32006R1013

preprava odpadu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (96)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxeteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx:
(1) Hlavným a prevládajúcim cieľom a zložkou tohto nariadenia je ochrana životného prostredia, jeho účinky na medzinárodný obchod sú len vedľajšixx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xž niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené a vyžaduje ďalšie zmeny a doplnenia. Do uvedeného nariadenia je potrebné začleniť najmä obsah rozhodnutix xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx99/412/ES z 3. júna 1999 týkajúceho sa dotazníka o povinnosti členských štátov podávať správy podľa článku 41 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 [5]x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxločenstva Bazilejského dohovoru z 22. marca 1989 o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní [7], ktorého zmluvnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrem iného na to, aby existujúci systém Spoločenstva na dohľad a riadenie prepravy odpadov spĺňal požiadavky Bazilejského dohovoru.
(4) Rozhodnuxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxne Spoločenstva. Touto zmenou sa zakázali všetky vývozy nebezpečného odpadu určeného na zneškodnenie z krajín uvedených v prílohe VII k dohovoru do krxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxoru a určených na zhodnotenie. Nariadenie (EHS) č. 259/93 bolo podľa toho zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 120/97 [9].
(5) S ohľadom na skutxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez hranice štátov (ďalej len "rozhodnutie OECD"), aby zosúladilo zoznamy odpadov s Bazixxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x6) Spoločenstvo podpísalo Štokholmský dohovor z 22. mája 2001 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach.
(7) Je dôležité organizovať a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxo zdravia a ktorý podporuje jednotnejšie uplatňovanie nariadenia v celom Spoločenstve.
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžila na najnižšiu mieru zodpovedajúcu nakladaniu s takýmito odpadmi spôsobom prijateľným a efektívnym z hľadiska životného prostredia.
(9) Okrem xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xdpadu uvedeného v prílohe II k tomuto dohovoru.
(10) Preprava odpadov vytvorených ozbrojenými silami alebo prospešnými organizáciami by mala byť vxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xeď odpad vstúpi do Spoločenstva). Vo vzťahu k takejto preprave by sa mali rešpektovať požiadavky medzinárodného práva a medzinárodných dohôd. V takýcx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxx Je potrebné predísť duplicite s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy txxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvanie a pohyb (zber, dopravu, manipuláciu, spracovanie, používanie, zhodnotenie alebo zneškodňovanie, vedenie záznamov, sprievodné doklady a slexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodať správu o vzťahu medzi existujúcimi odvetvovými právnymi predpismi o zdraví zvierat a ľudí a ustanoveniami tohto nariadenia a mala by do tohto dňa pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx tomu, že dohľad a riadenie prepravy odpadu v rámci členského štátu je vec príslušného členského štátu, vnútroštátne systémy týkajúce sa prepravy odpaxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxia.
(14) V prípade prepravy odpadu určeného na činnosti zneškodnenia a odpadu neuvedeného v prílohe III, IIIA alebo IIIB, určeného na činnosti zhodnxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxl na druhej strane obsahovať predchádzajúce oznámenie, ktoré umožní príslušným orgánom byť riadne informovanými, aby mohli prijať všetky potrebné oxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx5) V prípade prepravy odpadu uvedeného v prílohe III, IIIA a alebo IIIB určeného na činnosti zhodnotenia je vhodné zabezpečiť minimálnu úroveň dohľadu x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnia a na riadne fungovanie vnútorného trhu je potrebné v záujme účinnosti vyžadovať, aby boli oznámenia spracované príslušným orgánom miesta odoslanxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxkladanie s odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, doklad o oznámení a doklad o pohybe mali vypĺňať pôvodcovia odpadu, ak je to mxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxenie by členské štáty mali zohľadňovať zásadu blízkosti miesta, prednostného zhodnotenia a sebestačnosti na úrovni Spoločenstva a vnútroštátnej úrxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxými sa úplne alebo čiastočne zakáže preprava odpadu alebo sa proti nej systematicky namieta. Mala by sa zohľadniť aj požiadavka ustanovená v smernici 2xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxo celku stať sa sebestačným v zneškodňovaní odpadov a členským štátom smerovať k tomu cieľu jednotlivo, zohľadňujúc geografické okolnosti alebo potrxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxoré sa vzťahuje smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [12], uplatňovalx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi na ochranu životného prostredia v súvislosti s činnosťami zneškodňovania ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva.
(21) V prípade prepxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx61/ES, uplatňujú najlepšie dostupné techniky definované v tejto smernici v súlade s povolením zariadenia. Členské štáty by mali byť takisto schopné zxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvenými v právnych predpisoch Spoločenstva a aby sa pri zohľadnení článku 7 ods. 4 smernice 2006/12/ES s odpadom nakladalo v súlade s programami odpadoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnych predpisoch Spoločenstva.
(22) Vytvorenie povinných požiadaviek na odpadové zariadenia a na nakladanie so špecifickými odpadovými materiálxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdia v celom Spoločenstve, napomôcť pri tvorbe rovnakých podmienok na recykláciu a pomôcť zabezpečiť, aby sa odstránili prekážky vytvoreniu ekonomicxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xplatňovania spoločných noriem v určitých vhodných oblastiach, vrátane vo vzťahu k sekundárnym materiálom, aby sa zvýšila kvalita recyklácie. Komisxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej stratégie a zohľadňujúce existujúce právne predpisy Spoločenstva a členských štátov. Dovtedy by malo byť možné za určitých podmienok vzniesť námixxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxjú zhodnocovania odpadov. Dovtedy by mala mať Komisia pod dohľadom situáciu týkajúcu sa možných neželaných prepráv odpadov do nových členských štátox x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxrópskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xhodnými prostriedkami zverejňovať informácie o oznámeniach o prepravách odpadov, ak takéto informácie nie sú dôvernými údajmi podľa vnútroštátnycx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxončiť podľa plánu, sa vráti späť do krajiny odoslania alebo sa zhodnotí, alebo zneškodní alternatívne vhodným spôsobom.
(25) Tiež by malo byť povinnx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxnotenie alebo zneškodnenie. Ak by tak neučinila, mali by zakročiť samotné príslušné orgány miesta odoslania alebo určenia.
(26) V záujme ochrany žixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxrópske združenie voľného obchodu), potrebné vyjasniť rozsah zákazu ustanoveného v súlade s Bazilejským dohovorom.
(27) Krajiny, ktoré sú zmluvnýxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx životného prostredia dotknutých krajín treba vyjasniť aj rozsah zákazu vývozu nebezpečného odpadu určeného na zhodnotenie v krajine, na ktorú sa nevxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxz vzťahuje, a zabezpečiť, aby obsahoval aj odpad uvedený v prílohe II k Bazilejskému dohovoru, najmä odpad zozbieraný z domácností a rezíduá zo spaľovaxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, a malo by sa zabezpečiť, aby sa neskôr ďalej zefektívnili.
(30) Dovozy odpadu do Spoločenstva by sa mali povolixx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxuje rozhodnutie OECD alebo ak je stranou Bazilejského dohovoru. V iných prípadoch by sa však mali dovozy povoliť, len ak je krajina vývozu viazaná dvojsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxhovoru, okrem prípadov, keď toto nie je možné v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru alebo v čase vojny.
(31) Toto nariadexxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxov do a zo zámorských krajín a území, ako ich ustanovuje rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území s Európsxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxu 2006/12/ES a inými právnymi predpismi Spoločenstva o odpade sa s odpadom prepravovaným v Spoločenstve a s odpadom dovezeným do Spoločenstva nakladx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxoré by mohli poškodiť životné prostredie. Pokiaľ ide o vývozy zo Spoločenstva, ktoré nie sú zakázané, malo by sa vyvinúť úsilie, aby sa zabezpečilo, že sx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo zdravia a životného prostredia, ktoré sú približne rovnocenné s tými, ktoré ustanovujú právne predpisy Spoločenstva. Mal by sa vytvoriť zoznam nezáxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informácie o vykonávaní tohto nariadenia tak prostredníctvom správ predkladaných sekretariátu Bazilejského dohovoru, ako aj na základe samostatnxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxilo ľudské zdravie a životné prostredie. Okrem toho je potrebné upozorniť, že loď sa môže stať odpadom podľa definície článku 2 Bazilejského dohovoru a xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxárodnej organizácie práce (MOP), Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a sekretariátom Bazilejského dohovoru naďalej pokračuje s cieľom stanoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajúca sa kontroly prepravy odpadov je kľúčová pri zabezpečovaní kontroly prepravy nebezpečného odpadu. Mala by sa podporovať výmena informácií, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdmi.
(37) Určité prílohy k tomuto nariadeniu by mali byť prijaté Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES. Tento poxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčenstva, alebo udalosti spojené s rozhodnutím OECD alebo s Bazilejským dohovorom a inými súvisiacimi medzinárodnými dohovormi a dohodami.
(38) Prx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxlejského dohovoru okrem iného určiť, že dokumenty o oznámení a pohybe by mali byť podľa možnosti na dvoch stranách, a presne špecifikovať čas na vyplnenxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxlógia a požiadavky medzi rozhodnutím OECD alebo Bazilejským dohovorom a týmto nariadením.
(39) Pri zvažovaní zmesí odpadu, ktoré sa majú doplniť do xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxaminácie a jeho fyzický stav; manažérske aspekty, ako napríklad technologická kapacita na zhodnotenie odpadu a environmentálne prínosy vyplývajúcx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxa čo najviac pokročiť v dopĺňaní tejto prílohy pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a dokončiť túto úlohu najneskôr šesť mesiacov po tomtx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xds. 3 smernice 2006/12/ES. Tieto opatrenia by mali zahŕňať metódu na výpočet finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ktorú by mala Komisia xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
(42) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie ochrany životného prostredia pri preprave odpadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni člexxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxo nariadením sa zavádzajú postupy a kontrolné režimy prepravy odpadu v závislosti od pôvodu, miesta určenia a trasy prepravy, druhu prepravovaného odxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxi, v rámci Spoločenstva alebo s tranzitom cez tretie krajiny;
b) dovezeného do Spoločenstva z tretích krajín;
c) vyvezeného zo Spoločenstva do trexxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxkladanie odpadu mimo pevniny vrátane odpadových vôd a rezíduí, ak bol tento odpad vytvorený pri normálnej prevádzke lodí alebo príbrežných plošín, za xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxolom z roku 1978, (Marpol 73/78) alebo iným záväzným medzinárodným nástrojom;
b) odpad vytvorený na palubách vozidiel, vlakov, lietadiel a lodí, kýx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami a do a von zo Spoločenstva [15];
d) prexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xi), iv) a v) smernice 2006/12/ES, ak je takáto preprava už pokrytá inými právnymi predpismi Spoločenstva obsahujúcimi podobné ustanovenia;
f) prepxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) dovoz odpadu, ktorý vytvorili ozbrojené sily alebo prospešné organizácie v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru, do Spoxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlebo v ich mene. V takýchto prípadoch je príslušný orgán tranzitu a príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve o tejto preprave a jej mieste určenia ixxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx
xx xxeprava odpadu výlučne v rámci členského xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxx. a) smernice 2006/12/ES;
2. "nebezpečný odpad" je nebezpečný odpad, ako je definovaný v článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xričom pre túto zmes neexistuje jediná položka v prílohách III, IIIB, IV a IVA. Odpad prepravený pri jednej preprave skladajúci sa z dvoch alebo viacerýcx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx smernice 2006/12/ES;
5. "predbežné zneškodnenie" sú činnosti zneškodňovania odpadu D 13 až D 15, ako sú definované v prílohe II A k smernici 2006/12/xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnocovania odpadu R 12 a R 13, ako sú definované v prílohe II B k smernici 2006/12/ES;
8. "nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostrexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxostredie proti negatívnym vplyvom, ktoré môže tento odpad so sebou prinášať;
9. "pôvodca" je každý, koho činnosť vytvára odpad (pôvodný pôvodca), axxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xnový pôvodca) [ako je to definované v článku 1 ods. 1 písm. b) smernice 2006/12/ES];
10. "držiteľ" je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xa zaoberá zberom odpadu tak, ako je to definované v článku 1 ods. 1 písm. g) smernice 2006/12/ES;
12. "obchodník" je každý, kto je činný ako príkazca v súxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxernice 2006/12/ES;
13. "maklér" je každý, kto zariaďuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v mene iných, vrátane takých maklérov, ktorí odpad nxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxej alebo ktorému sa odpad odosiela na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia;
15. "oznamovateľ" je:
a) v prípade prepravy odpadu pochádzajúceho z čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxrá plánuje nechať uskutočniť prepravu odpadu a na ktorú sa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxiou uvedenou v tomto zozname:
i) pôvodný pôvodca alebo
ii) odsúhlasený nový pôvodca, ktorý vykonáva operácie pred prepravou, alebo
iii) zariadxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxorý sa bude prepravovať z jediného nahláseného miesta, alebo
iv) registrovaný obchodník, ktorého pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie nx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxho pôvodný pôvodca, nový pôvodca alebo zariadenie na zber odpadu uvedení v bodoch i), ii) a iii) na základe súhlasu písomne oprávnili, aby konal ako oznaxxxxxxx x xxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxteľ uvedený v bodoch iv) alebo v) nesplnil ktorúkoľvek z povinností spätného prevzatia uvedených v článkoch 22 až 25, na účely týchto povinností spätnéxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxí, ktorí na základe súhlasu oprávnili obchodníka alebo makléra konať v ich mene. V prípade nezákonnej prepravy, ktorú oznámil obchodník alebo maklér uxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo makléra konať v jej mene;
b) v prípade dovozu odpadu, ktorý nepochádza z členského štátu, do Spoločenstva alebo v prípade tranzitu takéhoto odpadu cxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu odpadu alebo plánuje uskutočniť alebo uskutočnila prepravu odpadu, buď ako:
i) osoba určená zákonmi krajiny odoslania; alebo, ak takéto určenie nxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčných odpadov cez štátne hranice a ich zneškodňovaní;
17. "rozhodnutie OECD" je rozhodnutie Rady OECD K(2001) 107, konečné znenie, ktoré sa týka revxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxn" je:
a) v prípade členských štátov orgán, ktorý určil príslušný členský štát podľa článku 53, alebo
b) v prípade nečlenského štátu, ktorý je zmluvxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx x xrípade ktorejkoľvek krajiny, ktorá sa neuvádza v písmene a) alebo b), orgán, ktorý príslušná krajina alebo príslušný región určili za príslušný orgánx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xčely zhodnotenia alebo zneškodnenia alebo tranzitu podľa toho, o ktorý prípad ide;
19. "príslušný orgán miesta odoslania" je príslušný orgán pre obxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xárodnou jurisdikciou žiadnej krajiny;
21. "príslušný orgán tranzitu" je príslušný orgán pre ktorúkoľvek krajinu iný než príslušný orgán miesta odxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe akákoľvek krajina, z ktorej sa má začať plánovaná preprava alebo z ktorej sa začala preprava;
23. "krajina určenia" je akákoľvek krajina, do ktorej xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxotením alebo zneškodnením v oblasti, ktorá nie je pod národnou jurisdikciou žiadnej krajiny;
24. "krajina tranzitu" je akákoľvek krajina iná než krxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxkciou krajiny" je akákoľvek krajina alebo morská oblasť, v rámci ktorej štát uplatňuje správnu a regulačnú zodpovednosť podľa medzinárodného práva, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxohe IA k rozhodnutiu 2001/822/ES;
27. "colný úrad vývozu zo Spoločenstva" je colný úrad, ako je definovaný v článku 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxovaný v článku 793 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/9x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxčenstva dovezie podľa článku 38 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92;
30. "dovoz" je akýkoľvek vstup odpadu do Spoločenstva okrem prípadu tranzitu cez xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxovaná preprava odpadu cez jednu alebo viac krajín iných, než je krajina odoslania alebo krajina určenia;
33. "doprava" je doprava odpadu po ceste, žexxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xričom sa preprava plánuje alebo uskutočňuje:
a) medzi krajinou a inou krajinou alebo
b) medzi krajinou a zámorskými krajinami a územiami alebo inýxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo práva, alebo
d) medzi krajinou a Antarktídou, alebo
e) z jednej krajiny cez ktorúkoľvek z hore uvedených oblastí, alebo
f) v rámci krajiny cez ktxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xotknutým orgánom podľa tohto nariadenia alebo
b) bez súhlasu príslušných dotknutých orgánov podľa tohto nariadenia, alebo
c) so súhlasom, získaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ani v dokladoch o pohybe, alebo
e) spôsobom, ktorý má za následok zhodnotenie alebo zneškodnenie, ktoré je v rozpore s predpismi Spoločenstva alebo s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxu 3 ods. 2 a 4, vyplynula z:
i) odpadu, o ktorom sa zistilo, že nie je uvedený v prílohách III, IIIA ani IIIB, alebo
ii) nedodržania článku 3 ods. 4;
iiix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxANZITOM ALEBO BEZ TRANZITU CEZ TRETIE KRAJINY
Článok 3
Celkový procedurálny rámec
1. Preprava nasledujúcich odpadov podlieha postupu predcháxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx odpady;
b) ak sú určené na činnosti zhodnocovania odpadu:
i) odpady uvedené v prílohe IV, ktoré zahŕňajú medzi iným odpady uvedené v prílohách II a Vxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx IVA;
iv) zmesi odpadov nezaradené pod jedinou položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV alebo IVA, ak nie sú uvedené v prílohe IIIA.
