou, výroba kvasníc a liehovín |
212 | Výroba vína a iných alkoholických nápojov bez sladu |
213 | Výroba piva a sladu |
214 | Výroba nealkoholickxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxov |
304 | Výroba škrobových výrobkov |
3 Smernica č. 82/489/EHS
Nomenklatúra ISIC
Ex 855 | Kaderníctva (okrem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx 75/368/EHS (činnosti spomínané v článku 5 ods. 1)
Nomenklatúra ISIC
Ex 04 | Rybolov |
043 | Rybolov vo vnútrozemských vodách |
Ex 38 | Výroba doprxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx 71 | Činnosti spojené s dopravou a činnosti iné ako doprava, ktoré patria do týchto skupín |
Ex 711 | Služby spacích a jedálenských vozňov; údržba železxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxí pre inú osobnú pozemnú dopravu (motorové vozidlá, autokary, taxíky) |
Ex 714 | Prevádzka a údržba služieb podporujúcich cestnú dopravu (cesty, tunxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdzka a údržba vodných ciest, prístavov a iných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu; vlečné a pilotovacie služby v prístavoch, umiestňovanie bójxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxx xxštové služby a komunikácie |
Ex 85 | Osobné služby |
854 | Práčovne a pracie služby, chemické čistenie a farbenie |
Ex 856 | Fotografické štúdiá: porxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxvanie) |
2 Smernica č. 75/369/EHS (článok 6: ak je činnosť považovaná za priemyselnú činnosť alebo drobnú živnosť)
Nomenklatúra ISIC
Ambulantnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx skupina ISIC 612),
- v krytých tržniciach mimo trvalo umiestnených zariadení a na nekrytých trhoch;
b) činnosti, na ktoré sa vzťahujú už prijaté pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x a ods. 3)
Skupiny 718 a 720 nomenklatúry ISIC
Tieto činnosti predovšetkým zahŕňajú:
- organizovanie, ponúkanie na predaj a priamy alebo províznx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnia (článok 2 B) písm. a)),
- vykonávanie činnosti sprostredkovateľa medzi poskytovateľmi rôznych spôsobov dopravy a osobami, ktoré odosielajú a pxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe (napr. balenie požadované pre prepravu), vykonávaním rôznych operácií súvisiacich s prepravou (napr. zabezpečenie dodávok ľadu pre chladiace vozxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxych etáp prepravy, zabezpečovaním tranzitu, opätovnej nakládky, prekládky a iných ukončovacích operácií;
ff) prípravou nákladu, špeditérov a doxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a podrobnou kontrolou účtov,
- prijímaním určitých dočasných alebo trvalých opatrení v mene alebo v zastúpení majiteľa lode alebo námorného prepraxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxx xx x xxxx
xxxxxx xxx
Smernice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 70/523/EHS a 82/470/EHS
1 Smernica 64/222/EHS
(liberalizačné smernixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xroduktami, toxickými produktami a patogénmi a s uhlím (ex skupina 611).
2. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý je na jednou alebo viacerými oxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sprostredkováva kontakty osôb, ktoré chcú priamo uzatvoriť medzi sebou zmluvu, pričom nemá trvalé príkazy v tomto zmysle, alebo pripravuje ich obchoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxom však zastupuje iné osoby.
5. Odborné činnosti sprostredkovateľa, ktorý vykonáva veľkoobchodný predaj na dražbe v mene iných osôb.
6. Odborné čxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxáva sprostredkovateľ, zamestnaný v jednom alebo viacerých obchodných alebo priemyselných podnikoch, alebo u remeselníkov.
2 Smernica 68/364/EHx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za poplatok |
640 | Nehnuteľnosti, prenájom majetku |
713 | Požičiavanie automobilov, vozov a koňov za poplatok |
718 | Požičiavanie železničnýcx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
842 | Rezervácia miest v divadlách a prenájom divadelných zariadení |
843 | Požičiavanie člnov, bicyklov, mincových automatov na hazardné hry alebx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxS
(liberalizačná smernica: 68/367/EHS)
Nomenklatúra ISIC
ISIC ex hlavná skupina 85
1. | Reštaurácie, kaviarne, vinárne a iné podniky podávaxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnok 7)
Všetky činnosti uvedené v prílohe k smernici 75/368/EHS okrem činností uvedených v článku 5 odsek 1 tejto smernice (zoznam II bod 1 tejto prílohxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxxx x
Ex 713 | Cestná osobná doprava, okrem prepravy motorovými vozidlami |
Ex 719 | Potrubná preprava kvapalných uhľovodíkov a iných kvapalných chemickxxx xxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xtoré nie sú zaradené inde: športové činnosti (športové ihriská, organizácia športového vybavenia, atď.) okrem činností športových inštruktorov,hxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxné služby |
Ex 851 | Domáce služby |
Ex 855 | Salóny krásy a služby manikúry, okrem služieb pedikúry a odborných škôl pre kozmetikov a kaderníkov |
Ex xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxstraňovanie škodcov,požičiavanie šatstva a skladovacie zariadenia,sobášne kancelárie a podobné služby,astrológia, veštenie a podobne,hygienixxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxantné vykonávanie týchto činností:
a) nákup a predaj tovaru:
- ktorý vykonávajú obchodní cestujúci, podomoví obchodníci alebo pouliční predavaxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxaté prechodné opatrenia, ktoré výslovne vylučujú alebo neuvádzajú ambulantné vykonávanie takýchto činností.
6 Smernica 70/523/EHS
Činnosti sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxernica 82/470/EHS (článok 6 ods. 2)
[Činnosti uvedené v článku 2 A) písm. c) a e), v článku 2 B) písm. b) a v článku 2 C) a D)].
