32005L0035

znečisťovanie mora z lodí a zavedenie sankcií za porušenia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (17)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxRLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,
so zreteľom na návrh Komisixx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxveným v článku 251 zmluvy [2],
keďže:
(1) Politika Spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti má za cieľ vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany živoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxstva spĺňajú platné pravidlá a normy.
(2) Materiálové normy všetkých členských štátov pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí vo všetkých člensxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xoho, aby sa uskutočnila náprava.
(3) Vykonávanie dohovoru Marpol 73/78 vykazuje nezrovnalosti medzi členskými štátmi, a preto je potrebné harmonixxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xnačné rozdiely.
(4) Opatrenia odrádzajúceho charakteru tvoria integrálnu súčasť politiky Spoločenstva v oblasti námornej bezpečnosti, pretože xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxahnutie účinnej ochrany životného prostredia sú preto potrebné účinné, odrádzajúce a primerané sankcie.
(5) Na tento účel je nevyhnutné aproximovxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmálne pravidlá pre sankcie, zodpovednosť a súdnu právomoc.
(6) Táto smernica je doplnená podrobnými pravidlami o trestných činoch a sankciách, ako xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx práva proti znečisťovaniu mora z lodí [3].
(7) Ani medzinárodný režim občianskoprávnej zodpovednosti a náhrady škody spôsobenej znečisťovaním roxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa odradenie strán zapojených do prepravy nebezpečných nákladov po mori od praktík, ktoré nespĺňajú normy; požadované odrádzajúce účinky možno dosiaxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxi vlastníkovi lode alebo veliteľovi lode, ale aj voči vlastníkovi nákladu, klasifikačnej spoločnosti alebo každej zúčastnenej osobe.
(8) Vypúšťaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnia sa považujú za trestné činy za podmienok, ktoré sú ustanovené v rámcovom rozhodnutí 2005/667/SVV, ktorým sa dopĺňa táto smernica.
(9) Sankcie za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxú účinnú náhradu škody obetiam nehôd, pri ktorých došlo k znečisteniu.
(10) Existuje potreba ďalšej účinnej spolupráce medzi členskými štátmi, aby xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 [4] z tohto dôvodu musí zohrávať kľúčovú úlohu pri spolupráci s členskými štátmi zxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenej Komisii s cieľom účinného vykonávania tejto smernice.
(11) Aby bolo možné lepšie predchádzať a bojovať proti znečisťovaniu morí, je potrebné vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxonať realizačnú štúdiu o európskej pobrežnej stráži venovanú prevencii znečistenia a reakcii a objasniť náklady a úžitky. Po tejto štúdii by v prípade xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdy alebo hrozbu veľkej škody, členské štáty by mali predložiť vec svojim príslušným orgánom s cieľom začať konanie v súlade s článkom 220 Dohovoru Organxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxstavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu [5] je spolu s touto smernicou kľúčovým nástrojom v rámci súboru preventívnych opatrenx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [6].
(15) Keďže ciele tejto smernice, a to začlexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxzpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri námornej doprave nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných člensxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(16x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxšenia, a sankcie musia byť primerané,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Účel
1. Účelom tejto smernice je začleniť medzinárodné normy o znečisťoxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxepšiť námornú bezpečnosť a ochranu morského prostredia pred znečisťovaním z lodí.
2. Táto smernica nebráni členským štátom, aby voči znečisťovanix x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxsťujúce látky" znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky) a II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru Marpol 73/78.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx bez ohľadu na jej vlajku, ktorá je prevádzkovaná v morskom prostredí, vrátane člnov s nosnými krídlami, vznášadiel, ponoriek a plávajúcich prístrojoxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxch vodách členského štátu, vrátane prístavov v rozsahu, v akom sa uplatňuje režim Marpol;
b) v teritoriálnych vodách členského štátu;
c) v morskýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxie spojených národov o morskom práve z roku 1982 v rozsahu, v akom členský štát vykonáva súdnu právomoc nad takými morskými úžinami;
d) vo výhradnej hoxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxuje pri vypúšťaní znečisťujúcich látok z akejkoľvek lode bez ohľadu na jej vlajku s výnimkou vojnových lodí, pomocných námorných vojnových lodí alebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxzpečia, aby sa vypúšťanie znečisťujúcich látok loďami do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 považovalo za porušenie, ak bolo spáchané úxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdnutí 2005/667/SVV, ktorým sa dopĺňa táto smernica.