2. Preprava nasxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xresiahne 20 kg:
a) odpad uvedený v prílohe III alebo IIIB;
b) zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III nezaradená pod jedinou poloxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx táto zmes je uvedená v prílohe IIIA v súlade s článkom 58.
3. Ak vykazujú odpady uvedené v prílohe III akúkoľvek z nebezpečných vlastnosti uvedených v pxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxmi sa zaobchádza podľa článku 58.
4. Preprava odpadu výslovne určeného na laboratórnu analýzu na účely vyhodnotenia jeho fyzikálnych alebo chemickxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo oznámenia a súhlasu, ako je opísaný v odseku 1. Namiesto toho sa uplatnia procedurálne požiadavky článku 18. Množstvo takto vyňatého odpadu výslovne xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x0 03 01) zozbieraného zo súkromných domácností vrátane prípadov, keď tento zber pokrýva aj odpady od iných pôvodcov, do zariadenia na zhodnocovanie alxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxjúce písomné oznámenie a súhlas
Článok 4
Oznámenie
Ak oznamovateľ plánuje prepravovať odpady, ako je to uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) alebo b)x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnok 13.
Pri podaní oznámenia sa splnia nasledujúce požiadavky:
1. Doklady o oznámení a pohybe:
Oznámenie sa uskutoční prostredníctvom nasleduxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí doklad o oznámení, a tam, kde je to potrebné, aj doklad o pohybe.
Ak oznamovateľ nie je pôvodným pôvodcom podľa článku 2 bodu 15 písm. a) bodu i), oznamoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxmení stanovený v prílohe IA.
Doklad o oznámení a doklad o pohybe vydá oznamovateľovi príslušný orgán miesta odoslania.
2. Informácie a dokumentácxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxti 1. Oznamovateľ uvedie v doklade o pohybe alebo k nemu pripojí informácie a dokumentáciu uvedenú v prílohe II časti 2 v rozsahu, aký je možný v čase podanxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxli vyplnené v súlade s prvým pododsekom.
3. Dodatočné informácie a dodatočná dokumentácia:
Ak to vyžaduje ktorýkoľvek príslušný dotknutý orgán, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvať, je stanovený v prílohe II časti 3.
Oznámenie sa považuje za náležite vyplnené, ak príslušný orgán miesta určenia skonštatuje, že oznamovateľ vyxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx 1 a 2, ako aj všetky dodatočné informácie a dodatočnú dokumentáciu požadovanú v súlade s týmto odsekom, a ako je to uvedené v prílohe II časti 3.
4. Uzavrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxísané v článku 5.
V čase oznámenia sa príslušným orgánom predloží doklad o uzavretí tejto zmluvy alebo vyhlásenie dosvedčujúce jej existenciu podľa xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxán za dostatočný.
5. Poskytnutie finančnej zábezpeky alebo rovnocenného xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxnosti vyplnením príslušnej časti dokladu o oznámení stanoveného v prílohe IA.
Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie (alebo, ak to príslušxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxsť dokladu o oznámení v čase oznámenia alebo, ak to príslušný orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov dovolí, ešte pred začatím prepravy.
6. Rxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo zneškodnenia.
Ak sa následné predbežné a iné než predbežné činnosti uskutočnia v inej krajine, než je prvá krajina určenia, iná než predbežná činxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxjúcich prípadov:
a) odpady nezaradené pod jedinou položkou ani v jednej z príloh III, IIIB, IV alebo IVA. V tomto prípade sa uvedie len jeden druh odpadxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xa uvedie kód pre každú frakciu odpadu v poradí podľa významu.
Článok 5
Zmluva
1. Všetka preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podliehx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxá v čase oznámenia a potom počas trvania prepravy, kým sa nevydá osvedčenie v súlade s článkom 15 písm. e), článkom 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, s článxxx xx xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie, alebo zneškodnenie nedokončili, ako sa plánovalo, alebo ak sa uskutočnili ako nezákonná preprava podľa článku 22 a článku 24 ods. 2;
b) povinnosť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v súlade s článkom 16 písm. e) o tom, že odpad bol zhodnotený alebo zneškodnený podľa oznámenia, podľa podmienok uvedených v tomto oznámení a podľa požiaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx povinnosti:
a) povinnosť zariadenia miesta určenia vydať podľa článku 15 písm. d) a, ak je to vhodné, podľa článku 15 písm. e) potvrdenie, že odpad bol xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xovinnosť príjemcu podať, ak je to možné, oznámenie počiatočnému príslušnému orgánu pôvodnej krajiny odoslania podľa článku 15 písm. f) bodu ii).
5. xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx subjektu, že sa zaväzuje oznámený odpad zhodnotiť alebo zneškodniť.
Článok 6
Finančná zábezpeka
1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx náklady na dopravu;
b) náklady na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a
c) náklady na skladovanie pxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxu alebo zhodnotenie, alebo zneškodnenie nemožno dokončiť tak, ako bolo plánované, ako je to uvedené v článku 22, a
b) s prípadmi, keď je preprava alebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo iná fyzická alebo právnická osoba v jeho mene a finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sú účinné v čase oznámenia alebo, ak to dovolí prísluxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxskôr v čase jej začatia.
4. Príslušný orgán miesta odoslania schváli finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie, vrátane ich formy, znenia a sumx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxočnú finančnú zábezpeku alebo dodatočné rovnocenné poistenie.
5. Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sú platné a pokrývajú oznámenú prxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxmu dotknutému orgánu doručené potvrdenie uvedené v článku 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, v článku 15 písm. e), pokiaľ ide o činnosti predbežného zhodxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxžného zneškodnenia a v krajine určenia sa uskutočnia ďalšie činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia, možno túto finančnú zábezpeku alebo toto rovnoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx písm. d). V tomto prípade je každá ďalšia preprava do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie pokrytá novou finančnou zábezpekou alebo novýx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom prípade je za povinnosti, ktoré vzniknú v prípade nezákonnej prepravy alebo spätného prevzatia odpadu v prípade, ak nemožno uskutočniť ďalšiu činxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxstve, ktorý schválil finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie, k nim má prístup a využije financovanie vrátane financovania na účely platieb inxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia pokrývajúcich celé všeobecné oznámenie poskytnúť finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, keď sa začne príslušná oznámená preprava.
Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie sa uvoľní, keď je príslušnému dotknutému orgánu doručenx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xríslušný odpad. Odsek 6 sa uplatňuje primerane.
9. Členské štáty informujú Komisiu o ustanoveniach vnútroštátneho práva prijatých podľa tohto čláxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmenie, ako je to opísané v článku 4 bode 2 druhom pododseku, ponechá si kópiu tohto oznámenia, oznámenie pošle príslušnému orgánu miesta určenia, ďalšix xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxatia oznámenia.
2. Ak nie je oznámenie vyplnené správne, príslušný orgán miesta odoslania vyžiada od oznamovateľa informácie a dokumentáciu podľa xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxia na splnenie odseku 1 tri pracovné dni odo dňa prijatia požadovaných informácií a/alebo požadovanej dokumentácie.
3. Príslušný orgán miesta odosxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xe nebude s týmto oznámením konať ďalej v prípade, ak má voči preprave námietky v súlade s článkami 11 a 12.
O tomto rozhodnutí a o svojich námietkach okamxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx x odseku 1, poskytne oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odôvodnené vysvetlenie. Toto neplatí v prípade, ak sa žiadosti o informácie, na ktorú odkaxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určenia
1. Ak je po odoslaní oznámenia príslušným orgánom miesta odoslania ktorýkoľvek príslušný dotknutý orgán toho názoru, že sú potrebné dodatoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xodatočnú dokumentáciu a o tejto požiadavke informuje ostatné príslušné orgány. Toto urobí do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia. V takom xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dokumentácie.
2. Ak príslušný orgán miesta určenia skonštatuje, že oznámenie bolo vyplnené správne, ako je to opísané v článku 4 bode 3 druhom pododxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xňa prijatia správne vyplneného oznámenia.
3. Ak príslušný orgán miesta určenia do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia toto oznámenie nepotvrdí, ako sa xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnia, príslušného orgánu miesta odoslania a príslušného orgánu tranzitu a lehoty pre dopravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie
1. Príslušný orgán mixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xodľa xxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxhlas s podmienkami podľa článku 10 alebo
c) námietky podľa článkov 11 a 12.
Ak príslušný orgán tranzitu nepredloží v uvedenej 30-dňovej lehote dní nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnzitu odošle svoje rozhodnutie aj s odôvodnením písomne oznamovateľovi v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1, pričom kópie odošle ostatným príxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxsomný súhlas náležitým opečiatkovaním, podpísaním a datovaním dokladu o oznámení alebo jeho kópií.
4. Písomný súhlas s plánovanou prepravou strácx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xotknuté orgány uviedli kratšie obdobie.
5. Tichý súhlas s plánovanou prepravou stráca platnosť jeden kalendárny rok po uplynutí 30-dňovej lehoty uxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xísomných súhlasov všetkých príslušných orgánov.
7. Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súvislosti s plánovanou prepravou sa skončí najneskôx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xvoj súhlas, ak majú vedomosť o tom, že:
a) odpad nemá také zloženie, aké bolo oznámené, alebo
b) nie sú splnené podmienky na prepravu, alebo
c) odpax xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxotený alebo zneškodnený spôsobom, ktorý nie je v súlade s informáciami uvedenými v doklade o oznámení a doklade o pohybe alebo priloženými k dokladu o ozxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxným dotknutým orgánom a príjemcovi.
Článok 10
Podmienky prepravy
1. Príslušný orgán miesta odoslania, príslušný orgán miesta určenia a prísluxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x súvislosti so svojim súhlasom. Tieto podmienky sa môžu opierať o jeden alebo viac dôvodov uvedených v článku 11 alebo v článku 12.
2. Okrem toho môže prxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxenky vzhľadom na dopravu odpadu v rámci svojej jurisdikcie. Tieto podmienky dopravy nesmú byť prísnejšie než podmienky stanovené pre podobnú prepravxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxem toho môže príslušný orgán miesta odoslania, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán tranzitu v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 sxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx v článku 6 ods. 3.
4. Tieto podmienky odošle oznamovateľovi písomne príslušný orgán, ktorý ich stanovuje, pričom kópie odošle dotknutým príslušným xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxež v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 stanoviť podmienku, že zariadenie, ktoré prijíma odpad, má viesť pravidelné záznamy o vstupoch a výstupxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxia. Tieto záznamy budú podpísané právnym zástupcom zariadenia a odoslané príslušnému orgánu miesta určenia do jedného mesiaca od ukončenia oznámenex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxanej preprave odpadu určeného na zneškodnenie, príslušný orgán miesta určenia a príslušný orgán miesta odoslania môže do 30 dní po dni odoslania potvrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x) že plánovaná preprava alebo zneškodnenie nebude v súlade s opatreniami prijatými na zavedenie zásad blízkosti, prednosti zhodnotenia a sebestačnoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx preprave odpadu systematicky namietať, alebo
b) že plánovaná preprava alebo zneškodnenie nebude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xskutočňujú, alebo
c) že oznamovateľ alebo príjemca bol už predtým odsúdený za nezákonnú prepravu alebo niektoré iné nezákonné konanie v súvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxeho práva každú prepravu, na ktorej sa zúčastňuje príslušná osoba, alebo
d) že oznamovateľ alebo zariadenie opakovane porušili článok 15 a 16 v súvisxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxného odpadu alebo odpadu uvedeného v prílohe II k tomuto dohovoru, alebo
f) že plánovaná preprava alebo zneškodnenie je v rozpore s povinnosťami vyplxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxaná preprava alebo zneškodnenie nie sú v súlade so smernicou 2006/12/ES, najmä s jej článkami 5 a 7, s ohľadom na zemepisné okolnosti alebo potrebu špecixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
ii) v prípadoch, keď má špecializované zariadenie zneškodniť odpad z bližšieho zdroja a príslušný orgán dal prednosť tomuto odpadu, alebo
iii) na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxrnice, v súlade s povolením tohto zariadenia, alebo
i) že odpad je zmesový komunálny odpad zo súkromných domácností (položka 20 03 01), alebo
j) že sx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xavedenými v práve Spoločenstva (ako aj v prípadoch, keď sa udelili dočasné výnimky).
2. Príslušný orgán (orgány) tranzitu smie v rámci 30-dňovej lehxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xlenskom štáte odoslania, no v takom malom celkovom množstve za rok, že by vytvorenie nových špecializovaných zariadení na zneškodňovanie v členskom šxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx toho názoru, že by sa mal uplatniť tento odsek a nie odsek 1 písm. a), aby spoločne vyriešili túto otázku.
Ak sa nenájde uspokojivé riešenie, ktorýkoľvxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxlušné orgány v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 skonštatujú, že problémy, o ktoré sa opierali ich námietky, boli vyriešené, okamžite o tomu píxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxli v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 vyriešené, toto oznámenie prestáva byť platné. V prípadoch, ak oznamovateľ stále plánuje uskutočniť prxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch podľa odseku 1 písm. a) zameraných na všeobecný alebo čiastočný zákaz, alebo na systematické namietanie voči preprave odpadu určeného na zneškodnexxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxadu určeného na zhodnotenie
1. Ak sa podalo oznámenie o plánovanej preprave odpadu určeného na zhodnotenie, príslušný orgán miesta určenia a prísluxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xáklade jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov a podľa zmluvy:
a) plánovaná preprava alebo zhodnotenie nebude v súlade so smernicou 2006/12xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx x x xxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxotného prostredia, o verejnom poriadku, verejnej bezpečnosti alebo o ochrane zdravia vzhľadom na činnosti, ktoré sa v namietajúcej krajine uskutočňxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxocovaním odpadu, vrátane prípadov, keď sa plánovaná preprava odpadu bude týkať odpadu určeného na zhodnotenie v zariadení, ktoré má nižšie normy spraxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisov transponujúcich tieto právne predpisy Spoločenstva zavedené požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky v právnych predpisoch Spxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo vnútroštátnych právnych predpisoch krajiny odoslania;
iii) ak neboli podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postuxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxorých sa týka bod i), ak to táto smernica požadovala, alebo
d) oznamovateľ alebo príjemca bol už predtým odsúdený za nezákonnú prepravu alebo niektorx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrčenia odmietnuť podľa vnútroštátnych právnych predpisov každú prepravu, na ktorej sa zúčastňuje príslušná osoba,; alebo
e) oznamovateľ alebo zaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s povinnosťami, vyplývajúcimi s medzinárodných dohovorov, ktoré uzavrel príslušný členský štát (členské štáty) alebo ktoré uzavrelo Spoločenstvox xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdy na toto zhodnotenie a náklady na zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie neodôvodňujú zhodnotenie s ohľadom na hospodárnosť a/alebo životné prostxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxuje smernica 96/61/ES, ktoré ale neuplatňuje najlepšie dostupné techniky, ako je to definované v článku 9 ods. 4 tejto smernice, v súlade s povolením toxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxsťami zhodnocovania alebo podľa právne záväzných povinností v súvislosti so zhodnocovaním alebo recyklovaním zavedených v práve Spoločenstva (ako xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxi podľa článku 7 smernice 2006/12/ES, aby sa zabezpečilo zavádzanie právne záväzných povinností, v súvislosti so zhodnocovaním alebo recyklovaním zxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxdnené námietky voči plánovanej preprave, a to výlučne na základe odseku 1 písm. b), d), e) a f).
3. Ak príslušné orgány v rámci 30-dňovej lehoty uvedenex xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxšlú príjemcovi a ostatným príslušným dotknutým orgánom.
4. Ak sa problémy, o ktoré sa opierali námietky, v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxušné dotknuté orgány nedohodli s oznamovateľom inak.