Tieto činnosti predovšetkýx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxúv o preprave vysťahovalcov,
- prijímanie všetkých predmetov a tovarov umiestnených v mene umiestňujúcej osoby buď pri colnej kontrole alebo mimo nxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxar umiestňujúcej osobe,
- poskytovanie ohrád, krmiva a predajných plôch pre dočasne umiestnený dobytok, ktorý čaká na predaj alebo počas tranzitu nx xxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx-------------------------------------------
PRÍLOHA V
Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu
V.1x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Orgán udel'ujúci kvalifikácie | Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii | Referenčný dátum |
België/Belgique/ Belgien | Diploma van arts/Diplôme dx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx van de Vlaamse Gemeenschap | | 20. december 1976 |
Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxdenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen ogTilladelse til selvstaendixx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxer die Ärztliche PrüfungZeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxi | Diplom arstiteaduse oppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | 1. máj 2004 |
Ellas | Ptichio Iatrikis | Iatriki Scholi Pavepistimioi,Scholi Epistxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxl rector de una Universidad | | 1. január 1986 |
France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | | 20. december 1976 |
Ireland | Primary quxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxta | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia | 20. december 1976 |
Kipros | Pistopoiitiko Eggrafis Iatroi | Iatriko Simboilxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xydytojo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage | 20. december 1976 |
Magyarorsxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxKirurgija | Universita` ta' Malta | Certifikat ta' registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku | 1. máj 2004 |
Nederland | Getuigschrift van met goed gxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) | 1.Medizinische Fakultät einer Universität | | 1. január 1994 |
2.Diplom üxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxudiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxclusao do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde | 1. január 1986 |
Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medixxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xysoká škola | | 1. máj 2004 |
Suomi/ Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors unixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxamenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvarden | 1. január 1994 |
Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning sxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx december 1976 |
5.1.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov
Štát | Doklad o formálnych kvalifikáciách | Orgán udel'ujúcx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxlier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | 20. december 1976 |
Česká republika | Diplom o spxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xecember 1976 |
Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | 20. december 1976 |
Eesti | Residentuuri loputunnistus eriarstiabx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | 1. január 1986 |
France x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxOrdre des médecins |
3.Certificat d'études spéciales de médecine | 3.Universités |
4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxploma di medico specialista | Universita | 20. december 1976 |
Kipros | Pistopoiitiko Anagnorisis Eidikotitas | Iatriko Simboilio | 1. máj 2004 |
Laxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxtvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas personu profesionalo organizaciju savieniba | 1. máj 2004 |
Lietuva | Rezidenturos pažymejimas, nuroxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxstre de la Santé publique | 20. december 1976 |
Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illexxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxijs van inschrijving in een Specialistenregister | Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xer Geneeskunst | 20. december 1976 |
Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | 1. január 1994 |
Polska | Dyplom uzyskania tytułu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxcialista | 2.Ordem dos Médicos |
Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje | 1. máj 2004 |
2.Zdravniška xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxinto/Specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | 1. január 1994 |
2.Kuopion yliopisto |
3.Oulun yliopisto |
4.Tamxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx 1994 |
United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | 20. december 1976 |
5.1.3. Názvy špecializačných xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x
xxzov: | Názov: |
Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | Chirurgie/Heelkunde |
Česká republika x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxlgemeine) Chirurgie |
Eesti | Anestesioloogia | Üldkirurgia |
Ellas | Avaisthisiologia | CHeiroirgiki |
Espana | Anestesiología y Reanimación x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxeral surgery |
Italia | Anestesia e rianimazione | Chirurgia generale |
Kipros | Anaisthisiologia | Geniki CHeiroirgiki |
Latvija | Anestezioloxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxe générale |
Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | Sebészet |
Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | Kirurgija Generali |
Nederlanx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xhirurgia ogólna |
Portugal | Anestesiologia | Cirurgia geral |
Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medixxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxologi och intensivvard | Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |
Sverige | Anestesi och intensivvard | Kirurgi |
United Kingdom | Anaesthetics | General sxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx | Názov: |
Belgique/België/ Belgien | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde |
Česká republika | Neurochirurgxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxhjaelp |
Deutschland | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Eesti | Neurokirurgia | Sünnitusabi ja günekoloogia |
Ellas | Neiroxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe |
Ireland | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |
Italia | Neurochirurgia | Ginecologia e ostetricia |
Kipros | Neirocheiroirgiki | Maiexxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxurg | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique |
Magyarország | Idegsebészet | Szülészet-nőgyógyászat x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Polska | Neurochirurgia | Położnictwo i ginekologia |
Portugal | Neurocirurgia | Ginecologia e obstetricia x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxrurgia/Neurokirurgi | Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar |
Sverige | Neurokirurgi | Obstetrik och gynekologi |
Uxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxlógia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/Belgien | Médecine interne/Inwendige geneeskunde | Ophtalmoloxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxnd | Innere Medizin | Augenheilkunde |
Eesti | Sisehaigused | Oftalmoloogia |
Ellas | Pathologia | Ofthalmologia |
Espana | Medicina interna | Oftxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxia |
Kipros | Pathologia | Ofthalmologia |
Latvija | Interna medicina | Oftalmologija |
Lietuva | Vidaus ligos | Oftalmologija |
Luxembourg | Méxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeskunde | Oogheelkunde |
Österreich | Innere Medizin | Augenheilkunde und Optometrie |
Polska | Choroby wewnętrzne | Okulistyka |
Portugal | Medxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xisätaudit/Inre medicin | Silmätaudit/Ögonsjukdomar |
Sverige | Internmedicin | Ögonsjukdomar (oftalmologi) |
United Kingdom | General (interxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxy |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie | Pédiatrie/Pediatrie |
Česká republika | Otoxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxa | Paidiatriki |
Espana | Otorrinolaringología | Pediatría y sus áreas específicas |
France | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |
Ireland | Otxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxgija | Pediatrija |
Lietuva | Otorinolaringologija | Vaiku ligos |
Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |
Magyarország | Fül-orr-gxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxeneeskunde |
Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | Kinder- und Jugendheilkunde |
Polska | Otorynolaryngologia | Pediatria |
Portuxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxx/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar | Lastentaudit/Barnsjukdomar |
Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xdbore: 4 roky | Urológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/ Belgien | Pneumologie | Urologie |
Česká repxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxchland | Pneumologie | Urologie |
Eesti | Pulmonoloogia | Uroloogia |
Ellas | Fimatiologia- Pveimovologia | Oirologia |
Espana | Neumología | Uroxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
Kipros | Pneimonologia — Fimatiologia | Oirologia |
Latvija | Ftiziopneimonologija | Urologija |
Lietuva | Pulmonologija | Urologija |
Luxemboxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx tuberculose | Urologie |
Österreich | Lungenkrankheiten | Urologie |
Polska | Choroby płuc | Urologia |
Portugal | Pneumologia | Urologia |
Sloxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxjukdomar (pneumologi) | Urologi |
United Kingdom | Respiratory medicine | Urology |
Štát | Ortopédia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov | Patoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxelkunde | Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |
Česká republika | Ortopedie | Patologická anatomie |
Danmark | Ortopaedisk kirurgi | Pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxoogia |
Ellas | Orthopediki | Pathologiki Avatomiki |
Espana | Cirugía ortopédica y traumatología | Anatomía patológica |
France | Chirurgie ortxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x
Italia | Ortopedia e traumatologia | Anatomia patologica |
Kipros | Orthopediki | Pathologoanatomia — Istologia |
Latvija | Traumatologija un orxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxtopédia | Patológia |
Malta | Kirurgija Ortopedika | Istopatologija |
Nederland | Orthopedie | Pathologie |
Österreich | Orthopädie und Orthopäxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
Slovenija | Ortopedska kirurgija | Anatomska patologija in citopatologija |
Slovensko | Ortopédia | Patologická anatómia |
Suomi/Finland | Ortxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxhopaedic surgery | Histopathology |
Štát | Neurológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky | Psychiatria Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky |
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxiatrie |
Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | Psykiatri |
Deutschland | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |
Eesti | Nxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxd | Neurology | Psychiatry |
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxija |
Luxembourg | Neurologie | Psychiatrie |
Magyarország | Neurológia | Pszichiátria |
Malta | Newrologija | Psikjatrija |
Nederland | Neuroxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxija | Nevrologija | Psihiatrija |
Slovensko | Neurológia | Psychiatria |
Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi | Psykiatria/Psykiatri |
Sverixx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxkológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/Röntgendiagnose | Radiothérapiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx eller rontgenundersogelse | Onkologi |
Deutschland | (Diagnostische) Radiologie | Strahlentherapie |
Eesti | Radioloogia | Onkoloogia |
Ellax x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxerie médicale | Oncologie radiothérapique |
Ireland | Diagnostic radiology | Radiation oncology |