Článok 5
Výnimky
1. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxbo v pravidlách 5, 6 písm. a) alebo 6 písm. c) prílohy II dohovoru Marpol 73/78.
2. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxdmienky stanovené v pravidle 11 písm. b) prílohy I alebo v pravidle 6 písm. b) prílohy II dohovoru Marpol 73/78.
Článok 6
Donucovacie opatrenia týkaxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prístave alebo v mimopobrežnom termináli členského štátu došlo alebo dochádza k vypúšťaniu znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedenýcx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé schválila Medzinárodná námorná organizácia.
2. Pokiaľ sa kontrolou uvedenou v odseku 1 zistia skutočnosti, ktoré by mohli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxnia zo strany pobrežných štátov týkajúce sa lodí v režime tranzit
1. Ak sa údajné vypúšťanie znečisťujúcich látok uskutoční v oblastiach uvedených v xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxúšťaní, uplatní sa tento postup:
a) ak je najbližší prístav určenia v inom členskom štáte, dotknuté členské štáty úzko spolupracujú pri kontrole uvexxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xpoločenstva, členský štát vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol najbližší prístav určenia o údajnom vypúšťaní informovaný, a požixxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx že sa loď plaviaca sa v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo d) dopustila v oblasti uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. d) porušenia, ktorého dôxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxutého členského štátu alebo na zdrojoch v oblastiach uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo d), štát, pokiaľ časť XII oddiel 7 Dohovoru Organizácie Spxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxčatia konania, vrátane konania o zadržaní lode v súlade s vnútroštátnym právom.
3. V každom prípade je potrebné informovať orgány štátu vlajky.
Člxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxadzujúcim sankciám, ktoré môžu zahŕňať trestné alebo správne sankcie.
2. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxvom
Členské štáty uplatňujú ustanovenia tejto smernice bez formálnej alebo skutočnej diskriminácie zahraničných lodí a v súlade s platným medzináxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxe a každý iný dotknutý štát o opatreniach prijatých v súlade s touto smernicou.
Článok 10
Sprievodné opatrenia
1. Na účely tejto smernice členské xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xlebo úmyselné znečistenie mora, ako to stanovuje rozhodnutie č. 2850/2000/ES [7] a, ak je to vhodné, vykonávanie smernice 2000/59/ES, aby:
a) vyvinxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tých, ktoré jestvujú na medzinárodnej úrovni najmä pre:
- monitorovanie a skorú identifikáciu lodí, ktoré vypúšťajú znečisťujúce látky a tak porušxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x xčinnú vynútiteľnosť tejto smernice.
2. V súlade so svojimi úlohami definovanými v nariadení (ES) č. 1406/2002 Európska námorná bezpečnostná agenxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxnnostiach, ako je zisťovanie stôp po vypúšťaní pomocou satelitného monitorovania a sledovania;
b) pomáha Komisii pri vykonávaní tejto smernice, ax xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxnca roku 2006 predloží Európskemu parlamentu a Rade realizačnú štúdiu o európskej pobrežnej stráži, venovanú prevencii znečisťovania a reakcii, objxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnými orgánmi. Na základe týchto správ Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu Spoločenstva. V tejto správe Komisia posúdi, okrem iného, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxosť vytvorenia verejnej databázy, obsahujúcej túto relevantnú judikatúru.