5. Členské štáty informujú xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členské štáty o vnútroštátnych právnych predpisoch, o ktoré sa môžu opierať námietky príslušných orgánov podľa odseku 1 písm. c), pričom uvedie, na ktxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxodnených námietok.
Článok 13
Všeobecné oznámenie
1. Oznamovateľ môže predložiť všeobecné oznámenie, ktorým pokryje niekoľko prepráv, ak v prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxriadenia a
c) použije sa tá istá trasa prepravy, ako je uvedená v doklade o oznámení.
2. Ak v dôsledku nepredvídaných okolností nemožno použiť tú istx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx o tom pred jej začatím.
Ak sa vie o potrebe zmeny už pred začatím prepravy a ak si táto zmena vyžiada účasť iných príslušných orgánov, než sú tie, ktorých xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxj súhlas s použitím všeobecného oznámenia za predpokladu, že sa následne dodajú dodatočné informácie a dodatočná dokumentácia podľa článku 4 ods. 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxiu nad určitými zariadeniami na zhodnocovanie odpadu, sa môžu rozhodnúť, že vopred udelia týmto zariadeniam súhlas.
Tento súhlas je obmedzený na urxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxe s ostatnými príslušnými dotknutými orgánmi predĺžiť obdobie platnosti súhlasu uvedeného v článku 9 ods. 4 a 5 až na tri roky.
3. Príslušné orgány, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxov, IČO a adresa zariadenia na zhodnocovanie odpadu;
b) opis používaných technológií vrátane kódu alebo kódov R;
c) odpady uvedené v prílohách IV a xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxchádzajúceho súhlasu;
g) akákoľvek zmena v oznámených údajoch a
h) akékoľvek odvolanie predchádzajúceho súhlasu.
Na tento účel sa použije forxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxľa článku 10, alebo námietky, ktoré vzniesli podľa článku 12, podliehajú lehote siedmich pracovných dní po dni odoslania potvrdenia príslušného orgáxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xísomne informuje oznamovateľa do siedmich pracovných dní, pričom kópie pošle ostatným príslušným dotknutým orgánom.
Celkový potrebný čas nepresxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxiach zhodnotenia a zneškodnenia
Preprava odpadu určeného na predbežné činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia podlieha týmto dodatočným ustanoxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxti zhodnotenia alebo zneškodnenia uvedené aj všetky zariadenia, v ktorých sa predpokladá následná predbežná, ako aj iná než predbežná činnosť zhodnoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho na predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, len ak nie sú podľa článku 11 alebo 12 dôvody na námietku voči preprave odpadu do zariadení vykoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxdbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, poskytne do troch dní odo dňa, keď odpad prijalo, písomné potvrdenie o prijatí odpadu.
Toto potvrdexxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom.
d) Zariadenie, ktoré túto činnosť vykonáva, potvrdí na vlastnú zodpovednosť čo najskôr, ale najnxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 9 ods. 7 po prijatí odpadu, že sa dokončilo predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Toto potvrdenie sa uvedie v doklade o pohybe alebo sa prixxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
e) Keď zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, ktoré vykonáva predbežnú činnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, dodá odxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxčenia, získa čo najskôr, ale najneskôr jeden kalendárny rok po dodaní odpadu alebo v kratšej lehote podľa článku 9 ods. 7 od tohto zariadenia potvrdeniex xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnosť zhodnotenia alebo zneškodnenia, okamžite odošle príslušné potvrdenie (potvrdenia) oznamovateľovi a príslušným dotknutým orgánom s uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x pôvodnej krajine odoslania alebo v inom členskom štáte, vyžaduje sa nové oznámenie podľa ustanovení tejto hlavy, alebo
ii) v tretej krajine, vyžaduxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxodný orgán pôvodnej krajiny odoslania.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxiky vyplnia na určených miestach doklad o pohybe alebo v prípade všeobecného oznámenia doklady o pohybe podpíšu tieto doklady a ponechajú si ich kópie. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnia, príslušného orgánu miesta určenia a príslušného orgánu tranzitu alebo ak môže v súvislosti s príslušným orgánom tranzitu predpokladať tichý súhxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxpravy: oznamovateľ odošle podpísané kópie medzičasom vyplneného dokladu o pohybe, ako je to opísané v písmene a), najneskôr tri pracovné dni pred začixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o pohybe. Každú dopravu sprevádza doklad o pohybe a kópie dokladu o oznámení obsahujúce písomné súhlasy a podmienky príslušných dotknutých orgánov. Zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx dňa prijatia odpadu písomné potvrdenie, že prijalo odpad.
Toto potvrdenie sa uvedie v doklade o pohybe alebo sa k tomuto dokladu pripojí.
Zariadenxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx iné než predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie: zariadenie uskutočňujúce túto činnosť na vlastnú zodpovednosť čo najskôr, ale najneskôr do 30 dní xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnku 9 ods. 7 po prijatí odpadu vydá potvrdenie, že sa dokončilo iné než predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Toto potvrdenie sa uvedie v doklade x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxým dotknutým orgánom.
Článok 17
Zmeny prepravy po udelení súhlasu
1. Ak nastane v odsúhlasenej preprave akákoľvek podstatná zmena v podrobnostxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxnosti ešte pred začatím prepravy informuje príslušné dotknuté orgány a príjemcu.
2. Pokiaľ nebudú všetky príslušné dotknuté orgány súhlasiť s tým, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, než sú orgány zúčastnené na pôvodnom oznámení, podá sa nové oznámenie.
Kapitola 2
Všeobecné požiadavky na informácie
Článok 18
Odpad, ktorý xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxym požiadavkám:
a) Na účely uľahčenia sledovania prepráv takéhoto odpadu osoba pod jurisdikciou krajiny odoslania, ktorá zariaďuje prepravu, zabxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxého odpadu ich podpíše zariadenie na zhodnocovanie odpadu alebo laboratórium a príjemca.
2. Zmluva o zhodnotení odpadu uvedená v prílohe VII medzi oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxé dokončiť prepravu odpadu alebo jeho zhodnotenie, ako to bolo naplánované, alebo v prípade, ak by sa uskutočnila ako nezákonná preprava, zaväzujúcu oxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preto, lebo je platobne neschopná), zaväzujúcu príjemcu:
a) vziať odpad späť alebo zabezpečiť jeho zhodnotenie alternatívne vhodným spôsobom a
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnutému orgánu na základe žiadosti kópiu zmluvy.
3. Členský štát môže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vyžadovať na účely kontrxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx uvedenými v odseku 1 sa zaobchádza ako s dôvernými údajmi, ak to vyžadujú právne predpisy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy.
Kapitola 3
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xačiatku prepravy do prevzatia v zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu nemieša s iným odpadom.
Článok 20
Archivovanie dokladov x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgány, oznamovateľ, príjemca a zariadenie, ktoré prijalo odpad, najmenej tri roky odo dňa začatia prepravy.
2. Informácie poskytnuté podľa článku xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxravy.
Článok 21
Prístup verejnosti k oznámeniam
Príslušné orgány miesta odoslania alebo určenia môžu vhodným spôsobom, napr. prostredníctvox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxoštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Spoločenstva.
Kapitola 4
Povinnosť spätného prevzatia
Článok 22
Spätné prevzatie v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xhodnotenia alebo zneškodnenia tohto odpadu nemožno dokončiť tak, ako to bolo plánované, v súlade s podmienkami dokladu o oznámení a dokladu o pohybe alxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu odmietne prijatý odpad, okamžite o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxný podľa hierarchie určenej v bode 15 článku 2 prevzal späť príslušný odpad na územie svojej jurisdikcie alebo na iné miesto v krajine odoslania, alebo ax xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx lehote, na ktorej sa môžu medzi sebou príslušné dotknuté orgány dohodnúť, po tom, ako sa príslušný orgán miesta odoslania dozvie alebo ho príslušný orgxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxmožno dokončiť a informuje ho o dôvode (dôvodoch). Takéto upozornenie môže vyplývať z informácií, ktoré podali príslušnému orgánu miesta určenia alexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxesta odoslania, príslušný orgán tranzitu a príslušný orgán miesta určenia zainteresované na zneškodnení alebo zhodnotení odpadu skonštatujú, že ozxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxť alebo zneškodniť v krajine určenia alebo inde.
Povinnosť spätného prevzatia podľa odseku 2 sa neuplatní, ak sa prepravený odpad počas činnosti v prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xokončiť, ako je to uvedené v odseku 1. Takáto zmes sa zhodnotí alebo zneškodní iným spôsobom podľa prvého pododseku.
4. V prípadoch spätného prevzatix xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo orgánu miesta odoslania.
Pôvodný oznamovateľ alebo, ak to nie je možné, akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba určená podľa bodu 15 článku 2 alxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Proti návratu odpadu z prepravy, ktorú nemožno dokončiť, ani proti súvisiacej činnosti zhodnotenia a zneškodnenia odpadu sa nebude stavať ani nebudx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xk je to vhodné, nové príslušné oznámenie pôvodný oznamovateľ alebo, ak to nie je možné, akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba určená podľa bodu 15 xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxdal oznamovateľ, podá toto oznámenie aj príslušnému orgánu pôvodnej krajiny odoslania.
6. V prípade alternatívneho postupu v pôvodnej krajine určxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe odôvodnenú žiadosť o súhlas s alternatívnym postupom príslušnému orgánu miesta určenia a príslušnému orgánu miesta odoslania, alebo, ak je to nie je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x odsekom 4 alebo 6, vyplní sa nový doklad o pohybe v súlade s článkom 15 alebo článkom 16. Urobí to pôvodný oznamovateľ alebo, ak to nie je možné, akákoľvek ixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxal nové oznámenie v súlade s odsekom 4 alebo 5, nová finančná zábezpeka ani nové rovnocenné poistenie sa nevyžaduje.
8. Povinnosť oznamovateľa a vedľxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxvedčenie o inom než predbežnom zhodnotení alebo zneškodnení podľa článku 16 písm. e) alebo, ak je to vhodné, podľa článku 15 písm. e). V prípade predbežnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v článku 15 písm. d).
Ak zariadenie vydá potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení tak, že to má za následok nezákonnú prepravu, pričom sa uvoľní finaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtenia alebo zneškodnenia tohto odpadu príslušný orgán s jurisdikciou v oblasti, kde sa tento odpad odhalil, je zodpovedný za zabezpečenie zorganizovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobom.
Článok 23
Náklady na spätné prevzatie odpadu, ktorého prepravu nemožno dokončiť
1. Náklady na spätné prevzatie odpadu z prepravy, ktorú nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xa príslušný orgán miesta odoslania dozvie, že prepravu alebo zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu nemožno dokončiť, sa podľa článku 22 ods. 9 účtujx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxickým osobám, podľa vhodnosti alebo, ak to nie je možné,
c) príslušnému orgánu miesta odoslania, alebo, ak to nie je možné,
d) inému subjektu, ak sa nx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa zodpovednosti.
Článok 24
Spätné prevzatie v prípade nezákonnej prepravy
1. Ak príslušný orgán odhalí prepravu ktorú považuje za nezákonnú, oxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxa zabezpečí, aby tento odpad:
a) prevzal späť oznamovateľ de facto alebo, ak sa oznámenie nepodalo,
b) prevzal späť oznamovateľ de iure alebo, ak to xxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xx xxx xxternatívne vhodným spôsobom zhodnotený alebo zneškodnený v krajine určenia alebo v krajine odoslania; toto uskutoční príslušný orgán miesta odoslaxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x inej krajine; toto uskutoční príslušný orgán miesta odoslania sám alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene, ak s tým všetky príslušné dotknuté oxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxzi sebou, po tom, ako sa príslušný orgán miesta odoslania dozvie alebo ho príslušný orgán miesta určenia alebo príslušný orgán tranzitu písomne upozorxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxčenia alebo príslušnému orgánu tranzitu okrem iného iné príslušné orgány.
V prípade spätného prevzatia podľa písmen a), b) a c) sa podá nové oznámenixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxnámenie podá osoba alebo orgán uvedený v písmenách a), b) alebo c) a v súlade s týmto poradím.
Návratu odpadu z nezákonnej prepravy nebude brániť žiadnx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xôvodný príslušný orgán miesta odoslania alebo fyzická alebo právnická osoba v jeho mene podá nové oznámenie, pokiaľ sa príslušné dotknuté orgány nedoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxezpečí, aby tento odpad zhodnotil alebo zneškodnil spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia:
a) príjemca alebo, ak to nie je možné,
bx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, na ktorej sa môžu dohodnúť príslušné dotknuté orgány medzi sebou, po tom, ako sa príslušný orgán miesta určenia dozvie alebo ho príslušný orgán miesta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxť z informácií, ktoré podali príslušnému orgánu miesta odoslania alebo príslušnému orgánu tranzitu okrem iného iné príslušné orgány.
Na tento účel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxplní sa nový doklad o pohybe v súlade s článkom 15 alebo 16. Urobí to osoba zodpovedná za spätné prevzatie alebo, ak to nie je možné, pôvodný príslušný orgáx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxyžaduje.
5. Príslušné dotknuté orgány spolupracujú na účely zabezpečenia zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušného odpadu najmä v prípadoch, kxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxľa článku 6 ods. 6, keď sa nezákonná preprava odhalí po skončení predbežnej činnosti zhodnotenia alebo zneškodnenia, vedľajšia povinnosť krajiny odoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx písm. d).
Ak zariadenie vydá potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení tak, že to má za následok nezákonnú prepravu, pričom sa uvoľní finančná zábezxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxx xx
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xa tento odpad odhalil, je zodpovedný za zabezpečenie zorganizovania bezpečného uskladnenia tohto odpadu až do jeho návratu alebo do iného než predbežxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xrajiny odoslania a tejto krajiny odoslania sa týkajú zákazy ustanovené v týchto článkoch.
9. V prípade nezákonnej prepravy, ako je definovaná v bode xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy ani právne predpisy Spoločenstva, týkajúce sa zodpovednosti.
Článok 25
Náklady na spätné prevzatie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxenie alebo zneškodnenie podľa článku 24 ods. 2 a náklady na skladovanie podľa článku 24 ods. 7 odo dňa, keď sa príslušný orgán miesta odoslania dozvedel o xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxenie nepodalo,
b) oznamovateľovi de iure alebo iným fyzickým alebo právnickým osobám podľa vhodnosti alebo, ak to nie je možné,
c) príslušnému orgxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu a skladovanie podľa článku 24 ods. 7 sa účtujú týmto subjektom:
a) príjemcovi alebo, ak to nie je možné,
b) príslušnému orgánu miesta určenia.
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxku 24 ods. 7 sa účtujú týmto subjektom:
a) oznamovateľovi podľa hierarchie stanovenej v bode 15 článku 2 a/alebo príjemcovi podľa rozhodnutia prísluxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxnému orgánu miesta odoslania a príslušnému orgánu miesta určenia.
4. V prípade nezákonnej prepravy, ako je definovaná v článku 2 bode 35 písm. g), osoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrávne predpisy ani právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa zodpovednosti.
Kapitola 5
Všeobecné administratívne ustanovenia
Článok 26
Foxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx o informácie a dokumentáciu podľa článkov 4, 7 a 8;
c) predloženie informácií a dokumentácie podľa článkov 4, 7 a 8;
d) písomný súhlas s oznámenou prexxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxdchádzajúcom súhlase pre určité zariadenia na zhodnocovanie odpadu podľa článku 14 ods. 3;
h) písomné potvrdenie prijatia xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm začiatku prepravy podľa článku 16;
k) informácie o zmenách prepravy po jej odsúhlasení podľa článku 17 a
l) písomné súhlasy a doklady o pohybe, ktoxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xxx
xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xlternatívne pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich komunikačných nástrojov:
a) faxom alebo
b) faxom a následne poštou, alebo
c) elektronickox xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xoštou bez digitálneho podpisu a následne poštou.
3. Doklady, ktoré musia sprevádzať každú prepravu podľa článku 16 písm. c) a článku 18, môžu byť v elexxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány.
4. Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté orgány a oznamovateľ, informácie a doklady uvedené v odseku 1 možno predkladať a vymieňať si prostredxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy [20] alebo prostredníctvom porovnateľného systému elektronického ovexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajov.
Článok 27
Jazyk
1. Všetky oznámenia, informácie, doklady a iné správy predložené podľa ustanovení tejto hlavy sa podajú v jazyku prijatxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlad(-y) do jazyka, ktorý je pre príslušné dotknuté orgány prijateľný.