Italia | Radiodiagnostica | Radioterapia |
Kxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxkologija radioterapija |
Luxembourg | Radiodiagnostic | Radiothérapie |
Magyarország | Radiológia | Sugárterápia |
Malta | Radjologija | Onkoxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnkologie |
Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | Radioterapia onkologiczna |
Portugal | Radiodiagnóstico | Radioterapia |
Slovenija | Rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxancersjukdomar |
Sverige | Medicinsk radiologi | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) |
United Kingdom | Clinical radiology | Clinical oncology |
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xeelkunde | Biologie clinique/Klinische biologie |
Česká republika | Plastická chirurgie | |
Danmark | Plastikkirurgi | |
Deutschland | Plastisxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi THorakos |
Espana | Cirugía plástica, estética y reparadora | Análisis clínicos |
France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxki | |
Latvija | Plastiska kirurgija | |
Lietuva | Plastine ir rekonstrukcine chirurgija | Laboratorine medicina |
Luxembourg | Chirurgie plastixxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x
xxxxxland | Plastische Chirurgie | |
Österreich | Plastische Chirurgie | Medizinische Biologie |
Polska | Chirurgia plastyczna | Diagnostyka laboratoxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxovensko | Plastická chirurgia | Laboratórna medicína |
Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi | |
Sverige | Plastikkirurgi | |
Unxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x
xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxbore: 4 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/ Belgien | | |
Česká republika | Lékařská mikrobiologie | Klinická biochemie |
Danmark | Klinisx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x x
xllas | 1.Iatriki Biopathologia2.Mikrobiologia | |
Espana | Microbiología y parasitología | Bioquímica clínica |
France | | |
Ireland | Microbioxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x
xxetuva | | |
Luxembourg | Microbiologie | Chimie biologique |
Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |
Malta | Mikrobijologija | Patologija Kimika x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x
xxxxxxxx x x x
xxxvenija | Klinična mikrobiologija | Medicinska biokemija |
Slovensko | Klinická mikrobiológia | Klinická biochémia |
Suomi/Finland | Kliininen mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxrobiology and virology | Chemical pathology |
Štát | Imunológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky | Hrudníková chirurgia Minimálna dĺžka štúdix x xxxxxxx x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxie a klinická imunologie | Kardiochirurgie |
Danmark | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme |
Deutschland | x xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxxxxe thoracique et cardiovasculaire |
Ireland | Immunology (clinical and laboratory) | Thoracic surgery |
Italia | | Chirurgia toracica; Cardiochirxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxg | Immunologie | Chirurgie thoracique |
Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | Mellkassebészet |
Malta | Immunologija | Kirurgijx xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xiersiowej |
Portugal | | Cirurgia cardiotorácica |
Slovenija | | Torakalna kirurgija |
Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Hrudníkoxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx Kingdom | Immunology | Cardo-thoracic surgery |
Štát | Detská chirurgia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov | Cievna chirurgia Minimálna dĺžka šxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxská chirurgie | Cévní chirurgie |
Danmark | | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme |
Deutschland | Kinderchirurgie | Gefäßchirurgie |
Exxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x |
Italia | Chirurgia pediatrica | Chirurgia vascolare |
Kipros | CHeiroirgiki Paidon | CHeiroirgiki Aggeion |
Latvija | Bernu kirurgija | Asinsvxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxág | Gyermeksebészet | Érsebészet |
Malta | Kirurgija Pedjatrika | Kirurgija Vaskolari |
Nederland | | |
Österreich | Kinderchirurgie | |
Polskx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
Slovensko | Detská chirurgia | Cievna chirurgia |
Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi | Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi |
Sverige | Baxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxnimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/ Belgien | Cardiologie | Gastro-entérologie/Gastroenterologie |
Česxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxhland | Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie |
Eesti | Kardioloogia | Gastroenteroloogix x
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxogie et hépatologie |
Ireland | Cardiology | Gastro-enterology |
Italia | Cardiologia | Gastroenterologia |
Kipros | Kardiologia | Gastrenteroxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xastro-enterologie |
Magyarország | Kardiológia | Gasztroenterológia |
Malta | Kardjologija | Gastroenterologija |
Nederland | Cardiologie | xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x x x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxvenija | | Gastroenterologija |
Slovensko | Kardiológia | Gastroenterológia |
Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi | Gastroenterologia/Gaxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxka štúdia v odbore: 3 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/ Belgien | Rhumathologie/reumatologie | |
Česká republika | Revmatologie | Hematoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxgie | Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie |
Eesti | Reumatoloogia | Hematoloogia |
Ellas | Reimatologia | Aimatologia |
Espxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxia | Reumatologia | Ematologia |
Kipros | Reimatologia | Aimatologia |
Latvija | Reimatologija | Hematologija |
Lietuva | Reumatologija | Hematoxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxand | Reumatologie | |
Österreich | | |
Polska | Reumatologia | Hematologia |
Portugal | Reumatologia | Imuno-hemoterapia |
Slovenija | | |
Sloxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
Sverige | Reumatologi | Hematologi |
United Kingdom | Rheumatology | Haematology |
Štát | Endokrinológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxneeskunde en revalidatie |
Česká republika | Endokrinologie | Rehabilitační a fyzikální medicína |
Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxin |
Eesti | Endokrinoloogia | Taastusravi ja füsiaatria |
Ellas | Evdokrivologia | Fisiki Iatriki kai Apokatastasi |
Espana | Endocrinología y nxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxeland | Endocrinology and diabetes mellitus | |
Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | Medicina fisica e riabilitazione |
Kipros | Endokxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx | Endokrinologija x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnnelles |
Magyarország | Endokrinológia | Fizioterápia |
Malta | Endokrinologija u Dijabete | |
Nederland | | Revalidatiegeneeskunde |
Österxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx reabilitaçao |
Slovenija | | Fizikalna in rehabilitacijska medicina |
Slovensko | Endokrinológia | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxd Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |
Štát | Neuropsychiatria Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov | Dermatovenerológia Minimálna xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Česká republika | | Dermatovenerologie |
Danmark | | Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme |
Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxisiologia |
Espana | | Dermatología médico-quirúrgica y venereología |
France | Neuropsychiatrie [4] | Dermatologie et vénéréologie |
Ireland x x x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x | Dermatologija un venerologija |
Lietuva | | Dermatovenerologija |
Luxembourg | Neuropsychiatrie [6] | Dermato-vénéréologie |
Magyarország x x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxlogie und Psychiatrie | Haut- und Geschlechtskrankheiten |
Polska | | Dermatologia i wenerologia |
Portugal | | Dermatovenereologia |
Slovenijx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xllergologi |
Sverige | | Hud- och könssjukdomar |
United Kingdom | | |
Štát | Rádiológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky | Detská psychiatrix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxrie |
xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxtrie und -psychotherapie |
Eesti | | |
Ellas | Aktivologia — Radiologia | Paidopsichiatriki |
Espana | Electrorradiología | |
France | Electro-xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Kipros | | Paidopsichiatriki |
Latvija | | Bernu psihiatrija |
Lietuva | | Vaiku ir paaugliu psichiatrija |
Luxembourg | Électroradiologie [1xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x
xxxxxxxxch | Radiologie | |
Polska | | Psychiatria dzieci i młodzieży |
Portugal | Radiologia | Pedopsiquiatria |
Slovenija | | Otroška in mladostniška psixxxxxxxx x
xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxited Kingdom | | Child and adolescent psychiatry |
Štát | Geriatria Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky | Nefrológia Minimálna dĺžka štúdia v odborxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdomme | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme |
Deutschland | | Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie |
Eesti | | Nefroloogia |
Ellas | | Nxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxia |
Kipros | Giriatriki | Nefrologia |
Latvija | | Nefrologija |
Lietuva | Geriatrija | Nefrologija |
Luxembourg | Gériatrie | Néphrologie |
Mxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx x x x
xxxxxx x xxxxxxxxa | Nefrologia |
Portugal | | Nefrologia |
Slovenija | | Nefrologija |
Slovensko | Geriatria | Nefrológia |
Suomi/Finland | Geriatria/Geriatri x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxre: 4 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/ Belgien | | |
Česká republika | Infekční lékařství | Hygiena a epidemiologie |
Danmark | Infektioxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x
xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xspana | | Medicina preventiva y salud pública |
France | | Santé publique et médecine sociale |
Ireland | Infectious diseases | Public health medicinx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxogija | |
Lietuva | Infektologija | |
Luxembourg | Maladies contagieuses | Santé publique |
Magyarország | Infektológia | Megelőző orvostan és néxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxby zakaźne | Zdrowie publiczne, epidemiologia |
Portugal | Infecciologia | Saúde pública |
Slovenija | Infektologija | Javno zdravje |
Slovenskx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxfektionssjukdomar | Socialmedicin |
United Kingdom | Infectious diseases | Public health medicine |
Štát | Farmakológia Minimálna dĺžka štúdia v xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxeidsgeneeskunde |
Česká republika | Klinická farmakologie | Pracovní lékařství |
Danmark | Klinisk farmakologi | Arbejdsmedicin |
Deutschlanx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x x
xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxjo |
France | | Médecine du travail |
Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |
Italia | Farmacologia | Medicina xxx xxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxország | Klinikai farmakológia | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) |
Malta | Farmakologija Klinika u t-Terapewtika | Medicina Okkupazzjonali x
xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxogie | Arbeits- und Betriebsmedizin |
Polska | Farmakologia kliniczna | Medycyna pracy |
Portugal | | Medicina do trabalho |
Slovenija | | Medicinx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxsk farmakologi och läkemedelsbehandling | Työterveyshuolto/Företagshälsovard |
Sverige | Klinisk farmakologi | Yrkes- och miljömedicin |
Unixxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxa medicína Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky |
Názov: | Názov: |
Belgique/België/Belgien | | Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde |
Čxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxme | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
Deutschland | | Nuklearmedizin |
Eesti | | |
Ellas | Allergiologia | Piriviki Iatriki |
Espana | Alergxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx x x x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxos | Allergiologia | Piriniki Iatriki |
Latvija | Alergologija | |
Lietuva | Alergologija ir klinikine imunologija | |
Luxembourg | | Médecine nucxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxand | Allergologie en inwendige geneeskunde | Nucleaire geneeskunde |
Österreich | | Nuklearmedizin |
Polska | Alergologia | Medycyna nuklearna |
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína |
Suomi/Finland | | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin |
Sverige | Allergisjukdomar | xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxore: 5 rokov |
Názov: |
Belgique/België/ Belgien | |
Česká republika | Maxilofaciální chirurgie |
Danmark | |
Deutschland | |
Eesti | |
Ellxx x x
xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxlu kirurgija |
Lietuva | Veido ir žandikauliu chirurgija |
Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale |
Magyarország | Szájsebészet |
Malta | |
xxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
Slovenija | Maxilofaciálna kirurgija |
Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia |
Suomi/Finland | |
Sverige | |
United Kingdom | |
Štát | Bioloxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x
xxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxserologi [12] |
Deutschland | |
Eesti | |
Ellas | |
Espana | |
France | Hématologie |
Ireland | |
Italia | |
Kipros | |
Latvija | |
Lietuva x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x x
xxxxx x x
xxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx x x
xxxxxx x x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Slovenija | |
Slovensko | |
Suomi/Finland | |
Sverige | |
United Kingdom | |
Štát | Stomatológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 3 roky | Derxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxd | | |
Eesti | | |
Ellas | | |
Espana | Estomatología | |
France | Stomatologie | |
Ireland | | Dermatology |
Italia | Odontostomatologia [13] | |
xxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxx x x x
xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx x | |
xxxxxx x x x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x
xxxx | Venerológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky | Tropické lekárstvo Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky |
Názov | Názov |
Belgique/Belgiëxxxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x x x
xxxxx x x x
xxxxx x x x
xxxxxx x x x
xxxxxx x x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxcine | Tropical medicine |
Italia | | Medicina tropicale |
Kipros | | |
Latvija | | |
Lietuva | | |
Luxembourg | | |
Magyarország | | Trópusi betegxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxtu |
Portugal | | Medicina tropical |
Slovenija | | |
Slovensko | | Tropická medicína |
Suomi/Finland | | |
Sverige | | |
United Kingdom | Genitoxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov |
Názov | Názov |
Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen [14] | |
Česká republixx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxrurgie | |
Eesti | | |
Ellas | | |
Espana | Cirugía del aparato digestivo | |
France | Chirurgie viscérale et digestive | |
Ireland | | Emergency medxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xastro-entérologique | |
Magyarország | | Traumatológia |
Malta | | Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza |
Nederland | | |
Österreich | | |
Polxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x
xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxgdom | | Accident and emergency medicine |
Štát | Klinická neurofyziológia Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky | Dentálna, ústna a maxilofaciálna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxx x xxxov |
Belgique/België/Belgien | | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie |
Čexxx xxxxxxxxx x x x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x x x
xxxxx x x x
xxxxxx x xxurofisiología clínica | |
France | | |
Ireland | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |
Italia | | |
Kipros | | Stomato-Gnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x x x
xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxont-szájsebészet |
Malta | Newrofiżjologija Klinika | Kirurgija tal-ghadam tal-wicc |
Nederland | | |
Österreich | | |
Polska | | |
Portugal | x x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxacial kirurgi |
Sverige | Klinisk neurofysiologi | |
United Kingdom | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |
5.1.4. Doklax x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxque/Belgien | Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arreté ministériel d'agrément de médecin généraliste | Huisarts/Médecin généraliste x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxnde betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallaegel i almen medicin | Almen praktiserende laege/Speciallaege i almen medicin | 31. december 1xxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx4 |
Eesti | Diplom peremeditsiini erialal | Perearst | 1. máj 2004 |
Ellas | Titlos iatrikis eidikotitas genikis iatrikis | Iatros me eidikotita genixxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxia | 31. december 1994 |
France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx | Certificate of specific qualifications in general medical practice | General medical practitioner | 31. december 1994 |
Italia | Attestato di formxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxis Iatrikis | 1. máj 2004 |
Latvija | Gimenes arsta sertifikats | Gimenes (visparejas prakses) arsts | 1. máj 2004 |
Lietuva | Šeimos gydytojo rezidenxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxte | 31. december 1994 |
Magyarország | Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány | Háziorvostan szakorvosa | 1. máj 2004 |
Malta | Tabib tal-familja | Mxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe Maatschappij tot bevordering der geneeskunst | Huisarts | 31. december 1994 |
Österreich | Arzt für Allgemeinmedizin | Arzt für Allgemeinmedizin | xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxinnej | 1. máj 2004 |
Portugal | Diploma do internato complementar de clínica geral | Assistente de clínica geral | 31. december 1994 |
Slovenija | Potxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxo | Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" | Všeobecný lekár | 1. máj 2004 |
Suomi/ Finland | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen | Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) | 31. december 1994 |
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xšeobecnú starostlivosť
5.2.1. Program prípravy pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť
Príprava vedúca k udeleniu formálnej kvalifixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx a etika povolania
- Všeobecné zásady zdravia a ošetrovateľstva
- Zásady ošetrovateľstva v oblasti:
- všeobecnej a špecializovanej medicíny,
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
- starostlivosti o starých ľudí a geriatrii.
b) Základy vied:
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxx:
- preventívna medicína,
- zdravotná výchova
- farmakológia
c) Spoločenské vedy:
- sociológia
- psychológia
- základy administratívx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxlasti:
- všeobecnej a špecializovanej medicíny,
- všeobecnej a špecializovanej chirurgie,
- starostlivosti o dieťa a pediatrie,
- starostlxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xlebo viac týchto predmetov sa môže vyučovať v kontexte iných disciplín alebo v spojení s nimi.
Teoretické vzdelávanie musí byť vyvážené a koordinovaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť
Štát | Doklad o formálnych kvalifikáciách | Orgán udel'ujúci doklad o kvalxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxre) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ere) hoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxlegeassistentin | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenDe bevoegxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxutschsprachigen Gemeinschaft | Hospitalier(ere)/Verpleegassistent(e)Infirmier(ere) hospitalier(ere)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegstexx x xxx xxx xxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Bc.), doplnený nasledujúcim osvedčením: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Všeobecná sestra | 1. mxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdčením: Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 2.Všeobecný ošetřovatel |
Danmark | Eksamensbevis efter gennxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxr die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xde | 1. máj 2004 |
Ellas | 1.Ptichio Nosileitikis Pan/mioi Athinon | 1.Panepistimio Athinon | Diplomatoichos i ptichioichos nosokomos, nosileitis i xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoirgeio Ethnikis Paideias kai THriskeimaton |
3.Ptichio Axiomatikon Nosileitikis | 3.Ipoirgeio Ethnikis 'Aminas |
4.Ptichio Adelfon Nosokomox xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxteron Scholon Ipoirgeioi Igeias kai Pronoias | 5.Ipoirgeio Igeias kai Pronoias |
6.Ptichio Tmimatos Nosileitikis | 6.KATEE Ipoirgeioi Ethnikis Paxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx | Enfermero/a diplomado/a | 1. január 1986 |
France | Diplôme d'Etat d'infirmier(ere)Diplôme d'Etat d'infirmier(ere) délivré en vertu du décret no xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxais (The Nursing Board) | Registered General Nurse | 29. jún 1979 |
Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | Inxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxja | 1.Diploms par masas kvalifikacijas iegušanu | 1.Masu skolas | Masa | 1. máj 2004 |
2.Masas diploms | 2.Universitates tipa augstskola pamatojotiex xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxifikaciją | 1.Universitetas | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1. máj 2004 |
2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodanxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxfirmier hospitalier gradué | Ministere de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Infirmier | 29. jún 1979 |
Magyarorxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 3.Egyetem |
Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita` ta' Malta | Infermier Registrat tal-Ewwel Livell | 1. máj 2004 |
Nexxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx. jún 1979 |
2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 2.Door een van overheidswege benoemde examencommisxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxiploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau x x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |
Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diploxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xrankenpfleger | 1. január 1994 |
2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger" | 2.Allgemeine Krankenpflegeschule x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Institución de ensenanza superior reconocida por las autoridades competentes) | Pielegniarka | 1x xxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxcharelato em enfermagem | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |
3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 3.Escolas Superiores de Enfermagemx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik | 1. máj 2004 |
Slovensko | 1.Vysokoškolský dixxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xkademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.") | 2.Vysoká škola |
3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsläroanstalter | Sairaanhoitaja/Sjukskötare | 1. január 1994 |
2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxeexamen | Universitet eller högskola | Sjuksköterska | 1. január 1994 |
United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in paxx x xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxgistered General Nurse | 29. jún 1979 |
V.3. Zubný lekár
5.3.1. Program štúdia zubných lekárov
Program štúdia vedúceho k udeleniu dokladu o formáxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxte iných disciplín alebo v spojení s nimi.