Článok 13
Postup výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxxe na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenie jeho článku 8.
Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxodnutia č. 2850/2000/ES o všetkých navrhovaných opatreniach alebo iných dôležitých činnostiach týkajúcich sa reakcie na znečistenie mora.
Článox xx
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxS vylúčiť zmeny a doplnenia dohovoru Marpol 73/78 z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Článok 16
Vykonávanie
Členské štáty uvedú do účinnosti zxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia člxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 2005
Za Európsky parlament
predseda
J. Borrell Fontelles
Za Radu
predseda
C. Clarke
[1] Ú. v. EÚ C 220, 16.9.2003, s. 72.
[2] Stanoviskx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxícia Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. júla 2005.
[3] Pozri stranu 164 tohtx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx, s. 1).
[5] Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).
[6] Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxva pre spoluprácu v oblasti havarijného alebo úmyselného znečisťovania mora (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 1). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx5/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 10).
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
Zhrnutie pravidiel dohovoru Marpol 7xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 73/78, príloha I)
Na účely prílohy I dohovoru Marpol 73/78 "ropa" znamená ropné látky v akejkoľvek forme vrátane surovej ropy, palivovej nafty, ropnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zmes" znamená zmes s akýmkoľvek ropným obsahom.
Výňatky z príslušných ustanovení prílohy I dohovoru Marpol 73/78:
Pravidlo 9: Kontrola vypúšťanxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxesí do mora z lodí, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, je zakázané, okrem prípadu, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a) pre ropný tanker s výnimkou pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxšej pevniny;
iii) tanker je v plavbe;
iv) okamžitá výtoková rýchlosť vypúšťania ropných látok nepresahuje 30 litrov na morskú míľu;
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxorého zvyšky pochádzajú, a pri nových tankeroch 1/30000 celkového množstva jednotlivého nákladu, z ktorého zvyšky pochádzajú, a
vi) tanker má v činxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxx xxxx xxx xxxxx xanker s celkovou priestornosťou 400 ton a viac a zo stokových priestorov strojovne okrem stokových priestorov čerpacej stanice nákladu ropného tankexxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxpadu nepresahuje 15 častíc na milión a
iv) loď má v činnosti [zariadenie na monitorovanie, kontrolu a filtrovanie], ako to vyžaduje pravidlo 16 tejto xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx] zabezpečí, že loď je vybavená čo možno najschodnejším a najrozumnejším spôsobom zariadením na uskladnenie zvyškov ropných látok na palube a jeho vypxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxla sa nevzťahujú na vypúšťanie čistej alebo oddelenej záťaže alebo nespracovaných ropných zmesí, ktorých ropný obsah bez toho, aby boli zriedené, nepxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xypúšťanie do mora nesmie obsahovať chemikálie alebo iné látky v množstvách alebo koncentráciách, ktoré ohrozujú morské prostredie, alebo chemikálix xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxť do mora v súlade s odsekmi 1, 2 a 4 tohto pravidla, sa musia uchovať na palube alebo vypúšťať do zberných zariadení.
7. [...]
Pravidlo 10: Metódy na zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtredozemného mora, oblasť Baltického mora, oblasť Čierneho mora, oblasť Červeného mora, "oblasť Perzského zálivu", oblasť Adenského zálivu, antarxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvujú inak:
a) Akékoľvek vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora z akéhokoľvek ropného tankera a akejkoľvek lode, ktorá nie je ropným tankxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx mora z lode, ktorá nie je ropným tankerom, s celkovou priestornosťou menšou ako 400 ton, je v osobitnej oblasti zakázané okrem prípadu, keď obsah ropnýcx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlenej záťaže.
b) Ustanovenia pododseku 2 písm. a) tohto pravidla sa neuplatňujú na vypúšťanie spracovanej vody zo stokových priestorov strojovní zx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
iii) loď je v plavbe;
iv) obsah ropných látok nezriedeného odpadu nepresahuje 15 častíc na milión;
v) loď má v činnosti filtrovacie zariadenie v súxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtaví, ak ropný obsah odpadu presiahne 15 častíc na milión.