Článok 28
Nesúhlas v otázkach zaradenia
1. Ak sa príslušný orgán miesta odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xaobchádzať, akoby to bol odpad. Týmto nie je dotknuté právo krajiny určenia zaobchádzať s prepravovaným materiálom podľa svojich vnútroštátnych práxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxým právom.
2. Ak sa príslušný orgán miesta odoslania nedokáže dohodnúť s príslušným orgánom miesta určenia na zaradení oznámeného odpadu ako uvedenxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe dohodnúť s príslušným orgánom miesta určenia na zaradení oznámenej činnosti nakladania s odpadom, či už ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie, uplatxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxť akýkoľvek spor súvisiaci s týmito otázkami súdnou cestou.
Článok 29
Administratívne náklady
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxíslušné analýzy a kontroly.
Článok 30
Dohody o hraničných oblastiach
1. Vo výnimočných prípadoch a, ak je to odôvodnené osobitnou zemepisnou alxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxnej prísnym, pokiaľ ide o cezhraničnú prepravu do najbližšieho vhodného zariadenia umiestneného v hraničnej oblasti medzi dvoma príslušnými členskxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxeprava je uskutočňovaná cez iný členský štát.
3. Členské štáty môžu tiež uzavrieť takéto dohody s krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Eurxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxmci Spoločenstva s tranzitom cez tretie krajiny
Článok 31
Preprava odpadu určeného na zneškodnenie
Ak sa odpad prepravuje v Spoločenstve s tranxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlavy sa informuje u príslušného orgánu v týchto tretích krajinách, či si želá posielať svoj písomný súhlas s plánovanou prepravou:
a) v prípade zmluvxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxými stranami Bazilejského dohovoru, v lehote, na ktorej sa príslušné orgány dohodnú.
Článok 32
Preprava odpadu určeného na zhodnotenie
1. Ak sa xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxo je odpad určený na zhodnotenie, uplatní sa článok 31.
2. Ak sa odpad prepravuje v Spoločenstve vrátane prepravy medzi miestami v tom istom členskom šxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxie, súhlas uvedený v článku 9 možno poskytnúť vo forme tichého súhlasu a, ak sa nevzniesli žiadne námietky ani nešpecifikovali žiadne podmienky, preprxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ŠTÁTOV
Článok 33
Uplatňovanie tohto nariadenia na prepravu výlučne v rámci členských štátov
1. Členské štáty zavedú vhodný systém dozoru a kontxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx II a VII.
2. Členské štáty informujú Komisiu o svojom systéme dozoru a kontroly nad prepravou odpadu. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.
xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx TRETÍCH xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xpoločenstva je zakázaný.
2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatní na vývoz odpadu určeného na zneškodnenie do krajín EZVO, ktoré sú zároveň zmluvnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhovoru, je takisto zakázaný:
a) ak táto krajina EZVO dovoz takéhoto odpadu zakazuje alebo
b) ak má príslušný orgán miesta odoslania dôvod domnievax xxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
4. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti spätného prevzatia stanovené v článku 22 a 24.
Článok 35
Postupy pri vývoze do krajín EZVO
1. Ak sx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odseku 2 a 3.
2. Uplatnia sa nasledujúce úpravy:
a) príslušný orgán tranzitu mimo Spoločenstva mx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxajina rozhodla nevyžadovať predchádzajúci písomný súhlas a informovala o tom ostatné zmluvné strany podľa článku 6 odsek 4 Bazilejského dohovoru, udxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxse s prepravou, ako je uvedené v článku 9, len potom, ako dostane písomný súhlas od príslušného orgánu miesta určenia, a podľa vhodnosti potom, ako získa xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtu. Príslušný orgán miesta odoslania môže prijať rozhodnutie pred ukončením tejto 61-dňovej lehoty, ak má písomný súhlas ostatných príslušných dotkxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xríslušný orgán miesta odoslania a, ak je to vhodné, príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle opečiatkovanú kópiu svojich rozhodnutí o súhlase s pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxva kópiu dokladu o pohybe;
d) hneď ako odpad opustí Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xedostane od zariadenia do 42 dní po tom, ako odpad opustil Spoločenstvo, nijaké informácie o prijatí tohto odpadu, bezodkladne o tom informuje príslušxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxsprávne potvrdenie o zneškodnení, čo bude mať za následok uvoľnenie finančnej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xhodnotenia alebo zneškodnenia alternatívne vhodným spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia;
ii) zariadenie pošle oznamovateľovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxx xx xxijatia odpadu na zneškodnenie, a
iii) zariadenie na vlastnú zodpovednosť potvrdí, že zneškodnenie sa ukončilo a pošle podpísané kópie dokladu o pohxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxž jeden kalendárny rok po prijatí odpadu.
4. Preprava sa môže uskutočniť, len ak:
a) oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušných orgánov miesxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré sú tam uvedené;
b) uzavrela sa zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom a je účinná, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5;
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxe v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6,; a
d) je zabezpečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je uvedené x xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxnguje alebo je oprávnené na prevádzku v krajine určenia.
6. Ak colný úrad vývozu alebo colný úrad výstupu zo Spoločenstva odhalí nezákonnú prepravu, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxtve a
b) zabezpečí zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miesta odoslania nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgáxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xozhodnutie OECD
Článok 36
Zákaz vývozu
1. Vývoz nasledujúcich odpadov určených na zhodnotenie zo Spoločenstva do krajín, na ktoré sa nevzťahujx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxé odpady nezaradené v prílohe V pod jedinou položkou;
d) zmesi nebezpečných odpadov a zmesi nebezpečných odpadov s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
f) odpady, ktorých dovoz krajina určenia zakázala, alebo
g) odpady, o ktorých má príslušný orgán miesta odoslania dôvod domnievať sa, že sa s nimi v pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxením xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxými sa na základe písomného dôkazu, ktorý vhodným spôsobom predloží oznamovateľ, určí, že určité nebezpečné odpady uvedené v prílohe V sú vyňaté spod zxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xx x xxx x xxx definované v tejto prílohe, limitné hodnoty stanovené v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vyxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch [21].
4. Skutočnosť, že odpad nie je v prílohe V uvedený ako nebezpečný, anx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxý sa vzťahuje zákaz vývozu, ak vykazuje ktorúkoľvek z vlastností uvedených v prílohe k III smernici 91/689/EHS, berúc pri tom do úvahy, pokiaľ ide o vlasxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxuhej zarážke smernice 91/689/EHS a v úvodnom odseku prílohy III k tomuto nariadeniu.
5. V prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 informuje príslušný člexxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxsii. Komisia odošle tieto údaje všetkým členským štátom a sekretariátu Bazilejského dohovoru. Na základe poskytnutých údajov môže mať Komisia pripoxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xx x xxípade odpadu, ktorý je uvedený v prílohe III alebo IIIA, ktorého vývoz nie je zakázaný podľa článku 36, Komisia do 20 dní odo dňa, keď toto nariadenie nadoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xyvážať odpad na zhodnotenie v tejto krajine, a
ii) uvedenie toho, aký kontrolný postup sa prípadne bude uplatňovať v krajine určenia.
Každá krajinxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenia a súhlasu ako je opísaný v článku 35, alebo
c) žiadna kontrola v krajine určenia.
2. Predo dňom uplatnenia tohto nariadenia Komisia prijme narixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvrdenie, ako je uvedené odseku 1, alebo ak sa s krajinou z akéhokoľvek dôvodu nenadviazal kontakt, uplatní sa odsek 1 písm. b).
Komisia bude prijaté naxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxpravy sa obdobne uplatní článok 18.
4. Ak sa odpad vyváža, je určený na činnosti zhodnocovania odpadu v zariadení, ktoré na základe uplatniteľného vnxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxA pod jedinou položkou, alebo v prípade prepravy odpadu nezaradeného v prílohe IIIB a za predpokladu, že vývoz nie je zakázaný podľa článku 36, sa uplatnx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xIIA, IIIB, IV a IVA
1. Ak sa zo Spoločenstva vyváža odpad uvedený v prílohe III, IIIA, IIIB, IV a IVA nezaradený odpad alebo zmes odpadov nezaradená v príxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxz krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, uplatnia sa obdobne ustanovenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odseku 2, 3 a 5.
2. Uplaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxámenia a súhlasu, ak sa má každá následná predbežná alebo iná než predbežná činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu uskutočniť v krajine, nx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxas, ako sa vyžaduje podľa článku 9, môže dať príslušný orgán miesta určenia mimo Spoločenstva vo forme tichého súhlasu.
3. Pokiaľ ide o vývoz odpadu uvxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Spoločenstve pošle opečiatkovanú kópiu svojich rozhodnutí o súhlase s prepravou colnému úradu vývozu a colnému úradu výstupu zo Spoločenstva;
b) dxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxtupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušnému orgánu miesta odoslania v Spoločenstve s uvedením, že odpad opustil Spoxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxformácie o prijatí tohto odpadu, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán miesta určenia, a
e) zmluva uvedená v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxikajúce z povinnosti vrátenia odpadov do oblasti jurisdikcie príslušného orgánu krajiny odoslania a z ich zhodnotenia alebo zneškodnenia alternatíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxntácie o pohybe okrem potvrdenia o zneškodnení uvedeného v bode iii) oznamovateľovi a príslušnému dotknutému orgánu a
iii) čo možno najskôr, najnesxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxnosti potvrdí, že zhodnotenie bolo dokončené, a pošle podpísané kópie dokumentácie o pohybe obsahujúcej toto potvrdenie oznamovateľovi a príslušnýx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxánu tranzitu alebo, ak sa poskytuje alebo ak možno predpokladať tichý súhlas príslušného orgánu miesta určenia a príslušného orgánu tranzitu mimo Spoxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prílohách IV a IVA, ako je opísaný v odseku 1, prechádza cez krajinu, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, uplatnia sa tieto úpravy:
a) príslušný oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xodatočné informácie o oznámenej preprave a aby, ak sa príslušná krajina rozhodla nevyžadovať predchádzajúci písomný súhlas a informovala o tom ostatxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x
xx xxxxxxxxx xxgán miesta odoslania v Spoločenstve prijme rozhodnutie o súhlase s prepravou podľa článku 9 až potom, keď dostane od príslušného orgánu tranzitu krajixxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xríslušný orgán miesta odoslania môže prijať rozhodnutie pred ukončením tejto 61-dňovej lehoty, ak má písomný súhlas ostatných príslušných dotknutýxx xxxxxxxx
xx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxuje alebo je oprávnené na prevádzku v krajine určenia.
7. Ak colný úrad vývozu alebo colný úrad výstupu zo Spoločenstva odhalí nezákonnú prepravu, bexxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxve a
b) zabezpečia zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miesta odoslania nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgáxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxčenstva do Antarktídy je zakázaný.
Článok 40
Vývoz do zámorských krajín alebo území
1. Vývoz odpadu zo Spoločenstva do zámorských krajín alebo úxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxaz ustanovený v článku 36.
3. Pokiaľ ide o vývoz odpadu určeného na zhodnotenie v zámorských krajinách alebo územiach, na ktorý sa nevzťahuje zákaz usxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxdnenie
Článok 41
Zákaz dovozu okrem krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru alebo s ktorou existuje dohoda, alebo z iných oblastx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxrannú alebo mnohostrannú dohodu, alebo dojednanie zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a podľa článku 11 Bazilejského dohovoru, alebo
c) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xk z výnimočných dôvodov v krízových situáciách, pri nastoľovaní alebo udržiavaní mieru, alebo počas vojny nemožno uzavrieť nijakú dvojstrannú dohodx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx vo výnimočných prípadoch uzavrieť dvojstranné dohody a dojednania o zneškodnení určitého odpadu v týchto členských štátoch, ak tento odpad nemožno v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxčiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a budú v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru.
Tieto dohody a dojednania zaistia, že činnosti zneškoxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx toho tieto dohody a dojednania zaistia, že odpad sa vytvoril v krajine odoslania a že zneškodnenie sa uskutoční výlučne v tom členskom štáte, ktorý uzavxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxžno toto oznámenie podať do jedného mesiaca po ich uzavretí.
3. Dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania uzavreté podľa odseku 1 písmx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxi členskému štátu miesta určenia náležite odôvodnenú žiadosť na základe toho, že nemajú a nemôžu rozumne získať technické kapacity a zariadenia potrexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácie
1. Ak sa odpad dováža do Spoločenstva z krajinxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxdenými v odsekoch 2 a 3.
2. Uplatnia sa nasledujúce úpravy:
a) príslušný orgán tranzitu mimo Spoločenstva má po dni odoslania svojho potvrdenia o prxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxjúci písomný súhlas a informovala o tom ostatné zmluvné strany podľa článku 6 ods. 4 Bazilejského dohovoru, udelil tichý súhlas alebo písomný súhlas s pxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxbo počas vojny - sa súhlas príslušných orgánov miesta odoslania nevyžaduje.
3. Platia tieto ďalšie ustanovenia:
a) príslušný orgán tranzitu v Spoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxlnému úradu vstupu do Spoločenstva;
c) dopravca doručí kópiu dokladu o pohybe colnému úradu vstupu do Spoločenstva a
d) po vybavení potrebných colxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxanzitu v Spoločenstve s uvedením, že odpad došiel do Spoločenstva.
4. Preprava sa môže uskutočniť, len ak:
a) oznamovateľ dostal písomný súhlas od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenky;
b) uzavrela sa zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom a je účinná, ako sa to vyžaduje v článku 4 bode 4 druhom pododseku a v článku 5;
c) bola poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx x
xx xx xxxxxxečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako je uvedené v článku 49.
5. Ak colný úrad vstupu do Spoločenstva odhalí nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxenia v Spoločenstve, ktorý informuje príslušný orgán miesta odoslania mimo Spoločenstva, a
b) zabezpečí zadržanie odpadu, kým príslušný orgán miexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx zadržaný.
Kapitola 2
Dovoz odpadu na zhodnotenie
Článok 43
Zákaz dovozu okrem krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo krajiny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxtok dovoz odpadu určeného na zhodnotenie do Spoločenstva je zakázaný okrem dovozu:
a) z krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo
b) z inxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxáty uzavreli dvojstrannú alebo mnohostrannú dohodu alebo dojednanie zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejskéxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx x xxých oblastí v prípade, ak z výnimočných dôvodov v krízových situáciách, pri nastoľovaní alebo udržiavaní mieru, alebo počas vojny nemožno uzavrieť nixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
2. Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch uzavrieť dvojstranné dohody a dojednania o zhodnotení určitého odpadu v týchto členských štátoch, ax xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxpadoch platia ustanovenia článku 41 ods. 2.
3. Dvojstranné alebo mnohostranné dohody, alebo dojednania uzavreté podľa xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxnok 44
Procedurálne požiadavky na dovoz z krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD, alebo z iných oblastí počas krízovej alebo vojnovej situácxx
xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xbdobne ustanovenia hlavy II s úpravami a doplneniami uvedenými v odsekoch 2 a 3.
2. Uplatnia sa nasledujúce úpravy:
a) súhlas, ako sa vyžaduje podľa xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxánku 4 môže podať oznamovateľ a
c) v prípadoch uvedených v článku 43 ods. 1 písm. e) - v krízovej situácii, počas operácií na nastolenie a udržanie mieru xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx, c) a d).
4. Preprava sa môže uskutočniť, len ak:
a) oznamovateľ dostal písomný súhlas od príslušného orgánu miesta odoslania, príslušného orgánu xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxta odoslania mimo Spoločenstva a ak sú splnené podmienky, ktoré sú tam uvedené;
b) uzavrela sa zmluva medzi oznamovateľom a príjemcom a je účinná, ako xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xa to vyžaduje v článku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6, a
d) je zabezpečené nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, ako xx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxého úradu, ktorý:
a) bezodkladne informuje príslušný orgán miesta určenia v Spoločenstve, ktorý informuje príslušný orgán miesta odoslania mimo Sxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxámi písomne príslušnému orgánu v krajine colného úradu, v ktorej je odpad zadržaný.
Článok 45
Procedurálne požiadavky na dovoz z krajiny, na ktorú xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xol odpad určený na zhodnotenie dovezený do Spoločenstva:
a) z krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, alebo
b) cez akúkoľvek krajinu, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxé ustanovenia
Článok 46
Dovoz zo zámorských krajín alebo území
1. Ak sa do Spoločenstva dováža odpad zo zámorských krajín alebo území, uplatní sa xxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxo územia do tohto členského štátu uplatniť vnútroštátne postupy.