A. Základné predmety:
- chémia
- fyzika
- biológia
B. Lekársko-biologické predmety a všeobecné mexxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
- rádiológia
- fyzioterapia
- všeobecná chirurgia
- všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie
- otorinolaryngológia
- dermatovenerológix
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxogická protetika
- zubné materiály a prístroje
- konzervačná stomatológia
- preventívna stomatológia
- anestetiká a upokojenie
- špeciálxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x zhryz a funkcia čeľuste
- organizácia, etika a legislatíva v odbore
- sociálne aspekty zubnej lekárskej praxe
5.3.2. Doklad o formálnych kvalifxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxii | Názov profesie: | Referenčný dátum |
België/Belgique/Belgien | Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire | De universiteitenxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxt in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire | 28. január 1980 |
Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařstxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxx xxxdlaegeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlaegehojskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlaxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxarzt | 28. január 1980 |
Eesti | Diplom hambaarstiteaduse oppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | Hambaarst | 1. máj 2004 |
Ellas | Ptichio Odovtiaxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxrsidad | | Licenciado en odontología | 1. január 1986 |
France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | | Chirurgien-dentiste x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxiesRoyal College of Surgeons in Ireland | | DentistDental xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xll'esercizio della professione di odontoiatra | Odontoiatra | 28. január 1980 |
Kipros | Pistopoiitiko Eggrafis Odontiatroi | Odontiatriko Simboixxx x x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitates tipa augstskola un "Sertifikats" — kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internaturos pažymejimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją | Gxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxár 1980 |
Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.) | Egyetem | | Fogorvos | 1. máj 2004 |
Malta | Lawrja fil- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxndartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | | Tandarts | 28. január 1980 |
Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor dex xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxz dentysta" | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Paxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xentista | 1. január 1986 |
Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" | Unixxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx máj 2004 |
Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.") | Vysoká škola | | Zubný lekár | 1. máj xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxOulun yliopistoTurun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxt i UmeaUniversitetet i GöteborgKarolinska InstitutetMalmö Högskola | Endast för examensbevis som erhallits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbexxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Surgery | UniversitiesRoyal Colleges | | DentistDental practitionerDental surgeon | 28. január 1980 |
5.3.3. Doklad o formálnych kvalifikáciách šxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxl van tandarts specialist in de orthodontie | Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid | 27. január 2005 |
Danmark | Bevis xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnung für Kieferorthopädie; | Landeszahnärztekammer | 28. január 1980 |
Eesti | Residentuuri loputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool | 1. mxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxx xx xxxxialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | 28. január 1980 |
Ireland | Certificate of specialist dentist in ortxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxodonzia | Universita | 21. máj 2005 |
Kipros | Pistopoiitiko Anagnorisis toi Eidikoi Odontiatroi stin Orthodontiki | Odontiatriko Simboilio | 1. máj xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdontija | Latvijas Arstu biedriba | 1. máj 2004 |
Lietuva | Rezidenturos pažymejimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx illetékes testülete | 1. máj 2004 |
Malta | Certifikat ta' specjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti | 1. máj 20xx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28. január 1980 |
Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrux xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1. máj 2004 |
Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xx xxecialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | 1. január 1994 |
United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xrgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii | Referenčný dátum |
Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontoxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxmer | 28. január 1980 |
Ellas | Titlos Odovtiatrikis eidikotitas tis Gvathocheiroirgikis (up xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xuthority recognised for this purpose by the competent minister | 28. január 1980 |
Italia | Diploma di specialista in Chirurgia Orale | Universita | 21x xxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxva | Rezidenturos pažymejimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1. máj 2004 |
Magyarország | Dento-axxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxtifikat ta' specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti | 1. máj 2004 |
Nederland | Bewijs van inschrijxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxndheelkunde | 28. január 1980 |
Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznyxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxovenije | 1. máj 2004 |
Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofaciax xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxs i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | 1. január 1994 |
United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in orax xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxurgov
Program štúdia vedúceho k udeleniu dokladu o formálnych kvalifikáciách v oblasti veterinárnej medicíny zahŕňa minimálne nasledujúce predmxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx
- biológia zvierat
- biológia rastlín
- biomatematika
A. Špecifické predmety:
a) Základné vedy:
- anatómia (vrátane histológie a embryolxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx
- profesná etika
b) Klinické vedy:
- pôrodníctvo
- patológia (vrátane patologickej anatómie)
- parazitológia
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
- preventívna medicína
- rádiológia
- rozmnožovanie a reprodukčné poruchy
- štátne zverolekárstvo a verejné zdravotníctvo
- veterinárna lxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxecke hospodárstvo
- chov zvierat
- veterinárna hygiena
- etológia a ochrana zvierat
d) Hygiena potravín
- Inšpekcia a kontrola živočíšnych xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxkoch a pri spracovaní potravín)
Praktická príprava môže prebiehať formou prípravného obdobia pod podmienkou, že prebieha dennou formou a pod priamxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxická príprava bude vyvážene a koordinovane rozložená do rôznych predmetových skupín, aby sa bolo možné nadobúdať znalosti a skúsenosti spôsobom, ktoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx | Doklad o formálnych kvalifikáciách | Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii | Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii | Referenčný dátum |
België/xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | 21. december 1980 |
Česká republika | Diplom o ukončxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice | | 1. máj 2004 |
Danmark | Bevis for bxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxbnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxti Pollumajandusülikool | | 1. máj 2004 |
Ellas | Ptichio Ktiviatrikis | Panepistimio THessalonikis kai THessalias | | 1. január 1981 |
Espana | Títuxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xétérinaire | | | 21. december 1980 |
Ireland | Diploma xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Universita | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria | 1. január 1985 |
Kiprox x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxsitate | | 1. máj 2004 |
Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija | | 1. máj 2004 |
Luxemxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx med. vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | | 1. máj 2004 |
Malta | Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurgi Veterinarjx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxrreich | Diplom-TierarztMagister medicinae veterinariae | Universität | Doktor der VeterinärmedizinDoctor medicinae veterinariaeFachtierarzt x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxdemia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | | 1. máj 2004 |
Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterixxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva | 1. máj 2004 |
Slovensko | Vysokoškolský diplom o uxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxnlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | | 1. január 1994 |
Svexxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx of Bristol | | 21. december 1980 |
2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 2.University of Liverpool |
3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMBx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Medicine and Surgery (BVM&S) | 5.University of Glasgow |
6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 6.University of London |
V.5. Pôrodná xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh v oblasti asistencie pri pôrode zahŕňa nasledujúce dve časti:
A. Teoretické a technické vzdelávanie
a) Všeobecné predmety
- základy anatómie x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxov
- hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, včasná diagnostika chorôb
- výživa a dietetika, so zvláštnym dôrazom na ženy, novorodencxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva
- etika profesie a odborná legislatíva,
- sexuálna výchova a plánované rodičovstvo
- právnx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxodu
- tehotenstvo, pôrod a šestonedelie
- gynekologická a pôrodnícka patológia
- príprava na pôrod a rodičovstvo,vrátane psychologických strxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxácia
- fyziológia a patológia novorodenca
- starostlivosť o novorodenca a sledovanie novorodenca
- psychologické a sociálne faktory
B. Prakxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxlnych vyšetrení,
- sledovanie a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien,
- vedenie najmenej 40 pôrodov študentkou, pokiaľ sa tento počet nedá dxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
- aktívna účasť pri pôrodoch panvovým koncom, pokiaľ toto nie je možné z dôvodu nedostatočného počtu pôrodov panvovým koncom, výcvik možno vykonať pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxe rany po epiziotómii a nekomplikovanom roztrhnutí hrádze. Ak je to absolútne nevyhnutné, môže sa vykonať aj v simulovanej situácii,
- sledovanie a sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxátane vyšetrení) o najmenej 100 žien po pôrode a o zdravých novorodencov,
- sledovanie a starostlivosť o novorodenca vyžadujúceho špeciálnu starosxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxm gynekologickým alebo pôrodníckym stavom,
- úvod do starostlivosti v oblasti medicíny a chirurgie, úvod bude zahŕňať teoretickú inštruktáž a klinxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxá inštruktáž prebieha formou prípravy popri práci na nemocničných oddeleniach alebo v iných zdravotníckych zariadeniach schválených príslušnými úxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo činnosti prispievajú k ich príprave. Takisto sa naučia o povinnostiach, ktoré zahŕňajú činnosti pôrodných asistentiek.