4. a) Žiadne vypúšťanie do mora nesmie obsahovať chemikálie alebo iné látky v množstvách alxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxných v tomto pravidle.
b) Zvyšky ropných látok, ktoré nemožno vypúšťať do mora v súlade s odsekom 2 alebo 3 tohto pravidla, sa musia uchovať na palube alxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxlasti uskutočnila vypúšťanie v súlade s pravidlom 9 tejto prílohy.
6. [...]
7. [...]
8. [...]
Pravidlo 11: Výnimky
Pravidlá 9 a 10 tejto príloxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na mori, alebo
b) vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora následkom poškodenia lode alebo jej zariadenia:
i) za predpokladu, že po výskxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx xxrem prípadu, ak vlastník lode alebo veliteľ lode konal buď s úmyslom spôsobiť škodu alebo nedbanlivo s tým, že vedel, že by pravdepodobne vznikla škoda, xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa, aby sa tak minimalizovala škoda zo znečistenia. Každé také vypúšťanie podlieha schváleniu vlády štátu, v ktorého súdnej právomoci sa má vykonať zamxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxpol 73/78:
Pravidlo 3: Kategorizácia a zoznam škodlivých kvapalných látok
1. Na účely tohto pravidla a tejto prílohy sa škodlivé kvapalné látky dexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxí, predstavovali veľké ohrozenie buď pre morské zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili vážne poškodenie prostredia alebo iného riadneho vyxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xo mora pri čistení alebo čerpaní vody z balastových nádrží, predstavovali ohrozenie buď pre morské zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo by spôsobili poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxdlivé kvapalné látky, ktoré by, ak sa vypustia xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxili malé poškodenie prostredia alebo iného riadneho využitia mora, a preto vyžadujú osobitné prevádzkové podmienky.
d) Kategória D: Škodlivé kvapxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxé zdroje, alebo ľudské zdravie, alebo spôsobili minimálne poškodenie prostredia alebo iného riadneho využitia mora, a preto vyžadujú určitú pozornoxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xátok sú uvedené v pravidlách 3 ods. 2 až 4 a pravidle 4 a dodatkoch k dohovoru Marpol 73/78 príloha II].
Pravidlo 5: Vypúšťanie škodlivých kvapalných láxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxnovujú inak:
1. Vypúšťanie látok kategórie A do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. a) tejto prílohy alebo látok prechodne ohodnotených ako txxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxe obsahujúce takéto látky alebo zmesi umyť, vzniknuté zvyšky je potrebné vypúšťať do zberného zariadenia dovtedy, kým koncentrácia látky v odpade do txxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koncentrácia ktorého musí dosiahnuť hodnotu 0,01 hmotnostného percenta. Vodu dodatočne dodanú do nádrže možno vypúšťať do mora, ak sú splnené všetky xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;
b) vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a
c) vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx. b) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;
b) postupy a opatrenia pre vypúšťanie sú schválené správou [štátu vlxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxia a výtoková rýchlosť odpadu je taká, že koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;
c) maximálne množstvo vypusteného nákxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxré v žiadnom prípade nepresiahnu 1 m3 alebo 1/3000 kapacity nádrže v m3;
d) vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané okrem prípadu, keď sú splnené všetxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxho pohonu;
b) postupy a opatrenia pre vypúšťanie sú schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy a opatrenia sa musia zakladať na normách vytvorxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xa loďou nepresahuje 10 častíc na milión;
c) maximálne množstvo vypusteného nákladu z každej nádrže a s ňou spojeného potrubia nepresahuje maximálne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx;
d) vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a
e) vypúšťanie sa uskutoční vo vzdialenosti najxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxx. d) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;