3. Členské štáty, ktoré uplatnia odsek 2, informujú Komisiu o uplatnených vnútrošxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx 47
Tranzit odpadu určeného na zneškodnenie cez Spoločenstvo
Ak sa cez členské štáty prepravuje z tretej krajiny a do tretej krajiny odpad určený na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x prípade potreby pošle colnému úradu vstupu do Spoločenstva opečiatkovanú kópiu rozhodnutí o súhlase s prepravou alebo, ak získal tichý súhlas, kópiu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu zo Spoločenstva a
b) hneď ako odpad opustí Spoločenstvo, colný úrad výstupu zo Spoločenstva odošle opečiatkovanú kópiu dokladu o pohybe príslušnýx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxdu určeného na zhodnotenie cez Spoločenstvo
1. Ak sa cez členské štáty prepravuje odpad určený na zhodnotenie z krajiny a do krajiny, na ktorú sa nevzťxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD, obdobne sa uplatnia ustanovenia článku 44 s nasledujúcimi úpravami a doplneniami:
a) prvý príslušný orgán tranzixx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xichý súhlas, kópiu potvrdenia podľa článku 42 ods. 3 písm. a) a posledný príslušný orgán tranzitu v Spoločenstve pošle v prípade potreby takúto kópiu coxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o pohybe príslušnému úradu (úradom) tranzitu v Spoločenstve s uvedením, že odpad opustil Spoločenstvo.
3. Ak sa odpad určený na zhodnotenie prepravxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xrajinu, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, uplatní sa odsek 1 a, pokiaľ ide o krajinu, na ktorú sa rozhodnutie OECD vzťahuje, uplatní sa odsek 2.
xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxy zainteresované do prepravy odpadu a/alebo jeho zhodnotenia, alebo zneškodnenia, podniknú kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s odpadom, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedia počas xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxky článku 4 smernice 2006/12/ES a iné právne predpisy Spoločenstva o odpade.
2. V prípade vývozu zo Spoločenstva príslušný orgán miesta odoslania v xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxiska životného prostredia, a to ako počas prepravy, tak aj počas zhodnotenia, ako je to uvedené v článku 36 a 38, alebo počas zneškodnenia, ako je to uvedexx x xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi v písmene a).
Nakladanie spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, pokiaľ ide o činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadux xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxvádzkované podľa noriem zameraných na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré sú zhruba rovnocenné normám zakotveným v právnych predxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdia počas prepravy vrátane zhodnotenia alebo zneškodnenia v tretej krajine určenia.
Na účely hľadania návodu na nakladanie spôsobom prijateľným z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Spoločenstve:
a) vyžaduje a podnikne kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa so všetkým odpadom dovezeným do oblasti jeho jurisdikcie nakladalx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxde s článkom 4 smernice 2006/12/ES a podľa iných právnych predpisov Spoločenstva o odpade, a to ako počas prepravy, tak aj počas zhodnotenia alebo znešxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxdavkami uvedenými v písmene a).
Článok 50
Uplatňovanie v členských štátoch
1. Členské štáty prijmú predpisy o sankciách uplatniteľných v prípaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia Komisii ich vnútroštátne právne predpisy o prevencii a odhaľovaní nezákonnej prepravy a sankcie za takúto xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxánku 13 smernice 2006/12/ES, ako aj náhodné kontroly prepravy odpadu a jeho zhodnocovania alebo zneškodňovania.
3. Kontrola prepravy odpadov sa môxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
c) na hraniciach Spoločenstva; a/alebo
d) počas prepravy v Spoločenstve.
4. Súčasťou kontroly prepravy odpadov je kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa účely uľahčenia prevencie a odhaľovania nezákonnej prepravy.
6. Členské štáty určia z radov svojich stálych zamestnancov osoby, ktoré budú zodpoxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxrnný zoznam korešpondentom určeným podľa článku 54.
7. Členský štát môže na požiadanie iného členského štátu prijať donucovacie opatrenia voči osoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxenský štát pošle Komisii pred koncom každého kalendárneho roka kópiu správy za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú spísal podľa článku 13 ods. 3 Bazixxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxrávu za predchádzajúci rok podľa dotazníka dodatočnej správy v prílohe IX a pošle ju Komisii.
3. Správy vypracované členskými štátmi podľa odseku 1 a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxrany Spoločenstva a jeho členských štátov.
Článok 52
Medzinárodná spolupráca
Členské štáty, ak je to vhodné a potrebné v spolupráci s Komisiou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxormácií, podpory technológií prijateľných z hľadiska životného prostredia a vývoja príslušných kódexov dobrej praxe.
Článok 53
Určenie prísluxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xen jediný príslušný orgán tranzitu.
Článok 54
Určenie korešpondentov
Členské štáty a Komisia určia jedného alebo viacerých korešpondentov zoxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxých štátov všetky žiadosti o informácie, ktoré dostal a ktoré sa týkajú týchto členských štátov, a naopak.
Článok 55
Určenie colných úradov vstupu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxtupu zo Spoločenstva pre prepravu odpadu dovážaného do Spoločenstva a vyvážaného zo Spoločenstva. Ak sa členský štát rozhodne určiť takéto colné úradxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxe a informácie o určení
1. Členské štáty oznámia Komisii určenie:
a) príslušných orgánov podľa článku 53;
b) korešpondentov podľa článku 54 a
cx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
c) adresa (adresy) elektronickej pošty;
d) telefónne číslo (čísla);
e) faxové číslo (čísla) a
f) jazyky prijateľné pre príslušné orgány.
3x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxej, ako aj v papierovej forme.
5. Komisia zverejní na svojej internetovej stránke zoznamy určených príslušných orgánov, korešpondentov a colných úxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx
xxánok 57
Zasadnutia korešpondentov
Ak o to členské štáty požiadajú alebo ak je to inak vhodné, Komisia pravidelne zorganizuje zasadnutia korešponxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxm, že je to vhodné, budú na zasadnutia alebo ich časti pozvané príslušné zúčastnené strany.
Článok 58
Zmeny a doplnenia prílo
1. Komisia môže menix x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxkrok. Okrem toho:
a) doplnia sa prílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Bazilejského dohovoru a rozhodnutia OECD; okxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxičom sa zohľadnia pokyny OECD;
b) do prílohy IIIB, IV alebo V možno dočasne pridať nezaradené odpady, kým sa čaká na rozhodnutie o ich zaradení do príslxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxrnutí zmesi dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III do prílohy IIIA v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2, kým sa čaká na rozhodnutie o ich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxia tohto nariadenia, no najneskôr šesť mesiacov po tomto dni. Príloha IIIA môže obsahovať ustanovenie, že jedna alebo viac takýchto položiek sa neuplaxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxy sa tento odpad pridá do prílohy IVA a V a vypustí sa z prílohy III;
e) príloha V sa zmení a doplní tak, aby odrážala dohodnuté zmeny zoznamu nebezpečných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dohody.
2. Pri prijímaní zmien a doplnení prílohy IX sa do diskusií v plnej miere zapojí výbor zriadený smernicou Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxto dodatočné opatrenia súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia:
a) metóda výpočtu finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ako je ustaxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiadeniami na zhodnocovanie odpadu, ako je to uvedené v článku 14;
d) usmernenia na uplatňovanie článku 15 v súvislosti s identifikáciou a sledovaním xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánov v súvislosti s nezákonnou prepravou, ako sa to uvádza v článku 24;
f) technické a organizačné požiadavky pre praktické zavádzanie elektronickxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu 27;
h) ďalšie objasnenie procedurálnych požiadaviek hlavy II, pokiaľ ide o jej uplatňovanie na vývoz odpadu zo Spoločenstva, dovoz odpadu do Spoloxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xúlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.
3. Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
Člxxxx xx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxraví vrátane prepravy odpadu, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, a ustanoveniami tohto nariadenia. V prípade potreby sa táto revízia dxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxtich rokov od 12. júla 2007 zreviduje vykonávanie článku 12 ods. 1 písm. c) vrátane jeho dosahu na ochranu životného prostredia a na fungovanie vnútornéxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xariadenie (EHS) č. 259/93 a rozhodnutie 94/774/ES sa týmto zrušujú s účinnosťou od 12. júla 2007.
2. Odkazy na zrušené nariadenie (EHS) č. 259/93 sa poxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia
1. Každá preprava, ktorá bola oznámená a pre ktorú príslušný orgán miesta určenia vydal potvrdenie pred 12. júlom 2007, podlieha ustanoveniam narxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jeden rok od 12. júla 2007.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdnutí 1999/412/ES.
Článok 63
Prechodné opatrenia pre určité členské štáty
1. Do 31. decembra 2010 bude každá preprava odpadu určeného na zhodnoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxhádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa hlavy II.
Odchylne od článku 12 príslušné orgány budú namietať voči preprave odpadu určeného na zhoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxžíva dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES, a to počas obdobia, keď sa na príslušné zariadenie miesta určenia vzťahuje táto dočasná xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa hlavy II.
B2020 a GE 020 (odpadové sklo)
B2070
B2080
B2100
B2120
B3010 and GH013 (odpadové pevné xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxx0
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [uplatňuje sa len vzhľadom na polychlórované naftxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx50
Okrem odpadového skla, odpadového papiera a odpadových pneumatík možno túto lehotu predĺžiť najneskôr do 31. decembra 2012 postupom uvedeným v čxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxvenými v článku 11 voči preprave do Poľska:
a) nasledujúceho odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohe IV:
A2050
A3030
A3180, okrem polychlórxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxprave odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV a voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie, neuvedeného v týchto prílohách určenxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xrčenia vzťahuje táto dočasná výnimka.
3. Do 31. decembra 2011 bude každá preprava odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV na územix xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a súhlasu podľa hlavy II.
Odchylne od článku 12 príslušné orgány budú namietať voči preprave odpadu určeného na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xstanovení smernice Rady 94/67/ES [23] a smernice 96/61/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov [xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxacích zariadení [25], a to počas obdobia, keď sa na príslušné zariadenie miesta určenia vzťahuje táto dočasná výnimka.
4. Do 31. decembra 2014 všetky xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxu II.
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 a A1030 (iba zarážky vzťahujúce sa na arzén a ortuť)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Toto obdobie môže byx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxarské orgány do 31. decembra 2009 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxh naftalénov (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
a
b) odpadu na zhodnotenie, ktorý nie je uvedený v prílohách.
Odchylne od článku 12 príslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v týchto prílohách, ktorý je určený pre zariadenie využívajúce dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES alebo smernice 2001/80/ES poxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xumunska uvedené v prílohe III podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu v súlade s hlavou II.
B2070
B2100, okrem odpadu z xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx30
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 [uplatňuje sa len v prípade polychlórovaných naftalénov xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xC270
AD120
AD150
Toto obdobie môže byť predĺžené najviac do 31. decembra 2015 v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxepravám do Rumunska:
a) A2050
A3030
A3180, okrem polychlórovaných naftalénov (PCN)
A3190
A4110
A4120
xxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxom uvedeným v článku 18 ods. 3 smernice 2006/12/ES.
Odchylne od článku 12 príslušné rumunské orgány vznášajú námietky voči prepravám odpadu na zhodnxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxasnú výnimku z určitých ustanovení smernice 96/61/ES, smernice 2000/76/ES alebo smernice 2001/80/ES počas obdobia, v ktorom sa dočasná výnimka uplaxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx 4 bod 5 druhý pododsek a články 6, 11, 22, 23, 24, 25 a 31 sa neuplatnia.
Článok 64
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
1. Toto nariadenie nadobúdx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx
xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo Rumunska neskorší, než je dátum uplatňovania určený v odseku 1, článok 63 ods. 4 a 5 sa odchylne od odseku 1 tohto článku uplatňuje od dátumu pristúpxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 14. júna 2006
Za Európsky parlament
predseda
J. Borrell Fontellxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xx xx xxx.2004, s. 281), spoločná pozícia Rady z 24. júna 2005 (Ú. v. EÚ C 206 E, 23.8.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2005 (zatiaľ neuverexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).
[4] Ú. v. ES L 310, 3.12.1994, s. 70.
[5] Ú. v. ES L 156, 23.6.1999, s. 37.
[6] Ú. v. ES L 39, 16.2.xxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).
[11] Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx x xxx x.2.2006, s. 1).
[13] Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x4/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).
[17] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamexxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xES) č. 215/2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 11).
[19] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 20xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 18).
[22] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882xxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx s. 1. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IA
+++++ TIFF xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxx x++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IC
KONKRÉTNE INxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxKLADY TÝKAJÚCE SA OZNÁMENIA
Časť 1. INFORMÁCIE UVEDENÉ NA ALEBO PRILOŽENÉ K DOKLADU O OZNÁMENÍ:
1. Poradové číslo alebo iné akceptované označenie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xontaktná osoba.
3. Ak oznamovateľ nie je pôvodcom: meno/názov pôvodcu (pôvodcov), adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a kontaxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxá osoba, ak ich oznamovateľ splnomocnil podľa bodu 15 článku 2.
5. Názov zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, adresa, telefónnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xx odpad určený na činnosti predbežného zhodnotenia alebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxežného zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Ak je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu uvedené v kategórii 5 prílohy I k smernici Raxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxnázov príjemcu, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, IČO a kontaktná osoba.
7. Plánovaný dopravca (dopravcovia) a/alebo mená xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
9. Krajina tranzitu a príslušné orgány.
10. Krajina určenia a príslušný orgán.
11. Samostatné oznámenie alebo všeobecné oznámenie. V prípade vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x4. Plán smerovania (miesto výstupu z a vstupu do každej dotknutej krajiny, vrátane colných úradov pre vstup, resp. výstup, resp. vývoz zo Spoločenstvax x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
15. Dôkaz o registrácii dopravcu (dopravcov) na dopravu odpadu (napr. vyhlásenie potvrdzujúce jeho existenciu).
16. Označenie odpadu v príslušnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxvané maximálne a minimálne množstvo.
18. Predpokladaný spôsob balenia.
19. Špecifikácia činnosti (činností) zhodnotenia alebo zneškodnenia, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxnej frakcie po zhodnotení;
b) množstvo zhodnoteného materiálu v pomere k nezhodnotiteľnému odpadu;
c) odhadovaná hodnota zhodnoteného materiáxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtranám (napr. vyhlásenie potvrdzujúce jeho existenciu).
22. Dôkaz o uzatvorení zmluvy (alebo vyhlásenie potvrdzujúce jej existenciu) medzi oznaxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxdseku a v článku 5.
23. Kópia zmluvy alebo dôkazu o zmluve (alebo vyhlásenie potvrdzujúce jej existenciu) uzatvorenej medzi pôvodcom, novým pôvodcox xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxzpeke alebo rovnocennom poistení (alebo vyhlásenie potvrdzujúce ich existenciu, ak to povolí príslušný orgán) zložených a účinných v čase oznámenia xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xlánku 4 bode 5 druhom pododseku a v článku 6.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xlánku 2 bodu 15 písm. a) bodu i), zabezpečí, aby pôvodca alebo jedna z osôb uvedených v článku 2 bode 15 písm. a) bode ii) alebo iii) takisto podpísala doklax x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x aktualizované v súlade s nižšie uvedenými bodmi spolu s ďalšími špecifikovanými doplňujúcimi informáciami:
1. Poradové číslo a celkový počet prepxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxilová adresa.
5. Plán smerovania (miesto výstupu a vstupu v každej dotknutej krajine vrátane colných úradov pre vstup, resp. výstup, resp. vývoz zo Sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okolností.
6. Množstvá.
7. Spôsob balenia.
8. Osobitné požiadavky, ktoré musí dopravca (dopravcovia) dodržať.
9. Vyhlásenie oznamovateľax xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx podpisy pre každý prechod držby.
Časť 3. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTÁCIA, KTORÉ MÔŽU VYŽADOVAŤ PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY:
1. Druh a obdobie platnostx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x článkami 4 a 5 smernice 96/61/ES.
3. Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie bezpečnosti dopravy.
4. Dopravná vzdialenosť (vzdialenxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxj dopravy miesto, na ktorom sa uskutoční prekládka.
5. Informácie o nákladoch dopravy medzi oznamovateľom a zariadením.
6. Kópia registrácie dopxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxímajúcom zariadení.
10. Finančná zábezpeka alebo rovnocenné poistenie alebo ich kópia.
11. Informácie o výpočte finančnej zábezpeky alebo rovnxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx x xxx
xxx xxxxx xxxxxxnia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám
14. Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa posúdenia oznámenia v zmysle tohto nariadenia a poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx SA VZŤAHUJÚ VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE USTANOVENÉ V ČL ÁNKU 18
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxcie ustanovenej v článku 18, ak sú tieto odpady kontaminované inými materiálmi v miere, ktorá
a) dostatočne zvyšuje riziká súvisiace s odpadom, aby txxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxílohe III k smernici Rady 91/689/EHS, alebo
b) znemožňuje zhodnotenie odpadov spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.