5.5.2. Doklad o formálnyxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxerenčný dátum |
België/Belgique/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxAccoucheuse | 23. január 1983 |
Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx 2004 |
2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)Vysvědčení o absolutoriu | 2.xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx 1983 |
Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | HebammeEntbindunxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxs | 1.Ptichio Tmimatos Maieitikis Technologikon Ekpaideitikon Idrimaton (T.E.I.) | 1.Technologika Ekpaideitika Idrimata (T.E.I.) | MaiaMaieitis x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxideias kai THriskeimaton |
3.Ptichio Maias Anoteras Scholis Maion | 3.Ipoirgeio Igeias kai Pronoias |
Espana | Título de MatronaTítulo de Asistenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx 1986 |
France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | Sage-femme | 23. január 1983 |
Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | Midwife | 23. jxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa Maieitikis | Nosileitiki Scholi | Eggegrammeni Maia | 1. máj 2004 |
Latvija | Diploms par vecmates kvalifikacijas iegušanu | Masu skolas | Vecmate | 1x xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxalifikacijos pažymejimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikacijąPažymejimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 1.Unxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxesinę kvalifikacijąPažymejimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 2.Kolegija |
3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetines stuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxale, de la formation professionnelle et des sports | Sage-femme | 23. január 1983 |
Magyarország | Szülésznő bizonyítvány | Iskola/főiskola | Szülésxxx x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen | Verloskundige | 23. január 1983 |
Österreich | Hexxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xołożnictwo z tytułem "magister położnictwa" | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Vyššia vzdelávaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem | Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1. január 1986 |
2.Diploma/carta de cursx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx-licenciatura) de especializaçao em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 3.Escolas Superiores de EnfermagemEscolas Superiores de Saúde |
Slxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxana babica/diplomirani babičar | 1. máj 2004 |
Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. máj 2004 |
Suomi/ Finland | 1.Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen | 1.Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovardsläroanstalter | Kätilö/Barnxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxla omradet, barnmorska (YH) | 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |
Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | Barnmorska | 1. jxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xidwifery and Health visiting | Various | Midwife | 23. január 1983 |
V.6. Farmaceut
5.6.1. Študijná príprava farmaceutov:
- biológia rastlín a zvxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh produktov
- všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska)
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxa
- farmakognózia
- legislatíva a podľa potreby a etika profesie
Vyváženosť medzi teoretickou a praktickou prípravou kladie pri každom predmetx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxlad o formálnych kvalifikáciách | Orgán udel'ujúci doklad o kvalifikácii | Doplňujúce osvedčenie k diplomu | Referenčný dátum |
België/Belgique/Bxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxe Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | 1. október 1987 |
Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxx xestaet farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Hojskole | | 1. október 1987 |
Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxx xxkisis farmakeitikoi epaggelmatos | Nomarchiaki Aitodioikisi | | 1. október 1987 |
Espana | Título de Licenciado en Farmacia | Ministerio de Educacióx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx | | 1. október 1987 |
Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1. október 1987 |
Italia | Diploma o certificato di abilitazionx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxrafis Farmakopoioi | Simboilio Farmakeitikis | | 1. máj 2004 |
Latvija | Farmaceita diploms | Universitates tipa augstskola | | 1. máj 2004 |
Lietuva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xe pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale | | 1. október 1987 |
Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (mxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie | | 1. október 1987 |
Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxgistra | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | | 1. máj 2004 |
Portugal | Carta xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxagister farmacije/magistra farmacije" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije | 1. mxx xxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxd | Proviisorin tutkinto/Provisorexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetKuopion yliopisto | | 1. október 1994 |
Sverige | Apotekarxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxx x
xxxx xxxxitekt
5.7.1. Doklad o formálnych kvalifikáciách architektov uznaných podľa článku 46
Štát | Doklad o formálnych kvalifikáciách | Orgán udeľujúcx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxchitect/Architecte3.Architect4.Architect/Architecte5. rchitect/Architecte6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxne Kunsten5.Sint-Lucasscholen6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten6."Faculté Polytechnique" van Mons | | 1988/1989 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x.Ecoles nationales supérieures d'architecture2.Instituts supérieurs d'architecture3.Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasseltxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x
xxxxark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KobenhavnArkitektskolen i Arhus | | 1988/1989 |
Deutschland | Diplom-Ingenieur, Diplxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxr/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | | 1988/1989 |
Diplxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xntsprechenden Fachhochschulstudiengängen |
Ellas | Diploma architektona — michanikoi | Ethniko Metsobio Politechneio (EMP), tmima architektonxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx to Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) kai i opoia epitrepei tin askisi drastiriotiton ston tomea tis architektonikis | 1988/1989 |
Espana | Título xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxs de Arquitectura de Barcelona o del Valles;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Polixxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Supexxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfoxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxad Europea de Madrid;Universidad de Cataluna, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Supexxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxcuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/2000 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 |
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxargé de l'architecture | | 1988/1989 |
2.Diplôme d'architecte ESA | 2.Ecole spéciale d'architecture de Paris |
3.Diplôme d'architecte ENSAIS | 3.xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxI) | 1.National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |
2.Degree of Bachelor of Architecture (Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxlege of Technology, Bolton Street, Dublin) |
3.Certificate of associateship (ARIAI) | 3.Royal Institute of Architects of Ireland |
4.Certificatx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxa — Sede di SiracusaUniversita di ChietiUniversita di FerraraUniversita di FirenzeUniversita di GenovaUniversita di Napoli Federico IIUniversita xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxa di TriestePolitecnico di BariPolitecnico di MilanoPolitecnico di TorinoIstituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 |
—Laurea in ingegneria edile — architettura | Universita dell'Aqxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxto dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competentx x xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxnza"Universita di AnconaUniversita di Basilicata — PotenzaUniversita di PisaUniversita di BolognaUniversita di CataniaUniversita di GenovaUnivxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxloma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidatx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxtturaLaurea xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxta di Architettura dell'Universita di Roma "La Sapienza"Universita di FerraraUniversita di GenovaUniversita di PalermoPolitecnico di MilanoPolixxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxistero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx commissione competente | 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005 |
Nederland | 1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal exxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhitectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. | 1988/1989 |
2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxHet getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepex xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx Amsterdamde Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdamde Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburgde Hogeschool voor de Kunsten te Arnhemde xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxiversität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) | | 1998/1999 |
2.Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 2.Technische Universität Wien |
3.Diplxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcturae, Mag. Arch. | 4.Hochschule für Angewandte Kunst in Wien |
5.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 5.Akademie der Bixxxxxxx xxxxxx xx xxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxung in Linz |
Portugal | Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 | Faculdade de arquxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto | | 1988/1989 1991/1992 |
Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | Teknillinen korkexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x | 1998/1999 |
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxs in architecture | 1.UniversitiesColleges of ArtSchools of Art | Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Boaxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xs laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxcognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. | 1988/1989 |
2.Degrees in architecture | 2.Universities | |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx Institute of British Architects | |
[1] 1. januára 1983
[2] 1. januára 1983
[3] 1. augusta 1987 okrem osôb, ktoré štúdium začali pred týmto dňom
[xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
[8] 3. decembra 1971
[9] 31. októbra 1993
[10] Doklad o kvalifikácii sa už neudel'uje za štúdium začínajúce neskôr ako 5. marca 1982
[11] 8. júla xxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxx] 1. januára 1983
[15] Odborná príprava ukončená udelením dokladu o formálnej kvalifikácii špecialistu na dentálnu, ústnu a maxilofaciálnu chirurxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xkrem toho ukončenie a potvrdenie základnej odbornej prípravy zubného lekára (článok 34).