b) takéto zmesi nemajú väčšiu koncentráciu než jedna častica láxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkladu z nádrže možno použiť vetracie postupy schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy sa musia zakladať na normách vytvorených [Medzinárodnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxtok, ktoré neboli kategorizované, prechodne ohodnotené alebo vyhodnotené, do mora, ako sa uvedádza v pravidle 4 ods. 1 tejto prílohy, alebo balastovex xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtí [ako je definované v pravidle 1 prílohy II dohovoru Marpol 73/78, vrátane Baltického mora]
Ak ustanovenia [...] pravidla 6 tejto prílohy neustanoxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxké látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov alebo zmesí obsahujúcich takéto látky je zakázané. Ak je potrebné nádrže obsxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxu oblasťou v súlade s pravidlom 7 tejto prílohy dovtedy, kým koncentrácia látky v odpade do takéhoto zariadenia nedosiahne hodnotu najviac 0,05 hmotnoxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxstného percenta. Vodu dodatočne dodanú do nádrže možno vypúšťať do mora, ak sú splnené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxstného pohonu;
b) vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov morskej vody, a
c) vypúšťanie sa uskutoční vo vzdxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxle 3 ods. 1 písm. b) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej vody, vody z čistenia nádrží alebo iných zvyškov axxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe s postupom schváleným správou [štátu vlajky] a zakladá sa na normách vytvorených [Medzinárodnou námornou organizáciou] a voda z toho čistenia nádržx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxdí bez vlastného pohonu;
c) postupy a opatrenia pre vypúšťanie a čistenie sú schválené správou [štátu vlajky]. Takéto postupy a opatrenia sa musia zaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxentrácia látky v brázde za loďou nepresahuje 1 časticu na milión;
d) vypúšťanie sa uskutoční pod čiarou ponoru, berúc do úvahy umiestnenie prívodov mxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxe látok kategórie C do mora, definovaných v pravidle 3 ods. 1 písm. c) tejto prílohy, alebo látok prechodne ohodnotených ako také látky alebo balastovej xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmienky:
a) loď pláva s rýchlosťou najmenej 7 uzlov v prípade lodí s vlastným pohonom alebo najmenej 4 uzly v prípade lodí bez vlastného pohonu;
b) poxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxdnou námornou organizáciou] a musia zabezpečiť, že koncentrácia a výtoková rýchlosť odpadu je taká, že koncentrácia látky v brázde za loďou nepresahuxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné v súlade s postupmi uvedenými v pododseku b) tohto odseku, ktoré v žiadnom prípade nepresiahnu 1 m3 alebo 1/3000 kapacity nádrže v m3;
d) vypúšťanie xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxh míľ od najbližšej pevniny s hĺbkou vody najmenej 25 m.
10. Na odstránenie zvyškov nákladu z nádrže možno použiť vetracie postupy schválené správou [xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx považuje za čistú a nepodlieha odseku 7, 8 alebo 9 tohto pravidla.
11. Vypúšťanie látok, ktoré neboli kategorizované, prechodne ohodnotené alebo vyxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxujúcich takéto xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxbitnej oblasti v súlade s odsekom 2 alebo 3 tohto pravidla.
Pravidlo 6: Výnimky
Pravidlo 5 tejto prílohy sa neuplatňuje na:
a) vypúšťanie škodlivxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
b) vypúšťanie škodlivých kvapalných látok alebo zmesí obsahujúcich takéto látky do mora následkom poškodenia lode alebo jej zariadenia:
i) za prexxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrenia, a
ii) okrem prípadu, ak vlastník alebo veliteľ lode konal buď s úmyslom spôsobiť škodu, alebo nedbanlivo s tým, že vedel, že by pravdepodobne vzxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xa používa na účel boja proti určitým prípadom znečistenia, aby tak minimalizovali škodu zo znečistenia. Každé také vypúšťanie podlieha schváleniu vlxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.