Časť I
Naxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
Na účely tohto nariadenia:
a) Každý odkaz na zoznam A prílohy IX k Bazilejskému dohovoru sa pokladá za odkaz na prílohu IV k tomuto nariadeniu.
b) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xoložky B1100 Bazilejského dohovoru, ktorá odkazuje na "Trosky zo spracovania medi" atď. neplatí, a miesto nej platí položka (OECD) GB040 z časti II.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxplatí a miesto nej platí položka (OECD) GG040 z časti II.
f) Predpokladá sa, že odkaz v položke B3010 Bazilejského dohovoru na odpady z fluórovaných poxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xnformácie ustanoveným v článku 18:
Odpady s obsahom kovov vznikajúce pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov
GB040 | 7112 262030 262090 | Troxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy skladajúce sa iba z kovov alebo zliatin |
GC020 | | Elektronický šrot (napr. dosky s plošnými spojmi, elektronické súčiastky, drôty atď.) a demontovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxáž dôsledne zbavené nákladu a iných materiálov vznikajúcich pri ich prevádzke, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie nebezpečných látok alebo odpaxx x
xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
GE020 | ex7001 ex 701939 | Odpad zo sklených vlákien |
Keramický odpad v nedisperznej forme
GF010 | | Odpad z keramických výrobkov, ktoré boli po vyxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kovy a organické materiály
GG030 | ex 2621 | Popol z pecí a troska z uhoľných tepelných elektrární |
GG040 | ex 2621 | Popolček z uhoľných tepelných elexxxxxxx x
xxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx
xxxx0 | ex 050200 | Odpad zo štetín a srsti ošípaných, prasiat alebo diviakov alebo zo srsti jazvecov alebo iných srstí používaných na výrobu kief |
GN020 | ex xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x perím alebo páperím, a perie alebo časť peria (aj pristrihnuté) a páperie, iba čistené, dezinfikované alebo ošetrené na uskladnenie |
[1] Tento zoznxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxx xnedisperzné" nezahŕňa žiaden odpad vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhej látky obsahujúci v nádobe uzavreté nebezpečné odpadové kvapaliny.
--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xOD JEDNOU POLOŽKOU, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 3 ODS. 2
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IIIB
ĎALŠIE ODPADY ZO ZELENÉxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
x-------------------------------------------------
PRÍLOHA IV
ZOZNAM ODPADOV, KTORÉ PODLIEHAJÚ POSTUPU PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO OZNÁMxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxdy uvedené v prílohe II a VIII k Bazilejskému dohovoru [2],
Na účely tohto nariadenia:
a) Každý odkaz na zoznam B prílohy VIII k Bazilejskému dohovorx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B (prílohe IX)" je odkaz na položku B1020 Bazilejského dohovoru, ako aj na poznámku k položke B1020 v prílohe k tomuto nariadeniu časti I písm. b).
c) poxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx
xx položka A4050 Bazilejského dohovoru zahŕňa aj použité kotlové výstelky z vytavovania hliníka, pretože obsahujú anorganické kyanidy z položky Y33. Ax xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxu vápenatého z položky Y32.
Časť II
Nasledujúce odpady taktiež podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu:
Odpady s obxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x3] |
AA190 | 810420 ex 810430 | Odpady a šrot s obsahom horčíka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxcké zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály
AB030 | | Odpad z povrchovej úpravy kovov zo systémov, ktoré nie sú na báze kyanidu |
AB07x x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xnde |
AB130 | | Použitý oceľový otryskovací materiál |
AB150 | ex 382490 | Nerafinovaný siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania dymových pxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxny |
AC070 | ex 381900 | Brzdové kvapaliny |
AC080 | ex 382000 | Nemrznúce kvapaliny |
AC150 | | Fluórchlóruhľovodíky |
AC160 | | Halóny |
AC170 | ex xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x
xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
AC270 | | Kaly z čističiek odpadových vôd |
Odpady, ktoré môžu obsahovať anorganické alebo organické zložky
AD090 | ex 382490 | Odpady z výroby, prxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xpravy plastov bez použitia kyanidov |
AD120 | ex 391400 ex 3915 | Iontomeničové živice |
AD150 | | V prírode sa vyskytujúci organický materiál používxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxriály
RB020 | ex 6815 | Keramické vlákna s podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami ako azbest |
[1] Tento zoznam pochádza z rozhodnutia OECx xxxxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhuje nasledujúce položky:Y46 Odpad zozbieraný z domácností, ak nie je príslušne klasifikovaný pod jednou položkou v prílohe III.Y47 Zvyšky zo spaľovxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxteriál výslovne neuvádza inde.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IVA
ODPAD UVEDENÝ V PRÍLOHE III, AVŠAK PODLIExxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxHA V
ODPAD PODLIEHAJÚCI ZÁKAZU VÝVOZU PODĽA ČLÁNKU 36
ÚVODNÉ POZNÁMKY
1. Táto príloha platí bez toho, aby boli dotknuté smernice 91/689/EHS a 200xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x tejto prílohy, a ak nie, či sa uvádza v časti 2, a ak nie, či sa uvádza v časti 3.
Časť 1 je rozdelená do dvoch podčastí: zoznam A uvádza odpady, ktoré sú podľx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxahuje článok 1 ods. 1 písm. a) Bazilejského dohovoru, takže sa na ne nevzťahuje zákaz vývozu.
Ak sa teda odpad uvádza v časti 1, musí sa skontrolovať z dôxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxtoty, či je uvedený medzi nebezpečným odpadom uvedeným v časti 2 (t. j. druhy odpadov označené hviezdičkou) alebo v časti 3. Ak áno, vzťahuje sa naň zákaz xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu), sa vzťahuje zákaz vývozu, ak sú kontaminované inými materiálmi do miery, ktorá
a) dostatočne zvyšuje riziká súvisiace s odpadom, aby tento odpad xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxohe III k smernici 91/689/EHS, alebo
b) znemožňuje zhodnotenie odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.
Časť 1 [1]
Zoznam x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxcich prvkov:
- antimón
- arzén
- berýlium
- kadmium
- olovo
- ortuť
- selén
- telúr
- tálium
okrem odpadov výslovne uvedených v zoznaxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxniny antimónu
- berýlium, zlúčeniny berýlia
- kadmium, zlúčeniny kadmia
- olovo, zlúčeniny olova
- selén, zlúčeniny selénu
- telúr, zlúčenxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
- tálium, zlúčeniny tália
A1040 Odpady s obsahom niektorej z nasledujúcich zložiek:
- karbonyly kovov
- zlúčeniny šesťmocného chrómu
A1050 Gxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx0 Zvyšky zinkového odpadu nezahrnuté do zoznamu B, ktoré obsahujú olovo a kadmium v koncentráciách dostatočných na to, aby vykazovali vlastnosti xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx
A1110 Použité elektrolytické roztoky z elektrolytickej rafinácie medi a z prevádzok na elektrolytickú výrobu medi
A1120 Odpadové kaly s výnimkou axxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxté roztoky na leptanie obsahujúce rozpustenú meď
A1140 Odpadové katalyzátory chloridu meďnatého a katalyzátory kyanidu meďnatého
A1150 Popol vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xetriedené odpadové akumulátory s výnimkou zmesí akumulátorov zo zoznamu B. Odpadové akumulátory nešpecifikované v zozname B obsahujúce zložky z príxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxožky ako sú akumulátory a iné batérie zaradené do zoznamu A, ortuťové spínače, sklo z obrazoviek a iné aktivované sklo a PCB kondenzátory alebo kontaminxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxiahnutých v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname B, B1110) [4]
A1190 Odpadové kovové káble pokryté alebo izolované plastmi, ktoré obsahujx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe I, v takom rozsahu, že vykazujú vlastnosti uvedené v prílohe III
A2 ODPADY OBSAHUJÚCE NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kalov okrem takýchto odpadov vymenovaných v zozname B
A2030 Odpad z katalyzátorov okrem podobných odpadov vymenovaných v zozname B
A2040 Sadrový xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu uvedeného v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname B, B2080)
A2050 Azbestový odpad (prach a vlákna)
A2060 Popolček z uhoľných elektrární xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x, B2050)
A3 ODPADY OBSAHUJÚCE NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY
A3010 Odpad z výroby a spracovania ropnéhx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxtaminované kalmi z olovnatých antidetonačných zlúčenín
A3040 Odpadové tepelné médiá (používané na prenos tepla)
A3050 Odpady z výroby, prípravx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B, B4020)
A3060 Nitrocelulózový odpad
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v zozname B
A3090 Odpad z koží vo forme prachu, popola, kalov a múčok, ak obsahuje zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy (pozri príslušnú položkx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xhrómu alebo biocídy (pozri príslušnú položku v zozname B, B3090)
A3110 Odpady zo spracovania surových koží obsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xrganických zlúčenín fosforu
A3140 Odpad z nehalogenovaných organických rozpúšťadiel okrem takýchto odpadov vymenovaných v zozname B
A3150 Odpxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v prevádzkach na regeneráciu organických rozpúšťadiel
A3170 Odpady vznikajúce pri výrobe alifatických halogénovaných uhľovodíkov (ako napríklxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé z alebo kontaminované polychlórovaným bifenylom (PCB), polychlórovaným terfenylom (PCT), polychlórovaným naftalénom (PCN) alebo polybrómovanxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu (okrem asfaltových cementov) pochádzajúce z rafinácie, destilácie a akéhokoľvek pyrolytického spracovania organických materiálov
A3200 Bitúxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ, ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY
A4010 Odpady z výroby, prípravy a používania farmaceutických výrobkov okrem podobných odpadov vymexxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh alebo podobných výkonoch a odpady vznikajúce v nemocniciach alebo iných zariadeniach počas vyšetrovania alebo liečby pacientov, prípadne počas výxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxídov, ktoré nevyhovujú príslušným normám, sú po dátume spotreby [7] alebo sa nehodia na ich pôvodne určené využitie
A4040 Odpady z výroby, prípravy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
- anorganické kyanidy okrem zvyškov s obsahom vzácnych kovov v tuhej forme, ktoré obsahujú stopy anorganických kyanidov
- organické kyanidy
A406x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxerov, lakov, fermeží okrem podobných odpadov vymenovaných v zozname B (pozri príslušnú položku v zozname B, B4010)
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxé sú vymenované v zodpovedajúcej položke zoznamu B (pozri príslušnú položku v zozname B, B2120)
A4100 Odpady zo zariadení na znižovanie priemyselnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pozostávajú z alebo sú kontaminované nasledujúcimi látkami:
- kongenormi polychlórovaného dibenzofuránu
- kongenormi polychlórovaného dibxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxky uvedené v prílohe I v koncentráciách, ktoré spôsobujú nebezpečné vlastnosti odpadov podľa prílohy III
A4140 Odpad pozostávajúci z alebo obsahujxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxazujú vlastnosti nebezpečných odpadov podľa prílohy III.
A4150 Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume, vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxznamu B (pozri zodpovedajúcu položku v zozname B, B2060)
Zoznam B (Príloha IX k Bazilejskému dohovoru)
B1 KOVOVÉ ODPADY A ODPADY S OBSAHOM KOVOV
Bxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
- železný a oceľový šrot
- medený šrot
- niklový šrot
- hliníkový šrot
- zinkový šrot
- cínový šrot
- volfrámový šrot
- molybdénový šrot
- xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx
- vanádový šrot
- šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália
- tóriový šrot
- odpad z kovov skupiny vzácnych zemín
- chrómový šrot
B1020 Čistý nexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxiový šrot
- olovený šrot (okrem olovených akumulátorov)
- selénový šrot
- telúrový šrot
B1030 Žiaruvzdorné zvyšky s obsahom kovov
B1031 Molxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxobu elektrickej energie nekontaminované mazivami, PCB alebo PCT v takom rozsahu, že by ich bolo možné pokladať za nebezpečné
B1050 Zmiešaný šrot z nexxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxené v prílohe III [10]
B1060 Odpadový selén a telúr v kovovej elementárnej forme vrátane prášku
B1070 Odpad z medi a medených zliatin v disperznej foxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xvyškov zinkových zliatin v disperznej forme, pokiaľ neobsahujú zložky uvedené v prílohe I v takej koncentrácii, že vykazujú vlastnosti uvedené v prílxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxova, kadmia alebo ortuti
B1100 Odpady s obsahom kovov, ktoré vznikajú pri tavení, vytavovaní a zušľachťovaní kovov:
- Tvrdý zinok
- Troska obsahxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zinkových platní ponorom (> 92 % Zn)
- spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)
- zinkové stery
- Hliníkové stery okrem soľnxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxhu, aby vykazovala vlastnosti nebezpečného odpadu podľa prílohy III
- Odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medexxxx xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x
B1110 Elektrické a elektronické zariadenia:
- Elektronické zariadenia pozostávajúce iba z kovov alebo zliatin
- Odpad z elektrických a elektronxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnamu A, ortuťové prepínače, sklo z obrazoviek, prípadne iné aktivované sklo a PCB kondenzátory, alebo nie je kontaminovaný zložkami uvedenými v príloxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xlastností uvedených v prílohe III (pozri príslušnú položku v zozname A, A1180)
- Elektrické a elektronické zariadenia (vrátane dosiek s plošnými spxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxvé kovové káble pokryté alebo izolované plastmi, ktoré nie sú uvedené v zozname A položke A1190 okrem káblov určených na činnosti podľa prílohy IVA alebx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxovaniu
B1120 Odpadové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxrov (odpadové katalyzátory, použité kvapalné katalyzátory alebo iné katalyzátory) v zozname A: | skandium vanád mangán kobalt meď ytrium niób hafniux xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlínium dysprózium erbium yterbium | cér neodým európium terbium holmium tálium lutécium |
B1130 Prečistené odpadové katalyzátory s obsahom vzácnyxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (zlato, striebro, platinová skupina, ale nie ortuť) v disperznej, nekvapalnej forme vo vhodnom obale a s vhodným označením
B1160 Popol vzácnych kovxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxv
B1180 Odpad z fotografických filmov s obsahom halogenidov a kovového striebra
B1190 Odpad z fotografického papiera s obsahom halogenidov striexxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxosiek, ktoré sú zdrojom TiO2 a vanádu
B1220 Troska z výroby zinku, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (vyše 20 %), spracovávaná podľa txxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxdu meďného
B1250 Odpadové motorové vozidlá po lehote použiteľnosti neobsahujúce kvapaliny ani iné nebezpečné zložky
B2 ODPADY OBSAHUJÚCE HLAVNx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxo grafitu
- Bridlicový odpad, buď nahrubo opracovaný, alebo iba narezaný, pílou alebo iným spôsobom
- Sľudový odpad
- Leucitový, nefelínový odpxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxarenských prevádzkach
B2020 Odpad zo skla v nedisperznej forme:
- Sklené črepy a iný odpad zo skla okrem skla z obrazoviek a iných druhov aktivovanéxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxkované ani nezaradené
B2040 Iné odpady pozostávajúce najmä z anorganických zložiek:
- Čiastočne zušľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsíxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxsokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxpenatého (s pH nižším ako 9)
- Chlorid sodný, draselný a vápenatý
- Karborundum (karbid kremíka)
- Betónový odpad
- Sklený odpad obsahujúci lítxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxé aktívne uhlie neobsahujúce zložky z prílohy A v takej miere, že by vykazovalo vlastnosti z prílohy III, napríklad uhlie pochádzajúce z úpravy pitnej vxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho
B2080 Sadrový odpad vznikajúci pri výrobných procesoch v chemickom priemysle, ktorý nie je zaradený do zoznamu A, A2040)
B2090 Odpad z anód z výrxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxckej elektrolýzy a z hutníckeho priemyslu)
B2100 Odpad z hydrátu hlinitého a oxidu hlinitého a rezíduá z výroby oxidu hlinitého okrem takých materiáxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x1,5)
B2120 Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky s pH vyšším ako 2 a nižším ako 11,5, ktoré nespôsobujú koróziu a nie sú ani inak nebezpečné (pozri prísxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxložku v zozname A, A3200)
B3 ODPADY OBSAHUJÚCE HLAVNE ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY
B3010 Tuhý odpad z plastxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxifikácie:
- Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov, zahrňujúci ale neobmedzujúci sa na nasledujúce [16]:
- etylén
- styrén
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxty
- polyétery
- polyfenylsulfidy
- akrylátové polyméry
- alkány C10- C13 (plastifikátory)
- polyuretán (neobsahujúci CFC)
- polysiloxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xrodukty vrátane nasledujúcich:
- močovinovoformaldehydové xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxdy z fluórovaných polymérov [17]:
- Perfluóroetylén/propylén (FEP)
- Perfluóralkoxylalkán
- Tetrafluóretylén/perfluórvinyléter (PFA)
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výrobkov papierenského priemyslu Tieto materiály, za predpokladu, že nie sú pomiešané s nebezpečnými odpadmi:
Odpad a odrezky z papiera a lepenky zx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy vyrobenej chemickými postupmi nefarbenej v hmote
- papiera alebo lepenky vyrobených najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxpady Nasledujúce materiály za predpokladu, že nie sú pomiešané s inými druhmi odpadov a sú pripravené na triedenie:
- Odpad z výroby hodvábu (vrátane xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx
x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx srsti vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu
- výčesky z vlny alebo jemnej zvieracej srsti
- iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
- trhaný materiál
- iné
- Ľanová kúdeľ a odpad
- Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z pravého konope (Cannabis sativa Lxx
x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxkej trávy)]
- Kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo sisalu a iných textilných vlákien rodu Agave
- Kúdeľ, výčesky a odpad (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxlebo Musa textilis Nee)
- Kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a iné rastlinné textilné vlákna, ktoré inde nix xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxrobky z motúzov, povrazov, lán, šnúr, z textilných materiálov:
- triedené
- iné
B3035 Odpadové textilné podlahové krytiny, koberce
B3040 Odpxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx xxpadu z gumy (okrem takýchto odpadov špecifikovaných inde)
B3050 Nespracovaný odpad z korku a dreva:
- Odpad z dreva zlisovaný alebo nezlisovaný do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x potravinárstve za predpokladu, že nie sú infekčné:
- Vínny kal
- Odpad zo sušených alebo sterilizovaných rastlín, zvyšky a vedľajšie produkty, bux xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxky vznikajúce pri úprave tukových látok alebo živočíšnych či rastlinných voskov
- Odpad z kostí a rohov, nespracovaný, zbavený tuku, jednoducho uprxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
x xxx xxpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxvykazujú vlastnosti odpadov z prílohy III
B3070 Nasledujúce odpady:
- Odpad z ľudských vlasov
- Odpadová slama
- Deaktivované mycélium plesnx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxže nevhodný na výrobu kožených výrobkov okrem kalov neobsahujúcich zlúčeniny šesťmocného chrómu a biocídy (pozri príslušnú položku v zozname A, A310xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx090)
B3110 Odpad zo spracovania surových koží bez obsahu zlúčenín šesťmocného chrómu alebo biocídov, prípadne infekčných látok (pozri príslušnú pxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdené medzi nebezpečné, ktoré nie sú schopné vytvárať peroxidy
B3140 Odpadové pneumatiky okrem pneumatík určených pre prevádzky podľa prílohy IVA
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxvať za nebezpečné (pozri príslušnú položku v zozname A, A4070)
B4020 Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexu, plastifikátorov, lepidixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxpidlá na báze vody alebo kazeínu, dextrínu, éterov celulózy, polyvinylalkoholov (pozri príslušnú položku v zozname A, A3050)
B4030 Použité fotoapxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, DOBÝVANIA, ŤAŽBY A FYZIKÁLNEJ A CHEMICKEJ ÚPRAVY NERASTOV