[16] Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx práva vzťahujúce sa na povolania podliehajúce uznávaniu na základe koordinácie minimálnych podmienok prípravy
6. Doklad o formálnych kvalifikácxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x
xxxxië/Belgique/Belgien | diplomy, ktoré udelili vyššie štátne školy architektúry alebo vyššie štátne inštitúty architektúry (architecte-architectxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxchitecte — architect),univerzitné diplomy v odbore stavebníctva, doplnené osvedčením o stáži, ktoré udelilo združenie architektov, oprávňujúce dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxisie pre architektov (architecte — architect),diplomy v odbore stavebníctva/architektúry a diplomy v odbore architektúry/inžinierstva, ktoré udxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxx xxxublika | Diplomy udel'ované fakultami "České vysoké učení technické" (Česká technická univerzita v Prahe):"Vysoká škola architektury a pozemního sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitektúry a pozemného stavitel'stva) (od roku 1951 do roku 1960),"Fakulta stavební" (Stavebná fakulta) (od roku 1960) v študijných odboroch: pozemné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxavby pre priemyselnú a pol'nohospodársku výrobu alebo v študijnom programe stavebného inžinierstva v študijnom odbore pozemné stavby a architektúrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxnom programe: architektúra a urbanizmus v študijných odboroch: architektúra, teória architektonickej tvorby, urbanizmus a územné plánovanie, dejxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xdo roku 1951) v oblasti architektúry a stavebníctva,Diplomy, ktoré udelila "Vysoká škola stavitelství v Brně" (od roku 1951 do roku 1956) v oblasti arcxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxudijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo "Fakulta stavební" (Stavebná fakulta) v študijnom odbore stavebníctvo,Diplomy, ktoré udelila "Vysxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxa alebo v študijnom odbore stavebné inžinierstvo,Diplomy, ktoré udelila "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Fakulta architxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umění v Praze" v programe výtvarných umení v študijnom odbore architektonická tvorba,Diplomy, ktoré udelila "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Prxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxie odboru alebo v odbore stavebníctva | 2006/2007 |
Danmark | diplomy, ktoré udelili štátne školy architektúry v Kodani a Aarhuse (architekt),osvedxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxel'stva (bygningskonstruktoer), doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktoré potvrdzuje, že daná osoba úspešne vykonala skúšku formálnych kxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtí spomínaných v článku 48 tejto smernice. | 1987/1988 |
Deutschland | diplomy, ktoré udelili vyššie ústavy výtvarných umení (Dipl.-Ing., Architekx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxít, a pokial' sa tieto inštitúcie zlúčili do "Gesamthochschulen", xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxov),diplomy, ktoré udelili katedry architektúry (Architektur/Hochbau) škôl typu "Fachhochschulen", a pokial' sa tieto inštitúcie zlúčili do "Gesxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxy, avšak najmenej tri roky doplnené potvrdením o štvorročnej odbornej praxi v Nemeskej spolkovej republike, ktoré vydá odborný orgán v súlade s článkox xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pred 1. januárom 1973 katedrami architektúry škôl typu "Ingenieurschulen" a "Werkkunstschulen", doplnené osvedčením od príslušných orgánov, ktorx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxdidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 48 tejto smernice. | 1987/1988 |
Eesti | diplom arhixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorý udelila Fakulta architektúry Estónskej akadémie umení od roku 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (ktorý udelixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxý inštitút Estónskej SSR v rokoch 1951 - 1988) | 2006/2007 |
Ellas | diplomy z odboru stavitel'stvo/architektúra udelené školou Metsovion Polytechnxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x odboru stavitel'stvo/architektúra udelené školou Aristotelion Panepistimion v Solúne, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxhnion v Aténach, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel'uje právo vykonávat' činnost' v oblasti architektúry,diplomx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ktorým sa udel'uje právo vykonávat' činnost' v oblasti architektúry,diplomy z odboru stavitel'stvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxru stavitel'stvo/pozemné stavby udelené školou Panepistimion Patron, spolu s osvedčením vydaným Gréckou technickou komorou, ktorým sa udel'uje prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx udelená ministerstvom školstva a vedy alebo univerzitou, | 1987/1988 |
France | vládny diplom z odboru architektúra udel'ovaný ministerstvom školxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxiplomy, ktoré od roku 1955 udelila "Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg" (bývalá "Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxtional University of Ireland (B Arch (NUI)) absolventom architektúry na University College, Dublin,diplom o udelení štandardného titulu v odbore arxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx "laurea in architettura", ktoré udelili univerzity, polytechnické inštitúty a vyššie inštitúty architektúry v Benátkach a Reggio Calabria, doplnexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxí štátnu skúšku pred príslušnou komisiou, ktorá ho oprávňuje samostatne vykonávat' povolanie architekta (dott. Architetto),diplomy "laurea in ingxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvat' samostatne povolanie v odbore architektúry, ktoré udel'uje minister školstva po tom, ako kandidát úspešne zloží štátnu skúšku pred príslušnou kxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxbaiosi Eggrafis sto Mitroo Architektonon poi ekdidetai apo to Epistimoniko kai Techniko Epimelitirio Kiproi (osvedčenie o zápise v Zozname architekxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxes Inženierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958.gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxiedz Latvijas Arhitektu savieniba ("diplom architekta", ktorý udelil odbor architektúry Fakulty stavebného inžinierstva Lotyšskej štátnej univexxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxry Rižskej technickej univerzity od roku 1991, a osvedčenie o zápise Združením architektov Lotyšska) | 2006/2007 |
Lietuva | diplomy inžinier archixxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxhitektúry/magister architektúry, ktoré udelilaVilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 19xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxka, ktorý ukončil štúdium architektúry/bakalár architektúry/magister architektúry, ktoré udelil LTSR Valstybinis dailës institutas do 1990; Vilxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxgister architektúry, ktoré udelil Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architekturos bakalauras/architekturos magistras),Všetky tixxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxovaný architekt/Atestuotas architektas) | 2006/2007 |
Magyarország | diplom "okleveles építészmérnök" (diplom v architektúre, magister architxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xnžinierstva), ktorý udelili univerzity | 2006/2007 |
Malta | Perit: Lawrja ta' Perit, ktorý udelila Universita` ta' Malta a ktorý oprávňuje k registxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx katedry architektúry technických vysokých škôl v Delfte alebo Eindhovene (bouwkundig ingenieur),diplomy, ktoré udelili štátom uznané architektoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO),osvedčenie potvrdzujúce, že daná osoba úspešne vykonala skúšku organizovanú Radou architektov z "Boxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxáciou "Inštitút architektúry") (IVA), pri ukončení štúdia organizovaného touto nadáciou a trvajúceho najmenej šytri roky (architect), doplnené osxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxktov pripravených a realizovaných kandidátom v priebehu najmenej šiestich rokov aktívneho vykonávania činností spomínaných v článku 44 tejto smernxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx' organizovanú technickými vysokými školami v Delfte alebo Eindhove, a že v priebehu najmenej piatich rokov priamo predchádzajúcich tomuto dátumu vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti (architect),osvedčenie vydané príslušnými orgánmi len pre osoby, ktoré pred 5. augustom 1985 dosiahli '40 rokov veku, ktoré potvrdzuje, že xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm zaručuje v súlade s holandskými požiadavkami, že osoba je spôsobilá vykonávat' tieto činnosti (architect),osvedčenia spomínané v siedmej a ôsmej zxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxých činností pod profesijným titulom architekta, pokial' v zmysle týchto predpisov dané osvedčenia neoprávňuju na prístup k výkonu týchto činnosti pxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, fakulty stavitel'stva - inžinierstva ("Bauingenieurwesen") a architektúry ("Architektur"), v študijných odboroch architektúra, stavitel'stvxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa pre "Bodenkultur" v študijných odboroch "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft",diplomy, ktoré udelila Univerzitná vysoká škola aplikovaného umexxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxomy diplomovaných inžinierov (Ing.), ktoré udelili vyššie technické školy alebo technické stavebné vysoké školy, plus licencia "Baumeister", ktorx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxelnej prípravy v Linzi v odbore architektonických štúdií,osvedčenia o kvalifikácii stavebného inžiniera alebo inžinierskeho konzultanta v oblastx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxvebných technikoch (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994) | 1997/1998 |