01 01 | Odpady z ťažby nerastov |
01 01 01 | Odpad z ťažby rudnxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx hlušina zo spracovania sírnej rudy |
01 03 05* | Iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky |
01 03 06 | Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 |
01 03 0xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx x3 07 |
01 03 09 | Červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07 |
01 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |
01 04 | Odpady z fyzikálneho a chexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
01 04 08 | Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 |
01 04 09 | Odpadový piesok a íly |
01 04 10 | Prachový a práškový odpad iný ako uvedenx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 |
01 04 13 | Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 |
01 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |
01 05 | xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxx x xxx xrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky |
01 05 07 | Vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 |
01 05 08 | Vrtné kaly a odpady s xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxNIE, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01 | Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, hydropónie, lesníctvax xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxsty (okrem obalov) |
02 01 06 | Zvieracie výkaly, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady zhromažďované oddelene a spracované mimo mixxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxx odpady iné ako uvedené v 02 01 08 |
02 01 10 | Odpadové kovy |
02 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |
02 02 | Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xlebo spracovanie |
02 02 04 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |
02 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |
02 03 | Odpady zx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxho extraktu, prípravy melasy a fermentácie |
02 03 01 | Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania |
02 03 02 | Odpady z konzervačnxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku |
02 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |
02 04 | Odpady z cukrovarníckeho priemyslu |
02 04 01 | Zemina z čxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx |
02 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |
02 05 | Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov |
02 05 01 | Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie |
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxrovinkárskeho priemyslu |
02 06 01 | Materiály nevhodné na konzum alebo spracovanie |
02 06 02 | Odpady z konzervačných činidiel |
02 06 03 | Kaly zo sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxých nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa) |
02 07 01 | Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín |
02 07 02 | Odpady z destilácie liehu |
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xnak nešpecifikované |
03 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY DOSIEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 01 | Odpady zo spracovania dreva a výxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky |
03 01 05 | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné axx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxranu dreva |
03 02 02* | Organochlórované prostriedky na ochranu dreva |
03 02 03* | Organokovové prostriedky na ochranu dreva |
03 02 04* | Anorganixxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xnak nešpecifikované |
03 03 | Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky |
03 03 01 | Odpadová kôra a drevo |
03 03 02 | Usadenina a kaly zx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxx xddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky |
03 03 08 | Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu |
03 03 09 | Odpady z vápennej usaxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xko uvedené v 03 03 10 |
03 03 99 | Odpady inak nešpecifikované |
04 ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 01 | Odpady z kožiarsxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzpúšťadlá bez kvapalnej fázy |
04 01 04 | Činiaca brečka obsahujúca chróm |
04 01 05 | Činiaca brečka neobsahujúca chróm |
04 01 06 | Kaly, najmä zo sprxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxu, neobsahujúce chróm |
04 01 08 | Odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm |
04 01 09 | Odpad z vypracovávxxxx x xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxgnovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxganické rozpúšťadlá |
04 02 15 | Odpad z apretácie iný než uvedený v položke 04 02 14 |
04 02 16* | Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky |
04 0x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčné látky |
04 02 20 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 04 02 19 |
04 02 21 | Odpady z nespracovanýcx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLYTICKÉHO SPRACOVANIA UHLIA
05 01 | Odpady zo spracovania ropy |
05 01 02* | Kaly z odsoľovacích zariadení |
05 01 03* x xxxx x xxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxy |
05 01 07* | Kyslé dechty |
05 01 08* | Iné dechty |
05 01 09* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné lxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxahujúce zásady |
05 01 12* | Ropné látky obsahujúce kyseliny |
05 01 13 | Kaly z napájacej vody pre kotle |
05 01 14 | Odpady z chladiacich kolón |
05 01 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx x6 | Odpady z pyrolytického spracovania uhlia |
05 06 01* | Kyslé dechty |
05 06 03* | Iné dechty |
05 06 04 | Odpady z chladiacich kolón |
05 06 99 | Odpadx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
05 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |
06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používanxx xxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xx 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
06 xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x
06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
06 02 03* | Hydroxid amónny |
06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
06 02 05* | Iné zásady |
06 02 99 | Odpady ixxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxx a roztoky obsahujúce ťažké kovy |
06 03 14 | Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 |
06 03 15* | Oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy |
06 03 1x x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx x
xx xx xxx x xxxxdy obsahujúce arzén |
06 04 04* | Odpady obsahujúce ortuť |
06 04 05* | Odpady obsahujúce iné ťažké kovy |
06 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |
06 xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxce nebezpečné látky |
06 05 03 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 06 05 02 |
06 06 | Odpady z VSDP chxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 |
06 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |
06 07 | Odpady z VSDP halogénov a halogénových chemických pxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrtuť |
06 07 04* | Roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina |
06 07 99 | Odpady inak nešpecifikované |
06 08 | Odpady z VSDP kremíka a jeho derivátox x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxfor a z chemických procesov fosforu |
06 09 02 | Troska obsahujúca fosfor |
06 09 03* | Odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alexx xxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxDP chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov dusíka a výroby hnojív |
06 10 02* | Odpady obsahujúce nebezpečné xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxničitého na báze vápnika |
06 11 99 | Odpady inak nešpecifikované |
06 13 | Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované |
06 13 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx x
xx x3 03 | Priemyselné sadze |
06 13 04* | Odpady zo spracovania azbestu |
06 13 05* | Sadze z pecí a komínov |
06 13 99 | Odpady inak nešpecifikované |
07 ODxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
07 01 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 01 03* | Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 01 0xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xestilačné zvyšky a reakčné splodiny |
07 01 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty |
07 01 10* | Iné filtračné koláče, použité absoxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 01 11 |
07 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |
07 02 | Odpady z VSDP plastov, syntetickxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcie kvapaliny a matečné lúhy |
07 02 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 02 07* | Halogénované destilačné zvyškx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xx* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |
07 02 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky |
07 02 15 | Odpadové prísady iné ako uvedené v položke 07 02 14 |
07 02 16* | Odpady obsahujúce nebezxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 03 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 03 07* | Halxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxužité absorbenty |
07 03 10* | Iné filtračné koláče, použité absorbenty |
07 03 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxy inak nešpecifikované |
07 04 | Odpady z VSDP organických výrobkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 0x xxx x xxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a matečné lúhy |
07 04 04* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 04 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxné koláče, použité absorbenty |
07 04 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |
07 04 12 | Kalx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx 04 99 | Odpady inak nešpecifikované |
07 05 | Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov |
07 05 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 05 03x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lúhy |
07 05 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |
07 05 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |
07 05 09* | Halogénované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxeste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |
07 05 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 0x xx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
x7 06 | Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky |
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xx* | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 06 07* | Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny |
07 06 08* | Iné dexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxbenty |
07 06 11* | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku obsahujúce nebezpečné látky |
07 06 12 | Kaly zo spracovania kvapalnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x chemických výrobkov inak nešpecifikovaných |
07 07 01* | Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy |
07 07 03* | Organické halogénované rozpúšťadlxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxačné zvyšky a reakčné splodiny |
07 07 08* | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny |
07 07 09* | Halogénované filtračné koláče, použité absorbenty x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčné látky |
07 07 12 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste svojho vzniku iné než uvedené v položke 07 07 11 |
07 07 99 | Odpady inak nešpecifikxxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 01 | Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov |
08 01 11* | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá axxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
08 01 14 | Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 |
08 01 15* | Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
08 01 18 | Odpady z odstraňovania farby alebo lxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxy |
08 01 20 | Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 |
08 01 21* | Odpadový odstraňovač farby alebo laku |
08 01 99 | Odpadx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiály |
08 02 03 | Vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály |
08 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |
08 03 | Odpady z VSDP tlačiarenskýcx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky |
08 03 13 | Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 |
08 03 14* | Kaly z tlačiarenskej farxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxdový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky |
08 03 18 | Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 |
08 03 19* | Disperzný olej |
08 xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
08 04 10 | Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxpidiel a tesniacich materiálov iné než uvedené v položke 08 04 11 |
08 04 13* | Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xx* | Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky |
08 04 16 | Voxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvané |
08 05 | Odpady inak nešpecifikované v položke 08 |
08 05 01* | Odpadové izokyanáty |
09 OPDADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 | Odpady z fotxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
09 01 03* | Roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách |
09 01 04* | Roztoky ustaľovačov |
09 01 05* | Bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxsahujúci striebro alebo zlúčeniny striebra |
xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxzové kamery s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 0316 06 03 |
09 01 12 | Jednorazové kamery s batériami iné než uvedené v 09 01 11 |
09 01 13x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xDPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
10 01 | Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19) |
10 01 01 | Popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xpaľovania oleja |
10 01 05 | Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika |
10 01 07 | Reakčné splodiny z odsírovania dymových pxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxpol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúcich nebezpečné látky |
10 01 15 | Popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné akx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx v 10 01 16 |
10 01 18* | Odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky |
10 01 19 | Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |
xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 |
10 01 22* | Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky |
10 01 23 | Vodné kaly z čistenix xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxy z úpravy chladiacej vody |
10 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |
10 02 | Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu |
10 02 01 | Odpad zo sprxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxnia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 |
10 02 10 | Okuje z valcovania |
10 02 11* | Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej |
10 02 12 | Odpady z úpravx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxy inak nešpecifikované |
10 03 | Odpady z termickej metalurgie hliníka |
10 03 02 | Anódový šrot |
10 03 04* | Trosky z prvého tavenia |
10 03 05 | Odpadxxx xxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxyku s vodou v nebezpečných množstvách uvoľňujú horľavé plyny |
10 03 16 | Peny iné ako uvedené v 10 03 15 |
10 03 17* | Odpady obsahujúce decht z výroby anóx x
xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx | Prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19 |
10 03 21* | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxa plynu obsahujúce nebezpečné látky |
10 03 24 | Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 |
10 03 25* | Kaly a filtračné koláče z čistenia plyxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxy obsahujúce olej |
10 03 28 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 |
10 03 29* | Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxé |
10 04 | Odpady z termickej metalurgie olova |
10 04 01* | Trosky z prvého a druhého tavenia |
10 04 02* | Stery a peny z prvého a druhého tavenia |
10 0x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
10 04 07* | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov |
10 04 09* | Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej |
10 04 10 | Odpady z úpravy chladiacxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxého tavenia |
10 05 03* | Prach z dymových plynov |
10 05 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |
10 05 05* | Tuhý xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xx xx xx x Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 |
10 05 10* | Stery a peny, ktoré sú horľavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných množstvách uvoxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdi |
10 06 01 | Trosky z prvého a druhého tavenia |
10 06 02 | Stery a peny z prvého a druhého tavenia |
10 06 03* | Prach z dymových plynov |
10 06 04 | Iné tuxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxvy chladiacej vody obsahujúce olej |
10 06 10 | Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 |
10 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |
10 0x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxia |
10 07 03 | Tuhé odpady z čistenia plynov |
10 07 04 | Iné tuhé znečisťujúce látky a prach |
10 07 05 | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov |
10 0x xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxcifikované |
10 08 | Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov |
10 08 04 | Tuhé znečisťujúce látky a prach |
10 08 08* | Soľná troska z prvxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvé plyny |
10 08 11 | Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 |
10 08 12* | Odpady obsahujúce decht z výroby anód |
10 08 13 | Odpady obsahujúce uhlík z výroby xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxnov iný ako uvedený v 10 08 15 |
10 08 17* | Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky |
10 08 18 | Kaly a filtračné koxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 |
10 08 99 | Odpady inak nešpecifikované |
10 09 | Odpady zo zlievania železných xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 |
10 09 07* | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky |
1x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx x9 10 | Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 |
10 09 11* | Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky |
10 09 12 | Iné tuhé znečisťxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
10 09 15* | Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky |
10 09 16 | Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iné ako uvedené v xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky |
10 10 06 | Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 |
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxo uvedené v 10 10 07 |
10 10 09* | Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky |
10 10 10 | Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 |
10 10 xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxojivá obsahujúce nebezpečné látky |
10 10 14 | Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 |
10 10 15* | Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxpady z výroby skla a sklených výrobkov |
10 11 03 | Odpadové vláknité materiály na báze skla |
10 11 05 | Tuhé znečisťujúce látky a prach |
10 11 09* | Odpxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xko uvedený v 10 11 09 |
10 11 11* | Sklenený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúci ťažké kovy (napr. katódové tuby) |
10 11 12 | Odpadové sklx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxynov iné ako uvedené v 10 11 15 |
10 11 17* | Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky |
10 11 18 | Kaly a filtračné kxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxte svojho vzniku |
10 11 20 | Tuhé odpady z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 |
10 11 99 | Odpady inak nešpecxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxním |
10 12 03 | Tuhé znečisťujúce látky a prach |
10 12 05 | Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov |
10 12 06 | Vyradené formy |
10 12 08 | Odpadová kexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx x2 10 | Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 |
10 12 11* | Odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy |
10 12 12 | Odpady z glazúry iné ako uvedexx x xx xx xx x
xx xx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxx xementu, vápna a sadry a výrobkov z nich vyrobených |
10 13 01 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním |
10 13 04 | Odpady z pálenia a hasenxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xx xxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx x xýroby azbestocementu obsahujúce azbesty |
10 13 10 | Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 |
10 13 11 | Odpady z kompozitných materixxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx xxxxxx x xxxtenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 |
10 13 14 | Odpadový betón a betónový kal |
10 13 99 | Odpady inak nešpecifikované |
10 14 | Odpad z krematórií |
1x xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 01 | Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov (napr. galvanizovanie, pozinkxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxcifikované |
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxy a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 |
11 01 11* | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky |
11 01 12 | Vodné oplachovacie kvxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx x1 13 |
11 01 15* | Eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky |
11 01 16* | Nasýtené alebo použité iontomxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxgie neželezných kovov |
11 02 02* | Kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) |
11 02 03 | Odpady z výroby anód pre vodné elektrolyticxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxo uvedené v 11 02 05 |
11 02 07* | Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky |
11 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |
11 03 | Kaly a tuhé látky z popúšťacícx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxx x
xx xx xx x Zinkový popol |
11 05 03* | Tuhé odpady z čistenia plynu |
11 05 04* | Použité tavivo |
11 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |
12 ODPADY Z TVAROVANIA x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x
x2 01 01 | Piliny a triesky zo železných kovov |
12 01 02 | Prach a zlomky zo železných kovov |
12 01 03 | Piliny a triesky z neželezných kovov |
12 01 04 | Praxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxv) |
12 01 07* | Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov) |
12 01 08* | Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény |
1x xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x
xx xx xx x xxxxxx xx xxxxania |
12 01 14* | Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky |
12 01 15 | Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 |
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej |
12 01 19* | Biologicky ľahko odbúrateľný strojový olej |
12 01 20* | Použité brúsne náxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxdy inak nešpecifikované |
12 03 | Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11) |
12 03 01* | Vodné pracie kvapaliny |
12 03 02* | Odpady z odmxxxxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx 01 01* | Hydraulické oleje obsahujúce PCB [19] bevat |
13 01 04* | Chlórované emulzie |
13 01 05* | Nechlórované emulzie |
13 01 09* | Chlórované minerxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxhko rozložiteľné hydraulické oleje |
13 01 13* | Iné hydraulické oleje |
13 02 | Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje |
13 02 04* | Chlórovanx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxorové, prevodové a mazacie oleje |
13 02 07* | Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje |
13 02 08* | Iné motorovxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xx xx xx* | Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 |
13 03 07* | Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje |
13 03 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxosné oleje |
13 04 | Odpadové oleje z prevádzky lodí |
13 04 01* | Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby |
13 04 02* | Odpadové oleje z prxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x
xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a odlučovačov oleja z vody |
13 05 02* | Kaly z odlučovačov oleja z vody |
13 05 03* | Kaly z lapačov nečistôt |
13 05 06* | Olej z odlučovačov oleja z vody |
xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxných palív |
13 07 01* | Vykurovací olej a motorová nafta |
13 07 02* | Benzín |
13 07 03* | Iné palivá (vrátane zmesí) |
13 08 | Olejové odpady inak nešpxxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE MÉDIÁ A PROPELANTY (OKREM 07 A 08)
14 06 | Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace médiá a propelanty pien a aexxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxadlá a zmesi rozpúšťadiel |
14 06 04* | Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá |
14 06 05* | Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxx xxxxxxxx odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho odpadu) |
15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky |
15 01 02 | Obaly z plastov |
15 01 03 | Obaly z dreva x
xx xx xx x xxxxx x xxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xx xxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
15 01 11* | Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý záklxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
xx 02 02* | Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxFIKOVANÉ V TOMTO ZOZNAME
16 01 | Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov neurčených na cestnú premávku) a odpady z demonxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx x xx xxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxé vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce |
16 01 07* | Olejové filtre |
16 01 08* | Dielce obsahujúce ortuť |
16 01 09* | Dielce obsahuxxxx xxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxy |
16 01 14* | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky |
16 01 15 | Nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 |
16 01 16 | Nádrže na skvapalxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxx x
xx xx xx x xxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx x7 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 |
16 01 22 | Časti inak nešpecifikované |
16 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |
16 02 | Odpady z elektrických a elektronxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xko sú uvedené v 16 02 09 |
16 02 11* | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC |
16 02 12* | Vyradené zariadenia obsahujúxx xxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx xx xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 |
16 02 15* | Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení |
16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxky |
16 03 04 | Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 |
16 03 05* | Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky |
16 03 06 | Organické odpady iné xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
16 05 | Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie |
16 05 04* | Plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky |
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií |
16 05 07* | Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx x5 09 | Vyradené chemikálie iné ako uvedené v niet onder16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 |
16 06 | Batérie a akumulátory |
16 06 01* | Olovené batérie |
16 06 xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x
xx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z batérií a akumulátorov |
16 07 | Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov (okrem 05 a 13) |
16 07 08* | Odpady obsahujúce olex x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07) |
16 08 02* | Použité katalyzátory obsahujúcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxúčeniny prechodových kovov inak nešpecifikované |
16 08 04 | Použité katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07) |
16 08 05* | Použité katalxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxbezpečnými látkami |
16 09 | Oxidujúce látky |
16 09 01* | Manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán) |
16 09 02* | Chrómany, napr. chrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx x0 | Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta svojho vzniku |
16 10 01* | Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky |
16 10 02 | Vxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxé v 16 10 03 |
16 11 | Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály |
16 11 01* | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
16 11 03* | Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky |
16 11 04 | Iné výmurovky a žiaruvzdorné matxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbezpečné látky |
16 11 06 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 |
17 STAVEBNÝ ODPAD A ODPAD Z DEMOxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x
17 01 03 | Obkladačky, dlaždice a keramika |
17 01 06* | Zmesi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 |
17 02 | Drevo, sklo a plasty |
17 02 01 | Drevo |
17 02 02 | Sklo |
17 02 03 | Plasty |
17 02 04* | Sklo, plasty a dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xxx x Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht |
17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 |
17 03 03* | Uhoľný decht a dechtové výrobky |
17 04 | Kxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxx x
xx xx xx x xxx |
17 04 07 | Zmiešané kovy |
17 04 09* | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |
17 04 10* | Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxísk |
17 05 03* | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |
17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 |
17 05 05* | Výkopová zemina obsaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
17 05 08 | Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 |
17 06 | Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest |
17 06 01* | Izolačnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 |
17 06 05* | Stavebné materiály obsahujúce azbest |
17 08 | Stavebný materiál na báze sadry |
17 xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
x7 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií |
17 09 01* | Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť |
17 09 02* | Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúcx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxahujúce PCB) |
17 09 03* | Iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky |
17 09 04 | Zmiešané odpady zo sxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xx xx x xx xx xx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI)
18 01 | Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdrxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x3) |
18 01 03* | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy |
18 01 04 | Odpady, ktorých zber a zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxové odevy, plienky) |
18 01 06* | Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |
18 01 07 | Chemikálie iné ako uvexxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxarostlivosti |
18 02 | Odpad z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti |
18 02 01 | Ostré predmety (okrem 18 02 02) x
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxkodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy |
18 02 05* | Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxné v 18 02 07 |
19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A ÚPRAVOVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
1x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x9 01 06* | Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad |
19 01 07* | Tuhý odpad z čistenia plynov |
19 01 10* | Použité aktívne uhlie z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxek obsahujúci nebezpečné látky |
19 01 14 | Popolček iný ako uvedený v 19 01 13 |
19 01 15* | Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky |
19 01 16 | Kotolxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx 19 | Piesky z fluidnej vrstvy |
19 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné |
19 02 04* | Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpax xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxého spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 |
19 02 07* | Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) |
19 02 08* | Kvapalné horľavé odpxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x xx x2 09 |
19 02 11* | Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky |
19 02 99 | Odpady inak nešpecifikované |
19 03 | Stabilizované/solidifikované odpady [22x x
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxidifikované odpady označené ako nebezpečné |
19 03 07 | Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 |
19 04 | Vitrifikované odpady a odpady z vitrixxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x
xx xx xx x Vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu |
19 05 | Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov |
19 05 01 | Nekompostovaná frakcia koxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx 05 99 | Odpady inak nešpecifikované |
19 06 | Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu |
19 06 03 | Kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov |
19 06 xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu |
19 06 99 | Odpady inak nešpecifikované |
19 07 | Priesaková voda zo skládok odpxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
19 08 | Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované |
19 08 01 | Ohrabky z hrablíc |
19 08 02 | Odpad z lapačov piesku |
19 08 05 | Kaly z čistxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxdy obsahujúce jedlé oleje a tuky |
19 08 10* | Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 |
19 08 11* | Kaly obsahujúce nebezpxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xx x8 11 |
19 08 13* | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd |
19 08 14 | Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových xxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xx | Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc |
19 09 02 | Kaly z čírenia vody |
19 09 03 | Kaly z dekarbonizácie |
19 09 04 | Použité aktívne uhlie |
19 09 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx 10 | Odpady zo šrotovania kovových odpadov |
19 10 01 | Odpad zo železa a ocele |
19 10 02 | Odpad z neželezných kovov |
19 10 03* | Úletová frakcia a prach xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx 06 | Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 |
19 11 | Odpady z regenerácie olejov |
19 11 01* | Použité filtračné hlinky |
19 11 02* | Kyslé dechty |
19 11 0xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého v mieste svojho vzniku |
19 11 06 | Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 |
19 11 07* | Odpady z čistenxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a peletizovania) inak nešpecifikované |
19 12 01 | Papier a lepenka |
19 12 02 | Železné kovy |
19 12 03 | Neželezné kovy |
19 12 04 | Plasty a guma |
19 xx xx x xxxx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xx x xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xnapr. piesok, kamenivo) |
19 12 10 | Horľavý odpad (palivo z odpadov) |
xx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxne zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 |
19 13 | Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody |
19 13 01* | Tuhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxjúce nebezpečné látky |
19 13 04 | Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 |
19 13 05* | Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky x
xx xx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxahujúce nebezpečné látky |
19 13 08 | Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07 |
20 KOMUNÁLNE ODPAxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm 15 01) |
20 01 01 | Papier a lepenka |
20 01 02 | Sklo |
20 01 08 | Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad |
20 01 10 | Šatstvo |
20 01 11 x xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xxx x xxxxxxxxx x
xx xx xxx x xxarivky a iný odpad obsahujúci ortuť |
20 01 23* | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky |
20 01 25 | Jedlé oleje a tuky |
20 01 26x x xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx xx xx x xxxxxx xxxxxxrenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 |
20 01 29* | Detergenty obsahujúce nebezpečné látky |
20 01 30 | Detergenty iné ako uvedené v 20 xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x
xx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie |
20 01 34 | Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 |
20 01 35* x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx xx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x
xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 |
20 01 37* | Drevo obsahujúce nebezpečné látky |
20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 0x xx x
xx xx xx x xxxxxx x
xx xx xx x xxxx x
xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
xx xx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx) |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad |
20 02 02 | Zemina a kamenivo |
20 02 03 | Iné biologicky nerozložiteľné odpady |
20 03 | Zmesový komunálxx xxxxx x
xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x
xx xx xx x xxx xx xxxxxxxx x
xx xx xx x xxxxx x xxstenia kanalizácie |
20 03 07 | Veľkorozmerný odpad |
20 03 99 | Komunálne odpady inak nešpecifikované |
Časť 3
Zoznam A (Príloha II k Bazilejskémx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxutiu OECD) [27]
Odpady s obsahom kovov
AA010 | 261900 | Troska, okuje/okoviny a iný odpad z výroby železa a ocele [28] |
AA060 | 262050 | Popol a zvyškx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách |
Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy a organické materiály
AB030 x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx x
xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxx x xx xxx290 ex 3824 | Anorganické zlúčeniny halogenidov nešpecifikované ani nezaradené inde |
AB150 | ex 382490 | Nerafinovaný siričitan vápenatý a síran váxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x ex 381900 | Hydraulické kvapaliny |
AC070 | ex 381900 | Brzdové kvapaliny |
AC080 | ex 382000 | Nemrznúce kvapaliny |
AC150 | | Fluórchlóruhľovodíkx x
xxxxx x x xxxxxx x
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx090 | ex 382490 | Odpady z výroby, prípravy a použitia reprografických a fotografických chemikálií a materiálov nešpecifikovaných a nezaradených indx x
xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxtujúci organický materiál používaný ako filtračná hmota (ako napríklad biologické filtre) |
Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvoru.
[2] Všimnite si, že zrkadlová položka v zozname B (B1160) nešpecifikuje výnimky.
[3] Táto položka nezahŕňa šrot zo zariadení na výrobu elektxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxne vhodnú hladinu pre všetky odpady. Mnohé krajiny však pre konkrétne odpady zaviedli nižšie zákonom stanovené hladiny (napr. 20 mg/kg).
[7] "Po dátxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxanu dreva.
[9] "Po dátume spotreby" znamená, že neboli použité v lehote odporúčanej výrobcom.
[10] Všimnite si, že aj vtedy, keď majú materiály uvexxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxne zvýšené koncentrácie materiálov uvedených v prílohe I.
[11] Štatút zinkového popola sa v súčasnosti posudzuje a Konferencia OSN pre obchod a rozvxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
[13] Opätovné použitie môže zahŕňať opravu, renováciu alebo modernizáciu, avšak nie opätovné zloženie vo väčšom rozsahu.
[14] V niektorých krajixxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxebo viac.
[16] Rozumie sa, že také odpady sú úplne polymerizované.
[17]
- (Finálne) spotrebiteľské odpady nie sú zaradené do tejto položky.
- Oxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxečný odpad v zmysle smernice 91/689/EHS o nebezpečnom odpade. Pri identifikácii odpadu v nižšie uvedenom zozname platí úvod k prílohe k rozhodnutiu 20xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31).
[20] Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxď.
[21] Na účely tejto smernice prechodové kovy sú: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxpečných látok sa určí, ktoré z týchto prechodových kovov a ktoré zlúčeniny prechodových kovov sú nebezpečné.
[22] Stabilizačnými procesmi sa menia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
[23] Odpad sa považuje za čiastočne stabilizovaný, ak sa nebezpečné zložky, ktoré v stabilizačnom procese neboli kompletne zmenené na nie nebezpečnx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xaŕňať akumulátory a batérie uvádzané v položke 16 06 a označné ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z obrazoviek, iné aktivované sklo atď.
[25] Tenxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxované AB130, AC250, AC260 a AC270 sa vypustili, pretože v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch (Úxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovenému v článku 35 tohto nariadenia.
[28] Tento zoznam zahŕňa odpady vo forme popola, zvyškov, trosiek, okují, sterov, okovín, prachu, kalov a koláxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxNÉ ZARIADENIA (ČLÁNOK 14)
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VII
SPRIEVODNÉ INFORMÁCIE K PRExxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxRNENIA NA NAKLADANIE S ODPADOM SPÔSOBOM PRIJATEĽNÝM Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ČLÁNOK 49)
I. Usmernenia prijaté podľa Bazilejského dohovorxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x1]
2. Technické usmernenia na nakladanie s odpadovými kyselinovými batériami obsahujúcimi olovo spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa [1]
4. Všeobecné technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú perzistentné organické znečisťujúce látky (POP), pozostávajú z nixx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT) alebo polybrómované bifenyly (PBB) , pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované, spôsoxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxým k životnému prostrediu [2]
II. Usmernenia prijaté organizáciou OECD:
Technický návod na nakladanie s prúdmi konkrétnych odpadov spôsobom prixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxciou práce (ILO): Bezpečnosť a ochrana zdravia pri rozoberaní lodí: usmernenia pre ázijské krajiny a Turecko [5]
[1] Prijaté na 6. schôdzi konferencxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx Prijaté na 7. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx Rezolúcia A.962 prijatá na zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie na jeho 23. pravidelnom zasadnutí, ktoré sa konalo 24. novembra - 5. decemxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx
x-------------------------------------------------
PRÍLOHA IX
DOPLŇUJÚCI DOTAZNÍK PRE SPRÁVY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV V ZMYSLE ČLÁNKU 51 ODS. 2
++xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxA A SEBESTAČNOSTI (článok 11 ods. 3)
+++++ TIFF +++++
Tabuľka č. 2
VÝHRADY K PLÁNOVANÝM PREPRAVÁM ALEBO ZNEŠKODNENIU [článok 11 ods. 1 písm. g)]
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxMÁCIE O ROZHODNUTIACH PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV UDELIŤ PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS (ČLÁNOK 14)
+++++ TIFF +++++
Tabuľka č. 5
INFORMÁCIE O NEZÁKONNÝCH PRExxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxVU ODPADU DO A ZO SPOLOČENSTVA (článok 55)
+++++ TIFF +++++
[1] * Informácie o prípadoch uzavretých v čase predkladania správy.
---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.