Polska | diplomy, ktoré udelili fakulty architektúry: Varšavskej tecxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera archxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx inżynier architekt; od roku 1954 do 1957 druhý stupeň, titul: inżyniera magistra architektury; od roku xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx titul: magistra inżyniera architekta; od roku 1983 do roku 1990, titul: magister inżynier architekt; od roku 1991 titul: magistra inżyniera architekxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Banícka a metalurgická univerzita, Polytechnická fakulta architektúry - Akademia Górniczo-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxchitekt; od roku 1964 titul: magister inżynier architekt),Sliezskej technickej univerzity, Fakulta architektúry v Gliwiciach (Politechnika Śląsxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxva a stavebníctva - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titul: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 Fakulta priemyselných stavieb a všeobecnéhx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, titul: magister inżynier architekt; od roku 1977 Fakulta architektúry - Wydział Archixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); odborný titul architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier axxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxry; od roku 1978 titul: magister inżynier architekt a od roku 1999 titul: inżynier architekt),Gdanskej technickej univerzity, Fakulta architektúry x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxchitektúry - Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 1971 Fakulta stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury, od xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xydział Architektury),Bialystockej technickej univerzity, Fakulty architektúry v Bialystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury)x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva, architektúry a environmentálneho inžinierstva v Lodži (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxa stavebného inžinierstva a architektúry - Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 Fakulta stavebného inžinierstva, architektúry a enviroxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xd roku 1978 titul: magister inżynier architekt),Štetínskej technickej univerzity, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry v Štetíne (Polixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx48 do roku 1954 Vysoká inžinierska škola, Fakulta architektúry - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titul: inżynier architekt, od rokx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxšnou regionálnou komorou architektov v Pol'sku, ktorým sa udel'uje právo vykonávat' činnosti v oblasti architektúry v Pol'sku, | 2006/2007 |
Portuxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxitecto", ktorý udelili školy výtvarného umenia v Lisabone a Porte,diplom "diploma do curso de arquitectura", ktorý udelili vyššie školy výtvarného uxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx curso de licenciatura em arquitectura", ktorý udelila Technická univerzita v Lisabone a Univerzita v Porte,univerzitný diplom zo stavitel'stva (lixxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxiatura em engenharia civil), ktorý udelila Fakulta inžinierstva (de Engenharia) Univerzity v Porte,univerzitný diplom zo stavitel'stva (licenciaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxicenciatura em engenharia civil, produçao), ktorý udelila Univerzita v Minho | 1987/1988 |
Slovenija | "univerzitetni diplomirani inženir arhitexxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udel'uje právo vykonávat' činnosti v oblasti architektúry,univerzitný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxna inženirka" doplnený právne uznaným osvedčením príslušného orgánu v oblasti architektúry, ktorým sa udel'uje právo vykonávat' činnosti v oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnická v Bratislave v rokoch 1950 až 1952 (titul: Ing.)diplom v študijnom odbore architektúra, ktorý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxrý udelila Fakulta architektúry a pozemného stavitel'stva, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1952 až 1960 (titul: Ing.)diplom v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxplom v študijnom odbore pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1961 až 1976 (titul: Inxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xng. arch.),diplom v študijnom odbore urbanizmus, ktorý udelila Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave od roku 1977 (tixxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx7 až 1997 (titul: Ing.)diplom v študijnom odbore architektúra a pozemné stavby, ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Braxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtektúra"), ktorý udelila Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave v rokoch 2000 až 2001 (titul: Ing.)diplom v študijnom odbore xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxjnom odbore architektúra, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx2 až 1996, Mgr. art. od roku 1997),diplom v študijnom odbore pozemné stavitel'stvo, ktorý udelila Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxslave bez uvedenia odboru alebo v odbore "pozemné stavby" alebo územné plánovanie,autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxrzít a Univerzity v Oulu (arkkitehti/arkitekt),diplomy, ktoré udelili Technologické ústavy (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxv university v Lund (arkitekt, univerzitný diplom z odboru architektúry),osvedčenia o členstve v "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR), ak sa danx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxšok poriadaných nasledujúcimi inštitúciami:Král'ovský ústav britských architektov (Royal Institution of British Architects),školy architektúxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx Rada pre registráciu architektov Spojeného král'ovstva na účely vpísania do registra (Architect),osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držitel' má nadxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxi architektov z roku 1931 (Architect),osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že držitel' má nadobudnuté právo používat' profesijný titul architekta z moci oxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxA VII
Doklady a osvedčenia, ktoré sa môžu vyžadovať podľa článku 50 ods. 1
1. Doklady
a) Doklad o štátnej príslušnosti danej osoby;
b) kópie osvexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxnie o odbornej praxi danej osoby.
Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu vyzvať žiadateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa svojex xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxľ tieto informácie nedokáže poskytnúť, príslušné orgány členského štátu sa obrátia na styčný bod, na príslušný orgán alebo iný relevantný orgán v domoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxho členského štátu alebo členského štátu, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza;
d) ak príslušný orgán hostiteľského štátu vyžaduje od osôb, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxon tohto povolania v prípade závažného porušenia odborných pravidiel alebo trestného činu, tento štát akceptuje ako postačujúci dôkaz vo vzťahu k štáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú, že dané podmienky boli splnené. Tieto orgány musia poskytnúť vyžadované doklady do dvoch mesiacov.
Ak príslušné orgány hostiteľského členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxprísažné prehlásenie - alebo čestné prehlásenie v štátoch, v ktorých sa neuplatňuje miestoprísažné prehlásenie - danej osoby pred príslušným súdnym xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, z ktorého daná osoba pochádza, a tento orgán alebo notár vydá osvedčenie potvrdzujúce vierohodnosť miestoprísažného prehlásenia alebo čestného prxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxavie žiadateľa, štát akceptuje ako postačujúci dôkaz predloženie dokladu vyžadovaného v domovskom členskom štáte. Ak domovský členský štát takýto dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxátu musia poskytnúť vyžadovaný doklady do dvoch mesiacov.
f) ak hostiteľský štát vyžaduje od svojich občanov, ktorí chcú vykonávať regulovanú profxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxej zodpovednosti v súlade s právom a právnymi predpismi platnými v hostiteľskom členskom štáte týkajúcimi sa podmienok a rozsahu krytia,
daný člensxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe hlavy III kapitoly III tejto smernice môžu členské štáty predpísať, že osoba, ktorá spĺňa podmienky vyžadovanej odbornej prípravy, musí okrem doklaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxálnej kvalifikácii je ten, na ktorý sa vzťahuje táto smernica.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.